You are on page 1of 10
rod Koona Wuxoxaidy 1H ord zépua wou Eva Se 16 Gvtizuro évéc nepiodix0i. “Exer tév titho Socialisme ou Barbarie, wéyos 7 (170 ét0s), No 40, xa ipego- unyia. Toimog-Adyouotos 1965. Elvat %) éxoyh x08 ty iwow Eva pours tig Nowexig "AOivy, sixootevds éviv, nat 6gloxduowy, Sus dexdbes xa txarovediegsgibes Gvfamos vis utoes oes ‘Be wépa orors Soduovg Tig 'ABtivas, otis buabn- lions Peevey 109 ngouoU ngusxem patos TOD Bahia xaté tig Kubégrmons Taavigéou, x08 imfigke doy EEPRiEewv aod ddiynoay, duo 40d- ma dpydteod, oti Suatcrtooia tot 1967. Elya 6get nai elya dyoodoet tote 1 tedyos atts nob elye dpGet pchig Gax6 16 Togiot ~Sév Orwduot md xa, ‘indigxowv imoyooumioers ov otic oedides tov Gnd tiv éxoxi Excivn. Avabatw svav tivo: Paul Cardan, Marxisme et thuorie revolutionnaire (Mag- Eouds xat Exavootartei Gewoia). "Evas inétthos Tov xepévov aitod émygdgeror «maginaire et Rationnel», 6 pavtaouaxd xai 16 dpBohoyixd, jc Seuarton SnaadA nod oyeritetar dyeoc we ta Eow- Tiara xod dvasrnicow ei) otis Exdueves oedibes, Metaggdtw iva xoppdte dnd 16 dévongéaext0 até neluevo: «Elvan abiverov va xotavorooue Bu i migée, 3n. elvan i dvOgdmuy iotogia, av te- Coiue Fw and viv xotmyooia tod pavtdoua noi. Tinote Gdo Sv G4 was Emngéyer ve Gxavtjooue ot6 égdrmna: Ti elvar até not Géte, ty teheohoyia, dveu tig droiag H het roupyndmyta ty Gena wai tav xonwMKaY Suabicaordv G4 nagéueve dxgoobdquom, Te elvan aitd x0, wéoa oti dsteigdtyta ta 5u- vary ouséohiniv doudy, éevbuxever Eva ou Gohixd otommua, xabtegdver xvpiagyes xowwa- was opéoeic, moooavarohiter nodc wla dnd ric duétontes Suvatéc xateudivoes dhec tic wera pooks xai tis wetwvenies nov progotue vd ovkdéome uéow tig apaigeons Ady yxo- ote ve xatavoroouse wid xowania. Ew dard TO ANOPOOAOCTIKO ZTOIXEIO 2TH TKEWH TOY K. KAZTOPIAAH fay évonomtxd xapiyovta nob nagéyer Eva onuauvépevo sepuezduevo xai 15 ovvupatves ye tig avpbohinés Soyés. Aités 6 nagdyortas Sv elven 16 dmh6 «agaynotixd», xa0dg xé8_ xor- vowia. Eyer ovyxporjoes 16 dx6 tng moaryuari- x5 (.). “Opts, oie elvan 16 «Sg00hoyxd». "H md asvroun Bedonon, tig iotopiag aguet 1d vd 16 dele, xai dv Hav Exar, ¥ iotopia dév 84 jjrav mpdyuan iotopia, GIA 8a Ftav mwa owyiaia xQooxdonon GE prc dodoroyext té- En i oki mepLocdtego Oc fray xadagy pd- 005 so aviv So8ohoyxdtyta. "AY Buus ioropia zepidzer avavtiganta tiv xg6050 wéoa oui SpGokoyexéemta. (..) dév unoged ve ava- 0st of circ. "BE doris éupertecat of ary (oui iovogia) Eva vonia not dév elvan Eva vonua toi noayawxod (td dxoio dvagegs- waote #1 Sroto ouNoybévowe), nod ovte elvan vinna dgBoloyixd, H Getixd avootolon- x6, noi Sév elvan obte adnBés, obte wevdés, xai dordoo Eytéooevan otiy 1GEn viv ono avd, nak elvan i gporcaoueres Srptoveyicr 108 mgoabuiter oviv iorogia, arid évtés tod 5 noiov xai b44 tod Snoiow 4 iotopia ovyxgo- teitat 1d va dgyioew. 0 GvOgumos nod Eyoaye 16 xeiyevo aité, 6 Tid Kagvedy, fjrav 6é6a1a 6 Kogviftos Kaoto- audéng. Méoa ord ygdwa 0% peookdénoay 6 Ka- arogdéns Sypwoseynoe Eva éveummoand of Exta- on, Evan, TQoSkmpotioud xai Emangseqra. Ey mob Béy Exawe noté ve Géter éx véou éguryvara nob aqpopoiv tH pavraotaxf Stutovgyia, tH dn- moveyxdrmrc, tH Béowion, Snug Exdnhdvovrar otiy GvOpGmuvn iorogia,, H Sqwiovoyia. airy} elvan Sqmovgyia. vorpatoc, orig dordoo vi mpotinodéret xéno10 SoyyaTx6, Agnonevaxd ¥ do nooiindgxov winya ‘nd ve éve- gyoromMet. Elvan ovyxgdmon voipatos aad 16 Xéoc, tiv “ABuo00, dawg ouvidite va Mée & Ka- oropuisns. 'H Séoyion éxotedet avibvon dnd 16 GmiBuevo tod xownxod qavianaxo’ nov bn- O MIOAITHE 38 Tb éevogdohoyind oroizcio on} oxéym tot K. Kaotogudén wovoyel xai xaraoroépe Siagnic tic ibvaireges omacies nai tous Beouoic oti iotogia. 'H ioto- ola Sév pnopet vd yiver xatavomti agd ds Bradt xaoia airoouyxdkuung tig xowaviac, napayvaot- ong tod tbo tg Tod elvar dg Squtoveywxdenras ob tiv dényet ov6 vei Oéoer Ti OEomoH TE ocrv xén nob SEV unopet ve Oyei, noo Ee@edyel Gd Tiy tua tg tH Secon, odv Ereoevonio. “Ong yotiger & Kaorogrding crotg «Xtigoug Tob ‘AvOgdowr, 6 mocryarrnds xdouog dpiterat xai dpyabverat’ uéow Evdc pceywatos xowevixdyy gavtaowaxdy omaoidv no’ oyetitovrar ye éqwer- ara, ord dxota xapia dp8ohoyod aaévenon bév 84 wnogotoe xoré ve S0Bet. Oi dxaveHoeic 00 xd- Ge pogd Sidovtay of oxéon WE Tos Sgovs ovyKEd- thong xai 1 vora Tig dvOgdmwns xowwweric Sodong Aéubavav xavtote aviv iovogia Soyparexy ‘xal, Oonoxevn pow EyxabiSovoveac tic xoww- wis oxfoes tig Erepovopiac. “Opa wud exdven- on Aov 4 HOeL= vd. dzxogiyer wh SoyaTURH OOK: nd0eon tig Ecegovowiag O& Enpere ve uroget ve Gore dnd xdBe nootinonBéyevo xavova, OEt0- vas té Sodvta drop dc dexH tig Sag tous vig Srwovoyaig dgdons. Kévovtas ttt O& jetarto- xifovtay dordoo asd yd dgBohoynd gocb.ogion- un xal ey Loyweh (ué tiv owvoho-avnotuA Evvola: tig Og8ohoywxdemtac) oF Eva onpaoteNd ne- Bio nob yagaxtmpiteran dx6 dxQo05.ogiatia, 18 ze- Bio tv poryus Zt6 nebio aird tig «oqacwokoyexiig iAiog», Tig young Adore tod oibiKot Paveaoaxos propel xara tov Kaotoguién va buaxoiBoi éxyiéoovs b1a~- Seuaoies pooponoinans, vi yivouy aveunrtés ob énagés deviusoa of Ev uépet xaTaoKevaouEves Oxn- hatomovijoeis xai tiv wf xortaoxevaoueyn UALXdTH ta, nat Exot va xataotet Suvatdy v6 Eexwviioen xd ui xawvovgyio. Et6 ebio aiité wogoby va dvuyvev- Goiv onpacies xo imeg6aivowy toi azhotc ov- Suaonxo%s tinous take, idoTituv xot oxéoewv, nod dév éyndziovtat otovs Tinous altos. Oi on paoroborioeis aités avagégovear of até not Sév wroget xhijous ve xoraoxevao8el xat wit EyxdewoBet ord pia Tig owolo-raviowic hoyurig, ord xcoc, ow daniuevo, aviv &6u000, of 8x. Svtws Elva xa. 