You are on page 1of 8

Lesson 2: Sacred Geometry - The Genesis Pattern

This is the first official post of the Indigo School about sacred geometry. Sacred geometry is
something we will never, ever stop talking about. It is referred to as the architecture of the Universe.
It is one of the only subjects that appeals to both right and left brain. What appeals to the right brain
is usually creative, subjective and free-form. The left brain likes logical, objective things. Im going to
start this off by talking about the Genesis Pattern. If we start from the concept of how
nature/Spirit/God created life and how sacred geometry demonstrates this, it will be easier for you all
to understand. This is how I first learned about sacred geometry. (Most pictures borrowed from The
Ancient Secret of the Flower of Life by Drunvalo Melchizedek, Vol. 1.)
Sit down and drown out all of the sounds around you. Imagine quiet, still blackness all around you
going infinitely in all directions. This is what the beginning of time is described asan infinite void,
and in this void there was God (were going to say Spirit since I think that is more universal and is
the term used usually in this part of sacred geometry). Spirit is just floating in the blackness that
youre imagining. It has done nothing yet, no manifestations or creations. Spirit and the blackness
are one. There is no time, dimension, or space. Emptiness.
Spirit cannot fall, because where would you fall to in open, infinite void? Spirit cannot logically
experience any motion at all. That is, unless Spirit creates something to move relative to. Here is
Spirit in the void, represented by the Eye of Horus.
(Lekcija 2: Sacred Geometry - Genesis Pattern
Ovo je prvi slubeni post od Indigo kole o svetoj geometriji. Svete geometrije je neto to se nikada
prestati priati o. To se naziva arhitekturu svemira. To je jedan od samo subjekata koji apeluje na
oba desno i lijevo mozga. Ono apeluje na desnoj strani mozga je obino kreativni, subjektivni i
slobodne forme. Na lijevoj strani mozga voli logino, cilj stvari. Ja u poeti ovo sa priom o Genesis
uzorak. Ako krenemo od pojma kako priroda / Duh / Bog je stvorio ivot i kako svete geometrije
pokazuje ovo, to e biti lake sve da shvate. Ovo je kako sam prvi put saznao svetoj geometriji.
(Veina slika pozajmljen od Ancient Secret of the Flower of Life Drunvalo Melhisedeka, Vol. 1.)
Sedi i utopiti sve zvukove oko vas. Zamislite miran, i dalje crnilo sve oko vas ide beskonano u svim
pravcima. To je ono to je poetak vremena je opisan kao-beskonanu prazninu, i na ovu prazninu
bilo Bog (mi emo rei Duhu, jer mislim da je to vie univerzalan i to je termin koji se koristi obino u
ovom dijelu svete geometrije) . Duh je samo pluta u mraku da ti zamiljao. To jo uvijek nije uinio
nita, ni manifestacija ili kreacije. Duh i tama su jedno. Nema vremena, dimenzija, ili prostor.
Praznina.
Duh ne moe pasti, jer gdje bi pasti u otvorenoj, beskonana praznina? Duh ne moe logiki naiete
na bilo kretanja u svim. To je, osim ako Duh stvara neto za kretanje u odnosu na. Ovdje je Duh u
prazninu, koju zastupa Eye of Horus.)

Since Spirit has two options, remain doing nothing in the void or create something, it creates
something.
Its said that if we are in a pitch black room and cannot see anything, we are able to project a
sensing beam from our third-eyes (this can also be done from the hands). When you project the
beam of consciousness into the dark room for a certain distance, you are able to feel what is and
isnt in the room. There are six of the sensing rays, and they all come from the pineal gland. One ray
comes from out of the front of our heads (at the third eye), and another goes out the back. One goes
out of the left and the other out of the right side of our brain. Then another goes straight up (through
the crown chakra) and the sixth goes straight down through our neck. These are the six directions.
Now, lets come back to Spirit.
Spirit shoots a beam of consciousness out into the void to the front, then to the back, then to the left,
right, then straight up and straight down. All six directions.

(Od Duh ima dvije opcije, i dalje ne radi nita u praznini ili otvorite neto, to stvara neto.
To je rekao da ako smo u crnoj sobi teren i ne vidim nita, su u mogunosti da projektuje sensing
zrak iz nae tree oi (ovo moe biti uinjeno iz ruku) smo. Kad Projekat "zrak svesti" u mranoj sobi
za odreene udaljenosti, mogu osjetiti to je i nije u sobi koju. Postoji est senzora zraka, a oni svi
dolaze iz epifize. Jedan ray dolazi iz van ispred naih glava (na tree oko), a drugi izlazi na lea.
Jedan izlazi lijeve, a drugi iz desne strane naeg mozga. Zatim jo jedan ide ravno (kroz krunsku
akru), a esti ide ravno dolje kroz vrat. To su est pravaca.
Sada, hajde da se vrati u Duhu.
Duh snima zrak svesti van u prazninu na front, zatim lea, zatim lijevo, desno, onda ravno i ravno
dolje. Svih est pravaca.)

The next thing Spirit does is connect the ends of the projections. It forms a square around them.
After that, a beam is sent to the top and bottom, forming a pyramid on top and below. In 3D, this
forms an octahedron (one of the platonic solids).
(Sledea stvar Duh radi je spojiti krajeve projekcije. Formira kvadrat oko njih. Nakon toga, zrak se
alje na vrhu i na dnu, formirajui piramidu na vrhu i ispod. U 3D, ovo ini oktaedar (jedan od
platonski materije).)

Now Spirit has defined space. It can move outside of and around the octahedron. This is a purely
male shape, since in sacred geometry, straight lines are considered male. If you are open to
interpreting the Bible in different ways, maybe this is why a man, Adam, was created first by God.
Anything and everything Spirit does is flawless and without mistake, so keep that in mind. The
octahedron has three axes - front to back, left to right, and up and down. So Spirit spins the shape
around all three axes, and then a sphere is created around it. Curved lines, in sacred geometry, are
female. So, Spirit just took a purely male shape, the octahedron, and turned it into a female shape,
the sphere. Keeping up with the Bible interpretation: Eve was created from Adams rib, and the
sphere came from the octahedron. Think about this.
(Sada Duh je definisan prostor. To moe da se kree izvan i oko oktaedar. Ovo je isto muki oblik,
jer u svetoj geometriji, ravne linije smatraju muko. Ako ste otvoreni za tumaenje Biblije na razliite
naine, moda to je razlog zato ovjek, Adam, nastala je prva od Boga.

Sve i svata Duh radi je bez mane i bez greke, pa imajte to na umu. Oktaedar ima tri ose - naprijednazad, s lijeva na desno, i gore i dolje. Dakle, Duh vrti oblik oko sve tri osi, a zatim sferu se stvorio
oko njega. Zakrivljene linije, u svetoj geometriji, su ene. Dakle, Duh samo je isto muki oblik,
oktaedar, i pretvorio ga u enski oblik, sfere. U korak sa tumaenje Biblije: Eva je stvorena od
Adamovog rebra, a sferu doao iz oktaedar. Razmislite o tome.)

I want you all to keep in mind that the lines/beams of consciousness, the octahedron, and the sphere
are imaginary. The Void that Spirit is in is nothing, and so are the forms it creates. The lines are just
imaginary forms being created out of consciousness. So, this means that Reality itself is nothing.
(Hindus refer to Reality as maya, which means illusion.)
Back to Spirits two options: remain the way it is and sit there for all eternity, or do something. Spirit
now has a reference point, since it is sitting in the sphere. So, Spirit moves to what is newly created.
Spirit moves to the surface of the newly created sphere.

(elim da svi imati na umu da su linije / grede svesti, oktaedar, a sfera su imaginarne. Prazninu koja
Duh u nita, i tako su oblici stvara. Linije su samo imaginarni oblici se stvara iz svijesti. Dakle, to
znai da je sama Stvarnost je nita. (Hindusi pogledajte Reality kao maya, to znai iluzija.)
Povratak na Duha dvije opcije: i dalje onako kako je i sjedi tu za sva vremena, ili uini neto. Duh
sada ima referentnu toku, jer je sjedio u sferi. Dakle, Duh prelazi na ono to je novo kreirana. Duh
kree na povrinu novostvorene sfere.)

Back to Genesis comparisons: And the spirit of God moved upon the face of the waters. See how
that relates? The sequence that follows is commonly referred to as the Genesis pattern, for these
reasons and more. The next thing in Genesis is God said, Let there be light, and there was light.
Keep this in mind.
Once Spirit gets to the surface, it creates a new octahedron, spins it through the three axes, and
creates a sphere identical to the first one. Now something spectacular has happened - Spirit has
formed a vesica piscis at the intersection of the two spheres!

(Povratak na Genesis poreenja: "I duh Boji preselio na lice vode." Pogledajte kako to odnosi?
Slijed koji slijedi se obino naziva Genesis obrazac, iz tih razloga i vie. Sledea stvar u Postanku je
"Bog je rekao, 'Neka bude svjetlo', i tu je svjetlo." Imajte to na umu.
Kada Duh dobiva na povrinu, stvara novi oktaedar, vrti kroz tri ose, i stvara sferu identian prvi.
Sada se dogodilo neto spektakularno - Duh je formirala VESICA Piscis na raskrsnici dva sfere!)

