You are on page 1of 11

FOOD PROCESSING

APREZENTA HUSI :
ANTONIETA MARIA DOS SANTOS/Neta
DILI CONVENTION CENTRE, 05 DE JULHO DE 2011
Introdusaun:
KSI nudar organizasaun naun governmental
nebe hari iha 2000 iha area servico principal ba
Transformasaun Konflitu no Transformasaun
Social.
Transformasaun Social
Iha 2004-2005, KSI barak liu organiza grupo kiik sira iha
komunidade hodi halo atividade koperativa, koperativa mosu
hodi halibur membru komunidade sira atu servico hamutuk hodi
atinji sira nia objetivo ida, maibe antes nee mos koperativa mosu
nanis ona nebe ema Mambae sira toman bolu ho naran Slulu no
husi Distrito seluk bolu naran koperativa ho lian ida-idak nian.
Liu husi koperativa, KSI fasilita grupo sira halo estudo
komparativa husi Distritu ba Distrito nebe halao aktividade
VidaMoris/Livelihoods hodi inspira no motiva sira hodi kria mos
atividade vidamoris iha sira nia Aldeia ka Suco rasik. Husi
programa Transformasaun Social nee, mak KSI mos enkaixa
atividade sira nebe bele atu hasae ema nia rendimentu no ema
bele hadia sira nia kualidade moris, ida husi atividade vida moris
nian mak Food Processsing
Food Processing
Definisaun konaba Prosesa aihan
neebe hatoo husi organizasaun
mundial saude nian (WHO) no
organizasaun aihan no agrikultura nian
katak medida hotu-hotu neebe
konsidera importante atu haklaru
konaba aihan nia seguransa, saude
diak iha etapa tomak hahu husi
plantasaun neebe foin moris,
produsaun ou manufatura too
konsumsaun final
Definisaun Food Processing tuir KSI :
Oinsa muda ema nia mentalidade hodi
hatoman ema tau uluk hahan iha meja
leten no iha surplus mak foin lori ba
fan.
VIAJEN KSI NIAN kona ba FOOD PROCESSING
Aprosimasaun husi programa nee : atu fo oportunidade
ba Feto sira hodi involve iha aprendizajem no bele kria
rasik sira nia rendimentu
Estudo Kazu:
Tinan 2006 - KSI ba atende treinamentu Food Processing
iha Philipphine durante semana 2

Tinan 2008 - KSI fasilita treinamentu Prosesamentu aihan


ho receitas 16 ba KSI nia grupo targetu sira iha Manufahi no
Ermera no rezultado mak Grupo Feto ida iha Lequeci-
Ermera, sira mak hahu ho kripik maibe laiha kontinuasaun
tamba menus akompanhamentu no la halo uluk analiza ba
projeksaun. Grupo feto seluk fali, la kontinua tamba sira
duvida atu hili los produto saida hodi implementa.
STRATEGIA MANEJA & PROGRESSO:

Tinan 2008 KSI atende Kurso Suco Ida Produto


Ida iha Japaun
Tinan 2009 KSI hamutuk ho komunidade halo
revizaun ba programa Food Processing (foka ba
Produto no area tarjetu)
Tinan 2010 KSI hamutuk ho komunidade
estabelese Programa Food Processing; Kafe Uut
iha Sakoko-Ermera, Kripik Kontas iha Eraulo-
Ermera, Kripik Hudi no Talas iha Maudio-Ermera,
Ikan Saboko iha Selihasan/Betano-Manufahi, VCO
iha Fatukuak/Betano-Manufahi
Merkado

Kios Koperativa
Kios sira iha komunidade
KSI nia Eskritorio
Iha prosesu negosia hela ho Parseiros NGO
balun
Dezafius
Ema barak seidauk konhese produto nebe
komunidade halo
Kualidade seidauk diak (Produtu, Labeling no
Packaging)
Kuantidade Produsaun & Prosesamentu
Menus
Kapasidade atu adapta sei menus
(Kreatividade no Hakarak)
Dependensia ba Iklima aas
Rekomendasaun
Ba Parte Governo, NGO, Instituisaun Akademiku no
Komunidade sira:
Halo Peskiza tan hodi hatene Produto orijinal Timor
nian iha kada Distrito
Atu hametin servico hamutuk entre ministerio relevante
hodi fo apoio ba kultiva no halo prosesamentu ba
produto orijinal nebee identifika tiha no promove
nudar identidade Timor nian liu husi Programa Suku
Ida Produto Ida/SIPI-TL.
Kria merkado lokal iha Nivel Suco dala 1/semana ka
kada fulan nunee agrikultor sira bele sente benefisio
husi sira nia servico toos nian no grupo feto
prosesamentu aihan sira nia produto bele hetan fatin iha
merkado
Maximiza kintal uma hun hodi tau hahan iha meja leten
-KSI-

Mai ita Maximiza Kintal Uma Hun hodi tau hahan


iha Meja

(Lets Maximize backyard to put food on the table)