1

BAØI THÖÙ 361 ÑÔØI SOÁNG KEÁT HIEÄP VÔÙI THIEÂN CHUÙA (Haäu Quaû Cuûa Vòeâc Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng) + Tieàn nguyeän: Moät coäng ñoaøn tu só gioáng nhö moät nhaø Tòeâc Ly vónh vieãn, nôi tuï taäp caùc taâm hoàn öu tuù ñaïo ñöùc. Hoï tuï taäp ñeå chôø ñôïi gì ôû ñoù? Phaûi chaêng laø nhôø Chuùa Thaùnh Thaàn trong choác laùt ñoå traøn ôn thaùnh xuoáng moät caùch kyø dieäu? Khoâng, hoï chæ nhôø söùc soáng thaàn linh ñoå xuoáng daàn daàn vaø moãi ngaøy moät gia taêng, noùi caùch khaùc laø ñeå moãi ngaøy moät theâm tinh thaàn vaø yù höôùng soáng troïn laønh. Caùc Toâng Ñoà ñoàng taâm nhaát yù tieán veà höôùng ñích naøy. Söï ñoaøn keát caûm ñoäng cuûa caùc Toâng Ñoà ñaõ giuùp chuaån bò taâm hoàn vaø ñaõ môøi goïi ñöôïc Chuùa ñeán. Caùc oâng beàn taâm trong kinh nguyeän vaø coá gaéng coá gaéng maõi, coá gaéng luoân khoâng bieát meät, caùc oâng cuõng hieäp yù vôùi Thaùnh Maãu Maria, maùng chuyeån moïi aân suûng cuûa Chuùa Gieâsu theo thaùnh yù Quan Phoøng cuûa Thieân Chuùa. KEÁT HÔÏP NHÔØ CHUÙA KITOÂÂâ Ñaây laø chaân lyù caên baûn cuûa ñôøi soáng môùi. Thaùnh Phaoloâ ñaõ nhaéc ñi nhaéc laïi cho chuùng ta veà ñieåm naøy: ‘Anh em laø chi theå Chuùa Gieâsu Kitoââ’ (1 Cor 12, 27). ‘Chuùa Kitoââ laø ñaàu’ (1 Cor 2, 3). Thaùnh nhaân coøn nhaán maïnh: ‘Anh em khoâng bieát thaân xaùc anh em laø chi theå Ñöùc Kitoââ sao? ‘ (1 Cor 6, 7). Thaùnh söû Gioan daïy chuùng ta veà söï keát hieäp maàu nhieäm trong duï ngoân caûm ñoäng sau ñaây: ‘Thaày laø caây nho, coøn caùc con laø ngaønh nho. Ai ôû trong Thaày vaø Thaày ôû trong ngöôøi aáy thì seõ sinh nhieàu hoa traùi. Khoâng coù Thaày caùc con khoâng laøm ñöôïc gì. Ai khoâng ôû trong Thaày seõ bò quaêng ra ngoaøi nhö caønh nho voâ duïng, noù seõ khoâ heùo vaø ngöôøi ta seõ gom laïi quaúng vaøo löûa cho chaùy ruïi ñi. Traùi laïi neáu caùc con keát hieäp vôùi Thaày, vôùi lôøi Thaày giaûng daïy, thì lôøi caùc con caàu nguyeän seõ ñöôïc chaáp nhaän, vaø baát cöù ñieàu gì caùc con xin cuõng ñöôïc caû. Cha Thaày seõ ñöôïc toân vinh do vieäc caùc con sai hoa keát traùi sum xueâ vaø trôû neân moân ñeä Thaày. Caùc con haõy ôû laïi trong tình yeâu Thaày’ (Ga 15, 5 – 9). AÙp duïng duï ngoân: Vieäc keát hieäp naøy ñöôïc thöïc hieän baèng caùch aùp duïng vaøo heát caùc khaû naêng chuùng ta:
2

