You are on page 1of 6

Biuro Rodziny Wincentyskiej Przeoony Generalny

1
LIST N A
WIEL K I P OS T
Biuro Rodziny Wincentyskiej Przeoony Generalny
Rzym, 22 lutego 2017

Do wszystkich czonkw Rodziny Wincentyskiej

Drodzy Bracia i Siostry,

Niech aska i pokj Jezusa zawsze bd z nami!

Na pocztku tego listu chciabym skorzysta z okazji, by z caego serca podzikowa


kademu z Was za liczne yczenia boonarodzeniowe i noworoczne, ktre otrzymaem
drog pocztow, mailow lub za porednictwem rnych mediw spoecznociowych.
Podziwiam Wasze wiadectwo i heroiczn posug podejmowan w trudnych
momentach i odlegych rejonach wiata. Sercem jestem przy kadym z Was, a moje
myli i modlitwy codziennie Wam towarzysz.

Czas Wielkiego Postu jest blisko!

W licie na Adwent, rozwaaem Wcielenie jako jedn z podstawowych tajemnic


duchowoci w. Wincentego a Paulo. W tegorocznym licie na Wielki Post, chciabym
wraz z Wami zastanowi si nad tajemnic Trjcy witej, ktra rwnie naley do
podstawowych tajemnic duchowoci w. Wincentego.

W Reguach Wsplnych Zgromadzenia Misji, w. Wincenty pisze:

Wedug bulli erekcyjnej naszego Zgromadzenia powinnimy w szczeglniejszy


sposb czci niewysowione tajemnice Trjcy Przenajwitszej i wcielenia Syna
Boego. Dlatego bdziemy usiowali jak najdokadniej i w miar monoci jak
najdoskonalej to czyni, speniajc przede wszystkim nastpujce trzy praktyki:
1 wzbudza czsto w gbi serca akt wiary i czci wzgldem tych tajemnic; 2
ofiarowywa codziennie ku ich uczczeniu jakie modlitwy i dobre uczynki, a
zawaszcza ich wita obchodzi uroczycie i moliwie z jak najwiksz
pobonoci; 3 stara si usilnie zaszczepia w sercach ludzkich znajomo,
cze i naboestwo do tych tajemnic, czy przez poucza-nie, czy te przez nasz
przykad (Reguy Wsplne X, 2).

W Konstytucjach Zgromadzenia Misji moemy przeczyta:

Jako wiadkowie i gosiciele mioci Boga, winnimy mie gbokie


naboestwo i oddawa specjalny kult tajemnicy Trjcy Przenajwitszej i
tajemnicy Wcielenia (Konstytucje IV, 48).

2
Biuro Rodziny Wincentyskiej Przeoony Generalny
Jakie jest przesanie Trjcy witej: dla mnie osobicie, dla wsplnoty, w ktrej yj,
zgromadzenia lub grupy, do ktrej nale, dla mojej rodziny, osb, do ktrych Jezus
posya mnie, aby im suy?

Jezus pomaga nam w rozumieniu Trjcy witej: tosamoci, misji oraz planu Ojca,
Syna i Ducha witego. Pomaga zrozumie relacj istniejc midzy trzema Osobami,
cis wi, ktra Je jednoczy oraz wpyw Trjcy witej na kad osob indywidualnie
jak rwnie na cae spoeczestwo.

W miar jak odkrywamy i rozwijamy za ask Bo nierozerwaln wi pomidzy:


Trjc i kadym czowiekiem, Trjc i wsplnot oraz Trjc i ludzkoci, coraz bardziej
przybliamy si do doskonaego modelu relacji, ktre s podstawowym elementem
naszego ycia. Nie zostalimy stworzeni jako oddzielone od siebie wyspy, ale jako
istoty spoeczne i jako rodzina, w taki sposb, e w gbi naszego jestestwa
stanowimy jedno z Bogiem, to znaczy z Trjc wit i ze sob nawzajem.

Trjca wita pozostaje dla nas tajemnic. To, co wiemy o Ojcu, Synu i Duchu witym,
zostao nam przekazane przez Jezusa, ktry ukaza nam Trjc wit jako doskonay
wzr relacji.

Naszej refleksji o Trjcy witej powinna towarzyszy ch i zamiar wcielania tego


doskonaego wzoru relacji w konkretnej sytuacji yciowej, w jakiej si znajduj, we
wsplnocie, w ktrej yj, w zgromadzeniu lub grupie, do ktrej nale, w rodzinie, z
osobami, do ktrych Jezus mnie posya, aby im suy.

Trjca wita jest doskonaym wzorem relacji! Jezus ukazuje J nam jako idea.
Wzajemna relacja midzy Ojcem i Synem.
Wzajemna relacja midzy Ojcem i Duchem witym.
Wzajemna relacja midzy Synem i Duchem witym.
Relacja Ojca, Syna i Ducha witego.