'O Kagwoonding Eyer xataoviioe. oapeis to coGagois héyous nov tov dBoiv ors vd ioyoan- ioe. wé weydhn Enpovi| tiv Sveohoyeay cath Béon Tov X0% cpogd ty ModQGohoyixd Soo, xdBe SoBohoyxdmtas, 16 ebind pavraowaxd dg xebio eengoodioquotiag. Oi Aéyor aitoi Exo vd. xévouy ne Th oxgon Tig xQOSkmonxis TY woyndeco Tg6g 16 aiemna Tig avrovowiac, “Axowbaic éneidy) A owvokiowa- tavmotix hoyua SEV éEovthel ahi 0g dnd 06 waive», yivera Suvartsy ve TeOeT ye Tig devOgcimives xowvawvies imma acbtovoyias. 'O Kaotogiddns otoxeter or} peréGaon dad civ Axgoab.ogiotia oy ccitdvoun xai imesOuvn mod- Ey —nodén xov 86 fray dduvat o€ vay owoko- Tawiotxd Zhijqws mo0o5.opiouEvo xdaHO. A xa- gabor tig Gmgoadioqiotiag émrgénel Tv dqugl- OGitmoOn Kai éxeivay Ta MoOdbLoQLORGY AoW oV- yugotoiv tiv étegovoyia. H dvabetkn tig pavea- auonxiis ovyagstmons tiv éregdvopuw Ceondy ém- ToENEL THY Gupio6yTHOH tous. “Aad 5, gaiveran Gx6 ta mapanévw, d Kaoto- auddng moo6aiver of yi xorteH tod hertoveyout- x03 Opbohopiouo’ js dmpemmoia Eva IdyO nod Gva- Goerar od ebio TOD PavracLaxo nai TaY Ua pdtwy. Od rebel, Syms, £4 16 mQd6hnLa ot6 ahai- 1 tig Beparusttig pas xaté doov 6 héyos atitd¢ devaotoget of jud ebpiceon Sodohoyndtira «Ver- nrunfy o€ évtiBeon yé tv Epyoe.aas «Verstandy ¥ devnbérag elvan Eva Abyog xow xpoiinoBétet xat devanagéryer éevooSohoynés Emoyés, Aird 16 égdrmuo, 6 Hoch vd eerdow éxxey- redwovras tov xg06hnuertious wow oF téooEo on sia, TpStov of oxéon ué viv xprtw} tod Kagto- eddy ony Eworn tod dgGohoyiouod Smug xata- yore Gnd tov Kave xai and viv éxdoxh tod yeoxavnamouo’ nov avungoownete. 6 MdE Bé- REQ. Asitegoy, of axon we thy avcikmyy to Kaoto- O TIOAITHE 39 Koouds Yayonaisng audin a TH gion TY mebioW Tg xowWas xa Tig iotogiag zai Oe pds tis Enoues tig «iota vonongy “ai tig «kiynangy nov xgotinotiBevtan xaré Thy aviivon tov xediev citar Toitov, of oxgon ue viv xo} TOU Kaotooudén orig Ewous tig dvdaruing tig xamtahwotuxiig cixovoulag aut tig texvudig Hal de s196¢ tév Tim0 Johoyionod ow # xoLtwn} ait owendyetat, Kai, téhog, o€ oygon wé tic ovvéneies nou exer yd iv Ewo1a tod dgBohoyopod Gveiknyn tod Ka- oropudén sepi catévouns nodkns. sag "H apétakn a6 wv Kaotogudén rob ovoryeiou toi garracaxod dg agpermoia, yu viv xatavsMON THis Geoporoinons xgoiinoBere. wh ofEN we Eva. yywora- x6 woviého xaviavod tinoy, Ue 76 Oxoio 6 Svocpur- ‘wonds ouvédee wid ovyxexomiéry cveiknym Zep Sobohoyudtmtac. TS ywwoiaxd povtého xaviavod vinov, Eva Eeuvel ind iy nagaboyi rob aitrxod nai dveniorgentov xapiouod yexakd dvavormuxiig nai aiothouarig ywworixiis Sivouns, Eyer & imao- xig hiayeoohabijge tis b40 onités Suvtpers dvityo- yruc tes of Eva tmepbatohoyixd zhaiowo dvacpooss, To gaytacaxd dé xooxinte note ord maior évég téro10v wovtéhou oF dbiapeookds6nty Hoogr, GG elvan Fn, névtote StapecohaSmpEvo dad dta- vortixé nai Bkoya Eveoymwata oviy éxdotote je- aE) tous Gkamhoavapogd xai oyéon. ‘Tévattega jd réto1d dtawecoka6yon tod gavtaciaxod and 16 vontixd/éwoiaxd jinoged vd hapBdvet TH Moogr tot onmatonod Saug aitds ExriBerar ovis yroorodEw- onmxés dvakioas tig odrng xavnaviig Kovwxtig eite vd haySaver wr-oxnuartuxés woogés xavonotl- xémrag Smug aités éxtiBevrar otic avakioes tig wing xavnariig xpLtudig od aqogody Ti Gewoia Tod alot dgaiov, TH Gewpia thy dgyanoudy, GddG xa v4 Gewgia tev iotogiX0-KoWwvEAdy LOg- iw. “Aga 16 avtaoiand vpiotata xavonowt dcayzookdénon, 5x. uSvO ind Sgovg Egyaheraxod SoGohoponot (nepiatwon tis xgLtUAiIs tO Kaoto- auddn) AG nai évéyer xavdvew aot ooiinoBérouy nai oayarivouy Ty EhevBepia xai tity attovo- wi. Tagé viv xornuat tob Kaotoguién oxy xa- yuavs tino dofohoyxommtas pia Tero. oxéym SEV qaiverar vé tod elvan teeing Evy (xo6A. Oounya- trgyévos Kéouos, “Yurhov, ‘AGiva 1992, o. 128 én). Todpet hy, Su 84 noénet va oudAGboupe & : Tot pid va tov POGoOURE Od npéer va oxEGLONA- ote éhevega. ‘O vous aitdc Od ovviotatat af pd devour Stadwaoia xoions xal diayaong x08 Ov iter thy xavnaw Eyvour tig Vernunft x06 dvi- nagariderar ori unycrvext, Sporouogcporoiotoa. bxé- your (Verstand), tov «xegutaiévon vob. Tézoua «navuavin ovoygia Sév dktonowiveat dotoo dnopanotind dnd tv Kaotogui6y, 016 éoyo too dxoiov § deva-xavnavy xaresBuvon moan: 0 Kaoroguding ngookyyice xi émotmohoyixd noo6kipora, ta oxoia Géret i Toten xavmavy Kot- tux od mato vig tomoBétmor TOU O16 a966k vat xoiong wai éaoyiic Smug tikerat of vewreorxés nowwvies vig EMawatg - SveoEVoWRatig xagd- boon. Tid tév Kaotoguién té xavaavd Béyota ‘iis Teheohoyiac, tod Epyou téxyng xai Tig Cewoias Tig tong dg Bewoiac tav doyavioudy, dxotehoby can} ovvesbntés nequyoayyés tod pwtdyovoU xnxov Tig torogxo-xowarwiaiig Sqovgyiagy. Méow vv avadtoeov tig Toitns Kortuxiic, youwpe 6 Kaoto- audéng, 6 Kaye amontd wud «aoa alodon» tig Sytohoyurig ibuautegdetag wig téx¥NC hg SqpLovd- yios xai tig gions de tovraviig