The vesica piscis can be found many places inside and outside of us, but the most popular locations
are 1) the appearance of our eyes behind our eyelids, and 2) the lens inside our eyes. Remember
when I provided that second quote about God making light? The vesica piscis is light. Its the
geometric image through which light was created and through which our eyes are created (and our

eyes see light). The vesica piscis is the basic geometry of the electromagnetic field. You can see it
from three different views below.
(U VESICA Piscis se moe nai mnogo mjesta unutar i izvan nas, ali najpopularnije lokacije su 1)
izgled naim oima iza kapaka, i 2) objektiv u naim oima. Ne zaboravite, kada sam pod uvjetom
da drugi citat o Bogu inei svjetlo? U VESICA Piscis je lagan. To je geometrijski sliku kroz koji je
nastao svjetlost i kroz koje se stvaraju nae oi (i nae oi vide svjetlo). U VESICA Piscis je osnovna
geometrija elektromagnetnog polja. Moete ga vidjeti iz tri razliita pogleda ispod.)

Spirit projects another sphere, so now there are 3 spheres. Below you can see the relationship the 3
spheres make, which is the basic geometry of the star tetrahedron (the shape of the energy fields
around our bodies).
(Duh projekata drugoj sferi, tako da sada postoje 3 sfere. Ispod moete vidjeti odnos 3 sfere
napraviti, to je osnovna geometrija zvezde tetraedar (oblik energetskog polja oko naeg tijela).)

Heres another Bible reference. Spirits first motion is the first day: it produced the vesica piscis,
which is light. On the second motion/day, it made the basic geometry of the star tetrahedron. Lets
keep going.
Now, the only thing Spirit can do is move to the innermost point on the circle and project another
sphere. This is what Spirit always does from this point on. It moves around the equator of the original
sphere, it does it again. It keeps doing this until it makes a fourth sphere, and this 4th sphere
happens on the third metaphorical day. Spirit repeats creating a fifth sphere, and now it is the
fourth day of Genesis. Many Bibles cite the fourth day to be when exactly one half of creation was
completed. Remember that.
(Evo jo jedna Biblija referenca. Prvi zahtjev Duh je prvi dan: to je proizvelo VESICA Piscis, koji je
svjetlo. Na drugom zahtjevu / dan, to je osnovna geometrija zvezde tetraedra. Hajde da nastavimo.

Sada, jedino to Duh mogu je prei na najdublje toke na krug i projekata drugoj sferi. To je ono to
Duh uvijek radi od ovog trenutka. Kree se oko ekvatora originalnog sfere, ponovo radi. To dri radi
sve dok ini etvrti sfera, i to 4. sferi se deava na treem metaforiki "dan". Duh ponavlja stvaranje
petu sferu, a sada je etvrti "dan" Postanka. Mnogi Biblije navode etvrti dan da se, kada je zavren
tano pola stvaranja. Zapamtite da.)

Spirit makes a sixth sphere on the fifth day of Genesis. Finally, on the sixth day, something major
happens: the seventh sphere forms the image below, which completes the half that we had on day
four. Those who are familiar with sacred geometry know that this pattern is called the Seed of Life.
(Duh ini esti sfere na peti dan Genesis. Konano, na esti dan, neto veih dogodi: sedme sfere
formira sliku ispod, koji upotpunjuje pola koje smo imali na dan etiri. Oni koji su upoznati sa svete
geometrije znamo da je ovaj obrazac se zove Seed ivota.)

Many earlier Bibles said that In the beginning there were six. The Seed of Life, this six-petaled
flower, demonstrates that. This is the Genesis pattern. It is the basic foundation of all matter. In
Drunvalo Melchizedeks words, it is the living map of the creation of all Reality.
This is the beginning. We will dive much deeper into this very soon, since the Indigo Schools sacred
geometry lesson will have many parts to it. Next, we talk about the torus. Love and light!

(Mnogi ranije Biblije rekao da je "U poetku je bilo est." Seme ivota, ovaj est
latica cvijeta, pokazuje da. To je Genesis obrazac. To je osnovni temelj svih stvari. U
Drunvalo Melchizedek rijeima, to je "ivi mapa stvaranje svih stvarnosti."
Ovo je poetak. Mi emo zaronite dublje u ovu vrlo brzo, jer e Indigo kole svete
geometrije lekciju imaju mnogo dijelova za to. Dalje, govorimo o torusa. Ljubav i
svjetlo!)

http://indigoschool.tumblr.com/post/125267542602/lesson-2-sacred-geometry-thegenesis-pattern