You are on page 1of 32

ARRIGORRIAGA UGAO

GALDAKAO ZARATAMO
BASAURI HEGO URIBE
HERRI KOMUNIKABIDEA
DOAN | GEURIA.EUS | #032
2017ko IRAILAren 14a

SANFAUSTOETAKO KARTELA JON GARCIA


Urriaren 7tik 15era bitartean KNEEBOARD SURFLARI
ospatuko diren Basauriko Jaiek
badute kartel iragarlea 4 12 GALDAKOZTARRA4 24 - 25

Urtero 200 ikasle inguru hartuko


ditu Ugaoko institutu berriak
UGAOOrain arte, Ugaoko, Zeberioko eta 1.800 metro karratuko patio irekia eta gimnasio
Arrankudiagako ikasleek Arrigorriagako edo estalia ditu eraikin berriak. Guztira, 5.000 metro
Laudioko institutuetara jo behar zuten karratutik gora 4 20

GALDAKAO 4 15 - 16

SANTAKURTZETAN
JAN TA LO, POTOLO!
EDITORIALA 2 SAKONEAN 4 IRITZIA 6 BASAURI 7 GALDAKAO 14 ARRIGORRIAGA 18 UGAO 20 ZARATAMO 22 BERBAZ 24 AISIA 26 AGENDA 30 KOMUNITATEA 31 KONTRA 32

UGAO 4 20

Jaietan izandako eraso sexista


bat ikertzen ari da Ertzaintza
Lekukoen arabera, gizonezko batek eraso egin zion
23 urteko Arrigorriagako emakume bati goizaldean

BASAURI 4 7 ZARATAMO 4 22

74.650 euro jarri Arkotxako trenbide


Bidearte Hiribidea, 10, Basauri
ditu Udalak Ariz eta gaineko pasabidea
PINTXO ETA GOSARI BEREZIAK
Kareaga auzoak hilaren 18an
hobetzeko irekiko dute
2
GEURIA #032 | 2017/09/14
GIZARTERATZE JARDUNALDIAK

EDITORIALA

Geuria
komunitatearen zerbitzura
Maiatzaren 22tik 29ra bitartean komunikazio proiektuaren Gizarteratze
Jardunaldiak egin zituen Geuriak: eskualdeko herrietan bilerak, ondorengo
hausnarketa prozesua eta hobekuntzak martxan jarri

G euriak hiru euskarri dituela esatea


gustatzen zaigu: paperezko edi-
zioa, webgunea eta komunitatea.
Azken urteetan berreskuratu, boladan jarri
eta nabarmen zabaldu den kontzeptua da
Bost ardatzetan bildu ditugu ondorio
nagusienak, lerro hauen alboan nabar-
menduta dauzkazuenak. Lehenengo pun-
tua Geuriaren lehen erabakien ondorio da.
Azken hiru urteetan komunikabideak lan
miarekin. Batu ditzagun gurera zenbat eta
euskaldun gehiago, baina horrek ez dezala
gure ondarea desagerrarazi. Hurrengo hiru
hilabeteetan puntu honi irtenbide zehatza
ematen saiatuko gara, daukan zailtasuna-
komunitatearena. Adiera berriak ere eran- isila egin du eskualdeko erakunde, herri- ren jakitun garen arren. Eta bukatzeko, ez
tsi dizkiogu. Askotan, gaizki edo gehiegi tar eta elkarteen konfiantza irabazteko eta ditzagun talde minoritarioak kanpoan utzi
erabiltzearen ondorioz, hitza bera esangu- agente guztiak elkarrekin lanean jartzeko. (5. puntua), euskalduntze mailaren arabe-
raz hustera ere iritsi gara. Lehen urrats horiek su artifizialik gabe- ra egin ditzakegun multzoetatik haratago,
koak izatea erabaki genuen bere garaian: gazteak eta etorkinak ere, besteak beste,
Zer da guretzat komunitatea? Nola jendea apurka-apurka komunikabidearen aipatu ziren gizarteratze jardunaldietan.
eraikitzen da? Geuria bere paperezko lehen lan-taldea ezagutzen joatea, gure autokri- Ez da nahikoa gazteentzat edukiak egitea,
alea eta webgunea 2014ko urrian kaleratu tika gaitasuna erabakien bitartez erakus- gazteengana hurbiltzea edo euren tres-
baino askoz lehenago hasi zen komuni- tea edota gure etxeko ateak edonork ire- na lagungarri izatea da erronka. Gazteen
tatea lantzen. Beharra al dago Hego Uri- kita izango zituela frogatzea. Lan handia multzo sozialarekiko marketing munduak
ben euskarazko komunikabide sendo eta egin da arlo honetan, hamaika dira 2014tik daukan interes ia obsesibora ailegatu ba-
iraunkorra sortzeko? Zeintzuk eta zerta- hona euren ahotsa Geurian islatuta ikusi rik, baina bai modu natural batean eurei
rako daukazue interesa horretan? Nolakoa dutenak, komunikabidea maitatzen hasi ere tartea Geurian emanda. Azken puntu
izan beharko luke komunikabide horrek? direnak, harpidedun egin direnak, hobera honetan, oraindik ere lan handia dago egi-
Uneren batean edo bestean, galdera hauek egiteko aldaketak egiterako orduan lagun- teko eta hausnarketa gehiago egin beharra
planteatu zitzaizkien 2012 eta 2014ko urria du dutenak... baina egia da isilpeko lan ho- dago, urrats egokiak ematea garrantzitsua
bitartean gure eskualdeko hainbat bilera- rri zentzua emango dioten mugimenduak baita.
tara etorri ziren eta joan ginen erakunde egiteko ordua iritsi dela. Atera dezagun
eta herritarroi. Orduko ondorio gehienak Geuria plazara! Eman diezaiogun ezagu- Zer da guretzat komunitatea? Nola
oraindik ere Geuriaren bizkarrezur dira. tzera Hego Uribeko pertsona orori. Hasi eraikitzen da? Informazioa konpartitzen,
Baina komunitatea benetan existituko berria dugun 2017-18 ikasturtean marka galdetzen, entzuten... eta bere zerbitzura
bada, etengabe elikatzen jarraitzen du- ezarpenaren prozesu horretan lagungarri eta esanetara egoten. Balio dezatela ikas-
gulako izango da, bi zentzutan doan in- izango diren ekintzak burutuko dira. turte berri honetan aplikatuko ditugun al-
formazio jarioa bultzatuta eta, batik bat, daketa guztiek hurrengo gizarteratze jar-
herriak esaten duena aintzat hartu eta no- Honek ere doako harpidetzaren bitar- dunaldietan are lagun gehiago eta parte
rabide horretan doazen erabakiak hartuta. tez 2014an osatzen hasi ginen Hego Uribe- hartze handiagoa izateko. Azken finean,
ko euskaldunon datu basea bai kuantita- GEURIAri buruz ari gara. Zuek gabe honek
Iragan maiatzean Geuriaren 1. gizarte- tibo zein kualitatiboki aberasteko balioko ez dauka zentzurik.
ratze jardunaldiak antolatu genituen Toki- digu (3. puntua). Kazetaritzarekin zerikusi
kom-ekin elkarlanean. Komunikabideak handiagoa daukan ondorioari erreparatuta
hilero egiten dituen erredakzio bilera ire- (2. puntua), gure eskualdeko eguneroko-
kiez harago, eskualdeko herritar eta era- tasuna modu nabarmen eta eraginkorrago
kundeei Geuriaren orain arteko ibilbidea- batean islatuko duen webgune berria kale-
ren informazio zehaztu eta gardena eman ratu genuen duela aste batzuk eta paperez-
eta orain arte egindakoaren eta hemen- ko edizioan, 2017ko iraileko ale honetatik
dik aurrera egin beharrekoaren inguruan aurrera eduki sakon, landuago eta aten-
guztien artean hausnarketa egitea zuten poralagoak topatuko dituzue (elkarrizketa
helburu. Basauri, Galdakao, Arrigorriaga, gehiago, kolaboratzaile berriak, argazkien
Ugao eta Zaratamon bilerak egin ziren. kalitatea hobetzeko apustua, maketan al-
Guztira 29 pertsonak hartu zuten parte (15 daketak), maiatzeko gizarteratze jardu-
emakume eta 14 gizon) modu boluntarioan naldietan adostu bezala. Bizkaiera ere (4.
eta 15 elkarte eta erakundek izan zuten or- puntua) edo, hobe esanda, Hego Uribe-
dezkaritza. Galdera ugari izan ziren, ideia ko euskalkia, hizpide izan zen bilerotan.
mordoa, kritikak eta animoak... denak Euskarak bat izan behar du; bestela ez da Mila esker maiatzeko gizarteratze jardu-
akta batean jaso eta parte hartzaile guztiei izango leloaren pisu historikoari balorea naldietan parte hartu zenuten norbanako, el-
helarazi zaizkienak. Esperientzia benetan ematen diogu baina bat egiten dugu gure karte eta erakunde guztiei, baita hilero gurekin
aberasgarria eta probetxugarria. bizkaierari leiho bat ireki beharraren pre- elkarlanean jarraitzen duzuenei ere.
GEURIA #032 | 2017/09/14
GIZARTERATZE JARDUNALDIAK 3

Gizarteratzea
I. GIZARTERATZE JARDUNALDIAK (2017.05.22-29)

Ondorio nagusiak

1 Marka ezarpenaren prozesuan indar


gehiago jarri. Geuria modu masiboa-
go batean ezagutzera eman

2 Egunerokotasuna webgune-
ra bideratu eta eduki sakonak
paperezko ediziora

3 Hego Uribeko euskaldunen


datu basea kuantitatiboki eta
kualitatiboki aberastu

4 Eskualdeko bizkaierari tarte


bat eman, ondarea manten-
tzeko bada ere

5 Ia euskaldunengana, gaz-
teengana eta etorkinengana
hurbildu

Gizarteratze jardunaldietako parte hartzaileak, kartelak, bilerak eta apunteak / Geuria

MATRIKULA ZABALIK
irailaren 4tik 22ra
Euskalduntze mailak: A1, A2,
B1, B2 eta C1
Talde bereziak: mintzapraktika,
D ereduko ikasleak, gurasoak
On-line (Boga)
Ikastaro trinkoak
Berbalagun egitasmoa
ETORRI ETA GALDETU!

ARRIGORRIAGAKO UDAL EUSKALTEGIA


Urgoiti pasealekua 55, 2.a
944002060 944020211
www.arrigorriagakoeuskaltegia.eus
Sakonean
4 GEURIA #032
BIZKAIKO KANTARIEN TOPAKETA
2017ko irailaren 14a

Isileko lana,
ondo entzun dadin
Joseba Ibarra basauriarra urriaren 28an San Migelen ospatuko den Bizkaiko
Kantarien Topaketarako kantuak moldatzen ari da

testua eta argazkiak teke. Eta jende asko dagoenean hori kon- AIPUAK gatik baitira abeslari, eta denok ez baitugu
AMAIA GOIKOETXEA trolatzea ez da hain erraza izaten zuzenda- haiek bezala kantatzeko abilidaderik. Be-
riarentzat, dio Ibarrak. raz, maiz tokatzen da tonua jaistea. Nor-
Elkartu da lagun koadrila larunbat gauez Abesti bakoitza nola abestu zehaz- malean tonu errazak erabiltzen dituzte
afaritarako eta hasi dira kantuan mutu- tea: tonua, letra, errepikapenak... Horixe Natxo de Feliperen taldean: do maior edo fa maior. Demagun,
rra berotu orduko: Isil-isilik daaaaagoooo, da Joseba Ibarra asteotan egiten ari dena. oriotarrarekin jarraituz, Benito Lertxundik
kaia barreeeeeeeniaaaaaaaan... Eta au- Normalean erreferentzia originalak izan
ahotsa ez du edonork, Nere herriko neskatxa maite fa maior tonuan
rrerago, birikak arnasez beterik: Ante- ditu kontuan erabaki horiek hartzeko. eta horrelakoetan tonua abesten duela baina taldeko lagunentzat
roooooooooooooooon txamarrotiaaaaaaaa Esaterako, Benito Lertxundiren Baldor- aldatu behar izaten da altuegi geratzen den tonua dela hori eta
...ren bigotiaaaaaa... Momentu bat: noren ba abestu behar badute, oriotarrak nola do maiorrera jaistea erabakitzen duela Jo-
bibotea esan dute? Francorena? Apaizare- abestu duen begiratzen du Josebak. Baina, sebak. Hainbeste jaitsita, ordea, baxuegi
na? Sinkerrena? Ez dugu argi entzun... Ha- noski, beti ez da posible kantu originala- ere geratzen zaie batzuei. Bada, jar deza-
reeeetxek ei dauko, ei dauko preso... Eta nor ren ezaugarri guzti-guztiak mantentzea. gun pixka bat gorago, re maiorrean. Badi-
zeukan preso? Euskal Herria? Txipiroia? Natxo de Feliperen ahotsa ez du edonork, rudi abeslarientzat tonu egokia dela hori,
Hori ere ez zaigu garbi geratu. Gainera, iru- eta horrelakoetan tonua aldatu behar iza- Kantu taldeak jendea baina orain arte aipatu ez ditugun batzuei
ditu zaigu batzuk anteroren txamarrotiaz ten da, azaldu digu. Eta horrez gain, badi- sortuko diegu arazoa: musikariei. Izan ere,
ahaztu eta zuzenean Hau dok, hau don, hau ra abesti batzuk erreferentzia konkreturik
euskaraz hitz egitera musikaz apur bat dakiena jabetuko da do
dok umoria... esaten ere hasi direla. Tira, ez dutenak: gure lagun koadrilak abestu bultzatzen du nolabait, maiorretik re maiorrera pasatzeak kon-
orain bai, denak batera ari dira behintzat: duen Isil-isilik bera, adibidez. Herri bakoi- euskara gehiago plikazio bat baino gehiago ekar dakiekeela
Kalian goooooora, kalian beheeeeera... tzak kantu hori abesteko bere modua du, musikari batzuei, txistulariei adibidez.
Lagun koadrila baten afalosteko kantu eta urriaren 28koa bezalako topaketa ba- entzuten da Musikariekin jarraituz, kantu batean
saioan hori gertatzeak garrantzi gutxi du, ten aurretiko komeni da, besteak beste, erabiliko diren akordeak adostea ere ez da
batere ez duela ez esatearren. Baina urriaren bibotea Francorena edo apaizarena izan- hain sinplea. Benito Lertxundik minorre-
28an San Migelen ospatzekoa den Bizkaiko go den zehaztea. Zentzu horretan, hilean ko modu asko sartzen ditu bere abestietan,
Kantarien Topaketan halako nahasteak eki- behin San Migelen kantari ateratzen den baina gero kantu talde askotan oinarrizko
ditea ez legoke txarto, eta horretantxe ari taldeak abantaila txiki bat baduela dio Jo- hiru akordeak erabili eta modu minorrak
da buru-belarri Joseba Ibarra basauriarra. sebak: San Migelgo taldearen oinarrian Jende gutxik eta gainerakoak baztertu egiten dituz-
Hainbat herritara bidali da urriko topake- ia umetatik elkar ezagutzen dugun lagun te, kontua erraztearren, noski. Baina zer
tara etortzeko gonbita. Kontuan hartu behar koadrila bat dago; esan liteke talde trinko
jakingo du Oi nahi duzu esatea, niri ez zait berdin kan-
da herri bakoitzak kantu horiek abesteko bat dagoela eta gero haren inguruan jende ama Eskual Herri tuaren zati batean re minor edo fa maior
bere modua duela. Batzuetan diferentzia gehiago batzen dela. Isil-isilik modu batera frantsesezko kantu sartzea. Lertxundiren Jaun baruak kantua
horiek lelokeriak dirudite baina... Dema- abesten genuen koadrilan, eta modu ho- prestatzerakoan, nire erreferentzia orio-
gun, Eperra abesten ari garela: toki batzue- rretara egiten dugu orain taldean. 2013ko baten moldaketa tarra bera izan da. Lertxundik modu mino-
tan errepikatu egiten dute abestiaren biga- abenduaren 30az geroztik ateratzen dira dela rra erabiltzen du kasu honetan ere pasarte
rren zatia, beste batzuetan, ez. Errepikatu San Migelen hilean bariku batez abestera. zehatz batean, baina konturatu naiz toki
behar den edo ez aurretik zehazten ez bada, Josebak aipatu moduan, abestiaren guztietan fa maior sartzen dutela. Hainbat
beraz, lehenengo aldiz abestiaren bigarren tonua izaten da sarri aldatu beharreko lagunekin kontsultatu ondoren, modu mi-
zatia kantatu ostean edozer gauza gerta li- ezaugarrietako bat; abeslariak zerbaite- norra baztertu eta jendeak kalean egiten
GEURIA
ELKARRIZKETA 5
Sakonean5 GEURIA #032
BIZKAIKO KANTARIEN TOPAKETA
2017ko irailaren 14a

GEHIGARRIA

Zer den tradizio eta zer ez


San Migel Kantari iraileko ostiral batean / Amaia Goikoetxea BASAURI. Askotan aipatzen den kontua tradizionala dela esan al liteke, beraz?
da Ipar Euskal Herrian indartsu man- Josebaren iritziz, bai. Zenbaitek pla-
tendu duela jendeak kanturako tradi- gioa dela esango du akaso, baina gar-
zioa eta Hegoaldean, ostera, galdu egin bi dagoena da kantuak sustraiak hartu
duen bezala egitea erabaki dut. Beraz, ha- hartzen du kontuak, ezta?). Ia-ia afalduta dugula ohitura hori. Joseba Ibarrari ho- dituela. Kantu originalean, frantsesez
lako kasuetan horretara lerratu naiz. Baina goaz etxera, eta jendeak hori asko estima- rri buruz galdetuta, belaunaldien ara- den horretan, lehen aipatu ditugun oi-
beti ezin izaten da hori egin. Era horreta- tzen du. Antolakuntza aldetik horrek asko bera dagoen zerbait ere badela uste du. narrizko hiru akordeak erabiltzen dira,
rako eztabaidak oso luzeak izan daitezke, laguntzen du, erraztu egiten du. Zeozer Taldean elkartzen garen gehienok 50 baina Lertxundik hainbat aldaera, tonu
gainera... Denbora eskaini behar zaio gai hartu, abestu eta, bien bitartean, euska- urtetik gora ditugu, momentu oso kon- minor etab. sartu ditu, eta gozatu egin
horri, gero ondo entzun dadin. raz gehiago egin. Hori ere bai baita kantu kretu bat bizi izan genuen jendea gara: du asko. Bertsio hori da jendeak eza-
Tonuaz eta harmoniaz gain, badaude taldearen helburuetako bat. Euskaraz ba- frankismoaren amaiera, Ez Dok Amai- gutu eta kantatu duena. Ez dira gure
musikariei begira finkatu beharreko beste dakien jendea badago San Migelen, baina ruren sorrera, festibaletara joaten gi- aititek eta amamak kantatzen zituzten
hainbat atal ere. Sarrera zelan eman ados- ez badago testuinguru egokirik, jendea ez nen, kantuak buruz ikasten genituen... abestiak; haiek beste batzuk abesten
tu behar da, baita estrofen artean bitar- da hitz egitera animatzen. Kantu taldeak Baina ez ziren abesti oso tradizionalak: zituzten, edo gutxiago abesten zuten
teko doinurik egongo den ala ez ere; edo, jendea euskaraz hitz egitera bultzatzen du Benito Lertxundirenak ziren, edo La- akaso. Bagare lehenengoz grabatu zu-
esaterako, azkeneko estrofan tonu bat igo nolabait, euskara gehiago entzuten da. boarenak. Egia da beti dagoela subs- tenean nik hamabost urte inguru ni-
behar den edo ez... Gauza horiek adostu tratu bat, musika herrikoiarena, baina tuen. Tradizionala al da? Gaur egun
egin behar dira aldez aurretik. Musikariek Urriaren 28ra begira kantu berriak ziren haiek eta, kasu as- agian bai. Nire seme-alabentzat, bai.
argi izan behar dituzte, bestela kantariak Bizkaiko hogeita zortzi kantari talderi bi- kotan, itzulpenak. Jende gutxik jakingo Amets, amets eta Oi ama Eskual He-
galdu egiten dira. Eta zuzendariak ere oso dali diete San Migeltik urriaren 28ko to- du seguru asko Amets, amets, Argoitia rri-ren kasuen moduko beste hamaika
argi izan behar ditu. Kantariek musikariei paketara etortzeko gonbidapena. Iaki anai-arrebek abesten zutena, alema- daudela dio Ibarrak. Ezusteko bat baino
jarraitzen diete. Abestera datorren jendeari Uterga antolakuntza taldeko kideak azaldu nierazko kantu bat dela. Edo Lertxun- gehiago hartuko luke jendeak. Ez dira be-
ez zaizkio partiturak ematen, abestien le- digunez, oraindik ez dute guztien eran- diren Oi ama Eskual Herri frantsesezko rez euskal kanta tradizionalak; orain bai,
trak baizik. Beraz, musikariek gidatu behar tzunik eta, beraz, ezin dute zehaztu zen- beste baten moldaketa dela. Benito baina gurean ezagun egiten hasi ziren
dituzte kantariak. San Migelen soinula- bat jende elkartuko den. Datozen horiek Lertxundik Pierre Bordazarrerena ze- momentu hartan, ez. Jendea euskal kan-
riek, txistulariek eta pandero-jotzaileek goizeko 11:00etan bilduko dira San Mige- lakoan grabatu zuen (tira, agian jakin- ta tradizionalak zirelakoan zegoen, eta
osatzen dute normalean musikarien talde len eta lauzpabost taldetan banatuko dira. go zuen jatorrizkoa zein zen...). Pierre ez dira. Baina, kanta tradizionala zer den
hori. Dena den, Josebak garbi utzi nahi izan Taldeak herrian barrena ibiliko dira eta Bordazarre, Etxahun Iruri ezizenez, eta zer ez, edo zer den dantza autoktono
du ekimen hauen helburua ez dela instru- zortzi puntutan abestuko dute, puntu ba- (bide batez, oso ezaguna Basaurin, ur- bat...Batzuetan hori ez dago oso argi.
mentala: Helburu nagusia kantatzea da. koitzean hiru abesti. Berrogei kantuko tero etortzen baitzen dantza agerketara Eta kanturako tradizioa galduz joan
zerrenda prestatu dute Bizkaiko Kantarien txirula jo edo bertso batzuk botatze- ote den? Akaso bai. Josebak garbi duena
Euskara ere, helburu Topaketa antolatzen ari diren batzorde- ra) baserritarra zen eta kortan lanean da asko aldatu dela. Bere iritziz, egun
Hilean behin barikuetan San Migelen bil- ko kideek. Erronda egin ostean Pinceles ziharduen bitartean irratia entzun ohi aitzakia bat da euskaraz kantatzeko,
tzen den kantari taldean dirutxo bat ipin- enparantzan elkartuko dira talde guztiak, zuen. Behin abesti hori entzun, gusta- euskal kantaera apur bat moderniza-
tzen dute bost tabernetara joateko. Ba- handik bazkaltzera joateko. Bazkalostean tu eta bere egin zuen: euskal letra jarri tzeko ere bai. Hau da tokatu zaiguna,
rikuetan pintxo-potea egoten denez, kantuan jarraituko dugu mahaiaren ingu- zion, Parisera lan bila doan zuberotar eta aurrera. Gure helburua kantatzea
tabernari batzuekin aurretik adostu eta ruan, aspertu arte, kontatu digu Iakik. baten istorioa, bere herriko istorioa da, ondo pasatzea, eta hurrengo hilean
bertara iristean poteak eta pintxoak zain Berrogeigarren kantua abestu ostean, isi- kontatuz. Oi ama Eskual Herri kantu bueltatzeko gogoa izatea.
izaten dituzte (horrela beste itxura bat lik geratuko ote dira, bada?
Iritziak
GEURIA #032
IRITZIAK
2017ko irailaren 14a
6
BIDALI ZURE IRITZIA
info@geuria.eus

BIDALI ZURE SEXU KONTSULTA!


INFO@GEURIA.EUS

EUSKARABILA
Basauriko euskaldunon elkartea IRITZIA
GUTUNA GONTZAL MARTIN
Sasirakaslea SAIOA HERNANDEZ
sexologa

Antzerkia ikastetxeetan: Segalariak


Euskarabilak ereindako hazia JON Fidagarriak dira antikontzepti-
boak? Zein da fidagarriena?

A S
Agian fidagarriena den antikontzep-
tiboa zuretzako ez da egokiena, ez
NTZERKI TOPAKETAK: UMEAK rrekontuak gora egin zuen nabarmen: 18 aio gogorraren ostean, gehien- dakit zure adina, ezta etorkizunean
ETA GAZTEAK izena jarri genion ikastalde izatetik 25 izatera heldu ginen goak, batera, Els Segadors kanta- umeak izan nahiko dituzun ere...
proiektuari 2007an, Euskarabilan irail-urri hartan. Proiektuak hartu zuen tu izana nabarmenduko nuke nik Mutilentzat aukera gutxiago daude
diseinatu genuenean. Argi genuen helbu- dimentsio ekonomikoa zela eta, Udalak Kataluniako Parlamentuan bizi izan ze- neskentzat baino, ez da kasualita-
rua: euskararen erabilera adin tarte ho- proiektua bera eta elkarte edota enpresa netik. Momentuko eldarnio iheskorrak tea! Beno, bada, genital maskulinoak
rretan normalizatzen joateko aletxoa jar- kudeatzailea aukeratzeko lehiaketa egin jota, biziraun zutenek abardurak ahaz- dituzten mutilentzat fidagarriena
tzea, antzerkiaren esperientziaren bidez zuen. tu eta kantuari ekin zioten aho batez, basektomia da. Gaur egun basekto-
taldean gozatuz eta gozaraziz. Une hartan Euskarabilak lehiaketan aurkeztea aldamenekoei mezu indartsu eta esan- mia itzulgarriak badaude ere, lehen
ez genekien bidelagunik aurkituko ote ge- erabaki zuen, eta baita irabazi ere. Horre- guratsua zuzentzeko. esan bezala, agian umeak ez iza-
nuen, ez ekonomikoki bideragarri egite- la, azken hiru urteotan kontratuzko ha- Euskaldunoi ere helduko zaigu an- teko metodo hau momentuz ez da
ko, ez eta parte hartzeko ere. rremanean aritu dira elkartea eta Udala, tzeko zerbait ikusteko garaia, eta geuk aproposena zuretzat. Kondoia izaten
Udalaren babes ekonomikoa lortuta, 4 kontratuaren iraupena agortu arte, aur- ere lanari ekin beharko genioke gure da gomendagarriena: fidagarrita-
ikastetxetan hasi ziren martxan antzerki tengo ekainera arte. parlamentariek abestuko duten kan- suna %100era ez da iristen, baina
saioak, 92 ikaslerekin eta 2 irakaslerekin. Udalak lehiaketa berria argitaratu zuen tua aukeratzeko. Lana aurreratzen joa- ikerketen arabera gertu geratzen da,
Ondo gordeta dugu 2008ko topaketen egi- uztailean. Urte baterako bakarrik zela eta teko, dagoeneko aztertu ditut aukera %95ean. Gogoan izan momentu eta
taraua, lehena, ondorengo beste urteeta- baldintza ekonomikoak ikusita, 10 urte batzuk. Adibidez, Gernikako arbola izan modu egokian ipintzea, eta ez duzu
koak bezala, zeren eta, lehen urte hartatik hauei begira jarri beharra zegoela erabaki liteke hautagai pisutsuetako bat; bai- arazorik izan behar. Seguru gera-
hona, 10 ekitaldiz, Euskarabilaren ardura genuen Euskarabilan. Proiektua arrakas- na bat, ez dakit Bizkaitik at bizi direnek tzeko erabili ondoren konprobatu
izan baita proiektua bere osotasunean ku- tatsu eta sendo ikusten genuen: helburua- hain gogotsu onartuko luketen; eta, bi, semena barruan geratu dela eta listo.
deatzea. ri begira beti, ikastetxeetan errotuta eta erlijiosoegia da errepublika demokra-
Bidean Udaleko ordezkari desberdi- Udalak bere egina. Euskarabilak sortu eta tiko ateo batentzat. Ildo ideologikotik
nekin eta garai desberdinetan lan egitea 10 ikasturtez mimoz zaindu ondoren, bes- asko urrundu gabe, Euzsko Gudariak ere
egokitu zaigu, eta, proiektuaren bizirau- te esku batzuetan uzteko unea dela sentitu hor dago, baina biharamuneko egunka- LEIRE / 19 URTE Sexu eraso asko
pena ziurtatzearren, behin baino gehia- genuen eta horrexegatik erabaki genuen riek ez lukete jakingo euzko edo eusko gertatzen ari direla ikusten dut ko-
munikabideetan eta ezezagunekin
gotan onartu ditugu ordezkari horien bal- lehiaketara ez aurkeztea. idatzi, eta, gainera, ez nago ziur ukabila ligatzeari beldurra hartu diot. Zer
dintzak, normalean arrazoi ekonomikoak Biderik oparoena opa diogu proiektua- altxatzera ausartuko litzatekeen ordez- egin dezaket?
tarteko. Baina euskarabilakide bolunta- ri, gure laguntza eskaintzen diegu ardu- kari asko.
rioen lanari eta dinamizatzaileari esker, radun berriei eta gure eskerrik beroenak Tonua apur bat antzutu daiteke, Egia da pertsona ezezagunekin ha-
eutsi ez eze, urtez urte proiektuak gora eman nahi dizkiegu urte hauetan guztie- zergatik ez. Ikusi mendizaleak ereser- rreman sexualak izatea arriskutsua
egin du etengabe parte hartzaile kopuruari tan gurekin eskuz esku ibili diren ikaste- ki bihurtu da jada, baina heldugabee- izan daitekeela, izatez baita lagun
begira. txeetako irakasle eta antzerki irakasleei, gia gerta liteke, agian. Klasikoagoak batekin ligatzea ere, gizarte matxis-
Bestelako aldaketak ere etorri ziren Euskarabilak ereindako hazia eta ongarri- maiteago badituzue, esan beharra dago ta honetan baita kaletik ibiltzea ere.
2014z geroztik. Euskarabilak egindako tutako lurra mimo handiz zaintzen jarrai- Bagarak kanpoan uzten dituela azpieus- Baina ez ahaztu, munduan egon ba-
zabalkunde lanari esker, urte hartan au- tuko dutela ondo baitakigu. kalki batzuk, eta eskarmentuak diost gaude pertsona asko askatasunez eta
Ondarrutarrekin tontakeria gutxi ibili begirunez harremantzen garenak!!
behar dela. Izarren hautsak edota Xal- Pertsona askok ezezagunekin
badorren heriotzeak ere itxura ona duten ligatzeko aplikazioak erabiltzen di-
BANAN-BANAN GEURIA.EUS IRAKURRIENAK arren, antzeko ikur mitikoen abestiekin
gerta litekeen antzera, agian korapila-
tuzte, ez dakit hau zure kasua den...
Aplikazio hauek kudeatzen dituzte-
tsuegiak dira parlamentari guztiek ikas nek esaten dutenagatik erabiltzaile
ditzaten. Berriagoren bat botatzeko, batek beste bat erasotzen badu pu-
La chica del batzoki desegokiegia da, eta bliko egin daiteke, legearen eskue-
Euskal Herriko pailazo internazionale- tan jarri eta aplikazioetatik kentzen
1 2 nen Maite zaitut ere aintzat hartzekoa dute.
bada ere, ez dakit nazioarteko prentsak Agian zure interesa da kalean
ondo interpretatuko lukeen islatzen edo jai giroan bazaude eta ezezagun
duen mezua. batek erakartzen bazaitu. Umm...
[Programa] Galdakaoko Santakurtzen [Programa] Ugaoko jaien eskuko Erreferendumaren alde bozkatu eman denbora esparru seguru lonja
eskuko programa kontsultatu programa kontsultatu eta saioa borobiltzeko abestirik ez ba- barruak, txosnetan edo parkean ba-
lego, euskaldunok pairatuko genukeen zaude lagunak hurbil izan.
auzo-lotsa jasanezina izango litza- Modu batean zein bestean, bere
teke. Hori ekiditeko, nik neuk Pintxo, ondoan egonda ez baduzu argi ikus-
Pintxo, gure txakurra da ta aukeratuko ten edo beldurrak ez badizu zuk nahi
nuke, arestian aipatutako pailazoak bezala jokatzen uzten, hartu den-
3 4 nahiago baditut ere. Batetik, sinplea bora eta saiatu beste egun batean.
eta edonork abesteko modukoa da, ja- Konfiantzak denbora eta konplizeak
torria zein den ere; eta, bestetik, letra behar izaten ditu eta gozamenak
sakonki aztertu ostean, azken belau- konfiantza behar du!
[Albistea] Ugaok ez du txosnagune- [Albistea] Herriko Taldeak-ek 50. naldietako garunak garbitzeko tresna-
rik izango aurtengo herriko jaietan urteurrena ospatuko du 2018an rik isilpekoena eta eraginkorrena izan
delako susmoa dut.
Basauri
GEURIA #032
BASAURI
2017ko irailaren 14a
7

LABURREAN

Udaltzaingoan oinarrizko
eskalako bost agente
kontratatuko dituzte Hego
Uriben
LANA. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun
Sailak Udaltzaingoan oinarrizko es-
kalako 72 agente kontratatzeko deial-
dia zabaldu du Bizkaian eta Gipuzkoan.
Hego Uribe eskualdearen kasuan, bost
lanpostu dira betetzekoak: Arrigorria-
gan lanpostu bat, Basaurin beste bat eta
Galdakaon hiru. Plazak Administrazio
Bereziko taldekoak izango dira, Zerbi-
tzu Berezietako azpitaldean.
Hautaketa-prozedura honetan par-
te hartzeko eskabideak Polizia eta La-
rrialdietako Euskal Akademian (Arkau-
te, Araba) aurkeztu beharko dira, euren
Udan konpondu zuten Kareagako bidegorria / Geuria webgunearen bitartez (www.arkautea-
kademia.net). Eskabideak aurkezteko

74.650 euro inbertituko ditu Udalak Ariz


epea zabalik egongo da urriaren 1era
arte, 24:00ak arte, eta eskaerak soilik
online egin daitezke.

eta Kareaga auzoak hobetzeko Oposizio aske bidez


Hautaketa-prozedura oposizio-lehia-
keta aske bidez egingo dute. Hautaketa
prozeduraren osagarri, prestakuntza-i-
Era berean, erdigunean eta San Migel auzoan ere hobekuntzak egin ditu Udalak. Udal kastaroa eta praktikaldia egingo dituz-
te Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako
gobernu taldearen asmoa da aurten milioi erdi euro inbertitzea Auzoegin ekimenean agente plazak betetzeko.

testua MAIDER IBAEZ tzeak egitea, herritarrek, elkarteek eta Udalerriko auzo
taldeek egindako eskaerei erantzuteko,
Ariz eta Kareaga auzoetan irisgarritasuna diote udal ordezkariek. Udalak parte har- ezberdinak eraberritzea Ludoteketan izena
eta segurtasuna hobetzeko obrak abia- tze bide ezberdinak zabaldu izan ditu ba- da Auzoegin programaren emateko epea zabalik
razi ditu aste honetan Basauriko Udalak. sauriarren eskakizunak kontuan hartzeko.
Arizko auzoari dagokionez, 38.115 euroko Besteak beste, urte amaieran urteko au-
helburua dago hilaren 19ra arte
inbertsioa egingo du Udalak Katalunia eta rrekontua osatzeko helburuarekin herrita-
Kantabria kaleen arteko bidegurutzea be- rren partaidetza sustatzen du Udalak karpa GIZARTEA. Urritik maiatzera bitartean
rrantolatzeko eta pasabide jasoa egiteko. informatiboak udalerrian zehar kokatuz Basauriko Ludotekak zabalik egongo
Zentzu horretan, ingurunea berriro asfal- edota etxebizitzetara inkestak bidaliz. Era Udalak Arizgoitiko Maisu-maistren etxe dira 4 eta 12 urte bitarteko haurrei zu-
tatuko dute. Kareagan, Asturias kale par- berean, Zure Hitza Basauri web ataria he- inguruan, teilatuko zati txikiak kalera zenduta Basozelai eta Kareaga Gizarte
tikularreko bidegurutzeak ere berrituko rritarren eskura dago iradokizunak urtean eror ez daitezen, diote udal ordezkariek: Etxeetan, Pozokoetxe eta San Migeleko
dituzte, anbulatorioko igogailu ondoan, zehar bidaltzeko. Dena dela, San Fausto-Bidebieta-Pozo- Kultur Etxeetan eta Tximeleta Ludote-
eta 18.866 euro inbertituko dituzte. Horrez koetxe eremuetako Hiri-berrikuntzako kan.
gain, Karmelo Torre kaleko 29. zenbakian Erdigunean eta San Migelen Plan Bereziak hura eraistea aurreikusi du.
irisgarritasuna hobetu eta izkina berriro Begoako Andra Mari oinezkoen kalea be- Iazko ekainean Basagure Talde Ekologistak Onartuen zerrenda
urbanizatuko dute, asfaltoa espaloiaren rritu du dagoeneko Udalak 28.037 euroko Arizgoitiko eta San Migelgo Maisu-mais- Izena emateko epea dagoeneko zaba-
kotaraino igota (17.669 euro). inbertsioa eginez eta San Migelen, Sofia tren etxeen etorkizunari buruzko asan- lik dago arestian aipatutako zentroetan
Obra hauek Auzoegin ekintza planaren Taramona ikastetxearen alboko kalean blada irekia deitu zuen. Bertaratu zirenek irailaren 19ra arte. Onartuen zerrenda
parte dira. Aurten milioi erdi euro inguru irisgarritasuna hobetu dute (29.040 euro). hainbat ideia bota zituzten: hala nola, irailaren 21ean kaleratuko dute eta ma-
inbertitzea aurreikusi du udal gobernu tal- Halaber, Karmelo Torre eta Bidasoa Ibarra etxebizitzak berritzea eta bertan nagu- trikula ordaintzeko epea hilaren 22tik
deak Auzoegin programan. Ekimen horren kaleen arteko bidegorria konpondu dute sientzako egoitza edota etxebizitza sozia- 27ra bitartean egongo da zabalik. Urria-
helburua da udalerriko auzo ezberdinetan 26.799 euroren truke. lak eraikitzea bezalako proposamenak jarri ren 2an emango diote hasiera ikastur-
eraberritze eta berroneratze esku-har- Udan zehar segurtasun sarea jarri du zituzten mahai gainean. teari.
8 HERRIAK
BASAURI
GEURIA #032
2017ko irailaren 14a

VI Miliak, Lau zubiak, Herri Krosa eta X-Treme Finaga


atletismo lasterketa herrikoiak urrian eta azaroan
Aurretik, Gernika-Bilbo Running proba igaroko da Basauritik eta ondoren etorriko dira
EGUTEGIA
herriko proba herrikoiak. Edozeinetan izena emateko epeak zabalik dago

testua MAIDER IBAEZ BASAURIKO PROBAK


Iaz antolatu zuten aurreneko aldiz Gerni-
ka-Bilbo Running lasterketa eta izan zuen VI MILIAK PROBA
partaidetza handiagatik aurten ere antola- Urriak 22 | 11:00
tuko dute urriaren 1ean. Lasterketa honek 9,6 kilometro
daukan berezitasuna da lau irteera ezberdin Artunduaga
dituela eta helmuga bakarra: Gernika-Bil-
bo (35 kilometro), Zornotza-Bilbo (22 kilo- XVIII. LAU ZUBIAK KLASIKA
metro), Galdakao-Bilbo (11 kilometro) eta Urriak 19 | 11:00
Basauri-Bilbo (8 kilometro). Hasiberriak 10 kilometro
Basauritik irtengo dira, korrikalari kon- Basauriko lau zubiak gurutzatuta
prometituenak Galdakaotik, beteranoenak
Zornotzatik (maratoi-erdia) eta trebatue- XXXVII. HERRI KROSA
nak Gernikatik, diote antolakuntzatik. Azaroak 5 | 11:00
Lasterketan parte hartzeko izena emateko 3 eta 11 kilometro
epea dagoeneko zabalik dago www.gerni- Artunduaga
kabilbaorunning.com webgunean.
Iazko Herri Krosa Artunduagan hasi eta bukatu zen / Geuria XVIII. X-TREME FINAGA
Javi Conde, Chicagon Azaroak 19 | 11:00
Irailaren 14ko egunsentian maratoi berezia Finaga
egin du Javi Conde atleta basauriarrak Bar- dek, baita abuztuan Rambletan gertatu zen da proba eta bertan egingo duten partaide-
tzelonan. Kolonen monumentuari itzuliak atentatuko biktimak ere. tzagatik 7.000 eurotik gora batzea aurrei- Izena emateko: sailkapenak.com eta
egin dizkio. Proba honekin Bartzelonako Maratoi Solidarioen erronka urrian har- kusi dute Condek eta Jon Salvador atleta herrikrosa.eus webguneetan eman dai-
Joko Olinpikoak ospatu zireneko 25. ur- tuko dute eta helburua izango da Chicago- erandioarrak. Bildutako dirua Kantabriako teke izena lasterketetan parte hartzeko
teurrena gogora ekarri nahi izan du Con- ko maratoia burutzea. Urriaren 8an izango Unicef erakundera bideratuko dute.

Euskarazko sei eskola


eskainiko ditu Marieneak
urritik maiatzera bitartean
ERREDAKZIOA. Ikasturte berria martxan
ipini du dagoeneko Marieneak. Emaku-
meentzako Jabekuntza Eskolari dago-
kionez, euskarazko sei ikastaro antolatu
dituzte Basauriko Emakumeen Etxean
urritik maiatzera bitartean. Aurreneko
eskola Txalaparta ikastaroa izango da
urriaren 18tik abenduaren 20ra bitar-
tean, asteazkenetan. Maitane Unamuno
izango da prestatzailea. Azaroaren 3an
eta 4an Tontxu Ruiz de Larrinaga pres-
tatzaileak mendian orientatzen ikasteko
tailerra eskainiko du.
Geure buruaren jabe feminismoa lan-
tzen ikastaroa otsailaren 6tik martxoa-
ren 13ra bitartean eskainiko du Emagin
taldeak eta, horren bidez, feminismoa
zer den definitzen saiatuko dira partai-
deak. Autodefentsa feminista ikastaroek
Tartean konpainiaren Ez Dok Hiru. Euskal musikaren benetako istorioa antzezlana Social Antzokian izango da abenduan / Guillermo Casas ere bere lekua izango dute Marienean 12
eta 16 urte arteko neskentzat (otsailaren
23an eta martxoaren 2an) zein emaku-

Ken Zazpi, Itziar Atienza, Patxo Telleria eta meentzat (apirilaren 19tik maiatzaren
10era), Emagin taldearen eskutik.

Mikel Martinez, Social Antzokian Era berean, 12 eta 16 urte arteko mu-
tilentzat bikoizketa ikastaroa ere anto-
latu dute Marienean otsailaren 23an eta
martxoaren 2an. Desirak taldeko Gaizka
Hainbat euskal konpainiak euren lanak ekarriko dituzte Socialera. Aipatzekoa abenduaren Tovar izango da prestatzailea eta partai-
1ean izango den Ez Dok Hiru. Euskal musikaren benetako istorioa antzezlana deek Youtubera igotzeko bideo-bikoiz-
ketak egiten ikasiko dute, matxismoari
aurre egiteko.
ERREDAKZIOA. Datozen hilotan dantza, an- jolearen omenez Aukeran Dantza Konpai- (urriak 21),El barbero de Sevillaopera (aza- Ikastaro bakoitzean izena emateko
tzerkia, opera, umorea, musika eta zirkoa niak egindako emanaldia (abenduak 2) eta roak 4), Asier Etxeandia aktoreak parte epea zabalik dago eta matrikula bakoitza
izango dira Social Antzokian. Guztira, 21 Itziar Atienza aktore galdakoztarraren pre- hartzen duenLos visitantesantzezlana (aza- 10 eurokoa da, 18 urtetik beherakoen-
ikuskizun izango dira.Ez dira faltako, gai- sentzia El Testantzezlanean, Luis Merlo, roak 18) eta Dani Mateo umoristaren baka- tzat izan ezik: horiek doan emango dute
nera, Zine Kluba, Musika Gertu etaSocial Antonio Molero eta Maru Valdivieso akto- rrizketa (abenduak 16). izena. Gainera, %50eko tarifa murriz-
Goiztiarra ekimenak. reekin batera (azaroak 25). Haurrei zuzendutako programazioari tuak eskainiko dizkiete langabezian eta
Nabarmentzekoak dira, besteak beste, Era berean, ikuskizun hauek izango dagokionez, sei ikuskizun izango dira:Ma- Lanbiden alta emanda daudenei, DSBEa
Ken Zazpi talde gernikarraren kontzertua dira:Nowdantza emanaldia -Lasala euskal las palabras-Argentina- (azaroak 5),Loo jasotzen dutenei eta 18 eta 24 urte arte-
(urriak 27),Alicia despus de Aliciaobraren konpainia- (irailak 23), De la Purissima tal- Katalunia- (azaroak 19),Alizia lurralde mi- ko ikasleei. Marienearen egitarau osoa
estreinaldia -Kabia Teatroa- (urriak 28), dearen kontzertua (irailak 30),Faemino y resgarrian Euskadi- (azaroak 26),Pupu eta ikusgai dago berdintasuna.basauri.net
Patxo Telleria eta Mikel Martinez aktoreek Cansado bikotearen umorea (urriak 12 eta Lore pailazoak (abenduak 17), Maluta III udal webgunearen atari berezian, baita
antzeztutako Euskal musikaren benetako 13), Mami Lebrun antzezlana -Xake Pro- zirkua (abenduak 27) etaLas aventuras de T. Marienea beraren Facebook orrialdean
istorioa (abenduak 1), Maurizia pandero- dukzioak- (urriak 20),La vida es sueoobra Sawyermusikala (abenduak 30). ere.
GEURIA #032
2017ko irailaren 14a
HERRIAK
BASAURI 9

Hamar ikasturtetan zehar kudeatu ditu LABURREAN

Euskarabilak Antzerki Topaketak Vendetta musika taldea


ariko da San Migeleko
Euskara elkarteak erabaki du beste esku batzuetan uzteko unea dela. Ikasturte berrira jaietan hilaren 23an
begira Udalak uztailean deitutako lehiaketa publikoa esleitu barik geratu da MUSIKA. Irailaren 23tik urriaren 1era
bitartean ospatuko dira San Migeleko
jaiak. Orain egitaraua argitaratu barik
dago, baina zenbait jardueraren be-
rri eman du dagoeneko Mikelats Kultur
Elkarteak. Besteak beste, kontzertuen
programazioaren berri eman du sare
sozialetan: irailaren 23an La Regadera
eta Vendetta taldeak ariko dira, hilaren
29an Smoking Stones tributu banda eta
Baron Rojo taldeak izango dira eta irai-
laren 30ean La Guardia eta DJ Markelin.
Kontzertuez gain, indabada eguna irai-
laren 24rako eta paellada eguna hilaren
30erako iragarri dituzte.

Ibaigane Kultur Etxeko Areto nagusian egin ohi dira antzezpenak / Antzerki Topaketak
Umeentzako tailerrak eta
ERREDAKZIOA. Antzerki Topaketek hamar elkarte edota enpresa kudeatzailea auke- tza eskaintzen diegu arduradun berriei eta jarduerak irailaren 18tik
urte bete dituzte aurten. 2007an hasi zuen ratzeko lehiaketa egin zuen 2015ean. Ha- gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiegu 23ra Bilbondon
Euskarabila Basauriko Euskaldunon Elkar- rrez geroztik, Euskarabila elkartea urtero urte hauetan guztietan gurekin eskuz esku
teak -Udalaren babes ekonomikoaren la- aurkeztu da lehiaketara eta azken hiru ur- ibili diren ikastetxeetako irakasle eta an- GIZARTEA. Aste Txikia antolatu du Bil-
guntzarekin- proiektua 4 ikastetxetan, 92 teetan bere ardura izan da proiektua ku- tzerki irakasleei, Euskarabilak ereindako bondo merkatal guneak irailaren 18tik
ikaslerekin eta 2 irakaslerekin. Aurten, ha- deatzea. hazia eta ongarritutako lurra mimo handiz 23ra bitartean. Bertan, tailerrak eta
mar urte eta gero, 8 ikastetxek hartu dute Uztailean Udalak lehiaketa berria ar- zaintzen jarraituko dituztela ondo baitaki- bestelako jarduerak izango dira: disei-
parte eta 500 ikasle inguruk euren antzez- gitaratu du, baina aurtengoan Euskarabi- gu. natzaile tailerra (irailak 18), arkeolo-
lanak taularatu dituzte maiatzeko topake- latik adostu dute lehiaketara ez aurkeztea: gia (irailak 19), esperimentuak egite-
tan. Hamar ikasturtez proiektua mimoz zain- Esleitu barik koa (hilak 20), ingeniari txikia izatekoa
Urtez urte proiektuak gora egin du du ondoren, beste esku batzuetan uzteko Udalak uztailean deitu zuen lehiaketa pu- (irailak 21), Pirata Jaia (irailak 22) eta
etengabe parte hartzaile kopuruari begira, unea dela sentitu dugu eta horrexegatik blikoa esleitu gabe geratu dela jakinara- Txiki-Chef tailerra (hilak 23). Era be-
diote Euskarabilatik: Zentzu horretan, erabaki dugu lehiaketara ez aurkeztea, zi berri du hilaren lehen egunean. Hortaz, rean, Cabarcenoko parkera joateko sa-
proiektuak hartu zuen dimentsio ekono- diote elkarteko ordezkariek: Biderik opa- datozen egunetan erabakiko du nola egin rrerak zozketatuko dituzte egun horie-
mikoa zela eta, Udalak proiektua bera eta roena opa diogu proiektuari, gure lagun- aurrera Antzerki Topaketekin. tan zehar.

BASAURIKO
UDAL
EUSKALTEGIA

MATRIKULA ZABALIK
Matrikula epea: irailaren 1etik 22ra

MAILA GUZTIAK
IKASTARO TRINKOAK
ORDUTEGI ZABALA

Urbi kalea 33, 48970 Basauri, 944406217


udaleuskaltegia@basauri.net - euskaltegia.basauri.eus
10 HERRIAK
IRAGARKIA
GEURIA #032
2017ko irailaren 14a
GEURIA #032
2017ko irailaren 14a
HERRIAK
BASAURI 11

PILI CASTRO EHDA ANTOLAKUNTZA TALDEKO KIDEA

Hasierako filosofia bera mantentzen dugu,


baina estalki ezberdinekin hobetuta
Irailaren 16an ospatuko da Euskal Herriko Dantza Agerketaren 45. edizioa g Aurrekoetan bezala, ostiraleko eta igandeko
saioak izango dira g Pili Castro basauriarrak urteak daramatza antolakuntza lanetan buru-belarri

testua MAIDER IBAEZ

Duela 45 urte sortu zen Euskal Herriko


Dantza Agerketa Basaurin, euskal folklorea
bere horretan mantentzen duten taldeak
sustatzeko eta ezagutarazteko helburua-
rekin. Aurten irailaren 15etik 17ra bitartean
ospatuko da -saio nagusia larunbatean
izango da-. Dantza Agerketako filosofiaz
eta urte luze hauetan izan duen bilakaeraz EGITARAUA
aritu gara Pili Castro (Basauri, 1968) anto-
lakuntza taldeko kidearekin.
EUSKAL HERRIKO
Laster Dantza Agerketaren 45. edizioa XLV. DANTZA AGERKETA
ikusteko aukera izango dugu.
Hala da. Larunbatean izango da egun nagu-
sia eta has dadin gogotsu gaude antolakun- Irailak 15, ostirala
tza lanetan izan garenok. Nahiz eta guztira 19:00 Haurrentzako tailerrak eta
hiru eguneko saioak prestatzen ditugun, guztiontzako erromeria Mojaparten
hilabetetako lana da egiten duguna. Gure
helburua da dena ondo ateratzea eta ikus- Irailak 16, larunbata (*)
leek disfrutatzea. 18:00 Gonbidatutako dantza taldeen
kalejira Social Antzokitik
Zertan aldatu dira gauzak urte hauetan? 19:00 XLV. Euskal Herriko Dantza
Gauza asko aldatu dira. Batez ere, gizartea de batzuek Dantza Agerketan. Aurten ere Agerketa Bizkotxalde parkean:
bera ere aldatu delako. Esaterako, garraio- Basaurin oraindik ikusi ez diren dantza au- - Arabatik: Kuartangoko Trinitateko
bideen kontua. Gaur egun denok dauka- toktonoak ikusi ahal izango dira. dantzariak (Kuartango)
gu kotxea eta autobus zerbitzu asko dago - Bizkaitik: Zerutxu (Markina)
Euskal Herri osoa lotzen duena. Horrek lu- PILI CASTRO Zein dira horiek? eta Ondalan Erraldoien konpartsa
rralde osoko dantzariak Basaurira etortzea EHDA Antolakuntza taldea Tuterako dantzariek lehendabiziko al- (Deustu-Bilbo)
errazten du. Antolakuntzari dagokionez, diz dantzatuko dituzte Bezpera-dantzak - Gipuzkoatik: Otsolar (Lizartza)
lehen igande osoko egitaraua antolatzen bere herritik kanpo. Aipatzekoa da gainera, - Nafarroatik: Danzantes del Palo-
zuten, 09:00etatik 21:00ak arte. Gogoan
Talde autoktonoak ezohiko data batean antzeztuko dutela dan- teado de San Juan (Tutera)
dut bokatekin joaten ginela Basozelaira gu- eta euren dantzak dira tza; izan ere, San Juan gaueko aurreko la- - Lapurditik: Begiraleak (Donibane
rasoekin saioa ikustera. Dantzak ikusteaz programaren muina,baina runbatean dantzatzen dute. Era berean, be- Lohizune)
gain, bertsolariak ere etortzen ziren Dantza rezia izango da, oraingo honetan Basauriri
Agerketara. Egun, saio laburragoak egiten kanpotik ikusgarritasuna eta Euskal Herriko Dantza Agerketari beren Irailak 17, igandea (*)
ditugu, jendearentzat erosoagoa izateko. bilatzen dugu -beregi eskainitako bertsoak (gaztelaniaz) 19:00 Dantza saioa Basauriko taldee-
entzungo baititugu euren ahotik. Bestetik, kin Bizkotxalde parkean:
Gaur egun Bizkotxalden izaten dira saio Markinako taldeak ere bertako sokadantza - Agintzari: Gipuzkoako dantzak, Ala
nagusiak. Basauriko zein beste lekutan propioa dantzatuko du lehen aldiz Basaurin. kinkirrinera / Axeri dantza / Orioko
antolatu da? bideoekin. Hasierako filosofia mantentzen silla dantza
Basozelain, Soloarten, Artunduagan edota dugu, baina estalki ezberdinarekin. Beste ezer berezirik egitarauan? - Basauritar: Erregelak, Arizkungo
Arizgoitin ospatu izan da Dantza Agerketa, Adibidez, 31 urte dira Kuartangoko dan- gaita / Jota La Pilindros
Bizkotxalde parkea egin zuten arte. Hortik Dantza autoktonoren bat Dantza Agerke- tzariak Basaurira ez datozela. Ez dira ohiko - Edurre: Lapurdiko dantzak: Makil-
aurrera, bertan egiten dugu saioa, egural- tan aurkeztu al da lehenengo aldiz? dantzariak, Kuartangoko haraneko gazteak dantza / Dantza luze / Azkaindarrak,
diak laguntzen duenean. Bai. Orain dela urte batzuk gauza bitxi bat baizik. Gorpuztiaren osteko igandean egi- Beteluren fandangoa
gertatu zitzaigun. Dantza talde bat aurre- ten dute dantza eta jai egunaren aurretik - Dantza talde guztiek: Jota / Arin-arin
Baina, filosofia galdu barik... neko aldiz etorri zen Basaurira eta dantza- bildu egiten dira dantzak nortzuek egingo
Dantza talde autoktonoak eta euren dantzak riek esan ziguten dagoeneko autoktono zi- dituzte erabakitzeko. Lizartzakoek Inauteri (*) Euria bada, Social Antzokian
dira programaren muina, baina kanpoalde- gilua bazuela euren dantzak. Hau da, esan dantza batzuk erakutsiko dizkigute eta la- izango dira larunbateko eta igandeko
tik ikusgarritasuna bilatzen dugu. Esate ba- genezake errekonozimendua lortzeko au- purtarrek ikusgarritasuna emango dute eu- saioak
terako, argiztapenarekin edota aurkezpen kera paregabea ikusten dutela dantza tal- ren jantzi koloretsuekin.
12 HERRIAK
BASAURI
GEURIA #032
2017ko irailaren 14a

ARGAZKITIK

Itziar Aranak irabazi du


Basauriko Jaiak iragarriko
dituen kartelaren txapelketa
JAIAK. Basaurin bizi den bilbotarra da Itziar
Arana. Bere San Fausto, noche y da, luz y co-
lor izeneko kartelak iragarriko ditu aur-
tengo sanfaustoak. Kolore biziz jositako
artelana da Aranarena: Eskarabilera ikur
nagusitzat hartuta, mendiekin, ilargiare-
kin, izarrekin eta eguzkiarekin apaindu du
kartela.
Alberto Bonilla eta Montse Alcoceba-
ren Berriro basauriar onenari saria jaso du.
Arizko Ikastolako June Gonzalez Meraren
Eskarabilera Jaietan izan da kartel txikirik
onena eta Sofia Fernandezen Burua ez gal-
du kartel gazterik onena. Hirugarrenez ja-
rraian saritu dute Fernandez. Izan ere, iaz
BASAURI ere gazte batek egindako kartelik onenari
saria jaso zuen eta 2015ean txikien kate-

SANFAUSTOEN KARTELA
gorian ere irabazi zuen. Urriaren 7tik 15era
ospatuko dira aurtengo Basauriko San-
fausto Jaiak.

argazkia ERASMUS+
Erasmus+ programa
Oinarrizko Lanbide
Heziketan
HEZKUNTZA. Basauriko Oinarrizko Lan-
bide Heziketako (OLH-CIPEB) 17 eta 18
urte bitarteko lau ikaslek (Judith, Andrea,
Ibai eta Aritza), Arte Grafikoetan espe-
zializatuak, Erasmus+ programa gauzatu
dute uztailean Augsburg hirian, Alema-
nia hegoaldean. Horrelako programa
batean parte hartzeaz poz-pozik gaude.
Ez bakarrik gure alorrari lotutako prakti-
kak egin ditugulako, baizik eta elkarbizi-
tza, Alemaniako ohiturak, bertako kultura
eta hizkuntza ere ikasi ditugulako, diote
ikasleek. Argazkian ikus daitekeenez, ber-
tara Geuria eraman zuten herriko albisteak
BASAURI bidelagun izateko.
OLH Udal Institutua Kareaga Behe-

GEURIA ALEMANIAN, koa kalean dago eta udal titulartasuneko


zentro publikoa da. Basauriko Udalak es-
kuordetuta ditu haren gaineko eskume-

ERASMUS+EN
nak eta Etxebarriko Udalaren laguntza
ere badu.ADSIS Fundazioak kudeatzen du
zentroa.

argazkia BASAURIKO UDALA


Euskal ezkontzari buruzko
erakusketa urrira arte
Arizko Dorretxean
KULTURA. Iazko apirilean antzeztu zuten
Basaurin 1902ko Euskal Ezkontza. Hain
zuzen, Ygnacio Arteta Kareaga eta Herme-
negilda Ybarreche Basoa ezkondu zireneko
antzezpena egin zuten hainbat basauria-
rrek. Honako elkarteek parte hartuzuten
Euskal Ezkontzan:BalendinEnbeita Ber-
tso Eskola, Agintzari,Basauritar eta Edu-
rre DantzaTaldeak, Euskarabila, Basauri-
koKoral Elkartea, Euskal HerrikoDantza
Agerketa, Basauriko txokoak(Ariz, Bi-
debieta, Ibaigane,San Fausto eta So-
loarte),HerrikoTaldeak, Basauriko Udal
MusikaEskola, Sustraiak Kultur Elkar-
tea,Danbolin Txistulari Elkartea, baitaez-
kongaien senitartekoak ere.
Urtebete geroago, argazki eta jantzi
erakusketa antolatu dute Basauriko Uda-
lak eta Kultur Etxeak Arizko Dorretxean
irailaren 8tik urriaren 18ra. Iazkoa lehen
BASAURI antzezpena izan zen, baina antolakuntzak
asmoa du bi urtez behin errepikatzeko ez-

EUSKAL EZKONTZA
kontza berri batekin.
GEURIA #032
2017ko irailaren 14a
HERRIAK
BASAURI 13

BASAURI

KAREAGAKO JAIAK
argazkiak MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS / data 2017.09.08
Galdakao
GEURIA #032
GALDAKAO
2017ko irailaren 14a
14

LABURREAN

Bertso-kiniela antolatu
du Galdakaoko bertso
eskolak hilaren 23an
EUSKARA. Irailaren 23an emango dio-
te hasiera Bertsolari Txapelketa Nagu-
siari eta finala abenduaren 17an izango
da Barakaldoko BECen. Txapelketaren
aitzakian, Galdakaoko bertso-eskolak
II. Bertso-kiniela antolatu du. Kinielan
parte hartu nahi duenak boletoak erosi
behar ditu Galdakaoko Herriko Taber-
nan irailaren 22a baino lehen. Boleto
bakoitza 2 euroan dago salgai eta ga-
raileak bi lagunentzako menua iraba-
ziko du Azurmendi jatetxean. Boletoe-
tan bertso-kinielaren nondik norakoak
daude azalduta.

Ibaizabal Saskibaloi Taldearen aurkezpena Galdakaon / Ibaizabal Saskibaloi Taldea

Zaborren eta udal


Saskibaloirik hoberenaz gozatzeko kirol zerbitzuen tasak,
eztabaidagai udalbatzan
aukera eskainiko du Euskal Kopak GIZARTEA. Udal politika fiskalari bu-
ruzko eztabaida piztu du Galdakaoko
Udalak eta herritarrei aukera emango
Irailaren 17an hasiko da Emakumeen Euskal Kopa Galdakaon eta hilaren 23an eta 24an die zabor-bilketa eta tratamenduagatik
eta udal kirol zerbitzuengatik ordain-
jarraituko du. Ibaizabal Saskibaloi Taldea anfitrioi izango da tzen duten tasen inguruko iritzia ema-
teko. Tasak, zergak ez bezala, zerbitzu
bat emateagatik ordaintzen dira. Gure
testua MAIDER IBAEZ ninak. kuek, Patricia Valientek eta Esther Blancok helburua da tasa hauen inguruan he-
Miren Agirregoikoa jokalariaren ara- errepikatu egingo dute taldean. rritarrek duten iritzia jakitea eta ahal
Ibaizabal Saskibaloi Taldeko zuzendaritza bera, denboraldia hasteko erronka mo- den neurrian horiek optimizatzea, dio
berriak saskibaloia herrira hurbildu nahi tibagarria da Euskal Kopa. Norgehiagoka Fase finala Ruben Seoane Herritarren Parte-har-
du eta gauzak horrela, aurten Emakumeen zailak direla adierazi du Agirregoikoak, Iraurgiren kontrako partida irabaziz gero, tze arloko zinegotziak. Eztabaida irekia
Euskal Kopa Galdakaon jokatuko da. Eus- are gehiago kontuan hartuta taldea sor- bukaerako fasean (irailaren 23an eta 24an) da eta irailean zehar egongo da zabalik
kal Federazioari aurre-kanporaketa zein tzear dagoela eta oraindik ere elkar ezagu- parte hartuko luke Galdakaoko taldeak: www.galdakaohobetuz.eus webgunean.
bukaera faseko partidak herrian antolatu tzen ari garela. Izan ere, taldeak aurpegi Gernikaren aurka jokatuko genuke bu- Gainera, aurreikusi dute irailaren 20an
eta jokatzeko gure proposamena helara- berriak ditu aurtengo denboraldirako: Ei- kaera fase horretan eta badakigu beste aurrez aurreko bigarren parte-hartze
zi genion eta zozketa bidez Galdakaoren der Elorriaga (harrobitik datorrena), Pey- maila batean daudela. Beraz, gure taldea- saioa egitea Gandasegin (lehenengo
izena irten zen. Itzelezko ilusioa egin digu ton Ferris, Maria Barneda, Maria Espaa, ren hobekuntzan baino ez gara zentratu- saioa hilaren 6an izan zen).
Galdakao txapelketako egoitza izateak, Marta Bueso, Ane Arrien eta Gracia Alonso ko, dio Agirregoikoak. Fase final horreta- Ekimena berritzailea da. Izan ere, Udal
dio Gorka Paternina Ibaizabal S.T.-ko pre- de Armio. Miren Agirregoikoak, Jone Az- ko beste partida izango da Lacturale Araski askok parte-hartze bidezko aurrekon-
sidenteak. (Araba) eta IDK Gipuzkoa taldeen artekoa. tuak izan arren -Galdakao horien ar-
Irailaren 17an, igandez, aurretiko fa- Guretzat ohore bat da Guretzat ohore bat da horrelako eki- tean-, gutxik edota batek ere ez du poli-
seari hasiera emango dio Ibaizabalek, Aa- taldi bat geurean ospatzea, eta galdakozta- tika fiskalekin egiten dio Seoanek.
res de Rioja Iraurgi talde gipuzkoarraren
horrelako ekitaldi bat rrek horrela erantzutea espero dugu, Urre-
aurka jokatuz. Partida 17:30ean izango da geurean ospatzea tako kiroldegira hurbilduz, saskibaloiaz
Urretako kiroldegian. Galdakaoko jaiei gozatuz eta bazkide izatera ere animatuz,
bukaera ezin hobea eman nahi diegu sas- GORKA PATERNINA denboraldi osoan elkarrekin helburuak lor-
kibaloirik hoberenaz gozatuz, dio Pater- Ibaizabal S.T.-ko presidentea tu asmoz, dio Paterninak. Euskarazko lau antzezlan
izango dira Torrezabalen,
urritik azarora bitartean
Herritarren iritziak jasoko ditu Udalak hileta eta KULTURA. Galdakoko Udaleko Kultu-

ospakizun zibilen ordenantza idazteko ra sailak euskarazko lau antzerki obra


programatu dituurritik azarora bitar-
tean: urriaren 7an Gu. Ez gaude bakarrik
haurrentzako antzerkia (Borobil kon-
Iazko uztailean udalbatzak onartu zuen hileta zibilak egiteko kalegune eta eraikin painia), urriaren 27an Ez dok hiru. Eus-
kal musikaren benetako istorioa (Tartean
publikoak egokitzeko EH Bilduren proposamena Teatroa), azaroaren 4an Alizia (Glu glu
konpainia) eta azaroaren 18an Loo (Pon-
ERREDAKZIOA. Udalak hileta edo ospaki- omenaldiak egin ditzaten. Hego Uribeko Pea Thierry herritarrei agurrak egin zi- ten Pie konpainia). Sarrerak salgai dau-
zun zibilak egiteko espazio publikoen era- hainbat herritan jarri dira martxan halako tzaizkien. de Torrezabal Kultur Etxean edo udal
bilera arautuko duen ordenantza berriaren prozesuak eta orain Galdakaoren txanda webgunean.
proiektua idatzi nahi du, eta horretarako da. Ordenantzak egiteko kontsulta
aurretiazko kontsulta publikoa zabaldu Iazko ekainean Galdakaoko udalbatzak Aurretiazko kontsulta publikoa egitea legez
du, herritarrek parte har dezaten. Irailaren -PP ez beste udal talde guztien aldeko bo- ezarritako jarraibide berrien ondoriozkoa
27ra arte dago zabalik ekarpenak aurkezte- toekin- onartu zuen hileta edo ospakizun da. Herri-administrazioen Administrazio
ko epea, udal webgunearen bitartez. zibilak egiteko lokal publikoak egokitzeko Prozedura Erkideari buruzko Legeari da-
Ordenantza berri honen asmoa da er- proposamena, EH Bildu Galdakaok mo- gokiona da, 2015eko urriaren 1ean onartua.
lijio-aitormenik ez duten herritarrek es- zioan aurkeztutakoa. Ibon Uribe alkateak Lege horren arabera, Udal batek etorkizu-
pazio publikoak erabili ahal izateko beha- orduan gogorarazi zuen udalerrian inoiz neko ordenantza bat egin nahiko balu, he-
rrizanari erantzutea, erlijiozkoak ez diren edo behin horrelako ekitaldiak egin dire- rritarren parte-hartzea bideratu beharko
izaera zibileko hiletak, ospakizunak edo la. Hala nola, Hodei Egiluz eta Javier Lpez luke aurretiko fase batean.
GEURIA #032
2017ko irailaren 14a
HERRIAK
GALDAKAO 15

GALDAKAO

KOADRILEN DESFILEA
argazkiak ANDER ARRIETA / bilduma GEURIA.EUS / data 2017.09.08

IRAILAK 8-17

GAL
DAKAO
KOjaiak
Erdu santakurtzetara
eta ondo be ondo
pasauko dogu!

www.galdakao.eus
16 HERRIAK
GALDAKAO
GEURIA #032
2017ko irailaren 14a

BASAURI
GALDAKAO

SANTAKURTZAK
argazkiak ANDER ARRIETA / bilduma GEURIA.EUS / data 2017.09.08

GALDAKAO

MANNEQUIN CHALLENGE
ERASO SEXISTARIK EZ
argazkiak MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS / data 2017.09.10
GEURIA #032
2017ko irailaren 14a
HERRIAK
GALDAKAO 17

GALDAKAO
CRISTOPH NEVEN ALEMANIATIK GALDAKAORA

Harritu ninduen kalean


zenbat ordu ematen dituzuen
euskaldunok
Ahausek 35.000 biztanle ditu, Galdakaok baino sei mila gehiago g Geologia ikasten ari zela ezagutu
zuen bere emaztea Alemanian g Kalean tabernaz taberna joateko ohiturak harritu zuen gehien

saiak, hondartzak... zaila egiten zait bate-


testua kin bakarrik geratzea.
IRANTZU CHAURRONDO
Nola moldatu zinen hizkuntzarekin?
Christoph Neven (Ahaus, Alemiania, 1971) Hasieran gogorra izan zen, ez nuelako
Alemanian jaio zen orain dela berrogeita gaztelaniaz edota euskaraz hitz egiten.
sei urte. Gaur egun jaioterritik 1.500 bat Hala ere, hemengo pertsona askok izuga-
kilometrora bizi da, Galdakaon. Geologia rri lagundu zidaten hizkuntzarekin, bai-
ikasten ari zela ezagutu zuen egun emaz- ta hemengo kultura eta ohiturak ulertzen
te duena. ere. Gaur egun oso ondo moldatzen naiz
gaztelaniarekin, baina ez hain ondo eus-
Antzik ba al dute Ahausek eta Galda- kararekin. Nire emaztea euskaldun zaha-
kaok? rra denez eta semeei euskaraz hitz egiten
Ahaus Ipar Reania-Westfalia estatuan ko- dienez, hitz eta esamolde asko ikasi ditut
katua dago, Borken barrutian eta 35.0000 baina besterik ez. Gehiago ikastea gusta-
biztanle ditu. Ingurua ederra da eta altuera tuko litzaidake, baina betiko kontua, asti-
handiko eraikinik ez dagoenez, bistak po- rik ez. Momentuz, eta zorionez, lanerako
litak dira. Asko jota bi solairuko etxez be- ez dut behar, beraz ez daukat arin ikasteko
teriko herriak topa ditzakezu inguruetan. beharrik. Aurrerantzean horri lasai ekiteko
asmoa daukat.
Ohiko alemaniarra al zara zu?
Baietz esango nuke, behintzat inguruko Zer nolako maiztasunarekin joaten zara
jendeak hori dio, ohiko alemaniar bu- Alemaniara?
rugogorra naizela! Kar, kar, kar. Ordena, Urtean birritan nire emazte eta bi semee-
antolamendua, errespetua eta denbora kin joaten naiz. Gustatzen zaigu laurok
oso kontzeptu garrantzitsuak dira nire- batera joatea familia osoa elkartzeko eta
tzat. Horrez gain, pertsona adeitsu, zuzen nire semeek nire kultura eta ohiturak eza-
eta oso aktibotzat dut neure burua, ohiko gutzeko. Gainera, izugarri gustuko dute.
alemaniarrak bezala. Eta azkenik, edozein Beste batzuetan nire senideak hona etor-
unetan ezin da falta umore-sen ona eta ga- tzen dira bisitan. Aste Santu honetan kasu,
ragardo ona! nire arreba eta ilobak etorri zaizkigu.

Zergatik erabaki zenuen hona etortzea? Zelan daramazu jaioterritik urrun ego-
Alemanian egun nire emaztea dena eza- tea?
gutu nuelako. Ni Geologia ikasten ari nin- Bada, nahiko ondo. Dena dela, senide guz-
tzen eta momentu horretan, bera Ale- tiak Alemanian ditudanez, hau da, gura-
manian zen goi-mailako ikasketa batzuk soak, nire arrebak, ilobak, etab., batzuetan
burutzen. Ikasketak amaitu bezain pron- faltan botatzen da hemen inor ez izatea.
to, berak bueltatu beharra zeukan eta be- Hala ere, esango nuke Alemanian, familia-
rarekin etortzea erabaki nuen. Hemen ja- ri dagokionez, independenteagoak garela.
rraitzen dut, eta urte askotarako, espero Bertan normalean bakoitza berera joaten
dezagun! da eta behin 16 edo 17 urterekin lanean ha-
sita, hemen ez bezala, ohikoena etxetik at
Zelakoa izan zen aldaketa? bizitzera edo ikastera joatea da.
Ikaragarria. Nik esperientzia hura oso
modu baikorrean gogoratzen dut. Ha- Eta amaitzeko, aipatuko zenizkiguke
sieran Igorren egon ginen bizitzen, nire Alemania eta Euskal Herriaren arteko
emaztearen gurasoen etxan, alegia. Poliki lau alde?
-poliki lanean hasi ginen eta denbora tarte Bai, noski! Alemanian adibidez, bi musu
bat pasata Galdakaora etorri ginen bizitze- Neguko kalegiroa Ahauseko ferian / Utzitakoa beharrean, eskua emateko ohitura dago.
ra. Esan bezala, poliki-poliki egin genuen Birziklatzeari dagokionez, horretara-
dena, baina azkenean hemen gaude, Eus- ko joera askoz handiagoa dago. Izan ere,
kal Herrian elkarrekin bizitzen, lanean, dia. Alemanian etxean elkartzeko ohitura botilak supermerkatuetara eraman eta
ezkonduta eta bi semeekin. Ipuin benetan Familiarekiko dago: hau da, lagunak etxera gonbidatzea haien truke bertan gastatzeko dirua ema-
polita sortu duguna! independenteagoak gara eta gau osoa bertan pasatzea edota taber- ten dizute. Zoritxarrez edo zorionez, ez
na batera joatea, baina bertan ere, denbora dakit, autobideetan ez dago abiadura mu-
Zer izan zen Euskal Herritik gehien ha-
Alemanian. Hemen lotura asko ematea. Hemen aitzitik, kalera atera- garik, beraz oso garrantzitsua da atzeko
rritu zintuena? handia duzue. Gu, 17 urte tzeko eta tabernaz taberna poteatzen ibil- ispiluari ondo erreparatzea. Azkenik bes-
Alde batetik, primerako harrera izan nuela! beteta, etxetik kanpora tzeko joera dago. te alde on bat gidatzeko odoleko alkoho-
Izan ere, hasieratik oso ondo hartu nindu- leko muga %0.05a izatea da, eta 21 urte
ten eta etxean bezala sentitu nintzen. Bes- gindoazen lanera edo Eta gehien gustatu zitzaizuna? azpikoentzat %0. Honi esker istripuak
tetik, kalean egoteko dagoen joera han- ikastera Jendearen izaera, bizimodua, janaria, pai- urriagoak dira.
Arrigorriaga
GEURIA #032
ARRIGORRIAGA
2017ko irailaren 14a
18

Langabezia, garraio publikoa eta LABURREAN

kiroldegi txikiegia, arazo nagusiak Mintzapraktika-ikastaroak


ikastetxeko gurasoentzat,
urritik maiatzera
671 arrigorriagarrek erantzun dute Udalak uztailean martxan jarri zuen asebetetze
EUSKARA. Euskaraz hitz egiteko eskolak
inkesta. Bizi-kalitateaz eta udal-zerbitzuez eman dute iritzia herritarrek eskainiko ditu Arrigorriagako Udal Eus-
kaltegiak urritik maiatzera bitartean,
ERREDAKZIOA. Udalerriko bizi-kalitateari tasunei dagokienez, honakoak izan dira astean bi aldiz. Ekimena ikastetxeko
buruz eta udal-zerbitzuekiko herritarrek emaitzak: 127 arrigorriagarrek 5eko pun- gurasoei dago zuzenduta, seme-alabei
duten iritzia jakiteko helburuarekin Arri- tuazioa eman dute (%27,4), 63k 4ko pun- BI GALDERA etxerako lanak egiten laguntzeko edo
gorriagako Udalak asebetetze inkesta abia- tuazioa (%13,6), 50ek 3 bat eman dute beste barik, euskararen erabilera hobe-
razi zuen uztailean. Guztira 671 erantzun (%10,8) eta 48k 0 bat (%10,4). tzeko, diote.
jaso dituzte (telefonoz, aurrez aurre edota Mintzapraktika eskolak 15:00etatik
udal webgunearen bitartez). Udal-zerbitzuak, gaindituta Bost urteren buruan, uste duzu 16:30era izango dira eta prezio orokorra
Arrigorriagan dauden arazo nagusiez Udalerria zaintzeko eta mantentzeko lanei Arrigorriagako bizi-kalitatea ho- 104,40 eurokoa izango da. Langabetuek
galdetuta, besteak beste, herritarrek ho- dagokienez, parte hartu dutenen artean, bea, berdina ala okerragoa izango 52,50 euro ordaindu beharko dituzte.
nakoa erantzun dute: enplegua, garraioa, 194 herritarrek 7ko puntuazioa eman diote dela? Parte hartu nahi dutenek irailaren 22ra
gazteentzako aukerak, langabezia edota (%29,1), 8 bat 164 herritarrek (%24,6) eta Berdina: 399 (%61,1) arte eman ahal izango dute izena Udal
kiroldegia txikiegia dela. Basauriko Me- 6 bat 128 pertsonek (%19,2). Kultura es- Hobea: 181 (%27,7) Euskaltegian edo Gure Magalean gura-
trorako garraio publikoa hobetu beharko kaintzak ere gainditu egiten du: 157 herri- Okerragoa: 73 (%11,2) soen elkartean.
litzateke. Izan ere, ordu zehatz batzuetan tarrek (%24,7) uste dute oso ona dela, 139k
ez dago ez Bizkabus ez Renfe zerbitzu- (%21,9) ona, eta 103k nahikoa (%16,2). Hego Uribeko AEK
rik, dio herritar batek. Beste batek aipatu Nahiz eta kiroldegiaren espazioa herrita- Era berean, Arrigorriaga, Basauri eta
du kiroldegia txikia dela: Herritar kopu- rrentzako arazoetako bat izan, kirola egite- Arrigorriagako Udalaren admi- Galdakaoko AEK euskaltegiek ere ohiko
rua kontuan hartzen badugu, espazio falta ko erraztasunari oso ondo altua eman diote nistrazioa hobetu da, berdin eskaintza aurkeztu berri dute Euskara
dugu kiroldegian. Adibidez, igerilekua txiki 168 herritarrek (%25,8). jarraitzen du ala okerrera egin du praktikoa lemapean. Euskara ikastaroe-
geratzen da. Udalak eskaintzen dituen zerbitzuen azkeneko 5 urteotan? tatik aparte, Berbalagun programa ere
Enplegua eta langabezia arazoen ingu- harira, kale-garbiketak notarik altue- Berdin: 283 (%43,1) badu AEK-k. Horietan parte hartu nahi
ruan arrigorriagarrek uste dute lan-auke- netakoa jaso du (10etik 8 inkestatuen Okerrera: 167 (%25,5) izanez gero, hegouribe@aek.eus helbide
rak eskasak direla: 10 puntutatik 5 eman %26,2aren iritziz). Zentzu horretan, zabor Hobetu: 113 (%17,2) elektronikora idatzi, deitu 607 14 68 55
dizkiote 135 herritarrek (puntuazio gorena, -bilketaren eta hondakinen gaikako bilke- Ez dakit: 93 (%14,2) telefono zenbakira edo sartu Hego Uribe
%25,3). Eta, negozio bat hasteko erraz- tak ere antzerako emaitzak lortu ditu. Berbalagunen Facebook atarian.