bivauns dvdbu- ong, x00 ovyxeviodiver iy dy xéerw axtd THY Woo- GH 'O xavnaw5s Goquahouds asrorryydver xartd tov Kaotoouién vi éxtiyer ayy ixégdaoy toi oxe- union’ now éxaaketzan oF iid Cyemwora, dx0- twyyaiver Ly, ve acnobeiBew» pe d9oloyved émyer- ofota yori 6 Xitkeg eixe «advo» xat of Syo- xgdres crtinahor 16 «bixior "H Gxdvenon nov vioberet 4 Kaotogudéns, yd ve Gxaynjoet ord Equuipata x0b Gaéruye ve axaet 81 6 Goquahiouss, paiveror vi. moogoyetat and t6 orpoténedo tay Kowonotaw. Té Hind akuipata ob yQnomonowoipe xaté tod Xitheg ommptovrat oti ovviPerd wos vi Sivoue Eva ibuaitego xepLe- xOuevo o€ yenxés Ewous évtds wig xowstmtas, dnd citi tod qiheheBegou vewreorsod tinov. H xowdryta arti astodézeran tov didhoyo ds péoo Eexegdouatos tov drapooa, zal dxdua cmodéye- Tat Su Sév progody vA dnoder{Goiv t4 xdvea. Zuiv xowsryta aim imdgyer émagurig 6oOudc ov- vaiveons das mgd¢ a} onpacia Evoudiv Sxas ehev- Bepia, todtyra xa Suxcrocivy (Shes aités ot voles oomotoiv «pavtaouanés onpaoiegy). Tu ve avapeturioome Equtipara nov eéoyoveaL tod rebion tiig adonons dxdbeibnc Oct moEREL howny vd averpetome otis cuvditues ovtifmmans ov6 ow Tepid pias xowseytas, ‘O Sgoc avtd iortier xereé tév Kaoropuddn xai Soo ampood wiv dElwon ix0- xewevorig yenndrytas tig alodtuig xoiong. Kat 4 klaon aith, xaOdc xai H éxtaidevon tod yor: otov yetaks tév svOgdnuv nod émxowwvoiy ciodynxd, mgowimtovy até EowregLed was idvatte- ong xowsuytas, Anoxkeietar i dxxodoxy Evéc iineg- Batohoyixod mhawoiov Seouevaxdy xavovwv wd Shes tic worwwwvies, “Av dimdoyer xd xowd yd She tig xowavies (xaBoduat Eyxugdenta), aid elvat H owohomixy-tavmotia ounotéoa 208 évenagor Geran ov Snmovgydtta too qavtaciaxod. ‘O Kéve diaodavinxe, oougava pe tov Kaotogudén, O MOAITHE 40 Té avopboionx6 oroyjsio on} oxéyn tot K. Kaotooudon Su 16 weydio Eyo téxms elvan nostumo toi ye- yovdtos tig Smmovgyiag xai tig éxxaidevons tot yototov. EE aiviy tH dtaioOnon owviotatat ai A Gkia tig wit|G xavuaviig Kovwifg. ‘O Kavt bév xatavénoe Wotdoo viv ToBhnnerTAH Tig SNLOUg- ylac otiy iotogia (Sqwovgyia Goudy) obte ava- uetdmae 16 xorwwnxorotogind pe Sgovs airoBé- outong. Adv Gxdvence ovd Egdtmpa yd 16 dG xa Gioratan Suvard of sudc ve xgivowe xi ve Emhé- youre, zaBdc 4 yevizevon tary duatdOroedy tou dév tod énérgee vd Eeqpiyer ad tic canopies now) xe- Quexer 16 Egyo tov. ‘O Kaotopuddns patveror vo m- oreve ou | dxdvenon oviy xagaxdvw dxopia psogel va S08e!, dv Aewerjooune Su 6 xaBévas x0i- vet tio otiy ibiaitegn xagdboon nov tov Eyer diapoopaoer xai wow airig (youd xAsiowio). "And vy docoyn ate, mooadnter avy Kaye ou Sezer jud pdvo iorogia dg “imepatohoyexd 50 Tod GéteL 6 duapwrtiopds yd Tip Gkokdynon Shov Tov xagaddoewy. Mé tov tomo ats tig émuyet- anuatohoyias tov, 6 Kaotoguding éxriBerar dots- 00 yé vi 08196 TOV, OTH HoUGH Tod EvopBohoyLoHOd nod elven artundouin dnd tH oxoma THY xavt- vay xavonouxy povtéhuy. TS xavwad émyeign- na tonoereita yrworaxd of éva medio Sxov éxer HiOn_ovvteheoBer 7 Ggon tov xowoUTTXdY maQa- SoxGv nai to «ywouxod weroiyatosy xai Eyer éxéiGer fin, Eva eidoc xaxyKoomoxoinONG, wé THY Evoia tiig ovvceheouérng d.aueoohdénons ‘aby émt- néo0vg xoworiitwy dx6 SoBohoyrad AoonEAdones (Suovontexés xai EMoyec) Siodvanoies. H idéa axitiig Tig braweookG6yong GEvomoeitar and tov xavtiamoid xai mpoxeywévov vd diatunuPed wd gut Oewgia tig iotogias. Ex6 xeiuevd tou «Atouo, xowovia, doBohoywed- tnta, iotogion (Esprit, Debgovagios 1988) 6 Ka- otogiddyg tonoGereitar axévaver ori E8050 Tot Mak Béuneg xai tv vino dgBohopxeytas nob citi owvendyerat. Exonpaiver tv atopotixd ya- Qanitiioa tiig ueBodohoytxtic attic noooeyyions xa- Big wai 16 yeyow's Sut ot6 haiow tig AoE yy- ons, aitig ta ovihoyrd xowuwxd poopadpata Cx, nodtos, takers hm.) avéryovean, smpoxemiévou Ya EnnBov, 016 aroprx6 xgartev Tod dgGohoy- xis bgavt0s. "H xgewe ob Kooropuién ot6 pe00- Bohoyxd Gtomoys zonoyonoet Emyerorate. 208 vuotorzoby ot Emyyerghyata tod Mevyxen xe9i Wi) dvouevopévov GroteheoudtwY tod atowxot agate. Té dtowowxd poveého bey eivar of Géom va anodeitet, Gace dpdohoyixdy émiyergnpdtwv, ‘Ti avabvoy tig mokveibiog tH nohmowiy xat Tiig nobham\ormtag tv xavove, tov Goudy xa TOY yhuoody. Oi nohimogpes aités eonioers Reosmnpay 4x4 GUAOYUEr, GAG yx ouverdnti 59 On| ob dév 4 pmogodoe Ve dvaxataoxevaotel 6 oe, jldic Emoripng x00 éxet de ngsTUMO tov ato- éymrotixd SoGvte, Ghid 'adov doe Eom Udy nov Gvapégovtat oTHY GvoQBokoyuar| Siéota- om tig dodonc, Sxwae evan * yuxavedhvon, H Evo- Royia_xai toropia. Tootind8eon tig xatavonons ev elvan } doGokopoudc too Emméous atyov, Ad 4 cevaxpogd otdv xdoUO THY xoWaLxdy, pO veanaxdy onaoidy xai Geopiv, Evav xd0L0 On- Haody mos xaveic Sév xarézer mooyatAd xa nov dév eivar avaydymes of xdmoia dgBohoyind, ‘xaLTHQLa. . Eiva ovvagiic évduagégov 16 du 4 Kactogui- ing, 076 mhaiow Tig xorwxig tov Tig GepnEpLavig twronoinong, oteégerar idiaitepa x0ds 76 Eodemua Tiig detiotousias wetaki Tinwy nob dvaqepovtat o& Sutigooes Siaottioeic Evéc xai toi aitod xokin- ouod, Modynart, t6 ned6hnua ais xagantyner of wid Gvavopia ord gowrepixd vig Geuneoraving éni- ommohoyiac, od Gérer o€ duquobijrnon t6 ye0050- Royixd arouLons xov Goioxetat owt Gian Tig 4eBo- Sohoyias aitig. 