You are on page 1of 271
RO“DAIAL 1 PODZIELNOSC LICZB 1 ROZKLAD NA CZYNIKI PIERWSZE 4, Podeictnde jedne) liesby procs droga, Teoria ies sajmuje tie badanen wasn les ctkowityeh. Dopdkt ie ugdminy poles esky calowi, bydeemy proce Mesby ca Eemate rom iedby DeLee, LW sxezgilis, Hey elkowie dedi, 3, es olga L258 HO azywaé bye Hest naturalgm ‘Dd lesbach clkowitych ab mwiny, 20 a jest pox use ten resty) pron bal dea jentmillrotnoig hay ‘Ot dttom hey joel tne tke ese ne _ ask ‘so sybolem Dla (essai Bet dation oh Twierdenie 1 Wary abt Ble pocagla 20 sty samsee war Dowéd. W myilsfaéeh (wientaena ore w my defini symbol sg, Sila thie Hedy eat RT ie dake tent, sal ents «4 poniowatiloceyn 1 jnt snow cab calowt, wigs ata wos dowd, #0 ale. eb 0 2 OUDULL 1 Pose Ba Dowisdstne teiedzesie modemy tot wypoveiedsid we posi: Drisnedecnibn dane} hesby” ft now dsm te “elyiny tt powiedsie Ae soruack sy jest prechod Wack, Jota ab, 1 pray ruzetkin clkowityn many “s detinictdilnika wynika ovciem, 4 pray wselhich cal- Iowityeh bik many kb shad woe ab oar w my) ter ‘honin{ aajdajomy ak, «do 12, Wepilne dailnild ww Heb, Jost a, Bi dq czbari catkawity takin tat a od nazywamy rpg dai lie ab Podabaie okeslay wepélay dink wig) nit dw Heeb atkowityeh, Eatwo wine. to rwplny dsc dow Bad jt ‘Erato ich "mg ako eich roticy oreegsowy. domed fowontawionny cacao) tad ras lode #tvirdsaaa Syne nalyehmis, 26 Jee data to pry mozlich calborityh #1 y many dias + by. Lato tei wide 2 wrpsly dela wu | wig} Hea jest dicen ih rum gers. 8.5 Najwighary wrslny deielaik. Lcaby walqdnie pie ‘esas. Najwihany 2 wp dail Bexb Dyn mye Suny najoikargn rpinym dasbaiom ty Hes xnaezamy Prost (abel fue fete jal Jedan peeyoajani) = Eyck Mesh abut icf atom to apm (anf) mu oan ‘Sona wards pny evn lB yt ich 1 jst w Katyn rani jay 0 woplayeh die Sil let ade Durc Herby ay dla Mérych (0)—f, nasywamy roan MerTeeo win, te jl by 0 6b pling pre ich ajicany apy disk to otrymamy heaby rine Heme wa a ean wea Mla . Init niech a—day i bad lceby 1B, s9 wie cl owite, Gaby hesby a {by nie bly waged pense, teh asjwisany werplny dna 8 bylby wighony edt | milo Giada | Byesby prey ast by calkowtya kad ada, Pode: fo dowodat te iesbe Kisra wobee 81 ert ‘ihn of jot wry dle eb 21 cn niemotliwe, ‘Koro d Jest nawichsryn wspdnym dailikiea yeh Hee, Tato dal) vided, 20 ftell (a D}m—t. 1 Aa fo 8 Bm. tote. glyby byl) d>!, tomslibyimy dé, shad wobec Si teiedonia 1 byoby da a x drug stony dB. Lic G1 ply ce wih dee sb 8 18 ew ‘sloteniy 4 (8) 1 Mout dows, 20 dl Hozbnatralnyh Kim: jel <1, (ow cag mir lym-+2, smth inaije co ajc jedan leak, Men jest picrwsan wiped Ladde) posostalyeh lice {ego cig. ‘Nie jest to jedan pra dla E12, m= 2134 a dl sadaejlesby [> i ipery odpowiednich mh at ets jh 18 dm tem em ge vie tu ne aby fous pe Ime be 20%, “ln emi by toes wed ee pe 7 etn 21 et an Ua hy mann EE ‘Sy mtmin m ture Bet cya nem et pen een Lt pene) § 4 Najmiojer wspélna winokrotnas. Licabe calkawitg , Kaira jt pole race aid = enh asuralnyes assywamy rnplng isarofntig teh ish. Najomieeoa Hes ‘ntaraing Ny Kira jest wspg. wilokrotmofiy Heeb natural yeh aboot nazytamy hajmaiejea romping iloronatlg ‘yen teh Vomnacramy’ proce abv, Leb taka iste 2 tre, gly eae ery naan pciloe pees katt es Tec opi Hlcrya, w katy, sad abtree tnyeh) lca tralayel ataije joa najanigna ‘Twierdzenie % Kuada ronplna wlobrotnié Neo} natura rych aol fot podsataa praez namie mpd tile rai teh eb ‘ OUTING. bien td Dowéd, Preypasémy, wbrew twienneio, de wap wie Iokrstoid W lesb aaturainycl Bj! ate jos podilnn pret inejuniejaza vspia wislkovtoig N'tyeh ler, Onnacraae reer q ora chow elena prace N proct resmie tego diilenia, beoiony wig il WaaNen, tao jet lesa natrlng mnisjng oN. Sind r=W— GN, co wads toh, $2} 4c lear ea podrcinn pre kata sh Ba gd leaby W713 peer to ienby pode. Licabe teralna F bylaby wige wpa wieekrowoteig Herb a), mniojrs4 of N, wirew olselena Hesby N. ym ramyo twirdvenie 2 jen down, 15 Whasnosé najwigharego wspilnego dil, Udo- wodsiny ‘Twisedaenie 5. Najoihary rly dil xd calor ‘yok jst poten pace bay iy voy date yeh Hea. Dowéa 9, Nie abun! bala dann esa eaowityi, aad ich wap lun t—ajwiharyn © ‘Ganacany prose mvancjng wspdlng wkend talkw dated W styl twiednco kad ab Dyn Jako ‘espn wishkeotnsd ez adds» st pada peace n Woot sig, 20 jn plan clo Rea aby a> tom nd plye d jest najwighszym_ wspdloym dalaien tyeh leh’ Lace dri seony tsi bye m= gy m Jot dakronofela lead dh Zan, n=d dao 0,46 Jest Podsishe pont Maid sich al" c bdo, 5 6 Zaletnoié migdey najwigherym wrpélaym dsilaikin, najmaicjsn wlan, wilokrotnoscg. dw He Zachos asp ‘Trrerdeenle 4, Nace dw tes uaturatoych Jot riony Aceyons fly najaiaete wee doa rors teh na ijt roping tobrotna Dowd. Niceh N ozoncee najisien wpshoy willrol oid lnab natminye at he Pouca despa ub et expos teeplg selokrotnaeig lea by wige omy tied 2 °y wdlag Sete : ab jos pine pres N &prneto motemy napsné o ab—aN, flac jot esha natralnn, Z roo strony, sora Jet wie {okronctey lead at to any ® Neko