You are on page 1of 16

Proletariuszewszystkichkrajw,czciesi!

BRZASK
PISMOKOMUNISTYCZNEJPARTIIPOLSKI

SIERPEWRZESIE2016

ISSN14298279

WakacyjnyobzKPP

Wnumerzerwnie:

22LipcawBytomiu,
90lecieJ.Gawlika2

90lecieFidelaCastro3
KPPwobroniepamici
Dbrowszczakw3

PrzemwienieKKEwsprawie
antykomunizmu4

Sportnarzdziemkapitau6

Olimpiadawcieniuprotestw7

NR89/275

W tym roku, podobnie jak w ubiegym, na Suwalszczynie


odbysiwakacyjnyobzKPP.
W trwajcym od 3 do 7 sierpnia obozie uczestniczyli modzi
komunicizKPPorazczonkowiezaprzyjanionychorganiza
cji. W jego trakcie sport i rekreacj czono z dyskusjami na
biece tematy polityczne. Wycieczki po okolicy przeplatano
zajciamiedukacyjnymitakimijaknp.naukaesperanto.Obz
umoliwia take poznawanie okolicy oraz lokalnej historii,
m.in.poprzezrozmowyprowadzonezmieszkacami.

Referatkonferencjawiatowej
RadyPokoju8
WodpowiedziposowiPicie10
Listdoredakcji13
Kurskwyremontujemogi
B.Bierutaapel13

15rocznicasmierciE.Gierka14

StopkamstwomIPN!
Zatrzymafaszyzminacjonalizm!

W72rocznicogoszeniaManifestuPKWNdelegacja
KPP oraz redakcja Brzasku wzia udzia w konfer
encji zorganizowanej w Bydgoszczy przez PPS oraz
Forum Spoeczne. W ramach konferencji odbyy si
trzypanele.Wpierwszymdyskutowanonadaktualnym
znaczeniem Manifestu. Wystpili w nim przedstaw
iciele KPP, ktrzy mwili o podwjnym wyzwoleniu
spod okupacji oraz od kapitalistycznego wyzysku
a take o perspektywach spoecznego awansu jaki
Manifestdawawszystkimobywatelom.Porwnaliwar
unki ycia, pracy i nauki modziey w Polsce Ludowej
zobecnymi.Drugizpanelidotyczyrolipastwrodko
woeuropejskich w stosunkach midzynarodowych,
a zwaszcza zaangaowania pastw socjalistycznych
w inicjatywy pokojowe i rozbrojeniowe, w tym plan
Adama Rapackiego, ministra spraw zagranicznych
PRL w latach 19561968. Trzeci z paneli dotyczy
problemu narastania faszyzmu i nacjonalizmu
wEuropienaprzykadzieUkrainy.
Po konferencji odbya si demonstracja pod hasami
StopkamstwomIPN,Zatrzymafaszyzminacjonal
izm oraz Polska socjalna nie klerykalna, ktra za
koczya si zoeniem kwiatw pod pomnikiem ofiar
faszyzmuorazprzemwieniami.

ZYCIAPARTII

BRZASK

SIERPIEWRZESIE

22Lipca2016wBytomiu

Tegoroczne obchody wita Odrodzenia Polski, czyli Skarbnikowi KPP tow. Marianowi Indelakowi, ktry
72rocznicyogoszeniaManifestuPKWNizarazem72 zaprezentowa zebranym wasne wspomnienia
urodziny Odrodzonego Wojska Polskiego zgromadziy zczasuwalkiowolniludowPolsk.Tow.Marianju
w Bytomiu 16.07.2016r. kilkudziesiciu czonkw jako 16letni chopak zaangaowa si w dziaalno
i sympatykw Komunistycznej Partii Polski, Stowar ZwizkuWalkiModych,ktrybymodzieoworgan
zyszenia Tradycji LWP im.gen.Zygmunta Berlinga, izacjPPRwczasieokupacjiwalczcejzhitlerowskim
Stowarzyszenia POKOLENIA, Sojuszu Lewicy De okupantem. Po Nim kolejno gos zabierali niemale
mokratycznej, Zwizku Kombatantw RP i BWP oraz wszyscy uczestnicy spotkania kolejno wypowiadajcy
PolskiejPartiiSocjalistycznej.Spotkaniepunktualnieo si na tematy zwizane z Naszym witem , ktre
godz.10.00 otworzy a nastpnie przekaza pseudohistorycyzIPNstarajsiwymazazpamici
pozdrowienia z okazji lipcowego wita kol.Feliks Polakw. Szczeglnej krytyce poddano dziaania
Farian. Po Nim gos zabra czonek KPP, ktry przy obecnego rzdu szkalujcego onierzy Ludowego
pomnia proces tworzenia si jednostek Wojska Pol Wojska Polskiego czy partyzantw z AL przy jed
skiego na terenie Zwizku Radzieckiego i wkad w to noczesnym gloryfikowaniu bandytw z reakcyjnego
dzieo Zwizku Patriotw Polskich na czele z Wand podziemia. Kol. Leszek Brejt z przekaza zebranym
Wasilewsk. Przedstawi take kolejno fragmenty skandalicznezachowaniewadzjednegozmiastgdzie
Manifestu Lipcowego oraz podkreli jego na tablicepowiconpomordowanymprzeztzw."Wykl
jwaniejsze zaoenia ""21 lipca po wkroczeniuArmii tych" milicjantom, zastpiono tablic ku czci ich
Czerwonej na terytorium Polski, Delegatura KRN po oprawcw. Po tej czci odbya si jak zawsze ywa
woaa Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego jako dyskusja obecnych na sali dot.chronienia pamici
tymczasowy organ wadzy wykonawczej dla kierow i przeciwstawiania si kolejnym prb wymazywania
ania walk wyzwolecz narodu, zdobycie nie z nazw naszych ulic bohaterw zwizanych z histori
podlegoci i odbudowy pastwowoci polskiej. Lewicy. Organizatorami spotkania byli bytomscy dzi
W skad PKWN weszli przedstawiciele: Polskiej Partii aacze Komunistycznej Partii Polski i Stowarzyszenia
Robotniczej, Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnict TradycjiLWP.
wa Ludowego i Stronnictwa demokratycznego, DawidHajder
tworzc wsplny blok stronnictw demokratycznych.
Gwn si tego bloku bya PPR. PKWN wprowadza
prawo do wadzy w Polsce z woli KRN jako jedynego
reprezentanta walczcego Narodu i uznawa za
obowizujce zaoenia Konstytucji z 21 marca 1921
roku. Manifest Lipcowy wzywa do walki o Polsk o
wyzwolenie caoci naszych ziem, o granic na
Batyku i Odrze. Manifest Lipcowy wzywa do walki o
Polsk ludzi pracy. Polsk, ktra wyposay w ziemi
chopa. Polsk sprawiedliwoci spoecznej, w ktrej
trud robotnika i pracownika umysowego bdzie
mnoysiykrajuiwzbogacacaynard,aniegarstk
rodzimych i obcych wyzyskiwaczy. Manifest Lipcowy
wzywa nard do sojuszu ze Zwizkiem Radzieckim
Weteranruchurobotniczego,partyzant
gwn si antyhitlerowskiej walki, wielkim mo
Gwardii/ArmiiLudowej,czonekKorpusu
carstwem socjalistycznym. Pastwem, ktre pierwsze
BezpieczestwaWewntrznegowalczcy
na wiecie obalio panowanie ciemicw i podjo
zbandamireakcyjnegopodziemia,
bohaterski trud zbudowania wolnego spoeczestwa".
utrwalaczwadzyludowej,dziaaczPPR,
Prelegent przedstawi take proces tworzenia si na
PZPR,ZKP"P"orazKPP,wsptwrca
ziemiach polskich w 1944 roku Wojska Polskiego
pisma"Brzask"ijedenzpierwszychjego
z poczonych oddziaw Armii Ludowej i Armii Pol
skiej w ZSRR. Mwic o wojsku szczeglnie
redaktorw,wiernyioddanysprawie
podkrelano trud jaki trzeba byo woy w ksztatow
Komunista.
anie jednolitej Armii Polskiej podczas wojennej zawi yczymyszanownemuJubilatowiwielulat
eruchy i przy reakcyjnym dziaaniu czci podziemia,
ycia,zdrowiaipomylnoci.
ktre nie chciao podporzdkowa si rozkazom Kra
jowej rady Narodowej. Kolejn czci spotkania byo
WsptowarzyszewalkiipracyzBytomia
wyrnienie czonkw Stowarzyszenia Tradycji LWP
icaejPolski,KrajowyKomitetWykonawczy
obchodzcych w najbliszym czasie urodziny pam
KPP,RedakcjaBrzasku
itkowymi dyplomami. Po tej czci gosu udzielono

90lecieTow.JzefaGawlika

Warszawa

SIERPIEWRZESIE

BRZASK

ZYCIAPARTII

90lecieFidelaCastro
przyczyniasidorozwojuKuby.Krajpodjegoprze
wodnictwem sta si liderem w regionie pod wzgl
dem edukacji, suby zdrowia, usug publicznych
iwieluinnychdziedzinyciaistotnychdlaludu.Os
ignicia Kuby pod rzdami Fidela Castro przez
wiele lat byy i nadal pozostaj wzorem dla wielu
uciskanychludw,walczcychoswojeprawa.
W podzikowaniu za liczne yczenia Fidel Castro
wyrazi swoj wdziczno. Wytumaczy take jak
sta si rewolucjonist dziki dowiadczeniom
rodzinnym. Podkreli zagroenia stojce przed
wspczesnymwiatem,pyncezarwnozwzrostu
liczbyludnociorazjegowpywunarodowiskonat
uralne jak i niewaciwego wykorzystania no
woczesnych technologii, takich jak na przykad
wykorzystaniebroniatomowejprzezUSApodczasII
wojnywiatowej.
Z okazji 90 urodzin Fidela Castro, przypadajcych
13 sierpnia, z caego wiata napyny yczenia dla
kubaskiegorewolucjonisty.Zoylijezarwnoprzy
wdcy pastw, jak i organizacje spoeczne oraz
polityczne,wtymKomunistycznaPartiaPolski.
WyczeniachurodzinowychKPPznalazosim.in.
odniesienie do dokona przywdcy rewolucyjnej
Kuby. Pragniemy jednoczenie wyrazi nasz
ogromny szacunek do dorobku towarzysza Fidela
Castro, ktry poprowadzi lud kubaski do
zwyciskiej rewolucji, a nastpnie przez wiele lat

Kuba uczcia urodziny Fidela Castro midzy innymi


potwierdzajcwpraktyce,epozostajeregionalnym
liderem w zakresie internacjonalistycznej pomocy
oraz rozwoju suby zdrowia. W Hawanie dyplomy
doktorskie wrczono ponad 900 studentom kier
unkwmedycznych.Wrdnichznalelisiprzyszli
specjalici rnych dziedzin z 32 pastw. Cz
znichpodejmiepracwkrajachrozwijajcychsi.
Redakcja

KPPwobroniepamiciDbrowszczakw
W 80 rocznic wybuchu wojny domowej w Hiszpanii
oddajemy hod bojownikom, ktrzy w 1936 roku jako
pierwsistanlidowalkizfaszyzmem.Wrdnichbyo
ponad 5 tysicy polskich ochotnikw walczcych
o sprawiedliwo spoeczn, za Wasz i nasz
wolno. Historia potwierdzia, e trafnie oceniali
zagroenie, mwic, e jeli padnie Madryt, padnie
teWarszawa.Wystawiatejaknajgorszewiadect
wo wadzom II RP, niemal do wybuchu drugiej wojny
wiatowej utrzymujcym przyjazne stosunki z III
Rzesz, a Dbrowszczakom odbierajcym obywa
telstwo. W tym samym czasie, gdy w Hiszpanii trwaa
walkazfaszyzmemministerJzefBeckpolowawBi
aowieyzGoeringiem.
PrzypominamyoochotnikachzXIIIBrygadyMidzyn
arodowej im. Jarosawa Dbrowskiego w momencie
gdywPolscefaszowanajesthistoria,awramachtak
zwanej dekomunizacji niszczone jest dobre imi bo
jownikw Brygad Midzynarodowych. KPP zdecydow
anie sprzeciwia si kamliwej propagandzie IPNu
i prbom zmiany nazw ulic upamitniajcych
Dbrowszczakw. Dziaania te s tym bardziej per

fidne,eadenzpolskichczonkwBrygadMidzyn
arodowych ju nie yje, a czonkw ich rodzin oraz
innychobrocwprawdyniedopuszczasidogosu.
Zacieranie pamici o Dbrowszczakach jest elemen
temhistorycznegorewizjonizmu,usiujcegowymaza
wkad komunistw w zwycistwo nad faszyzmem.
Suy to propagowanemu przez wadze RP zrwny
waniukomunizmuzfaszyzmem.
W Hiszpanii Dbrowszczacy i inni midzynarodowi
ochotnicybronicyRepublikispowszechnieszanow
ani.Wroku1996ostaoimprzyznanehonoroweoby
watelstwotegokraju.
KPP wzywa wszystkich swoich czonkw i sym
patykw do wspierania inicjatyw bronicych
dobrego imienia Dbrowszczakw oraz tradycji
ruchu lewicowego w Polsce. Musimy aktywnie
przeciwstawi
si
planom
dekomunizacji,
zmianom naw ulic i niszczeniu miejsc pamici
narodowej.
KKWKPP

WIAT

BRZASK

SIERPIEWRZESIE

PrzemwienieKomunistycznejPartiiGrecji(KKE)
aspotkaniudotyczcymantykomunizmu
n

29 czerwca, podczas szczytu Rady Praw Czowieka


ONZ, Komunistyczna Partia Ukrainy zorganizowaa
spotkanie w sprawach antykomunizmu, przeladowania
KPU oraz usprawiedliwiania nazizmu i jego pop
lecznikw na Ukrainie. KKE zostaa zaproszona na to
spotkanie a jej przedstawiciel Vangelis Katsiavas, jak
wczeniej Przewodniczcy KPU Petro Symonenko,
wygosiprzemwienie:
INTERWENCJAKKEWSPRAWIE
GLORYFIKACJINAZIZMU:
Chcemy bardzo podzikowa za zaproszenie na t
niezwykleinteresujcdyskusj.
WostatnichlatachdowiadczamywEuropiemasowego
wsparciairozbudowynacjonalizmu,gruprasistowskich,
si skrajnie prawicowych i jawnie faszystowskich partii,
jak np. bandyckiej i nazistowskiej organizacji Zoty
wit w Grecji i podobnych jej organizacji we Francji,
Wielkiej Brytanii, Austrii, na Wgrzech i Ukrainie. Ta
sytuacjaniejestjedyniewynikiemnarzuceniakolejnych
ciarw na klas pracujc i lud przez wyzyskiwaczy
w celu zaagodzenia kapitalistycznego kryzysu lub
rezultatem dramatu uchodczego, spowodowanego
przez imperialistyczne wojny. Jest rwnie prawd,
ktr mionicy kapitalizmu staraj si ukrywa, e
faszyci i partie rasistowskie ciesz si z rnorakiego
wsparcia Unii Europejskiej, buruazyjnych rzdw
i kapitalistw w wielu krajach.Antykomunizm jest ofic
jaln ideologi UE, bazujc na zrwnywaniu komun
izmu i dziejw pierwszego socjalistycznego kraju,
Zwizku Radzieckiego, z potwornociami faszyzmu na
prbach faszowania historii i przepisywania jej spisa
nychludowirobotniczkrwistronicnanowo.
Od antykomunistycznego memorandum Rady Europy
w 2005r. do wniosku Parlamentu Europejskiego
Europejska wiadomo a totalitaryzm z 2009r.,
poprzez: ustanowienie przez Uni Europejsk 23 si
erpnia dniem pamici ofiar nazizmu i stalinizmu zmi
an wita 9 Maja z antyfaszystowskiego Zwycistwa
Ludu w dzie Europy oraz inne antykomunistyczne
stanowiska i decyzje UE dowiadczamy prowokacyj
nych faszerstw historii i prawdy historycznej. Propa
ganda dofinansowana jest setkami milionw euro
z unijnego budetu, jak np. Dom historii europejskiej,
ktry zostanie otwarty w przyszym roku lub program
Europadlaobywatelikierowanygwniedouczniw,
studentw, instytucji samorzdowych i NGOsw. Inic
jatywy te wymierzone s w samowiadomo
modziey, systematycznie zatruwanej antykomun
izmem, oszczerstwami wobec krajw socjalistycznych
iwybielaniemdziaalnocifaszystw.Ostatnietegotypu
wysiki miay miejsce na znanym konkursie piosenki,
gdzie chwalono Tatarw kolaborujcych z nazistami
przeciwko Zwizkowi Radzieckiemu pod przewodnict

wemStalina.
Propaganda wycelowana jest w przeszo, ale gwne
atakiskierowaneswprzyszo.Wcelustygmatyzow
ania ideologii i dziaalnoci komunistycznej jako nad
chodzcego rda nieszcz i bestialstw, w celu
manipulowania i kontrolowania umysw najmodszych
generacji. W byych krajach socjalistycznych
wspczesna klasa robotnicza ma moliwo porwn
ania nieszcz niesionych przez antyludzki wyzysk
systemu kapitalistycznego z prawami i zdobyczami
poprzedniegoustroju.
Kolejnym wanym zagadnieniem antykomunistycznej
kampanii UE jest usprawiedliwianie bandyckiego
charakteru faszyzmu i przemilczenie faktu, e faszyzm
jest potwornym wynikiem kapitalistycznego wyzysku
czowieka przez czowieka. Faszyzm od zawsze by
zbrojnym ramieniem kapitalistw wymierzonym w ruch
robotniczy,ludowyikomunistycznyjesttoprawdaak
tualnadodniadzisiejszego.Dowiadczeniehistoryczne
uczy, e nie da si wytpi faszyzmu bez wytpienia
kapitalizmu, poniewa faszyzm jest spotwornion,
odczowieczon i najobrzydliwsz form kapitalizmu.
Antykomunizm, przeladowania partii komunistycznych
i komunizm s zawsze poczone z okrutnymi,
antyludzkimi przeladowaniami, ktre dziej si we
wszystkichkrajachunijnychwrazzjednoczesnympopi
eraniem partii rasistowskich, nacjonalistycznych
ifaszystowskich.
Nieprzypadkowo wszystkie kraje czonkowskie UE
w listopadzie 2015r. wstrzymay si od gosowania nad
wnioskiem Zgromadzenia Oglnego ONZ przeciwko
wychwalaniu nazizmu, neonazizmu i innych praktyk
krzewicych wspczesne formy rasizmu, dyskryminacji
rasowej,ksenofobiiinietolerancji.Naleyzauway,e
reakcyjne stanowisko, zbiene ze wszystkimi innymi
rzdamiUEwyrazirwniegreckirzdSYRIZAANEL,
ktremu przyczepia si atk lewicowoci. T sam
postaw zachowa w poprzednim gosowaniu rzd ND
PASOK. Argumenty o tym, e s zaniepokojeni
wolnoci sowa i zgromadze s prowokacyjnym
kamstwem. W wielu krajach UE ustanowiono prawa
zakazujce i penalizujce dziaalno komunistw,
ideologi komunistyczn a nawet symbolik
komunistyczn. Nie widzimy w tej sytuacji
jakiegokolwiekwsparciazestronynp.Syrizylubinnego
rzdu UE. Nawet odwrotnie. UE i rzdy pastw
czonkowskich wspieraj i zachcaj do przeladowa
komunistw i partii komunistycznych. Pomimo tuzinw
zapytadotyczcychnagonkinakomunistwwrnych
krajachunijnych,przedstawionychrnymorganomUE
przez eurodeputowanych KKE w Parlamencie
Europejskim, do tej pory nie otrzymalimy adnej
odpowiedzi. Wymiemy zaledwie jeden, najnowszy

SIERPIEWRZESIE

BRZASK

przykad: Komisja Europejska w odpowiedzi na zapy


tanie
dotyczce
bandyckich
atakw
grup
faszystowskich na Sekretarza Zwizku Leninowskiej
Komunistycznej Modziey Ukrainy i Pierwszego Sek
retarza kijowskiego Komitetu Miejskiego oraz na po
zostaych dziaaczy organizacji, stwierdzia e:
Partnerskie porozumienie pomidzy Uni Europejsk
iUkrainopierasiwsplnychwartociach,gwniena
poszanowaniu penego prawa do zasad demokratycz
nych,rzdachprawa,adzieadministracyjnym,prawach
czowieka i podstawowych wolnociach w tym mo
mencie ycie pokazao, e to konkretne porozumienie
usprawiedliwia systematyczne ataki i pastwow
przemoc oraz sankcjonuje antykomunistyczne prawa
i zakazuje dziaalnoci politycznej komunistw, jak np.
na pokazowym procesie w grudniu ubiegego roku, po
ktrym zdelegalizowana zostaa Komunistyczna Partia
Ukrainy.
Musimy si rwnie przyjrze sytuacji w krajach unij
nych, gwnie w tych do ktrych powrci po
zwycistwiekontrrewolucjikapitalizm.
Znani faszyci rozsiedli si na szczeblach rzdowych.
Finansowaniepartiiigangwfaszystowskichzbiegasi
zewzrostemrepresjiwobeckomunistw.
W krajach batyckich partie buruazyjne rzdz w ko
alicjach z mionikami faszyzmu komunistyczna sym
bolika zostaa zdelegalizowana, za komunistyczna
dziaalno polityczna jest przestpstwem kryminalnym.
otewski parlament oficjalnie zrehabilitowa SS i za
pewni yjcym czonkom pastwowe emerytury. Dla
porwnania:zbrojnyoprwobecnazistwuwaanyjest
za przestpstwo. Byy 80letni partyzant Wasilij
Kononow zosta postawiony przed z sdem z zarzutem
zabijanianazistowskichkolaborantwwczasieIIWojny
wiatowej!
Tysicom zbrodniarzy wojennych i zbrojnym nazis
towskim kolaborantom przyznano odznaczenia Naro
dowego Ruchu Oporu. Wrd odznaczonych mona
wymieni np.: walczcych w latach 194144 po stronie
hitlerowcw jako onierze Waffen SS w tzw. Policji
Pomocniczej (Schummo) estosk dywizj SS,
biorcudziawnazistowskichzbrodniach:paleniuwsi,
masowych egzekucjach ludnoci, gwnie w mor
dowaniu ydw i Romw. Setki tysicy mieszkacw
krajwbatyckich,ktrzyosiedlilisiwczasachZwizku
Radzieckiego lub ktrych rodzice przyjechali do pracy
w tym rejonie, zostali okrelenie jako mieszkacy nier
dzenniipozbawieniwszelkichprawpolitycznychisoc
jalnych.
Podobna sytuacja ma miejsce w innych krajach:
w Polsce, Czechach Rumunii i na Sowacji, gdzie trwa
aktywnepolowanienakomunistwidochodzinawetdo
prbdelegalizacjisymbolikikomunistycznej.
W Polsce dziaacze KPP zostali niedawno skazani,
nawet na 9 miesicy ograniczenia wolnoci, za roz
powszechnianie swych pogldw w prasie partyjnej