Co moemy zobaczy w tych relacjach?

1) Moemy zobaczy, e uwaga zawsze jest skupiona na drugiej osobie, a nie na


sobie samym.
2) Moemy zobaczy, e pierwszestwo jest zawsze przyznawane drugiemu, a nie
sobie.
3) Moemy zobaczy, e chwaa, wdziczno i podziw s zawsze ofiarowane
drugiemu, a nie sobie.
4) Moemy zobaczy, e kada z trzech Osb Trjcy witej wyraa zawsze
potrzeb wsppracy z drug, aby wypeni misj.
5) Moemy zobaczy, e kada z trzech Osb Trjcy witej zawsze jasno wyraa,
i niewystarczajce i bezowocne byoby dla kadej z nich dziaanie w
pojedynk.

3
Biuro Rodziny Wincentyskiej Przeoony Generalny
Co mwi mi wzr relacji wewntrz Trjcy odnonie mego wasnego ycia:
a) mojej relacji z Bogiem,
b) mojej relacji do wsplnoty,
c) mojej relacji z rodzin,
d) mojej relacji z tymi, do ktrych Jezus posya mnie, aby im suy?

Poniewa nie jestemy samotnymi wyspami, ale naleymy do rodziny ludzkiej,


relacje s nieodczn czci naszej misji. Idealny wzr Trjcy witej,
pozostawiony przez Jezusa, jest wzorem do naladowania.

w. Wincenty a Paulo uczyni z tego wzoru jedn z podstaw swej duchowoci. W tym
czasie Wielkiego Postu jestemy zaproszeni, aby bardziej przybliy si do idealnego
wzoru relacji, ktry daje nam Jezus.

Jeeli kady z nas przyzna pierwszestwo drugiemu, uzna go przed swymi wasnymi
pragnieniami, interesami, przed swymi wasnymi, osobistymi yczeniami; jeeli kady
bdzie zwraca uwag na drugiego, dzieli si czasem, mylami, dowiadczeniami,
trudnociami, wtpliwociami, cierpieniami, radociami, itd., podajc za
doskonaym wzorem relacji Trjcy witej, wwczas kto inny postpi podobnie
wobec nas. W ten sposb nasze relacje nabior cudownego i wspaniaego ksztatu,
dziki czemu wsplnie zrealizujemy misj powierzon przez Jezusa, w najlepszy i, na
ile to moliwe, najbardziej skuteczny sposb.

Aby pomc sobie w medytacji tego doskonaego wzoru relacji, wykorzystajmy dwa
inne fragmenty w. Wincentego o Trjcy witej, jak rwnie krtk refleksj ks.
Getlio Mota Grossi, CM:

Trzeba, aby duch jednoci zapuci w nas gbokie korzenie, jeeli pragniemy
mie w sobie obraz Przenajwitszej Trjcy i jeeli pragniemy wej w wit
wi z Ojcem, Synem i Duchem witym. C bowiem decyduje o jednoci i
wzajemnych relacjach w Bogu, jeli nie rwno i odrbno trzech Osb? C
jest u rda ich mioci, jeli nie ich podobiestwo? A gdyby midzy nimi nie
byo mioci, co byoby tam pocigajcego pyta czcigodny biskup Genewy
(Franciszek Salezy). W Trjcy witej jest wic jedno: to, czego pragnie Ojciec,
tego chce i Syn; dziea Ducha witego s zarazem dzieami Ojca i Syna.
Postpuj identycznie, maj t sam moc i tak sam dziaalno. Oto jestemy
u rda doskonaoci i to jest nasz wzr. Zabiegajmy o jedno pord nas.
Bdzie nas bardzo wielu, ale w taki sposb, jakby by tylko jeden; w
rnorodnoci zachowamy wit jedno. Jeli mamy jej ju nieco, ale nie w
stopniu wystarczajcym, bagajmy Boga o udzielenie tego, czego nam jeszcze
nie dostaje. Zwracajc uwag na to, w czym si od siebie odrniamy,
podejmujmy wysiek, by wzmc podobiestwo i zrwna si z innymi.
Podobiestwo i rwno s u rda mioci, mio za zmierza ku jednoci.
Usiujmy zatem ywi te same uczucia i miejmy to samo umiowanie naszych

4
Biuro Rodziny Wincentyskiej Przeoony Generalny
prac apostolskich, a take mio tego, co si dzieje pord nas (Konferencja
206 z 23 maja 1659 O jednoci; Coste XII, 256-257).

yjcie razem tak, jak bycie miay tylko jedno serce i jedn dusz (por. Dz 4,32) i
przez t jedno ducha byy prawdziwym obrazem zjednoczenia Boga,
podobnie jak wasza liczba, ktra przedstawia trzy Osoby Najwitszej Trjcy.