'H avayxaia avuotoyzia peraks vinwy of Evav mohmoys xgonintet, yodge 6 Ka- orogudéns, and tiyy own} dvagogd tous of Eva moaynoxd xowwnxd vonwa «TS vonaa elven Gdméyyu0 ov} ovohn BéoULON Tig xowvwviag ds GEowioy xowavindy pavtaorén (68). Az. Bév jLx0- Qa va xatayworow tv tino TOU oapdvov of yd xamtahiotn) xowavic, Oi vino. bv «xodhaver. Tipdynartt, 6 Béunep avaperwniter v6 xodéhnua Tig avuotouiac TOY Tinwy ws xdxoLa dunzavia, xonoonoudveac grata Smwe cdvaotor{ein (et Ispricht), «ovvodeder, «elvan agddnhon, «caugid- Gevr, «axodiderar» (nok xat tH Stat, Hod Gvachu- on v6 Totogia xai Mébobos, xe. 4, &% Suin, “ABiva 1992). Envonpaivoyue out aint j avaorot- xia Timwy pmoger va. mponistet cite ovd mhaiovo jas éiiynons tis towrepwniig oxéong tous (hx. Bohoyixd dixaio xai dgboloyan youperoxoaria etna averyraio toxopwot Spa. vie ava Tic eyogtig zal tig xamrohotuxiig Emyeionons). Etre oi dvtiotoxor timo. noonimtowy OE iotooLKG Ho ha nod dvagéoovta ovis «évenavidnrtecy xa cpovadxésy owvOines Evds aohmopod. Eciv xeot- mwwon aith, Eupavizovean te «napadktouoi» zat céivahoyieg» otd EowreL4d Toi iotogioTHxoD wovTE- ov xatd ‘iy Exggaoy to} Mahadtegov iotogioth, Roscher. ‘0 Kaozogudéng paiverar vi émdéyer aim) TH dettegn (avogoloyixy), iotoouri, éxSoxn, Aéet but 0 idedtunot xataoxeudornay «ue xdxoia qoovtiba, oworiicn, yd vd ouAAG6ovy arti) Ti xowovia. «Eneidi i xowovia eivat avvercuri, 6 Bemontixds oped ve Soxiidoe ve xaraoxevdoe. ideatoug tinous aov naTt t6 UGMoY i Httov ov- véxovtatn. TS Emzeionua ovpégetat dordco xarev- Belay npd¢ tév dvogbohoyious dedonévou Su Eyer O TIOAITHE 41 Koouds Yuzonating iibn mgocb.ogiae (67) Su. dowerctrxdeyta. Bév on naiver obte cuomponxdenta obte Sucxpdverar. Tod- xettar nd jd owexnxdrmta tig dxoias ¥ gion dev elvan doBohoyinids xoamehéamn Hal 4 dxoia daordoo Ext iotoguat povadixdtyta — 6 Kaoto- aiding xonomonoved dxoubids tis dratumddoers too mahaudtegou iotoqoTx0) Shiouos, and iv xovtl- xi) to¥ dmoiow xgoéxuWe xai 4 atoproyds tod BE- use (O Béuneg Beye Su veipacte Sho. nowsué 108 iotogiayot) OY Trepsuaore tahoa od devtego Edema nov Oé- caus nd viv avtianyn yd Toon tis xoweviars nai tig iotooias ord éoyo tot Kaotopidén. Suva- a OG avatrroouLe TOV toSnO not dvEhouéave- tou 16 i onpaiver xarcrvénon xai éEfrynON iotooL- nav xai xowowndy diadtxaoiiv o€ ofon wé tiv Evia toi doBohoyiouod. "H modhamhérmta tov Tohtiourndy poopondcay dév yxoged Kath tév Kaoropuin- vi dvaySei of émpéooxg pryotioes ws Enaiag doPohoyxdmmtas obte 6 986s Asyos uxoget vi doxataotijoet vi Sivan ai igodoyn on TOY pogguRdTwY aitdy. «H qprdovogia Tig cv- Bodimyns iotogiag Sév doyiter ue Tv avéyvaon tod Kéve Ghd ue ti pehéry my, tv évOqumodv- dv ototg "ALTEXOUG, TOD patixod agoonduTGBOd Av yQLowandy mdyPvonSv tod Butavtiov oviy ichapiat, Ognoxeia, tov vations nai tév otadww- oud». Zingova we viv avihyym aici, i mgooey- Yon Tig iGiarregdtytas tod xe nodLwOLOd elvan dwvari ywois dvaywyi o€ Eva Envato Equnvevixd mato Tot 04 xoodioite té EounvevTixc xoLTH- Gla tod oMpeptvod égeuvytiy. Ze Béon Evie této10U Equnvevixod mhawoiov TiGerar Eva mhalaio douve- ov oud nod neghoybaver: @) ph Gvaywymouta tv Beopicewy Kai tov on- haa oviy atopy Sgdon 6) wh Gvaywymdrnta Tig MohitvopLxiig OAhaAS- TITAS of [uc dodohoyix, Enaia iotogia ¥) tiv dvciiqym Ou té xowwwxoiorogmnd, dg Gvavyno ovhhoyixo, Geouiter, Sqprovgyet onpaoies, Gyvaoto ais, xoi_petabaiver, cyvwoto zac, dnd haya of udyua. “Aga, oi perabdoes dév Gxote- Row ovvegoec dik dvadions véwv uayudtay, ME ny Gvciiqyrh tov ath, Gums, 6 Kaorogudéns owimiéer Taga HE Tov avtinakd tos Mak Béuxco Baov dxpogs tiv EAeuyy SiayeooksGnons peraki TaV GkGV tav EmpEoous ohimondy, tov dEIoxd mohvGeioud nai niy éregduyta tév iotogiKo-nowven- wndy xdonwy. “Onwg Emonudvenxe, 6 Kaotoous- dng déyerat Su dg Eva xoWws oroyeio yd Shove to¥s Mokmopotc 64 pnogoice va évtomotet 16 oroiyeio tig megwogiouévns eoyareaxiig ouvdho- ravtistixig opBoloyxdrmtas (65). ewget Sums O MOAITHE 42 Té cevopGoroyind oroypeto on} oxéyn too K. Kaotooudén Su yoerdterar mdvea v6 pokngeEr re node Bedd- oon tic partaotendis OEomons tig xdGE xoLww- vias, mooxewévou ve yiver xatavonTs mids t6 é9- yoked duavontad aid otorysio «bubitetaw» xd8e 004 ori} owvokn pavtaovaxi| GEoueton, TEérotes éx- gosoes dxavtoiv ovgvi otdv Kaotooudén, dna «6v0iLonon of Eva pavtanroxd», «iesdiw of Evav x60}0 onjaouivn, yd va tis xarahd6e, H «ovval- oBévouaur tic ompaoies aids, Modxertan yd wide exboyh tig xatavontuxtis mgooéyyiong (Verstetien, Einuhlung) i éxoia nagattetten and thy SoBohoy- xi} Binoy xaow tig broxeevndic ava6iwonc. H iotopia eivar Sqmovgyia Skudv woogdv tig avOgdmng twig. Oi xowonxéc uoopés d€v m900- Bropitoveat a6 ioroginorig woyors adhd axorehoby aritonpovgyies dpeudoueves 016 xowwvixd gavea- cians ye Tv over Evvoud tov, Smhadiy ciitod x06 Srwovpyel td xodyuorta, TH yAdooa, to xcrvéves att vig dBiec. KéGe Oeoude éxmpoowmed we iduaite- an Snjuovoyia, éva véo eldoc, wa véa oidia, we véa. poopy, Eva véo xavdva. Karavor td xow- vio. onpaiver di sioxwo ovis xorvwwaés, pavea- caxés orpaoies nov tH ovvéxovy (Exome ai 260 ‘iy Ewoua tic eloxdonone). 