WIAT

ipoprzezswstroninternetowpodzgniymzarzutem
publicznego promowania systemu totalitarnego.
Nieprzypadkowo tegoroczny szczyt NATO, odbywajcy
si w lipcu, skupia si na budowie tarczy rakietowej
w Europie rodkowowschodniej, oraz na zwikszeniu
obecnoci si NATO w rejonie Morze Egejskiego
iCzarnegowcelurywalizowaniazRosj.
Ostatni i najnowszy przykad z Parlamentu
Europejskiego mia miejsce 14 czerwca podczas wys
tawy upamitniajcej nazistowskiego, chorwackiego
kardynaaAlojzaStepinaca,zwolennikareimuUstaszy
podczas nazistowskiej okupacji Jugosawii, zbrodniarza
wojennego potpionego za udzia w pogromach Ser
bw,ydw,Romwiinnychmniejszoci.
Wnioski, jak sdzimy, s oczywiste. UE, klasa
wyzyskiwaczy i partie buruazyjne peni wiodc rol
w ruchu antykomunistycznym, faszuj histori,
przeladuj partie komunistyczne, kryminalizuj ich ak
tywnoiidee.Partieoportunistycznerwnielejwod
na myn antykomunizmu, jak np. socjaldemokratyczne
partienowegostylu,ktrebiorudziawpropagandzie
UEzhasamioreimietotalitarnymizbrodniachsta
linizmu.
Antykomunizmzaostrzasiwrazzewzrostemwyzysku
klasy pracujcej i ludu przez unijne grupy biznesowe,
ktre za cel obray obron swej pozycji w walkach
monopolistwzinnymigrupamiimperialistycznymiikra
jami kapitalistycznymi. Usprawiedliwianie i wybielania
faszyzmu
jest
oczywistym
nastpstwem
antykomunistycznej kampanii. Jest to uynianiem
gleby pod rozwj rasistowskich i faszystowskich partii
we wszystkich krajach UE. Nieprzypadkowo partie te
korzystaj z penego, antykomunistycznego arsenau
UE w celu atakowania ideologii komunistycznej
i komunistw w celu promowania swych zgniych i
obrzydliwych idei faszystowskich. Widzimy to wyranie
od Holandii (Partia Wolnoci), po Francj (Front Naro
dowy(Le Pen). Od Grecji z nazistowskimi gangami
bandytw ze Zotego witu, przez Wochy z Lig
Pnocn,FinlandizPrawdziwymiFinamidoWgier
zJobbikiem.Spoiwemczcymwkoalicjepartieneo
liberalne, socjaldemokratyczne i neofaszystowskie jest
zawszeantykomunizmwsplnyfrontprzeciwkoprolet
ariatowi, z orem reakcyjnej polityki dla niepoznaki
zwanejwprowadzaniemreform.
Dowiadczylimy imperialistycznej interwencji UE oraz
jejsojusznikwzUSAiNATOnaUkrainiewceluobrony
monopolistycznych grup bdcych w konflikcie
zgrupamirosyjskimi.Wadzazostaaprzejtawwyniku
puczu si reakcji, idcych rami w rami z bandami
faszystw jest to forma historycznego rewanyzmu
przeciwkorezultatomIIWojnywiatowej,ustanawiajca
antykomunizm oficjaln ideologi pastwow i upik
szajca dziaalno band faszystowskich, ich kryminal
nej ideologii i dziaalnoci, promujca podzia wrd
ludu Ukrainy. Mrzonki oportunistw o budowie lepszej

WIAT

BRZASK

UniiEuropejskiej,innegolepszegoporozumieniapom
idzy UE a Ukrain s niebezpieczne. UE jak kada
inna midzynarodowa unia kapitalistw jest rozbjnicz
zmow o gboko reakcyjnym charakterze, nie moe
by przyjazna proletariatowi, zawsze bdzie dziaa
przeciwkoklasiepracujcejiludowi.
KKE sw dziaalnoci w Parlamencie Europejskim,
swymi protestami i marszami praktycznie wyrazia
poparcie i solidarno z komunistami na Ukrainie, tak
jak robi to wobec komunistw przeladowanych przez
buruazyjnepastwawEuropieinacaymwiecie.Tym
samym cignlimy na siebie gniew reakcyjnych si
ukraiskiegoreimu,ktrypoprzezdekretyprezydenck
ie narzuci na podstawie faszywych zarzutw sankcje
na politykw, parlamentarzystw, dziennikarzy,
prawnikwidziaaczyKKE.
NaszaPartiawzywaruchrobotniczydowalkiimidzyn

SIERPIEWRZESIE

arodowej solidarnoci w celu obrony praw i wolnoci


uciskanych brzemieniem kapitalizmu. W tym boju jest
miejsce dla wszystkich ludzi dobrej woli, ktrzy rozu
miej e przeladowanie komunistw i partii
komunistycznychjestatakiemwymierzonymwludijego
wolno. Ludy Europy mog wycign wniosek. Ich
prawa i wolnoci bd w cigym niebezpieczestwie
tak dugo jak trwa bd rzdy monopolistw
i represyjne mechanizmy na poziomie krajowym
i unijnym. Z tego powodu zagadnienie walki
z antykomunistycznymi przeladowaniami i obrona de
mokratycznych praw jest nierozerwalnie poczona
z walk o wyzwolenie proletariatu, o wyzwolenie si
z kajdan jakiejkolwiek midzynarodowej unii kapital
istw. Droga do prawdziwej ludzkiej wolnoci i nie
podlegoci wiedzie ku ekonomii i spoeczestwu, ktre
suyludzkimpotrzebom.

Sportnarzdziemkapitau
olejne olimpiady staj si okazj do wychwalania
duchasportowejrywalizacjiorazpodziwianiasportow
cw. Rzekomo szczytna idea olimpijska ma jednak
o wiele bardziej negatywne i niekorzystne oblicze. Od
pocztku jej celem byo utrwalenie, za pomoc sportu,
dominacjiklasuprzywilejowanych.
Baron Pierre de Coubertin, twrca wspczesnych
olimpiad syn z elitarystycznych i konserwatywnych
pogldw. U podstaw pierwszych olimpiad staa idea
czenia potg kolonialnych oraz zaprezentowania
wyszociEuropejczykw.Rywalizowalizesobprzede
wszystkim przedstawiciele klas uprzywilejowanych,
powizani z krgami rzdzcymi, wywodzcy si
z arystokratycznych rodzin. Za ide amatorskiego
sportu stao wwczas wykluczenie wszystkich tych,
ktrzyniemoglisamiopacitreningw,anizewzgldu
napraczawodow,powicananieregularnieczas.
Coubertin twierdzi, e sport jest potnym instru
mentem dyscyplinowania. Wska elita miaa pokaza
swoj wyszo i liczy na podziw ze strony reszty
spoeczestwa. Dodatkowo, wedug Coubertina
umiejtnoci zdobyte w rywalizacji sportowej powinny
suy rozwojowi biaej rasy oraz jej ekspansji w kolo
niach. Sprawni przedstawiciele elit powinni stanowi
forpoczt wyszej kultury niesionej ludom prymity
wnym.
W latach midzywojennych rozwijay si dwa rodzaje
sportu elitarny, olimpijski oraz robotniczy, rozwijany
przez partie lewicowe oraz zwizki zawodowe. Na
jlepszym przykadem ich sprzecznoci s wydarzenia
1936 roku, gdy olimpiad organizowaa III Rzesza,
a w Barcelonie miaa si odby Olimpiada Ludowa.
Przygotowanie do Olimpiady Ludowej przerwa jednak
wybuch wojny domowej w Hiszpanii. Sportowcyrobot
nicy byli jednymi z pierwszych ochotnikw midzynaro
dowych,ktrzystanliwwczasdowalkizfaszyzmem.
WtymsamymczasieelitybawiysiwBerliniewspiera
jc nazistowsk propagand. Sam Coubertin wyraa

wroku1937,podkoniecycia,swjpodziwdlaHitlerai
nazizmu, jako bardziej efektywnej formy zarzdzania
spoeczestwem.
OdczasuCoubertinaideaolimpiadprzeszatransform
acj. Sport sta si, poprzez komercjalizacj, pozornie
bardziej otwarty. Nie oznaczao to jednak w rzeczywis
toci otwarcia szerokiego dostpu dla klasy pracujcej.
Jedynie jej niektrzy, wybitnie utalentowani, przedstaw
iciele klasy pracujcej trafili na olimpijskie areny.
Komercjalizacja wie si ze wzrostem niezbdnych
nakadw finansowych.To ju nie elitarni hobbyci lecz
wysoko opacani specjalici bior udzia w zawodach.
Wiele dyscyplin jest niemal niedostpnych dla entuz
jastw, czy nawet caych pastw nie dysponujcych
ogromnymi pienidzmi na szkolenie kadr. Czsto
wydatkinaprestiowewystpyszwikszanekosztem
funduszy na sport powszechny, dla amatorw z bied
niejszych klas spoecznych. Niektre biedne pastwa
przeznaczaj na nie fundusze rwnie kosztem pien
idzy na kwestie socjalne.Trudno w takiej sytuacji dzi
wi si, e rywalizacja czsto przyjmuje wynaturzone
formy. Afery dopingowe, korupcja, powizania ze wi
atemprzestpczym,nienaledorzadkoci.Zwycist
wa wi si z tak wielkimi zyskami, e s osigane
a wszelk cen. Duch zdrowej rywalizacji najczciej
pozostajetylkopustymsloganem.
Nie zmienia si dyscyplinujca rola sportu. Wielkie
wydarzenia s wci wykorzystywane przez klasy up
rzywilejowane. Ludzie pracy maj obserwowa
zmagania swoich idoli i marzy o robieniu karier, zami
ast kwestionowa kapitalistyczny porzdek. Wielkie
koncerny medialne kreuj w tym celu osobowoci
obecneniemalnastaewserwisachinformacyjnych.Ich
ycie, osignicia czy poraki mona bowiem
wykorzystywa jako temat zastpczy, odcigajcy pub
liczno od realnych problemw. Towarzyszy temu
ideologia, i na czas olimpiady wszelkie inne kwestie
powinny zej na plan dalszy.Komercyjny sport spenia

SIERPIEWRZESIE

BRZASK

rwnierolfaszywegoczeniacaychspoeczestww
kibicowaniu.Bogaciibiednimajczysiwledzeniu
wyczynw swoich idoli, zapominajc, e ci uprzywile
jowani robi to w klimatyzowanych prywatnych loach,
apozostalitoczcsinatrybunachlubprzedekranami
telewizorw. Chodzi o stworzenie wraenia jakoby
wszystkichczyduchzdrowej,narodowejrywalizacji.
Sport peni rwnie bardzo wan rol komercyjn.
Znamienne jest i przy okazji olimpiad reklamowane s
niezdrowe produkty na przykad napoje, sodycze.
Wielkie, ponadnarodowe korporacje sponsoruj
olimpiady i podporzdkowuj sobie nawet terminarze
zawodw, tak aby transmisje byy nadawane w odpow
iednim czasie antenowym, a reklamy trafiay do jak na
jwikszej liczby odbiorcw. Wyroby zwizane ze
sportemcorazbardziejsikomercjalizuj.Wwieludys
cyplinach wiksze szanse maj ci, ktrych sta na tak
naprawdzbdnyprzecitnemuczowiekowi,chccemu
trenowa sprzt. Kreowane s faszywe potrzeby, aby
denia spoeczestw skierowa na czysto komercyjne

WIAT

tory.
Bardzo istotne jest rwnie wykorzystywanie sportu do
pacyfikowania protestw spoecznych. W Rio
mieszkacy biedniejszych dzielnic byli zachcani, aby
przychodzili obejrze zawody. W ten sposb chciano
uniemoliwi demonstracje organizacji spoecznych
i odcign ludzi od organizowania si. Wadze
wykorzystuj tego typu wydarzenia do propagandy
kapitalistycznego sukcesu, poczonej z dawaniem
wyzyskiwanymnadzieinaawans.Tanadziejajestoczy
wicie tylko propagand, poniewa dysproporcje
spoecznewcalesiniezmniejszaj,anawetrosn.
Wspczesny komercyjny sport to jeden z filarw kapit
alistycznej kontroli nad spoeczestwami. Alternatyw
jest budowanie sprawnoci fizycznej oraz krzewienie
idei sportu dla ludzi pracy, takiego, w ktrym to nie
kapitalici, lecz na przykad spdzielnie, zarzdzaj
klubamisportowymi.
KrzysztofSzwej

