De omgevingsvergunning

Eén integrale vergunning voor fysieke projecten

In dit informatieblad leest u wat het project Omgevingsvergunning (voorheen VROM-vergunning) inhoudt, wat VROM ermee wil bereiken en wat de gevolgen van de omgevingsvergunning zijn voor vergunningverlening. Inhoud: • Regels die werken, lasten beperken • Project Omgevingsvergunning • Versnellen vergunningverlening • De omgevingsvergunning: hoe komt deze eruit te zien? • Reikwijdte omgevingsvergunning • Digitaal Omgevingsloket • Uw ervaring telt! • Meer informatie

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die moet leiden tot: • minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers • betere dienstverlening door de overheid aan bedrijven en burgers • kortere procedures • geen tegenstrijdige voorschriften Burgers en bedrijven die nu nog verschillende vergunningen nodig hebben als zij een huis, fabriek of schuur willen bouwen of verbouwen hoeven straks nog maar één type vergunning aan te vragen: de omgevingsvergunning.

Regels die werken, lasten beperken Het kabinet wil een moderne overheid met minder, betere en effectievere regels. Het ministerie van VROM werkt aan de modernisering van regels op het gebied van wonen, ruimte en milieu. Het project Omgevingsvergunning maakt deel uit van de modernisering van de VROM-regelgeving. Met dit project wil VROM de regelgeving in vier jaar tijd flink reduceren en verbeteren, zodat de regels burgers en bedrijven minder tijd en geld kosten. Daarom schrapt VROM honderden regels en vermindert het de administratieve lasten als gevolg van VROM-regels met ruim dertig procent. Omgevingsvergunning Een belangrijk onderdeel van de modernisering van de VROMregelgeving is het project Omgevingsvergunning. VROM is in 2004 in samenwerking met vergunningverleners bij gemeenten en provincies gestart met dit project. Het project Omgevingsvergunning onderzoekt enerzijds de mogelijkheden om binnen de huidige wetgeving (delen) van het vergunningenproces te versnellen en werkt daarnaast aan het mogelijk maken van één omgevingsvergunning. Onder de omgevingsvergunning zullen ook vergunningen op beleidsterreinen van andere departementen vallen, zoals vergunningen op het gebied van monumenten, natuurbescherming, flora & fauna en water.

02

Project omgevingsvergunning Binnen het Ministerie van VROM bestaat het project Omgevingsvergunning uit de volgende 3 deelprojecten: 1. Project Wettelijk kader: voorbereiding van de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en benodigde amvb’s 2. Project Invoering: voorbereiding op de (implementatie van de) omgevingsvergunning, ondersteuning en facilitering van de uitvoeringspraktijk. 3. Project Digitaal Omgevingsloket: implementatie van een digitaal omgevingsloket bij gemeenten, waarmee burgers en ondernemers een omgevingsvergunning elektronisch kunnen aanvragen. Wetsvoorstel VROM heeft het volgende met de vergunningverlenende partijen afgesproken: w de omgevingsvergunning is in 2007 wettelijk geregeld; w de omgevingsvergunning wordt in 2008 ingevoerd. Voordat het zover is, moet er veel gebeuren. Hiervoor is een nieuwe wet nodig en worden bestaande wetten aangepast. De nieuwe wet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bundelt diverse vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en meldingen die nodig zijn voor het realiseren van een fysiek object (bouw, aanleg, oprichten, gebruik en sloop) op zo’n manier dat één besluit overblijft. VROM heeft in mei 2005 het voorontwerp van deze wet breed verspreid, en ter consultatie voorgelegd aan een groot aantal organisaties die direct bij de omgevingsvergunning betrokken zijn. Daarnaast doet VROM een uitdrukkelijk beroep op de deskundigheid van de vergunningverleners bij gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk. En natuurlijk wordt ook de deskundigheid van de vergunningaanvragers (burgers én bedrijven) benut. Zij hebben zich verenigd in diverse ‘denktanks’ die regelmatig bijeenkomen om mee te praten en mee te denken. Begin 2006 is het (aangepaste) wetsvoorstel door de Ministerraad vastgesteld en voor advies naar de Raad van State gestuurd. Medio 2006 zal het wetsvoorstel naar verwachting naar de Tweede Kamer worden gezonden.

