You are on page 1of 27

Projektzdnia26lutego2015r.

USTAWA
zdnia
ozmianieustawyowiadczeniachrodzinnychorazniektrychinnychustaw1)
Art.1. W ustawie zdnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z2013r.poz.1456,zpn.zm.2))wprowadzasinastpujcezmiany:
1)

wart.23:
a)

poust.3dodajesiust.3ai3bwbrzmieniu:
3a.Wniosekizacznikidownioskuokrelonewust.4mogbyskadane
w formie elektronicznej wycznie za pomoc systemu teleinformatycznego
utworzonegoprzezministrawaciwegodosprawrodziny.
3b.Wniosekizacznikidownioskuokrelonewust.4skadanezapomoc
rodkwkomunikacjielektronicznejpodpisujesi:
1)

bezpiecznympodpisemelektronicznymweryfikowanymzapomocwanego
kwalifikowanegocertyfikatualbo

2)
b)

podpisempotwierdzonymprofilemzaufanymePUAP.,

ust.4otrzymujebrzmienie:
4.Downioskunaleydoczyodpowiednio:
1)

zawiadczenialubowiadczeniadokumentujcewysokoinnychdochodw
ni dochody podlegajce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb
fizycznychnazasadachokrelonychwart.27,art.30b,art.30ciart.30e
ustawyzdnia26lipca1991r.opodatkudochodowymodosbfizycznych,
kadegoczonkarodziny;

Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustaw
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych,
ustaw z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej, ustaw z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentw, ustaw z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypacie zasikw dla opiekunw
oraz ustaw z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duej Rodziny.
)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623 i 1650
oraz z 2014 r. poz. 559, 567, 1198, 1443 i 1644.

2
2)

owiadczenie o deklarowanych dochodach osiganych przez osoby


podlegajce przepisom o zryczatowanym podatku dochodowym od
niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne, zawierajce
informacjeo:

3)

a)

wysokocidochodu,

b)

wysokocinalenychskadeknaubezpieczeniaspoeczne,

c)

wysokocinalenychskadeknaubezpieczeniezdrowotne,

d)

wysokociiformieopacanegopodatkudochodowego,

e)

wysokocidochodupoodliczeniunalenychskadekipodatku;

zawiadczenialubowiadczeniaorazdowodyniezbdnedoustaleniaprawa
dowiadczerodzinnych:
a)

prawomocneorzeczeniesdurodzinnegostwierdzajceprzysposobienie
lub zawiadczenie sdu rodzinnego lub orodka adopcyjnego
oprowadzonym postpowaniu sdowym w sprawie o przysposobienie
dziecka,

b)

prawomocneorzeczeniesduorzekajcerozwdlubseparacj,

c)

orzeczeniesdurodzinnegooustaleniuopiekunaprawnegodziecka,

d)

zawiadczeniealboowiadczenieouczszczaniudzieckadoszkoylub
szkoywyszej,

e)

zawiadczenie pracodawcy albo owiadczenie o terminie urlopu


wychowawczego i okresie, na jaki zosta udzielony, oraz o okresach
zatrudnienia,

f)

innedokumentypotwierdzajcespenianiewarunkwdoprzyznanialub
ustalenia wysokoci wiadczenia rodzinnego bdcego przedmiotem
wniosku.,

c)

ust.5i5aotrzymujbrzmienie:
5.Minister waciwy do spraw rodziny okreli, w drodze rozporzdzenia,
sposbitrybpostpowaniawsprawachoprzyznaniewiadczerodzinnychoraz
wzory:
1)

wnioskwoustalenieprawadowiadczerodzinnych,

2)

owiadczeodochodachrodziny,wtymowiadczeosbrozliczajcychsi
na podstawie przepisw o zryczatowanym podatku dochodowym od

3
niektrychprzychodwosiganychprzezosobyfizyczne,orazzawiadcze
iowiadcze,oktrychmowawust.4pkt3,
3)

kwestionariuszawywiadu,oktrymmowawust.4a

kierujcsikoniecznocizapewnieniaprawidowegoprzebiegupostpowania
wsprawachoprzyznaniewiadczerodzinnychorazdokumentacjiniezbdnejdo
sprawnejrealizacji,rwniedrogelektroniczn,wiadczerodzinnych.
5a.Ilekro w postpowaniach w sprawach o przyznanie wiadcze
rodzinnychjestwymaganepotwierdzenienastpujcychokolicznoci:
1)

uczszczaniedzieckadoszkoylubszkoywyszej,

2)

wysokodochodurodzinylubczonkwrodzinyuzyskanegoprzezrodzin
lub czonkw rodziny w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres
zasikowy,wtymdochodw,oktrychmowawust.4pkt1,

3)

wielkogospodarstwarolnego,

4)

nieponoszenie opaty za pobyt czonka rodziny w instytucji zapewniajcej


caodoboweutrzymanie,

5)

termin i okres, na jaki zosta udzielony przez pracodawc urlop


wychowawczy,orazokresyzatrudnienia,

6)

niekorzystanie z caodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym


wspecjalnymorodkuszkolnowychowawczym

osoba ubiegajca si o przyznanie wiadczenia rodzinnego przedkada


zawiadczeniealboowiadczenie.,
d)

uchylasiust.5b,

e)poust.6dodajesiust.6awbrzmieniu:
Minister waciwy do spraw rodziny jest zobowizany do utworzenia systemu
teleinformatycznego sucego w szczeglnoci do skadania wniosku i
zacznikwdownioskuokrelonychwust.4.,
f)

wust.8pkt1otrzymujebrzmienie:
1) danedotyczceosbpobierajcychwiadczeniarodzinne,osbubiegajcych
siowiadczeniarodzinneorazczonkwichrodzin:
a)

imiinazwisko,

b)

daturodzenia,

c)

adresmiejscazamieszkanialubpobytu,

4
d)

miejscezamieszkanialubpobytu,

e)

numerPESEL,

f)

numerdokumentupotwierdzajcegotosamowprzypadkuosb,ktre
nieposiadajnumeruPESEL,

g)

stancywilny,

h)

obywatelstwo,

i)

stopiepokrewiestwazczonkamirodziny,

j)

rodzaj szkoy, do ktrej uczszcza dziecko, na ktre jest pobierane


wiadczenierodzinne,lubosobauczcasi,

l)

liczb,rodzajiwysokowypaconychwiadcze,

m) pe,
n)

dochody,

o)

organ,doktregozoonowniosek,rodzajwnioskowanegowiadczenia
orazdatzoeniawniosku,

p)

organ, ktry przyzna wiadczenie, dat wydania decyzji przyznajcej


wiadczenieoraznumertejdecyzji,

q)
g)

okres,naktrywiadczeniezostaoprzyznane;,

ust.9otrzymujebrzmienie:
9. Informacje, o ktrych mowa w ust. 8, mog by przetwarzane przez
ministrawaciwegodosprawrodzinywceluumoliwieniaorganomwaciwym
imarszakowi wojewdztwa weryfikacji prawa do wiadcze rodzinnych oraz
przezpodmiotywymienionewust.10wcelu,wktryminformacjetezostayim
udostpnione, na zasadach okrelonych w przepisach ustawy zdnia 29 sierpnia
1997r.oochroniedanychosobowych(Dz.U.z2014r.poz.1182i1662).Organy
waciwe i samorzdy wojewdztw przekazuj dane do rejestru centralnego,
wykorzystujcoprogramowanie,oktrymmowawust.7.,

