1

Balassi Bálint
Egy katonaének című művének feldolgozása
aktívtábla segítségével › 2
Keverékek és oldatok szétválasztása
A témakör feldolgozása aktívtábla
segítségével › 8
13 gondolat az
interaktív táblák
kiválasztásához › 14
Az interaktív tábla a gyakorlatban
1.
MK Ta blatani to 01 v24.indd 1 2008.05.12 19:34:15
2
Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete és a Műszaki Kiadó közös
szerve zésében „Interaktív tábla – Interaktív módszerek a pedagógusok és a tanulók
kompetencia fejlesztésében” címmel akkreditált tanfolyam (OKM-3/87/2007).
Ősszel induló tanfolyamok:
½
A Műszaki Kiadó módszertani interaktív képzései:
– Matematikai tartalmak alkalmazása interaktív táblán a kompetencia alapú
oktatás segítésére (szavazóegységek használatával),
– Humán tantárgyi tartalmak alkalmazása interaktív táblán a kompetencia alapú
oktatás segítésére (szavazóegységek használatával).
½
A 2F Iskola és a Műszaki Kiadó közös indítású és szervezésű tanfolya mai
országszerte:
– Interaktív tábla használat számítástechnikai alapismeretekkel,
– Egyéni interaktív tartalomkészítés – interaktív tábla, animációk, grafikai
meg oldások.
Akkreditált továbbképzések az interaktív táblák használatáról
A tanfolyamokról további információkat
a www.muszakikiado.hu weboldalon
tudhatnak meg.
Táblatanító
Sorozatszerkesztő: Nagy György
ISSN 1789-8897
ISBN 978-963-16-4343-3
Azonosító szám: MK–4343-3
Kiadja a Műszaki Könyvkiadó Kft., 2008
Felelős kiadó: Orgován Katalin ügyvezető igazgató
Felelős szerkesztő: Teravágimov Péter
Szerkesztette: Szilágyi Edit
Műszaki szerkesztő: Raja Gabriella
Kiadványterv, tördelés: H-moll Grafika
Nyomta és kötötte: Pátria Nyomda Zrt.
Felelős vezető: Fodor István vezérigazgató
Műszaki Könyvkiadó Kft.
1033 Budapest,
Szentendrei út 91–93.
telefon: [+
36 1] 437-2405
fax: [+
36 1] 437-2404
www.muszakikiado.hu
vevoszolg@muszakikiado.hu
M
ű
s
z
a
k
i

K
i
a
d
ó
MK Ta blatani to 01 v24.indd 2 2008.05.12 19:34:24
1
Napjainkban egyre nagyobb számban kerülnek az iskolákba új eszközök, amelyek szüksé gessé
teszik a pedagógusok ismereteinek, kompetenciáinak fejlesztését, de nem tévedünk sokat,
ha azt mondjuk, a pedagógus tanórai szerepének újraértelmezését is megkövetelik.
Az IKT eszközök térhódítása a mindennapi oktatás folyamatában ma már tény. Az egyik
ilyen eszköz az interaktív tábla, amely ma még sokszor megosztja a pedagó gusokat. A tábla
tanórai használatát egyik oldalról a teljes elutasítás, másik oldalról a csoda várás jellemzi.
Mindkét vélemény az információk és személyes tapasztalatok hiányából fakad. Az igazság
– mint általában – a két véglet között található.
Az eszközt viszonylag hosszabb ideje és gyakran használó pedagógusok véleménye szerint
a tábla átgondolt használatával:
• növelhető a tanulói motiváció,
• növekszik a tanulói aktivitás (emellett nem elhanyagolható módon a fegyelem is),
• megfelelően előkészített anyagokkal fokozható a megértés és elősegíthető a bevésési
folyamat,
• összességében növelhető az oktatás hatékonysága.
Ezt a véleményt az angolszász országokban végzett kutatások is alátámasztják, ahol már több éve
széleskörűen használják az oktatásban ezt az interaktív eszközt. A tapasztalatok – a közoktatásra
jellemző módon – mégis csak igen lassan és szűk körben válnak nyilvánossá. A sokszor csak felszínes
információk gyakran misztikus ködbe burkolják az új eszközt, erősítve a használatával kapcsolatos
félelmet ugyanúgy, mint a megalapozatlan és túlzott várakozásokat.
A Műszaki Kiadó most útjára induló sorozatában ezen a helyzeten szeretne változtatni. Segíteni kívánunk
mindazoknak, akik már használják vagy használni szeretnék az interaktív táblát, s talán azokban is
felkeltjük az érdeklődést, akik szkeptikusak az eszköz szerepét illetően.
Nem akarunk illúziókat kergetni, ezért nem kendőzzük el a problémákat és nehézségeket sem, de fő
célunk elsősorban az, hogy választ adjunk azokra a kimondott-kimondatlan kérdésekre, amelyek a tábla
gyakorlati felhasználása során felmerülnek.
Szerzőink az interaktív táblát több éve ismerő és használó gyakorló pedagógusok. Ők azok, akik sokszor
saját hibájukból is okulva, maguk találták meg az utat a tábla megismerésétől a mindennapi hatékony
használatig. Mivel az oktatás szereplőinek sokszínűségéből következően nincs, nem létezik „királyi” út,
írásaikat nem az egyetlen, és mindenható igazságnak, inkább csak útjelzőknek szánjuk. Olyan útjelzőknek,
amelyek segítenek mindenkinek abban, hogy kijelölje a saját, egyéni útját. A közzétett órák anyaga a
gyakorlatban csiszolódott kipróbált tananyaggá, ugyanakkor nincs rá garancia, hogy – más közegben
is – mindig, minden esetben működni fog ugyanúgy, mint az eredeti környezetben, hiszen az eszköz
használata egy adott folyamat része, ráadásul adott tanulócsoportra lett kidolgozva. Erről persze a
gyakorló pedagógus is csak akkor tud igazán meggyőződni, hogyha a valóságban is kipróbálja az ajánlott
óramenetet, ezért olvasóink számára lehetővé tesszük az órákhoz tartozó elektronikus tananyag letöltését,
az írásokban megtalálható óratervezetek alapján az órák így pontosan rekonstruálhatók.
Ahol erre lehetőség adódik, a szerzők megosztják Önökkel a tananyagegységek készítésének fortélyait is.
Külön rovatban foglalkoznak az ismeretekkel, amelyek megkönnyítik a saját tananyagok készítését.
Mivel az eszközök nagyobb volumenű beszerzése a közeljövőben várható, kitérünk azokra a szempontokra
is, amelyek figyelembevételével könnyebbé válhat a megalapozott döntés s a legmegfelelőbb eszköz
megválasztása.
Tisztában vagyunk azzal, hogy Önök azok, akik tudják, milyen segítségre volna leginkább szükségük,
ezért kérem, legyenek aktív közreműködői e sorozat szerkesztésének! Írják meg nekünk véleményüket,
tapasztalataikat, tegyék fel kérdéseiket! Segítsenek abban, hogy segíthessünk!
Eredményes együttműködésünk reményében kívánok Önöknek hatékony, sikeres, interaktív tanórákat!
Orgován Katalin
ügyvezető igazgató
K
e
d
v
e
s

O
l
v
a
s
ó
!
MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:3 2008.05.12 19:34:27
2
Ez az anyag a magyar nyelv és irodalom tantárgy
oktatásában a középiskola első évfolyamán bukkan
elő. A tananyag kerete a magyar reneszánsz irodalma,
Balassi Bálint művészete. Az adott vers a keret-
tantervben szerepel – hangsúlyosan –, két másik
költemény értelmezése kíséretében.
Az érettségin a Portrék témakörben található ez az anyag-
rész, ahol az adott szerző művészetét a korstílus, a téma,
a műfaj, a kompozíció, a jellemző motívumok, a jelentés-
rétegek, a világlátás tekintetében kell bemutatni. A vers
fel dolgo zásának folyamatában az alkalmazásom a téma, a
kom po zíció, a jellegzetes motívumok és a reneszánsz világ-
látás kérdéseit érinti.
Az alkalmazás érinti a kompetenciák körét is. Az adott vers
feldolgozásában kettős lehetőséget vázoltam fel: minden
egyes szakaszos értelmezés során lehet gyakoroltatni a
szövegértést – kulcsszavak, jellegzetes nyelvi eszközök
kiemelésével; a nyelvtani formák elemzésével – és a szöveg-
alkotást. Az önálló szövegértési feladatokat, a szakaszos
szövegelemzést gyakorlati feladat zárja, így az új ismeretek
elsajátítását a tanulók a táblán ellenőrizhetik.
Mivel a költemény a középmagyar kor nyelvhasználatát
és szókészletét tartalmazza, nagy szükség van a fogalmak
magyarázatára is. Az alkalmazásomban a képtár használata
szolgálja ezt a célt, s néhány helyen az adott szövegelemre
– szóra vagy szókapcsolatra – kattintva kép vagy leírás segíti
az ismeretlen kifejezések körülírását.
A flipcsárt multimédiás elemeket tartalmaz, így a történelem
vagy az ének-zene tanítását is szolgálja. Az előbbi tárgy
oktatását a korabeli rézkarcok, a térképrészletek, az adott
korszak katonáinak és fegyvereinek bemutatása segíti,
kiegészíti a művelődéstörténeti hátteret; az utóbbi tárgy
oktatásához a zenei anyag használható.
Az alkalmazás a középiskola kilencedikes tanulói számára
készült. Mivel tapasztalataim szerint a középiskolába érkező
diákok számára a kooperatív technikák nem meg szokot-
tak, így az anyag feldolgozása pármunkára épül. Mivel a
szak közép iskolai tanulók önállóan alig képesek ebben az
időszakban jól használ ható vázlatot készíteni, az alkalmazás
a lehetsé ges vázlatot is tartalmazza.
Mivel indokolható a költemény ilyetén való feldolgozása?
• Hatékonyabban épít a gyermeki vizualitásra. Maga a vers az
életképi elemek miatt igényli a szakaszok látványelemeinek
megjelenítését, hiszen tanulóink már képtelenek a
kápa, a forgó, a sétáló palota felidézésére. A lovakkal
kapcso la tos teendők is távol kerültek már urbani zálódó
világunktól.
Balassi Bálint Egy katonaének
(In laudem confiniorum) című művének feldolgozása
aktívtábla segítségével
Szántó Gábor |
TARTALOM
Részegységek
Ráhangolás
A nyitó animáció elemzése
Énekelt vers, katonai élet
A pókhálóábra kitöltése
Jelentésteremtés szakaszos értelmezéssel
1. A költemény bemutatása
2. Az első szakasz értelmezése
Költői kérdés, a harmónia (természet és ember egysége)
reneszánsz elve; a cím és a szöveg egysége, a felütés,
az érvelés
3. Az első életképi egység értelmezése
Az életkép, az ismeretlen szavak magyarázata, az igék
szerepe a stílus megteremtésében
4. A szellemi központ: az ötödik szakasz
A reneszánsz értékek megjelenése, az erkölcsiség
(tisztesség, hírnév, vitézség) fogalmának értelmezése
5. A második életképi egység értelmezése
Az ismeretlen szavak magyarázata, a szófaji váltás
stílushatása
6. A záró egység
A zárás, az áldás
7. Ritmus és rím
Az ütemhangsúlyos verselés: az ütem, a ritmusegységek;
Balassi-strófa; a szótagszám szerepe
8. A mű szerkezete
Hárompillérű versszerkezet
Reflektálás
A vitézi élet pozitív és negatív oldala; a szellemi központ
szerepe – gyakorlás
A tanultak összerendezése
A katonai életmód mint motívum
Összehasonlítás Janus Pannonius két versével
(Mikor beteg volt..; Mars istenhez ...)
E
g
y

t
a
n
ó
r
á
m

a
k
t
í
v

t
á
b
l
á
v
a
l
MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:4 2008.05.12 19:34:31
3
• Hatékonyabb a szavak magyarázata. Sokkal célszerűbb
ugya nis egyszer elkészíteni a képtárat, mint minden évben
albu mok és lexikonok súlyától rogyadozva belépni a
tanterembe.
• A tanulási szituáció más. Mai gyerekeink az internet, a
média világában szocializálódnak, számukra már nem
idegen ez a fajta tanulási környezet. A tábla használatát,
a tollkezelést, a kistáblák működtetését, a szavazórendszer
kezelését nekik már nem kell elmagyarázni.
• A műalkotás elemzése közben felvetett gondolatok nem
vesz nek el. Minden szoftver lehetőséget nyújt az alkalmazás
válto zá sai nak elmentésére, így a tanár a gyerekek meg oldá-
sai nak, munkáinak, prezentációinak megtekintésével az óra
minden egyes szegmensét hatékonyabban tudja ele mezni, ha
kell, módosítani. Lehetővé válik továbbá az egyes osztályok,
csoportok megoldásainak összevetése és értékelése.
• A tábla szoftver adta multimédiás lehetőségek felhaszná-
lá sá val az adott mű sokoldalú bemutatására nyílik lehe-
tő ség. Az alkalmazásomban hanganyag, mozgó film és
animáció is található. Mindegyik fontos szerepet játszik a
motivációban; illetve teret enged a különböző interpretációk
értel mezésére is.
• A beépített gyakorlatok alkalmazása révén azonnali vissza-
jelzést kapunk az elsajátítás szintjéről. Ezek a gyakor la tok
vizsgálhatják a tudást az ismeret, a megértés, az alkal ma-
zás szintjén.
ÓRAI TEVÉKENYSÉGEK MEGJEGYZÉSEK
Eszközök Munkaformák
Aktív tábla – animáció beszélgetés
Művelődéstörténeti kapcsolatok:
Tinódi Lantos Sebestyén, énekmondás
Aktív tábla, activslate
Egyéni vagy csoportmunka:
a négyzetek kitöltése, a slide
elmentése
Történelmi kapcsolódás: végvári élet
felelevenítése – a katonai élet kellékeinek
megjelenése az életképi szakaszokhoz
Aktív tábla – a hangfájl vagy a
videó lejátszása
Ha van tanári bemutatás, célszerű
a művészi és a tanári bemutatást
összehasonlíttatni.
Aktív tábla – a kérdések
bemutatása; a vázlat bemutatása
Páros munka vagy frontális
értelmezés
Választható munkaforma
Aktív tábla – a kérdések bemuta-
tása, a vázlat bemutatása;
a képtár használata
Páros munka vagy frontális
értelmezés
Választható munkaforma
Aktív tábla – a kérdések bemuta-
tása, a vázlat bemutatása;
a képtár használata
Páros munka vagy frontális
értelmezés
Választható munkaforma
Aktív tábla – a kérdések
bemutatása, a vázlat bemutatása
Páros munka vagy frontális
értelmezés
Történelmi kapcsolat: a magyar harc-
modor
Aktív tábla – a kérdések
bemutatása, a vázlat bemutatása
Páros munka vagy frontális
értelmezés
Aktív tábla – az animáció
bemutatása; tanulói gyakorlás
Frontális; egyéni (táblánál)
Az ütemhangsúlyos és az időmértékes
verselés különbségeinek nyomatékosítása
Aktív tábla – animáció Frontális
Aktív tábla – a negatív és pozitív
értékek elkülönítése táblázatban
vonszolással
Egyéni vagy csoportmunka
A tanuló(csoport) szembesül újra munkája
eredményével, hiszen a szoftver a jó
választ „ráragasztja” a helyére, a rosszat
visszadobja
Aktív tábla – a két illetve három
vers eltérő motívumainak
aláhúzása
Egyéni vagy csoportmunka Célszerű T-táblázatot használni
MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:5 2008.05.12 19:34:32
4
A nyitó animáció
A nyitó animáció a motivációt és a megerősítést
szolgálja: Balassi életének két fontos „kellékét”, egy
lantot és egy nyerget ábrázol, illetve egy végvárat
mutat be.
Ez az animáció az Adobe (előtte Macromédia) Flash
nevű programjával készült. Ennek a programnak a 30
napos kipróbálást lehetővé tevő változata a www.
adobe.com-ról letölthető némi regisztráció után.
Az animáció elkészítéséhez szükséges képeket az
internetről töltöttem le, a Gimp (A Gimp magyar
nyelvű, szabad forráskódú, ezért ingyenesen hasz-
nálható kép szerkesztő és grafikai program. – A szer-
kesztő.) nevű szerkesztővel alkal massá tettem arra,
hogy a képek környezete átlátszó legyen. Az egyes
kép elemek hez áttűnéseket, twiningot rendeltem,
miután a képek átlátszóságát beállítottam. Így értem el
azt a hatást, hogy az egyes képelemek előtűnnek, majd
elhalványulnak.
A ráhangolás, a tanulói előzetes tudás felmérése
Ezen a táblaképen egy pókhálóábrát látunk, melynek segítsé-
gével felmérem, hogy mit tudnak a tanulók a vég várakról,
a végvári vitézekről. Ehhez a táblaszoftver segít sé gével
elkészítettem egy kék hátterű négyzetet, majd sokszoroztam,
klónoztam. A közepére egy ellipszisbe tettem a szöveget,
majd az így elkészült ábrát rögzítettem, lockoltam. Ez
azért fontos, mert ha a tanuló a táblára ír, óhatatlanul
elmozdíthatja a pókhálóábrát.
A táblakép alján egy órát szimbolizáló grafika található.
Erre kattintva a szoftver számlálóobjektuma bukkan elő:
öt percben határoztam meg azt az időt, mely alatt a
tanulók (csoportok) a kérdéssel foglalkozhatnak. A várható
fogalmakon túl a harc, a küzdelem, a portyázás, a sebesülés
fogalmait is célszerű megjeleníteni vagy megjeleníttetni a
táblán, hiszen ezek az adott költemény életképeihez szorosan
kapcsolódnak.
Nagykanizsán élek, magyartanárként dolgozom a
nagykanizsai Cserháti Sándor Műszaki Szakképző Iskola
és Kollégium nevű intézményben.
Szombathelyen és Pécsett szereztem diplomáimat;
magyar tanári diplomám mellé számítástechnika tanári
végzettséget is szereztem. Emellett multi média-fejlesztés-
ből is szereztem végzettséget.
Munkám során igyekszem megvalósítani az inter aktív
tábla lehetőségeinek minél hatékonyabb kihaszná lá sát a
szövegértés és -alkotás folyamatában. Úgy látom, olyan
eszközöket kapunk és kaptunk kezünkbe, amelyek kel
tanár ként is versenyképessé válhatunk, akár a média
„színes-szagos” világával összehasonlítva is.
Ebből adódóan új szerepben kell
feltűnnünk: a „digi tá lis írástudás”
elsajátításá nak folyamatában
olyan tartalma kat kell keresnünk
és készíte nünk, amelyek a tanári
munkán kat, a tanulói befogadási
folya ma tot fejlesztik. Az aktív
tábla hasz ná la tá val „tanári elő-
adásaink” érdekessé válnak, a tábla szoftve rek lehetőségeit
kihasználva gyakorlat orientált feladato kat adhatunk, és
feleltetőrendszerek alkal ma zásá val pedig eszközt kapunk
a tanulói ismeretek gyors és hatékony ellenőrzésére.
A kooperatív munkaformák alkalmazása is megjelent
a tanári eszköztárban. Ezek közül jó néhány technika
meg valósítható az interaktív táblákon is. A csoportok
E
g
y

t
a
n
ó
r
á
m

a
k
t
í
v

t
á
b
l
á
v
a
l
Bemutatkozik a szerző: Szántó Gábor
MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:6 2008.05.12 19:34:32
5
A műalkotás bemutatása
A műalkotás bemutatása műelemző órán elengedhetetlen
mozzanat. Ez a táblakép ezt mutatja.
A szöveg megjelenítését az indokolhatja, hogy egyszerre
két forrás áll a tanulók rendelkezésére, másrészt pedig az,
hogy lehetőség van visszatérni erre az oldalra, ha az elemzés
során felmerül valami probléma.
További érv lehet a szöveg táblára való felvétele mellett
az is, hogy a mű bemutatása alatt a tanulók megjelölhetik
az ismeretlen kifejezéseket, és a táblán aláhúzással vagy a
tanulói kistáblákkal a helyükön kiemeléssel tudomásunkra
hozhatják az értelmezést gátló tényezőket.
prezen tá ciója nemcsak „tace paón”, de az aktívtáblán
is meg jelenhet; a szakaszos szövegértelmezés során a
csoportok a táblán megjelenő szövegek mellé is odaírhatják
elvárásai kat; a grafikus szervezőelemek látványosabban
bemutathatók; az ellenőrzés célzatával kiadott villantó-
vagy füllentős kártyák is részei lehetnek az aktív táblára
készített alkalmazásunknak.
Mindezek csupán a lehető sé gek felvillantásai. Az aktív
táblák bevonulnak tan termeinkbe; sokoldalú felhasználásuk
csak rajtunk, kreativitásunkon múlik.
A nagykanizsai „Cserháti” műszaki szak képző intézmény:
profilunkban elekt ro nika, informatika és a gépészet sokféle
területe jelenik meg.
Ez utóbbi területen kiváló eredményeink vannak: számos
országos versenyen értek el diákjaink kimagasló eredményt.
Nemzetközi projektekben is kiválóan szerepel nek tanuló-
ink: Berlinben öt tanulónk első díjat kapott a nap energiá-
ját felhasználó aszalógép létrehozásáért és működte-
téséért.
Intézményünk három évvel ezelőtt kezdte el az interaktív
táblák használatának bevezetését az oktatásban. A HEFOP
3.1.3-as programnak köszönhetően további öt táblát szer-
zett be intézményünk, így most összesen hét interaktív
tábla áll a tanárok és diákok rendelkezésére. Iskolánk a
táblák hoz 30 tanulói kistáblát (ActivSlate) és egy osztályra
való szavazórendszert is beszerzett.
Az interaktív táblákat a magyar irodalom és nyelv tanítása
mellett az informatika, a történelem, a matematika és az
angol nyelv oktatásához használjuk fel.
A táblakép bal alsó sarkában három kis „ikonkép” talál ható.
Ezekre kattintva a művet a Misztrál együttes feldolgo-
zásában be lehet mutatni (http://www.youtube.com//
watch?v=VUeKKgQP960); illetve a Verstár ’98 cd-n meg-
található zenés feldolgozást is meg lehet nyitni (Sebő Ferenc
előadása), valamint Sinkovits Imre előadásában hallgathatjuk
meg a verset (http://palatabla.zenith.org.yu/irodalomCD-
Web/HANGOK/balassi.htm).
A videó, illetve a Sebő-feldolgozás meghallgatása azért is
fontos, hiszen tudjuk, a Balassi-versek zömmel hangszeres
kísérettel előadott művek voltak, azaz nem szövegversek,
ezért a feldolgozásokkal a versek világához talán jobban
közelebb kerülhetünk.
MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:7 2008.05.12 19:34:37
6
Az értelmezés folyamatai
A mű bemutatása után kezdődhet az érdemi munka. A 4.
ábrán az értelmezési folyamat első fázisát segítő táblakép
látható. A jobb oldalon egy képtár található, mely az
ismeretlen szavak értelmezéséhez, illetve a katonai élet
bemutatá sá hoz szükséges. A kis képekre kattintva a tábla
közepén jelenik meg a kép nagy változata, s ha a nagy képen
kattintunk, eltűnik.
A táblakép alján egy K és F feliratú gomb található. A
felhasználó tanárnak választási lehetősége van ugyanis a
kooperatív és a „hagyományos” módszerek közt. A K gombra
kattintva a tanulók párban vagy csoportban dolgozhatják fel
a szakaszt kérdések segítségével, míg az F gombra kattintva
a hagyományos feldolgozás után a vázlatot jeleníthetjük
meg.
A reflektálás – a tanultak megerősítése
A költemény feldolgozásának záró szakaszában kerül sor
többek közt annak tudatosítására, hogy Balassi a vers képi
világában a vitézi élet pozitív és negatív oldalát egyaránt
felvázolja, így kapunk teljes képet a végvári katonák
életéről.
A tanulók feladata az, hogy a T-tábla megfelelő oldalára
húzzák a versből vett idézeteket.
A feladat végrehajtását egyaránt lehet csoportmunkában
vagy egyéni munkában megoldatni. Célszerű jelen esetben
a tanulói kistáblák alkalmazása, mert a kitakarás jelensége
ekkor nem zavarja a munka nyomon követését a táblán.
A kezdeteknél, de saját tananyagok készítése során is nagy segítség az interneten fellelhető információk,
anyagok tömege. Ajánlónkban azokból az oldalakból szemezgetünk, amelyek hasznos segítséget
jelenthetnek az aktív tábla használata során.
interaktivtabla.lap.hu
Gyűjtőportál. A szakmai információktól a gyártók és forgalmazók hivatalos honlapjain keresztül a közvetlenül
is használható alkalmazásokig, illetve azok lelőhelyeiig a legváltozatosabb webhelyek érhetők el a lapról.
blog.aktivtabla.hu
Az oldalon szakmai bejegyzések, viták, letölthető anyagok és hivatkozások lelhetők föl.
nemesis.intrex.hu/eduga
Gyakorló pedagógus által szerkesztett oldal, ahol a táblás híreken kívül letölthető tananyagok találhatók.
www.kepido.oszk.hu
Magyarország képes történelmi kronológiája. Az adatbázisban történelmünk sorsfordulóit, a mindennapok és ünnepek
eseményeit követhetjük nyomon a kezdetektől a második évezred végéig. Az időrendben kereshető tényeket a tárgyi
és szellemi kultúra emlékeivel, korabeli és később született képzőművészeti alkotásokkal és térképekkel is illusztrálja.
Több szempont szerint kereshető anyagokat tartalmaz, amelyek letölthetők.
www.hung-art.hu
Az oldal a magyarországi képzőművészetet mutatja be a román kori kezdetektől a XX. század közepéig. A gyűjteményben
való eligazodáshoz a „tárlatvezetés” menüpont intelligens segítséget ad, s az életrajzokon és képismertetéseken
felüli további információkkal szolgál.
L
i
n
k
a
j
á
n
l
ó
MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:8 2008.05.12 19:34:40
7
Az intézmények a mérés-értékeléssel kapcsolatos
feladatait a közoktatási törvény tartalmazza. A
módszereket és folya ma tokat az Intézményi Minőségirányítási