N=IB, ee i104 Vez naturaayns, Woke ()& (2 snaujemy “ abadke | ab=dlb, “ee pede i ama co diode 2 ent apy ditikiom Le 0B ‘Seek cron ® ozncaayakkolwick py dil ez ib Many ice ° adn 8 ba, lac 0,4 5, Haba matraayni, Wabee 1) 2ajjeon Babes} dyhmab, v dow, de ies ay by jest wopding widobotnain Vex 2 be aco w nya sedate? at Bye podielna prez ¥ ® tasb—Nt tae ¢ joa lesba cathy, Lect nn mocy (f) 1) Je 2 aNmab= aby shad wae jo NHN naa =the Los deat ie a Ui ch «a bilayn pre Lay iny pany ide 9 Gch en coe stead fd jot naeiayan eps dele heb b ear i yaa we pros er "W sergdaog jes tabs to deta wale) Ahje 2B amy we Wain. Naja pang milrotakt dow Ves me turangh mete pararyeh Jot ch oo 4% Zauadnieze (wierdsenie arytmetyli. Niec tora #1 Ing dice Keun mtg gh pirwey oe ta ea natrnng, Blue. Liesbe ne fest wie pclae & pene, eaon tee, spl twiedenia 2 pace nani ‘woplng winouronaté yeh eb korn wooo (8)=1 oraz bya wnindkn 2 twisroenin teat Sb Herynene ab, May ice actah, gine tox het callow, skqd c= tb en le ‘Uowosniny w ten sos 6 OAD Rn “Twirdzenie 5. Lictha dude Woeym dow te {pernan swage fdnago 2 capi ft deelnion drapeo cnt ‘Twioedsonie 0, swane nihialy zudaicegm toledzeiem aryinetyi, wlowodalsay dla lex) saturlnyeh Intro jednak ‘iri #0 Jost ono prawasiwe dla walkie eaiowityeh, iy min skeen on aloo hoy CCRICEEE, Dowié mune vps eran ‘Feat tn ie aowye'a beynamy ee tose Twieedzenie 6. Jel Haby a 61 wg clkorie ose (owt fons, os, Dowéd, Niech (e)=ds waboe dlc (elt bydecmy mil (ob. 43) (a), shed wobeo dab sae we yl (wire tia 5 anajdajeny lb, sld wobee dle (ho) atraymnjemy all by mt, es bide Twlrdzle6 woplaa og atwoeig nn dows Lc cays ike eta np. may esby cao aga ag abe Goch est Oe yd to mniemy, wobee den pierwszyeh wnat i my dowie- Asionoge ierdenin 6 napisn (ou 6) =, c0 wobee fret ‘aj zniwe we pil (wiondenie Yayzage)-=}, shal sat wobec faye) majdajeny w tds spat lament Zotem tke rican gle take 2 enn, ja ints rin fees Tweenies ot mt ytt aly ‘uml tf et teh hb nar (a Dew6d Zaliny, ie lhe maura jst mia potee sty ymin) ri Movants sepa ete eh ‘cit mltrang ey pgs wile pear, ore sinh onan aa ee totes 1 awe Bs eal—t, Jot 10 moive fy w asic got sha nape wa ‘ute nue mt 1 2a Fue eink inc, Permit tgs oi Hk atrlgy éen JePsei ples sy ntl el ee nan * segdnss wna sad ebr YE vR VE Ve VR VE VB VE ‘Saul ie jt ronsyeit pve, cay poe par 228 ieee ley aaerie,Denee pleas 2 eat hiyh a windnuachwilayeh od edn ice Done hy = £9 eve 62a vo nde ancy Peet di by ete oct m ty aig wd eb perrenerantss a li snc sal etn nn pera sen Ulel h o (nt, min Diets (oth mieten spat 4, ny suc ck Unlyeh Heb say tle eon ve apices dys 2h ot spare {Dew wd iti toe ie strc ” mth ee mat Sg sno pe it tm i ey a nes eh gin my jms med nrg e wei een 1 Tas tpt ee a3 3 Tn eng we ‘Ea fen tae el bs a ew CECA Spohn py Sty Spe em pte apt abs fo lpsln ee 23.3 87 Lace tate Heads ye mn by ene pa ee on HWA th oon ere aden eb de a owata Deve te ge lop yo eb 3 ot pda ono ryt oan prt Finca, 2-9) Hate +39 = 9089 6 Doe aati ra a © at rt peo, po tet se xy etm ae ae wfoims Geb "Dt tlng ery a 2 Ja wy ga espn ee Ci a ul a ae be i Da et mh en 04 Bk eS it pay pe” ME Habe tr 1 Lieby pierwere 1 ich wabniejze wlasofc. Liesby stoiane i ich roaLad a czynnld plerware Lies elkowt P, ‘wighees od junotsa nasywarmy lez perez, je p posieds {pike da dill naturlae (oianowiei 1? ‘wierdreie & Kata lcs caltota when of jdnode ovata przyajnael Joie desde, belcy Herb prey Dowd, Nich dana bode Kesha eafhowita n> t Licaba n psa daiiik wickae od jednodc gay namo Jat jody inch, Onmonny proc nanny a0 wy wighszyeh ‘at edatt dali lezhy'n-Usdowoninyy 46-4 jt czy flewannPaypassny bowie, fe ne jen ley plore {Wty dete. hea pierweryeh, ily ezba 8 wiksea edad, lor aaijen od ah Den deilikiom la anya Mindi dla'n oo maw eatery tlotnin, fo comet aj Imlay 20 warp veyed jednoil lina Tee w'Twiedenie aorta tym says wlowedsions Wine. Kata ica calla n> 1, Mira wie Jt ex ern dje nq praetor jako ioe samgch tho ex i Peoeyeh 10 fy meen spo Dovwéd. Nicch m bedsie lea eat, wicking ol je oft fn educa Tes plewsey iesba ma wige Wty ‘Piedsonia © dselak peneny ue iy oem 0 Dick ten spelnia viewiwaois 1- dj fden glo rosiad na oxy plone Utell le wreenétagl na. poreadek.cxynnikw) Dowd opezemy ne nestepujgeyia. lack: Lemat Jt jot Hea calkorte,p za Kena plerosy to allo jot pein prep, albo ps mslenl lero stot Jol pate jst lesb pierenen, posads tylko we dient natorelne: 1 py mote wige bye tylko (ap)—t Jub ap)». W pieewsryih weypadn lesby 2't psy waged ierwsre, w deagim mam serie pl "oko natycmiatowy wack 2 Tet dostajony Jett p.m Bexbant prong, to abo (ma albo Tatamy tree to” tpt tng hgd th prmdeawiafy diva rswinigi Heshy na oxy pierwe ‘Gpby tadna 2 lice plerwetych anv nie byte rive lib to habe + tyeh exh Dplay aot weelelom py [esha isla sige dceynem vamyeh lesb prdyeh wage fem py 4 wige ne macy twvirdocnia (sana Dylaby Tesh pervs wogladem py 0 preeny porwszena # wynisanych de mrorwinige Wend lcs q ajdt sig wig hese yo sane Imaleny errwite preiciiee a batch