5
h)

dodajesiust.1013wbrzmieniu:
10.Informacjezawartewrejestrzecentralnym,oktrymmowawust.8,
udostpnia si, w zakresie niezbdnym do realizacji ich zada ustawowych,
nastpujcympodmiotom:
1)

organowi waciwemu i marszakowi wojewdztwa wcelu weryfikacji


danych dotyczcych osb ubiegajcych si o wiadczenia rodzinne, osb
pobierajcychwiadczeniarodzinneorazczonkwichrodzin;

2)

organowiwaciwemudunika,oktrymmowawart.2pkt9ustawyzdnia
7wrzenia2007r.opomocyosobomuprawnionymdoalimentw(Dz.U.
z2012r. poz. 1228, z pn. zm.3)), i organowi waciwemu wierzyciela,
oktrym mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy w celu weryfikacji danych
dotyczcych osb ubiegajcych si o wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego,osbpobierajcychwiadczeniazfunduszualimentacyjnego
iczonkwichrodzinorazdanychdotyczcychdunikwalimentacyjnych;

3)

jednostkom organizacyjnym pomocy spoecznej prowadzonym przez


jednostkisamorzduterytorialnegowceluweryfikacjidanychdotyczcych
osb ubiegajcych si o wiadczenia z pomocy spoecznej, osb
pobierajcychwiadczeniazpomocyspoecznejorazczonkwichrodzin;

4)

powiatowym i wojewdzkim zespoom do spraw orzekania


oniepenosprawnoci w celu weryfikacji danych dotyczcych osb
ubiegajcychsiowydanieorzeczeniaoniepenosprawnocilubostopniu
niepenosprawnoci iosb posiadajcych orzeczenie o niepenosprawnoci
lubostopniuniepenosprawnoci.
11.Ministerwaciwydosprawrodzinyprzechowujeinformacjewrejestrze

centralnym, o ktrym mowa w ust. 8, przez okres 10 lat od dnia zaprzestania


udzielania wiadcze, z wyjtkiem informacji dotyczcych osb, ktrym
wiadczenieniezostaoprzyznane,ktreprzechowujesiprzezokres1rokuod
dnia,wktrymdecyzjawsprawiewiadczeniastaasiostatecznaluboddnia
pozostawieniawnioskuoustalenieprawadowiadczeniabezrozpatrzenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1548, z 2013 r.
poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 1198.

6
12.Podmiotywymienionewust.10przechowujinformacje,oktrychmowa
w ust. 8, przez okres 10 lat od dnia ich udostpnienia z rejestru centralnego,
oktrym mowa w ust. 8, z wyjtkiem informacji dotyczcych osb, ktrym
wiadczenie nie zostao przyznane albo ktrym wydane zostao orzeczenie o
niezaliczeniu do osb niepenosprawnych lub odmowie ustalenia stopnia
niepenosprawnoci,ktreprzechowujesiprzezokres1rokuoddnia,wktrym
decyzjawsprawiewiadczeniaalbowydaniaorzeczeniastaasiostateczna,lubod
dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do wiadczenia albo o wydanie
orzeczeniabezrozpatrzenia.
13.Informacje,oktrychmowawust.8,usuwasiniezwoczniepoupywie
okreswprzechowywania,oktrychmowawust.11i12.;
2)

poart.23adodajesiart.23bwbrzmieniu:
Art. 23b.1. Organ waciwy oraz marszaek wojewdztwa prowadzcy
postpowanie w sprawie wiadcze rodzinnych s obowizani do samodzielnego
uzyskaniaodorganwpodatkowych,organwemerytalnorentowychorazzrejestrw
publicznych, w drodze wymiany informacji w postaci elektronicznej lub w drodze
pisemnej,odpowiednio:
l)

informacjiodochodziepodlegajcymopodatkowaniupodatkiemdochodowymod
osbfizycznych,nazasadachokrelonychwart.27,art.30b,art.30ciart.30e
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych,
kadego czonka rodziny, wydanych przez naczelnika waciwego urzdu
skarbowego,zawierajcychdaneowysokoci:
a)

dochodu,

b)

skadeknaubezpieczeniaspoeczneodliczonychoddochodu,

c)

nalenegopodatku;

2)

informacjiowiekudziecka;

3)

informacji o wysokoci skadek na ubezpieczenie zdrowotne, wtym informacji


owysokociskadekodposzczeglnychpatnikwiokresachopacaniaprzeznich
skadek;

4)

zawiadczenialubinformacjiozgoszeniudoubezpieczespoecznych;

7
5)

informacjiolegitymowaniusiodpowiednimorzeczeniemwydanymnapodstawie
przepiswustawyzdnia27sierpnia1997r.orehabilitacjizawodowejispoecznej
orazzatrudnianiuosbniepenosprawnych(Dz.U.z2011r.Nr127,poz.721,
zpn.zm.4)),obejmujcejnastpujcedane:
a)

datirodzajwydanegoorzeczenia,

b)

wskazania,oktrychmowawart.6bust.3pkt7i8ustawyzdnia27sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb
niepenosprawnych,

c)

datpowstanianiepenosprawnocilubstopnianiepenosprawnoci,

d)

dat zoenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepenosprawnoci albo


ostopniuniepenosprawnoci,

e)

okres,najakizostaowydaneorzeczenie.

2.W przypadku gdy w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu


OrzekaniaoNiepenosprawnociznajdujesiwicejnijednoorzeczeniewydanena
podstawie przepisw ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
ispoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych dotyczce tej samej osoby
informacja,oktrejmowawust.1pkt5,jestprzekazywanawycznienapodstawie
orzecze,ktrepotwierdzajprawodowiadczerodzinnych.
3. W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu
Orzekania o Niepenosprawnoci informacji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 5, organ
waciwyorazmarszaekwojewdztwaprowadzcypostpowaniewsprawiewiadcze
rodzinnychwzywajosob,oktrejmowawart.23ust.1,dodoczeniaprzeztosob
orzeczeniaoniepenosprawnocilubostopniuniepenosprawnoci.
4. W przypadku awarii systemw teleinformatycznych sucych do wymiany
informacji w postaci elektronicznej, o ktrej mowa w ust. 1, organ waciwy oraz
marszaek wojewdztwa prowadzcy postpowanie w sprawie wiadcze rodzinnych
uzyskujinformacje,oktrychmowawust.1,wdrodzepisemnejwymianyinformacji;
organy podatkowe, organy emerytalnorentowe oraz podmioty prowadzce rejestry
publiczneprzekazujtedaneniezwocznie,niepniejjednakniwterminie7dniod

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016,
Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446
i 1645 oraz z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873.