Program (IMIP) írja le. A pedagógusok gyűjtik a tanulói
tudásméréshez és a neveltségi szint méréshez való
indikátorokat (minőség mutatókat), hogy ezekhez mérő-
eszközöket készítsenek, és az iskolákban ill. az egész
közoktatásban mielőbb elindul hasson az objektív alapokon
álló mérés. Példa egy iskola IMIP-jéből arra, hogy a mérési
folyamatnak milyen területeket kell majd átfognia:
A mérés-értékelés hatékonyságának növelése
interaktív tábla és feleltető egység
használatával Dr. Bánhidi Sándorné |
Tanulói tudás és neveltségi szint mérés terve
Időpont Terület Alsó tagozat Felső tagozat
2004/2005. tanévtől
minden évben
Olvasás-szövegértés
Helyesírás
Matematika
3. és 4. évfolyamon
3. és 4. évfolyamon
3. és 4. évfolyamon
6. és 8. évfolyamon
6. és 8. évfolyamon
6. és 8. évfolyamon
2005/2006. tanévtől
minden évben
Informatika
Neveltségi szint
Tanulási szokások
Idegen nyelv
4. évfolyamon
7. évfolyamon
7. évfolyamon
6. évfolyamon
2006/2007. tanévtől
minden évben
Neveltségi szint
Önismeret
Idegen nyelv 4. évfolyamon
5. évfolyamon
6. évfolyamon
2007/2008. tanévtől
minden évben
Idegen nyelv
Neveltségi szint
Pedagógiai és Nevelési
Program beválása-
elégedettség mérés
_______ 7. évfolyamon
8. évfolyamon
Minden partner
A táblázatból kiolvasható, hogy egy iskolában, egy tanévben
10–20 mérési terület kerül napirendre. Az objektív méréshez
kérdése, tesztek kerülnek kidolgozásra.
Ezeknek a létrehozása, tárolása, átvitele más helyekre, kiérté-
ke lése ma már elektronikusan történik. A minél gyorsabb,
hibátla nabb, emberi munkától leginkább független eljárás, ha
számítógépet használunk. A számítógépet már napjainkban
is kiegészíti a digitális tábla és az IKT eszközök legújabb
darabja, a szavazó- vagy feleltető egység. Ez kis, kézbe
fogható, nyomógombbal ellátott rádiófrekvenciás eszkö-
zö ket foglal magába, amelyekkel a tanulók válaszokat
adhat nak a pedagógus kérdéseire. Hazánkban a táblákkal
egy idő ben jelent meg az erre az eszközre alapozott feleltető-
rendszer. A tanulók válaszait a működtető szoftver elmenti
és kiértékeli, vala mint pillanatok alatt megjeleníti grafikonon,
táblá zat ban, stb. A számítógép, a digitális tábla és a feleltető-
egység együtte sen nagy mértékben képesek segíteni a peda-
gógus munká ját, azzal, hogy a tanulói válaszokat azonnal
továbbít ják, ill. azonnali digitális kiértékelést biztosítsanak
a peda gógus számára.
Az évente azonos évfolyamon végzett vizsgálatok lehe tővé
teszik a trendvizsgálatot, amely az iskolai munka fejlesz té-
sé nek az alapja.
Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete a
2007/2008-as tanév kezdete óta képzi a pedagógusokat az
„Interaktív tábla – interaktív módszerek a pedagógusok és
tanulók kompetencia fejlesztésében” elnevezésű tanfolya-
mon, hogy a kooperatív módszerekkel a táblát a tanulók és a
pedagógusok közös munkaeszközévé tegye. Az új eszköznek
motivációs ereje van, mert minden meg hirdetett tanfolyam
telt házzal zajlik szeptember óta.
Jelenleg folyik az akkreditációja annak a tanfolyamnak,
amelynek témája a mérés-értékelés hatékonyságának növe-
lése az interaktív tábla és feleltetőegység használatával.
E mérés-értékelés tanfolyamok szeptembertől indulnak.
További információ szerezhető a www.interaktivtabla.lap.
hu és a www.isze.hu oldalon.
Dr. Bánhidi Sándorné,
az Informatika-Számítástechnika Tanárok
Egyesületének főtikára
MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:9 2008.05.12 19:34:43
8
A tanítási óra az Ember a természetben műveltségi
területen belül a 7. évfolyam kémia tananyagának
része. A tanítási óra a kémiai tanulmányai kat éppen
megkezdő gyerekek első kémia óráinak egyike, a
„Minden napi anyagaink” című bevezető fejezet-
ben. A NAT törekvései szerint a kémia és fizika
tan tárgyak oktatásának egyik célja, hogy kialakít-
suk tanítványainkban az ismeretszerzés iránti hatá-
ro zott igényt, és lehetőséget biztosítsunk olyan
tevékenységek végrehajtására, amelyek során az önálló
természet tudományos kísérletezés alapvető eszközei-
vel és módszereivel megismerkedhetnek, és jártas sá got
szerezhetnek. Legyenek képesek önálló kísérletezésre, az
eredmények rögzítésére és elemzésére, majd a későbbiekben,
a természettudományos ismereteik bővülésével kísérletek
önálló meg tervezésére is.
A hetedik osztályos kémia tananyag a – nagyon szűkös
idő keret ellenére – kínál néhány kísérletezésre alkalmas, ki-
hagy ha tatlan alkalmat. Ilyen az itt bemutatandó anyag rész
is. A tanítandó elválasztási műveleteknek csak egy részét
dol gozza fel az óra (pl. a desztillálás mint a hétköznapok-
ban is gyakran használt elválasztási eljárás a következő
órára kerül, mert egy rendkívül fontos téma, a kőolaj-
finomítás és a kőolajpárlatok kapcsolódnak hozzá). Éppen
azért válasz tottam ketté a témát, hogy legyen időnk a
tan anyag tartalmi elsajátítása mellett a nyugodt kísér le te-
zésre, amikor a kísér le tezés technikai problémáira, a baleseti
veszé lyek megbeszélésére és hétköznapi kapcso ló dá sok
keresésére is jut idő.
A tanórán nagyon sok olyan fogalmat használunk, amelyek
nem teljesen ismeretlenek a gyerekek előtt, hiszen alsós koruk
óta és az 5-6. évfolyamon, a természetismeret tantárgyon
belül is többször előkerültek. Így például a víz körforgása és
ezzel kapcsolatban a víz halmazállapot-változásai is. Foglal-
koz tak velük már földrajzból, más megközelítésben érinteni
fogja a fizika és a kémiai újra. Mindezek miatt választottam
a látszólag kissé gyakorlatközpontú óra szervezést.
A gyerekek nagyon szeretnek kísérletezni, ennek érdeké-
ben még a kísérletezés szabályait is hajlandók elsajá títani.
Tapaszta latom szerint megtérül az a többlet idő, amit
ilyen kor az alapok nyugodt lerakásával, tapasztalat szerzés-
sel töltünk. A legújabb didaktikai kutatások szerint ugyan
a tan órai kísérletezésnek nem elsősorban tartalmi hoza-
déka van, hanem sokkal inkább moti vá ciós jelentő sége, a
kémia tan tárgy jelenlegi helyze tében azonban ettől sem
tekinthetünk el.
Keverékek és oldatok szétválasztása
A témakör feldolgozása
Dobóné Tarai Éva |
aktívtábla segítségével
E
g
y

t
a
n
ó
r
á
m

a
k
t
í
v

t
á
b
l
á
v
a
l
Források, felhasznált irodalom:
1. Realika.educatio Digitális Tananyag – Kémia – Tanári
verzió 12. Elegyek: 16. animáció
2. Kecskés Andrásné – Rozgonyi Jánosné: Kémia 7.
Nemzeti Tankönyvkiadó (tankönyv)
3. Kecskés Andrásné – Rozgonyi Jánosné: Kémia 7.
Nemzeti Tankönyvkiadó (munkafüzet)
4. Rózsahegyi Márta –Wajand Judit: 575 kísérlet a kémia
tanításához. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.
5. Ember a természetben Kémia 7. évfolyam IKT kompe-
tencia fejlesztésére javasolt tanmenet
6. SDT Digitális Tudásbázis / Általános kémia / Ismerkedés
a kémiával / Az anyagok szétválasztása
Fejlesztési célok:
1. Balesetmentes, fegyelmezett munkavégzés
2. Alapvető laboratóriumi technikák elsajátítása, gya kor-
lása
3. A kémia és a hétköznapok
4. Szövegértési kompetencia fejlesztése
5. Kooperativitás fejlesztése
Nevelési cél:
A kémia és a hétköznapok kapcsolatának felismer-
tetése
Felhasznált anyagok:
Kénpor, vasreszelék, homok, tinta, aktív szén, konyhasó,
réz-szulfát
Felhasznált eszközök:
Szűrőpapír, tölcsér, lombikok, kémcsövek, főzőpoharak,
mágnes, borszeszégő
Szemléltetés:
1. Tanári demonstrációs kísérlet: Tintás víz tisztítása
aktív szénnel
2. Képek, fényképek
Módszerek:
Csoportos kísérletezés, megfigyelés, szövegfeldolgozás,
csoportos megbeszélés, tanári demonstrációs kísérlet,
tanári magyarázat, frontális munka
Eszközök:
Promethean aktív tábla
MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:10 2008.05.12 19:34:44
9
A témakör feldolgozása aktív tábla segítségével
A veszélyjelek ábráit és a takarítóeszközök képét a tábla-
szoftver könyvtárának megosztott képek/jelzések, illetve
eszközök alkönyvtárából húztam ki a flipchartra. A felmosó-
vödröt rögzítettem (jobb gomb/szerkesztés/rögzítés), alóla
lehet kihúzni a háztartási vegyszereket és tisztítószereket
ábrázoló képeket és a megfelelő veszélyjel mellé elhelyezni.
A veszélyjelek gyakoroltatásának gyors, mozgalmas eszköze,
kis időráfordítással felszínen tarthatók az ismeretek és
gyorsabban rögzülnek.
A sárga pontjelzés egy négyzetet jelöl, amelyet a megosztott
alakzatok könyvtárból vettem elő és a kitöltő eszköz segít sé-
gé vel a háttérrel azonos színűre színeztem. A sárga jel (vagy
bár milyen egyéb emlékeztető) figyelmeztet az elrejtett
infor má cióra. Le- vagy oldal irányba kell húzni az objektu-
mot, hogy a kérdés meg válaszolás után ellenőriz hes sük
magunkat, való ban a tűzveszélyes jelre számítottunk-e?
A gye re kek szere tik a könnyed, játékos megoldásokat, így
is lehet tanulni.
A háttér színének megváltoztatásával jeleztem, hogy a
bemelegítő, ismétlő, gyakorló szakasz után az új anyagot
feldolgozó részhez értünk. A gyümölcsös képet a megosztott
képek gyűjteményből választottam, és a témához közvetlenül
nem kapcsolódó ábra felhasználásával az volt a célom, hogy
a keverékek fogalmához ne csak egy „kémiaórás” jelentést
kapcsoljanak, hanem tudják a mindennapokhoz is kötni.
A vaspor és kénpor keverékének szétválasztására szolgáló
mágnes képét természetesen a flipchart bal oldalára már
odakészítettem, csak most még egy kék téglalap fedi. A
gyerekek szívesen tesznek javaslatokat, mindig vannak
használható, kipróbálásra érdemes ötleteik. Célszerű először
őket meghallgatni.
Az óra leghangsúlyosabb része a homok és só keverékének
szétválasztása a problémafelvetéstől az ötleteken keresztül
a megvalósításig. Közben olyan fogalmak pontos használatát
kell megtanulni, mint az oldódás (nem olvadás!!), ülepítés,
szűrés. Ez az első alkalmak egyike kémiai tanulmányaik
során, amikor tapasztalatokat gyűjtenek arról, hogy az
anyagok viselkedését a tulajdonságaik (később megtanulják,
hogy összetételük és szerkezetük) határozzák meg. Most is
célszerű megvárni a gyerekek javaslatait, és csak ezután
felfedni a kártyákat. Nemcsak a képeket, hanem a kísérlet
lépéseit is el szoktam rejteni. Mindig rájönnek.
A kísérletek rajzai a könyvtár/megosztott gyűjtemények/
/11 éves kortól/tudomány/laborműszerek útvonalon érhetők
el és húzhatók a flipchartra. A rendkívül szép kivitelű ábrák
didak ti kusak, a lényegi elemeket ragadják meg. Az ábrák a
szokásos képformázási műveletekkel méretezhetők és a szö-
veg től függően alakíthatók. Használatuk azért is előnyös, mert
ennek mintájára állíthatják össze a gyerekek a maguk kísér leti
eszközeit, munka közben a táblára pillant va ellenőrizhe tik,
hogy minden szabályszerű-e. Mi pedig teljes figyelmünk kel
a gyerekek felé fordulhatunk, miközben kísérleteznek.
MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:11 2008.05.12 19:34:45
10
TARTALOM
Gondolatmenet, részfeladat Fogalmak, eljárások
I. Motiváció
1. Balesetvédelem – veszélyjelek gyakorlása Tűzveszélyes, mérgező, oxidáló hatású, környezetre ártalmas,
ingerlő hatású, maró hatású
II. Korábbi ismeretek aktivizálása
2. Gyümölcskosár képe
Háztartásban használt elválasztási eljárások
III. Új ismeretek feldolgozása
Keverékek és oldatok szétválasztásának néhány egyszerű
módszere
1. a) Vas- és kénpor keverékének szétválasztása.
1. b) Mire használunk otthon mágnest?
1. c) Próbáljátok ki az asztalon lévő egyéb anyagokkal a
mágnesezhetőséget!
Alapvető kémiai elválasztási műveletek megismerése,
kipróbálása
Várható tanulói ismeretek:
A vasat vonzza a mágnes
A kén nem mágnesezhető
Pl. szétszóródott gombostű összegyűjtésére
2. a) Hogyan választanátok szét a homok és a só keverékét?
2. b) Eszközök, eljárások, anyagok elnevezésének gyakorlása
2. c) Elvégzik a kísérletet
2. d) Tintás víz tisztítása aktív szénnel
Részellenőrzés, visszacsatolás
a használt eljárások hátterében álló jelenségek, tulajdonságok
Bővítendő ismeretek:
Oldódás, oldat
Új fogalmak:
ülepítés, szűrés, sűrűség
Bővítendő ismeretek:
Tölcsér, szűrőpapír, lombik
Új fogalmak:
szűrlet
Felületi megkötés (adszorpció)
3. a) Hogyan nyerjük ki a sót a szűrletből (sóoldatból)?
3. b) Az eljárás hétköznapi vonatkozásai
– só kinyerése tengervízből
– fiziológiás sóoldat
– sólelőhelyek a Földön
– tengervíz sóösszetétele
Bővítendő fogalmak:
Forráspont, párolgás, halmazállapot-változás
Új fogalmak:
bepárlás, kristályosítás
IV. Az új ismeretek rögzítése, ellenőrzése
Milyen elválasztási műveleteket alkalmaztunk?
Bővítendő fogalmak:
Oldódás
Oldat
Szűrés
Bepárlás
Kristályosítás
Párolgás
Halmazállapot-változás
Mágneses mező
IV. Összefoglalás
Mi volt az egyes eljárások elvi alapja?
V. Értékelés
A kísérletekkel kapcsolatos érzéseink
Mi volt könnyű, mi tetszett?
Mi okozott nehézséget?
A kísérletezés tartalmi és technikai kivitelezésének értékelése
szóban
A jegyzőkönyvek ellenőrzése írásban
MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:12 2008.05.12 19:34:49
11
AZ ÓRAI TEVÉKENYSÉG
Eszközei Módszerei, tevékenységi formái Megjegyzés
Veszélyjelek kivetítve
Háztartási vegyszerek, mosó- és tisztító-
szerek képei
Felismerés, csoportosítás a táblai képen
(rétegek, drag and drop)
Táblán kivetítve a nagyméretű kép Beszélgetés
Frontális munka
Hamupipőke mese párhuzam
Vas-és kénpor keveréke, mágnes,
üveglap vagy petri-csésze
Csoportokban végzett tanulói kísérlet,
a megfigyelések rögzítése
Csoportmunka
A 3–4. évfolyamon és a természet-
ismeret-órákon szerzett ismeretek
felelevenítése (mágnes, oldódás, a víz
halmazállapot-változásai)
Tölcsér, szűrőpapír, főzőpohár, üvegbot,
vagy vegyszeres kanál, víz, homok és
konyhasó keveréke
Az elvégzendő kísérlet lépései és a
kísérleti eszközök beállítása a táblán
kivetítve (csak a csoportok javaslatainak
meghallgatása után)
Kivetített ábraelemző feladat
A táblán látható a feladat, amely az
eddig használt elválasztási eljárások
alapelveinek rögzítését szolgálja
A csoportok a megadott anyagok ismert
vagy hipotetikus tulajdonságai alapján
tervet készítenek, és meghatározzák
az elvégzendő tevékenységeket és a
sorrendet.
Vázlatot készítenek
Csoportban végzett tanulói kísérlet,
megfigyelések eredmények megbeszélése
jegyzőkönyvezése
Tanári bemutató kísérlet és magyarázat
Önálló feladatmegoldás, majd a kivetített
megoldás alapján önellenőrzés
Feladatok felosztása, sorrend, pontos
megfigyelésre és jegyzőkönyvezésre
törekvés
Visszaszámolás eszköz, időfelelős
munkája
Az egyik csoport javaslatot tesz a
kivitelezésre, megvitatjuk, döntünk.
Hétköznapi vonatkozások:
hűtőszagtalanító, széntabletta,
szagelszívó, gázálarc működési elve
Sóoldat, kémcső, borszeszégő,
kémcsőfogó
Szemelvények, források (papír alapon is)
Szemelvények, források, információk
a táblán (folyamatosan)
Időmérés, visszaszámolás a táblán
(folyamatosan)
Frontális megbeszélés, ötletroham
Tervkészítés csoportban
A bepárlás végrehajtása
Megfigyelés, tapasztalatok rögzítése
Csoportok beszámolói
Csoportok önálló forrásfeldolgozása
minden csoportban:
– kérdésfelelős
– időfelelős
– lényeget megtalálni, kiemelni
– a kérdésre megtalálni a választ,
kiemelni
– szóvivő, csoportok beszámolói
Szókártyák (minden csoport húz egy
fogalmat vagy eljárást vagy kísérletet,
amelyet röviden ismertetnie kell a
többiekkel. Egy-egy kérdést tesznek fel
a többi csoportnak saját témájukból.)
Csoportmunka/egyéni vázlatok,
jegyzőkönyvek egyeztetése, kiegészítése
Rejtvény (igaz–hamis állítások) Mindenki önállóan dolgozik, majd
együttes megbeszélés, ellenőrzés
A megoldásokat a táblán felváltva
mutatják be
Szóban, egyénileg és csoportban
Kilépő kártyák (egyéni)
MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:13 2008.05.12 19:34:50
12
Annak érdekében, hogy a kísérletezés ne csak öncélú
tevékenység legyen, ha nem a tartalmi megértést is szol gálja,
cél szerű a gyerekekkel is meg fogal maz tatni a tennivalókat.
Közben a szerep osztásban is megegyeznek a csoport tagok.
A gondolatok rendezésében segít ez az elrendezés, amely a
megosztott flip chart lapok/alap flipchart építő al könyvtárból
húzható ki.
A kísérlet elvégzése után bemutatott animáció is a megértést
és a rögzítést szolgálja. Forrása: (http://realika.educatio.hu)
Tananyag: Kémia – tanári verziók: 12. elegyek/ 16. animáció
Nagyon fontos, hogy a kísérletezés ne csak egy algoritmusok-
kal szabályozott tevékenység sor legyen, hanem értsék a
mögöttes kémiai tartalmat is. Ezt segíti a következő két
flipchart-oldal.
Gyakran használom azt a típusú fel ada tot, amikor a meg-
fejté seket színes alakzatokkal takarom le vagy képek mögé
rejtem. Részösszefoglalás hoz, óra eleji bemelegítő játék hoz
nagyon alkalmas, motiváló hatású. A meg osztott alakzatok
közül választok egy megfelelőt, a képekéhez hason lóan
méretezem, majd duplikálom vagy máso lom. A színeket a
kitöltő eszköz segítségével tudom változtatni.
MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:14 2008.05.12 19:34:51
13
A búvárkodáshoz és az értékeléshez használt flipchart-
oldalakat is a meg osztott flipchart lapok /alap flipchart építő
alkönyvtárban megtalálható min ták alapján készítettem.
Majdnem a legutolsó mozzanat az órán, a tanultak alapján
két csoportba kell sorolni az állításokat. A megfelelő helyre
kell húzni a mondatokat.
Lassan 20 éve tanítok biológiát és kémiát a budapesti
XIII. kerületi Kék Általános Iskolában (jelenleg Kék Tag-
iskola). A „Kék Suli” nem egyszerűen a munkahelyem,
kapcsola tunk ennél sokkal mélyebb és többszintű. Kollé-
gáim a barátaim is, törődünk egymással, tudunk egymás
örömeiről, gondjai ról. Könnyebb elviselni a megpróbáltatá-
so kat látva magunk körül a maradandó idegi károsodás
nélkül és töretlen humorérzékkel túlélő tapasztaltakat.
Sok mindent szeretek a Kék Suliban. Azt, hogy az óráról
kijőve azonnal megbeszélhetem az osztályfőnökkel, hogy
Réka miért volt ma olyan idétlen és hogy Tamás kivételesen
meg nem írt házi feladata mögött előző esti színházi
szereplése áll, de biztos lehetek benne, hogy pótolni fogja.
Azt, hogy nyugodtan odamehetek a matekosokhoz egy kis
támogatásért, amikor az osztálynak nehézségei támadnak
a kémiai számításokkal, és biztos lehetek benne, hogy a
következő matekórán előkerül néhány százalékszámítási
és arányossági feladat. Az is fantasztikus, hogy a jeles
napokat együtt ünnepeljük a már nyugdíjban és a még
kisbabájukkal otthon lévőkkel. Koncertre, kiállításra,
kirándulni, teljesítménytúrázni is együtt járunk. Az első
pár kilométer csevegéssel, virtuális receptcserével és
ételkóstolással telik, de legkésőbb az ötödik kilométernél
persze hogy már megint a gyerekek és a Kék Suli a téma.
A Gerecse 50 embert próbáló távja elég időt ad a szakmai
tapasztalatcserére, csipkelődésre, „nyúltagysimogatásra”,
még a világmegváltó ötletek felbukkanására is. Szeretem,
hogy a szülők is mellettünk állnak és hajlandók értelmes
párbeszédeket folytatni a problémákról. Pogácsát sütnek
a ballagásra, táblát, faliújságot sze relnek, ha arra van
szükség, vagy a régi tanítványokkal együtt a fűszer-
növénykert ágyásait alakítják ki az iskolaudvaron, mert
szerencsére a szük séges anyagi forrásokat el nyertük az EU-s
pályázaton. A hétfő-csütörtöki női torna vagy a péntek
esti papák focija előtt-után az öltöző ben lefolytatott
informális beszél getések nemcsak
az aktuális isko lai kérdések
megvitatására al kal masak, régi
ismeretségek mélyül nek, újak
keletkeznek. Itt mi is szü lő-
ként, barátként vagyunk jelen,
tanár voltunk nem mellékes, de
most nem elsődleges szerepünk. Sorra érkeznek a volt
tanítványok ballagási, esküvői meghívói, beszámolók a
diplomaosztókról, külföldi tanulmányutakról. Úgy látszik,
a „kék sulisság” nem múlik el egykönnyen.
Ahogy saját gyerekeink lassan felnőnek, rengeteg alkotó
energia válik szabaddá. Engem ilyen tekintetben a lehető
legjobb időpontban ért az interaktív tábla megjelenése.
Pályázati úton jutottunk első és jelen pillanatig egyetlen
aktív táblánkhoz, és szerencsére éppen a kémia-fizika
előadónkban akadt számára hely. Ismerkedésünk gyors
volt, bár nem zökkenőmentes. Közel egy év eltelte után úgy
gondolom, jól elboldogulok az általam feltárt területein.
Bár használat közben egy-egy véletlen félrekattintással
rendszeresen új lehetőségeket fedezek fel, ezeket ma már
nem ijesztő és megoldhatatlan problémaként, hanem új
kalandok kezdeteként élem meg. Az ismerkedés heteiben
a technikai kérdések, megoldások kötöttek le. Azóta sem
csökkent azonban az időráfordításom, csak minőségi-
leg átalakult. Korábbi tapasztalataimhoz hasonlóan, ha
valamivel kicsit mélyebben kezdtem foglalkozni, mindig
újabb és újabb kapuk nyíltak ki, amelyeken muszáj volt
belépnem. Így jártam az interaktív táblával is. Az aktív
tábla nem egyszerűen egy divatos új játék, és nem is a
csodafegyver, ami egy csapásra megoldja a közoktatás
súlyos problémáit. Olyan eszköz, amely rendkívül széles
körű lehetőségekkel segítheti a tanárok munkáját. Tanítani,
megértetni a tananyagot és megérteni tanítványainkat
továbbra is nekünk kell. Használjuk okosan!
Bemutatkozik a szerző: Dobóné Tarai Éva
MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:15 2008.05.12 19:34:54
14
Az interaktív tábla kiválasztása több évre szóló, felelősségteljes döntés.
A jó választásban ott van a sikerélmény lehetősége, míg rossz választás
esetén a bosszúságon túl csökken a tábla kihasználása is, pedig az eszköz
ára miatt a legnagyobb pazarlás az, ha nem használjuk.
1 Felület. Ha a tábla felülete nagyon fényes, alkalmatlan az iskolai használatra,
mert egy éles és bántóan erős fénykört tükröz a diákok szemébe, amelyet nem
lehet kiküszöbölni, és a tanulóknál gyors kifáradást, fejfájást, hosszú távon akár
látáskárosodást is okozhat! A tábla felülete többszörös funkcióval rendelkezik:
nem csak interaktív bemeneti eszköz, de szárazfilccel használható írótábla és
vetítőfelület is egyben. A két utóbbi felhasználás igényeit nehéz összhangba
hozni, mert a filctollakhoz minél fényesebb felületű tábla kellene, a vetítéshez
pedig a matt az ideális. A kemény és puha felületek megjelölése az interaktív
táblák esetében nem a kopásállóságot, hanem a technológiát jelzi. A puha táblák
egyáltalán nem rosszabbak a kemény felülettel rendelkezőknél, mindkét típus
megbízható és időtálló, mindemellett az érintésérzékeny felületek sérülékenyebbek,
tisztításuk során az agresszív tisztítószerek használata tilos.
2 Anélkül hogy elmélyednénk a különböző technológiák (infravörös, mágneses
vagy érintésérzékeny) részleteiben, a felhasználás szempontjából elég három
alaptípust megkülönböztetni.
– Csak elemes tollakkal működtethetők.
– Csak tollal működtethetők, de a toll nem igényel tápot.
– Tollak nélkül, ujjal is működtethetők.
Ha például a tollak tápellátást igényelnek (elemek vagy akkumulátorok),
ez rendszeresen ismétlődő járulékos költséget jelent, a toll meghibásodása,
eltűnése pedig pótlásáig használhatatlanná teszi a táblát. Fontos, hogy a tollak
legyenek többgombosak, mert csak így működtethető minden alkalmazás
problémamentesen (jobb egérgomb funkciók).
3 Bár nem kívánunk egyetlen gyártót sem előnyben részesíteni, arra minden-
képpen érdemes figyelni, hogy az alkalmazott technológia bevált legyen, és a
megbízhatóságát a műszaki megoldások is sokszorosan bizonyítsák. Egyébként
fennáll a rendszer gyakori lefagyásának veszélye. Ha egy órán többször kell emiatt
újraindítani a rendszert, komoly időveszteséggel számolhatunk. Ennél a pontnál
a hardver és a szoftver együttes megbízhatóságát kell figyelembe venni.
4 Ha a tábla nem 4:3-as képarányú, vagy a táblára nekünk kell rögzítenünk az
ún. „interaktív” eszközt, akkor szinte bizonyos, hogy nem használható ki aktív
munka területként a tábla teljes felülete, mivel szinte minden projektor 4:3-as
képaránnyal dolgozik.
Figyelem! A 16:9-es képarányú tábla megköveteli a drágább projektorok beszerzé-
sét, ezért csak indokolt esetben javasoljuk szélesvásznú táblák alkalmazását.
Ugyancsak kihasználatlan munkafelületet jelentenek az olyan táblaszoftverek,
amelyeknél folyamatosan a táblán van egy eltüntethetetlen menü. Érdemes
rákérdezni a táblaméretekre, ugyanis a tábla teljes külső mérete megadása esetén
„ Az interaktív
tábla
kiválasztása
több évre szóló,
felelősségteljes
döntés”
M
i
l
y
e
n

