You are on page 1of 1

NHA TH THUAN PHAT

253 Tran Xuan Soan


Tan Kieng, Quan 7, Tp HCM
( 3872.8070

THONG BAO

LP GIAO LY D TONG
KHOA 29
KHAI GIANG : 19g00 Th Ba 18.8.2015
w Thi gian hoc : D kien 5 thang
(18.8.2015 - 23.01.2016)
w Lch hoc

: moi tuan hoc 2 buoi toi

: Th Ba (19g00 - 20g15)
Th Bay (19g00 - 20g15)
w Khi ghi danh nop kem theo 1 anh (3x4)
w Gi hoc

LP GIAO LY HON NHAN


KHOA 29
KHAI GIANG : 19g00 Th T 19.8.2015
w Thi gian hoc : D kien 3 thang
(19.8.2015 - 04.11.2015)
w Lch hoc

: moi tuan hoc 2 buoi toi

: Th T (19g00 - 20g00)
Th Sau (18g00 - 19g30)
w Khi ghi danh nop kem theo 2 anh (3x4)
w Gi hoc

Xin lu y :
- Phat va nhan PHIEU GHI DANH tai Van Phong Giao X
t ngay Chua Nhat 09.8.2015.
- KHONG NHAN GHI DANH sau ngay Khai Giang.