8
dnia otrzymania wniosku organu waciwego lub marszaka wojewdztwa
prowadzcegopostpowaniewsprawiewiadczerodzinnychwtejsprawie.;
3)

wart.33:
a)

ust.2cotrzymujebrzmienie:
2c.Organwaciwyorazmarszaekwojewdztwasporzdzajsprawozdania
rzeczowofinansowe z wykonywania zada z zakresu wiadcze rodzinnych
iprzekazujjewaciwemumiejscowowojewodzie.,

b)

dodajesiust.2dwbrzmieniu:
2d. Wojewoda sporzdza zbiorcze sprawozdanie rzeczowofinansowe
zwykonywaniazadazzakresuwiadczerodzinnychiprzekazujejeministrowi
waciwemudosprawrodziny.,

c)

ust.3otrzymujebrzmienie:
3.Minister waciwy do spraw rodziny okreli, w drodze rozporzdzenia,
wzoryisposbsporzdzaniasprawozdarzeczowofinansowychzwykonywania
zadazzakresuwiadczerodzinnychorazterminyisposbichprzekazywania,
uwzgldniajc potrzeb zapewnienia kompletnoci i jednolitoci informacji
przekazywanych przez podmioty realizujce ustaw oraz skutecznej realizacji
zada z zakresu wiadcze rodzinnych finansowanych z budetu pastwa oraz
budetwgmin..

Art.2.W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.


z2012r.poz.1137,zpn.zm.5))wprowadzasinastpujcezmiany:
1)

w art. 80c w ust. 1 w pkt 18 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 19


wbrzmieniu:
19) ministrowi waciwemu do spraw zabezpieczenia spoecznego, kierownikowi
orodkapomocyspoecznejlubpracownikowisocjalnemu.;

2)

wart.100cpoust.1dodajesiust.1awbrzmieniu:
1a. Z ewidencji udostpnia si ministrowi waciwemu do spraw rodziny,
ministrowi waciwemu do spraw zabezpieczenia spoecznego lub organowi
waciwemudunika,oktrymmowawart.2pkt9ustawyzdnia7wrzenia2007r.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r.
poz. 700, 991, 1446 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970.

9
opomocyosobomuprawnionymdoalimentw (Dz.U.z2012r.poz.1228,zpn.
zm.6)), zapomoc urzdze teletransmisji danych lub w sposb okrelony w ust. 4,
informacj, czy dunik alimentacyjny, o ktrym mowa w art. 2 pkt 3 tej ustawy,
posiadauprawnieniedokierowaniapojazdamiorazktrystarostawydamudokument
stwierdzajcytouprawnienie.;
3)

wart.100dwust.1pkt1otrzymujebrzmienie:
1) dlapodmiotw,oktrychmowawart.100cust.1,1a,2i4anieodpatnie;.
Art.3.Wustawiezdnia27sierpnia1997r.orehabilitacjizawodowejispoecznejoraz

zatrudnianiuosbniepenosprawnych(Dz.U.z2011r.Nr127,poz.721,zpn.zm.7))
wprowadzasinastpujcezmiany:
1)

poart.6b1dodajesiart.6b2wbrzmieniu:
Art.6b2.1.Powiatowe i wojewdzkie zespoy do spraw orzekania
oniepenosprawnoci mog korzysta, w drodze wymiany informacji w postaci
elektronicznej, z danych dotyczcych osb, ktre zoyy wniosek o ustalenie
niepenosprawnocialbooustaleniestopnianiepenosprawnoci,o:
1)

posiadaniu orzeczenia o niezdolnoci do pracy, jego rodzaju i okresu, na jaki


zostao wydane gromadzonych przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych, Kas
Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego, organy emerytalne, o ktrych mowa
wart. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego,
Agencji Wywiadu, Suby Kontrwywiadu Wojskowego, Suby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Stray Granicznej, Biura
OchronyRzdu,PastwowejStrayPoarnejiSubyWiziennejorazichrodzin
(Dz.U.z2013r.poz.667,zpn.zm.8))orazwojskoweorganyemerytalne;

2)

prawiedowiadczeniarehabilitacyjnegoiokresujegopobieraniagromadzonych
przezZakadUbezpieczeSpoecznych;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1548, z 2013 r.
poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 1198.
)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016,
Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446
i 1645 oraz z 2014 r. poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873.
)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 1623 i 1717
oraz z 2014 r. poz. 502 i 696 i 1822.

10
3)

kwalifikacjachiumiejtnociachzawodowychorazdowiadczeniuzawodowym
gromadzonychprzezpublicznesubyzatrudnienia;

4)

posiadaniustatusubezrobotnegozarejestrowanegowpowiatowymurzdziepracy
ipobieraniu wiadcze z tytuu bezrobocia oraz korzystaniu z instrumentw
aktywizujcychzawodowonarynkupracygromadzonychprzezpublicznesuby
zatrudnienia.
2.W przypadku awarii systemu teleinformatycznego sucego do wymiany

informacjiwpostacielektronicznej,oktrejmowawust.1,powiatoweiwojewdzkie
zespoydospraworzekaniaoniepenosprawnocimogkorzystazdanychokrelonych
w ust. 1 w drodze pisemnej wymiany informacji; podmioty wymienione w ust. 1
przekazuj te dane niezwocznie, nie pniej jednak ni w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku powiatowego lub wojewdzkiego zespou do spraw orzekania
oniepenosprawnociwtejsprawie.;
2)

wart.6d:
a)

wust.4popkt1dodajesipkt1awbrzmieniu:
1a) daneokrelonewart.6b2 ust.1dotyczceosb,oktrychmowawust.3
pkt1;,

b)

poust.4dodajesiust.4a4dwbrzmieniu:
4a. Dane gromadzone w systemie udostpnia si, jeeli stanowi one
kryteriumprzyznaniawiadczenia,nastpujcympodmiotom:
1)

organowi waciwemu, o ktrym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia


28listopada2003r.owiadczeniachrodzinnych(Dz.U.z2013r.poz.1456,
zpn. zm.9)), i marszakowi wojewdztwa wcelu weryfikacji danych
dotyczcych osb ubiegajcych si o wiadczenia rodzinne, osb
pobierajcychwiadczeniarodzinneorazczonkwichrodzin;

2)

organowiwaciwemudunika,oktrymmowawart.2pkt9ustawyzdnia
7wrzenia2007r.opomocyosobomuprawnionymdoalimentw(Dz.U.
z2012r. poz. 1228, z pn. zm.10)), i organowi waciwemu wierzyciela,
oktrym mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy w celu weryfikacji danych

10

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623 i 1650
oraz z 2014 r. poz. 559, 567 1198, 1443 i 1644.
)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1548, z 2013 r.
poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 1198.