Olimpiadawcieniuprotestw
W medialnych relacjach z otwarcia olimpiady w Rio de
Janeiro zabrako miejsca na informacje o towarzysz
cych mu protestach spoecznych. Tymczasem sytuacja
wBrazyliipozostajebardzonapita.
Wioska olimpijska, w ktrej zamieszkali sportowcy bya
pilnie strzeona przez policj, a take odgrodzona od
resztymiasta.Wtrakciesztafetyzezniczemolimpijskim
podrujcej przez kraj miay miejsce liczne incydenty.
Kilkakrotnie niemal doszo do zgaszenia ognia
olimpijskiego. W dzielnicach ndzy, tak zwanych
fawelach, drog sztafecie torowaa policja, kilkukrotnie
uywajc przeciwko protestujcym gumowej amunicji,
abiegaczyosaniajctarczami.Jedenzesportowcwna
moment przerwa bieg, aby zaprotestowa przeciwko
sytuacjiwkraju.
Ostatnie badania opinii spoecznej pokazuj, e okoo
60% Brazylijczykw uwaa organizacj olimpiady za
bd. S rwnie przekonani, i igrzyska uderz w gos
podark pastwa i niekorzystnie odbij si na sytuacji
najbiedniejszych. Gono protestuj wsplnoty indi
askie oraz mieszkacy fawel. Fundusze na olimpiad
wadze uzyskay midzy innymi poprzez ograniczanie
wydatkw socjalnych. Razi rwnie przepych, z jakim
otwierano igrzyska i wydatki na nowe stadiony oraz
obiekty sportowe, niedostpne dla obywateli. Wiele z
nich powstao w ssiedztwie dzielnic ndzy, gdzie
mieszkacyniemajdostpudonawetnajbardziejpod
stawowych usug publicznych. Budowa olimpijskiej in
frastruktury wizaa si z licznymi wysiedleniami. Aby
biedni nie rzucali si w oczy, wyrzucono ich z terenw
przylegajcych do obiektw sportowych. Tym, ktrych
domy wyburzono w zwizku z budow wypacono
odszkodowania,jednakbardzoniskie.DzielnicRioVila
Autdromo znajdujc si przy gwnym stadionie
olimpijskim opucia wikszo z 500 zamieszkujcych
j rodzin. Wadze, nie mogc zmusi wszystkich do
wyprowadzki, zmniejszyy na przykad czstotliwo
odbioru mieci i wyczyy owietlenie ulic, aby ycie

w dzielnicy stao si jeszcze trudniejsze. W oficjalnych


dokumentach dotyczcych olimpiady zapowiadano
popraw sytuacji spoecznej i zniwelowanie rnic.
W rzeczywistoci ostatnie lata zwikszyy jeszcze
bardziej dysproporcje midzy elitami, a wikszoci
mieszkacw zamieszkujcych fawele. Nasilia si poli
cyjna przemoc wobec najbiedniejszych. Od pocztku
rokuwstanieRiozrkpolicjizgino238osb.
Igrzyska Olimpijskie stay si znakomit okazj dla
spekulantwgruntamiideweloperw.Woficjalnychdok
umentach komitetu olimpijskiego stwierdzono, e mi
asteczko olimpijskie w Rio, po zakoczeniu igrzysk,
bdziewasnocifirmyCarvalhoHosken.Zostanieono
zamienione w luksusow enklaw dla elit, w ktrej jak
powiedzia przedstawiciel dewelopera nie bdzie
miejsca dla biednych. Wrd gwnych beneficjentw
rosncych cen ziemi wok miasteczka olimpijskiego
znaleli si czoowi miejscy kapitalici powizani z Bur
mistrzemEduardoPaesem.Paesjestzkoleioskarany
o robienie kariery politycznej na organizacji Igrzysk
i brak zainteresowania losem mieszkacw miasta.
Reprezentuje on technokratyczn Brazylijsk Parti
Ruchu Demokratycznego (PMDB). Do marca 2016r.
ugrupowanie to znajdowao si w koalicji z socjalde
mokratyczn Parti Pracujcych (PT). Pniej zmienio
jednak strony i przeszo do obozu zwolennikw im
peachmentu prezydent Dilmy Rousseff. Czoowy polityk
PMDB, wiceprezydent Michel Temer, jest uwaany za
jednego z gwnych inspiratorw zamachu stanu
dokonujcego si w Brazylii. Oficjalnie wypowiedzia on
posuszestwo urzdujcej prezydent w wyniku skan
dalu korupcyjnego. Wielu Brazylijczykw krytykuje to, i
uznasizanowgowpastwa.
Trwajcy w Brazylii proces impeachmentu to w rzeczy
wistoci przeprowadzany przy pomocy pozornie legal
nych procedur zamach stanu. Kapitalici obawiajc si,
enieodbiorprezydentRousseffwadzywsposbde
mokratyczny, wycignli zarzuty jej rzekomego udziau

POLSKA

BRZASK

w skandalu korupcyjnym, majcym miejsce gdy obecna


prezydent zasiadaa w zarzdzie spki Petrobas za
jmujcej si wydobyciem i sprzeda ropy naftowej.
Czoowiprzedstawicieletejfirmyprzyjmowaliapwkiod
podwykonawcw rnych zlece. Rousseff nie udowod
niono adnych powiza z tym skandalem, jednak w
marcu senat przegosowa rozpoczcie procesu im
peachmentu. Zbiego si to z problemami gospodar
czymi wynikajcymi ze spadku cen ropy oraz ciciami
socjalnymi, na ktre zgodzia si prezydent. Sytuacj
wykorzystaa opozycja, organizujc w caym kraju seri
protestw.PowstatakzwanyRuchWolnaBrazylia,ma
jcy powizania z finansowanymi przez Waszyngton
NGOsami. Brazylijski zamach stanu w wielu aspektach
przypomina tak zwane kolorowe rewolucje, w ktrych
wykorzystywane s organizacje pozarzdowe. Du
rol w postpujcym zamachu stanu odgrywaj media,
prowadzce kampani przeciwko prezydent. S jednym
z orodkw czcych neoliberaln opozycj. Wrd
gwnych celw impeachmentu jest zmniejszenie rz
dowej interwencji w gospodark oraz jej deregulacja.

SIERPIEWRZESIE

Wiele posuni Dilmy Rousseff zagrozio interesom na


jwikszych prywatnych firm, majcych kontakty zagran
iczne. Hasem opozycji stao si wic przywrcenie
zaufania do rynku oraz pozwolenia rynkowi aby regu
lowagospodark.
Portal Wikileaks ujawni rwnie informacj, e wice
prezydent Temer w 2006 roku spotka si z przedstaw
icielami ambasady USA i informowa ich o sytuacji
politycznej w Brazylii. 20 kwietnia jeden z czoowych
przedstawicieli amerykaskiego Departamentu Stanu
spotka si z kolei z senatorem Aloysio Nunes'em
jednym z politykw odpowiedzialnych za prze
prowadzenie procesu impeachmentu w brazylijskim
senacie.
Sytuacja w Brazylii pozostaje napita. Olimpiad
wykorzystano do chwilowego uspokojenia nastrojw
spoecznych,jednakprotestymogjuwkrtcewybuch
nzezdwojonsi.JeliprezydentRousseffzostanie
odwoanabdzietopierwszymprzypadkiemlegalnego
zamachu.
BeataKaro

ReferatwprowadzajcynaMidzynarodowKonferencj
wiatowejRadyPokoju
1.Solidarnonarodwwwalceopokj
iprzeciwkoimperializmowi.
TakdlaPokoju,NiedlaNATOiwojny!
Pod takimi hasami odbya si 8 lipca 2016 r. Konfer
encja wiatowej Rady Pokoju w Warszawie. Miaa ona
miejsce w stolicy Polski, ktra dowiadczya tragicznej
historii w XX wieku, kiedy imperializm (wtedy gwnie
niemiecki) wywoa dwie wojny wiatowe, skutkujce
wielkimi zniszczeniami materialnymi i olbrzymimi
stratamiludnociowymi.Pamitamy,ewczasie2.wo
jnywiatowejPolskastraciaokoo6mlnswychobywa
teli i ok. 40% gospodarki. Olbrzymie byy straty ZSRR
iwieluinnychpastw,dlategotakbardzocenimypokj
ipitnujemyzagroeniawojenne.
Obecnie77latodwybuchu2.wojnywiatowejiagresji
Niemiec hitlerowskich na Polsk, 75 lat od napaci na
Zwizek Radziecki wiat ponownie stoi w obliczu
zagroe pokoju i imperialistycznych przygotowa do
nowej wojny. Znawcy historii stosunkw midzynaro
dowych dowodz, e od czasu zakoczenia 2. wojny
wiatowej Stany Zjednoczone i ich sojusznicy wywoali
i prowadzili ponad 100 wojen lokalnych i innych konf
liktw wojennych. Po upadku Zwizku Radzieckiego
ipastwsocjalistycznychwEuropiew198991r.imper
ializmstasinowymzagroeniemnietylkodlapokoju,
aletakedlasipostpunacaymwiecie.Gwnarol
w tym procesie odgrywa obecnie imperializm
amerykaski, ktry w w oparciu o NATO oraz dwignie
finansowogospodarcze narzuci wiatu sw hegemon
i, ktra przybraa formu "nowego wiatowego
porzdku" (New World Order). Od 1991 r. Stany Zjed
noczone przejy rol wiatowego policjanta, ktra
wyraaasiwnarzuceniuneokolonialnychwojennaro

dom Iraku, Jugosawii, Afganistanu, Libii, popieraniu


Izraela w jego niesprawiedliwej wojnie przeciwko
Palestyczykom i innym narodom arabskim, a ostatnio
w destabilizacji politycznomilitarnej Syrii i wielu innych
rejonwwiata.
Poponad25latachtego"amerykaskiegopokoju"(Pax
Americana) wiat wkroczy w nowy etap rozwoju,
znamionowany wielkimi kryzysami gospodarczymi i fin
ansowymi,takepolitycznymi.Zapocztkowanezostay
wielkim krachem amerykaskich bankw Lehman
Brothers i odsoniy gbokie sprzecznoci i saboci
strukturalnenietylkowsferzefinansowogospodarczej,
take politycznej. Z kryzysu tego do dzi nie mog si
wyrwa nie tylko USA, ale take Japonia i Unia
Europejska. Generalnie sabnie udzia gospodarki i fin
answ USA w ekonomii wiata, dlatego finansjera
amerykaska i jej midzynarodowe korporacje d do
utrzymania dominujcej pozycji za pomoc
amerykaskoeuropejskim tzw TTIP i strefy Pacyfiku
tzw. ukadzieTTP, ktre maj gwarantowa i umacnia
dalsz hegemoni USA na wiecie. NATO i nowych
ukadwowsplnymrynkuamerykaskoeuropejskim.
Jednakemidzynarodowasytuacjazmieniasi,sabn
ekonomika i finanse USA. wyrosy nowe potgi gos
podarczeipolityczne.wiatponowniestasiwielobie
gunowy, odrodziy si siy narodowe i antynatowskie
wRosji,roniewsiChiskaRepublikaLudowa,ktra
staa si drug gospodark wiata, umacniaj si tzw.
pastwaigospodarkiwschodzce,wtymwielkieIndie,
Brazylia i szerzej BRICS. Jednoczenie powstaa i
umacnia si Unia Europejska, ktra poszukuje wasnej
drogi rozwoju, niezalenie od jej aspektw kryzysow
ych,ktrychm.in.wyrazemjestwynikreferendumczer

SIERPIEWRZESIE

BRZASK

wcowego (2016) o wystpieniu Wielkiej Brytanii z Unii


Europejskiej. Czy w lady Wielkiej Brytanii pjd inne
pastwa unijne? Pogbiaj si sprzecznoci midzy
wiatem kapitau i wiatem pracy. Rozwieraj si
noyce midzy pastwami bogatymi a biednymi, Unia
nie umie skutecznie broni swych granic przed
milionami uchodcw z ogarnitych wojn pnocnej
Afryki i Bliskiego Wschodu, a wic wszystko wskazuje,
e tak i Unia potrzebuje nowego integracyjnego "pali
wa". Wzrastaj zagroenia faszystowskie, ograniczane
szdobyczesocjalnewiatapracy.
WtejsytuacjiUSAiinnepastwaimperialistyczned
do zdyskontowania swej przewagi militarnej, forsuj
wydatkinanowezbrojeniaiszykujsidoprowadzenia
wojny w kosmosie i cyberprzestrzeni. Jest to bardzo
niebezpieczna polityka, ktra zmierza do umocnienia
imperializmu i narzucenia wolnym ludom panowania
neokolonialnego, rodzi ona powszechny niepokj
ipowszechnyoprwolnychnarodw.
W okresie powstawania NATO byo ono przedstawiane
przez orodki buruazyjne jako pakt obronny przed
rzekomogrcagresjzestronyZSRRikomunizmu,
alew1991r.ZwizekRadzieckiupadaUkadWarsza
wski rozwiza si. Rosja wycofaa swe wojska za 3.
granic, a NATO wbrew wczeniejszym deklaracjom
i przyrzeczeniom przywdcom wiata zachodniego nie
tylko nie rozwizao si, ale wci si rozszerza, pakt
wczy w swe struktury politycznomilitarne nie tylko
pastwa pastwa Europy rodkowowschodniej, ale
take
pastwa
batyckie
dawnego
Zwizku
Radzieckiego, dy do opanowania Gruzji i innych
pastw kaukaskich, a obecnie Ukrainy i Modowy.
Buruazja kompradorska Rosji w czasach prezydenta
Jelcyna godzia si na daleko idce ustpstwa wobec
USA i NATO, za co Rosja zostaa nagrodzona
czonkostwemwGrupieG7.TenflirtnowejRosjiiNATO
osabpoodsuniciuJelcynaodwadzyizastpieniugo
przezW.Putina.Od2000r.poszczytachNATOwStam
buleiPradzeNATOprzeksztaciosizpaktupnocno
tlantyckiego w pakt oglnowiatowy, a USA uzur
poway sobie "prawo" do prewencyjnego uderzenia
w kadej czci wiata, gdzie uznaj, e zagroone s
ichywotneinteresy.
Wzwizkuztymszczeglnieniebezpiecznesagresy
wne plany i zamierzenia NATO w Europie rodkowo
wschodniej i na kierunku Ukrainy, Rosji, Kaukazu,
Bliskiego i rodkowego Wschodu. Naszym zadaniem
jako Ruchu Obrocw Pokoju jest informowanie post
powej opinii europejskiej i wiatowej o tych zagroe
niach dla pokoju i budzenie i organizowanie oporu
przeciwko rosncym zagroeniom wojny. Jest to
szczeglnie wane dzi, kiedy w Warszawie miecie
niezomnym, miecie bohaterze, odbywa si szczyt
NATO, instalujcy nowe bazy wojskowe w pastwach
batyckichiPolsceorazelementytzw.tarczyrakietowej
wRumuniiiPolsce.

POLSKA

Celem naszego Spotkania jest take wymiana


pogldw i dowiadcze w walce przeciwko imperializ
mowi, w szczeglnoci zagroeniom ze strony NATO.
Musimynietylkonaganiaowezagroeniadlapokoju
i niebezpieczestwo wojny, ale take jednoczy siy
w celu przeciwstawienia si im w skali naszego
kontynentuiglobalnej.Nieodzownymwarunkiemosig
nicia sukcesu w walce o pokj i eliminacji zagroe
wojennych jest nie tylko likwidacja baz wojskowych
NATO, ale w ogle jego rozwizania, podobnie jak in
nychimperialistycznychpaktwwojskowychnawiecie.
Naszaaktywnomacharakterpokojowy,zbieramy,or
ganizujemy, budujemy i umacniamy wszelkie siy poko
jowe niezalenie od ich pochodzenia klasowego
ispoecznopolitycznego.Wnaszychszeregachznajda
miejsce wszyscy, ktrym jest drogi pokj i dostrzegaj
niebezpieczestwo wojny. Udzielamy poparcia i umac
niamy solidarno z siami postpu, pokoju i sprze
ciwiajcych si wojnie na caym wiecie, popieramy
sprawiedliw walk narodw uciskanych, dcych do
penej niepodlegoci i zrzucenia neokolonialnego jar
zma.Jestemyzawiatembezbroniatomowejiinnych
broni masowego raenia, bez obcych baz wojskowych
ipolitycznychnaciskwiinterwencji.Naszymcelemjest
wiat bez NATO. Dlatego nasz Program wyraa si
w hale: Umacniajmy Solidarno ludw w walce
o Pokj, przeciwko imperializmowi, tak dla Pokoju, nie
dlaNATOiwojny!
2.RolawiatowegoRuchuPokojuwwalceoPokj
iprzeciwkowojnie
Ruch Obrocw Pokoju uksztatowa si pod koniec lat
40tychXX.wiekuwEuropiejakowielkidemokratyczny,
antywojenny i antyimperialistyczny ruch midzynaro
dowy,ktrywyrastawnastpstwierodzeniasitzw.zi
mnejwojny,narastaniagrobywybuchugorcejwojnyi
zagroe pokoju. Tendencje te wystpiy w rezultacie
zaamania si koalicji antyhitlerowskiej i powstania
gbokich sprzecznoci i rnic interesw midzy USA
i innymi pastwami kapitalistycznymi a Zwizkiem
Radzieckimikrajamidemokracjiludowej.Jednoczenie
pogbiay si sprzecznoci w onie pastw kapit
alistycznych pomidzy wiatem pracy a wiatem kapit
au, pastwami imperialistycznymi a ludami
kolonialnymi.wiatuzaczazagraanowawojna.
Sprzecznoci te byy gwnie konsekwencj zmiany
politykiUSA,ktredyyjunietylkodo"powstrzymy
wani"ZSRRikomunizmu,alewrczdoichodrzucenia.
Kamieniamiwgielnymitejpolitykibyokwestionowanie
przezW.ChurchillawFultonwmarcu1946r.podziau
Niemiec i granicy na Odrze i Nysie uyckiej. Wtedy
powstao okrelenie "elaznej kurtyny", ktra miaa
podzieli Europ wzdu linii od Szczecina do Triestu,
cozostaopniejpotwierdzoneprzezamerykaskiego
sekretarzastanuJ.ByrnessawjegowystpieniuwStut
tgarcie.W194748r.zaamaasidawnakoalicjaanty

POLSKA

BRZASK

hitlerowska i wsppraca mocarstw okupacyjnych w


Niemczech. USA dyy do wczenia zachodnich stref
okupacyjnych do wasnej trwaej strefy wpyww,
ktrych gwarantem finansowoekonomnicznym sta si
pniejszy Plan Marshalla. W 1947 r. w porozumi
eniuzAngliutworzonazostaatzw.Bizoniaaw1948r.
doczya do nie francuska strefa i powstaa Trizonia,
ktra staa si pocztkiem separatystycznego pastwa
zachodnioniemieckiego RFN. W nastpstwie tych
krokw w padzierniku 1949n r. ze strefy radzieckiej
Niemiec powstaa Niemiecka Republika De
mokratyczna.. Nastpi nie tylko podzia Niemiec na
dwa przeciwstawne ustrojowo pastwa, ale take
podzielona zostaa Europa i wiat, ktre wkroczyy na
dugiedziesicioleciawokrestzw.zimnejwojny.
Zimna wojna oznaczaa zamroenie dotychczasowej
pokojowej wsppracy midzy narodami, gwnie
w Europie. Jednoczenie USA i inne pastwa imperi
alistyczne forsoway wielkie zbrojenia, w szczeglnoci
broni masowego raenia, w tym bomby atomowej,
wodorowej,bronibiologicznejichemicznej.wiatstan
wobliczuzagroenowejwojny.Siyimperialistycznew
Europie ze wzgldu na zblione potencjay wojskowe
nie mogy narzuci otwartej wojny ZSRR i krajom de
mokracjiludowejwEuropie,aleimperializmUSAnarzu
ci t wojn w czerwcu 1950 r. Koreaskie Republice
LudowoDemokratycznej, ktra trwaa 3 lata
i pochona wielomilionowe straty ludnoci i olbrzymie
zniszczenia. Jednoczenie trway walki o wyzwolenie
narodowe ludw kolonialnych i uciskanych w Chinach,
Indiach, Indochinach, Indonezji a take licznych innych
narodw w Azji, Afryce i Ameryce aciskiej.
W pniejszym czasie Stany Zjednoczone prowadziy
niesprawiedliwe, napastnicze i neokolonialne wojny
przeciwkonarodowiWietnamu,dokonywaylicznychin
terwencji wojskowych na Bliskim Wschodzie,
wAmeryce rodkowej, wAfryce, a w ostatnim okresie
rozptay nowe wojny przeciwko Irakowi, Jugosawii,
Afganistanowi, Libii (gwnie przez pastwa NATO),
obecnie szykuj now awantur wojenn przeciwko
Syrii,Iranowi,atakeprzeciwkoRosji,rozniecajckon
fliktywojennenaKaukazieiinaUkrainie.
Niebezpieczn rol w tumieniu de do wolnoci,
pokoju i suwerennych praw ludw peni NATO, ktre
powstao w marcu 1949 r. i pocztkowo skupiao pod
hegemoniUSAKanadiniektrepastwazachodnio
europejskie. Z czasem pod naciskiem USA weszy
w 1953 r. do NATO Grecja i Turcja, w 1954 r. RFN
(UkadyParyskie),awlatach70.HiszpaniaiPortugalia.
PoupadkuZSRRirozwizaniuUkaduWarszawskiego
w 1991 r. NATO znacznie rozszerzyo si na wschd,
wcigajc dawne kraje demokracji ludowej, republiki
batyckie i wykazujc take apetyty na przyczenie
Ukrainy, pastw kaukaskich, a nawet samej Rosji,
dcdorozszerzeniaPaxAmericanaodVancouverdo
WadywostokuiCieninyBeringa.

10

SIERPIEWRZESIE

RuchObrocwPokojuodgrywawanrolwobroniei
umacnianiu pokoju, organizowaniu ruchu oporu prze
ciwko zagroeniom wojny i w obronie demokracji. Od
pocztku skupia on rne osobistoci, siy i ruchy
spoeczne od komunistw, socjalistw, liberaw, de
mokratw, pacyfistw, postpowych zwizkw za
wodowych, organizacje kobiece, modzieowe,
w pniejszym czasie ruchy ekologiczne i zielonych.
Jego pocztki wi si z zagroeniem pokoju
i midzynarodowego bezpieczestwa w kocu lat 40.
ub.wieku.
Zapocztkowany zosta na Midzynarodowym Kon
gresie Intelektualistw w Obronie Pokoju, ktry odby
siwsierpniu1948r.wPolsceweWrocawiu.Wrocaw
nie by przypadkowym miejscem. Od trzech lat miasto
ponownie znalazo si w granicach pastwa polskiego.
W schykowej fazie wojny jako Festung Breslau zosta
ogoszony przez Hitlera twierdz, ktra nigdy nie miaa
sipoddaradzieckiejipolskiejarmii.Wrezultaciewalk
frontowych, bombardowania i oblenia miasto bardo
ucierpiao, stracio ok. 70% budynkw mieszkalnych
i obiektw przemysowych, wyburzone zostay cae
dzielnice i kwartay mieszkaniowe. Walki o Wrocaw
trway duej ni o Berlin do 6 maja 1945 r. Niemieccy
mieszkacynarozkazwojennegokomendantatwierdzy
musieliopucimiastowwarunkachcikiejzimyiprzy
duych stratach ludnoci. Po wojnie pozostaa ludno
niemiecka zostaa wysiedlona na podstawie decyzji
poczdamskich do Niemiec, a na jej miejsce napynli
Polacy. Po kilku latach miasto zostao odgruzowane i
czciowo odbudowane, ale nadal wida byo liczne
ladywojny.W1948r.mieszkaoweWrocawiuok.300
ty. polskich obywateli, odbudowano zakady
przemysowe, koleje, drogi, szkoy, instytucje kultury,
erygowano polski Uniwersytet i Politechnik W 1948 r.
Wrocaw by ywym dowodem na si ducha polskiego
narodu, ktry mimo barbarzyskiej wojny doku
mentowaradoiwolyciaorazswjsprzeciwwobec
odradzaniasinazachodzieEuropyiwUSAsiwojen
nych, rewanyzmu niemieckiego i powstania nowych
zagroedlapokoju.
W sierpniu 1948 r. do Wrocawia przybyo ok. 400 in
telektualistw z 46 pastw ze Wschodu i Zachodu,
ktrzy przez kilka dni obradowali nad palcymi prob
lemami wspczesnego wiata, udzielali wywiadw,
spotykali si z mieszkacami Wrocawia a na za
koczenie ogosiliApel Obrocw Pokoju do Narodw
wiata.Polscyorganizatorzyzapraszajcgocinawiz
ali do tradycji Midzynarodowego Kongresu Pisarzy
wObronieKultury,ktryobradowawParyuw1936r.
Ze strony polskiej wzili udzia w Kongresie m.in.
Jarosaw Iwaszkiewicz, Kazimierz Ajdukiewicz, Maria
Dbrowska, Zofia Nakowska, Xawery Dunikowski,
Tadeusz Kotarbiski. Gomi zagranicznymi byli m.in.
Pablo Picasso, Louis Aragon, Irena i Frederic Jolio
Curie, Ilia Erenburg, Michai Szoochow. List do Kon

SIERPIEWRZESIE

BRZASK

gresu skierowa Albert Einstein. Kongres wezwa in


telektualistw, uczonych i pisarzy do Obrony Kultury i
Pokoju oraz wezwa do tworzeni8a komitetw krajow
ych. Kongres by wielkim wydarzeniem nie tylko dla
Wrocawia i Polski, ale wywar take wpyw na
europejskiwiatowopinipubliczn.
Jako ruch na miar wiatow uksztatowa si na 1.
wiatowym Kongresie Obrocw Pokoju w 1949 r., w
ktrym wzili udzia przedstawiciele z 72 krajw. Jego
dziaalno rozwina si szczeglnie po wybuchu wo
jny w Korei. Na jego Apel ogoszony w Sztokholmie
zebrano ok. 500 mln podpisw, domagano si za
koczenia wojny a take innych konfliktw wojennych,
gwnie w Indochinach. Od 1964 r. Ruch Obrocw
Pokoju, w szczeglnoci jego gwny organ wiatowa
Rada Pokoju prowadzi wielk kampani przeciwko
amerykaskiej wojnie w Wietnamie. Cech szczegln
RuchuObrocwPokojubyamasowoprzeprowadz
anychakcji,podpisywanieordzipokojowych,domaga

POLSKA

jcych si rozbrojenia, zakazu uywania broni


atomowej, marsze pokoju, masowe demonstracje,
protesty przeciwko bazom wojskowym NATO i nowym
wojnom.
Organem kierujcym dziaalnoci Ruchu Obrocw
Pokoju jest wiatowa Rada Pokoju, ktra zwoywaa
licznemidzynarodowe,wiatoweikontynentalneKon
gresu Pokoju, m.in. w Paryu, Pradze, Warszawie,
Wiedniu, Helsinkach, Moskwie, Berlinie i innych
miastach i krajach. Obecna Midzynarodowa Konfer
encja wiatowej Rady Pokoju w Warszawie jest
kontynuacj tych szczytnych dziaa i tradycji Ruchu
Obrocw Pokoju. W dalszym cigu dymy do umoc
nienia solidarnoci wolnych narodw w walce o Pokj,
przeciwko wojnie i imperializmowi. Nasz postpowy
Programwyraasiwhale:NiedlaNATOiwojny,Tak
dlaPokojuiSocjalizmu!
ZbigniewWiktor

WodpowiedziposowiPrawaiSprawiedliwoci
StanisawowiPicie
W weekendowym wydaniu Super Expressu (so
botaponiedziaek 1315 sierpnia 2016 r.) w dziale
OPINIE na stronie 5. wydania zamieszczony zosta
bardzokrtkiwywiadzposemPrawaiSprawiedliwoci
StanisawemPit.
Jego tytu brzmia: Jak skutecznie ciga tych, ktrzy
propagujkomunizm?
Podtytu z kolei brzmia: Miejsce komunistw jest
wkryminale.
Wywiad z posem PiSu przeprowadzi red. Bartosz
Boruciak, ktry w pewnym momencie zapyta posa S.
Pit: Czy partie, ktre popieraj komunizm, jak
Komunistyczna Partia Polski (), powinny by zdeleg
alizowane?.
Pose S. Pita na tak sformuowane pytanie stwierdzi:
Uwaam,etakiepartiepowinnybyzdelegalizowane.
Miejsce
ludzi
chccych
propagowa
idee
komunistycznejestwkryminale.
W innym miejscu pose S. Pita stwierdzi z kolei, e:
Propagowanie komunizmu jest propagowaniem totalit
aryzmuitojestzakazaneprzezpolskieprawo.
JakoczonekKPPuwaam,iposeS.Pitanajdelikat
niej rzecz ujmujc troch si zagalopowa w swoich
przemyleniach.
Po pierwsze W Statucie Komunistycznej Partii Polski
(DbrowaGrnicza,lipiec2002r.,strona1.dokumentu)
podkrela si z naciskiem, e: Przewodni ide
Komunistycznej Partii Polski jest zbudowanie ustroju
wolnego od wyzysku czowieka pracy najemnej i za
pewnienie Rzeczypospolitej Polskiej niepodlegoci
ipenejsuwerennoci.
Na stronie 2. Statutu partyjnego (Rozdzia I Przepisy
oglne) w artykule 1. czytamy z kolei, e:
Komunistyczna Partia Polski, zwana dalej rwnie

Parti, jest parti polityczn dziaajc w ramach


porzdkuprawnegoRzeczypospolitejPolskiej.
W artykule 4. natomiast podkrela si, e: Partia real
izuje swoje cele poprzez wszelkie dozwolone prawem
dziaania,awszczeglnoci:
1. zdobywanie poparcia spoecznego za pomoc dzi
aalnociinformacyjnejipropagandowej,
2. wyraanie swojego stanowiska poprzez publikacj
swoich owiadcze, udzia w zgromadzeniach publicz
nychiichorganizowanie,
3. dziaalno jej przedstawicieli w organach wadzy
publicznej,
4. prowadzenie kampanii wyborczych i uczestnictwo
wwyborachdoParlamentuiorganwsamorzduteryt
orialnego,
5. wspprac z innymi organizacjami i uczestnictwo
wporozumieniuznimi.
GorcozachcamSzanownegoPanaPosaS.Pitdo
zapoznania si z treci Statutu Komunistycznej Partii
Polski.
Po drugie W kwestii sformuowania: propagowanie
komunizmu i postawienia tu znaku rwnoci z pro
pagowaniemtotalitaryzmu.
Chciabym tu od razu wyjani, i wspczenie ist
niejca i dziaajca szczerze demokratyczna i pat
riotyczna KPP nie ma w propagowanej przez siebie
warstwie ideologicznej absolutnie nic wsplnego
z adnym, jakimkolwiek totalitaryzmem. Podkrelam
absolutnienic!!!
Jako czonkowie KPP nie propagujemy adnego totalit
aryzmu!!!ADNEGO!!!
Dla KPP bardzo wanym punktem odniesienia jest
tre cay czas aktualnej Uchway II Zjazdu
KomunistycznejPartiiPolskiz9grudnia2006roku.

11

POLSKA

BRZASK

Otoowauchwaa:
Celem KPP jest Rzeczpospolita niepodlega. Kraj wol
nych ludzi. Wolnych od lku przed jutrem. Wolnych od
lku o chleb powszedni i dach nad gow. Wolnych od
wymuszanegoentuzjazmuimarnotrawstwapracy.Wol
nych od licencji, koncesji, koterii, korupcji i fiskalizmu.
Wolnych od lku przed ssiadami i z osiedla i znad
aby, czy Pregoy. Wolnych od kamstw masowego
przekazu. Wolnych od autocenzury i demokracji dla
wybranych. Wolnych od moralnoci na pokaz okrywa
jcej pazerno i obud. Wolnych w swych inicjaty
wach i innowacjach. Wolnych w wyborze formy
i dziedziny aktywnoci zawodowej, kierunku bada
naukowych.WolnychobywateliwolnegorajuwEuropie
wolnychnarodw.
Celem KPP jest Rzeczpospolita praworzdna. Kraj jas
nych obowizkw i przestrzeganych praw. Pastwo
obroca. Tych, ktrzy Polsk buduj i utrzymuj. Kar
zcy topr dla tych, ktrzy Polsk okradaj z dorobku
pokole i z owocw codziennej pracy. Jej obywateli.
Pastwo prawa stojcego na stray sprawiedliwoci,
a nie upw i przywilejw. Pastwo niezalenego od
zamonoci, rwnego, prawa do obrony i dochodzenia
sprawiedliwoci. Pastwo prawa do udziau wszystkich
obywateliwyciupublicznymnarwnychzasadach,na
bieco, a nie raz na cztery lata przez kilka minut pod
histerycznym wrzaskiem sprzedajnych mediw. Prawa
dorwnegodostpudowolnegorynkuideiipogldw.
Rzeczpospolita prawa do prawdy, szacunku i minimum
egzystencji.
CelemKPPjestRzeczpospolitasprawiedliwa.Wsplne
pastwo wspodpowiedzialnych obywateli dobrowolnie
wyrzekajcych si czci indywidualnego dobra na
korzy blinich mniej zdolnych cho wytrwaych,
mniejefektywnychchopracowitych,pilnychizdolnych
chomniejzamonych.Pastwogdzienieginiewysiek
italentdzieckagorzejsytuowanychrodzicw.Pastwo,
gdzie nie ma na co liczy pasoyt i lump. Pastwo
opiekucze dla niezamonych, upoledzonych
i chorych, nie z wasnej winy. Pastwo wolne od
obowizkwwobecleniiutracjuszy.Pastwochronice
wzrost zamonoci, a potpiajce rozrzutno. Past
wo, gdzie przestpca nie uniknie kary, ale gdzie po jej
odbyciu ma szans uczciwie y. Rzeczpospolita jak
dobra matka surowa i troskliwa. Rzeczpospolita to
dom, w ktrego budowie bior udzia wszyscy. Jedni
jako budowniczowie i twrcy, inni jako kombinatorzy
i cwaniacy. Rzecz w tym, by dom nasz rozbudowywa
si i umacnia. Tymczasem bywa, e nie tylko kradn
nam budulec, ale i wyszarpuj go z fundamentw na
pokracznepaacykiigarae.Inatozgodyniema.
Rzeczpospolita przetrwa, gdy bdzie domem dla wik
szoci swoich obywateli. Rzeczpospolita upadnie, gdy
stanowi bdzie skupisko rezydencji dla mniejszoci,
w ktrych wikszo bdzie moga by co najwyej le
karmion, le opacan i jeszcze gorzej traktowan

12

SIERPIEWRZESIE

sub.
Jedyn miar postpu ekonomicznego ludzkoci jest
jednoczesny wzrost poziomu ycia towarzyszcy
wzrostowi zakresu ludzkiej wolnoci w pierwszym
rzdziewzrostowiilociczasuwolnegoodkoniecznoci
pracynautrzymanie.
Tymczasem ustrj, w ktrym yjemy, podsuwajc
oczom coraz to nowe byskotki, ku uciesze prnych
i szybko zamonych, ukrywa za nimi i za coraz wik
szymi hadami towarzyszcych im mieci, pozbawianie
wolnoci, a szczeglnie wolnego czasu dla siebie, dla
bliskich,dlasprawpublicznych.
Zdaniem monych tego wiata maj oni wada i mie
sidobrze.Resztamazasuwainiemieczasunawet
na mylenie, motywowana czy to nadziej na dzia
wresztkachzewiatazamonych,czycorazczciej
lekiemprzedgodemlubeksmisj.
Jestemy komunistami, bo chcemy by po waciwej
stronie. Bycie po waciwej stronie to, to dziki czemu
kadachwilayciamasens.Jestemykomunistami,bo
niezgadzamysinawiatkierujcysizasadami,przy
ktrych wycig szczurw i prawo dungli to pozytywne
wzorce racjonalnoci i uczciwoci. Jestemy
komunistami,bowiemyimamynatodowody,eludzie
muszygorzejnizwierzta,ezamiastbraudzia
wwojniewszystkichzewszystkimi,rywalizacjiprnych
i pazernych, mog y w zgodzie, pokoju, wzajemnie
siwspierajcibudujc,zamiastniszczy.
Jestemy komunistami, bo nie przestalimy by
ludmi.
PotrzecieKomunistycznaPartiaPolskijestugrupow
aniem szczerze demokratycznym i w zwizku z tym
konsekwentnie, otwarcie potpiajcym wszelk
przemoc oraz cile zwizane z ni wszelkie dyktator
skie i totalitarne, antyludzkie, brutalne formy sprawow
ania wadzy. Potpiamy take wszelk gupot,
bezmylno,ludzkieprostactwoiprymitywizm.
Potpiamywszystkotocoewidentnieobraaludzkin
teligencjizaprzeczazdrowemurozsdkowi.
Mamy pen wiadomo, jako czonkowie KPP, czym
jestgodnoczowieka,jakwielkmaonawarto,ie
absolutnieniewolnonikomujejdeptaanitymbardziej
ponia!!!
WuchwalonymnaIVZjedzieKPP(28marca2015r.,
Dbrowa Grnicza) Programie Komunistycznej Partii
Polski (aktualnie obowizujcym!) z naciskiem
podkrela si, e: Priorytetowym zadaniem jest prze
ciwstawienie si odradzajcym si tendencjom
faszystowskim, ksenofobicznym i homofobicznym,
w brutalny sposb zawaszczajcym przestrze pub
liczn.Pastwoniemoebybezsilnewobecprbzas
traszania, nakaniania do przemocy czy wobec retoryki
nienawici i rasizmu. Naley broni praw do swobody
wypowiedzi,wyraaniaswoichpogldw,odmiennocii
do protestu. Niedopuszczalne jest zakazywanie lub
ograniczanieprzezpastwozpowodwideologicznych

SIERPIEWRZESIE

BRZASK

ZYCIAPARTII

dziaalnoci partii politycznych. Ulica powinna by


miejscem, w ktrym mona swobodnie demonstrowa
siargumentw,anieargumentsiy.
Po czwarte Pose S. Pita jako absolwent
prestiowego Wydziau Prawa i Administracji Uniwer
sytetu Jagielloskiego zapewne doskonale wie czym
jestzasadadomniemanianiewinnoci.
Uprzejmieprzypominam,ekadyobywatellubobywa
telka jest niewinny (a) do momentu udowodnienia mu
(jej)winy.
Zasad winny przed udowodnieniem winy stosowaa
Inkwizycja!!!
Chciabym take uprzejmie przypomnie, e w kadym

demokratycznym pastwie prawnym zatem take i we


wspczesnejPolsceotymktomawyldowawkrym
inale decyduj tylko i wycznie niezalene sdy a nie
takzwanewasnewidzimisi(Zob.KonstytucjaRPz2
kwietnia 1997 r., Rozdzia VIII SDY I TRYBUNAY,
art.173doart.201).
Podsumowujc FranoisMarie Arouet czyli yjcy
wXVIIIwiekuwybitnyfrancuskifilozofepokiOwiecen
ia Wolter stwierdzi swego czasu: Nie zgadzam si z
Tob, ale zawsze broni bd Twego prawa do posi
adaniawasnegozdania.

LISTdoREDAKCJI

gdybym na grobie prezydenta Lecha K wymalowa


podobiznpuszkipopiwieLech,panprokuratorgen
eralnyniebybydlamnierwnieaskawy!
Poruszam t spraw, bo KPP i w ogle rodowiska
lewicowe, a nawet prawicowe, o ile maj troch
przyzwoitoci,powinnyzaprotestowa!Drogspraw
jestzakrojonanaszerokskalakcjamajcanacelu
zniszczenie pamici o czasach wietnoci Polski,
polegajca na usuwaniu symboli oraz grobw za
suonych Polakw z miejsc ich honorowego
spoczynku. Jak si okazao, to nie przypadkowe dzi
aanie stoi za zniszczeniem nagrobka tow. Bieruta
iplanamidewastacjiiusuniciagrobuGomukiiwielu
innych zasuonych dziaaczy komunistycznych. To
IPNorazfundacjejaknp.fundacjaczka.Tegotypu
akcjepowtarzajsiniestetywwieluregionachkraju.
Wida, e obecna wadza (poprzednie te) graj
przedewszystkimnaprymitywnychemocjachniewyk
sztaconegoiotumanionegotanimalkoholemnarodu,
ktry jak stado baranw pjdzie do urn gosowa, bo
maobiecane500+napiwo.
CikaprzednamiTowarzyszepraca!JelizPolakw
ma pozosta spoeczestwo, a nie bezmylna szara
masa niewolnikw zagranicznego kapitau, a w razie
potrzeby misa armatniego, to trzeba nam dziaa,
przekonywa i zachca ludzi przede wszystkim do
mylenia!
JakubCh.

Witamserdecznietowarzyszy!
Od pewnego czasu w Polsce obserwuj bardzo
niebezpieczn i coraz bardziej agresywn polityk
antykomunistyczn. Poza obelgami i przekamy
waniem historii na rzecz kapitalizmu i propagandy
prawicowej, nie sposb nie zauway jak PiS psuje
spoeczestwo! Mam tu na myli skandaliczne
i oburzajce praktyki ministra sprawiedliwoci, chron
icego zwykych wandali. W Polsce pomimo rozmai
tych sporw i wzajemnej zawici, podobnie jak
w innych cywilizowanych krajach, istniaa tradycja, e
cmentarze i groby to rzecz wita, a o zmarych si
nie mwi le albo wcale. Najwyraniej to si zmienia
odziwowkatolickimkraju?
Mwi o wydarzeniu na cmentarzu Powzkowskim w
Warszawie, gdzie w nocy dwoje wandali Monika S.
iJanuszW.zbezczeciogrbprezydentaBolesawa
Bieruta.ConiedziwiprzytakagresywnejpolitycePis
u, wprost zachcajcej idiotw do tego typu dziaa
wimi(patriotyzmuspodbudkizpiwem).Wspomniani
wandale zostali zatrzymani przez policj i to byby
fina sprawy gdyby nie minister sprawiedliwoci. Pan
Ziobro stwierdzi, e przecie nic si nie stao, bo
przecie to grb komunisty, zatem wandali naley
uwolniapolicjzrugaidekomunizowa.Szkoda,e

RyszardRauba

Stowarzyszenie"KURSK"wyremontujemogiBolesawaBieruta

Niedawno (1.08.2016r.) obiega Polsk informacja


o zdewastowaniu mogiy Prezydenta Bolesawa
BierutanawarszawskichPowzkachWojskowych.
Sprawcy dewastacji umiecili na mogile obraliwe
napisy wykonane czerwon farb. Warszawska
policjastananawysokocizadaniazatrzymujc
kobietimczyzn,ktrzydokonaliowegoczynu.
Natomiast za skandaliczne i niezwykle szkodliwe
spoecznie naley uzna zachowanie Ministra

Sprawiedliwoci Zbigniewa Ziobry, ktry potpi


policjantw, nakaza zwolni zatrzymanych
a nastpnie w publicznej telewizji owiadczy, e
niektre mogiy w Polsce mona bezkarnie
dewastowa.Naefekttakiejwypowiedzinietrzeba
byo dugo czeka, poniewa kilka dni po tej
wypowiedzi
nieznani
sprawcy
dwukrotnie
zdewastowali cmentarz radziecki w Kielcach. Po
tym incydencie adna instytucja pastwowa nie
podja si wyremontowania mogiy Bolesawa

13

ZYCIAPARTII

BRZASK

Bieruta. Spraw zaj si Jerzy Tyc


Przewodniczcy Stowarzyszenia "KURSK"
informujc zarzd cmentarza i wyremontuje
mogi na koszt stowarzyszenia. Organizacja
Jerzego Tyca od prawie 4 lat odnawia pomniki i
cmentarze Armii Czerwonej i Ludowego Wojska
Polskiego sprzeciwiajc si narastajcej w Polsce
rusofobii, nietolerancji i szowinizmowi. Jako
przykad prezentujemy poniej zdjcie niedawno
odnowionego pomnika w Dbrowie Grniczej.
Przewodniczcy Jerzy Tyc jest przekonany i
nadal
mona
skutecznie
przeciwdziaa

SIERPIEWRZESIE

przekamywaniu historii, ale wymaga to wsplnej


pracyodpowiedzialnychludzi.Niewieleteudasi
zrobi bez wsparcia finansowego, dlatego te
Stowarzyszenie "KURSK" zwraca si o darowizny
pienine na konto numer: 46 1020 3639 0000
860201586387.

Zaokazanewsparcieserdeczniedzikuj!

JerzyTyc
PrzewodniczcyStowarzyszenia"KURSK

15ROCZNICAMIERCIEDWARDAGIERKA
W sobot 23go lipca 2016 roku na sosnowieckim
cmentarzu przy ul. Zuzanny odbyy si uroczystoci z
okazji15tejrocznicymierciordownikaporozumienia,
pokoju i rozwoju, byego I Sekretarza KC PZPR Ed
warda Gierka. Po bram cmentarza od godz.11tej zbi
eralisiwszyscyktrzyzapragnlioddahodjednemu
z najwikszych Polakw w historii Polski Ludowej.
KilkasetosbnaczelezsynemEdwardaGierkaprof.
AdamemGierkiemogodz.12.00wyruszyowkierunku
skromnej mogiy byego 1 Sekretarza. Na czele
kolumny szed poczet sztandarowy Zarzdu Gwnego
Stowarzyszenia tradycji Ludowego Wojska polskiego
im. gen .Zygmunta Berlinga prowadzony przez ppk.
Bogdana Pokrowskiego Sekretarza stowarzyszenia.
Po dojciu do grobu trbacz odegra hymn RP po
ktrym nastpio powitanie przybyych z caej Polski
goci, wrd ktrych znaleli si m.in.: prof.Adam
Gierek,prof.PaweBoykPrzewodniczcyROGim.E.
Gierka, Maciej Gadaczek Prezes SOS im .E. Gierka,
dwchweteranwIIWojnywiatowejzLWP:pk.Zyg
munt Bk oraz kmdr. prof. dr hab. Jzef Czerwiski
wyzwoliciel Warszawy i zdobywca Berlina, Skarbnik
KPP tow. Marian Indelak, Przewodniczcy KPP tow.
Krzysztof Szwej, byy Minister Grnictwa i Energetyki
dekady Gierka Franciszek Wszoek. Po powitaniach
nastpi moment przemwie w ktrych przypominano
dorobek dekady lat 70tych.Pierwszy z prelegentw
MaciejGadaczekskupisiprowadzonejwtamtymcza
sie racjonalnej i pokojowej polityce zagranicznej, dziki
ktrej moglimy by eksporterem naszych rodzimych
wyrobwnaniespotykandotdskal.wiatowePKB
dla Polski wynosi 2,5%, podczas gdy dzi wynosi
zaledwie 0,5%. " Spotykamy si tutaj, by odda hod
synowi tej ziemi.Architektowi Polski lat 70. Wyjtkowej
postaci, ktra zapisaa si na kartach historii jako przy
wdca,jakopolitykporozumieniaidialogu,pokojuiroz
woju. Czy te wanie przymioty nie powinny
przywieca obecnej klasie politycznej. Czy nie pow
inny by drogowskazami we wspczesnej zoonoci
problemw, jak terroryzm, problem uchodcw, wiele
ognisk zapalnych na wielu kontynentach, fala

14

zamachw, w tym i ten wczorajszy w Monachium. To


wszystko wiadczy o niepokoju dnia codziennego,
zagroeniu dla Polski i obywateli naszego kraju. Ed
ward Gierek potrafi i drog pokoju w skonfliktow
anymwiecieepokizimnejwojny.Dydopokojowego
wspistnienia pastw na naszym kontynencie. Wypra
cowa nowy model polityki zagranicznej" mwi Ga
daczek. Nastpnie gosu udzielono prof. Pawowi
Boykowi, ktry by jednym z najbliszych wsppra
cownikwEdwardaGierkapodczasJegourzdowania.
Mwi On m.in. o dalszych prbach zakamywania
tamtej dekady poprzez szerzenie nieprawdziwych in
formacji o "dugach" zaciganych wtedy przez Polsk,
ktrerzekomo"spacamydodzi".Wtymmiejscuwarto
zachci do przeczytania takich pseudoekonomistw
pozycjiprofesorapt.ApokalipsawedugPawa.Jakzn
iszczono nasz kraj" dokadnie analizujcej ekonom
iczne aspekty lat 70tych oraz wyprzeda polskiego
majtku po 1989r. "Dorobek Edwarda Gierka jest
powszechnie znany i doceniany. Na szczcie dzi nie
musimy ju udowadnia, e biae jest biae, a czarne
jest czarne. Dzi wszyscy ju wiedz, e nie ma za co
krytykowalat70.EdwardGierekniechowasizaple
camisub,tylkojedzitam,gdziewrzaonajbardziej."
przypomniaprof.Boyk.ZaprosiOnrwniedowsp
pracy z zaoon przez Niego Parti ROG wszystkie
organizacjeLewicyspoecznej.Jakoostatnigoszabra
prof. Adam Gierek, ktry serdecznie podzikowa za
pami o Jego ojcu wszystkim gromadzcym si na
sosnowieckiej nekropoli ju od 15 lat. Wyrazi take
nadziej e historia sprawiedliwie oceni okres lat 70
tych tak skutecznie oczernianych przez pseudohis
torykwzwizanychzprawic."Spytamniekiedydzi
ennikarz, co by powiedzia ojcu, gdyby mia
moliwo jeszcze raz z nim porozmawia. Odpowied
jestprosta.Powiedziabymmumiaeracj,takczyn
ic. To, co robie, to bya prawdziwa ucieczka do
przodu, rozwj Polski, zapocztkowany tym synnym:
Pomoecie. Tak, pomoemy. doda prof.Adam. Po
przemwieniach uczestnicy zoyli kwiaty i zapalili zn
icze na grobie I Sekretarza przy melodii "pij Kolego",

SIERPIEWRZESIE

BRZASK

ktry byskawicznie zosta przez nie w caoci zakryty.


Zgromadzeni nastpnie udali si na okolicznociowe
spotkanie poczone z prezentacj najnowszej ksiki
prof.A.Gierka"StanRacji"wCentrumSportwLetnich
(Park Zielona) w Dbrowie Grniczej. Przybyli tam
uczestnicy ceremonii mogli zje co ciepego lub
skorzystazofertynapojwchodzcychpomagajcych
przy tak upalnej pogodzie. Po zaprezentowaniu ksiki
kadyzzebranychmgzabragoswdyskusjilubos
obicie porozmawia z synem Edwarda Gierka. Pan
Sawomir Zakrzewski przekaza na rce Macieja Ga
daczka pamitkowy album ze spotkania Edwarda Gi
erka z pracownicami Zakadw Wytwrczych Lamp
Elektrycznych im.Ry Luksemburg na warszawskiej
Woli. Kady z przybyych otrzyma pamitkowe

ZYCIAPARTII

upominki, a czonkowie KPP rozkolportowali


kilkadziesit sztuk "Brzasku". Spotkanie zakoczyo si
w miej i przyjaznej atmosferze. Organizatorami
uroczystoci byli: Przewodniczcy Ruchu Odrodzenia
Gospodarczego im. E. Gierka prof. Pawe Boyk,
Pose do Parlamentu Europejskiego prof. Adam
Gierek, Prezes Spoecznego Oglnopolskiego Stowar
zyszeniaim.E.GierkaMaciejGadaczek,MiejskaKo
misja Historyczna "Pokolenia" , Midzyorganizacyjny
Zesp "Nowy Goong", Stowarzyszenie "Pokolenia",
Komunistyczna Partia Polski, Muzeum Miejskie "Szty
garka" w Dbrowie Grniczej oraz Stowarzyszenie In
ynierwiTechnikwPrzemysuHutniczegooddziaw
DbrowieGrniczej.
DawidHajder

WystpienieMaciejaGadaczka
Szanowni zebrani, drodzy gocie z rnych regionw
kraju,drodzyprzyjacielemiastlskaiZagbia,przed
stawicielelicznychstowarzyszeiorganizacji.
Spotykamysitunazagbiowskiejziemi,zokazjikole
jnej, ju pitnastej rocznicy mierci Edwarda Gierka.
Spotykamy si, by odda hod synowi tej ziemi, ar
chitektowi Polski lat siedemdziesitych, wyjtkowej
postaci,ktrazapisaasinakartachhistorii,jakoprzy
wdca jako polityk porozumienia i dialogu, pokoju
irozwoju.
Czy te wanie wartoci, podkrelane podczas
tegorocznejpitnastejrocznicyporozumienieidialog,

pokjirozwjniepowinnyby,takmocnoakcentow
ane zarwno spoecznie jak i politycznie, czy nie pow
innyprzywiecaobecnejklasiepolitycznej?
Czy nie powinny by drogowskazami w tej zoonoci
wspczesnych problemw, gdzie terroryzm i uchodcy,
wiele ognisk zapalnych na wszystkich kontynentach,
fala zamachw, w tym i ta wczorajsza w Monachium
coraz bliej granicy naszego pastwa, nie stanowi
o coraz wikszym niepokoju dnia dzisiejszego,
zagroeniudlaPolskiidlaobywatelinaszegokraju?
Jak spoytkowa okres dowiadcze dekady Gierka
wpojmowaniubezpieczestwaobywateli?

15

ZYCIAPARTII

BRZASK

Jak czerpa dowiadczenia, z przypadajcej za kilka


dni 41 rocznicy podpisania na zakoczenie obrad Kon
ferencji Bezpieczestwa i Wsppracy w Europie przez
przywdcw 35 pastw i rzdw w Helsinkach his
torycznego dokumentu, jakim byAkt Kocowy Konfer
encjiBezpieczestwaiWsppracywEuropie?
Czyktodzisiajotympamita,czyktozwracauwag
na donioso tego wydarzenia, a przecie by to pier
wszy przypadek w czasie zimnej wojny, gdy na tak
wysokim szczeblu, pastwa obu blokw, zdecydoway
si
przyj
wsplne
zasady
postpowania
w stosunkach midzynarodowych. Stworzone zostay
normy zachowania si pastw uczestnikw KBWE,
ktre nie tylko stabilizoway sytuacj w podzielonej
Europie, ale otwieray szanse wzajemnie korzystnej
wsppracy w rnych dziedzinach, w tym we wsp
pracy gospodarczej, naukowotechnicznej w zakresie
ochrony rodowiska oraz, co szczeglnie istotne w za
kresie kultury, owiaty, wymiany informacji i kontaktw
midzyludzkich.
Ten wanieAkt Kocowy KBWE, okaza si niewtpli
wym sukcesem, gdy dostarczy uytecznych instru
mentw poszukiwania nowych form i rozwiza w celu
umacniania bezpieczestwa i rozwijania wsppracy
prawie ze wszystkimi pastwami europejskimi. Czy
wnioskipyncezdrogidojegopodpisania,niepowinny
bypomocnewmierzeniusizezoonymiproblemami
wspczesnegowiata.
Czy zacieranie i niszczenie narodowej przeszoci, ze
ksztatowanie postaw obywatelskich wobec stanowio
nychprawiwykorzystywaniemodegopokoleniadoos
trej walki politycznej, nie toruj drogi do zaostrzenia
konfliktw spoecznych, rodzenia si nienawici i ter
roryzmuorazniszczcejludzkowojny.
Edward Gierek wypracowa w tamtym okresie czasu,
nowy model polityki zagranicznej. Jej znaki rozpoznaw
cze to m.in. znaczca aktywno Polski na arenie
midzynarodowej, wkad w proces bezpieczestwa
i wsppracy w Europie, rozwj wzajemnych stosunkw
politycznogospodarczych, normalizacji stosunkw
zkocioem.
Dobrze obrazuj to midzy innymi, wizyty w Polsce,
prezydentwStanwZjednoczonych,Francji,kanclerza
Niemiec czy papiea Jana Pawa II, a take rewizyty
w USA, Francji, RFN, Woszech, Watykanie czy wys
tpienianaforumONZ.
Czy nie mona wzorowa si na dowiadczeniach
czasu minionego, na postawie i miaych dziaaniach
EdwardaGierka,ktrypotraficzyiidrogpokoju
wnieatwychczasach,wpodzielonymiskonfliktowanym
wiecie,wepocezimnejwojny?

SIERPIEWRZESIE

Spraw istotnej wagi w polityce zagranicznej Dekady


Edwarda Gierka, byo denie do utrwalania poko
jowego wspistnienia na naszym kontynencie, za
pewnienie pokoju wszystkim narodom wiata i caej
ludzkoci. Najpeniejszym wyrazem tych de, bya
polska inicjatywa dotyczca wychowania spoeczestw
wduchupokoju.Idewychowaniadlapokoju,wduchu
odprenia i midzynarodowej wsppracy sformuowa
wanie Edward Gierek, w przemwieniu wygoszonym
na forum Organizacji Narodw Zjednoczonych w Now
ym Jorku w padzierniku 1974r. Deklaracja ta zostaa
przyjta przez Zgromadzenie Oglne ONZ 15 grudnia
1978r. i stanowia istotne uzupenienie dziaa podej
mowanych w sferze politycznej, rozbrojeniowej, gos
podarczejispoecznejwielkiprogramwychowaniadla
pokoju. Gwnym jej celem byo bowiem to, by (nie tak
jak dzisiaj), w programach nauczania, ksztacenia i wy
chowaniawszkole,rodzinieiyciupolitycznym,atake
w rodkach masowego przekazu propagowano treci,
ktre wspomagaj wychowawcze dziaania, propagow
anie treci ktre su utrwalaniu pokoju i umacnianiu
bezpieczestwa. Zadajmy sobie pytanie, jak to
ksztatujesidzisiaj..
Polityka Edwarda Gierka wytyczya kierunek przeo
mowych zmian w polityce zagranicznej i w kraju, ktry
do lat 70.XXw. zmaga si ze spustoszeniem spo
wodowanymIIwojnwiatow.Toon,nietylkonakreli
wizj nowej, lepszej Polski dla wszystkich, ale take
konsekwentniepodatymszlakiemdowyznaczonego
celu,nadrodzeporozumieniaiumacnianiapokoju.
Szanownizebrani!
Niechterozwaaniaowspistnieniunarodw,pokojui
przeszoci, o dekadzie lat 70tych, roli modego
pokolenia tamtych czasw i roli syna tej zagbiowskiej
ziemi, stan si dobr lekcj na przyszo, nich stan
si wsplnym poszukiwaniem drg, w rozwizywaniu
problemw wspczesnego wiata, Polski i Polakw.
Niech walka o porozumienie i pokj, stanowi istot
naszychdziaa,woparciuodowiadczeniaczasumin
ionegonaszegoinaszychpoprzednikw.
Spoczywajwspokoju,Ordownikuporozumienia,poko
juirozwoju.
CzeTwojejPamici!
Na zakoczenie, dzikuj wszystkim, za udzia w dzis
iejszym spotkaniu z okazji 15tej rocznicy mierci Ed
wardaGierka.
Dzikuj profesorowi Adamowi Gierkowi, Stowar
zyszeniu Tradycji LWP, Czonkom Stowarzyszenia
Pokolenia i Ruchu Odrodzenia Gospodarczego oraz
ArkowiRybakowiiZespoowiOrganizacyjnemu.

PublikowaneartykuywyraajopinieautorwiniezawszeszgodnezpogldamiRedakcji.Redakcjazastrzegasobieprawo
redagowanianadesanychtekstwinadawaniaimtytuw.SkadRedakcji:KrzysztofSzwej(redaktornaczelny),BeataKaro.

Email:brzask@o2.pl.KomunistycznaPartiaPolskiskr.poczt.154,41300DbrowaGrnicza.
OpatzaBrzasknaleywpacanakontobankowePartiizdopiskiemzaBrzask.

16