You are on page 1of 1

I Typ obiektu

powierzchniowy

Nazwa współczesna

SKWER [UL. INOWROCŁAWSKA]
SKWER ŚW. O. DAMIANA DE VEUSTER
Nazwa historyczna - inne

-

-

Rejestr zabytków - numer / granice*
Twórca - pierwotny

Gminna ewidencja zabytków / granice*
Twórcy - inni

-

-

Czas założenia

Czas przekształceń

-

-

Funkcja historyczna

-

Funkcja współczesna

Funkcja wypoczynkowa, rekreacyjna, społeczna

Skład gatunkowy zieleni
(współczesny i historyczny)

W składzie gatunkowym duże zróżnicowanie. Najstarsze elementy kompozycji to: pojedynczy platan klonolistny
(Platanus x hispanica ‘Acerifolia’), pojedyncza topola czarna (Polulus nigra), ksztanowiec pospolity (Aesculus
hippocastanum). Ponadto liczne młodsze topole czarne (Populus nigra ‘Italica’), klony pospolite (Acer platanoides),
klony jawory (A. pseudoplatanus) i robinie akacjowe (Robinia pseudoacacia),
Zieleń wysoka rozmieszczona nieregularnie, głównie w południowej i zachodniej części skweru. Od strony północnej
oraz wzdłuż ulic ul. Zachodniej i ul. Inowrocławskiej skwer ograniczony liniowym układem drzew – topól czarnych
oraz klonów. Na fragmentach granica skweru podkreślona również formowanym żywopłotem z ligustru pospolitego.

-

II Geneza
Teren pokryty przez zieleń urządzoną
(kształtowaną przez człowieka)

III Wartość przyrodnicza
Teren pokryty przez zieleń - o niezbadanych
wartościach przyrodniczych

Cechy wyróżniające skład gatunkowy
Kompozycja zieleni
(współczesna i historyczna)

-

IV Wartość historyczna

Cechy wyróżniające kompozycję

O niskich wartościach historycznych

Wyposażenie historyczne

-

-

V Sposób użytkowania
Teren pokryty przez zieleń – użytkowany
Teren rekreacyjny i wypoczynkowy
Skwer

VI Dostępność
Teren zieleni ogólnodostępny

Bibliografia

Numery
działek ewidencyjnych / granice*

Nazwa historyczna - pierwotna

Walory krajobrazowe obiektu
Kompleks zieleni wysokiej w otoczeniu
zabudowy mieszkaniowej.

Własność

Powierzchnia [ha]
1,66
Lokalizacja adres
ul. Inowrocławska, ul. Zachodnia, ul. Młodych Techników
Lokalizacja dzielnica
STARE MIASTO
Osiedle współczesne
Osiedle historyczne
SZCZEPIN
TSCHEPINE

Dwa wyróżniające się akcenty drzew w kompozycji zieleni skweru - pojedynczy platan klonolistny przy wejściu od ul.
Młodych Techników oraz topola czarna przy górce saneczkowej.
Liczba obsługiwanych
Wyposażenie współczesne
Elementy u. wodnego
Powiązania z zielenią
mieszkańców

Ławki
kosze na śmieci,
plac zabaw,
górka saneczkowa
Walory krajobrazowe otoczenia
-

2212

L

NL

Brak

L

NL

Brak

Struktura przestrzenna
zieleń wysoka [%]
zieleń niska [%]
woda [%]
40
60
Walory przyrodnicze obiektu i otoczenia
Obiekt powiązany z innymi terenami zieleni osiedla Szczepin

[1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [7]; [8]

Uwagi / Zalecenia
Zachować funkcję wypoczynkową. Wymaga podniesienia walorów estetycznych.

Nr katalogowy
0078
0078