x pemaciych Ges PuPsuofs Zepclie tk samo motemy dowisis to aida es fn ose Jest nn Jodo)» es Poe Pe Many wige da abiory samyeh n6tayeh Heb: Pe Pec RE ode on lak, te kata Borba pirwaigeabioey anaes w drain ‘More tun owed, Jaye eve do slory take moga sg wStie nail pov sje clement. Zakldaee, 2 zhibry {totaly daskawo eporaowane fap. wedlg wishosel swch lementw,hedaemy mel pay exym sezywidie EL Weweie sdewodainy, 80 os anh Preyputémy np 8 o, Chey ye ms oan 5450 F oe et pate (diet Toru Sid ry woe ane ny ole ho Jen. Don en a mrs i en i ‘woh pnts pont pe bk hen tala ry 9 PEEP ot sie hoby sre» yaa wry 98 hogesMatn hn kf ihn a tn ee ea Vt mtn ll eek aie ay on i iy Behr in 9 eb oy ney ui ea wp ls oo ree ying yun one satis 2 nian pw wir a xb tire atte ee meh 3 Say Sate ian Brn oe by somite me ase fo stead el mere We ey ma 6 yy ten pn enya ft tn i ena i bot Flats Le i a wile i ot CE fet mina, wae er sa vk, ik wade » Anny — Jot “ ORDA 1 aban Kk man 1604S me a ee et ing ls tt ted per em etm ne et ectaysh opna nag oe oa SePiidnya ©17 emote ye 49, Dow, ie leah pierwanyeh jest inskasextie wiele, ‘spytamy abenie ile jest hexh porwinyeh. Juz Eukiden ‘wit 2c leah perwsnyeh jst ntskosesale wile. Uowedniny ‘wierdznie 9, Jel jot Borba natural i > 2, to mi ‘dy marl ana tg co naj Jada lesb Porn) Dowéa. Poncwat n>2, sige lesa callow x. Jest ccrywidic wichira od, musi wigeposiadaé dz pew fy pio mosesbyé pn, plyz pract tan Tithe aitalog ‘keg jodnde nie wien adm, lcabe octyl nie Jost podelan. Jest wige pm ha dru) alony oesywite eM, ata p jst dulaitiom lthy N. lacs pire in wie leswnede wepeal Moine udowosni 2 dla n>5 ju micioy wa 8n—2 200 era gc najnej jena Hb picrwean, Je to se, pst 4a Bertrand, adowoiniony pect Ceebyasewe. w rok 19% Dowd ego ivicrzena jst Ju fedank Baro tidy, choad ne ley Jsreze do naudhjryehw Teor Hee reuse sdowodit agate da winapi Bertrand Ie 4, may 6 ey co mj one Jiczba pieewsra, = 2 Jeil 37, to migdy = 2 ety co ajmien Tcba orwara kaidj 2 poste 3k +4, 3k-° 3%, ak'hhe ak 3 6 Dowld ti ewe fi eon wide, 15 [ie wiadoio natomiat czy dla Laide) Hexby aaturaan) ‘nije take ec pierans pe hor} ate pote +t ‘wide wy tv. 8 de jel m jet Kerb aetomy, to njmihay dren tej exby wigksry od Jedode jest lieay ‘erwary, Okacemy ober 4 dn dali pspdaie lewanse pve Intotnia, lech np, gai acrywieie 1 to wobee m=! miliyny mt eli m-t_ ni jal por Aetna race td = feb pierrych nie idaych od Yu to ma ert Tey parse "Wige ny ieby ig prskonad, se GAL ja lesba plaza, vwpranny sprawieHesba 6 ie jot poll pve 2a Pies) peneasyeh peVOGL €} pace tag 2 leh : 23,5, th, By AT 18,3 2 twierdenin 10 wyike satyebmias, to dl otzymenia wert eb pieewnye ig 2,5. psa osanaé Nope lagu wetythe silorotnode ec picreeeyehnewigh= feych od Yn Tatwy spo oteryywania Klee Hes perwazych pada semaigk grecld Eratosthenes Bardzo prevatqeaie epiae ‘pot Rexiewier"l “Worissemy Kolejne lesby natura, poeagwany od Kezby 2 {alice 2 to Thora leah prerwsayeh,weykrelamy © ozo Tego bio fa wge nopeceynjee lene 3) co ara lesb, ge Kat Hee wigan od &podsielag prac 2 Perws lesa Kran rowta wykreslona, a wige 7 fm ype 3, tic jest pslen proce 2 nie jst nate ods prec indag Ti plorwseaaniien ed tse ae toma bye pacsinkat Texby peewsag podvithn, wige sma jst pirwtzy. Dlacnige 2S utowen apa mae ny, ne 6 NDAD 1 eben te and 5 abieu lia peewsyeh, wylaelamy dale sospocsy- ‘nj od co tray lesb wge waryae lesby podsilne pres 5, = wyigtiem sue} Lenby 5 [pny lean ety wy rclone w pope stadium lrymy tay jakby hie yy w= relone, "a vige np. rorgozynany. lezen co tei) hes ol 4 choc 4 son jut popneedio wyhedone. Merwsen labs, kta psostala siewykrdons ani w pers aw dra fd raion Gert ig leabe 3), most by6 lesa pletwaey ake avi werden, Ye 3 Jes plese, yak = tabi ‘cient najprosnjch (rierdseh csbck alkowieyh, prs [owadeany tr tommovanie, jie praeprowadea se Pry po egowanin Bratosthenesa, giys wt radi troranisy Jue azago postqpovanie to doprowadea as da many her flerwmnyeh Oiee obenie niet jes w nese) tticy i Keay podsienaj pre 2 ant Sadne} Hesby poiclne) proce 3, 2 ceyatiem lies piorearyeh 215. Jakat wlasnole mut mice ‘ersza 1 Koll po 3 mewykesloTiesba? Nie jst ona po- {sila peer 2nd ley pier di) mijy fa wien peer 2 ent proet 3. penewad wary ety sions, po {sie pees jog taki Tes wylesismy table Po lowed tf msi ese ta jo wihara od, bye poe jak eb plrwsra pila Wige mis sana byé hesly pcs 3 jet salem lezinpiereteyPoceawny tees od pkey ‘pial Hea (ie uvaglniaige poy ym lezen, Ye mere Heeby ostatywykeitone Ww popezednich daca wie w= rdlamy wnryne hesby pots pace 5. Terex wige ada Tisha nie wyhredlone jem dotyeberunowych nai, ‘pres 35,3, io jot otnlnn ani prser atl peree 3 ani procs 5. Plerwsze 2 holt napotena nie wykedlone Her, YT Imus wige bye fo exym preckonyramy’ si, sour jako ez bie bait. Dale rpcayajq lesen ol wykre= ‘Stmy co sbdng es» Kol ak pontepueny da ‘Gkzzyinajemy w tn spo bl, w hse] portly, jako aio wyleflone, tame Hesby pewsne, Tikica etsyanme epescbew Eratosthences unsi mime ‘ita raethonene. Ouse