'H oiovel ékéryta tov WEhGV yds doopévng xowwviac dév xatahabaiver xai obte 84 pxogotoe vi xatahdber wd «Bern xowania. Tipdxerrar xai £50 yd Th Oéon vod Ka- orogddy negi «paotixod wevoipatog» tig Bout ong (163). Meguioi daveec unogody, ind Soto) veg moinobdoeic, vi xaTaAGboy nce Gand ye BE vy xowovia, 24 abr} Sunt xadohdemta Bey Byer de oita mg Ty avOodmvy doBohoywxdtH- Ta GAG TH Smoveyxh gavraoia dg AvoNveAH ov- motion Tis oxéapng. “O,n gavedounxe 6 Evag y0- get ve avtdotel Ex véow xa xdmoios Gidos, Kat £56 duomotdvowie tiy Evtokn tig Envzeignpatoho- vias tod Kaotoguiéy ony xaravorwei magdbooy tod Neidte. TS texwxs-oBohoyix6 évowparuive- Tot 016 gavraaied, 16 dmoio xowonowitar dnd tov Eva bodvea otéy Gk péow 6uaTiXdy, ov- vauBavnxdy diadixaciv. Agv dxoxadiotara. SpGohoyeah Emnowavia yetaks vv Exméoous on weiuw od dnoia ovaBegonooivea xhéyuata ¢ yeuowoxdy onnaowby. ‘Axopedyerar i) dvabpou of Wud moOvoMLaH Gewpia Tod iotogxos «rego», «he Equnvevtixd, oiovel ineg6atoloyind mhaicwo, yd iy Evtakn nvprvav nageh@ovody onraoudy, éte- eoritwy wa. (xard 16 ngdtuno buahexuxdy ém- atmpohoydy voxov Xéyxeh wai Mage). 'H oye ou aim) avcthnym ya vy iotogixdryta ta be oudy oor, émpspous nokrnooic Eyer dc ovvénera Tiy adwvapic. ovaxetio.od tev Emyégovs Beouiceay or6 éowtepund évéc cwvextixod Show nat, ig éx tov Tov, Ty Aagaimnon 4x6 Ty xaxavsqoy TOD Ubu Te90v Géigous tod xaBevds Beano’ of oyEOH ME TOLG Gihous ot6 Eowtepixd Eves nohtriopod al peraky O TIOAITHE 43 Koouds Wryonaténg U otmmoulv. 'H énoepotoyn, ah agotindéeo aavOuveter vd OdmyijoeL of uetatémon Tig dvdhv- ong noés tiv xatevBuvon dark daagiOuroewy Be- oud ai vee xataotoéyer tH vonjertuxi oxéon, we- taE6 tows, Emzetgdvtas, &x Tv otéqay, Ty aT0- xartdotaan 016 énine50 évéc wovadsxot, dvencrv laprrov xAx. noeoyod. Oconot etvar ta mévta: vido, api8untuxi, 16 aivoho THY égyaksioy, A cixoyévera, 6 vou0s, oi dies. Paivera va wy 0 oitome rinora na Ti Stomdopwor tov Extéc ob ou eivar axovéheoua GvOgémwns SnpLoveyias, H iotogia qaiverar vi Smuovgyed xatd 19670. yx} SoGokoyaids noonehdoo, Sytovgyel 16 eaioto, Ad nai 16 teqardéec, napéxer Edewna érrnONS, GAG, xéxore, oviy xepintwON Tod tepaTdBdovc, zat Adzywa xavavonong, hy. dév imdoyer xatavdnon toi “Aovotirc, rav Yrothax xi. ‘ALG Sév gaive- tat va ywogitowme tinote xai we TH didhvon tev Geondy éxrd¢ tov Sui cxirh Speideran viv «addy» TOV avOgdnov yd va TOS GAAaEOW xai ve 6 Row on} Oéoy tous véous (f datQoadiogtoia tig vonaruxtis oxéong ot Eowteaxd tod Ghov 100 aver &0 bexri 6 Kaotoguidns tod pégver nord mogébofo 6x0 EG, Aoki xovtd té00 of «aguotepéc onovtavetounis Aéoels, 600 xai oF veopideheibeges waot-Bewontixés nat émotmuoo- ‘ysis, Snug evar oi Oéoeig tov veowpheheiBegov avundhov tov, F. Hayek). Iv 04 eerdoome tga 16 Toit eqddrma nob éoa- pe xai pond viv xeLtDe| avaxctaovey tév Ewouby tig dvéorruins, Tig namvtahuotudig olxovo- wos zai tig texwuntig Gnd tov Kactogudbn xai tov Tino dgbohonoHod 200 } GvaxataoxeDi ait ov- vendyeta., 306 tehevtaio Epyo mov was dqnoe 6 Kaotogiéing («H doGoioydtyta tod Kanvrad- quoin, “Yythov, ‘AGrva 1998) oreagnxe ibuattega oviy é&ftaon thy iBiaitegwv Wnwv doBohoyiouod, rove dmoious aagdyer 6 xamtadionds dg ibeohoyia xai ds noc, 'O xamitadrouds Ocouiter viv ibeohoyia Tig do8ohoyxdtmtas dis CoMpuVia. TaY dow node oiovbiinote Sebougvo oxond (6 «boBo- hoyouds tO oxonod» nord TH BeymEQLAvH A900 pon), 09's ve Blyetor dotdoo owvarpaig 16 bien Yar tig SoBohoySmEAS tod Téov TOU oxonOD. "H xornai o€ ccitod Tob Tinov tiv OpBohopdmTa, Gnd viv mhevod tot Kaotogudin, Eyer tg axpetn- gia 16 ovikoyiond Su, xdBe xowwvia. Geoniter tovs Beoporis ts xai tavtdygova to¥s vonmonotet, dn. i Youmoroinon was xowwvias, wow doBoroyixd- Trac, elvan tavtohoywe. ME tv tg6m0 atts HOOP! Tig dvoQGohoyxdrMtas ~o16 éninebo Tig eriBaugeoiag ty oxondy- doxettar daxé Th oxome xowwmdy xod éyouv oi Tues Oeonioes ta xornfgie Gkwohéynong tev Geoudw tous xai, ds & roirou, 3év unopotV vi inodinBot GE GELS On di 7 toiis Geopois aitois. “O xamtwahwounes nos giddy Sy ds AQd6hyna avarnagorywyyic Evds ov- ROOTEVOD " xoLWvIZO-oLZOVOLLXOD OUOTHLETOS, GRA de MQSEAnA 05 dpORa To¥s Sgoug yEvEONE avg oxmuatiouo’, Kai #0 6 Kaotopidéng ow mdéer née tov Mak Béuxeg, Mcdder pa «aiveypon- 2, ovvéoyaia miifPous agayévtey nob Sho. ovvo- yoroiv odnyiovtag eds 76 ido dmorheouan ‘Ago’ ovyxooniGme aiti i) xowwvia xai avémtu- Ee viv texwei ng 6con, undoece vei xaBuxordtet orig @Aoug aohitiowots ot OrotoL SEV imfgEC Hh Spbohoyot GAAG elyav GAdes qoovribes dnd viv SEEMED tig texmatic xai why at—qon tii nagayw- yiic. H avéduoy tig xamuahoweis Sodohoyxom™m- Tag avakievan 8d a) é dvaqpood or6 ovyrvoiered ‘ig yeveotig tg (196A. Béunep, Zounage, Mage xe- at mowragxxitg ovoadgevonc), 6) de mods Thy te rot didotaoy ts xai thy Evtaky tig ydons oni oixovowint| Socon, Wé oxond 16 xEpb0, Qovd- G0, dtaxpivetar £66 prc woop’ «éEFynONSY Tig Sobohoydrntas tod xamtahoyod, Agyerar Suh SoGohoyixdtyz0, de Sntovoyic, elvar aiaigem nai bév nagdyeta Gxd xdm dAdo, Su xaqaxrmol Lerar Spas dxoiBéoreoa ué xt amd ywword» xa «and oixeion, TS wots att6 wai oixsio elvan yw t6v Kaoropuddy, #} téon yd xugtdoxnon, Epeon pa mavtobwayia, 00 szorehet 1 Gadiite9o xa- Qarmmgionixd Tig Yuxuiiic povddas (Samorovouse £56 ovyyévera tig Emvyeionmatoroyias to Kogvi- hov Kaotootdén é ti émzeionuatoloyia tod Ta~ vayuimn Kovbihn). H téon, ytd xvgidoxnon, -yod- get 6 Kaoropudinc— éxbmdaiverar of des tig xor- vawvies, Suns idraitega ovdv xarvralons i GOnon ud xaréxenon éxreiverar o€ Shes tic ogaioes Tig xowwviag (xartawdhwon, éxaibevon, zohecexi xd.) Snow 4 tha pavraoart onnaoia eaxddverar xa- veo, ESO i dEqon yd xatdoetmon yiverat péow tod dg8oloyrxod otowyeiov. Méoa dnd até SrAd- YetaL H RUQHVERH xOWaNLKH partaoLAX onpaot Tod xametadiouod dg GAqoy yd docequdquotn Exé- utaon rig dpBodoyixiig xugudoxnons. ‘Tauaitepa GEtoxgsoexmy elvar A nouvel nO% a oxsitot dxé tv Kaotoouiéy ony xamrahow aquomowey iSeohoyia nov Suaveiverat Su 6 éindo- OV xaBeoviig eivat dvandgeuxto xai Génoto. 