11
dotyczcych osb ubiegajcych si o wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego,osbpobierajcychwiadczeniazfunduszualimentacyjnego
iczonkwichrodzinorazdanychdotyczcychdunikwalimentacyjnych;
3)

jednostkom organizacyjnym pomocy spoecznej prowadzonym przez


jednostkisamorzduterytorialnegowceluweryfikacjidanychdotyczcych
osb ubiegajcych si o wiadczenia z pomocy spoecznej, osb
pobierajcychwiadczeniazpomocyspoecznejorazczonkwichrodzin.
4b.Podmioty wymienione wust.4a mogprzetwarza daneudostpnione

zsystemu w celu, w ktrym te dane zostay im udostpnione, na zasadach


okrelonychwprzepisachustawyzdnia29sierpnia1997r.oochroniedanych
osobowych(Dz.U.z2014r.poz.1182i1662).
4c. Podmioty wymienione w ust. 4a przechowuj dane udostpnione
zsystemuprzezokres10latoddniaichudostpnienia,zwyjtkieminformacji
dotyczcychosb,ktrymwiadczenieniezostaoprzyznane,ktreprzechowuje
siprzezokres1rokuoddnia,wktrymdecyzjawsprawiewiadczeniastaasi
ostateczna,luboddniapozostawieniawnioskuoustalenieprawadowiadczenia
bezrozpatrzenia.
4d.Daneudostpnionezsystemuusuwasiniezwoczniepoupywieokresw
przechowywania,oktrychmowawust.4c..
Art.4.Wustawiezdnia12marca 2004r.opomocy spoecznej (Dz.U.z2013r.
poz.182,zezm.11))wprowadzasinastpujcezmiany:
1)

wart.17wust.1pkt17otrzymujebrzmienie:
17) sporzdzaniesprawozdawczociorazprzekazywaniejejwaciwemuwojewodzie,
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego;;

2)

wart.19pkt17otrzymujebrzmienie:
17) sporzdzaniesprawozdawczociorazprzekazywaniejejwaciwemuwojewodzie,
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego;;

11

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 509 i 1650
oraz z 2014 r. poz. 567, 598, 1004, 1146 i 1188. Tekst jednolity nie uwzgldnia zmian ogoszonych w Dz. U.
z 2012 r. poz. 1544 i 1548.

12
3)

wart.21pkt7otrzymujebrzmienie:
7) sporzdzaniesprawozdawczociorazprzekazywaniejejwaciwemuwojewodzie,
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego;;

4)

wart.22pkt12otrzymujebrzmienie:
12) sporzdzanie sprawozdawczoci oraz przekazywanie jej ministrowi waciwemu
do spraw zabezpieczenia spoecznego, w formie dokumentu elektronicznego,
zzastosowaniemsystemuteleinformatycznego;;

5)

wart.23ust.4aotrzymujebrzmienie:
4a. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego moe utworzy
rejestr centralny obejmujcy dane dotyczce jednostek organizacyjnych pomocy
spoecznej, atake dane dotyczce osb i rodzin ubiegajcych si o wiadczenia
zpomocyspoecznejlubkorzystajcychztychwiadczeorazformudzielonejpomocy
spoecznej,gromadzoneprzezjednostkiorganizacyjnepomocyspoecznejnapodstawie
przepisw ustawy, oraz moe przetwarza te dane na zasadach okrelonych
wprzepisachoochroniedanychosobowychwcelurealizacjizada,oktrychmowa
wust. 1. Jednostki organizacyjne pomocy spoecznej przekazuj dane do rejestru
centralnego,wykorzystujcoprogramowanie,oktrymmowawust.4.;

6)

poart.23dodajesiart.23awbrzmieniu:
Art.23a.1.Wrejestrzecentralnym,oktrymmowawart.23ust.4a,gromadzi
sizanonimizowaneinformacjeo:
1)

jednostkachorganizacyjnychpomocyspoecznej;

2)

wnioskachoprzyznaniewiadcze;

3)

realizowanychwiadczeniach;

4)

sytuacjiosblubrodzin,ktrymprzyznanowiadczenia;

5)

rozstrzygniciachwsprawiewiadcze.
2.Wceluumoliwienia weryfikacji danychdotyczcych osbubiegajcych si

owiadczenia z pomocy spoecznej, osb korzystajcych z tych wiadcze oraz


czonkwichrodzin,wrejestrzecentralnym,oktrymmowawart.23ust.4a,gromadzi
siinformacjeo:
l)

imieniuinazwisku;

2)

dacieurodzenia;

13
3)

adresiemiejscazamieszkanialubpobytulubzameldowanianapobytstay;

4)

miejscuzamieszkanialubpobytu;

5)

numerzePESEL;

6)

numerzedokumentupotwierdzajcegotosamo;

7)

pci;

8)

staniecywilnym;

9)

obywatelstwie;

10) daciewydania,numerzeirodzajudokumentuokrelajcego statuscudzoziemca


wRzeczypospolitejPolskiej;
11) stopniupokrewiestwazczonkamirodziny;
12) rodzajuszkoylubszkoywyszej,doktrejuczszczaosoba;
13) dacie i miejscu zoenia wniosku o przyznanie wiadczenia oraz rodzaju
wnioskowanegowiadczenia;
14) daciewydaniairodzajurozstrzygniciawsprawiewiadczenia;
15) okresie,naktrywiadczeniezostaoprzyznane;
16) liczbie,rodzajuiwysokociprzyznanychwiadczeocharakterzepieninym;
17) liczbie, rodzaju, zakresie, wartoci i miejscu przyznanych usug i wiadcze
ocharakterzeniepieninym;
18) miejscuotrzymaniawiadczenia.
3.Prawodostpudoinformacji,oktrychmowawust.2,orazichprzetwarzania
maj:
1) orodekpomocyspoecznejorazpowiatowecentrumpomocyrodziniewcelu
weryfikacji danych dotyczcych osb ubiegajcych si owiadczenia z pomocy
spoecznej,osbkorzystajcychztychwiadczeorazczonkwichrodzin;
2) wojewoda w stosunkudo osb, ktre uzyskay w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodcy, ochron uzupeniajc lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone
wzwizkuzokolicznoci,oktrejmowawart.159ust.1pkt1lit.clubdustawy
zdnia12grudnia2013r.ocudzoziemcachwcelukoordynowaniadziaawzakresie
integracjicudzoziemcw;

14
3) organwaciwy,oktrymmowawart.3pkt11ustawyzdnia28listopada
2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z2013 r. poz. 1456, z pn. zm.12)),
imarszaekwojewdztwawceluweryfikacjidanychdotyczcychosbubiegajcych
siowiadczeniarodzinne,osbpobierajcychwiadczeniarodzinneorazczonkwich
rodzin;
4) organ waciwy dunika, o ktrym mowa wart. 2 pkt 9 ustawy z dnia
7wrzenia2007r.opomocyosobomuprawnionymdoalimentw (Dz.U.z2012r.
poz.1228,zpn.zm.13)),iorganwaciwywierzyciela,oktrymmowawart.2pkt10
tej ustawy w celu weryfikacji danych dotyczcych osb ubiegajcych si
owiadczeniazfunduszualimentacyjnego,osbpobierajcychwiadczeniazfunduszu
alimentacyjnego i czonkw ich rodzin oraz danych dotyczcych dunikw
alimentacyjnych.
4. Minister waciwy do spraw zabezpieczenia spoecznego przechowuje
informacjewrejestrzecentralnym,oktrymmowawart.23ust.4a,przezokres10lat
oddniazaprzestaniaudzielaniawiadcze,zwyjtkieminformacjidotyczcychosb,
ktrymwiadczenieniezostaoprzyznane,ktreprzechowujesiprzezokres1rokuod
dnia, w ktrym decyzja w sprawie wiadczenia staa si ostateczna, lub od dnia
pozostawieniawnioskuoustalenieprawadowiadczeniabezrozpatrzenia.
5. Podmioty wymienione w ust. 3, przechowuj informacje, o ktrych mowa
wust.2,przezokres10latoddniaichudostpnieniazrejestrucentralnego,oktrym
mowawart.23ust.4a,zwyjtkieminformacjidotyczcychosb,ktrymwiadczenie
niezostaoprzyznane,ktreprzechowujprzezokres1rokuoddnia,wktrymdecyzja
w sprawie wiadczenia staa si ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku
oustalenieprawadowiadczeniabezrozpatrzenia.
6. Informacje, o ktrych mowa w ust. 2, usuwa si niezwocznie po upywie
okreswprzechowywania,oktrychmowawust.4i5.;
7) wart.105ust.1otrzymujebrzmienie:
1.Jednostki sektora finansw publicznych, w tym sdy, Policja, Zakad
Ubezpiecze Spoecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego i organy
12

13

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1623 i 1650
oraz z 2014 r. poz. 559, 567, 1198, 1443 i 1644.
)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1548, z 2013 r.
poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 1198.

15
administracjipublicznej,atakekuratorzysdowi,pracodawcy,podmiotywykonujce
dziaalno lecznicz, przedszkola, szkoy, placwki, poradnie i orodki, o ktrych
mowawart.2pkt17ustawyzdnia7wrzenia1991r.osystemieowiaty(Dz.U.
z2004r.Nr256,poz.2572,zpn.zm.14)),szkoywysze,organizacjepozarzdowe,
oktrychmowawart.3ust.2ustawyzdnia24kwietnia2003r.odziaalnocipoytku
publicznegoiowolontariacie,orazpodmiotywymienionewart.3ust.3tejustawys
obowizaneniezwocznie,niepniejjednakniwterminie7dnioddniaotrzymania
wniosku,nawniosekkierownikaorodkapomocyspoecznejlubpracownikasocjalnego
udostpni informacje, ktre maj znaczenie dla rozstrzygnicia oprzyznaniu lub
wysokoci wiadcze zpomocy spoecznej, dla ustalenia wysokoci odpatnoci za
wiadczenia z pomocy spoecznej lub dla weryfikacji uprawnie do wiadcze
zpomocyspoecznej,wysokocitychwiadczelubodpatnocizatewiadczenia.;
8)

wart.107:
a)

ust.3otrzymujebrzmienie:
3. Rodzinny wywiad rodowiskowy przeprowadza pracownik socjalny,
rwnie napotrzebyjednostkiorganizacyjnej pomocyspoecznej zterenuinnej
gminy,pookazaniulegitymacjipracownikasocjalnego.,

b)

poust.5ddodajesiust.5e5hwbrzmieniu:
5e. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu rodowiskowego wypenia si
wformie papierowej lub elektronicznej za pomoc systemu informatycznego
udostpnianego bezpatnie przez ministra waciwego do spraw zabezpieczenia
spoecznego.
5f. System informatyczny, o ktrym mowa w ust. 5e, zapewnia, po
zatwierdzeniurodzinnegowywiadurodowiskowego,niezmiennoiintegralno
danych uzyskanych od osoby, z ktr zosta przeprowadzony rodzinny wywiad
rodowiskowy.

14

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658,
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250,
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139,
poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265,
1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877.

16
5g. W przypadku wypenienia kwestionariusza rodzinnego wywiadu
rodowiskowego w formie elektronicznej, po zatwierdzeniu jego treci przez
pracownika socjalnego, osoba, z ktr przeprowadza si wywiad, podpisuje
owiadczenie, w ktrym potwierdza zapoznanie siz treci przeprowadzonego
wywiadu, prawdziwo danych zawartych w wywiadzie oraz zapoznanie si
zpouczeniemoodpowiedzialnocikarnejzaskadaniefaszywychzezna.
5h. W owiadczeniu, o ktrym mowa w ust. 5g, pracownik socjalny
przeprowadzajcy rodzinny wywiad rodowiskowy wpisuje wygenerowan
automatycznieprzezsysteminformatyczny,oktrymmowawust.5e,sygnatur
zatwierdzonego wywiadu w formie elektronicznej; wywiad ten po podpisaniu
owiadczenianiemoebyzmienionywzakresiedanychpozyskanychodosoby
wtrakcieprzeprowadzanegowywiadu.,
c)

ust.6otrzymujebrzmienie:
6.Ministerwaciwydosprawzabezpieczeniaspoecznegookreli,wdrodze
rozporzdzenia:
1)

sposbiterminyprzeprowadzaniarodzinnegowywiadurodowiskowego,

2)

wzrkwestionariuszawywiaduwformiepapierowejielektronicznej,

3)

wzrowiadczeniaostaniemajtkowym,

4)

wzrowiadczenia,oktrymmowawust.5g,

5)

wzrlegitymacjipracownikasocjalnego

majc na uwadze konieczno zapewnienia rzetelnoci i kompleksowoci


przeprowadzanego wywiadu rodowiskowego oraz identyfikacji pracownika
socjalnego..
Art.5. W ustawie z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentw(Dz.U.z2012r.poz.1228,zpn.zm.15))wprowadzasinastpujcezmiany:
1)

wart.4ust.5otrzymujebrzmienie:
5.Ministerwaciwydosprawrodzinyokreli,wdrodzerozporzdzenia,wzr
kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego przeprowadzanego u dunika
alimentacyjnego, atake wzrowiadczenia majtkowego dunika alimentacyjnego,

15

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1548, z 2013 r.
poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 1198.

17
uwzgldniajcpotrzebpodjciaprzezorganwaciwydunikaokrelonychwustawie
dziaazmierzajcychdopoprawyegzekucjialimentw.;
2)

wart.5ust.3botrzymujebrzmienie:
3b.Jeeli decyzja o uznaniu dunika alimentacyjnego za uchylajcego si od
zobowiza alimentacyjnych stanie si ostateczna, organ waciwy dunika, po
uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowcw informacji, e dunik alimentacyjny
posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty
ozatrzymanieprawajazdydunikaalimentacyjnegowrazzodpisemtejdecyzjioraz
skada wniosek o ciganie za przestpstwo okrelone w art. 209 1 ustawy z dnia
6czerwca1997r.Kodekskarny(Dz.U.Nr88,poz.553,zpn.zm.16)).;

3)

wart.15:
a)

wust.3pkt1otrzymujebrzmienie:
1) danedotyczceczonkwrodziny,wtym:imi,nazwisko,daturodzenia,
numerPESEL,awraziegdynienadanonumeruPESELnumerdokumentu
potwierdzajcegotosamo;,

b)

poust.3dodajesiust.3ai3bwbrzmieniu:
3a.3a. Wniosek i zaczniki do wniosku okrelone w ust. 4 mog by
skadane w formie elektronicznej wycznie za pomoc systemu
teleinformatycznegoutworzonegoprzezministrawaciwegodosprawrodziny.
3b.Wniosekizacznikidownioskuokrelonewust.4skadanezapomoc
rodkwkomunikacjielektronicznejpodpisujesi:
1)

bezpiecznympodpisemelektronicznymweryfikowanymzapomocwanego
kwalifikowanegocertyfikatualbo

2)
16

podpisempotwierdzonymprofilemzaufanymePUAP.,

Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64,
poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228,
poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86,
poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493,
z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123,
poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171,
poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166,
poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7,
poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018
i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130,
Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767,
Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r.
poz. 611, z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247 oraz z 2014 r. poz. 538.

18
c)

ust.4otrzymujebrzmienie:
4.Downioskunaleydoczyodpowiednio:
1)

zawiadczenialubowiadczeniadokumentujcewysokoinnychdochodw
ni dochody podlegajce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb
fizycznychnazasadachokrelonychwart.27,art.30b,art.30ciart.30e
ustawyzdnia26lipca1991r.opodatkudochodowymodosbfizycznych
(Dz.U.z2012r.poz.361,zpn.zm.17)),kadegoczonkarodziny;

2)

owiadczenie o deklarowanych dochodach osiganych przez osoby


podlegajce przepisom o zryczatowanym podatku dochodowym od
niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne, zawierajce
informacjeo:

3)

a)

wysokocidochodu,

b)

wysokocinalenychskadeknaubezpieczeniaspoeczne,

c)

wysokocinalenychskadeknaubezpieczeniezdrowotne,

d)

wysokociiformieopacanegopodatkudochodowego,

e)

wysokocidochodupoodliczeniunalenychskadekipodatku;

zawiadczenialubowiadczeniaorazdowodyniezbdnedoustaleniaprawa
dowiadczenia:
a)

zawiadczenie organu prowadzcego postpowanie egzekucyjne albo


owiadczeniestwierdzajcebezskutecznoegzekucji,

b)

odpispodlegajcegowykonaniuorzeczeniasduzasdzajcegoalimenty,
odpispostanowieniasduozabezpieczeniupowdztwaoalimenty,odpis
protokouzawierajcegotreugodysdowejlubugodyzawartejprzed
mediatorem,

c)

orzeczenie sdurodzinnegooustaleniu opiekunaprawnegodlaosoby


uprawnionej,

d)

zawiadczeniealboowiadczenieouczszczaniuosobyuprawnionejdo
szkoylubszkoywyszej,

17

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769,
1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r.
poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863.

19
e)

informacje waciwegosdulubwaciwejinstytucjiopodjciuprzez
osob uprawnion czynnoci zwizanych z wykonaniem tytuu
wykonawczego za granic albo o niepodjciu tych czynnoci
wszczeglnociwzwizkuz:

brakiempodstawyprawnejdoichpodjcialub

brakiem moliwoci wskazania przez osob uprawnion miejsca


zamieszkaniadunikaalimentacyjnegozagranic.

f)

innedokumentypotwierdzajcespenianiewarunkwdoprzyznanialub
ustaleniawysokociwiadczeniazfunduszualimentacyjnegobdcego
przedmiotemwniosku.,

d)

ust.5otrzymujebrzmienie:
5.W przypadku zoenia wniosku bez zawiadczenia, o ktrym mowa
wust.4 pkt 3 lit. a, organ waciwy wierzyciela wystpuje do organu
prowadzcegopostpowanieegzekucyjnezwezwaniemoprzesaniezawiadczenia
obezskutecznociegzekucji.,

e)

ust.7otrzymujebrzmienie:
7.Osoba skadajca wniosek o przyznanie wiadcze z funduszu
alimentacyjnegoskadaowiadczenie,oktrymmowawust.3pkt2i3orazust.4
pkt 1 i 3 lit.aoraz d, pod rygorem odpowiedzialnoci karnej za skadanie
faszywychzezna.Skadajcyowiadczeniejestobowizanydozawarciawnim
klauzuli nastpujcej treci: Jestem wiadomy odpowiedzialnoci karnej za
zoenie faszywego owiadczenia.. Klauzula ta zastpuje pouczenie organu
oodpowiedzialnocikarnejzaskadaniefaszywychzezna.,

f)

ust.8otrzymujebrzmienie:
8.Urzdyadministracjipublicznejdorealizacjizadawzakresiewiadcze
uywaj oprogramowania, ktre jest zgodne z wymaganiami okrelonymi przez
ministra waciwego do spraw rodziny w przepisach wydanych na podstawie
ust.10,izjegozastosowaniemsporzdzaj sprawozdawczo,ktrprzekazuj
wojewodzie.,

g)

wust.8apkt1otrzymujebrzmienie:
1) danedotyczceosbuprawnionychiczonkwichrodzin:
a)

imiinazwisko,

20
b)

daturodzenia,

c)

adresmiejscazamieszkanialubpobytu,

d)

miejscezamieszkanialubpobytu,

e)

numerPESEL,

f)

numerdokumentupotwierdzajcegotosamowprzypadkuosb,ktre
nieposiadajnumeruPESEL,

g)

stancywilny,

h)

obywatelstwo,

i)

stopiepokrewiestwazczonkamirodziny,

j)

rodzajszkoy,doktrejuczszczaosobauprawniona,

k)

orzeczenieostopniuniepenosprawnoci,

l)

liczb,rodzajiwysokowypaconychwiadcze,

m) pe,
n)

dochody,

o)

wysokozasdzonychalimentw,

p)

poziomegzekucjizasdzonychalimentw,

q)

organ,doktregozoonowniosek,orazdatzoeniawniosku,

r)

organ, ktry przyzna wiadczenie, dat wydania decyzji przyznajcej


wiadczenieoraznumertejdecyzji,

s)
h)

okres,naktrywiadczeniezostaoprzyznane;,

ust.8botrzymujebrzmienie:
8b.Informacjezawartewrejestrzecentralnym,oktrymmowawust.8a,
mog by przetwarzane przez ministra waciwego do spraw rodziny w celu
umoliwienia organom waciwym dunika i organom waciwym wierzyciela
weryfikacjiprawadowiadczezfunduszualimentacyjnegoorazprzezpodmioty
wymienionewust.8cwcelu,wktryminformacjetezostayimudostpnione,na
zasadachokrelonychwprzepisachustawyzdnia29sierpnia1997r.oochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662). Organy waciwe
wierzyciela oraz organy waciwe dunika przekazuj dane do rejestru
centralnego,wykorzystujcoprogramowanie,oktrymmowawust.8.,

21
i)

poust.8bdodajesiust.8c8fwbrzmieniu:
8c.Informacjezawartewrejestrzecentralnym,oktrymmowawust.8a,
udostpnia si, w zakresie niezbdnym do realizacji ich zada ustawowych,
nastpujcympodmiotom:
1)

organowi waciwemu, o ktrym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia


28listopada2003r.owiadczeniachrodzinnych,imarszakowiwojewdztwa
wceluweryfikacjidanychdotyczcychosbubiegajcychsiowiadczenia
rodzinne,osbpobierajcychwiadczeniarodzinneorazczonkwichrodzin;

2)

organowiwaciwemudunikaiorganowiwaciwemuwierzycielawcelu
weryfikacji danych dotyczcych osb ubiegajcych si o wiadczenia
zfunduszu alimentacyjnego, osb pobierajcych wiadczenia z funduszu
alimentacyjnegoiczonkwichrodzinorazdanychdotyczcychdunikw
alimentacyjnych;

3)

jednostkom organizacyjnym pomocy spoecznej prowadzonym przez


jednostkisamorzduterytorialnegowceluweryfikacjidanychdotyczcych
osb ubiegajcych si o wiadczenia z pomocy spoecznej, osb
pobierajcychwiadczeniazpomocyspoecznejorazczonkwichrodzin;

4)

powiatowym i wojewdzkim zespoom do spraw orzekania


oniepenosprawnoci w celu weryfikacji danych dotyczcych osb
ubiegajcychsiowydanieorzeczeniaoniepenosprawnocilubostopniu
niepenosprawnoci iosb posiadajcych orzeczenie o niepenosprawnoci
lubostopniuniepenosprawnoci.
8d.Ministerwaciwydosprawrodzinyprzechowujeinformacjewrejestrze

centralnym, oktrymmowawust.8a,przezokres10latoddniazaprzestania
udzielania wiadcze, z wyjtkiem informacji dotyczcych osb, ktrym
wiadczenieniezostaoprzyznane,ktreprzechowujesiprzezokres1rokuod
dnia,wktrymdecyzjawsprawiewiadczeniastaasiostatecznaluboddnia
pozostawieniawnioskuoustalenieprawadowiadczeniabezrozpatrzenia.
8e.Podmiotywymienionewust.8cprzechowujinformacje,oktrychmowa
w ust. 8a, przez okres 10 lat od dnia ich udostpnienia z rejestru centralnego,
oktrym mowa w ust. 8a, z wyjtkiem informacji dotyczcych osb, ktrym
wiadczenie nie zostao przyznane albo ktrym wydane zostao orzeczenie o

22
niezaliczeniu do osb niepenosprawnych lub odmowie ustalenia stopnia
niepenosprawnoci,ktreprzechowujesiprzezokres1rokuoddnia,wktrym
decyzjawsprawiewiadczeniaalbowydaniaorzeczeniastaasiostateczna,lubod
dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do wiadczenia albo o wydanie
orzeczeniabezrozpatrzenia.
8f.Informacje,oktrychmowawust.8a,usuwasiniezwoczniepoupywie
okreswprzechowywania,oktrychmowawust.8di8e.,
j)

ust.9i10otrzymujbrzmienie:
9.Ministerwaciwydosprawrodzinyokreli,wdrodzerozporzdzenia:
1)

sposbitrybpostpowaniawsprawachoprzyznaniewiadczeniazfunduszu
alimentacyjnegoiwstrzymywaniajegowypaty;

2)

sposb ustalania dochodu uprawniajcego do wiadczenia z funduszu


alimentacyjnego;

3)

wzory:
a)

wnioskuoustalenieprawadowiadczenia,

b)

owiadczeodochodachrodziny,wtymowiadczeosbrozliczajcych
sinapodstawieprzepiswozryczatowanympodatkudochodowymod
niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne, oraz
zawiadczeiowiadcze,oktrychmowawart.15ust.4pkt3,

c)

zawiadczenia organu prowadzcego postpowanie egzekucyjne


obezskutecznoci egzekucji zawierajcego informacj o stanie
egzekucji, przyczynach jej bezskutecznoci oraz o dziaaniach
podejmowanych w celu wyegzekwowania zasdzonych wiadcze
alimentacyjnych

kierujcsikoniecznocizapewnieniaprawidowegoprzebiegupostpowania
wsprawachwiadczezfunduszualimentacyjnegoorazdokumentacjiniezbdnej
do sprawnej realizacji, rwnie drog elektroniczn, wiadcze z funduszu
alimentacyjnego.
10.Minister waciwy do spraw rodziny w porozumieniu z ministrem
waciwymdosprawinformatyzacjiokreli,wdrodzerozporzdzenia:
1)

opis systemw teleinformatycznych stosowanych w urzdach administracji


publicznejrealizujcychzadaniawzakresiewiadcze,zawierajcystruktur

23
systemu, wymagan minimaln funkcjonalno systemu oraz zakres
komunikacji midzy elementami struktury systemu, w tym zestawienie
struktur dokumentw elektronicznych, formatw danych oraz protokow
komunikacyjnychiszyfrujcych,oktrychmowawart.13ust.2pkt2lit.a
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw
realizujcychzadaniapubliczne(Dz.U.z2014r.poz.1114),
2)

wymaganiastandaryzujcewzakresiebezpieczestwa,wydajnociirozwoju
systemu,

3)

sposb postpowania w zakresie stwierdzania zgodnoci oprogramowania


zopisemsystemu

majc na uwadze zapewnienie spjnoci systemw teleinformatycznych


stosowanychwurzdachadministracjipublicznejdorealizacjizadawzakresie
wiadcze,wszczeglnociwzakresiejednorodnocizakresuirodzajudanych,
ktra umoliwi ich scalanie w zbir centralny, a take zachowanie zgodnoci
zminimalnymi wymogamiisposobemstwierdzaniazgodnocioprogramowania,
okrelonymi na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne. Systemy
teleinformatyczne nie maj zastosowania do dziaalnoci naczelnika urzdu
skarbowegowynikajcejzprzepiswustawyzdnia14czerwca1960r.Kodeks
postpowaniaadministracyjnego(Dz.U.z2013r.poz.267orazz2014r.poz.183
i1195).,
k)poust10dodajesiust.11wbrzmieniu:
11.Ministerwaciwydosprawrodzinyjestzobowizanydoutworzeniasystemu
teleinformatycznego sucego w szczeglnoci do skadania wniosku i
zacznikwdownioskuokrelonychwust.4.;

24
4)

poart.15dodajesiart.15awbrzmieniu:
Art.15a.1.Organwaciwywierzyciela,prowadzcypostpowaniewsprawie
wiadczezfunduszualimentacyjnego,jestobowizanydosamodzielnegouzyskaniaod
organwpodatkowych,organwemerytalnorentowychorazzrejestrwpublicznych,
wdrodze wymiany informacji w postaci elektronicznej lub w drodze pisemnej,
odpowiednio:
l)

informacjiodochodziepodlegajcymopodatkowaniupodatkiemdochodowymod
osbfizycznych,nazasadachokrelonychwart.27,art.30b,art.30ciart.30e
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych,
kadego czonka rodziny, wydanych przez naczelnika waciwego urzdu
skarbowego,zawierajcychdaneowysokoci:
a) dochodu,
b) skadeknaubezpieczeniaspoeczneodliczonychoddochodu,
c) nalenegopodatku;

2)

informacjiowiekudziecka;

3)

informacji o wysokoci skadek na ubezpieczenie zdrowotne, wtym informacji


owysokociskadekodposzczeglnychpatnikwiokresachopacaniaprzeznich
skadek;

4)

zawiadczenialubinformacjiozgoszeniudoubezpieczespoecznych;

5)

informacji o legitymowaniu si orzeczeniem o znacznym stopniu


niepenosprawnoci,obejmujcejnastpujcedane:
a)

datwydanegoorzeczenia,

b)

datpowstaniastopnianiepenosprawnoci,

c)

datzoeniawnioskuowydanieorzeczeniaostopniuniepenosprawnoci,

d)

okres,najakizostaowydaneorzeczenie.

2.W przypadku gdy w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu


OrzekaniaoNiepenosprawnociznajdujesiwicejnijednoorzeczeniewydanena
podstawie przepisw ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
ispoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych dotyczce tej samej osoby
informacja,oktrejmowawust.1pkt5,jestprzekazywanawycznienapodstawie
orzecze,ktrepotwierdzajprawodowiadczezfunduszualimentacyjnego.