Eerste Hulp Bij de Omgevingsvergunning nodig? VROM heeft de volgende publicaties ontwikkeld: Invoering omgevingsvergunning Implementatiewijzer omgevingsvergunning Handreiking omgevingsvergunning georganiseerd Handreiking vergunningenmanagement, inclusief bijlage Eerste tussenrapportages pilots Infoblad omgevingsvergunning Reikwijdte omgevingsvergunning Routekaart naar kortere vergunning procedures (ontwikkeld door het Ministerie van EZ, in samenwerking met VROM) Bundel referentieprojecten omgevingsvergunning ICT Implementatiewijzer ICT Infoblad Digitaal omgevingsloket Infoblad Digitaal Bouwloket Infoblad Samenhang VROM ICT projecten Rapport digitale indiening omgevingsvergunning rapport U kunt bovenstaande publicaties downloaden: omgevingsvergunning.vrom.nl, kijk onder publicaties

Benoem een projecteider, en ontvang de Eerste Hulp Bij de Omgevingsvergunning-koffer VROM heeft een koffer ontwikkeld met de naam: Eerste Hulp Bij de Omgevingsvergunning. Deze koffer biedt praktische informatie bij het implementeren van de omgevingsvergunning. De koffer is bestemd voor projectleiders bij lokale overheden die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de omgevingsvergunning binnen zijn of haar organisatie. Indien men nog geen projectleider omgevingsvergunning heeft aangesteld dan ken men een projectleider omgevingsvergunning aanstellen. De aangestelde projectleider ontvangt één EHBO koffer om aan de slag te gaan met de omgevingsvergunning. Men kan de projectleider aanmelden op: omgevingsloket@minvrom.nl

03

Versnellen vergunningverlening De omgevingsvergunning zal wettelijk geregeld zijn in 2007, en per 2008 in werking treden. Ook binnen de huidige wetgeving is het mogelijk om (delen) van het vergunningenproces te versnellen. VROM heeft goede voorbeelden verzameld op het gebied van vergunningenmanagement en dienstverlening aan burgers en bedrijven. De resultaten daarvan vindt u terug in de handreiking vergunningenmanagement . In 2005 heeft VROM een aantal workshops vergunningenmanagement voor gemeenten en provincies georganiseerd. In deze workshops is ingegaan op de mogelijkheden die de huidige wetgeving biedt om aanvraag- en behandelingsprocedures te versnellen.

De omgevingsvergunning: hoe komt deze eruit te zien? Iemand die nu een huis, fabriek of schuur wil (ver)bouwen, krijgt te maken met een groot aantal vergunningen. Verschillende vergunningen, met elk hun eigen criteria, procedures, loketten, afhandelingstermijnen, leges en toezichthouders. Die vergunningen worden vaak verstrekt door verschillende overheidsinstanties. De vergunningaanvragen doorlopen ieder hun eigen procedures die kunnen leiden tot tegenstrijdige vergunningen. Dit is voor burgers en bedrijven onoverzichtelijk en tijdrovend. In het project Omgevingsvergunning staat degene die een vergunning nodig heeft centraal. Door invoering van de omgevingsvergunning hoeft een aanvrager straks nog maar één type vergunning aan te vragen, bij één loket. Er is ook maar één bevoegd gezag. Na het doorlopen van één procedure volgt één besluit, waarop zonodig één rechtsbeschermingsprocedure volgt. Deze stappen zijn hieronder uitgewerkt. • Eén loket bij de gemeente voor aanvraag en informatie Bedrijven en burgers zijn niet geïnteresseerd in de organisatie van de overheid. Uitgangspunt in het project Omgevingsvergunning is dat de vergunningaanvrager geen hinder ondervindt van de manier waarop de overheid is georganiseerd. De aanvrager van een omgevingsvergunning moet straks terecht kunnen bij één loket. Hierbij is de plaats van de activiteit waarvoor een vergunning wordt aangevraagd bepalend. Het loket zal daarom in principe bij de gemeente zijn.

Pilots VROM is in 2005 samen met gemeenten, provincies, milieudiensten en andere overheidsinstantie zo’n 30 pilots (proefprojecten) gestart, waarin ervaring wordt opgedaan met de verschillende fasen van vergunningverlening: van aanvraag en behandeling tot besluit en handhaving. De pilots moeten duidelijk maken met welke aspecten rekening moet worden gehouden en welke regels, processen of organisatiesonderdelen moeten worden aangepast om de omgevingsvergunning te kunnen invoeren. De ervaringen die worden opgedaan in de pilots kunnen van pas komen bij de voorbereiding op de invoering van de omgevingsvergunning. De bijdrage van VROM bestaat onder meer uit het leveren van kennis, begeleiding en hulp bij de ontwikkeling van instrumenten. De resultaten van de pilots worden breed gecommuniceerd. Inmiddels is op basis van de eerste pilotresultaten een handreiking voor de lokale overheden gepubliceerd: De handreiking omgevingsvergunning georganiseerd.

04

De gemeente is niet in alle gevallen het bevoegd gezag. De bevoegdheid tot het verstrekken van een vergunning voor bedrijven met belangrijke risico´s voor milieu, veiligheid en gezondheid ligt bij de provincie. In deze gevallen mag de aanvraag ook rechtstreeks ingediend worden bij het bevoegd gezag (i.c. de provincie). De provincie moet de gemeente hiervan wel op de hoogte stellen. Burgers en bedrijven hebben niet alleen behoefte aan één loket waar ze terecht kunnen met hun vergunningaanvragen. Ook hebben zij behoefte aan makkelijk te vinden informatie over vergunningen en procedures. Zogenaamde branchewijzers voor de verschillende sectoren moeten met toegankelijke, doelgroepgerichte informatie over vergunningen en vergunningaanvragen in deze behoefte voorzien. De eerste horeca branchewijzer is in mei 2006 gepubliceerd. Volgende branchewijzers volgen in de loop van 2006. • Eén vergunningaanvraag Uitgangspunt is dat als de aanvrager dat wil, hij met één vergunningaanvraag kan volstaan. De aanvrager bepaalt of hij of zij de vergunningaanvraag digitaal of op papier indient. Deze aanvraag zal mogelijk worden via een digitaal aanvraagformulier op internet.

Dit digitale aanvraagformulier leidt de aanvrager via een vragenboom tot een aanvraagformulier op maat. Ook wordt vermeld welke bescheiden met de aanvraag ingediend moeten worden. Ook dit kan elektronisch. Voor een goede aansluiting op verschillende fases in de ontwikkeling van bijvoorbeeld bouwplannen blijft het mogelijk om de omgevingsvergunning gefaseerd aan te vragen. Dit doet de aanvrager als hij eerst op basis van globale gegevens wil weten of een vergunningaanvraag voor de beoogde activiteit kans van slagen heeft. Tevens is het mogelijk dat de aanvrager zijn project splitst in verschillende deelprojecten. Voor deze deelprojecten kan hij een afzonderlijke omgevingsvergunning krijgen. • Eén bevoegd gezag Het bestuursorgaan dat een vergunning verleent, wordt ook wel bevoegd gezag genoemd. In het project Omgevingsvergunning wordt ervan uitgegaan dat er één bestuursorgaan is dat de geintegreerde omgevingsvergunning verleent. In het algemeen zal dat de gemeente zijn. In de gevallen waarin bijvoorbeeld naast de gemeente op dit moment ook de provincie bevoegd gezag is, treedt in de toekomst de provincie op als bevoegd gezag. Daarbij kan de provincie gebruik maken van de deskundigheid van de gemeente. De gemeente krijgt dan in ieder geval een adviesrecht. Het Rijk is in een beperkt aantal gevallen bevoegd gezag. • Eén procedure De aanvraag van een omgevingsvergunning hoeft maar één vergunningsprocedure te doorlopen. Dat kan een reguliere procedure zijn of een uitgebreide procedure. Voor de reguliere procedure komen projecten in aanmerking waarbij de toestemming een min of meer gebonden karakter heeft, omdat er geen of maar in geringe mate sprake is van beoordelingsvrijheid door het bevoegd gezag. Hierbij kan gedacht worden aan het bouwen van een woning. In deze procedure geldt een zogenoemde fatale termijn. Dat wil zeggen dat de vergunning, als die niet tijdig is verstrekt, automatisch (van rechtswege) wordt verstrekt. De uitgebreide procedure zal gelden voor complexe projecten, waarbij sprake is van een (vergaande) beoordelingsvrijheid. Bijvoorbeeld het bouwen van een bedrijf waarvoor afwijking van het bestemmingsplan nodig is. In die gevallen bestaat er een noodzaak om de betrokken belangen af te wegen, waarbij met het oog op de inbreng van derden-belanghebbenden het voorgenomen besluit in ontwerp ter inzage moet worden gelegd. De vergunning moet dan ook vaak door middel van voorschriften toegesneden worden op het project. In de uitgebreide procedure geldt geen fatale termijn. VROM

05

acht het niet verantwoord dat voor deze activiteiten van rechtswege vergunningen kunnen worden verstrekt. • Eén procedure voor bezwaar en beroep Op dit moment kent elke vergunning zijn eigen mogelijkheden tot bezwaar en beroep. De omgevingsvergunning kent één rechtsbeschermingsprocedure waarbij is aangesloten bij beroepsprocedures uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). • Eén handhavend bestuursorgaan Het bevoegd gezag dat de vergunning verleent, is ook belast met de (coördinatie van de) bestuursrechtelijke handhaving. De gemeente of provincie is daarmee dus verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de voorschriften die zijn verbonden aan de omgevingsvergunning. Toetsingskaders De omgevingsvergunning regelt de vergunningplicht en de procedure van vergunningverlening. De toetsingskaders waaraan de, vergunningaanvraag wordt getoetst, zoals het bestemmingsplan of het bouwbesluit, blijven voorlopig nog in de specifieke wetten staan. In andere projecten die gericht zijn op de modernisering van de VROM-regelgeving, zoals het project algemene regels op milieuterrein, onderzoekt VROM of wettelijke regelingen en toetsingskaders eenvoudiger kunnen, kunnen worden samengevoegd of dat ze kunnen worden geschrapt.

provincies zullen in de omgevingsvergunning worden opgenomen (kap-, reclame-, aanleg-, en uitritvergunning). Een uitgebreid overzicht van welke vergunningen en ontheffingen meegaan, ‘aanhaken’ en niet meegaan, treft u in de publicatie ‘Schema reikwijdte omgevingsvergunning’.

Digitaal Omgevingsloket VROM werkt aan de implementatie van een digitaal omgevingsloket bij gemeenten. Het verkrijgen van vergunningen kost ondernemers en burgers veel aandacht, tijd en geld. Met de inzet van ICT wil VROM realiseren dat er minder administratieve en bestuurlijke lasten zijn, een betere dienstverlening, kortere procedures en afstemming van voorschriften. Het Digitaal Omgevingsloket is door het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen benoemd als één van de prioritaire projecten waarmee gebouwd wordt aan de realisatie van de elektronische overheid. Het project bestaat uit de volgende onderdelen: 1. De informatieverstrekking door overheid en aanvrager In samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken werkt VROM aan het ontwikkelen van digitale branchewijzers voor ondernemers en burgers. Deze wijzers ondersteunen zowel de aanvrager als loketmedewerker bij de gemeente. Burgers en ondernemers kunnen via de branchewijzers zien welke vergunningen ze waarschijnlijk nodig hebben, er daarover meer informatie vinden.

In een branchewijzer wordt men door middel van een aandachtspuntenlijst en een stroomschema op praktische wijze door het proces van vergunningverlening en de relevante eisen heen VROM wil zoveel mogelijk locatiegebonden vergunningen en geholpen. De branchewijzer vraagt een aantal basisgegevens over andere toestemmingsvereisten op het gebied van wonen, bouwen, de betreffende onderneming. Dan krijgt men een overzicht van de monumenten, ruimte, natuur, milieu en water opnemen in de belangrijkste nieuwe en aangepaste vergunningen en vereisten, omgevingsvergunning. Te denken valt aan de milieuvergunning, specifiek voor de situatie van de ondernemer. Vanaf juni 2006 is de bouwvergunning, sloopvergunning, aanlegvergunning en de geHoreacawijzer als eerste branchewijzer via het Bedrijvenloket te bruiksvergunning. Ook de monumentenvergunning op basis van de gebruiken (www.bedrijvenloket.nl). Branchewijzers worden samen Monumentenwet 1988 en de vergunningen die verstrekt worden op met de brancheorganisaties, gemeenten en provincies ontwikkeld grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet zullen straks in de omgevingsvergunning meegenomen worden. en worden getoetst in ondernemerspanels. Voor vergunningen op basis van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren blijft een aparte procedure gelden als het gaat om 2. Harmonisatie van aan te leveren gegevens directe lozingen. Vergunningen voor indirecte lozingen zullen ook Voor het voorbereiden van een aanvraag wordt door VROM één opgenomen worden in de omgevingsvergunning. Ook de meest landelijk uniform aanvraagformulier voor de omgevingsvervoorkomende vergunningen in verordeningen van gemeenten of gunning ontwikkeld. Dit formulier bestaat uit een vragenboom

Reikwijdte omgevingsvergunning

06

waarmee de aanvrager een voor zijn project op maat gesneden aanvraagformulier maakt (vgl. Belastingdiskette). Alle toestemmingen, ontheffingen, vrijstellingen en meldingen die vallen binnen de reikwijdte van de omgevingsvergunning kunnen straks met behulp van dat ene formulier aangevraagd worden. Om dat te realiseren is harmonisatie van de te verstrekken gegevens nodig. Dat levert een vermindering op van het aantal indieningsvereisten en - bescheiden. 3. Transactie tussen overheid en aanvrager Het uitgangspunt is dat burgers en ondernemers per 1 januari 2008 bij alle bevoegde gezagen hun vergunning elektronisch kunnen aanvragen. VROM ontwikkelt samen met de ICTU een aantal collectieve voorzieningen waarmee digitale aanvragen in behandeling kunnen worden genomen. Gemeenten kunnen aanvragers het landelijke elektronische of papieren aanvraagformulier aanbieden. Aan het e-formulier kunnen lokaal aanvullende formulieren worden gekoppeld. Dit e-formulier wordt in samenwerking met de ICTU aan gemeenten en aanvragers aangeboden via de e-formulierenmachine (e-FM). Hiermee kunnen gemeenten werken aan de doelstelling als overheid éénmalig informatie te vragen. Bij dit formulier worden DigiD, het burgerservicenummer en het te verschijnen bedrijvennummer gebruikt en wordt het met de e-formulierenmachine mogelijk gemaakt de gegevens uit basisregistraties en/of gemeentelijk registratiebestanden in de aanvraag op te nemen. Een vergunningaanvraag gaat meestal gepaard met bijlagen, bijvoorbeeld bouwtekeningen of rapporten (indieningsbescheiden). Deze moeten straks ook digitaal met het e-formulier kunnen worden meegezonden. Een negental gemeenten, het ministerie van VROM en ICTU/EGEM ontwikkelen gezamenlijk een Digitaal Bouwloket. Deze centrale server maakt het mogelijk bouwaanvragen met bijbehorende tekeningen en berekeningen digitaal in te dienen. VROM werkt samen met het Ministerie van VenW aan het realiseren van één formulier voor zowel de Oomgevingsvergunning als de watervergunning. De bedoeling is dat beide vergunningen via hetzelfde omgevingsloket worden aangeboden. 4. Behandeling (van pilots naar implementatie) Het uitgangspunt is dat vooral de aanvragers van omgevingsvergunningen profiteren van administratieve lastenverlichting die digitale indiening met zich meebrengt. Maar waarschijnlijk zijn het de overheden die de meeste baat hebben bij digitale indiening. Voorwaarde hiervoor is wel dat het niet bij digitale indiening blijft,

maar dat de aanvraag ook minimaal digitaal kan worden doorgesluisd naar de registratie- en workflowsystemen in de backoffice. In de verschillende pilots van de omgevingsvergunning wordt hieraan aandacht besteed. Daarnaast is door VROM eind 2005 een kennisnetwerk gestart waarmee overheden worden gestimuleerd om goede voorbeelden en ervaringen uit te wisselen en te hergebruiken en gezamenlijk vraagstukken met VROM op te pakken. Hiervoor is een speciale site geopend: www.omgevingsvergunning.vrom.nl Op basis van deze onderdelen werkt VROM met BZK, EZ, ICTU, VNG en IPO aan een implementatieplan (medio 2006 gereed). Belangrijk onderdeel hiervan is dat VROM, gezamenlijk met andere projecten vanuit de rijksoverheid als de basisregistraties, DigiD, Burgerservicenummer en het programma overheid.nl, de daadwerkelijke implementatie bij gemeenten zal ondersteunen. VROM bereidt ook de inzet van implementatieteams voor.

Uw ervaring telt! VROM is uitdrukkelijk op zoek naar ervaringen met onderdelen van vergunningaanvraag en -verlening binnen uw organisatie! VROM richt zich daarbij op de volgende aspecten: • Eén loket Het project omgevingsvergunning gaat uit van één loket waarbij informatie over procedures is te verkrijgen en waar de vergunning kan worden ingediend. Burgers en bedrijven kunnen zich wenden tot dit loket. Een mogelijkheid die in pilots zal worden onderzocht, is het werken met een accountmanager. Deze accountmanager is aanspreekpunt voor bijvoorbeeld een bepaalde categorie bedrijven. Taken van een accountmanager zouden kunnen zijn: informatie verstrekken, overleg organiseren met de betrokkenen van verschillende bestuursorganen en assisteren bij de vergunningaanvraag. VROM heeft overigens in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken in het project ‘Strijdige regels’ onderzocht welke vormen van accountmanagement gemeenten zouden kunnen toepassen. • Informatie over vergunningen en procedures VROM werkt samen met project ‘Strijdige Regels’ van het Ministerie van Economische Zaken aan zogenoemde branchewijzers per sector. Daarin is specifieke (doelgroepgerichte) informatie te

07

vinden over vergunningen en procedures, zoals welke vergunningen en procedures op welke situatie van toepassing zijn. • Eén indieningsformulier VROM wil graag met een aantal gemeenten, provincies en regionale milieudiensten de voorlopers van het nieuwe e-formulier testen en toetsen. In 2006 kan al worden gestart met het gebruik van het bouwvergunningformulier via de e-formulierenmachine. In de loop van 2006 en 2007 volgt het milieuvergunningformulier en de resterende formulieren. • Samenwerking binnen en tussen overheidsinstanties Invoering van de omgevingsvergunning vraagt om een goede backoffice en om meer samenwerking binnen en tussen overheidsorganisaties. Via pilots is VROM op zoek naar antwoorden op vragen als: - Hoe verloopt de behandeling van een omgevingsvergunning als er meerdere afdelingen of instanties bij betrokken zijn? Als er sprake is van tegengestelde belangen, hoe wordt dit dan opgelost? w Welke organisatievorm leent zich het best voor het vormen van één loket? Welke opleidingen hebben medewerkers in de backoffice nodig? w Welke software is geschikt voor een digitale behandeling van de vergunningaanvragen? • Openbaarmaking VROM werkt samen met het ICTU-programma Advies overheid.nl. VROM en Advies overheid.nl zoeken partijen die initiatieven nemen rond het actief publiceren (openbaar maken) van vergunningen en beschikkingen via internet. • Digitale behandeling Uitgangspunt is dat de informatie over vergunningaanvragen en over verstrekte vergunningen openbaar gemaakt wordt. VROM zoekt partijen die willen onderzoeken hoe een digitale vergunningaanvraag verloopt. VROM is op zoek naar ervaringen van organisaties die werken aan de opname van de gegevens (XML-file) uit het formulier en bijlagen in back-officesystemen ten behoeve van digitale behandeling. • Gecoördineerde handhaving VROM ondersteunt initiatieven die gericht zijn op de coördinatie van de handhaving. Hierbij is ook de VROM-Inspectie betrokken.

Digitaal Bouwloket Negen gemeenten, het Ministerie van VROM en EGEM bouwen het Digitaal Bouwloket in een pilotomgeving. Het doel van het project Digitaal Bouwloket is het ontwikkelen van een gezamenlijke dienst die het mogelijk maakt dat aanvragers van bouwvergunningen hun aanvraag voortaan volledig digitaal kunnen indienen. Het Digitaal Bouwloket is sinds maart 2006 operationeel. Het digitaal bouwloket maakt het mogelijk om bouwaanvragen met bijbehorende tekeningen en berekeningen digitaal in te dienen. Alle documenten die in de loop van de procedure ontstaan, worden digitaal aangemaakt en opgeslagen. Zo ontstaat een volledig digitaal dossier, dat onafhankelijk van tijd en plaats door verschillende partijen ingezien kan worden. Ook is een automatische bewaking van de wettelijke termijnen ingebouwd. De digitale aanvraag levert zowel de aanvrager als de gemeente (financiële) voordelen op, bijvoorbeeld doordat de doorlooptijd van een aanvraag flink wordt verkort. Het vergezicht van het project is het realiseren van de indiening en behandeling van de omgevingsvergunning. Om dit vergezicht te realiseren zal stapsgewijs gewerkt worden aan een verbreding in de vergunningverlening. In eerste instantie richt het Digitaal Bouwloket zich op het bouwvergunningproces, maar zal snel overgaan naar een verbreding met een mogelijke toevoeging van milieuvergunningen of andere tot de omgevingsvergunning behorende vergunningen. De negen deelnemende gemeenten zijn Alkmaar, Den Haag, Dordrecht, Enschede, Groningen, Haarlemmermeer, Heerlen, Leidschendam-Voorburg en Zwolle. Meer informatie over het project Digitaal Bouwloket is te vinden op www.egem.nl en www.vrom.nl/vergunningen.

Dit is een publicatie van: Ministerie van VROM > Rijnstraat 8 > 2515 XP > Den Haag > www.vrom.nl

Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.

Modernisering algemene regels Wet milieubeheer Het aanvragen van een vergunning kost bedrijven en overheden veel tijd en geld. VROM wil dan ook dat in de toekomst alleen de meer complexe bedrijven met grote milieu-impact een vergunning nodig hebben en is aan de slag om het aantal bedrijven dat onder de algemene milieuregels valt, uit te breiden. Daarom is het nodig de systematiek om te draaien. Een bedrijf valt onder de algemene regels, tenzij deze een uitzondering is en dus een vergunning nodig heeft. Deze wijziging van de Wet milieubeheer ligt voor bij de Tweede Kamer. Om dit te bereiken worden de huidige elf 8.40-AMvB’s die elk een branche beslaan (geldig voor circa 300.000 bedrijven) samengevoegd tot één nieuwe AMvB. Deze AMvB bestaat uit in plaats van voorschriften per branche, voorschriften per activiteit. Daarnaast worden circa 20.000 bedrijven die nu nog vergunningplichtig zijn overgeheveld naar de nieuwe AMvB, waardoor voor deze bedrijven de vergunningplicht vervalt. Het betreft hier bedrijven die behoren tot de metaalelektrosector en een aantal bedrijven van kleinere sectoren. Naast de nieuwe AMvB worden erkende maatregelen en verplichte maatregelen opgenomen in een ministeriële regeling. Het gevolg van deze nieuwe AMvB is dat minder bedrijven een vergunning nodig hebben. Vergunningen hebben meer administratieve lasten tot gevolg dan algemene regels. De verwachting is dan ook dat de modernisering van de algemene regels een totale besparing van de administratieve lasten oplevert van € 216 miljoen. De nieuwe algemene regels worden via een digitaal systeem aangeboden. Aan de hand van een aantal vragen kan een bedrijf aangeven welke activiteiten het verricht en vervolgens zien aan welke milieuvoorschriften het moet voldoen. De gemeente heeft inzicht in het systeem en kan zo eenvoudiger handhaven. Deze digitale vragenboom wordt, zodra de omgevingsvergunning van kracht wordt geïntegreerd in één digitaal omgevingsloket. Ook het melden van de activiteiten bij de gemeente zal via hetzelfde systeem verlopen. Meer informatie over de modernisering van de algemene regels vindt u op www.vrom.nl/840amvbs

Meer informatie • Op de internetsite van VROM vindt u actuele informatie over het project: www.vrom.nl/vergunningen. Vragen? Mail naar vrom.vergunning@minvrom.nl. • Diverse onderzoeken, handreikingen en ervaringen van anderen vindt u terug op het kennisnetwerk omgevingsvergunning: http://omgevingsvergunning.vrom.nl • Meer informatie over de Modernisering van de VROM-regelgeving vindt u op www.vrom.nl/modernisering • Meer informatie over de Modernisering van de algemene regels wet Milieubeheer vindt u op www.vrom.nl/840amvbs Publicaties Alle genoemde publicaties kunt u bekijken, en een aantal ook bestellen, via de site van VROM (maximaal 5 exemplaren) of via Postbus 51. Met algemene vragen over wonen, ruimte en milieu kunt u ook terecht bij Postbus 51, telefoon 0800-8051 (gratis). Postbus 51 is op werkdagen bereikbaar van 9.00 uur tot 21.00 uur.

VROM 6222 / MEI 2006