'H xormiei 016 Gquowotixd até iSeoksynua yivera by modoig ué dvaryoryy of oxetuaowad xat role ound émzergmpara. Oi ideoksyor 10d xamtahouod Sev baxgivowy, xatd tév Kaotoguén, Su. 6 oixo- vourxds 7Gg0¢ dév elvan obte Sraxeutss, obte ovve- Hig. "H drozey Sgdon suthéxeron orf Sodion dxa- O TIOAITHE 44 Tb dvop@oioyixd otoryeio on} oxéyn rod K. Kaotoowisy Gosiorov aoiduo8 didwv erduay xat émzeioyoewy, Ero tote va a6 aitéc. 'H Hevoueva GxoteMopata sav émpégous do mob émmgedtovrar dd tev vouo (i5uoxTy oty6oon ¥ TH owiGera (npdxertar 654 yd iotogt- ound émvyewrata tinov Menger). Ankadi, 6 x0- tahoyiouée THY doteheoudtwy tig Sodong otots dodvres set Eva ioxugs oroyeio aiBaugedias. Oi oweheots tig nogaywyig ow6dlAowy ord staga- yoyd dnorédeoua, xmols va pstogodue v6 dtaxxoi- vouie ti oyp6dide 6 naBévac ot anotéheoua, obte i xd 16 anoréheoua dgetieta on} Sgdon Evéc Gtouixo’ Sodvt0c, 6 dxoloc elven «éubaxrtl- ouévog» onjy dkétyTa Tig xowwviag nod xat ar Gxotehet xagnd Tig noonynMeioug iotogiac. 'O tH Roc aritéc Emryeignparohoyiag duqoéntet yey tH Buaduaoia ovyxstmone tod atowixod, Snug viv elye mrp i oyok, MaE Béyteg xat Kagh Mevynéa, Gihd 16 ndver dé yud oxomid 206 ovp- qavel ue TH oxohi ath Su odte 16 yews jn0- gei va ovynoorybel ard doBohoyxd todMO xai tg & tovtov, yd Ve T6 xatavoroouNe, Ad noéneL ve Gyargekoue o€ iotogiotxés Itoers (s108A. vouos, ov- vijGewa), xai ouvapiis toviter Ti onacia nokittoj- nav nooiinoBEoewv ya Th ovyxEstHAN Tig oiKovO- ptaiig Sodan. ‘Touaireon onpooia diver dnd tv Kaotogudén oviy xatédeién tig dduvauias ovyxgsmmong parxgo- ovxovourxdy jeyeSav. Avamiotdver Su. H ovyxg6tn- on téxouwy peyeBdv péow tig edoBeons THY TINY Taw npoidvtwv oregeitaL vompatos zal Sév 90- ogéger ovyxqomdtyta uetaki tév émpdoovs we- yeOGY (Kat 4a ovpmhéer ué TO GUAELEUGERO avri- ahd tod D. Xéyiex), Err Gore va noowiarer GSv- vauia mpobhépewy yd vic téoe tO paxooweyE- Gav xai Gdwvania axgGovs imohoyopo’ tav ov- otanndy tous oroyjeluv. TS xepéhato dnotelsizar xd éxegduduta otoyeia ob Suagnixg dhdatow dau GdAdtow xai, oi mgotufoes. Karaoxevés Sug ot oixovommés «ouvagToes xagaywriign oregoivrar voratos ai elvaL dxgoodudototec, H dtaniotwon aim} tod Kaotoouddy dév elvan 6é6a10 xawogavic. "Exet duatunwtet Hin aad viv ooh iis SoBohoyraiig Sodong, totic Ayer, Downs xh. “H dianiotwon aim tig Gxpood.ogiotiac, f onoia eiadyet 15 GvopBoroyxd atoryeio ard sowreoLxd Tig oixovowiig avékvong, Sév ouvosetetar Sums 4x5 id ixavorontexi, EQunveia tov Aéyov x00 SbmyoOV o7d ve xgOmintoU oi ox€oeIc dxQ00510- Quotiac, Mud téxova Equnveia G& Engene 6é6aua ve Gvargéeer ovév tino xoWwwwxooIKoVOLLXiIS doy woong (ékarouixevon, wetartoom xowawuby of cewy of uéoa éxixevtns iwuxdv oxondy). Mid réro1a avadgony, G4 Suarngoice vd atmo was Agoakyyiong tig éxtgoas.oqtetiag =t08 xa wud xovtit) THY xoLVoxGY OYE | Gewy ob bey Emttpénowy ve indgtowy oxtois dx- | ouevtvademtag zai Eumotooivng, aot 96 xogotocy va ovvtovioowy tay xowwwe aNkrkdégaon. "H eau ov mpoteivetat dnd tév Kaotooudén el- vat (0. 44) du H xatdoraoy xa 4 HEED 108 xa mitahotixot ovatiwatos eugtivtar and npdBeu avon, dyddav xai tézewv 08 év imotéoooveat Gf otaBegoig vretequivonots adhd Gvanagéyouy dexgd6hentes xal Gvoo@ohoyvsés ominequpogés Gv émyeighoewy xat av égyatouévov. Tlgdc tiv Wout xaresOuvoy Od ngéne: va Equnvevder xai i, én Tot Kaotooudén x00 otpégetar xaté tig wagkon.- xiig nohunxig oixovoniag Su. i gover Svaun dév elvan gundge mua. "H aageyeryt at 4 devataga- ‘yoy Tg 8€v uxogoiv vé QUvOmoToOV we THY GyO~ a4 (OER 55), wu O€on nod vio8ereirar Grd cvag- ueés nal veootoowerougaiwowwés oyohés tig olxo- Vounniig covdhvong (Aletté 2A. TIo6h. xai tiv x9t- wai ov ig Bonefeld xc, Meragogvuoids xai xowuvud} woop, ‘Adiva, EEévrac). Exé ueiyevd tov «Exper névo ony avdsrevky ual viv éo0ohoyérmta (Esprit, 1974) 6 Kaoto- auddys doioderet t6v abyxoov0 Tino SoBohoytx6m™- tas ds taéon yi dorequigvoty anon od Hpde oF aytiGeon wé viv nagadooure hoywh, tov «éoioy Tig dndartuingy Smug aim} eixe iopioe od hai- aud évéc teheohoyind Sopnévou xdouov, Tig do.