Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament
Institut Obert de Catalunya
2251 CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa- LOE
Materials didàctics
Mòdul Títol Material Suport Editorial Implantació
M01- Implantació de sistemes operatius Implantació de sistemes Paper Oberta Publishing S1-S2
operatius/Sistemes informàtics
M02- Gestió de bases de dades Gestió de bases de dades Paper Oberta Publishing S1-S2
M03- Programació bàsica Programació bàsica Paper Oberta Publishing S1-S2
M04- Llenguatges de marques i sistemes de Llenguatges de marques i sistemes de Paper Oberta Publishing S1-S2
gestió d'informació gestió d'informació
M05- Fonaments del maquinari Fonaments del maquinari Paper Oberta Publishing S1-S2
M06 – Administració de sistemes operatius Administració de sistemes operatius Paper Oberta Publishing S1-S2
M07- Planificació i administració de xarxes Planificació i administració de xarxes Paper Oberta Publishing S1-S2
M08 - Serveis de xarxa i Internet Serveis de xarxa i Internet Paper Oberta Publishing S1-S2
M09- Implantació d’aplicacions web No té material en suport paper S2
M10- Administració de sistemes gestors de Administració de sistemes gestors de Paper Oberta Publishing S1-S2
bases de dades base de dades
M11- Seguretat i alta disponibilitat Seguretat i alta disponibilitat Paper Oberta Publishing S1-S2
M12- Formació i orientació laboral Formació i orientació laboral Paper Oberta Publishing S1-S2
M13- Empresa i iniciativa emprenedora Empresa i iniciativa emprenedora Paper Oberta Publishing S1-S2
M14- Projecte d’administració de sistemes No té material en suport paper S1-S2
informàtics en xarxa
M15- Formació en centres de treball No té material en suport paper S1-S2

Observació:
En els mòduls de dos blocs els materials abasten els continguts del Bloc 1 i Bloc 2. Curs 2016-2017
I74 v00

1/2

LOE Materials didàctics Curs 2016-2017 I74 v00 2/2 .Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Obert de Catalunya 2251 CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa.