You are on page 1of 85

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Pendidikan Islam
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tahun 1
Edaran Terhad
Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Mei 2015

Terbitan 2015
Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ISBN: 978-967-420-102-9

KANDUNGAN

Rukun Negara..................................................................................................................................................

iii

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.....................................................................................................................

iv

Kata Pengantar..................................................................................................................................................

Pendahuluan......................................................................................................................................................

Matlamat ...........................................................................................................................................................

Objektif ..............................................................................................................................................................

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah................................................................................................ 3


Fokus ................................................................................................................................................................

Kemahiran Abad 21......................................................................................................................................

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi..........................................................................................................................

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................

Elemen Merentas Kurikulum .............................................................................................................................

Pentaksiran .......................................................................................................................................................

11

Organisasi Kandungan .....................................................................................................................................

13

Perincian Kandungan ................................................................................................................................

15

Glosari

67

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan


potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara
Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

KATA PENGANTAR

mengintegrasikan pengetahuan,

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan

memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21 dan

secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan tersebut

memenuhi

Pembangunan

dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan harmonis dari segi

Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum

intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah

yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard

Pendidikan Kebangsaan.

antarabangsa.

Bagi

dasar

baharu

di

bawah

Pelan

Kurikulum berasaskan standard yang menjadi

menjayakan

kemahiran dan nilai, serta

pelaksanaan

KSSM,

pengajaran

dan

amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi

pembelajaran guru perlu memberi penekanan

penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran

(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi Standard

Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya

Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Pentaksiran.

murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad

kepada KBAT

ke-21.
Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi

Kebangsaan

Pendidikan

penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang

Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan

terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR

untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata

akan

pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan

Kebangsaan.

dilaksanakan

di

bawah

Sistem

mencapai

hasrat

dan

matlamat

bagi mempertingkatkan pencapaian murid. DSKP yang dihasilkan


juga telah menyepadukan enam tunjang Kerangka KSSR,
Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

vii

Sistem

Pendidikan

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

PENDAHULUAN

Perubahan tingkah laku murid hasil daripada proses tersebut akan


ditaksir

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam

dinilai.

Manakala

Pentaksiran

dan

penilaian

dilaksanakan semasa dan selepas proses P&P berlangsung perlu

dibina bagi memenuhi keperluan Pendidikan Islam secara holistik,

direkod serta dilaporkan. Perkembangan murid akan dapat dilihat

bersepadu dan berkembang serta bersifat autentik selaras dengan

dan dilaporkan secara lebih holistik dan autentik, guru juga dapat

keperluan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diperkenalkan


dalam sistem pendidikan negara.

dan

membuat penambahbaikan pada proses pengajaran mereka.

Pendidikan Islam sekolah

rendah memberi penekanan kepada konsep ilmu oleh Imam al-

Melalui transformasi kurikulum, dokumen kurikulum turut disemak

Ghazali. Ilmu dalam Pendidikan Islam merangkumi pengetahuan,

dan terhasilnya Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

kemahiran dan nilai. Oleh itu, bagi memenuhi keperluan ilmu,

(DSKP). DSKP Pendidkan Islam merupakan satu dokumen

kurikulum Pendidikan Islam dibangunkan merangkumi tujuh bidang

kurikulum

iaitu al-Quran, Hadis, Akidah, Ibadah, Sirah, Adab, dan Jawi. Ilmu

mengandungi penerangan kurikulum, lajur standard kandungan,

dari bidang-bidang tersebut yang merangkumi pengetahuan,

standard pembelajaran dan standard prestasi. DSKP diharapkan

kemahiran dan nilai perlu disampaikan dengan berkesan melalui

dapat membantu dan memandu guru untuk menyampaikan ilmu

pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik yang lebih menarik.

yang sahih dan melaksanakann proses P&P dengan berkesan

yang

lengkap

bagi setiap tahun persekolahan,

serta dapat mengukur perkembangan murid secara lebih holistik

Kemahiran abad 21, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), dan

dan autentik.

kemahiran menaaakul turut dimasukkan secara eksplisit dalam


dokumen kurikulum Pendidikan Islam agar modal insan yang

DSKP Pendidikan Islam diharapkan dapat membantu guru untuk

dihasratkan mampu memenuhi keperluan masa kini. Transformasi

membentuk murid-murid yang berilmu, beriman, berakhlak mulia,

kurikulum yang dilaksanakan melalui KSSR mula dilaksanakan

berketerampilan,

pada tahun 2011. Kurikulum Pendidikan Islam juga turut

bertakwa.