- Kpboewgr, TOD ETO Oo yagaetY ter av din, "pas ai aim}, # tnéQGaon tod 6- diov, 16 Gxeigo dag vewregreds Sp0choyiouds G6 eyorahtiyer ué ui abigd ts 1é Souk THs péow dors ig xatuotgogés atic dnotes § Thu Oditynoe: viv xaooc9oph TOY xeaSAIROrIOG, vis woiOEG, coUc Gorornoytérns bodong. TS idaitepo évouapégov ai- lig Tiig Gvdhuonc elvor Suu mooopedyer, nooxey you ve atoiyerobernbel, of avOgdmves ales nov Gxedoivear and viy avekéeym Gvartuln tév ibiotehdv olxovopraiy oxeorwy ai Tig TEMG. Tiv hoyon tig xeoddou, dc pavracaxiig ona lag mod bev exer vonna ve Eenynbed aitaxd, dva- Béxovean dvtinades pavtaowaxés onpacies mp0ca- vatoouéves x0ds tity oixohoyuai, péoutva, TH Quiva yc TH Stapthaky tis cigrvas xai vi dapi- haky 10% xowwmnod Lorot. "H diadox4 ave ioo- dwvapet yd rv Kaotoguddn pé xavdigoevon tig Tag Tig id€ag tig dobohoydtmac, TS adv elvat Syvaoto, tO yEdRov pr , EagTn- vévo Gnd moluaxéc dnogdaes vay w6epvorIWY nai Gnd rig abOdguntes dvudodces sav wG_pve- uévav. TS dagd8herto xat ji inoLoyiowo tev cixovoprxdy diabixaodv ovvodeieta, ad 6 mpséhento tav técewv xai tov owexsidy tig 69- O TIOAITHE 45 Koquis Wuyoraiéne Bohovixd ovyagompéme wovréovas texwiti. How ind iy ida vig texniig xouderan jy idéa ig ining (maittise), tod axdivtou Eh€yyou, tig She ily wvowaoyiog (xd nod dnotehoioe How yc rove agyaiovc). “Adin 4 axdhvm logis elvan oo- Bor, xabiis of yoroeis rig texwuiIg eivar amodéhe- ates, of 5€ owérerés tg xa, Té Sout Snow Od ye- rarganel of xotaotQoguei Sivaun, dyvaota xa ur bmohoyiowa. ‘Anévave, o€ aimiv viv xoion tod vewreoui0’ SpBoroyiouod (cixovomxod xai texhoyxod) 6 Kaotopuding dvargéye of bio idéec iimépsaonc, tty Smoiwv § oyéon naganéver ddevxoinom, A gdm idéo Eyer xowouoxd yagorrriga. "Ona ob mp6yovoi yas x0 of6ovray 76 6iokoytHd wai wera uavEs REEGAOY tows, tis éxoxés, Tis BladozEs onogés xai Bevood, nov qpirevav té NdSertOA na tis éxdueves yews zh, OG mpemer nati Eueig ve evant qaotoIne Té Sou Tis Tis SoBohoyeaits Bod ong pac. (Todtuno nagayéver iy uéxor taioc xovxt- Mia THY nohtopBY ov TigHOAY 75 UétQO, Ene pU- yor tiv K6qrv xs). 'H devteon idéa. mpooavaTOni- Cera o€ wu mpdén nov prtoged ve GdAGEEL Ta me- Va, Ya Ofc. 16 teheing vé0, vd EmtvoroeL xauvotig- nove Bequoic, Eovtac ovveidnon atbriis vic éev- Bepiag ms (Stahow} xowotiottx00 xi omoveavel- onxod atoxeiov ony idéa tig inég6a0mc) Vv 04 Oéoome rege, dig wrevraio onpeto rig avédv- orig pac, t6 ggdrma mot dcpopa tic owvénetes nob EEL Na viv Evora tod doVohopouo’ ov} Gewoia to8 Kaorooidin j avridyyr tov yd viv aistévoyn nodin, ‘0 Kaotoouidng avanagadére 16 xodtay- Ho. tig airovonios of averipers Saws air} tod Painsy ‘Agsy n& xésrora Sodohoyeei xadohzdm- ta mov wmovidera, Su elvan eveomioun of xé0e nohuons. Mid térow xadohixdtyta SEV pxtoget duus, xaté tov Kaotooddn, xagd vi Gaoiterat oti owolo-tavtiatrai Sokoloyxdtmta nal Goa v6 watoget v6 cvvundgyer xa ue tepaTdin, vabiourxd, crokimound xe. xaGeot@ta. ‘AvtiBeta, 4 Evo. iis arbtovoniag & dgvoyot amoxheiet zeroes ovs- Guddomies we vy avepercmon tod cvOodrov ind xabagd éoyadeaxd, ouvoho-tavuouxd xgrTQL. ‘Qoréo0 4 agoceypon Tig Ewvoias tig aitovouiag nai tig axéong ts ué the émuéoous txboyéc too 40808 héyou agauéver EY mohoig dbtevxotnoT™H 0%6 Epy0 to’ Kaorooudén,. “Eva ororxeio nov éyye- vids mgoaibudter 0 crbriv elvan ~Smug 6 tbiog Siev- nowviter- 16, oxoyeio tig ovkoyndtmtas, “Av dé eivar wat ob GAOL aitévouor, Sév poo ve ela obte xat éyd, “Eva Gio otoyeio x00 0° aitiy mpoabuater eivar H otevi obvoeor ms ué pd Bv- von molitixis. Oi avOquxor pogoiv vd yivouv aixdvouor péow vais duadmacias nob 84 10 tapéoer dd tity étepovoulce ony Ehevvedia. dabucoia ain civar wud nokeruai Srabexaoia, tiie anoiag 16 Epyo pouiter ué aitd cig xauboywryuaiic zai. Tig wuxavdhvong. “Ouws A éumioxy ony xat- Saywyue| ain daduacia, nov Bd xéve tov avOpiinove aitévouovc, éugaviteran ve Egyerau of aevtideon ue viv modmy idéa THe OUALoYUaig aLito- voting, Ped § Kaotogiddng xaguxtnoiter ty x00- oéynch tov tic aitovouiac ave-xavnayi Xai otpappévy évavna omy dvcikmym Stu A abtOvouN, odin ovine ye wie émxowwnari dradrxacia. ‘H yoyovdduon wai 4 asborywyeri Eovv Ge ox0- 16 Ox. vy éxxowwvia Gd TAy adtovouio. Has, 7 aitovopia. SEy ptogel va ovAAMGHeL nag is Snwovoyia. "H airovoia of aimiv wy xe: atwon otmpiteran 015 yeyovds Su Eoowe Su. d1- jwoveyotue dt veo watt wé tog dddouc, nag’ 6- ut BEV E€owme xii: «TS xowwwwrs elvar avovyno cunoyed xévtote jdm Geqponévo évrde xai dub tod dxoiov jxogotv ve Euganotoiy Unoxeipeva not 1d Eeneova: éxcepiéoiota (td imowciyeva elvan Gvamorooraté xai diadéyovean 16 Eva t6 Eiko) nai meguyer zaBeavrs [1d Imioveys Sivoun now Sey unogel ve vay Set ori ovvegyaoia xai otf 8- vroxewenndrmta. H xolewa), doxo6héne. otic we- yakes émdoyés xia». Méow vig Ewouas tig n0ht- unig, 4) Ewoww tig attovoniag qaivetan 6a va dvaotpépetar mods inc iSéa StpovgyEStyTas Ga- vraowwxdy waydtov x08 algo iy idéa aitovouiog dg owverintig GMmASSqaons rat de owveibytod citonpocb.oplouod tis xowomyras, 'H rohwm}, xara t6v Kaotoptdin, oxoneve. avi O¢- onion TO¥ xowawod dig rér019, orig «pevihes é Royégn eedtow Thy xowwwa xai dtevds- vetat 18 avavyo vdhoyxd. Zxomeder ovéy és Qeaons iis TNE TOD xoWaMLxod owvdhov, avagé gerat of dnogdoes nod tgoRomoWiy TH tor taV Twowdy xai pedAoveXdy dvOoGnov. "H idéa ain} Tig Smrovoyrxdtmras éxet dig dexoréheoua. tov «to- mvaén mpoab.op.ons tig aitovouias tic Aeouitou- Gag poxtuxig xat tév Gnoxdeous tig BwvaTéTH- tog vd xatavonder | atitovonia dc SeoueutUsh adn of Sr-unoxewiewsa}, Gon «H Svoroxeuievor Exxowveria eva navea by Sounnéyy wé each xd Todo dad wi SeBoudrn Béouion Tig xoLviag dote va elvar mpaynoruxd aBivato yd toic om uetéyovtes va Géoowv ind dpquoSiyrmon aity Ti Béouion iy éxoia avarapéyouy dmegLégiotan. Aév indgxer Soa Smog yd arrtovouia ur} avarysynos ory xi8e good Béouion xat otc xgLtiios GEOL mong, nos elvan éyyev of Evav Exyisoous toh uous. Bééaa, 6 Koowoguding déyetar ba ot6v Agyaio EXmwAd nokroys OQumdrmta Eéprye O TIOAITHE 46 Té évogboionxd otorzeio ov} oxéyn tod K. Kaoroowisn a6 tiv ie Aéomon ov, onéyn nat aodén me. ‘Qorsco, citi i) hevBegia. SEV elvan vont ds Ehev- Gepia aad ty ido Tov aohmond, GAhd sive avtdonpn ws tiy idéa Su. Sey imdgyer imexquyh aad viv eidivn, mori, andgacn ot6 towteoed tol xohitionod aitod. Mijas uns Exot Sepor- xa} tig airovopiac Oéhoveas vi dxompiyer tiv Uneg- Garohoywai yevixevon dBettan nods vrEoitoottAEs loyixés tig dxéqaong’H xooGinuercux aich tiBe- Tat Gad tov Kaotoguddn ds mQdGhmpa tig duvats- Tiras tig énihoyiis. “AY fy totogia eivar Snprovgyia, ids progodye ve wgivouse xai ve émnétouue; ‘0 Kaotogrdéne pais mootpéner va anopiyouse tic aitandres Beye- Mwons timov Kagtéoiov xai wa xartaha6ouse St. xgivovtac/émAéyovtas Exoupe Hidn tmréeu thy é- layo-Sutix magdboon xat Eyoue emdéker Evedc aiiig (Gg agddoons évids Tig dmoing 16 xpive Jemdéyew Eye ud odtm ood bvvard). "Eva é- Ayvo-dSutuxds xpiver wé Oobohoyxd émupergmwora qwoig aind ve tov dmadhdooe. ad Ty asQ00510- Quotia tod xoivew, S16 dowrepixd ocitiig tig augd- Soong snwovoyAOyxe Snuoxoatia, ta éoyarrxd ovpdotiia, 6 Hogtevivas, ddAd xa x5 “Aovotstc, 1 ‘Tega Ekétaon not 16 yrovhayx, Od mpénet hor- nov va énthéEoune ot6 Eowtegixo avtiig Tig zaQd- Soong av Oehowe H dye 16 “Aovobire ywoic, dd 16 ibeiibes Tig aitovoulas was xavé tiv Exidoyh, va noowinrer ward SpGohoyixd SeonEVTEAS Tod O dxorheouds tig ExDoyig tod “Aovobuts, Kat é ha nepioodrepo, Eowtegind ywdotoua Tig eioW- notaig xovktoigac, évids tig dnotag éxzyouue, elves 4 Garodor tig ioobuvanias tng stodg tous G- Rous nohitiouods (od mBavdv oi idor ve wiv bé- xovtar Thy iodwvayia avtH). Mijas Od mpézer Gaver viv nagaboxay Tig #1 xovktoUoG was ve xa- gadeyset Oequoig tav Grwv, Saws 6 cxowemoa- ands tv Aegrav xal té 6aoamorijgua; Tid tov Kactogidén of aitd ta towripara divoue jd dndvemon nov dév Een nat dév umoged vi Eyer 6g- Bohoyexi} 6éon ai Eotpoxn Bepehivon. H d- xévmmon aii} 6aoiteta, oti nOktUxt) wos yvouN (S680) xai oni xoheta pas evdivn, dév Exer doa Dov deouevsxdemra. Aitds 6 oxewnonds tig émoyig ioxter xai yd cy axgaia nepittwon ‘Tijg mQayET@ONS wis aitévoung xowovias. «AxSym xai pd cevtovoun vowavia nob 84 Frav inavi va OEoeL ind dygr- OBriTION HE TQdMO ONS nat davyi} TOW TBrous TIS ois Ceopots, SEV Bd wropoioE va Byer dnd aitdv ty Kindo, 66, da6e6aiwve Su 4 xowwwdi/oudio- yoo) antovonia atitevioye. H bixaiwon tig ‘nagkris ms 06 Edidet0 Wow THY goyov THs, xv- giug Tod airévouov dtduov xod 6& Snuovoyioe. "AMG 4 Sets} dmotiynon adtG THY éywv Od Tiga nod A ida O4 xourwviag S€v unoget va Goet T dxeatoisymom tov | dw tind t6v éerv7d tov. Av usogodue vd 6yoTuE dnd aiitév tév wbx nai dév 6plonverar éxel 16 Ge- nEko was xgLaxig to xamLtahopoin. “Yadgxow onpzia otd Egy tod Kaoroguddn Sov Emyergeitan pwd imég6aon Tig dvevopiac aitiig tig airovoyiag mgdc ty xatesuvon Tig duavinwong pitic Gemgiac tHv neguexouevov xa av «oimaoTIXdY dEdv». TS xQd6hnpa tod s1g00- dioguowod nepueyouevniy akvov owvdéeton we viv fxagin wiecg xowaviag duavyous nob eet yxion du Geter 4 ida véovs BeoLo's xai oTiy dxoia t6 od6inpa Tig aitovopiac wera dx zod6lqua 57- hoxgatias. "ES& i thevdegia ovjy axdqaon , queta-evdexouenndetan xd. éupavitoveat “de Soo. ytd THY dvddvon mas xoweviag ot Ot Gxx0- telat tiv inépbaoy THY fotoguiv xovemdy tis veurernémmtas xai trig dmoiac oi Geopoi Gd dva- oroxitoviar xai 84 imepbaivouy viv xotaoTeoKh ‘Tay abv nob Eha6e ya 016 éowregrxd tov vew- TeQKUKdV xoWOMdY Kai héyw Tiig avtorywNowis Sout tovs xat rig Eoyorevaxits dodohoydeyrag oii tic xaoaroiter (x06. Eraveododuia too Aa- Siigevbou, ced. 289-302, “Yyrdov, ‘Adiiva 1999). "H aitévoun xowwvia dpetier cpa vi nooddtogioret meguexonennd doc xowwvia. guverdntay wetaoynia- TUOKdY nodra dxd Sha ord medio Tig Eoyaoiag xa Tig Texvohoyiag od O4 Eouv dg oTxo vi oTaHA- Tier H Coyaonax Sradixcoia vi dxxotehet Gxowen- Qao}d Tod avOgdinov xai ve yiver medio doxnons EhewWeons Snuovoyndryrac, vi xadiepwOet H ore- vij ovvegyacia Eyatonévww xai xonotay xai viv QooagHOYY THY EpyAEIwy oto: xoROTES, VA xa- Tagynbowv oi yoaperoxpariec, vi noxevtowbed i nogaywyi, ua ve dvaredet of orbrodtorevitdpeves xowdtyres, Vo ouvbedet %) oixovonia wé oixohoyrxd mo O6krjaTa, ve dmoxataataBoby oxéoelc émnoWw- vias zai ahngogdonong wéou ody hnbvons, xa v4 xataote! duvaTh ¥ SoaoTHaLoRoiNON tod Ahndv- ouod ot6 otvons tov yd TH hinpn cuverdntaw dxo- Paoewy no} Gxpogody Ty iia tov TH Cur. Mid rétoa xawotgna dvogdmvy xovktotga dgauariomxe 6 Kaorooudins, 00 Oi wxogotoe vt Goer oT Gaon Tov vewv aiitdy dkioy véu mhaiow SgGohoymétytas xai cnpaodv. Ts abr viv xates@uvon wxogel hound va dmoorngr{0et Sut 6 ios 6 Kaotogrdéns xpoSknuarioOnxe stv oviv gon tv dvogbohoyixdy nagaboxdv tig Tuas to lig Bewdpnong mods thy xatedOuvon pudic meQLEZO- wevuriig Gewpiag vig xgutuniic tov aku’ ot} {QOvO KGoH0 — pais Dewpiag nod 6 Tétog Ey Suord- muoe dordoo. O NOAITHE 47

You might also like