Modl si o to do Ducha witego, ktry jest jednoci Ojca i Syna, aby by


rwnie wasz jednoci, aby udzieli wam gbokiego pokoju w
przeciwnociach i trudnociach, ktre zdarzaj si czsto pord Ubogich. Ale
przypomnijcie sobie rwnie, e wanie tam jest wasz krzy, poprzez ktry nasz
Pan wzywa was do siebie i zaprasza do swego odpoczynku. Wszyscy maj w
powaaniu wasze zajcie, a dobrzy ludzie nie znaj na ziemi innego, ktre
byoby bardziej zaszczytne czy wite, gdy jest wykonywane z pobonoci (List
z 30 lipca 1651 do Siostry Anny Hardemont, w Hennebont, Coste IV, 235-236).

Naboestwo w. Wincentego do Trjcy witej nie jest wiczeniem intelektualnym,


ale poszukiwaniem serca, ktre prowadzio go i nas rwnie prowadzi, jako
Zgromadzenie nadal yjce charyzmatem Zaoyciela, do podwjnego
dowiadczenia:

a) Naladowania relacji midzy trzema Osobami. W Kociele i tak jak to czyni Koci,
Zgromadzenie odnajduje w Trjcy Przenajwitszej najwysz zasad swojego
dziaania i swojego ycia (Konstytucje II, 20). Jestemy wezwani, by by obrazem
Trjcy witej, Boga Mioci miosiernej i wspczujcej (por. Konferencja 152 z 6
sierpnia [1656] O duchu wspczucia i miosierdzia, Coste XI, 340), Boga ubogich,
maluczkich, najsabszych, do ktrych jestemy przeznaczeni z racji naszego
charyzmatu. Odnosi si to do nas, do Sistr Miosierdzia i caej Rodziny
Wincentyskiej.

Wezwani do jednoci w mioci, do jednorodnoci w wieloci, do komunii ycia,


jednoci w rnorodnoci darw, oywiani przez Ducha witego, posyani jak Jezus
dla misyjnej i ewangelizacyjnej mioci Ubogich, jestemy zaproszeni, za przykadem
Jezusa, Ewangelizatora Ubogich, do kreatywnej wiernoci charyzmatowi, ktrym
natchn Duch wity w. Wincentego, charyzmatowi danemu Zgromadzeniu, ktrego
jestemy spadkobiercami.

b) Dlatego te nasze naboestwo do Trjcy witej, podobnie jak naboestwo w.


Wincentego, powinno by zwizane z misj (por. Konferencja 118 z 23 maja 1655
Powtrzenie rozmylania, Coste XI, 180-182), z goszeniem tajemnicy mioci Boga do
Ubogich, dla ich zbawienia (por. ibid., 181). Sowo stao si ciaem z mioci, posane
przez Ojca (por. J 3,16), poczte przez Ducha witego (por. k 1,35) w onie Maryi i
namaszczone przez tego samego Ducha, by nie Dobr Nowin Ubogim. We
wcielonym Sowie, obecnym w Ubogich, w. Wincenty widzia najdoskonalsze

5
Biuro Rodziny Wincentyskiej Przeoony Generalny
objawienie mioci Boej (por. J 3,16; 14,9), mioci preferencyjnej Boga Trjjedynego
do maluczkich tego wiata (Getlio Mota Grossi, CM).

Obchodzimy 400. rocznic charyzmatu w. Wincentego a Paulo. Niech ten Rok


Jubileuszowy przyniesie nam obfite owoce! Z cakowit ufnoci w Bo Opatrzno,
przez wstawiennictwo Matki Boej od Cudownego Medalika, w. Wincentego a Paulo
oraz wszystkich witych i bogosawionych Rodziny Wincentyskiej, kontynuujmy
nasz drog w gb siebie i na zewntrz, w kierunku naszych wsplnot, rodzin i osb,
do ktrych Jezus nas posya, aby im suy, w kierunku tych, ktrzy by moe nie znaj
jeszcze naszego charyzmatu lub do tych miejsc, gdzie on si jeszcze nie zakorzeni.

Mam nadziej i modl si, aby tegoroczne obchody Wielkiego Tygodnia, Wielkiej
Nocy i Okresu Wielkanocnego przyniosy nam jeszcze wicej radoci i naday
wikszego sensu naszej misji, poprzez rozwaanie Trjcy witej i denie do
doskonaego wzoru relacji.

Mdlmy si nadal za siebie nawzajem!

Wasz brat w w. Wincentym,

Toma Mavri, C.M.


Przeoony Generalny

pobierz PDF pobierz eBook czytaj online

You might also like