ARRIGORRIAGA

TRIATLOI TXIKI
argazkiak GEURIA / bilduma GEURIA.EUS / data 2017.09.09
GEURIA #032
2017ko irailaren 14a
HERRIAK
ARRIGORRIAGA 19

Langabeentzako ikastaroak antolatuko LABURREAN

ditu Udalak urritik azarora bitartean Go!azen antzerki


musikatua urrian helduko
da Arrigorriagara
Alzheimerra duten gaixoentzako arreta berezitua, zainketa aringarriak, informatika- MUSIKA. Gazteen artean pil-pilean da-
-alfabetatzea eta biltegiko jarduera osagarriak lantzeko ikastaroak eskainiko dituzte. goen Go!azen fenomenoa Arrigorriagara
iritsiko da urriaren 22an, igandez, Glu
Izena emateko azken eguna irailaren 29a da glu produkzioen eskutik. Telesaileko
aktoreetako batzuen laguntzaz, gazte
arrigorriagarrek Goazenen entzun dai-
ERREDAKZIOA. Langabezian dauden Arri- tezkeen abestiak dantzatu eta abesteko
gorriagako herritarrentzako ikastaroak aukera izango dute. Goazen dantzatu eta
antolatu ditu Udalak urritik azarora bitar- abestera antzerki musikatua Etxebarrin,
tean. Aurreneko prestakuntza saioa urria- Galdakaon eta Ugaon izan da aurten.
ren 16tik 26ra bitartean burutuko da eta
Alzheimerra duten gaixoentzako arreta be-
rezitua izango du hizpide (45 ordu).
Biltegiko jarduera osagarrien ikastaroa Damaris Pan, Usoa
burutuko da urriaren 18tik azaroaren 30era
bitartean. Ikastaro hau bukatutakoan Eus-
Fullaondo eta Taxio
ko Jaurlaritzaren profesionaltasun-ziur- Ardanaz artistak Bostekon
tagiria bermatuko dute partaideek (170
ordu). KULTURA. Hogeigarren urtez Boste-
Urriaren 30etik azaroaren 9ra zainke- ko erakusketak arte garaikidea ekarriko
ta aringarrien alderdi orokorren inguruko du Bizkaiko bost herritara. Hego Uribe
ikastaroa eskainiko dute (40 ordu). Ber- eskualdean Arrigorriagan eta Basaurin
tan, gaixotasun terminaletara egokitzea izango da erakusketa ibiltaria: urria-
eta dauden tratamenduak, gaixoarekin eta ren 2tik 22ra Arrigorriagan eta urriaren
bere familiarekin komunikazio zuzena bi- 23tik azaroaren 12ra Basaurin. Aurten
deratzea, emozioak kudeatzea edota erre- Damaris Pan (Mallabia, 1983), Usoa Fu-
silentzia jorratuko dituzte partaideek. Udaletxeko Herritarren Arretarako Zerbitzuan eman daiteke izena / Geuria llaondo (Algorta, 1979) eta Taxio Arda-
Laugarren ikastaroa informatika-alfabe- naz (Iruea, 1978) artisten lanak egongo
tatzeari buruzkoa izango da eta azaroa- dira ikusgai. Bosteko erakusketa Biz-
ren 6tik 16ra izango da. Saio honetan par- eta dokumentuak antolatu eta artxibatu (5 letxeko Herritarren Arretarako Zerbitzuan kaiko Foru Aldundiak koordinatzen du,
te hartuko dutenek honakoa ikasiko dute: ordu). (HAZ) edo Abusuko Zentro Soziokultu- Udalekin lankidetzan. Arrigorriagan eta
word programa (20 ordu), posta elektroni- ralean egin beharko dituzte interesdunek Basaurin izateaz gain, Zornotzan (irai-
koa erabiltzea (10 ordu) eta outlook posta Izena emateko bideak irailaren 29ra arte. Onartutakoen zerrenda lean), Leioan (azaroa-abendua) eta Ge-
-zerbitzua (10 ordu), eta curriculuma egin Ikastaroetan parte hartzeko eskariak uda- urriaren 9an argitaratuko dute. txon (abendua) ere izango da Bosteko.
Ugao
GEURIA #032
UGAO
2017ko irailaren 14a
20

DBHko institutu berriak Ugao, Zeberio eta


Arrankudiagako 200 bat ikasle hartuko ditu
Irailaren 7an hasi dute ikasturtea Ugaoko institutu berrian. Orain arte, Arrigorriagako edo Laudioko institutuetara jo
1.800 metro karratuko patio irekia eta gimnasio estalia ditu behar zuten Ugao, Zeberio eta Arrankudiagako ikasleek

LABURREAN

Interneten erosketak eta


ordainketak segurtasunez
egiteko doako ikastaroa
GIZARTEA. Erosketak eta ordainketak
Internet bidez burutzea gero eta ohi-
koagoa da. Zentzu horretan, Kultura ar-
loak, KZ Gunearen bitartez, erosketa eta
ordainketa horiek segurtasunez egite-
ko ikastaroa antolatu du irailaren 20tik
22ra bitartean, 09:00etatik 11:00etara.
Ikastaroa doakoa izango da. Interesdu-
nek irailaren 18ra arte dute zabalik izena
emateko epea Jane Jauregian edo Gaz-
teinfo bulegoan.

Herri sarreran dago kokatuta institutu berria / Geuria


Aisialdiko begirale
testua MAIDER IBAEZ Era berean, Zeberioko eta Arrankudiaga- tan banatuta (beheko solairua eta bi solairu
lan-poltsa sortzen ari dira
ko ikasleentzat ere hobekuntza izango da, gehiago). Eraikuntza efizientea izango da Gaztelekuan
Ikasturte berriarekin batera inauguratu hurbilago izango baitute Bigarren Hezkun- guztiz. Izan ere, eguzki-panelak (panel fo-
dute Ugaon Bigarren Hezkuntzako ikas- tzako eskaintza. tovoltaikoak) kokatu dituzte sabaian eta GIZARTEA. Gaztelekuan aisialdiko begi-
tetxea Usila eremuan. Iazko maiatzean Ekaitz Mentxakaalkateak adierazi due- horrek elektrizitate nahikoa sorraraziko rale lanposturako aukeraketa-prozesua
hasi zituen Eusko Jaurlaritzak eraikun- nez, zentro berriari esker gure gazteek ez du institutuaren kontsumorako. Gainera, jarri zuen abuztuan Udalak. Zentzu ho-
tza berriaren obrak eta 16 hilabeteren os- dute beste herrietara joan beharrik izango eraikuntza modernoa da, espazio zabalekin rretan, udalerrian egingo diren umeen-
tean prest dago 200 ikasle inguru hartze- eta Ugaoko hezkuntza eskaintza oraindik eta oso argitsua, dio Fernandezek. tzako eta gazteentzako kanpaina guz-
ko. Orain arte 12 urtetik aurrerako ikasleek hobea izango da. Institutuak izango dituen instalazioen tietarako lan-poltsa sortu dute.
inguruko herrietara joan behar izan dute artean hauek dira aipagarrienak: gimnasio
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza egitera; Gelen banaketa estalia, alboan behar dituen gelekin (952,11
hala nola, Arrigorriagara edo Laudiora. Eraikin berria dagoen eremuak 5.535 me- metro karratu); liburutegia eta erabilera
Orain dela urte batzuk ohartu ginen tro karratuko azalera du eta eraikinak be- anitzeko gela; kanpoko patio irekia (1.800 Bartolome Deuna eguna
Arrigorriagako institutua txiki geratzen
zela eta orduan harremanetan jarri ginen
rak 4.457 metro karratu ditu, hiru solairu- metro karratu); jangela; 9 ikasgela arrunt
eta 2 banaketa gela; plastika gela; musika,
ospatu dute Ugaon
Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailare- dramatizazio eta audio gela; eta zientzia la- JAIAK. Abuztuaren 24an Bartolome
kin, Ugaon Bigarren Hezkuntzako ikaste- Eraikinaren eguzki borategia. Deuna eguna ospatu zuten Ugaon, izen
txea eraiki zitekeelakoan, dio Ana Maite panelek elektrizitate Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Hiz- bereko auzoan. Jai batzordeak umeen-
Fernandez Ugaoko Hezkuntza zinegotziak: kuntza Politika eta Kultura sailburuaren tzako parkea (puzgarri txikia, txirrista
Ikasle ugaotarrentzat izugarrizko aban-
nahikoa sortuko dute proposamenez, 4.451.175 euro bideratu puzgarria eta zezen mekanikoa), meza
taila da udalerrian bertan institutua izatea. berezko kontsumorako ditu obra hauetara. nagusia eta apar festa antolatu zuen.

Eraso sexista bat jasan


du Arrigorriagako neska
batek Ugaoko jaietan
Lekukoen arabera, igande goizaldean gizonezko batek
eraso egin zion 23 urteko emakume bati. Ertzaintzak
ikerketa zabaldu du, biktimak salaketa jarri ez duen arren

ERREDAKZIOA. Irailaren 10eko goizaldean eta bere esku jarri nahi ditugu une hone-
izandako eraso sexista bat ikertzen ari da tan behar dituen udal baliabideak. Eraso-
Ertzaintza. Lekukoen arabera, gizonezko tua Arrigorriagako herritarra da eta berta-
batek eraso egin zion 23 urteko emakume ko Udalak bat egin du Ugaoko adierazpen
bati Ugaoko jaietan. EAJ eta EH Bildu udal- instituzionalarekineta irailaren 10ean
taldeek gogor salatu dute erasoa eta gure 20:00etan Kallera asanblada feministak
elkartasuna adierazi nahi diegu erasoa ja- eta jai batzordeak deitu zuten elkarretara-
san duen neska gazteari eta haren senideei, tzearekin. Ehunka pertsona batu ziren herriko enparantzan / Arrigorriagako Udala
GEURIA #032
2017ko irailaren 14a
HERRIAK
UGAO 21

UGAO

KONKISTATZAILEAREN BILA
argazkiak MAIDER IBAEZ / bilduma GEURIA.EUS / data 2017.09.09

HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA GEURIA.EUS


Zaratamo
GEURIA #032
ZARATAMO
2017ko irailaren 14a
22

LABURREAN

Etxeetan igogailuak
jartzeko jendaurreko
kontsulta zabalik
GIZARTEA. Etxebizitzetan irisgarritasu-
naren sustapena arautzeko udal orde-
nantza egin ahal izateko, Udalak jen-
daurreko kontsulta abiarazi du irailean.
Udalerriko etxe gehienak zaharrak
dira eta igogailurik ez dute. Batez ere,
Moiordin eta Arkotxa auzoetan da naba-
ria arazo hau, jakinda pertsona nagusiak
bizi direla bertan, dio Jon Ajuria alka-
teak. Horiek horrela, irisgarritasuna ho-
betu nahi du Udalak eta irailaren 21era
arte herritarrek iradokizunak bidali ahal
izango dituzte. Iraileko osoko bilkuran
-hilaren 28an- onartuko dute ordenan-
tza. Ondoren, etxe bakoitzak erabakiko
du igogailua jarri edo ez. Gehienez ere
Behin pasabide eraikita, tren geltokiaren proiektua martxan jartzea da Udalaren helburua / Geuria 10.000 euroko diru-laguntza emango du
Udalak, hau da, proiektuaren %20a.

Arkotxako trenbide gaineko pasabidea


Gainera beste edozein diru-laguntzekin
bateragarria izango da. Esate baterako,
Eusko Jaurlaritzak ere laguntza ekono-

irailaren 18an irekiko dute


mikoak eskaintzen ditu, dio Ajuriak.

%85 arteko diru-laguntzak


Pasabide berriak aldaketak dakartza autobus geltokietan. Baliteke Arkotxan bertan tren euskara ikastaroak egin
geltokia eraikitzea eta hori da Udalaren nahia, baina erabaki gabe dago oraindik eta gainditzeagatik
testua MAIDER IBAEZ ordezkariek. Obrak zazpi hilabeteko epean Bizkaibusen geltokia tokiz EUSKARA. Udalak diruz lagunduko ditu
burutu dituzte eta 400.000 euro inguru euskaltegi publiko zein pribatu homolo-
Trenbide gaineko pasabidea erabili ahal inbertitu dituzte. Bizkaibusen geralekuak
aldatzea eta pasabidearen gatuetako ikastaroetan parte hartu du-
izango dute Arkotxako herritarrek dato- ere lekuz aldatuko dituzte eta pasabide be- ondoan jartzea erabaki ten herritarrak. %90ean eskoletara joan
rren astetik aurrera. Izan ere, hilaren 18an rriaren ondoan kokatuko dituzte. Irailaren du ETSek. Tren geltoki direnei matrikularen %25a itzuliko die-
inauguratuko dute pasabide berria. Olaga- 19tik aurrera eremu berrian izango dira au- te. Gainera, zenbateko horri ondorengo
ne parkearen ondoan eraiki dute pasabidea tobus geltokiak. berria egin edo ez deskontuak gehituko dizkiete, ondo-
eta trenbidea bera zein Txomin Egileor ka- erabakitzeke dago rengo kasuetan: HABE 1. maila edo ba-
lea zeharkatzen ditu (BI-3701 errepidea). Metroaren 5. linearen zain liokidea gainditzen dutenek %20 gehia-
Alde bietan eskailerak eta igogailuak koka- Zaratamoko Udalaren asmoa da Arkotxan goko deskontua jasoko dute, HABE 2.
tu dituzte, irisgarritasuna hobetze aldera. tren geltokia eraikitzea, Outokumu zegoen Jon Ajuria alkateak. maila edo baliokidea eskuratu dutenek
Obrak martxoan berrabiarazi zituen eremuan. Maiatzeko osoko bilkuran Plan Euskal Trenbideen Saretik begi onez %40 gehiagokoa eta HABE 3. maila edo
Euskal Trenbide Sareak (ETS), otsailean Orokorrean aldaketa puntuala egitea ados- ikusten dute, baina egia da beste eztabaida baliokidea lortu dutenek %60 gehiago-
Bizkaiko Foru Aldundiak obrak eten eta tu zuten talde politikoek eta dagoeneko ari batzuk dituztela mahai gainean. Besteak koa. Agiriak udal-erregistroan aurkeztu
gero. Basauri eta Galdakao elkartzen di- dira erredakzio lanetan. Erredakzio tal- beste, Galdakaoko metroaren proiektua. beharko dituzte interesdunek irailaren
tuen errepide zaharreko bide bat aldi ba- deak aldaketa idatzi ondoren, osoko bilku- Horregatik, hori erabaki arte ezin izango 30era bitartean. Eskabide-orriak udal
terako ixteko baimena falta zen. Horrega- ran onartu behar dugu eta gero, erakunde dute Arkotxako tren geltokiaren proposa- webgunean daude eskuragarri.
tik geldiarazi zituzten obrak, diote ETSko publikoen ibilbidea egin beharko du, dio mena lehen eskutik hartu, dio Ajuriak.