mengalami perubahan seiring dengan perubahan kurikulum arus

membentuk modal insan yang bercita-cita tinggi, berdaya tahan,

perdana. Melalui kurikulum ini keberkesanan dalam proses

bersemangat juang, gigih berusaha dan mampu mengubah diri

pengajaran

dan

pembelajaran

(P&P)

amat

dititikberatkan.
1

Ia

bertanggungjawab,

juga

diharapkan

beramal

berupaya

soleh,

dan

membantu

guru

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

berperanan sebagai khalifah yang menyumbang kepada tamadun

3.

bangsa dan negara.

Memahami sejarah penurunan al-Quran dan maksud


beberapa surah terpilih untuk dihayati dan dihayati
pengajarannya secara berterusan;

4.
MATLAMAT

Membaca al-Quran menggunakan hukum tajwid dengan


betul secara berterusan;

5.

Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk

Membaca

dan

memahami

melahirkan individu yang berilmu, beriman, berketerampilan,

mengamalkan

beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-

kepentingannya dalam kehidupan harian;


6.

Sunah. Menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa serta

tuntutan

hadis-hadis

hadis

serta

dan

menghayati

Meyakini dan merumuskan asas-asas akidah untuk

menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan

diamalkan

negara serta berjaya di dunia dan di akhirat.

kehidupan harian serta asas dalam tindakan;


7.

terpilih

sebagai

pegangan

dan

benteng

dalam

Mengamalkan konsep asas ibadat sebagai memenuhi


tuntutan fardu ain dan fardu kifayah untuk diamalkan
secara istiqamah dalam kehidupan harian;

OBJEKTIF

8.

Mengaplikasikan iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Islam bertujuan

bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda dan

membolehkan murid mencapai objektif berikut:

mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan harian;


9.

1.

Membaca surah-surah terpilih daripada al-Quran dengan

akhlak dalam kehidupan harian serta sebagai asas dalam

betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya

tindakan; dan

dalam kehidupan harian;


2.

Menghayati dan mengamalkan konsep adab dan nilai-nilai

10.

Menghafaz surah-surah terpilih daripada al-Quran untuk

Membaca, membina dan menulis ayat atau teks dalam


tulisan jawi dan khat serta mencintainya sebagai warisan

mengamalkan hafazannya dalam solat dan ibadat harian;

budaya bangsa.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan;
Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan membangunkan
modal insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif
sertainovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.

Rajah 1 : Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

konsep ibadah secara istiqamah dalam kehidupan

FOKUS

harian.
KSSR Pendidikan Islam memberi fokus utama kepada tujuh

5.

bidang dalam Pendidikan Islam, iaitu al-Quran, Hadis, Akidah,

yang sahih sehingga mereka boleh merumuskan

Ibadah, Sirah, Adab, dan Jawi, seperti berikut:


1.

Bidang

al-Quran:

murid

peristiwa sirah Rasulullah SAW dan mengaplikasikan

dibekalkan

iktibarnya dalam kehidupan harian sebagai bukti

dengan

kemahiran mempelajari al-Quran sehingga mereka

kecintaan

dapat membaca dan menghafaz al-Quran dengan

sunnahnya.
6.

betul dan bertajwid, serta boleh merumuskan

2.

kehidupan harian;

mengamalkan

Bidang Hadis: murid dibekalkan dengan

menghayati

tuntutan

Hadis

kepentingannya

melalui

amalan

Adab

Islamiyah
adab

sehingga
secara

murid

dapat

istiqamah

dalam

kehidupan harian.

disiplin
7.

Bidang Jawi: murid dibekalkan dengan kemahiran

serta

menyebut, membaca dan menulis huruf-huruf jawi,

kehidupan

suku kata, perkataan dan teks jawi sehingga murid

tertentu

dalam

baginda

Bidang Adab: murid dibekalkan dengan konsep


asas

mengamalkan
harian.

boleh membaca, membina dan menulis ayat atau

Bidang akidah: murid dibekalkan dengan konsep

teks dalam tulisan jawi.

asas akidah sehingga mereka boleh menjadikan ilmu

Kesepaduan antara tujuh bidang utama dalam Pendidikan Islam

aqidah sebagai asas dalam tindakan dan benteng

diharapkan

dalam kehidupan.
4.

kepada

pengajaran serta istiqamah mengamalkannya dalam

mempelajari ilmu Hadis sehingga mereka dapat

3.

Bidang Sirah: murid dibekalkan dengan fakta sirah

dapat

menghasilkan

insan

seimbang

yang

mempunyai sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan

Bidang ibadah: murid dibekalkan dengan konsep

hidup

asas ibadah sehingga mereka dapat mengamalkan

sebagai

hamba

Allah

yang

bertanggungjawab

membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke


arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.
4

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

KEMAHIRAN ABAD 21

PROFIL MURID

Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid yang

berfikir tentang pembelajaran dan diri


mereka sebagai pelajar. Mereka
menjana soalan dan bersifat terbuka
kepada perspektif, nilai dan tradisi
individu dan masyarakat lain. Mereka
berkeyakinan dan kreatif dalam
menangani bidang pembelajaran yang
baru

mempunyai kemahiran Abad 21 dengan memberi fokus kepada


kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang
berteraskan amalan

nilai murni.

Kemahiran Abad 21

bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri


yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1
Kerja
Sepasukan

supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK


dan SP dalam kurikulum Pendidikan Islam

menyumbang

kepada pemerolehan kemahiran abad 21 dalam kalangan murid.


Jadual 1: Profil Murid
PROFIL MURID
Berdaya Tahan

Mahir
Berkomunikasi

Pemikir

PENERANGAN

PENERANGAN
Mereka mampu menghadapi dan
mengatasi
kesukaran,
mengatasi
cabaran
dengan
kebijaksanaan,
keyakinan, toleransi, dan empati.

Bersifat
Tahu

Mereka menyuarakan dan meluahkan


fikiran, idea dan maklumat dengan
yakin dan kreatif secara lisan dan
bertulis, menggunakan pelbagai media
dan teknologi.
Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
dan inovatif; mampu untuk menangani
masalah yang kompleks dan membuat
keputusan yang beretika. Mereka
5

Ingin

Mereka boleh bekerjasama secara


berkesan dan harmoni dengan orang
lain. Mereka mengalas tanggungjawab
bersama serta menghormati dan
menghargai
sumbangan
yang
diberikan oleh setiap ahli pasukan.
Mereka
memperoleh
kemahiran
interpersonal
melalui
aktiviti
kolaboratif, dan ini menjadikan mereka
pemimpin dan ahli pasukan yang lebih
baik.
Mereka membangunkan rasa ingin
tahu semula jadi untuk meneroka
strategi dan idea baru. Mereka
mempelajari
kemahiran
yang
diperlukan untuk menjalankan inkuiri
dan penyelidikan, serta menunjukkan
sifat berdikari dalam pembelajaran.
Mereka
menikmati
pengalaman
pembelajaran sepanjang hayat secara
berterusan.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

PROFIL MURID
Berprinsip

Bermaklumat

Penyayang
Prihatin

Patriotik

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

PENERANGAN

Mereka
berintegriti
dan
jujur,
kesamarataan, adil dan menghormati
maruah individu, kumpulan dan
komuniti. Mereka bertanggungjawab
atas tindakan, akibat tindakan serta
keputusan mereka.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam

Mereka mendapatkan pengetahuan


dan membentuk pemahaman yang
luas dan seimbang merentasi pelbagai
disiplin
pengetahuan.
Mereka
meneroka pengetahuan dengan cekap
dan berkesan dalam konteks isu
tempatan
dan
global.
Mereka
memahami isu-isu etika / undangundang berkaitan maklumat yang
diperoleh.

pemikiran seperti Jadual 2.

kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan


dalam

pengajaran

dan

pembelajaran

bagi

merangsang

pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid.


Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT
Tahap Pemikiran

Mereka menunjukkan empati, belas


kasihan dan rasa hormat terhadap
keperluan dan perasaan orang lain.
Mereka komited untuk berkhidmat
kepada masyarakat dan memastikan
kelestarian alam sekitar.

Penerangan

Mengaplikasi

Menggunakan pengetahuan,
kemahiran, dan nilai dalam situasi
berlainan untuk melaksanakan
sesuatu perkara

Menganalisis

Mencerakinkan maklumat kepada


bahagian kecil untuk memahami
dengan lebih mendalam serta
hubung kait antara bahagian
berkenaan

Menilai

Membuat pertimbangan dan


keputusan menggunakan
pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi

Mencipta

Menghasilkan idea atau produk atau


kaedah yang kreatif dan inovatif

Mereka mempamerkan kasih sayang,


sokongan dan rasa hormat terhadap
negara.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi

Dalam konteks Pendidikan Islam pelbagai strategi P&P

bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi

digunakan

dan berupaya mencipta sesuatu.

untuk

menyampaikan

ilmu

kepada

murid.

Pembelajaran secara hands-on dan Berpusatkan Murid amat

KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif dan

ditekan dalam

menaakul dan strategi berfikir.

proses tersebut.

Antara strategi

yang

dicadangkan adalah seperti Pendekatan Induktif dan Deduktif,


Pendekatan Berpusatkan Guru, Pendekatan Berpusatkan Murid,

Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai

Pembelajaran berasaskan Projek dan Pembelajaran Inkuiri.

sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat

Strategi pengajaran dan pembelajaran yang khusus digunakan

pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan

dalam pembacaan al-Quran adalah kaedah Talaqqi dan

bukti yang munasabah.

Musyafahah. Kaedah Tasmik dan Tiqrar juga didapati berkesan


dalam penguasaan kemahiran al-Quran.

Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk


menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai

Bagi memastikan sesuatu pengajaran dan pembelajaran berjaya

dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir

dan mencapai objektif, guru perlu memahami dan menguasai

tidak mengikut kelaziman.

standard kandungan, standard pembelajaran dan standard


prestasi

Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat

dengan

jelas

dan

tepat.

Kemahiran

guru

mengaplikasikan pendekatan, kaedah dan teknik dalam proses

pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.

pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam akan membantu

Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan

murid

mencapai

standard

kandungan

dan

standard

berfokus untuk menyelesaikan masalah.

pembelajaran yang ditetapkan. Guru juga perlu merancang dan


melaksanakan pentaksiran bagi mengesan standard prestasi
dapat dicapai oleh murid mengikut kebolehan masing-masing.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

Daya kreativiti dan inovatif murid perlu dibangunkan ke tahap


optimum

supaya

murid

mampu

menyumbang

ke

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

arah

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah

pembangunan agama, masyarakat, bangsa dan negara. Guru

yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran

yang kreatif dan inovatif dalam proses pengajaran dan

selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-

pembelajaran akan merangsang dan memotivasikan murid bagi

elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan

meneroka bidang ilmu yang baharu, menjana idea untuk

keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat

menghasilkan tugasan dengan lebih kreatif, menilai kualiti hasil

menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen-

kerja

elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:

dan

mengerah

pemikiran

bercapah

seterusnya

menyerlahkan personaliti individu yang kreatif. Kreativiti ini juga


akan dapat menjana idea murid dalam mengaitkan ilmu Islam

1. Bahasa

dengan ilmu sains, teknologi dan kemanusiaan.


Guru

Pendidikan

Islam

mempunyai

akauntibiliti

memastikan kemahiran berfikir aras tinggi berlaku

Penggunaan

bahasa pengantar yang betul perlu

dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.

untuk

dalam

Semasa pengajaran dan pembelajaran bagi setiap mata

setiap sesi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam

pelajaran, aspek sebutan, struktur ayat, tatabahasa,

supaya Islam dapat direalisasikan sebagai satu cara hidup.

istilah dan laras bahasa perlu diberi penekanan bagi


membantu murid menyusun idea dan berkomunikasi
secara berkesan.
2. Kelestarian Alam Sekitar
Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
jiwa murid perlu dipupuk melalui pengajaran dan
pembelajaran semua mata pelajaran.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan

alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk

prinsip, konsep yang berkaitan dengan sains

menghargai alam.

dan teknologi);

3. Nilai Murni

murni

Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,


keselamatan); dan

mengamalkannya.
Nilai

Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan


kemahiran manipulatif tertentu);

Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata


pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan

Pengetahuan sains dan teknologi (fakta,

merangkumi

aspek

kerohanian,

Penggunaan teknologi dalam aktiviti P&P.

kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi


5. Patriotisme

amalan dalam kehidupan harian.

masyarakat

Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi

dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi

semua

mata pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat

4. Sains Dan Teknologi

Semangat patriotik dapat dipupuk melalui

Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang

dalam kalangan murid.

mempunyai

semangat

cintakan

Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat

berbangga sebagai rakyat Malaysia

negara

dan

membantu serta menyumbang kepada pembelajaran


6. Kreativiti Dan Inovasi

yang lebih cekap dan berkesan.

Pengintegrasian

Sains

dan

Teknologi

dalam

Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi

pengajaran dan pembelajaran merangkumi empat

untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau

perkara iaitu:

mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham


atau gabungan idea yang ada.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui

dan mengukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas

ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.

TMK yang dipelajari.

Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu

Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid

untuk memastikan pembangunan modal insan yang

menjadi kreatif malah menjadikan pengajaran dan

mampu menghadapi cabaran Abad 21.

pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan

Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan

serta meningkatkan kualiti pembelajaran.

dalam pengajaran dan pembelajaran

TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang


hendak

meningkatkan

7. Keusahawanan

Penerapan

elemen

keusahawanan

sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan


murid.
Ciri

keusahawanan

boleh

diterapkan

dalam

pengajaran dan pembelajaran melalui aktiviti yang


mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, amanah
dan bertanggungjawab serta membangunkan minda
kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran.
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi

dan
lagi

sebagai
kefahaman

kandungan mata pelajaran.

bertujuan

membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan

diajar

Penerapan elemen TMK dalam pengajaran dan


pembelajaran memastikan murid dapat mengaplikasi

10

pengupaya
murid

bagi

terhadap

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

seseorang murid. Kelemahan murid yang dikenal pasti perlu


diatasi melalui aktiviti pemulihan dan kekuatan murid perlu
PENTAKSIRAN

ditingkatkan melalui aktiviti pengayaan. Pentaksiran Sumatif

Pentaksiran adalah kaedah yang digunakan dalam proses

pula dikaitkan dengan pentaksiran pada akhir unit pembelajaran,

pengajaran dan pembelajaran

untuk menentukan objektif

penggal, bulan atau tahun. Ia dilaksanakan untuk menentukan

pembelajaran telah dicapai. Kepentingan pentaksiran kepada

tahap penguasaan dan pencapaian murid serta membuat

guru adalah untuk memberi gambaran tentang perkembangan

perbandingan diantara seorang individu murid dengan murid

murid, menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran,

yang lain.

membantu memperbaiki pengajaran dan pembelajaran dan


membantu

menyusun

perancangan

untuk

Pentaksiran dalam KSSR perlu melalui Tahap Penguasaan yang

melaksanakan

telah ditetapkan mengikut keperluan mata pelajaran. Tahap

tindakan susulan. Kepentingan pentaksiran kepada murid pula

Penguasaan adalah kriteria pencapaian yang berasaskan setiap

adalah untuk memahami tujuan mereka belajar, meningkatkan

kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran yang

motivasi dan keyakinan diri dan memaklumkan kepada murid

telah ditetapkan. Tahap Penguasaan dalam Pendidikan Islam

tentang tindakan susulan yang perlu diambil untuk mereka

telah dibina secara umum dan khusus. Tahap Penguasaan

mencapai standard yang ditetapkan.

Umum Pendidikan Islam dibina bagi memudahkan guru dan


Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan

murid mengetahui dan menentukan apakah tahap penguasaan

pentaksiran yang lebih autentik dan holistik dapat dijalankan.

yang dapat dicapai oleh murid bagi memastikan mereka

Dua bentuk pentaksiran dijalankan, iaitu pentaksiran formatif dan

mencapai standard yang telah ditetapkan dalam Pendidikan

pentaksiran sumatif.

Islam. Tahap Penguasaan Umum Pendidikan Islam dapat dilihat

berterusan

Pentaksiran formatif dijalankan secara

dalam proses

pembelajaran dan pengajaran.

dalam Jadual 3. Manakala Tahap Penguasaan Khusus dibina

Maklumat yang diperolehi memberi maklum balas tentang

mengikut kemahiran bagi setiap bidang dalam Pendidikan Islam.

sejauhmana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai. Guru


dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan serta potensi
11

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

Jadual 3 : Pernyataan Tahap Penguasaan Umum Pendidikan Islam

TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

ILMU

Murid dapat menguasai asas pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam setiap kandungan yang dipelajari
mengikut keupayaan masing-masing.

AMALI

Murid dapat menjelaskan konsep atau menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai secara praktik
dalam kandungan yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing.

AMALAN

Murid dapat menjelaskan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada kandungan
yang dipelajari mengikut keupayaan masing-masing dalam kehidupan harian.

ILTIZAM

Murid berkebolehan menghuraikan dan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada
kandungan yang dipelajari secara bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab melaksanakannya
dalam kehidupan harian.

PENGHAYATAN

Murid berkebolehan memberikan justifikasi serta istiqamah terhadap tindakan yang dilakukan dalam
kehidupan harian berdasarkan pengetahuan, kemahiran dan nilai daripada kandungan yang dipelajari.

Murid berkebolehan merumuskan pengetahuan, mengaplikasikan kemahiran dan nilai daripada


PENTABIATAN kandungan yang dipelajari dalam bentuk perubahan tingkah laku serta mempamerkan ciri-ciri
kepimpinan sebagai seorang yang bertaqwa dan boleh dicontohi atau boleh membimbing orang lain.

12

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

ORGANISASI KANDUNGAN

Islam diorganisasikan. Organisasi kandungan dalam kurikulum


Pendidikan Islam dapat ditunjukkan dalam Rajah 2. Kandungan

KSSR Pendidikan Islam yang mengandungi pengetahuan,

Pendidikan

kemahiran dan nilai diorganisasikan kepada tujuh bidang utama

Islam

dapat

dikembangkan

melalui

proses

pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan sehingga murid

iaitu, Bidang al-Quran, Bidang Hadis, Bidang Aqidah, Bidang

mampu mencapai tahap-tahap penguasaan yang ditetapkan

Ibadah, Bidang Adab, Bidang Sirah dan Bidang Jawi.

dalam Pendidikan Islam, iaitu ilmu, amali, amalan, iltizam,


penghayatan dan pentabiatan.

Pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam Pendidikan Islam ini


diorganisasikan melalui Standard Kandungan yang menentukan
capaian paling tinggi yang boleh dicapai oleh murid dalam
kandungan yang ditetapkan. Standard Pembelajaran yang
merupakan proses P&P yang diberikan kepada murid untuk
mencapai Standard Kandungan dan Standard Prestasi yang
menyatakan hasil pembelajaran yang dapat diukur dari
perubahan tingkah laku murid.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) yang bermula daripada
mengaplikasi, menganalisis, menilai dan membuat keputusan
dituliskan

secara

eksplisit

dalam

Dokumen

Kurikulum

Pendidikan Islam. Kata kerja tindakan yang menunjukkan KBAT


digunakan dalam penulisan Standard Kandungan, Standard
Pembelajaran dan Standard Prestasi. Kemahiran menaakul juga
turut diterjemahkan secara eksplisit dalam dokumen kurikulum
Pendidikan

Islam.

Kesemua

perkara

tersebut

Rajah 2: Organisasi Kandungan dalam Kurikulum Pendidikan

turut

Islam.

mempengaruhi bagaimana kandungan kurikulum Pendidikan


13

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

Jadual 4: Organisasi DSKP


Standard Kandungan

Penyataan spesifik tentang perkara


yang murid patut ketahui dan boleh
lakukan
dalam
suatu
tempoh
persekolahan
merangkumi
aspek
pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Pembelajaran

Suatu penetapan kriteria atau indikator


kualiti pembelajaran dan pencapaian
yang boleh diukur bagi setiap standard
kandungan.

14

Standard Prestasi

Suatu
set
kriteria
umum
yang
menunjukkan tahap-tahap prestasi yang
perlu murid pamerkan sebagai tanda
bahawa sesuatu perkara itu telah
dikuasai murid (indicator of success)

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017


. -


.

.

13

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

.
()
. :
:
.

16

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017


.

.

17


.1

1.1.1

.
1.1.2


.

: *
1.1

()

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017.


.


1.2.1

1.2.2
) (

.


.

1.2.3

1.2.4

18

) (

.
1.2.5

.

1.2

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

1.2.6
) (

.

.

19

1.3.1 1.31.3.2
1.3.3

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 20171.3.4

1.4.1

20

1.4

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017


..


1.4.2

1.4.3

21

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

1.5.1

1.51.5.2


)
(

1.5.3

22

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

1.5.4

.

..

23

1.6.1

1.6.2

1.6

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 20171.6.3

1.6.4

24

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017.


.


.

.
25

1.7.1 1.7


1.7.2
1.7.3
.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

1.8.1 1.8


1.8.2

1.8.3

.
1.8.4

26

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

1.8.5

1.9.1 1.9

27

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

.


.

1.9.21.9.3


1.9.4


28

1.9.5

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

.

.

.

29

1.10.1 1.10

,

,

1.10.2


KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

1.10.3

1.10.4.

30

1.11.1

1.11.2

1.11

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

1.11.3


..

.

.


.

31

1.12.1 1.12

1.12.2

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

1.12.31.12.4

32

1.13.11.13


KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017


.
.1.13.2

1.13.3


33

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017


.


.

34

1.14.1

1.14

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

1.14.2


1.14.3

35

1.14.4
KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

1.14.5

36

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

.
()
. :

. :

37

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017


.

.

.


.

38


2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4

*
2.1


KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017


.
.

.

.

.

2.2.1
2.2.2

2.2.3

39

2.2.4

2.2


KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

.

. :

:
.

40

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

.

.

.
.


3.1.1

3.1.2
3.1.3

.3
3.13.1.4

41

3.2.1

3.2

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

3.2.2

3.2.3

3.2.4.
.

.

42

3.3.1

3.3

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

3.3.2

3.3.3

3.3.4


43

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

.

. :

:
.

44

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

. 4.1.1

.4

.

.

45

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

. 4.2.1

4.2.2
.

4.2.3
.
4.2.4

4.2

.
4.2.5

.

46

. 4.3.1
. 4.3.2

4.3

.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017.
,

.

.

47

4.3.3
.

4.3.4

.
4.3.5
.
4.3.6
.
4.3.7
.


.

4.4.1

4.4

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017


.


.

.
.


.

.

48
.

.

.

.

.

.

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.5.1

4.5.2

4.5

.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017.

.

49

4.5.3

4.5.4

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

.

. :

:
.

.

.
50

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017


.5

1
2

5.1.2


.
5.1.3

51

5.1.1

5.1

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

.


.

.

52.


.

5.1.4

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

.

5.2

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017.
.

.

.

.
53

5.3.1

5.3.2

5.3

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

54

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

.

. :

:
.

55

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

.


.

56


6.1.1
.
6.1.2
.
6.1.3


.
.

6.1:

6.1.4

.6

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017


-
...

57

6.2.1
6.2
6.2.2
.

6.2.3
- :
.
6.2.4


.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017


.

-
.


..

58


6.3.1

.
6.3.2
.
6.3.3
6.3.4

.
6.3.5


.


6.3KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

. -


6.4.1
.

6.4

6.4.2
.
6.4.3

.
6.4.4

.
6.4.5


59

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

..

60

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

.

.

:
:

61

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017


.

.

.

.

.


..

.

.

62

.7

7.1.1


7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017

.

.

.

..


.

63

. 7.2.1

7.2

7.2.2


7.2.3
.

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017


,
.


7.3.1

.
7.3.2

.
7.3.3

.


,
.


,

.

64


7.3

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017


.

.

.

. ,


,
.

,
.

65


7.4.1
.
7.4.2

.

7.4

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017. ,

7.5.1

.,

.

66

7.5.2

.
7.5.3

.


,
.

7.5

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017. ,. ,,
.

67


7.6.1.
7.6.2.

7.6

KSSR PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 2017


. / :

.1

. / :

.2

. :

.3

. :

.4

. :

.5

. :

.6

. :

.7

. :

.8

. .
. :

.9

. :

.10

. :

68

.11

PANEL PENGGUBAL
1.

Idrus Bin Abdul Rahman

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2.

Nor Azza Binti Ibrahim

Bahagian Pembangunan Kurikulum

3.

Muhamad Fauzi Bin Abdul

Bahagian Pembangunan Kurikulum

4.

Hasruddin Bin Hassan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

5.

Prof. Madya Dr. Asmawati Binti Suhid

Universiti Putera Malaysia

6.

Fadhilah Binti Mustafa

IPG Kampus Pendidikan Islam, Bangi

7.

Azmi Bin Abdul Hamid

Jabatan Pendidikan Pulau Pinang

8.

Upiq Asmar Binti Zainal

SK Bukit Damansara, Kuala Lumpur

9.

Razali Bin Lajis

SK Bukit Jalor, Seremban, Negeri Sembilan

10.

Saifuddin Bin Asri

SMA Maahad Nurul Fazdliah

11.

Mohd Khairi Bin Ramlee

SMKA Kuala Lumpur