a. YÙ chí: Keát hôïp vôùi yù muoán thaùnh thieän vaø voâ cuøng dòu daøng cuûa Thieân Chuùa. Chaáp nhaän moïi bieán coá do thaùnh yù Quan Phoøng göûi ñeán. Soáng phuø hôïp vaø trung thaønh vôùi caùc meänh leänh vaø yù muoán cuûa beà treân ñaïo ñôøi. YÙ chí rieâng chuùng ta trôû neân ngoan nguøy vaø raäp theo Chuùa. b. Trí khoân: Moïi chaân lyù töï nhieân hay sieâu nhieân ñeàu töø Thieân Chuùa maø ñeán. Ngaøi khoâng nhöõng töï baûn chaát laø chaân lyù maø coøn laø loøng nhaân haäu nöõa Bôûi ñoù caùc chaân lyù raát eâm aùi dòu daøng. Chuùng ta haõy saün saøng ñoùn nhaän, vaø thaám nhuaàn vaøo taâm hoàn. Chuùng ta haõy soáng ñôn sô ñeå deã daøng tan bieán trong chaân lyù. c. Traùi tim: Cuoäc keát hieäp giöõa nhöõn g con tim. An nghæ trong Chuùa, chöù khoâng chæ döøng laïi nôi caùc an uûi cuûa Ngaøi. Caûm thöùc raèng Thieân Chuùa laø moïi söï, raèng traùi tim ta khoâng theå töï thoûa maõn, raèng khoâng gì coù theå taùch traùi tim ta khoûi Ngaøi ñöôïc. Thaùnh Phaoloâ ñaõ keâu leân: ‘Ai coù theå taùch chuùng ta khoûi tình yeâu Chuùa Kitoââ? Phaûi chaêng laø gian truaân, cô cöïc, baét bôù, ñoùi khaùt, traàn truoàng, hieåm nguy hay göôm giaùo? Nhöng tröôùc moïi tai öông hoaïn naïn naøy chuùng ta vaãn toaøn thaéng nhôø aân suûng cuûa Ñaáng ñaõ yeâu meán chuùng ta. Ñuùng nhö vaäy, toâi xaùc tín raèng duø söï cheát söï soáng, duø thieân thaàn hay caùc baäc cai quaûn, duø hieän taïi, töông lai hay quyeàn naêng, söùc maïnh, duø nuùi cao vöïc thaúm hay baát cöù taïo vaät naøo khaùc cuõng khoâng bao giôø coù theå taùch chuùng ta ra khoûi tình yeâu Thieân Chuùa trong Ñöùc Gieâsu Kitoââ Chuùa chuùng ta’ (1 Cor 8, 35 – 39). Öôùc chi nhöõng nieàm tin aáy thaám nhaäp vaø haâm noùng traùi tim chuùng ta ñeå chuùng ta soáng bình thaûn vaø luoân laáy laøm baèng loøng duø baát cöù ñieàu gì xaûy ñeán, vì soáng keát hôïp vôùi Chuùa laø ñuû roài. d. Haønh ñoäng: Moïi haønh ñoäng ñeàu quy höôùng veà cuøng moät muïc ñích aáy: + Chæ muoán laøm theo thaùnh yù Chuùa. Thaùnh yù Chuùa laø ñoäng löïc duy nhaát khoâng theo yù muoán hay sôû thích rieâng. Gaït khoûi ñôøi soáng taát caû nhöõng gì khoâng do ñoäng löïc Chuùa thuùc ñaåy. + Chæ nghó veà caùc tö töôûng cuûa Chuùa. Thaám nhuaàn laáy moïi aùnh saùng ñöùc tin ñaõ suy nieäm. Taâm hoàn soáng theo yù Chuùa, luoân töï hoûi: ôû vaøo ñòa vò toâi, Chuùa seõ laøm gì? Khi bieát döïa vaøo tinh thaàn Chuùa thì ngöôøi ta seõ khoâng nao nuùng sôï seät.

3

+ Chæ yeâu ñieàu Chuùa yeâu. Traùi tim ta coøn öôùp ñöôïm söùc noùng cuûa tình yeâu Ngaøi chuyeån sang, phaùt toûa söùc noùng aáy treân moïi vieäc laøm, yeâu meán töøng ngöôøi töøng vaät vì Chuùa, haøi loøng veà moïi ngöôøi moïi söï ÑIEÀU KIEÄN KEÁT HIEÄP Caùc ñieàu kieän ñeå soáng keát hieäp vôùi Thieân Chuùa laø: a. Löông taâm trong saïch: Thaân theå vaø traùi tim trong saïch laø ñieàu caàn thieát khi muoán trôû neân xöùng ñaùng laø chi theå Ñöùc Kitoâ. Moät chi theå tì oá vaáy nhô thaät laø baát nhaõ ñoái vôùi Ñaáng laøm ñaàu ñaõ chòu gai nhoïn ñaâm qua vaø coøn baát nhaõ hôn nöõa neáu ñem ñeå toäi loãi chuùng ta beân caïnh söï voâ toäi cuûa Chuùa Cöùu Theá hay ñaët caùc baát haûo cuûa ta beân loøng thieän haûo cuûa Thieân Chuùa. Vaäy phaûi coá gaéng traùnh phaïm toäi duø laø toäi nheï coá yù. Soáng ñôøi hy sinh nhieäm nhaët cheá ngöï caùc ñam meâ. Luoân giöõ cho taâm hoàn ñöôïc ngoan nguøy trong baøn tay Chuùa. Haõy nhaéc nhôû cho mình luoân nhôù raèng chuùng ta laø chi theå Chuùa Kitoââ vaø laø ñeàn thôø Chuùa Thaùnh Thaàn ‘Anh em khoâng bieát raèng anh em laø ñeàn thôø Thieân Chuùa sao? Ñeàn thôø Thieân Chuùa nôi anh em laø ñeàn thôø thaùnh thieän’ (1 Cor 3, 16). b. Soáng theo tình baùc aùi: Yeâu thöông moïi ngöôøi khoâng tröø moät ai, vì taát caû ñeàu laø ‘chi theå Chuùa Kitoââ vaø laø nhöõng chi theå coù lieân ñôùi vôùi nhau’ (1 Cor 12, 27). Chuùng ta phaûi yeâu thöông caû nhöõng chi theå hö hoûng hay queø quaët, thoâng caûm noãi khoå ñau cô cöïc cuûa hoï. ‘Neáu moät chi theå ñau thì taát caû ñeàu ñau, neáu moät chi theå ñöôïc danh giaù thì caû thaûy ñeàu möøng vui’ (1 Cor 12, 26). Vaäy chuùng ta haõy yeâu thöông laãn nhau nhö caùc chi theå trong moät thaân theå. ‘Ngöôøi naøy laø chi theå cuûa ngöôøi kia’ (Rm 12, 5). c. Haêng say möu caàu ích lôïi cho Chuùa Kitoââ trôû neân moät vôùi Ngaøi, vaø vì Ngaøi laø ‘Ñaàu’ chuùng ta, neân chuùng ta coù boån phaän baûo veä Ngaøi tröôùc nhaát. ’Ñaàu’ bò ñaùnh ñaäp hoaëc ñe doaï thì thaân theå khoâng theå khoâng nuùng ñoäng hay tay chaân khoâng theå khoâng ñöa ra caûn ngaên ñeå baûo veä cho ‘Ñaàu’. Chuùng ta haõy laáy laøm haõnh dieän vaø thích thuù vì ñöôïc coù lieân quan vôùi Chuùa vaø Hoäi Thaùnh Ngaøi. Haõy ñau buoàn than khoùc vaø söûa chöõa moïi thieät haïi ngöôøi ta gaây cho Ngaøi vaø Hoäi Thaùnh. Haõy vui möøng veà caùc chieán thaéng vaø vinh quang cuûa Ngaøi. Ñoàng thôøi

4

haõy goùp phaàn vaøo chieán thaéng vaø vinh quang aáy baèng nhöõng öôùc voïng thaùnh thieän, baèng lôøi kinh caàu nguyeän vaø baèng hy sinh haõm mình rieâng Baøy toû taâm tình vaø tìm ñieàu doác quyeát töông xöùng!

“Ai coù theå taùch lìa chuùng ta ra khoûi tình yeâu Chuùa Kitoââ ? Khoâng coù ai, vaø cuõng chaúng coù söï gì caû, duø caû söï soáng cuõng nhö söï cheát.”

Melbourne 24/01/2010

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful