You are on page 1of 2

TEMA: NATURVETENSK AP

FAKTA
Förskolan Uven i Umeå
har tre avdelningar: Tofsen,
Vingen och Fjädern.
Förskolan arbetar mycket med ute-
pedagogik, digitala hjälpmedel och
pedagogisk dokumentation.
På förskolans egen blogg
forskolanuven.wordpress.com
går det att följa arbetet med verb
och naturvetenskap.

Far och flyg
med fysik
Flyga, singla, virvla, sväva … Barnen på Uvens
förskola i Umeå närmar sig naturvetenskap
med hjälp av verb.

– KÄNNER NI VILKEN härlig vind! – De tunna kan flyga bättre och de stora
Vintermorgon i Umeå. Den uppåtgående kan flyga jättemycket.
solen speglar sig i älven och möts av en Hon och de andra sprider ut sig på det
isande västanvind, men förskolläraren frostnupna gräset med sina plan i nävarna.
Hanna Vretblom är nöjd. Det är barnen Några barn har också ”flygande mattor”,
och den övriga personalen från avdelning det vill säga silkespappersbitar. Förtjus-
Fjädern på Uvens förskola också. För efter ningen, uttryckt i tjut och skratt, är upp-­
veckor av stiltje är dagens blåst just vad enbar när de märker hur vinden genast
de längtat efter. tar tag i ”mattorna” så de flyger iväg med nämligen i ett arbetssätt där naturveten- ”snurra”, ”falla”, ”forsa” går att koppla till
Hanna Vretblom plockar upp det ena en hisklig fart. skap kopplas ihop med ord, närmare fysikämnet.
pappersflygplanet efter det andra ur en Planen, däremot, beter sig på olika vis. bestämt verb. Eva Persson och hennes kollegor fick
påse och delar ut dem. Planen, som grupp­- En del störtdyker, andra seglar en stund en lång lista med verb.
en tillverkade i går, är lite olika både till och landar sedan mjukt. DET HELA BÖRJADE med att förskollära- – Först kändes det märkligt och ab-­
form, storlek och material och barnen har Personalen går runt och tittar, men ren Eva Persson gick Förskollärarlyftet strakt, men vi insåg ganska snabbt att det
teorier om hur detta kommer att påverka provar också sina egna plan och diskute- i naturvetenskap och teknik. Hon och satte fokus på görandet. Det blev lättare
flygförmågan. Kellie är säker på sin sak: rar flygmetoder med barnen. Har det kollegorna på Uven tyckte de hade för att undersöka saker tillsammans med
betydelse varifrån vinden kommer, går grunda kunskaper, i framför allt kemi barnen om vi utgick från verb, särskilt
det bättre om man tar sats nerför kullen? och fysik, för att uppnå läroplanens mål. sådana verb som man kan undersöka med
Så småningom samlas gruppen igen, Strax intill Uvens förskola låg Idéan, kroppen.
för att sammanfatta. Umeå kommuns pedagogiska utvecklings- Avdelning Fjädern, där Uvens 4–5-åring-
– Silkespappret flög jättejättejättejätte­ centrum. När de fick nys om att Eva Pers-­ ar går, började med orden snurra, virvla
långt, men ritpappret var väldigt dåligt, son gått kursen kopplade de ihop henne och rulla.
säger Astrid medan Adam konstaterar att med ett forskningsprojekt på Umeå – Men vi märkte att det var för mycket.
hans plan flög långt när han kastade det universitet, som gick ut på att förskolor Vi blev helt snurriga och barnen hade svårt
uppåt. som jobbade med naturvetenskap, i stället att fokusera. Så då valde vi bara ”rulla”,
– Mitt gjorde en kullerbytta i luften, för att arbeta med teman kring substantiv säger Hanna Vretblom.
säger Vidar och förklarar att han åstad-­ som ”skog” och ”vatten”, skulle prova att – Då tände barnen till, säger Eva Pers­-
kom detta genom att kasta det mot vinden. utgå från verb. Tanken är, att verb gör son. Det var så mycket kraft och rörelse i
Barnen beskriver hur plan och mattor ämnena fysik och kemi mer lättillgängliga. det ordet och det fanns så mycket att
betett sig med ord som ”sväva”, ”singla” Kemiord kan vara sådana som har med utforska.
och ”virvla”, ord som numera ingår i deras möten mellan material att göra som ”fast-­ I två hela terminer rullades barn, vuxna
vardagsvokabulär. Dagens flygövning ingår na”, ”smälta”, medan rörelseverb som och prylar på avdelning Fjädern, och den

24 TEXT—INGELA HOFSTEN FOTO—MALIN GRÖNBORG TIDNINGEN FÖRSKOLAN #2—2017
25
TEMA: NATURVETENSK AP

– Vi gillar sådant som verkar
krångligt, som vi inte har några
självklara svar på, utan måste
utforska för att förstå, säger
Hanna Vretblom.

fick instruktioner i hur man steg för steg
viker ett pappersplan.
Digital teknik är över huvud taget till stor
hjälp i arbetet med verben, säger de två
förskollärarna och pekar på möjligheten
att blogga, göra inspelningar och filmer
med mera.
Ambitionen är också att jobba estetiskt
med temaorden. Bild känns själv­klart att
involvera, genom att rita och måla, jobba
med lera och så vidare. Men det finns ju
andra estetiska uttrycksformer. I höstas
gjorde de en dramalek då barnen fick
ena frågan gav nästa. Hur är det att rulla skapar. På onsdagar prövas idéerna vid tänka ut något som kunde flyga och som
uppför jämfört med nedför? Vad händer området vid älven, och på torsdagar går de ville bli förtrollade till. När de hade
om man rullar själv och om man ger fart? de igenom vad pedagogerna skrivit på blåst in sin önskning i en magisk burk blev
Varför rullar olika saker och personer förskolans blogg om veckans arbete. de förtrollade.
olika fort? Under terminen med verbet ”flyga” har – Sedan lekte vi rätt länge tillsammans,
– Alla rullade på olika sätt. Det satte i gruppen funderat på olika flygsätt. Hur säger Eva Persson. Hon hoppas också
gång väldigt intressanta diskussioner, för flyger flygplan och helikoptrar, superhjäl- kunna skapa ”flygamusik” tillsammans
alla hade sin egen upplevelse, säger Hanna tar och spöken, olika sorters fåglar och med barnen, för att kunna fundera över
Vretblom. andra flygfän? De har också reflekterat hur musiken inverkar på rörelserna.
Och eftersom de hade bestämt sig för
att försöka få med alla sinnen, stannade EFTER ATT DE HAR börjat jobba med
de inte vid känslan, utan funderade också "Föräldrar har berättat verben har pedagogerna på Uven ändrat

att deras barn börjat
över hur det ser ut när man rullar och hur sitt förhållningssätt till barnen. Det har
det kan låta. gjort arbetet mer lustfyllt, eftersom det
– Vi lyssnade mycket på de olika ljuden
när vi rullade i snö, säger Eva Persson. använda ord som hovra gör att de själva lär sig nya saker varje dag.
– Vi ställer öppna frågor, i stället för
– Men vi hann inte till lukt och smak. Det
hade ju varit jätteintressant att ta reda på
och anfallsvinkel." sådana som barnen förstår att vi har svar
på, och försöker att hela tiden titta på vad
om man kan känna lukten på ”rulla”. de faktiskt gör, i stället för att kliva in och
Året därpå tog de sig an verbet ”virvla” kring kraft, luft och vind, högt och lågt, göra egna bedömningar, säger Hanna
och nu är det alltså ”flyga” som gäller. start och landning, storlek, vilket i sin tur Vretblom.
lett till att de kommit in på begrepp och Det tog ett tag att implementera det nya
ÄVEN DE TVÅ andra avdelningarna på ord som ”roder”, ”propeller”, ”tyngdkraft”, förhållningssättet, inte minst hos barnen.
Uven, för 1–2-åringar och 2–4-åringar, har ”stabilitet”. Både fysik och språk, alltså. – Men nu har de förstått att vi faktiskt
jobbat med verb kopplat till naturkun- Sedan språkforskaren Ulla Damber vill veta. Vi undersöker saker och prövar
skap under de här åren, men med andra kopplades ihop med förskolan, har peda-­ tankar tillsammans med dem.
ord, bland annat ”smälta”, ”absorbera” gogerna börjat tänka extra mycket på att Under virvlaterminen utvecklade
och ”låta”. I år kör alla tre avdelningar vidga barnens – och sina egna – ordförråd. förskollärarna också konsten att göra
”flyga”. Vilket gett resultat. medvetna feltolkningar.
– Med de yngre barnen blir det förstås – Föräldrar har berättat att deras barn – Det var förlösande!
på ett annat sätt. De får jobba långsam- börjat använda ord som ”hovra” och ”an­- Barnen blev tvungna att argumentera
mare. Men det funkar, och de barnen är fallsvinkel”, säger Eva Persson med ett och utveckla sina sätt att förklara saker.
fenomenala på de fysiska bitarna, säger leende. – Det är precis dit vi vill komma. Sam-­
Eva Persson. tidigt är vi fortfarande tydliga vuxna. Det
Tre dagar per vecka är särskilt vikta åt ATT FÖLJA BESKRIVNINGAR i flera led är är vi som leder arbetet, men barnen fyller
ordet. På tisdagar reflekterar gruppen till­- en annan sak som barnen fått öva på i det med innehåll, säger Hanna Vretblom.
sammans kring det, lägger fram hypoteser, och med verbprojekten. Som i tisdags, då – Vi har nog till och med blivit ännu
tittar på bilder och filmer, läser böcker, de via appen How to make an aeroplane tydligare, säger Eva Persson.

26 TIDNINGEN FÖRSKOLAN #2—2017