25
3. W przypadku braku w Elektronicznym Krajowym Systemie Monitoringu
Orzekania o Niepenosprawnoci informacji, o ktrej mowa w ust. 1 pkt 5, organ
waciwy wierzyciela, prowadzcy postpowanie w sprawie wiadcze z funduszu
alimentacyjnego, wzywa osob uprawnion albo jej przedstawiciela ustawowego do
doczeniaprzeztosobalbojejprzedstawicielaustawowegoorzeczeniaoznacznym
stopniuniepenosprawnoci,jeelitakieorzeczenieposiadaj.
4. W przypadku awarii systemw teleinformatycznych sucych do wymiany
informacji w postaci elektronicznej, o ktrej mowa w ust. 1, organ waciwy
wierzyciela, prowadzcy postpowanie w sprawie wiadcze z funduszu
alimentacyjnego,uzyskujeinformacje,oktrychmowawust.1,wdrodzepisemnej
wymiany informacji; organy podatkowe, organy emerytalnorentowe oraz podmioty
prowadzcerejestrypubliczneprzekazujtedaneniezwocznie,niepniejjednakni
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku organu waciwego wierzyciela
prowadzcegopostpowaniewsprawiewiadczezfunduszualimentacyjnegowtej
sprawie..
Art.6.W ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypacie zasikw dla
opiekunw(Dz.U.poz.567)poart.9dodajesiart.9aiart.9bwbrzmieniu:
Art.9a.1.Organyrealizujcezasikidlaopiekunwsporzdzajsprawozdania
rzeczowofinansowe z realizacji zada okrelonych w ustawie i przekazuj je
waciwemumiejscowowojewodziezapomocsystemuteleinformatycznego.
2.Wojewodasporzdzazbiorcze sprawozdanierzeczowofinansowezrealizacji
zadaokrelonychwustawieiprzekazujejeministrowiwaciwemudosprawrodziny
zapomocsystemuteleinformatycznego.
3. Systemy teleinformatyczne stosowane w urzdach administracji publicznej
realizujcych zadania okrelone w niniejszej ustawie stanowi integralne czci
systemw teleinformatycznych stosowanych w urzdach administracji publicznej
realizujcychzadaniawzakresiewiadczerodzinnychokrelonychwustawiezdnia
28listopada2003r.owiadczeniachrodzinnych.
Art.9b.Ministerwaciwydosprawrodzinyokreli,wdrodzerozporzdzenia,
wzory i sposb sporzdzania sprawozda rzeczowofinansowych z realizacji zada
okrelonychwustawieorazterminyisposbichprzekazywania,majcnawzgldzie

26
koniecznozapewnieniakompletnociijednolitociinformacjiprzekazywanychprzez
organyrealizujcezasikidlaopiekunworazskutecznejrealizacjizadaokrelonych
wustawie..
Art.7.Wustawiezdnia5grudnia2014r.oKarcieDuejRodziny(Dz.U.poz.1863)
wart.10wprowadzasinastpujcezmiany:
1)

ustp9otrzymujebrzmienie:
Przedstawieniedokumentw,oktrychmowawust.4,5i7,niejestwymagane,
w przypadku gdy wjt moe bezpatnie uzyska dostp do danych niezbdnych do
ustaleniaprawadoposiadaniaKarty,danetesmuznanezurzdulubmoliwedo
ustalenianapodstawiedanych,ktrymirozporzdza.;

2)

poustpie9dodajesiustp9awbrzmieniu:
9a.Wniosekidokumenty,oktrychmowawust.4,5i7,mogbyskadanew
formieelektronicznejwyczniezapomocsystemuteleinformatycznegoutworzonego
przezministrawaciwegodosprawrodziny.;

3)

ustp11otrzymujebrzmienie:
11. WprzypadkugdywniosekoprzyznanieKartylubjejduplikatujestskadany
wformie,oktrejmowawust.10,downioskudoczasizeskanowanedokumenty,o
ktrychmowawust.4,5i7..

Art.8. 1.Dodniautworzeniasystemuteleinformatycznego,oktrymmowawust.3,
nie duej jednak niprzez okres dwudziestu czterech miesicy oddniawejcia w ycie
ustawy, w zakresie dotyczcym doczenia do wniosku o ustalenie prawa do wiadcze
rodzinnychlubwiadczezfunduszualimentacyjnegoinformacjiowysokociskadekna
ubezpieczeniezdrowotnezKasyRolniczegoUbezpieczeniaSpoecznegostosujesiprzepisy
obowizujceprzeddniemwejciawycieniniejszejustawy.
.
2. Dodniautworzeniasystemuteleinformatycznego, oktrymmowawust.3,nie
duej jednak ni przez okres dwunastu miesicy od dnia wejcia w ycie art. 3 pkt 1
powiatoweiwojewdzkiezespoydospraworzekaniaoniepenosprawnocimogkorzysta
zdanychgromadzonychprzezKasRolniczegoUbezpieczeniaSpoecznegookrelonychw
art.6b2ust.1pkt1ustawy,oktrejmowawart.3,wbrzmieniunadanymniniejszustaw,w

27
drodzepisemnej.Przepisart.6b2ust.2ustawy,oktrejmowawart.3,wbrzmieniunadanym
niniejszustaw,wzakresieterminustosujesiodpowiednio.
3.PrezesKasyRolniczegoUbezpieczeniaSpoecznegojestobowizanydoutworzenia
systemuteleinformatycznegoumoliwiajcegokorzystaniezdanychokrelonychwart.6b 2
ust.1pkt1ustawy,oktrejmowawart.3,wbrzmieniunadanymniniejszustaw,oraz
uzyskiwanieinformacji,oktrychmowawart.23bust.1pkt3ustawy,oktrejmowawart.
1,wbrzmieniunadanymniniejszustaw,orazart.15aust.1pkt3ustawy,oktrejmowaw
art. 5 ustawy, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, w drodze wymiany informacji w
postacielektronicznej,niepniejnidoupywuokresuokrelonegowust.1i2.
.
Art.9. Do postpowa w sprawie przyznania wiadcze rodzinnych, wiadcze
zpomocy spoecznej, wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz w sprawie przyznania
KartyDuejRodziny,wszcztychiniezakoczonychprzeddniemwejciawycieustawy,
stosujesiprzepisydotychczasowe.
Art.10. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 5
iart.33ust.3ustawy,oktrejmowawart.1,orazart.15ust.9ustawy,oktrejmowa
wart.5,zachowujmocdodniawejciawycieprzepiswwykonawczychwydanychna
podstawieart.23ust.5iart.33ust.3ustawy,oktrejmowawart.1,wbrzmieniunadanym
niniejszustaw,orazart.15ust.9ustawy,oktrejmowawart.5,wbrzmieniunadanym
niniejszustaw,nieduejjednakniprzez12miesicyoddniawejciawycieniniejszej
ustawy.
Art.11.Ustawawchodziwyciepoupywie14dnioddniaogoszenia,zwyjtkiem
art. 3 pkt 1 oraz art. 4 pkt 8, ktre wchodz w ycie po upywie 12 miesicy od dnia
ogoszenia.