eto orrynywin Hab per ‘yeh pray pomocy sa Hratorthenena te dae nam dowel 1 te 2 Hie ch Jest nhohodezenie wel, ni wie Hoenn {pir cay po Jokind sadam pheno nie hae sig 20 ‘worytkic hey. pocawery of Jie, not Jud wykrcslone “Wc wage « Wing, jak semi roy « wet mache ot ost taydnnin Kolejeye Hh piereseych prey tomeey SaSydueabhy nie sem, a sod et je oye omy pe spreiania™ ctl rootad sb pieneeyel, et Lainie pony i np hwo provide, He veya pice ‘ollie perry aie presto wen, peewee Iahce un to eliciye:Oksrae a Jona eta nie jt Row Misha plenreayeh Jon bardzo skonplitowany. heey © 04 oureucne hari niesfuluie. Wore, poraajeego nut ol ‘rpc leeplerey aaj se ou omonconym Hl i) SE ap. cern nilnowa ph ie penadany . Din oterymaiawershich Heh pierwseych nepereyay ais wigkaye od Ue jst dana Hes atralnn wickorn Um Jedolchodan tet postgpowae ak nargpje. Tworeyay at em BR OR Om RH, wl etd ehea! eon” Piso ebiog OSS i wrpinjny je dpi, dps otsymajeny Heaby alae SEER Mepmnyls ne eee we eh gach og oe Hasan ervey Dowd opin yon me wey iy mi Bayeear Pa pie y23 Kat tone oa fe SETS iin sna sparrow ner SEARLS pereye teeyetioe mpeeertel tomer tg sop amas 9 Pe Te Tae be hey nowt ee rece Sal Inet of canibensowegy, lee ma ove oct ‘atunn pt ie pocbfnywyperne bec faye Tid ese sasononé ke mead la n—t0 i px at So shen Eratorthoneee Dp Eitectattiek, fase eaimdiqns Wye Fae 6 ® OMA: Pb had Oimacamy nig ole ese piereseg pret ps reez abe) sai "lic Bos pienenaych mewighrsye oi Many wig PRR WOR eT my WSO mB ABM mE a AOG—T PG, mdO}=25 Mouna dale abies 2 op. 5U000)=168, (0000) dowodnimy w Roediale YH, § 2 2 stosunck fo): amie- rx do Oy tounek ah pyr worast.alengraniaea wine tm ‘be ao wae many niud—n dato i,23,~ 2 ponte acu Bertranda wynika 0 pete=Bho ‘Zeite dowi jell ps jet wy hoe es perwsra, (© peor Vida jeai za n> rH) pry natural 0 Posse Cickawsralenoté migdey Fenkejani py + fe) zien toralaejn sala wspilczeony matnatyk sores Viggo Bram, My tdiwodal ae etl pray danger natvraoyin 1m bdaismy ‘yeral Koleve bey moat mists nmalnbictalem: fd to pray pewuym natralayen & bgdsiomy mi atn-bmtiicbatmd =O mont 4 wéwenas bade peonbnebnentm Wige wp. dla n= tnidaemy holo Foa—3, OREM Gon 2b— SAGES, GEA ESET HNG, sad PemOP SHEE LS CCeytelaie suai podobaie PSHE HL tpt Sima er Beer Mens Gta "Fiano of ly Wide Tr nh, Kata 5 1 ws ymca Hh pee » Mae dang Heabe maturing m motemy wite zawsze 2 po toon sksieanns(eslane 2) esby les prtkove€ 8g Sy lesa nent, exp ie Jost perwseg, Tenretyezie gai: ‘coy dane Hetbn nanan Jory ne Jeepers, jot Age suas sonstrygale,Taacze Jat prayer dla vel Wich a plps lesb potrotnyeh dees moze Dye abst daan, thy je nmbna Bylo phoned Np. dodanie wiemy, ex lesa 3) en an 31 el fre. ay a eat perwsan. Nie pot. fimy dotedveypisaé 7 aMldsie deg bade) aby perw= fir} o to lah wig) eyfachchoias potrafiny da Katdeg da- ego neturloegeokteié ison, Heeb persia wikszy ‘iin op Sako ajeinteey wighsy od jednses deen lesby apa ‘Lebmer opts aloe Heabpiewsryeh a do 10 milion. 1W taley tej werkarany jr ajo dela perry hel) Teaby mkwishes} 1019000 spose} pact 2,35 I Poletti podaje, ie J.P. Kulik obient bce lib rieewsayeh dst mab’ i gkops ego mapine sew Ake Hoes Wiedeésie Giy Biter dowiGa, Ze Vccbe 8 jest perwana; bye to aajwihtca ve sanyo wowezas lth plerwsryeh, Dopiero w de ‘De poet AINego wide sekord fen zostl polity prec tnych ‘tera TNajwigkoen se xnanych obsonie lice pierwseych jest — jak polit E Fauquembergue w OI? roku ea 0a 884mg 71682 WBZISBSELOSTZ, ‘Oerywicie porainy ednonsaemnie okreslié ey plerw~ oy whorl powytae. np jako sane eaby pein p ‘posed esi wickerych 043". alot) leaby Pie pole Fy wypiené ta pomoca yf ubladdssesigincgo” (pty fol atinoey porata Berteanda wywaiatownt, £0 te ony a we i 3 emi 2a) TDR, Leben Por efor hr fm mans, Wong ae NUON ts A Peers ov nombre premiera, Pry 1, eet hav, 4» Mel, 1, mae 1 sc sok Sot ase ot oe ee Jogh ie ee a mare’ Naan en, Sahn ete eke Stara a cet at pe aby safe bey poy eros State Idatyn Ye esata TE Let seat pani! er cea ar eae ta lie es ects Tn pt ope mae te Potente SPA ci vate ane snobs ranch key Wa jens cy etal) downs ela 2 fot perven K {eh oie ng 9 eh wy ire 0 SN RLS UE ee sae hh Tees eta Sloa kanan munya ry by doe leer i eb et Tr nda tee kno 2°41, clas ao ieee "ht ay ates fe a Se a, i Tighe nearer St ste hey, ey ergy ea Cae saat 1 Sebi Bouin te Taipan ef pt ear fuss Mee nae ae, Raa ot Siirnam erie me altos ean ah oe Eee reser uit gsi eCopt dooney ")W has dp Pascale Vu fl Pevma let sonra ppnine po our see Fo eure oa mci ab pate a Nie windon doi ey istije eo edna leabapieresza postoes et dla nutralayeh m=, Nie Windomo viene, xy Eby : ae BL OE abe wurst plese, ery Haba ot jest pleewsen, nae cry istije slskoenenie wile ez FHenwergeh posse w-bI tub. 2 Tin satoniast waory, dajqer dno, lich perwneyeh Np. wait Eglora. seat daj sme leaby plerwsze dla cectd a joke fo dln seen Ko dd Wee Ee }25 dae ane lechy pleretoe dla 20.28 ‘Moana jedmak wil, te tad wislomin fs} 0 wepexyn- sikuch ealloytge nie moze sae samyet ko hes pler Meh ale werafl naturalayel lene) = Gay bower bylo Jidorp ede p en lieba prin, 10 — ak ato see — Inns bye pth dla —=te2, 0 26 dln dosatcee ‘elt many foc} ) >, wig ia fn-bpB jest ston Tani fyikoJedan pvn Kolo Kes natraoyeh, Mire bie en prewiue: to mnnowicoleaby 23. ie naioniot ‘Tce per hee plerwerych wanowigeych vie Hole lezby Sin, ith A741, DESL ML, 316K ost fons, OST i RD, 50L SOO, HUST SOE, for? Fwy 9. Licaby tle nazyvaj ae linen Niewiedomo doa enyistnje serkoiczenle wile are hhuznteryeh, Brun dow te Jat kelsjoyeh par lez bli inp ay ie B=, 2, Jost niokossenit wile, oe op nskogcrony b+ tht heteet eon dadedededy Hatbtitetetat Doveéd tego ‘ierzena, choé waglednie clement (bez uatyen Rachonkiacatkoweg't Teo fuk een) sesame Jest dasyéskouplikowany LW sestawienin x tordeniom o ronbisoaétszeropn 3 1s sonclgnetegon wary hesbypienwrae worden Brena lowed. te pry Heeb blalncryeh wytqp Wd lea piarw= ‘yeh rad, ‘Nie ma tzoch kolejayh lie pierwarychnipartystych. st ja nating cewek es pierwsnyehwjedae ie) sa) Aleit. np 1 Najwighany snann aka exwéeky jest 1001385045, adie = 2 dag strony leo dowiosé— co poastawiamy coyilni- ows —se wird Kandy drsigea Llejyeh hee naturale ‘wiry od 2 jent co anni) tele losnych, L- Aubry fowl, de witéd Kaidych ayant Koejaye lie wepary {iyeh jest co aja pieteafce Hab astonyeh, Tatwo to wikazné 100 Kolejtyeh lec baturalych, 2 k- yeh ade mi Jest porta, np. lesby so0-+k glee ke2,,104 Motna ato oblyé..e jab migdey Hesham (671600 167100 aie nun lade} cay feewset ‘Ne wiumy,exy Uh kate) Heeby parysi) ini chodby edna ava lesb plerweyeh, Ktryeledinicg baby a ez "Nic iemy te, cay inne erha parryin, Kee. dae ig fpronntawi nterkozeaenie wis aposobow jako neon dwt Kea peewsrye Tne mi"vorsteyenige dogdzagadeai, yeegc sg ies ierwarycly stance tw. hipotsa Goldbach e174 ok) mi Iwi 4 dda icin preys eighana od 2 jt sama. Tia pereseyeh. se eri nh Landa x bake Peo hy al Wi Dawa pny nome wie 38 yh. preypustcena to Bylo prawns, to wysikaloby sind igehoiat, ae hai lesbe aetoralan wigksza od ee Sma ‘rech ex purwaoyeh Togo deted. ni dowidsioo, ne tins Ly Sehaivelman wdowodel (1550 roku, 2 isaije tala stale lieve atfurdon 430 Kalla exia aaron jet fang co nujuydel¢ lesh pierwerych, «Heilbron, Landa PSCken dowd, 4e-Latdadosttoceni.wielkn ese nae in et rung 11 ab ie Heb perwsnyeh). Weare 1. Wi ogtadow dental w 15 rok te kasd dosatecenie wile Tesin pareyla jest som catrech nb emia hee plenary, ‘Febudakett?) sasywa trierdmiom Goldbach Winogradowea {tvenlecie, wy rego ise ae oeba my kaa Heb ‘ipureyte nny ent sm rane ngparrveyl eb plewsryeh, Corrado praypuncomia Goldbacke, 10 totale ono spe ae’ werytich ez poraystyeh mnijryeh od 600°. "Zaneayny nest, te jak sprawl Euler — aida cabo noorien gle 1-=n-2250, fost postach n= p-HE Flctep jst lesb pierre, a.m — ealeowi le okatlo se Fee et ta prwrdq dla w= 377 1 a5. CAD, Dine, te nty xin wenn pee IE? te Sets ha a pr {2 Dono vison s-F4 Ghie a caowtyeh = o ja ebe ete Saat ‘Dewi nyu tends }.4—Ge4-4e— Gar 5. Done pry tpn mul mba 4 ea mesh iene nam asthe. ‘yuan laches spa, Roh tan le Jt Odpowieds: tty pe EDIE te mR a 5 Ri ni he Hato psc 38 hemo Tbe Siowinds: 4 2—10, "ya ethroam, Landen i. Seherks Cusp pail Mic STAT Thott an of heat oe Devt Bega ach sh Llonh eh "uae tet saa, sas esi De mee 1,Dovité pny romney rts Horan. 5 ot tine Lin [ela arse oe) eh Dewsd.Paypsny eh Eby namne vague ol 5 Dee seme Cea prev ayn i a icprad om hot wie tert} : Ritmo t cpt abe : at ih tm emma mc pare i me ‘pl Wael sty mova te eae yep J stemehna! eye te Seana tub a as Tea ate nec fe a mri 2 Sere ma “ehh ih eho wea PES Ss hl et min ano, Pe 3 3 ‘um i ge fe 5 Neth «eo mit aby on embncajen 1 Wee nS may 36144 9 wn tl Bertrand bile wi ihe eon 2pm Lie 1 ee pois pa ere ut pe rata pr ‘ete ne pts hy itl) vad wih "sti pany ane eye rye wey 35 ewimenis (SLC) sae Odpewiedte we. ps tn tse peeing tt manson Sy) 1 es avs (}vke a eee Arnold, Tauris eet vor, Mens 19 2% ERS Ha wiseraton ona stat tt sya Ms Ty yarn wh en: et le any, et weet} Anariag Dem Ee tate —on ee doi te Baby STELTT rt patace pe esata pty © Waa ine et esi la a smteine “ai en amp Sido pie ‘ews in wn enh el see ba xe eat mee le yet de ew Je 1 Gee bebstacisoaemsanoaam, jal wye no es h 1 Cay a 1 fa ere fa Dov eet ay tore) «ba ae pls, ‘Dewsd Neath dn Bm aaa ee ee eee eee hake & ft pom 1 paneaym psp hap ot we nn ay alae sia ing ei pai pot 3 pions ea es Edo pace be by ¢ arate min = et Tove al p22 sae ak pres toes se pe eae pt [ot Soom Thi sn intro wpe = wane ey ere pe ‘ee ayer sang ae Swth wm be Fo 1% ORDA 1. Poblaeh ert gt tat eet 9 en tn senate Ma coe welt Dowsd. Jat dn oct! sym ya “eg sy. ny HAR nab Stony Fake ectitnate doers ott Ma nh ses yt int a rn 16 Deva tee mereh mt 2, ele wee tidy stem age sen a wn ea aa i ia eZ ely mle x eee at 225 aby nae n la 208 Cte dale ee at Tiernan ex le ded epee 23.8 "78 ata sme Bn on RozpaaL ROWNAMA NIOZNACZONE PIERWSZEGO STOPNIA 1, Forme liniows dla najwighergo wspélnege deel ‘Twierdeenie . Dia katigch dou. xb ealonatyh a fb, 1 Maryh prayajmae Jona jst rina oO, ie take Tics ‘tkonite Fi © (aban Dowsd. Weémy pod usage. pewien zbiée lcs natal yeh D, Ky esliny’ » nastgpaey spud: Hebe natal leroy do abiora D wiedy 1 yiko wedy, gy as tie Tay cleowite sy de noel Wratamy to kode, méwine, 2 aii D jest abiorem veya ‘ich Beeb anturlaych postal sb form) as by. “Diér De Ladd race ti jen posty (0 toN0ry, $e wera co nani) Jeng iezbe) gps joel mp. a0, to jada Tice saa1$b0, Sama (oats-0 (es mimowicin, Ken Jot dodatis) must nalezeé do D w myél ‘keller tgp aiora, Omacamy pace d najmniejaza iesbe htralng: taeogon do sbiora De Bedsiony ge mit prey prwnych ealuowiiyeh £9 aéwaot® @ deattby, fs pery tym dla kad) eaby aatralae) Kee jst potas txEBp, chads bedie nieSwnaie nod Okaieiny, ae sezaienio ax-+by przy wzekich cathowiyeh sip je patloe bes rsety peer 1% ORDA 1. Poblaeh ert gt tat eet 9 en tn senate Ma coe welt Dowsd. Jat dn oct! sym ya “eg sy. ny HAR nab Stony Fake ectitnate doers ott Ma nh ses yt int a rn 16 Deva tee mereh mt 2, ele wee tidy stem age sen a wn ea aa i ia eZ ely mle x eee at 225 aby nae n la 208 Cte dale ee at Tiernan ex le ded epee 23.8 "78 ata sme Bn on RozpaaL ROWNAMA NIOZNACZONE PIERWSZEGO STOPNIA 1, Forme liniows dla najwighergo wspélnege deel ‘Twierdeenie . Dia katigch dou. xb ealonatyh a fb, 1 Maryh prayajmae Jona jst rina oO, ie take Tics ‘tkonite Fi © (aban Dowsd. Weémy pod usage. pewien zbiée lcs natal yeh D, Ky esliny’ » nastgpaey spud: Hebe natal leroy do abiora D wiedy 1 yiko wedy, gy as tie Tay cleowite sy de noel Wratamy to kode, méwine, 2 aii D jest abiorem veya ‘ich Beeb anturlaych postal sb form) as by. “Diér De Ladd race ti jen posty (0 toN0ry, $e wera co nani) Jeng iezbe) gps joel mp. a0, to jada Tice saa1$b0, Sama (oats-0 (es mimowicin, Ken Jot dodatis) must nalezeé do D w myél ‘keller tgp aiora, Omacamy pace d najmniejaza iesbe htralng: taeogon do sbiora De Bedsiony ge mit prey prwnych ealuowiiyeh £9 aéwaot® @ deattby, fs pery tym dla kad) eaby aatralae) Kee jst potas txEBp, chads bedie nieSwnaie nod Okaieiny, ae sezaienio ax-+by przy wzekich cathowiyeh sip je patloe bes rsety peer 2s RORDEAL HL Rivas pa youn, 46 tak nie jerk 0 wie de prey powych abhor wityeh sonst yn lesa as by aie ii er wet Yrevedd Oxnncane ree loan pore ret cng il o keagd4r rey exym ocrywiteer msi by jedag Bb 42,5400 81 Je reson (21 5) vos, te? Jost ez marl nee ol di aka wie x= =a a4 leebami ctkowityni. Bylaby See iene shore D mnijay ol dco prvery aloe Tin ia Jot vestio nafnijna heb. aor D- Wyraenie Seeby jac alem poy noni ewig = Fy pole Slud waosiny w sete, lesby sealtbo § baeopbd 4 pune pros d,eayt de dla £ lA. Licaba d jet wiee ‘weplayen dito dea ‘Olaiemy, ed feat najwieksayi. wspsnym dxeainn lib at kr Resceywiet,altoy, te oman wsplny del- te lie #1 8, Skoro sachodsa ak sakledamy, ry sla alt motan wermoaceyé takicHenby calkowite € iu, ik ants daa Ebymlattbad eal aie Dri dja wie pith nen) pos buddy fy spay tal Hse wage bso) ay Srnec, fe esky 4B nin iy wpslegy deci, irs Ty wihny a Jot wige 408 Wateae by wont ‘nie dda Wwnoda @y otsymjeny (he a scan, dwg cy io wey hil dr Tesh Jo pdsalay her type aly Sepny dele ‘jk hah eg etna ne dese owe BEay we Rousine I Yvinaenie 3 45, o wo gym Baile » 2 Warn ne ty dle ey nly weet Se rT ya un enya eth eine a na anet a sm oso ft epi pln pnt saohgttcens roe a genres re epee cise ciate ei 2 Na oy Hy tol 0 ay ne eee ged eS eer ee fetpetbe iat $5 Wyanncranie aniwigherogo wepSluego drielnie = ‘pomten algo Eaklidess, Dowel w #1 (1h te Jo EntJelas peepnofmnij + Hes cakowityeh wb aie jest seam, Fedele lcs eatkawie tr apelilgce revenue “Zapylamy obec, jak spond aeznn prey aanych «5 ors yenacey€ aie hes callie 1, Zawadyny, TEREES ey o Istnientu lerb-callowith €1'y spot Sisjuce to wean to std nis weyaiin ject, de Setaiede ZPINTD poewaljgeyeahy tow Kazdjn povzctegay pry Phi wyunaceye. Rovnywitle, progaajne dowod 61, detny, bene exwins on ade) woketOwhi co do ego. jak TEND tiesby Fr sey. Uoglnnie 4 owas mosey Meitladl te wiedaloe Joka Hosba iii, ate znaery Jfarcee potrelic ja obliezy€ Moto wiedsicé (to. xaacry ‘Gewese hee spose jit war Ise le nie ‘SNE toimotl eh abievniasTabich propel Jt mndstvo Tot ee W anya tase otha fotnak pda ealkiem Tsy tponab seyenszunin soukanyeh Meeb # iy 2m pomoca, ‘oseson) lieby doit arytetyemych,Podany sarzen s90- Sab wymmaceaniaoajvicsrogoweoplaego delta de! cb, ache 1b bela Resa saleby ich remem 0 7 esoig = deilenia a przez b Many wie asad 1 ssenSei te) wyutha mayen, bo katy wapy dail sik e's fb jst sarnsem dso Leaby 7 Eady sad ‘repay. dak es bir jot dielnhiem Hesby 1 Motemy Sie predate, 2 laby a 1b» jen) strony « Hesby BF ‘eagle ma eso wspln dank Wade ted or 20 b= Proyiminy dll wndnotajaioninonnacie sang bene tome Bedsiemy mogl mpisné (endfor Gayby dyke m0, fo misiby’my oexywiele nendmm, sys wedylesba my Bplay pdscon peso my etl aS 90, fo malemy dielié'm pect ‘Onnacey pra % resty = tego dileia, Belaiomy mogl (n= orumeiae dale] w ten spon, otreymamy ciag réwnote om (mond = tno “ (mamta ‘nod toh Peoniowad ms oxican ta ogiie rete + deilenia Leby: Emon BO, Lees ig eed eakowiyeh 1 sale malegcseh i neam= yeh aio ote by snskagenony gly ratnyeh leh ealowie ‘ siajemnych mnisjeyeh om jest tylko mW inca ws te Ps. ey rinenles 8) Dede sat itil tania: ech (0 Dedaie rents Ree (rc) =ined Giyby blo mea+0, to moth w dalezym cggu de> ic me pout not I veya nasepa Ha wens Araned—traemiah co praccey saliania, to mamy tylko F snot w sia Neat wig, moterO. ry) ead=naRownoil 1) aaa eo f=. (gr = rn Pm aa me tion Cain mig wrens ie a TN aes te a an a toi pan a Ba a ee nce whe ag seals al a edn nb ear Tn tpl ae, ly he sina el ec tr seat cena tr Si gece men i or 2 tw pee Eee sent it SRELLT UEC ace ate py mee Ny la wae Seu eset ma Scene an er “ujeiLey wophy ie ch, nb wie) esd etna tos wymmny® os Poa hlpc ok tnt —TyOn I. Fitg-Patriek, Encon dade, wy 3, Puy 8 enn op [Nich op. ¢ bela najmasezg = tech ew ase Di limy a th poser ey edpeednin’ resrtamt siech bad 7 Zieebami orig potepueny ak x lesbami a, Be bud, i Jolna 1 tora fede serom.Woretanr‘mjichary wepdiny Aka nb Bie est sowny njwighsremn wspaluems de ‘ilowi dw poonalych rent ‘wicedeenie 5. Rjghoay pln di dw lab nate ralngeh mtn moina ropnaenye a. pomoes algrytma, Buk ‘Geta pay cam nba potracbyeh dal Kelngeh Jt mois Sean Sones Monty fr jake mae ubladee deem, eign = Bab 1 Doveéd. Nich myn, Unie meman tt moan ° Moana tn gain Irie sing wert eljayeh dle, dakonasyeh peey styenncrana najwihsregowapego dessa mes natural Trt ime ‘Olzemy pearde wreath, dla £0,1,2eqk machodsi alent ao (v5 natymy wt cea ern achods dl to (EYP ete meio sd 14V3, Nie dal) { omer cba matzalag mss od. Zac lasye i nan seh die Ej of a ‘roan, be woven) soda fF Many mecjnrmaheimeny rans lo gt et wine onan ot yt >| mm hibae o micro tmert saat morte (ESE RE PREP, ine 14184 1 [LEN Woe ey many wae i> (EH) et edoté 6) et pan -L4. Sigd pvs i SES ioday fe Mame 0 acho da ea er De Tee capanleny +) dee HV$, aad tga =k5 nt bloga {ede iea m,napiana ve ukladso delta, ma 2 es to jak winoano “"aneo™ loggme2y Oeesane ha bai henlt dae atom Fey, beam wightsoge wap posebuyey dled elo tase igen od 5. 4 4 Roswijene licby me lame Iacachowy- Wyrnacry ry tera niowiadame wien blmae-tby. Omen foor knnje Gory Ww dileiach ry preety "Pal meiemy mogl wap cing rownote 8) albo te Algor Bukldeu jest wige swale metody roxwijanin leab wymieraych na lami cae RCEKLAD, Revo se ly Heb 1900. Keene Bid 32 eer a Powsiéay trax do rownoic (4 Predostatnia x nich dje Roguige iad mis am moey ronokeh meveqeamicrtten emirate gana gems tll Paar gaan 169) Howmet nemcrne toa 62 nerinomseh 35 Roguige stad ze0wa nis as podstie rwnoie dla mie 4 postepune ten spossh wel dae dopatemy wrestle — jak nwo widelet — de nowoote mentton re Fn my pewnyn lesan ealowitya ‘lgerstn Ealideveporelewige le tlko wyrnncraé te ied torwiqnt w bethch ealhowiyeh i'n rowan (bimat bn, ‘aktadaliny doeychesas, 4 a 4 14 lesb aaterlay Nie ancl fo olmak neayeh ona gay rmiane anak sep pseielnté dane) Hess eaowite prees tn, Sige ter ne omienia najwigheegs wspalego delice dt Gola snipe sani yen tak pray fede fb abu lane ab oatareyby lene eek prey dedoe} Web shu Heshack ft, Giyhy jena Mesh ab npn, bla sere, to Jak apes dete — ta Townaly a eewogee) wate lesb by rownanie as mia Toby stedyjedaq tlhe siewiadomg (h aoaelipysay 9 Gayby weeszcie bie Heaby eb bly serum, hae eee kway eh ply deni pre weld wap yeh diene ab at ni byloby nawgheese- 45, Réwranie nievmnezone go stopnia o 2 nlewindo” yeh Greymane writ sstonsemyobeeate do eon ena lenanacsonego go sop Nice eda dane’ eaby cllowite 48 i m, ne od sr Rownanie " swab réonaiom isonacrnym {oo sopais wapledem (aie Siadomyehl rim Zapyiamy, hiedy owmani et ronwinealne ‘lierbacheaowitjeh | Jak zulee ewentalie wetsike Jogo oswiqasia: Mech fatima ‘atsey, 20 ite Keaby calhowite = iy peaijnce si ranie (} Licaba. ashy sm — jak wom» Ronda 2 iMiiye podtiina pre ds bydse wie tot dim, syd 1 whe! warunietr Konicesny da renwinzalnoéa towns: nl w leshach-eatowtych Jest, aby Hesham byla pods prez najwicany wpley dil ezb @ 1 36 ——-ROMDIE 1. Rivers an, waranek (en jst spauony. Mich BAB i mm Leeby a 8 24 weaedaie pierwaze. Moioe wige wyzaa- ‘xy (np 1 pomocyslgoryase aden} tae ley eat init w Nise wo o Wobe (10 § (1 Beiemy miki s+ by =a +e =a bE Im ex rr ax,tbnom Aratem searanck )m sarcaniacy dla rorwiqlotsh ie Wsine eelLowipl ldty era. be lcsby callowite iy opeaaln x6wne ie Wobee 1 beleemy og apne ax thymus be Sad fe) Biay—y) otaz wobve ) (—x)=8 oh Wobec (Bit i Wales) iw my twiendzenia 5 + Ronit 1187, st 6)mhajony bass cry aay bh Glee jet ib eno War (15) dae wobee (ego aren syd (rua B40, gps Hd=B60) dostajemy Riwaoiel —m=B4 ty —ymelt dale wo, * eta wige sy jn rizwiqeniom séwnasia (5) w Hexbacl ‘akg to ey powngan eaowltyn € aneg sacha ory 18, Talia teas, 2a we wsoech (14) pray jakahowick wart cakowita tT wymacpiny’Hexby 3 ge Beem In wobee (a) weg do we gil (9 jot aah se pby may PB by ama tba, nah vena tem wobec 12) ast bpm A wie ata tby Ucby calhnite sy epednily ronan por rnb metres, by achadsly sory (16) pray peony cl sem Wiory (6) pry (0, #1, 42. predstainy zlem aaje lice sorwigznie lesb cllowitye) townania c= ‘Sinaconego BO ile wie rownanie to jst rorwigaane w Hes Ich eatkowie, 10 ma nieskoezene Wile rorwinat CCRICHE Fae anor wen, dh om 318 soaStie pais Gefye pae yo babu eee Be ig 4 2. 2: Retna S10 18 Hach ene smadtpsannin fa tion par feo: Reet beicrey mth Sas bye te Rosai gine Kea 16 Rownaninnisonmaezone to stpnin 6 nlewindomyeh icc tear Bedale danych m hexb calkowitych w» BB 1 Kieych jedoe preynajni) ni est ere. ‘Onnactny pcr mje herby natarlng postci a aachaartaban lee 5. 9 nba eatkowis. Zapebie tk smo jk S64 adowodnimg, te aka beta dni jae delim adda en potas (0, Sid w ezconglnott wy, tod Jost ‘Ennis Laud) 2 eb (5) Z deg stony. skoro ajo 1S practi Frmie (10, toms ye pda pate Kady Spslay dics lex (5, Dochodsimy wise do wank ted Jest nabeickseym sepia diaiiem Be (5, Doviediny wie, Se najwickry wapay dil seb 15) Aaj ng prosdstuw posta 16) pry pewaych ealkowyeh twareicich anlennyeh yy ‘Saad sxecgdlotel wie podsbrie ja w $2 4 mato, ‘by Tenby (1) aie inky waplaego danke wigksngo 0 Jed. sibiysybncbaem ‘ylororwiqzalaew Hssbach elkowityh pn ‘Opirane aie mu trrinanych wofonkac, trol adewodhig s:tatwaeiy(podanie Jk 45, 30 ta fo aby sownan ie wr sybase boob byl roawialne ve leach eaowiyeh ay ap ew pores ‘wystrcn by leabn m bya pode peace najwigkerywapslny fren Hes Oy 86 or Pokatomy tre, w jak spoash motna wrenacay®jeduo re wigan calowieroumatin (7) we ratie Jeo. romvincanoset Sprovadiny’ anole wyenaces elm? wlewiadomyeh do wyznocraia oswigeanin 1wnania © signa) Herbie siewiadomgch ak nasepie [icc (ag mae ec Fi nro bed Hexbani catkowtymi speiajgeyeoimane 0 nT niowadamyeh ow bcbg baton Iieeby take —jek wiemy— isis, Nich dale} ui» ed ee ‘melo, spelaajgeyi! niwnani o view niewiodmyeh ww theme. Rinenanie to jest rorwinanine,Itotne, (hax) jako sepslny isha enh 8 fay Jost aurea splay. dsakion her fn oan ts tate {8blyty an ponies ays (Gh ja zuktadamy. rman (i) est torial), wige may xd (gi, co dowoda worwiqzalnosal rani (9) w Hesbac, Vo eaowigeh, eye 2aew: Ashu mehe, on woos, wobee (18 (0h, fe Hesby eakowite sys el Nine wane (2 wa ap sold He » 42, Wyznacanie najwighsogo wopdlneo dicate tnaj- aaijse} weplac)wiebkrolwasdl Hab, Plaisance je pond psnacane naolghezegy rapegs, dete 1 cab mona tromadai do kaso monactni haihaege ‘peg die dow ad “Onnncemy optic da E=2.3,-.m (gai n>2) pre oa swichsey wy dala Head azeoes fick ey) dened. Wyznaczonaw ten tan cab dat acrywiee daiaion teaby dene tym ban) atom doce katde) = eb - "ete Seaiom enka wie ja opting Sidnien Mech syencym pte MAES CoE LT Nejwictssym wipe daca teh ead. dens sony, Mee det lo woply ea exh dcanccaet ney Je feng esas 5+ Rewde L§) ‘itn i sjtatnge waplego dala dy atop. Se dus we dj wpa die Und as ihe way on doce Oinymane necks ded aed en ay lbe- nad ‘Dla wyenczenia shy ds wysarena wig wyenaceyé Lae: Atenas haldytih dale ddy = detent Clkiem ‘podobai’ oplbyiyseyzncornie “najmniee wt wit esa te own do hl Igo wyenacaninajmasjne] wl) widens! dra ea etice wrestle do eyzncczania najwiconego wipaloege seta sh pl dene Ronn ok ie cata sun sechoe ble) mhadae Miedry anjnijra wep wilofotmsci, seopdngm duiccn niet mie sachod Jed rt Jk dt dw ah ey 9p ese loy tga ‘oworsiny ogni, 2 mds cali 0) 8 88 4 OIDAAL Raval sumcine Dewi Nich p bye rh ioren: wldnten + abel host etn obs en th da dowdy nese rsee Deron fer soe 9 weet oye ytd eo ‘il ogra) = Foleo mits oyrsth do ee) ldaiem thi x weyMahikienmax(e—ayo— yt) 1 do rorwinigla ‘had wyldaiie oer ai two wise make ay onsen (oa, ning ap an-tmax(e—a ‘kad pravdsiwose wae (20, Tnny dowéd. Niech N=loyeneuts) | Peat vghary wep dai Hie NP OND we Jot cexywiéie séwny Nkrotnomy naiwikezema wapélnema, ‘Esco hes Nai P 2 {nkoee Phrotnena svisons wip6lnone diitow eb aw x lect en eta jot ray fy gy howiem byt eiweny d> 4, (jak two wideie ~ lee Ned bylaby wap wot eicin cab ay ap.ay whew okseeniaTezby Kir fo Winton at Med Jou wie (EP RogpUAL nt ZASADNICHE WEASNOSCI KONGRUENCIT KONGRUENCIE to STOPNIA © MODULE PIERWSZYO 1. Rongracnce ick wadnejte whose, © dwn daych Tcabuch eatowiych #1 b wing, Re presale do tebe oe Ag modal meek rtnice tye hes fox polsen prec ataay toa pln w len aps ‘2B ca0dm) i sade ten neem Logon “tne Jo 2c due oy preyaace do sbi weg de ego ei natralacgo m dala prey ini paee ten tnd Jone ety {on adr TKongrucnje male wile wsenodepreypominjgeychnslo- ican wlan ronal (Te uprawiedivinubywenie ym nat peynomitajces sak wdc Wasnjeya nich Pra tossamotet, Kt polegn maim, kai hese prysnje sum 00 bic wed knseg> model mated) nturainy'm. Dla doweda wy. fr potion pres kate pray wna cakoeite, Neaeay esas, ce esa atrane me Ti, Prawo eymetri,polegsinee ma ty, Se Kaneroenia bio m) inwnoenn fest zene Kongreenet besaliodm. Dl dowod wysarny rauway, do Heaby a—B i Boa ay vite jodnocteini. poise lab jdaoexeiaie nepodsiene