t
á
b
l
á
t

v
á
l
a
s
s
z
u
n
k
?
13 gondolat az
interaktív táblák

kiválasztásához
Fekete Ferenc |
MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:16 2008.05.12 19:34:56
15
az aktív munkafelület számottevően kisebb lehet. Bizonyos határokon túl nincs
értelme a munkafelület öncélú növelésének sem, hiszen alapvetően a tanárok és
gyerekek emberi méretei határozzák meg az igazán hasznosítható táblafelület
nagyságát (4:3-as képarány esetén 75–80˝ közötti képátló az ideális).
5 Ha munka közben nem lehet a számítógép minden egyes funkcióját elérni
a tábláról, akkor el kell tőle távolodnunk, és a számítógéphez kell lépnünk. Bár
ez csak néhány méternyi távolság, de ha az óra alatt ezt gyakran kell megtenni,
az jelentős időveszteséget jelenthet számunkra.
6 Komoly gond – bár nem jellemző –, ha a tábla szoftvere nem képes az ott
elhelyezett hivatkozások, linkek kezelésére, nem lehet vele az interneten szörfölni,
vagy egy kattintással bármit (külső honlapot, mellékletet, saját gépen el helye-
zett fájlokat) elérni. Ilyenkor minden egyes alkalommal először a tálcára kell
tennünk a tábla előadás-szerkesztő programját, majd visszatéréskor azt újra
meg nyitni. Ez megtöri az óra folyamatosságát.
7 Rendkívül fontos szempont még a táblaszoftver kapcsolata más – általánosan
használt – programokkal (MS Excel, MS Word, PowerPoint, CorelDraw, AutoCAD,
Paint stb.). Egy jó szoftver képes arra, hogy ezekbe az alkalmazásokba közvetlenül
– akár kézírással – vihessünk be adatokat, amelyek mentéskor azonnal be is
épülnek ezekbe a szövegekbe, táblázatokba, így nincsen szükség nehézkes,
többszörös adatkonverziókra. Érdemes arra is figyelni, hogy a táblaszoftverbe
gond nélkül beszúrható legyen flash animáció!
8 Ha a szoftver korlátlan számú számítógépre ingyen telepíthető és kipróbálható,
akkor a tanulók odahaza – egyénileg vagy csoportosan – saját előadásokat
készíthetnek, amit majd az osztály előtt mutatnak be. Az előadás-szerkesztő
programnak tábla nélkül is kell működnie, hogy a tanár a saját számítógépe
előtt ülve is dolgozhasson az előadás anyagán.
9 Nézzük meg, mennyire bőséges és szerteágazó a programhoz adott, oktatási
célzattal létrehozott segédleteknek gyűjteménye! Ezek a gyűjtemények a saját
tananyag készítését könnyítik meg.
10 Olyan táblát válasszunk, amelynek van magyar nyelvű szoftvere és magyar
nyelvű leírása!
11 A rendszer legyen képes az óra során tett megjegyzések és változások külön-
böző formátumokban való kimentésére és visszajátszására! Az így elmentett
tábla képek jó szolgálatot tehetnek az ismétlés vagy rendszerezés folyamán.
12 Nézzük meg, milyen opcionális eszközökkel bővíthetjük a későbbiekben a
tábla szolgáltatásainak körét! Ide tartoznak a hangosítás, a tanár–diák stúdió, a
palatábla használatának vagy akár egy feleltető-/szavazórendszer kiépítésének
lehetőségei. Az ismeretek rögzülési szintjének ellenőrzésében, de az óra más
mozzanataiban is nagy segítséget jelenthetnek ezek a kiforrott, megbízhatóan
működő eszközök. Ha a választott táblánk ilyen eszközök kezelésére nem képes,
a későbbiek során sem tudjuk lehetőségeit bővíteni.
13 Végül a legfontosabb! Gondoljunk arra, hogy ezek a táblák milyen környezetben
üzemelnek majd! Ha kényes, törékeny kiegészítők (szavazóegységek, palatáblák
vagy tollak) tartoznak hozzá, azok az évek folyamán valószínűleg többször
is meghibásodnak, elvesznek, pótlásuk, javításuk további forrásokat igényel.
Érdemes megfontolni olyan technológiák alkalmazását, ahol nem szükséges
drága, nem gyermekkézbe illő méretű tollak használata. Javasoljuk a mágneses
érzékelésű tollal vagy a nyomásra érzékenyített felülettel rendelkező, tollak
nélkül is üzemképes, kézzel is működtethető táblák beszerzését.
Mindezen szempontokat figyelembe véve, a helyi lehetőségek és igények mérle-
ge lésével válasszanak, de vásárlás előtt mindenképpen érdemes a gyakorlatban
kipróbálni a kiszemelt eszközöket, és ez után meghozni a végleges döntést.
„ a tábla-
szoftverbe
gond nélkül
beszúrható
legyen flash
animáció”
Kérjük, jelezzék kiadónknál, ha
a táblákat szeretnék szemé lye-
sen kipróbálni! Hívjanak fel ben-
nün ket az (1) 437-2438 telefon-
számon, vagy küldjenek e-mailt a
fekete.ferenc@muszakikiado.hu
címre. Amilyen gyorsan tudunk,
vála szolunk!
MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:17 2008.05.12 19:34:57
16
Akik rendszeresen használják a táblát, gyakran hasz-
nál nak PowerPoint prezentációt. Ez lehet csak meg-
szo kás, de egyes eszközök nem is ren del kez nek tan-
anyag készítést támo gató szer kesztő szoftver rel, vagy
ezek nem elég kiforrot tak, kézre állóak. Az órán gyak-
ran hasz nálunk ekkor is Flashben készített animá-
ciót vagy interaktív feladatot, amely nek meg jeleníté-
sére három lehető sé günk van:
1. Kilépünk a vetítésből, és elindítjuk az animációt.
2. A dián linkeljük az animációt és így indítjuk (ha
jó a védelmi rendszerünk, figyelmeztetést kapunk,
amit a futtatás előtt nyugtáznunk kell).
3. Beszúrjuk az animációt a diára, így közvetlenül
onnan indítható.
Az első két megoldás sajnos az óra egységét bontja meg,
amellett, hogy időveszteséget is okoz. Használjuk inkább a
harmadik megoldást! De hogyan?
Flash beszúrása
Nagy György | PowerPointba
1 PowerPointban a Flash fájl csak akkor játszható le, ha a
számítógépen regisztrálva van a Shockwave Flash Object
nevű ActiveX vezérlő. Ennek ellenőrzésére nyissuk meg a
Nézet/Eszköztárak/Vezérlők eszközkészlete panelt. A pane-
len a További vezérlők ikonra (egy kalapács és egy csavar-
kulcs van rajta) kattintva, a legördülő ablakban ellenőriz-
hetjük a vezérlő meglétét.
Ha nem találjuk, akkor töltsük le, és telepítsük gépünkre
a Flash Playert. A telepítő regisztrálni fogja a vezérlőt a
számítógépen.
2 A Power Point normál nézetében váltsunk arra a diára,
amelyen az animációt játszani kívánjuk!
3 Lépjünk be újra a További vezérlők listájába, és rá kat-
tintva a Shockwave Flash Object elemre, az egér húzásá val
rajzoljuk meg a vezérlőt a dián! Mint látható, ezzel kijelöl-
tük az animáció helyét, a vezérlő kerete pedig bár mikor
áthelyezhető és át méretez hető szükség le teink szerint.
4 A következő lépésben be kell állítanunk az objektum tu-
laj don ságait. Kattintsunk a jobb egérgombbal a Shockwave
Flash objektumra, és válasszuk a Tulajdonságok paran-
csot!
a Az Alphabetic fülön kattintsunk a Movie tulajdonságra!
Az értékoszlopba (a Movie melletti üres cellába) írjuk be
a lejátszani kívánt Flash-fájlnak a fájlnevét is tartalmazó
teljes elérési útját (például: C\:Dokumentumok\Mozi.swf)
vagy URL-címét!
b Ellenőrizzük, hogy a Playing tulajdonság értéke True
értékre van-e állítva! Ezzel a beállítással elérhetjük, hogy a
dia megjelenítésekor a program lejátssza a fájlt. Amennyi-
ben a Flash-fájlnak van saját Start/Vissza vezérlője, akkor
a Playing tulajdonság beállítható False értékre is, hiszen a
lejátszást a mozi saját gombjával fogjuk vezérelni.
c Ha az animációt nem akarjuk folyamatosan egymás után
többször lejátszani, akkor a Loop tulajdonságot állítsuk
False értékre.
d Ha a Flash fájlt be akarjuk ágyazni a bemutatóba –így a
bemutató másolata tartalmazni fogja az animációt, külön
nem kell azt is hordoznunk – állítuk be az EmbedMovie
tulajdonság True értékre.
Mindezek után a tulajdonságok panelt zárjuk be, bemuta-
tónk az animációval együtt vetítésre kész.
A PowerPoint 2007-es verziójában ugyanezt az eljárást kell
követnünk, azonban a Vezérlők eszköztára – a korábbiak-
kal ellentétben – egy új menüben, a Fejlesztőeszközökben
található!
S
ú
g
ó

h
e
l
y
e
t
t
:

b
e
á
l
l
í
t
á
s
i

t
i
p
p
e
k
,

ö
t
l
e
t
e
k
MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:18 2008.05.12 19:35:00
17
A weboldal célja, hogy egy interaktív,
az újításokra nyitott tanári közösséget
hívjon életre: a regisztráltak elhelyezhe-
tik saját anyagaikat, amelyeket meg-
oszthatnak pedagógustársaik kal, kap-
cso latokat építhetnek, újíthatnak fel,
a fórumban lehetőségük nyílik szabad
eszmecserére.
Az oldal felhasználói elsőként értesül het-
nek az e-tábla programhoz kapcso ló dó
újdonságokról, programokról. A leg-
aktívabb tagok különböző meg lepe té-
sekre, kedvezményekre számíthatnak.
e-tanarikar.hu
Oktatási intézmények számára az Epson által kifejlesztett és gyártott nagy teherb|rású, egyszerûen
kezelhetô 3LCD kivet|tôket ajánlunk, amelyek az alapvetô prezentációs feladatokat megb|zhatóan látják
el hosszú távon. Készülékeink egyaránt alkalmasak interakt|v fehértáblákra és hagyományos iskolai
táblákra történô vet|tésre. A jelszavas védelem, a zárolható kezelôpanel biztonsági garanciát jelent az
üzemeltetô számára, a hálózati kapcsolaton keresztül pedig több kivet|tô is vezérelhetô egyidejûleg.
A készülékekre 3 éves gyártói garanciát vállalunk, amely az izzóra is kiterjeszthetô.
lll#Zehdc#]j
Epson 3LCD
kivetítõk
oktatási céIra
MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:19 2008.05.12 19:35:13
Interaktív számháború 1–3
Interaktív CD-ROM-ok
MK–6131-6, MK–6132-3, MK–6133-0
Új szoftversorozatunkkal itt a lehetőség, hogy a diákok kal az osztályteremben játsszunk
„számháborút” az inter aktív tábla segítségével. A győze lemhez mégsem elég, ha valaki
jól tud szá molni – a siker hez jó stratégiára is szükség van. Ehhez a szoftver hasznos
segítséget nyújt.
Háromrészes sorozatunk különböző nehézségi szintekre készült. A játékos feladatokkal a
tanítás és a tanulás valódi élménnyé válik.
Matek bevetés
Interaktív CD-ROM
MK–6179-8
A játékosok dinamikus környezetben vizsgálják meg a matematikai tényeket, definíciókat,
és végeznek gyors számolásokat, hogy teljesítsék küldetésüket. Játszható egyedül, párosban
vagy csoportokban az osztályteremben. Az interaktív játé kok több száz matematikai kérdést
tartalmaznak a számok, a probléma megoldás, a mérés és geometria témaköreiből, minden
téma körben két nehézségi szinten.
A problémamegoldás tanulható
Interaktív CD-ROM-ok
1–6 szint, elsőtől hatodik osztályig
MK–6181-1, MK–6182-8, MK–6183-5, MK–6184-2, MK–6185-9, MK–6186-6
A 6 részes interaktív CD-ROM soro zat külön böző szinteken a probléma megoldás széles
tár házát kínálva nyújt segítséget a stratégiák elsajátí tásához, hogy az Ön diákjai sike res
probléma megoldókká váljanak.
Maths RAPS
(RAP matek) CD-ROM
MK–6187-3
Angol nyelvű szoftver
Kéttannyelvű iskoláknak ajánljuk
A szoftver a matematika tanításá ban kissé formabontó módon, a rap szabályos ritmusú,
rím és dallam keverékére építve játszi könnyed ség gel teszi memorizálhatóvá a mate ma tikai
szabályokat, így a diákok a legbonyolultabb definíciókat is könnyen elsajátíthatják.
A Műszaki Kiadó
a jövő oktatásáért
Interaktív tananyagok a kompetencia alapú oktatáshoz
www.muszakikiado.hu
MK Ta blatani to 01 v24.indd Sec1:20 2008.05.12 19:35:20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful