You are on page 1of 6

Vincentian Family Office Bureau de la Famillie Vincentienne Oficina de la Familia Vicenciana

Rzym, 19 wrzenia 2016

UROCZYSTO WITEGO WINCENTEGO A PAULO


Drodzy czonkowie Rodziny Wincentyskiej,
Niech aska i pokj Jezusa bdzie zawsze z nami!
Z wielk radoci i wdzicznoci wobec kadego z Was, ktrzy suycie naszym
panom i mistrzom na caym wiecie, kieruj ten list po raz pierwszy jako Przeoony
Generalny. Pragn wyrazi gbok wdziczno i podziw dla Was wszystkich, ktrzy
powicacie ycie, suc Ubogim w najdalszych zaktkach wiata jako wiadkowie
mioci Jezusa! My wszyscy jestemy sugami i wspaniale jest mie t wiadomo, e
nigdy nie jestemy sami w tej posudze. Jezus, Maryja, nasza Matka, wity Wincenty a
Paulo, wita Ludwika de Marillac oraz wszyscy inni bogosawieni i wici Rodziny
Wincentyskiej towarzysz nam na tej drodze.
Chciabym przy tej okazji podzikowa z gbi serca Ojcu Gregory Gay, CM,
naszemu Przeoonemu Generalnemu w cigu ostatnich 12 lat, jak rwnie wszystkim
innym czonkom i odpowiedzialnym za Rodzin Wincentysk na szczeblu
midzynarodowym, krajowym i lokalnym, ktrzy niestrudzenie, z wielkim entuzjazmem
i powiceniem suyli w cigu ostatnich lat, aby umoliwi afektywne i skuteczne
goszenie Dobrej Nowiny Ubogim.
Korzystam rwnie z tej okazji, aby wyrazi moje szczere podzikowanie dla Was
wszystkich, czonkw rnych gazi Rodziny Wincentyskiej, ktrzy napisalicie do
mnie z racji mojego wyboru na Przeoonego Generalnego, wyraajc w serdeczny
sposb swoje dobre yczenia oraz, w sposb szczeglny, zapewniajc o swojej wiernej
modlitwie. Poniewa nie jest moliwym odpowiedzie i podzikowa kademu z
osobna, bdcie pewni, e do kadego osobicie kieruj te sowa podzikowania i
zapewniam o mojej codziennej modlitwie.

Jest to czas szczeglnej aski, ktry Opatrzno ofiaruje nam na nadchodzc


400. rocznic (1617-2017) naszej wsplnej duchowoci i charyzmatu wincentyskiego.
Wielu z Was ju rozpoczo intensywne planowanie, by dzieli si nasz wincentysk
duchowoci i charyzmatem na paszczynie lokalnej, krajowej i midzynarodowej
oraz zachca innych do pjcia t sam drog. Zapraszam wszystkich do
kontynuowania refleksji, jak najlepiej dzieli si z innymi tym szczeglnym czasem
aski, a take do planowania i dziaania razem.
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984
@: VFO@famvin.org
WWW: famvin.org

Vincentian Family Office Bureau de la Famillie Vincentienne Oficina de la Familia Vicenciana

Mottem caej Rodziny Wincentyskiej na rok 2017, ktre ma wszystko owietla,


s sowa: ...Byem przybyszem, a przyjlicie Mnie... (Mt 25, 35). Majc wzrok
zwrcony na naszych braci i siostry, zwaszcza najbardziej opuszczonych i tych, o
ktrych nikt si nie troszczy, i aby mie pewno, e nasze mylenie, planowanie i
dziaanie zmierza w dobrym kierunku, trzeba nam wyruszy w drog. Uroczysto
witego Wincentego a Paulo daje nam now okazj spojrzenia na jego motywacje,
sposb mylenia, planowania i dziaania.
Teolog Karl Rahner, pod koniec XX wieku, wypowiedzia prorocze sowa:
Chrzecijanie XXI wieku albo bd mistykami, albo ich w ogle nie bdzie. Dlaczego
moemy powiedzie o witym Wincentym a Paulo, e by mistykiem Miosierdzia?
Chciabym zaprosi i zachci kadego z Was, indywidualnie i wsplnotowo, do
podjcia refleksji, planowania i dziaania wychodzc od nastpujcego pytania:

Dlaczego i w jaki sposb mog uwaa Wincentego


jako mistyka Miosierdzia?
Poprosiem trzech konfratrw, ktrzy rozwaali ju ten temat i pisali o tym w
przeszoci, by podzielili si z nami swoj krtk osobist refleksj. Niech te myli
pomog nam odnowi i pogbi nasz wasn refleksj.

1) Ks. Hugh O'Donnell CM


Wszyscy wiemy, e Wincenty by czowiekiem czynu, dlatego zaskakujce zdaje
si by, e moemy przedstawi go rwnie jako mistyka. Jednak w
rzeczywistoci, wszystkie jego dziaania na rzecz Ubogich, byy motywowane
jego mistycznym dowiadczeniem Trjcy witej, a zwaszcza Wcielenia. Henri
Bremond, wybitny historyk Francuskiej Szkoy Duchowoci, jako pierwszy zwraca
na to nasz uwag. Powiedzia: ...To mistycyzm (Wincentego) da nam
najwikszego czowieka czynu. Nieco pniej, Andr Dodin i Jose Maria Ibaez
nazwali Wincentego mistykiem dziaania, a Giuseppe Toscani, CM, poczy
mistycyzm i dziaanie, dochodzc do sedna sprawy, nazywajc go mistykiem
Miosierdzia. Wincenty y w wieku mistykw, jednak okaza si mistykiem
Miosierdzia.
By mistykiem zakada pewne dowiadczenie, dowiadczenie tajemnicy. Dla
Wincentego oznaczao to gbokie dowiadczenie tajemnicy Boej mioci.
Wiemy, e tajemnice Trjcy witej i Wcielenia byy w centrum jego ycia.
Dowiadczenie mioci Trjcy witej do wiata i bezwarunkowe przygarnicie
kadego czowieka przez Sowo Wcielone, uksztatowao, uwarunkowao i
rozpalio jego mio do wiata i do kadego czowieka, a zwaszcza do braci i
sistr bdcych w potrzebie. Patrzy on na wiat oczami Ojca (Abba) i Jezusa, i
przyj wszystkich z bezwarunkow mioci, serdecznoci i w mocy Ducha
witego.
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984
@: VFO@famvin.org
WWW: famvin.org

Vincentian Family Office Bureau de la Famillie Vincentienne Oficina de la Familia Vicenciana

Mistycyzm Wincentego by rdem jego dziaalnoci apostolskiej. Tajemnica


mioci Boga i Ubogich to dwa bieguny jego dynamicznej mioci. Jednak
droga Wincentego miaa jeszcze trzeci wymiar, ktrym by jego sposb
postrzegania czasu. Czas by rodkiem, poprzez ktry objawiaa si mu
Opatrzno Boa. Dziaa zgodnie z czasem Boga, a nie wedug swego
wasnego rytmu. Czymy dobro, ktre jest do zrobienia, radzi. Nie
wyprzedzajmy Opatrznoci.
Innym aspektem postrzegania czasu u Wincentego bya obecno Boga tu i
teraz Bg jest tutaj! (wpyw Ruysbroeka). Bg jest tutaj w czasie. Bg jest
tutaj w osobach, wydarzeniach, okolicznociach, Ubogich. Bg mwi do nas
teraz i za ich porednictwem. Wincenty by czowiekiem historii, ktra rozgrywa
si w najgbszym tego sowa znaczeniu. Poda krok w krok za Opatrznoci.
Nie mia ustalonego osobistego planu ani ideologii. Musiay upyn dziesitki
lat, aby osign tak wolno wewntrzn. Dlatego wdrwka Wincentego ku
witoci i wolnoci (1600-1625) jest kluczem do zrozumienia codziennej
dynamiki apostoa Miosierdzia.
2) Ks. Robert Maloney CM
Kiedy mwimy o mistykach, zazwyczaj mamy na myli ludzi przeywajcych
niezwyke dowiadczenia religijne. Ich poszukiwanie Boga przechodzi od
poszukiwania aktywnego do biernej obecnoci. Modl si, jak mwi wity
Pawe do Kocioa w Rzymie (8, 26), w baganiach, ktrych nie mona wyrazi
sowami. Mistycy maj chwile ekstazy, bdc cakowicie zatopionymi w Bogu,
czy w ciele - nie wiem, czy poza ciaem - te nie wiem, jak mwi wity Pawe o
swoim dowiadczeniu w 2 Licie do Koryntian 12, 3. Czasami maj wizje i
objawienia prywatne. Staraj si, cho z trudem, opisa innym te momenty
intensywnego wiata i bolesnej ciemnoci. wity Wincenty by zaznajomiony z
mistycznymi pismami Teresy z Avila i Jana od Krzya. Cho zwykle ostrony w
stosunku do nadzwyczajnych zjawisk duchowych, to jednak podziwia Pani
Acarie, jedn ze znamienitych mistyczek swej epoki, ktra mieszkaa w Paryu w
pierwszych latach jego pobytu w tym miecie.
Mistycyzm Wincentego by zupenie inny. Odnajdywa on Boga w ludziach i
wydarzeniach. Jego wizje byy gboko chrystologiczne. Widzia Chrystusa w
osobach ubogich. Uywajc wyraenia z tradycji jezuickiej, ktre stao si
popularne w pismach wincentyskich, by on kontemplatykiem w dziaaniu.
Chrystus prowadzi go do Ubogich, a Ubodzy prowadzili go do Chrystusa.
Kiedy mwi o Ubogich i kiedy mwi o Chrystusie, jego sowa byy czsto pene
zachwytu. Do swoich kapanw i braci mwi: Gdyby zapytano Naszego Pana,
po co przyszed na ziemi, odpowiedziaby: suy ubogim. I po co jeszcze?
Suy ubogim, itd. Mia On w swoim towarzystwie tylko ubogich, bardzo mao
udziela si miastom, obcowa prawie zawsze z wieniakami i ich poucza. Jake
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984
@: VFO@famvin.org
WWW: famvin.org

Vincentian Family Office Bureau de la Famillie Vincentienne Oficina de la Familia Vicenciana

jestemy wic szczliwi, yjc w Zgromadzeniu dla tego samego celu, ktry
skoni Boga do przyjcia ludzkiej natury. Jaki to wielki zaszczyt dla misjonarza, e
moe jak Chrystus Pan z dum odpowiedzie: Misit me evangelizare
pauperibus? (Coste XI, 108). Kiedy mwi o Chrystusie, czasami by prawie w
ekstazie. W 1655 roku, wykrzykn: Promy Boga, aby udzieli Zgromadzeniu
tego ducha, to serce, to serce, ktre pozwoli nam i wszdzie, serce Syna
Boego, serce naszego Pana, serce Naszego Pana, serce Naszego Pana, ktre
uzdolni nas, by i tak jak On by to uczyni posya nas podobnie jak posa ich
(Apostow), by zanie wszdzie ogie, wszdzie zanie ten Boski ogie, ten
ogie mioci (Coste XI, 291)
Dla Wincentego, obydwa wymiary duchowoci, horyzontalny i wertykalny, byy
cakowicie niezbdne. Uwaa, e mio Chrystusa i mio Ubogich s
nierozczne. Cigle zachca swoich uczniw nie tylko do dziaania, ale take
do modlitwy i nie tylko do modlitwy, ale take do dziaania. Wobec zastrzee
swoich uczniw, mwi: Ale, Ksie, tyle jest rzeczy do zrobienia, tyle
obowizkw w domu, tyle zaj w miecie, po wsiach, wszdzie praca. Czy
trzeba to wszystko zostawi, by myle tylko o Bogu? Nie, ale trzeba uwici te
zajcia, szukajc w nich Boga; spenia je po to, by Jego w nich znale, a nie po
to, by byy zrobione. Chrystus Pan chce, ebymy przede wszystkim szukali Jego
chway, Jego Krlestwa, Jego sprawiedliwoci; chce, eby skarbem naszym byo
ycie wewntrzne, wiara, ufno, mio, wiczenia pobone, modlitwa, pokora,
ponienie, prace i trudy dla Boga, naszego Najwyszego Pana. Chce, ebymy
byli ustawicznie gotowi na Jego sub, ebymy pragnli przysparza coraz
nowych przybytkw dla Jego dobroci, coraz wicej ask dla Kocioa i cnt dla
Zgromadzenia. Jeeli si raz utrwalimy w szukaniu chway Boej, bdziemy
pewni, e reszta sama si znajdzie (Coste XII, 132).
W jednym z nowatorskich dzie liczcym 11 tomw, napisanym prawie przed stu
laty, Henri Bremond opisa epok, w ktrej y wity Wincenty, jako er
mistycznego podboju. Na zakoczenie wymownego rozdziau dotyczcego
Wincentego, pisa: Najwikszego czowieka czynu daa nam mistyka (Historia
literatury religijnej we Francji, III zdobycze mistyki, Pary, 1921, s. 257).

3) Ks. Thomas McKenna CM


Aby prawidowo uy tego tytuu, sowo mistyk naley rozumie w sensie
oglnym. W najbardziej popularnym znaczeniu jest to osoba, ktra ma mniej
lub bardziej bezporednie dowiadczenie Boga (wizje, gosy, przeczucia,
dwiki) i raczej bez adnego porednictwa. Literatura mistycyzmu opisuje
dowiadczenia jako ekstazy, uniesienie do sidmego nieba, wyjcie poza
siebie i zatopienie si w tajemnicy (np. w otchani, oceanie, ziemi), ktr jest
Bg. Jej sownictwo jest inne, na przykad: stopniowe pogbianie wasnego
wntrza, czynna i bierna kontemplacja z etapami oczyszczenia, owiecenia,
500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA
+1 (215) 715-3984
@: VFO@famvin.org
WWW: famvin.org

Vincentian Family Office Bureau de la Famillie Vincentienne Oficina de la Familia Vicenciana

zjednoczenia, poza sob samym, noc ciemna i ciemno olniewajca.


Natomiast sownictwo Wincentego wyraajce jakie dowiadczenie religijne
byo do proste i bezporednie. On sam te nigdy nie mwi o tego typu
zdarzeniach w swoim yciu.
Jednak termin mistyk moe by stosowany w szerszym znaczeniu. Innymi
sowy, moe odnosi si do kogo, kto przey i odczu obecno sacrum w
swoim yciu i odpowiedzia na t obecno suc bliniemu. W tym szerszym
znaczeniu, moemy uwaa Wincentego jako mistyka.
Peniejszy sens mona wyrazi nastpujco: mistyk to kto, kto sucha i pozwala
si ogarn mioci Boga do stworzenia, a jednoczenie angauje si, by
dostrzega t mio w wiecie i j tam nie. Dla Wincentego ta mio Boga
(czy lepiej, fakt kochania) objawia si w sposb szczeglny w osobach
ubogich i zepchnitych na margines. Postrzega je on zarwno jako tych, ktrzy
s uprzywilejowani, by nie mio Boga, jak i tych, ktrzy zasuguj na
pierwszestwo jej otrzymania. I to wanie praktykowa, niosc Dobr Nowin o
tej mioci Ubogim.
Podobnie, jak sowa jakiej piosenki mog wydoby gbi pikna melodii, tak
te sowa Izajasza, ktre Jezus wypowiedzia w Ewangelii w. ukasza, w
rozdziale 4, znalazy oddwik w dowiadczeniu Boga przez Wincentego. Jezus
zapowiedzia nie tylko swoj wasn misj otrzyman od Ojca, ale take wasne
dowiadczenie swojego Abba, jako mio do wiata, a zwaszcza do
najuboszych: Zostaem posany, aby nie Dobr Nowin ubogim.
Parafrazujc, ogie mioci (fakt kochania) Mojego Ojca ponie we Mnie i ta
mio posya Mnie, by j zanie wiatu, a zwaszcza Ubogim. Idc za t
analogi, Wincenty zrozumia te sowa, jakby sowa piosenki, ktrej melodia
rozbrzmiewaa gboko w nim samym. To tak, jakby syszc ten tekst w
szczeglnym momencie swojego ycia, Wincenty powiedzia: Ach! Te sowa
wyraaj dokadnie moje dowiadczenie mioci Boga i chc przey moje ycie,
odpowiadajc na t mio i j szerzy.
Z innej perspektywy, mona by opisa Wincentego jako mistyka o podwjnym
spojrzeniu. Innymi sowy, (widzia) przeywa dowiadczenie tego samego Boga
poprzez dwie rne soczewki i to w tym samym czasie. Jedn z soczewek bya
jego wasna modlitwa; drug by Ubogi, a take wiat, w ktrym ten Ubogi y.
Kady punkt widzenia mia wpyw na inny, pogbiajc jeden i udoskonalajc
postrzeganie drugiego. Wincenty widzia (i czu) mio Boga za
porednictwem tych dwch pryzmatw jednoczenie i z energi dziaa, by
odpowiedzie na to, co widzia.

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA


+1 (215) 715-3984
@: VFO@famvin.org
WWW: famvin.org

Vincentian Family Office Bureau de la Famillie Vincentienne Oficina de la Familia Vicenciana

Aby zachowa kierunek refleksji, planowania i dziaania jako czonkw


Rodziny Wincentyskiej, aby pomc w refleksji si nad Wincentym jako
mistykiem Miosierdzia, wiele zgromadze, ktre nale do Rodziny
Wincentyskiej lub bd do niej nalee w przyszoci, ma wasne Konstytucje.
Stanowi one ich gwne i najwaniejsze rdo. Wszystkie gazie
wincentyskie posiadaj pisma i konferencje witego Wincentego a Paulo, jak
rwnie pisma i konferencje innych witych i bogosawionych Rodziny
Wincentyskiej. Postanwmy czyta te teksty i codziennie je przemadla.
Wraz ze zbliajc si Uroczystoci witego Wincentego a Paulo, ktr
bdziemy obchodzi z ca Rodzin Wincentysk, jak rwnie z wieloma
innymi osobami, grupami i organizacjami, z tymi, ktrych spotykamy i ktrym
suymy, obymy poczuli si zachceni tym czasem szczeglnej aski
ofiarowany nam przez Opatrzno, t 400. rocznic narodzin naszej wsplnej
duchowoci i charyzmatu.
ycz wszystkim wspaniaych obchodw, nie przestajc modli si za
siebie wzajemnie.

Wasz brat w witym Wincentym,

Toma Mavri CM
Przeoony Generalny

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA


+1 (215) 715-3984
@: VFO@famvin.org
WWW: famvin.org

You might also like