Askaria eta solasaldia


emakumeekin Arkotxako
Herritarrei galdezka ari da Udala Gurutzalde Txokoan, urriaren 4an
auzoko etxebizitza proiektua idatzi aurretik GIZARTEA. Hilabetean behin Arkotxako
Txokoak askariak eta solasaldiak har-
tzen ditu, emakumeei zuzenduta. Ikas-
Etxebizitzak Babes Ofizialekoen moduko salneurrian jarri gura ditu Udal korporazioak eta turteari hasiera emateko irailaren 13an
elkartu ziren hainbat. Bigarren topa-
proiektua kooperatiba edo enpresa pribatu bidez aurrera ateratzeko asmoa du keta urriaren 4an izango da 18:00etatik
20:00ak bitartean. Jarduera hau hileko
ERREDAKZIOA. Gurutzalde eremuan etxe- bakoitzaren egoera ekonomikoa zein den lak. lehen asteazkenean egin ohi dute.
bizitza tasatuak eraikitzeko proiektuak ari gara galdetzen, gero etxebizitzen koo- Prezioa izango da Babes Ofizialeko
aurrera darrai eta Udalak kanpaina zabaldu peratibei edo etxegileei aurrekontua es- Etxebizitzen antzekoa, baina udal-etxebi-
du. Uztailean hasi eta irailean zehar herri- katzeko, dio Ajuriak. Guztira, lau bloke zitza tasatuen gehienezko salmenta-pre-
tarrek euren nahiak eta beharrak adierazi eraikiko dituzte Gurutzalden eta lehenta- zioek ezingo dute 1,1 eta 1,7 bitarteko indi- Udari amaiera emateko
ahal izango dituzte, zein etxebizitza mota
nahiko luketen adierazteko, dio Jon Aju-
suna izango dute Zaratamon inoiz errol-
datuta egon direnek. Hala ere, kanpaina
zea gainditu, dio Ajuriak.
Iazko azaroan onartu zuen osoko bilku-
ospakizuna antolatu du
ria alkateak. Gauzak horrela, astearte eta inguruko herrietara ere hedatuko du Uda- rak Gurutzalde auzoan etxebizitza tasatuak Txarrota Kultur Elkarteak
ostegunetan 08:30etik 14:00etara etxe- eraikitzeko ordenantza. Ajuriak dioenez,
bizitza sektoreko aditu batek herritarrak herritar asko dago Zaratamon etxebizi- JAIAK. Uda amaieraren jaia ospatuko
entzungo ditu udaletxean. Era berean, 673 Lau etxebizitza bloke tza publikoak eraikitzearen esperoan. Izan dute Arkotxan irailaren 30ean, larun-
314 903 telefono zenbakia erraztu dute. berri izango ditu ere, azken etxebizitzak eraiki zirenetik, batez, 21:00etatik aurrera. Jokoak eta
Interesdunek inkesta bat bete behar- belaunaldi oso bat dago orain arte auke- jarduera ezberdinak antolatuko dituzte
ko dute. Hala nola, zenbat gela nahiko
Gurutzaldek, belaunaldi rarik izan ez duena etxebizitza propio bat auzoan barrena. Ekintza hau Txarrota
lituzketen, terrazarekin edo gabe edota berriei eskaintza zabalduz edukitzeko. Kultur Elkarteak antolatu du.
GEURIA #032
2017ko irailaren 14a
HERRIAK
ZARATAMO 23

ZARATAMO

SAN LORENTZOKO JAIAK


argazkiak MARIMAR LOPEZ / bilduma GEURIA.EUS / data 2017.08.07-10
Berbaz
24
24
GEURIA#032
GEURIA
BASAURI
#031
ELKARRIZKETA
2017koirailaren
2017ko ekainaren 1a
14a

GALDAKAO
JON GARCIA KNEEBOARD SURFLARIA

Pazko Uharteko natiboek surfa


belauniko ere egiten zuten
Jon Garcia galdakoztarrak Munduko Kneeboard Txapelketan parte hartuko du.
Irailaren bukaeran hasiko da lehiaketa Kantabrian eta urriaren 8ra arte iraungo du

testua Azaldu zer den Kneeboard surfa. Cook-en kolonietako lehen biztanleek Zuen kluba agertu zen arte.
MAIDER IBAEZ Stand Up Surfa (arraun-surfa) edo Body- Pazko Uharteko natiboak ikusi zituztela Bai, hala da. 2007. urtean modalitate ho-
boarda (etzanda) modalitateak dauden be- surfa zutunik praktikatzen, baita belauni- nen berri jendeak izan zezan Espainiako
Zortzi urte zituela hasi zen Jon Garcia zala, Kneeboard Surfa ere badago. Belau- ko ere (Cook nabigatzaile eta esploratzaile lehendabiziko Kneeboard kluba sortu ge-
(Galdakao, 1974) surfa praktikatzen. Ba- niko surfeatzean datza modalitate horrek. britainiarra izan zen). nuen zaletu batzuek: Kantabriako Knee-
tik bat, bodyboard modalitatearekin eman Oholak ohikoak baino zabalagoak dira eta Maila profesionalari begira, 70. eta 80. board Kluba, alegia. Taldea eratu dugunetik
zituen lehen pausoak, baina 90. hamar- tamaina aldetik, berdinak. Kneeboardeko hamarkadan Kneeboardaren boom-a ger- egia da indarberritu egin dela Kneeboarda-
kadan Kneebordaren berri izan zuen eta oholak ere gogorrak dira. tatu zen, eta Euskal Herrian Mundakan ren praktika.
horri ekin zion. Gainera, surfaren beste edo Bakion praktikatzen hasi ziren batzuk.
modalitate gehiago ere praktikatzen ditu. Nondik dator diziplina hau? Garai haietan ere Kneeboardaren komuni- Orduan, gero eta jende gehiagok prakti-
Hala nola, Longboarda edo Retro ex. Iraila- Kneeboarda zutunik egiten den surfa be- tatea sendotu egin zen Kantabrian eta Ka- katzen du Kneeboarda?
ren 30etik urriaren 8ra bitartean Munduko zain aspaldikoa da. Pentsa, ohikoena den nariar Uharteetan. 90. hamarkadan Body- Bai. Batik bat gure hasierako helburua izan
Kneeboard Txapelketan parte hartuko du surfa ezagutzen denetik 500 urte bai- boarda indarrez sartu zen eta Espainian da umeek eta gazteek modalitate hau eza-
Garciak, Somon (Kantabria). no gehiago dira. Jasota geratu da James Kneeboarda alde batean geratu zen. gutzea eta praktikatzea, surfaz eta body-
GEURIA
ELKARRIZKETA 25

GEHIGARRIA

Surf taulen
bilduma
GALDAKAO. Jon Garcia, Knee-
board surfa praktikatzeaz gain,
surf oholen bildumagilea da.
Aspaldiko surf oholak biltzen
ditut 90eko hamarkadatik hona.
Gutxi gorabehera 100 taula in-
guru ditut: surfaren hastapenak
Bizkaian, Euskal Herrian, ohol
frantsesak, espainiarrak edota
Sopelako 1972ko sorosleenak,
besteak beste, dio Garciak:
Espainiako oholen bigarren
bildumarik handiena omen da
nirea.
Zaletasun hau 1991tik da-
torkio: Urte hartan hainbat
lagunek euren ohol zaharrak
berriengatik ordezkatu zituzten
eta horiek biltzea erabaki nuen,
zigiluak zein txanponak biltzen
dituen batek egiten duen beza-
la, dio. Horrek antzinako tau-
lak biltzea ekarri zion eta 70eko
eta 80ko hamarkadako oholak
lortu zituen.
Asmoa da azaroan surf
taulen erakusketa egitea Gal-
dakaon, Udalak ematen dion
laguntza ekonomikoaren tru-
kean. Oraindik ez dakigu noiz
egin ahal izango dugun erakus-
keta, baina horren berri jakingo
duzue, dio.

AIPUAK
Jon Garcia, belauniko, olatu
ederra hartzen / James Lanter
Jasota geratu da
James Cook-en
kolonietako lehen
boardaz gain. Urtean hirutan doako ba- kadin bezain betea. Hau da, udan Eus- top hiruan. Ez da uste makala, baina lor
tailak eskaintzen ditugu eta gure ohol
biztanleek Pazko kadin olatu bat hartzeko hurrenkera tiketa dezakedalakoan nago. Baikorra izan behar
propioak uzten dizkiegu umeei. Behin edo Uharteko natiboak izan behar duzu. Hain onak dira bertako da horrelako erronka baten aurrean (kar,
beste birrinduta itzuli dizkigute oholak, ikusi zituztela surf olatuak, surfaren zale asko hurbiltzen bai- kar).
baina gu pozik, ikusten dugulako Knee- ta euskal itsasaldera.
boarda gorantz doala eta gero eta jende zutunik zein belauniko Zure lorpenei dagokienez, zeintzuk dira
gehiagok praktikatzen duela. praktikatzen Laster, Munduko Kneeboard Txapelke- azpimarratzekoak?
tan parte hartuko duzu. 2007an Espainiako Kneeboardeko txapel-
Orduan, etorkizuna badu Kneeboardak Hala da. Irailaren 30etik urriaren 8ra bi- dun suertatu nintzen Gijonen eta 2011n
gurean. tartean ospatuko da txapelketa Somon, Europako hirugarren nire kategorian.
Bai. Surf modalitate hau probatzen duten Kantabrian, eta bertan parte hartuko dut, Gainera, eskualde mailako txapelketetan
umeek errepikatzen dutela esan geneza- Munduko beste 91 surflariekin batera. lehenengo eta bigarren postuak lortu di-
ke. Eta hori gustatu zaien seinale da. Ba- 70. eta 80. Euskal Herritik Zarauzko bi, Donostiako tut.
tailoiak egiteko eta oholak uzteko eskaera hamarkadan bat, Sopelako beste bat eta ni neu izango
asko jasotzen ditugu urtetik urtera. Gero gara. Kirol honetatik bizi daiteke?
eta gehiago jasotzen ditugula esango nuke.
Kneeboardaren boom-a Nire kasuan ez. Esan genezake profesional
Eta horrela jarrai dezala! gertatu zen. Gurean, Txapelketa hau Europan ospatuko da asko ere ez direla honetatik bizi. Badau-
Mundakan eta Bakion lehendabizikoz, ezta? de kirola ogibide duten kasu batzuk. Esa-
Batik bat, non praktikatzen da Knee- Bai, aurreneko aldia da txapelketa Europan te baterako, surfaren modalitatean Acero
boarda gure inguruan? praktikatzen zen burutuko dena. Munduko txapelketa bi anaiak daude. Marka baten irudi publikoa
Egia esan, Euskal Herrian ez da hainbeste urterik behin ospatzen da eta beti antola- izateak edota Surf Eskolak sortzea kirol
praktikatzen. Zazpi bat euskaldun izango tu izan dute Zeelanda Berrian, Australian, hau lanbide izatea egin dezake.
gara Kneeboarda praktikatzen dugunak, Estatu Batuetan edota Tahitin. Aukera
baina Kantabrian eta Kanariar Uhartee- bakarra izango da tankera horretako txa- Eta, kirol honek suposatzen dituen gas-
tan komunitate zabalagoa dago: gutxi go- pelketa gure inguruan ikusteko. Ez dakigu tuei aurre egiteko nola egiten du bakoi-
rabehera 30 lagunen inguruan ibiliko dira noiz antolatuko duten horrelakorik berriro tzak?
autonomia erkidego bakoitzean.
Euskal Herritik Europan. Bada, ahal duen moduan. Nire kasuan, la-
bost surflarik parte guntza jasotzen dut babesle batzuen al-
Zure kasuan, non entrenatzen duzu hartuko dugu Munduko Lehiaketan zure burua nola ikusten du- detik: Jiorings (Galdakao), Dinaksa (Arri-
gehien? zun galdetuko banizu... gorriaga) eta Walltrapping (Arrigorriaga)
Neguan Bizkaian egiten ditut entrena- Txapelketan: Zarauzko Txapelketan egongo den maila oso altua enpresek bere ekarpena egiten didate eta
menduak. Oro har, Mundakan edo Bakion. bi, Donostiako bat, da. Profesionalak diren asko etorriko dira. Munduko txapelketarako laguntza eman
Eta, udan Kantabriarantz noa. Horren Open kategorian aukera dut 92 partaideren didate. Horiei esker posible dut gustatzen
arrazoia da hondartza kilometro luzeagoak
Sopelako beste bat eta artean lehenengo 10 postuen artean gera- zaidan kirolean aritzea. Era berean, Galda-
daudela bertan eta itsasoa ez dagoela Eus- ni neu Galdakaotik tzeko, eta adinaren araberako kategorian kaoko Udalak ere babesa erakutsi dit.
Aisia
GEURIA #032
AISIA
2017ko irailaren 14a
26

HITZ GEZIDUNAK ABESLARI UGAOTARRA SUDOKUA

SUDOKUA

SUDOKUA

HITZ GURUTZATUAK
HITZ GURUTZATUAK KEKRUZ
1 2 3 4 5 6 7
Goitik behera
1 1-BalkoiearenGoitik beheraduen
ertza babesten
1.-hesi modukoa.
Moztuak. 2.-2-Tematua.
Gipuzkoako3.- Kriptona
2 udalerria,
balio du. Debagoienan. 3- Kanpo,
Ezkontzaz at sortua da, sasiko.
landa. Azkar,
4.- Gure bizkor. 4- herria.
eskualdeko Kaporala. 5- dario..
Suari
Arnas ezak hil.
5.- Daroat. 6.-Meategietatik
Gaixo. Zoro. erauz-
7.- Zeregina,
3 ten dena. 6- Arerio, etsai. 7- Hiruki
egitekoa.
zuzen batean, angelu zuzena era-
tzen duten bi aldeetako bakoitza.
4 Ezker-eskuin
Ezker-eskuin
1.- Balkoiaren ertza babesten duen hesi
5 1- Moztuak.
moduko. 2.-2-Tematua.
Gipuzkoako3- udalerria,
Kriptona Deba-
balio du. 3.-
goienan. Ezkontzaz
Kanpo, at sortuaAzkar,
landa. da, bizkor.
sasiko.
4.- 4- Gure
Kaporala. 5.-eskualdeko
Arnas ezakherria.
hil. Meategie-
6 Suari dario. 5- Daroat. 6- Gaixo. KeKruz jolasaren azalpena: Errepikatu barik, 1etik
tatik erauzten dena. 6.- Arerio, etsai. 8rako zenbakiekin bete hamar laukizuzenak eta,
Zoro. 7- Zeregina, egitekoa.
7.- Hiruki zuzen batean, angelu zuzena aldi berean, lerro horizontalak, bertikalak eta dia-
7 eratzen duten bi aldeetako bakoitza. gonalak. Javier Oruek egindako denborapasa.

A I A G N A L
O R E I R E
E B A K I A K
HITZ GURUTZATUAK

T A M A R A D
HITZ GEZIDUNAK
EMAITZAK

S E T A T U A
E K O A G U
SUDOKUA
SUDOKUA

SUDOKUA

T R O B R K
KEKRUZ

K R B O R T
A U T A T E S
K A I K A B E

U G A O K E
D A R A M A T
eratzen duten bi aldeetako bakoitza. 7
7.- Hiruki zuzen batean, angelu zuzena
tatik erauzten dena. 6.- Arerio, etsai.
4.- Kaporala. 5.- Arnas ezak hil. Meategie- 6
goienan. 3.- Kanpo, landa. Azkar, bizkor.

E R I E R O
moduko. 2.- Gipuzkoako udalerria, Deba- 5
1.- Balkoiaren ertza babesten duen hesi
Ezker-eskuin 4
egitekoa.
5.- Daroat. 6.- Gaixo. Zoro. 7.- Zeregina,
3
GEURIA #032
ZUZTARLUZE
2017ko irailaren 14a
27

Itzalpea

Txata Txerria hil baino lehen prestatuko

Txikia bost pertsona inguru lagunen ahal

Aldrebes
Abaroa kakoarekin heldu mugitzen ez
Ostendu
labana sartu eta odola
Berenberegi
Apropos
zara gara laga traba
Erantzi Mozoloa
atara askara hara bada
Txikerra Biluztu

eraikina Ibaigane parajea

eraikina Argiena parajea

Orbela eraikina Arizgoiti parajea


Makila luze eta buru-eztenduna, gurdi-abereei
eragiteko erabiltzen dana eraikina Iturrigorri parajea
Ipini

Katuka eraikina Patatabaso parajea

Orri sikuen multzoa


Lastategia eraikina Sagasti parajea

eraikina Briskieta parajea


Kurubioa
Baserrian goiko pisuan bedar sikua gordeteko
lekua eraikina Zubiaur parajea
Akulua

Karrederan
Oinez eta jauziak emonez abiadura handian ibili
Lupetza

EBAZPENAK

KALEKUMEAK BERBALAPIKOAK ZER DA BA

Zubiaur Lupetza ibili Txikia Txikerra Apropos Berenberegi

Oinez eta jauziak emonez abiadura handian Biluztu Erantzi Itzalpea Abaroa
Briskieta Karrederan

Sagasti Akulua gordeteko lekua


Patatabaso Baserrian goiko pisuan bedar sikua
Kurubioa
KANTUKE KONTUKE
Iturrigorri Lastategia
Orri sikuen multzoa labana sartu eta odola
Arizgoiti Katuka
kakoarekin heldu mugitzen ez

Argiena Ipini gurdi-abereei eragiteko erabiltzen dana bost pertsona inguru lagunen ahal

Ibaigane Makila luze eta buru-eztenduna,


Orbela Txerria hil baino lehen prestatuko
Geuriatxiki
GEURIA #032
GEURIA TXIKI
2017ko irailaren 14a
28
..........................................................................................................................

Egilea

Joko gehiago
plazanbazan.eus
Geuria txiki
2017ko irailaren 14a
GEURIA #032

Garbie Ubeda (Aiurri)


EMAITZAK
29
Agenda
GEURIA #032
AGENDA
2017ko irailaren 14a
30

DANTZA
15 - 17 IRA / BASAURI
EUSKAL HERRIKO DANTZA AGERKETA
15: 19:00 Tailerrak Eta Erromeria, Mojaparte plaza
16: 18:00 + 19:00 EHDA, Bizkotxalde parkea*
17: 19:00 Basauriko dantza taldeak, Bizkotxalde
parkea*
*Euria bada, Social Antzokian

16 IRA / GALDAKAO
LARRAIN DANTZA
13:30 Iturriondo plaza

23 + 30 IRA / BASAURI
DANTZALDIRAKO KONTZERTUAK
ADINEKOENTZAT
23: 18:00-21:00 Dantza Alai, Bizkotxalde parkea
30: 18:00-21:00 Maran, Bizkotxalde parkea

23 IRA / BASAURI
NOW. LASALA
20:30 Social Antzokia

BASAURI SOCIAL ANTZOKIA | IRAILAK 20 MUSIKA

ZEU ZARA EiTB SARIAK


15 IRA / GALDAKAO
GANGAR PROBA
19:00 Santi Brouard plaza

15 IRA / GALDAKAO
DJ GAUA
22:30 Ardanza parkea

KIROLA TAILERRA BELDUR BARIK 2017 15 IRA / GALDAKAO


REGGAE FESTA
16 IRA / GALDAKAO 16 IRA / BASAURI 11 IRA - 13 AZA / HEGO URIBE 23:30 Kurtzeko plaza
ESKU PILOTA PROFESIONALA: LARRUZKO ESKUMUTURRAK BELDUR BARIK IKUS-ENTZUNEZKO
URRUTIKOETXEA-LARUNBE VS 18:00-20:00 San Migeleko Gaztegunea LEHIAKETAN PARTE HARTZEKO EPEA 16 IRA / GALDAKAO
ELEZKANO-ZABALETA Info gehiago: http://beldurbarik.org/eu/ EUSKALIPTUS (GALDAKAO) + S.A. + OXABI
18:00 Kurtzeko frontoia 16 IRA / BASAURI ERROMERIA (GALDAKAO)
TELAZKO JOSKINTZA TAILERRA 25 AZA / ARRIGORRIAGA 22:30 Ardanza parkea
17 IRA / BASAURI 18:00-20:00 Basozelai Gaztegunea BELDUR BARIK SARI-BANAKETA LOKALA
OROIMEN EGUNA - BESAIDERA MENDI 23 IRA / BASAURI
IRTEERA 17 IRA / GALDAKAO 2 ABE / EIBAR (GIPUZKOA) VENDETTA
Baskonia Mendi Taldea HERRI KIROLEN TAILERRAK BELDUR BARIK 2017 TOPAKETA NAGUSIA 22:30 San Migel, Ixatxak parkea
12:00 Urreta parkea
17 IRA / GALDAKAO 4 ABE / BASAURI
BESAIDERA MENDI IRTEERA 20 - 22 IRA / UGAO BELDUR BARIK SARI-BANAKETA LOKALA
Burtotza Mendi Taldea EROSKETAK ETA ORDAINKETAK INTERNETEN 19:00 Marienea
SEGURTASUNEZ JAIAK
17 IRA / BASAURI 09:00-11:00 KZ Gunea
BIZI KIROLA EUSKARAZ 14 - 17 IRA / GALDAKAO
10:00-14:00 Artunduagako kiroldegia 23 + 30 IRA / BASAURI ERAKUSKETAK GALDAKAOKO JAIAK
T-BAG BIRZIKLATUEN TAILERRA
17 IRA / GALDAKAO 23: 18:00-20:00 Basozelai Gaztegunea 14 - 29 IRA / BASAURI 23 IRA - 1 URR / BASAURI
HERRI KIROLAK 30: 18:00-20:00 San Migel Gaztegunea ITSASADAR MAITEA. ARGAZKI ERAKUSKETA SAN MIGELEKO JAIAK
18:00 Kurtzeko plaza As-Os - Pozokoetxe Kultur Etxea
24 + 30 IRA / BASAURI 7 - 15 URR / BASAURI
17 + 23 + 24 IRA / GALDAKAO JAIETAKO ZAPIAK APAINTZEA 14 IRA - 6 URR / BASAURI BASAURIKO JAIAK
EMAKUMEEN SASKIBALOI EUSKAL KOPA 24: 18:00-20:00 San Migel Gaztegunea GEURE BEGIRADA: EMAKUME ADINEKOAK
Urreta kiroldegia 30: 18:00-20:00 Basozelai Gaztegunea 09:30-14:30 / 16:00-20:30 Marienea
17: 17:30 Ibaizabal Bizkaia vs Aares de Rioja
Iraurgi 14 IRA - 18 URR / BASAURI
23: 17:00 Lacturale Araski vs IDK Gipuzkoa EUSKAL EZKONTZA
23: 19:30 Loitek Gernika vs (Irailaren 17ko irabaz- ANABASA Arizko Dorretxea
lea)
24: 11:30 Finala 14 IRA / GALDAKAO
24: 13:30 3. eta 4. postuak MENDI EGUNA, HITZALDIA
19:00-22:00 Torrezabal Kultur Etxea
23 IRA / ARRIGORRIAGA
ANTZERKIA
PICO COLINA (1441 metro), KANTABRIA 18 - 23 IRA / BASAURI 14 IRA / GALDAKAO
Padura Mendi Taldea ASTE TXIKIA. TAILERRAK ETA JARDUERAK KALE ANTZERKIA: DEABRU BELTZAK
Bilbondo Merkatal Gunea 20:30 Santi Brouard-Iturriondo
23 IRA / BASAURI
SKATE OPEN TXAPELKETA 20 IRA / BASAURI 15 IRA / GALDAKAO
16:00 Basozelai Skatepark ZEU ZARA EITB SARIEN BANAKETA KALE ANTZERKIA: TRAPU ZAHARRA
*Eguraldia dela eta, lehiaketa atzeratu behar bada, 19:30 Social Antzokia KONPAINIA
hurrengo asteburuan ospatuko litzateke *Gonbidapenak antzokiko leihatilan eskuragarri 19:00 Berezikoetxeko plaza
23 - 24 IRA / BASAURI 30 IRA / BASAURI 16 IRA / GALDAKAO
GAZTELA KANALERA MENDI IRTEERA JOKOAK IGERILEKUAN (8-12 urte) KALE ANTZERKIA: ATX TEATROA
(8. ETA 9. ETAPAK) 17:00-19:00 Artunduagako kiroldegia 19:00 Araba kalea
Baskonia Mendi Taldea
30 IRA / ZARATAMO 17 IRA / GALDAKAO
1 URR / GALDAKAO + BASAURI UDA AMAIERAKO OSPAKIZUNA PAILAZOAK: ANTXO ETA PANTXA BIDALI ZURE EKITALDIA
GERNIKA-BILBO RUNNING 21:00 Arkotxa 18:00 Santi Brouard plaza info@geuria.eus
10:00 Gernikatik irteera *Euria bada, Gandasegin Ekitaldi gehienak argitaratze aldera,
11:37 Galdakaotik irteera, Juan Bautista Uriar- 4 URR / ZARATAMO
te-Zamakoa kalea ASKARIA ETA SOLASALDIA EMAKUMEEKIN GEURIAk idatziak laburtuko ditu luzee-
11:47 Basauritik irteera, Lehendakari Agirre-Kata- 18:00-20:00 Arkotxako Txokoa giak badira n
lunia kalea
Komunitatea
GEURIA #032
KOMUNITATEA
2017ko irailaren 14a
31

LANTALDE BILERAK EDUKIEN EPEAK LANTALDE BILERA


IRAILAK 20 ASTEAZKENA GEURIA #033 URRIAK 25 ASTEAZKENA
19:00 AEK Bolintxu Edukiak bidaltzeko epea: irailak 28 19:00 AEK Bolintxu
Solobarria plaza / Arkupeak Inprentara: urriak 3 Solobarria plaza / Arkupeak
Basauri (Bizkaia) Argitaratze eta banaketa eguna: urriak 5 Basauri (Bizkaia)

BANAKETA PUNTUAK 237 HARPIDEDUNAK 472 ALEAK 7.000


BASAURI Kareaga Goikoa Alai Arrigorriagako Batzokia ZARATAMO
Bizkotxalde Andra Mari Jatetxea Aldapa Taberna
MERKATARIAK Sofia Taramona Sitting Bull Elizondo Taberna MERKATARIAK
Plaza Soloarte ikastetxea Bizkarra Bar Txistu Zaharra caf bar
Company by Plaza La Providencia Jazz Caf Giroa Caf Coyote Zugasti jatetxea
Baietz Gastropub Kooperatiba Sorgie Y qu? Cafetera Txoko taberna
Ezetz Gastropub San Jose ikastetxea Mugarra Taberna Arco kioskoa La Bodeguita taberna
Basauriko batzokia Uribarri Institutua Niko kioskoa
Thomas Urbi Institutua HEZIKETA ZENTROAK Estanco Muro HEZIKETA ZENTROAK
Bananas Bidebieta Institutua Gandasegi ikastetxea Cervecera Mendikosolo Zaratamo HLHI
Kakarraldo Heziketa Profesionala Unkina ikastetxea Restaurante Poli
Urdua Denon eskola Urreta ikastetxea Pinpilinpauxa ZENTRO PUBLIKOAK
Apolo XII Behargintza Aperribai ikastetxea Elexalde Kultur Etxea
Arume AEK Bolintxu euskaltegia Elexalde BHI ZENTRO PUBLIKOAK Arkotxako Kultur Etxea
Otsoaberri Udal Euskaltegia Andra Mari BHI Arrigorriagako Udala Zaratamoko Udala
4 de Azkue Hizkuntz eskola Bengoetxe BHI Abusu Zentro Soziokulturala Moioirdingo Liburutegia
La Bodeguilla Musika Eskola Ostalaritza BHI Lonbo aretoa Berritzegunea
La Zona taberna Helduentzako Heziketa Arrigorriagako Kultur Etxea
Naia Lua teteria ZENTRO PUBLIKOAK Eguzkibegi Ikastola Gaztegunea / Gaztetxokoa
Bai Horixe Basauriko Udala Bizkai haurreskola Udal Kiroldegia ETXEBARRI
Bonboi kafetegia Euskara zerbitzua Katamar haurreskola Osasun Zentroa
Anboto taberna Marienea Obaba haurreskola MERKATARIAK
Boxes taberna Basauri Kirolak AEK Euskaltegia HEZIKETA ZENTROAK Etxebarri cafetera
Dafne taberna Urbi kiroldegia Santamae gaina Elkartea Haurreskola Arkupe
Kafe Basoa Social Antzokia Maximo Moreno Musika Eskola Arrigorriaga HLHI Irudi kafe
Garai kafetegia Ibaigane Kultur Etxea Udal Euskaltegia Arrigorriaga BHI Ortzi kafe restaurante
Alberto kafetegia San Miguel Kultur Etxea Lehen Hezkuntzako Institutua Batzokia
Beitia Zaharra Taberna Mayor ZENTRO PUBLIKOAK Bihotz HEPR Udal Frontoia
Krunch Pozokoetxe Kultur Etxea Galdakaoko Udala Udal Euskaltegia Beliforanos jatetxea
Armie hotela Arizko dorretxea Torrezabal Kultur Etxea AEK Batzordea True Color
El rincn de Soloarte Basozelai Gizarte Etxea Txapelena Baserria Burger Freddy
Xuroi taberna Kareaga Gizarte Etxea Gorosibaiko Herritar-Etxea Alo taberna
5 estrellas taberna Basauri-Ariz anbulatorioa Bekeako Herritar-Etxea UGAO Ye Olde Tavern
Erretoki Arin San Migel kontsultegia Indarra Herritar-Etxea El Bosque Asador
Pozokoetxe kafetegia Kareaga Osasun Zentroa Urtebietako Herritar-Etxea MERKATARIAK Etxebarriko Batzokia
Artunduaga jatetxea Aperribaiko liburutegia Kabia kafetegia
Taboada taberna Usansoloko liburutegia Patxi jatetxea
Hodei jatetxea GALDAKAO Usansoloko ludoteka Lurdes taberna HEZIKETA ZENTROAK
Gimnasio Nagusia Unkinako kiroldegia Guria jatetxea Haurreskola-Bekosolo
Las Boleras MERKATARIAK Elexaldeko kiroldegia Bixak Haurreskola-Zintururi
Haize Barri Pea Egunkariak kioskoa Urretako kiroldegia Beti Alai taberna Kukulluga HLHI
El taller de Juliet Urki kafea Zuhatzuko kirolgunea Uresandi taberna Etxebarri BHI
La lula Galdakaoko batzokia Kurtzea frontoia Massi jatetxea Helduen Hezkuntza
Urbi 3 On Kafe Aperribai frontoia Anaiak taberna
Restaurante Politena Bar Eskuba Galdakaoko anbulatorioa Batzokia ZENTRO PUBLIKOAK
Izarra Berri Topa jatetxea Cime
Aztarna Bar Ibiltoki HEZIKETA ZENTROAK Bekosolo liburutegia
Goiz Argi kafetegia ARRIGORRIAGA Haurreskola San Antonio liburutegia
ESKUZKO BANAKETA Ganguren taberna Ugao HLHI / Ugaoko Institutua Mugarri Gazte-Etxea
7:30-9:45 New Pakaber caf MERKATARIAK Helduen Hezkuntza Talka gaztegunea
Metro Ariz (Nagusia) Olimpia bar Museo El Barco Untzigain Ikasleen Gurasoen Elkartea Udal Kiroldegia
Metro Basauri (Basozelai) Caf teatro William IV An Mari Etxebarriko Udala
Tartalo jatetxea Ugari Bar ZENTRO PUBLIKOAK
HEZIKETA ZENTROAK Rte. Petit Komit Panaderia kioskoa Ugaoko Udala / Jane Jauregia
Arizko Ikastola Aretxondo jatetxea Ayensa jatetxea Udal liburutegia
Basozelai-Gaztelu Eklipse bar caf El Clandestino Cafe Bar El Jaro kiroldegia
Jose Etxegarai Elexalde sagardotegia Mississipi Cafe Bar Osasun-Zentroa

ETXEAN JASO GURA DOZU?


Sartu geuria.eus/harpidetza webgune ZURE DENDAN GEURIA GURA DOZU?
helbidean, galdetegia bete eta Idatzi info@geuria.eus helbidera edo deitu
hilero etxean jasoko duzu 94 440 66 92 telefono zenbakira eta
jarri gurekin harremanetan

HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA GEURIA.EUS


GEURIA #032 | KONTRA | 2017ko irailaren 14a 32

TIRA BA! Arkaito Dani Maiz AZAL ILUSTRATUA

IRITZIA
KARMELO AIESTA
ingeniaria
HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA DOAKO HARPIDETZA GEURIA.EUS 2017 IRAILA #032

Euskara kalera
U ztailean aurkeztu zuen Soziolinguis-
tika Klusterrak Hizkuntzen Erabilera-
ren Kale Neurketa. Bost urtean behin
egiten dute, kalean ibiltzen dira behatzai-
leak, jendeak zein hizkuntza erabiltzen
duen entzuteko. 2016ko neurketak erakutsi
du euskararen kale-erabilerak behera egin
duela Euskal Herrian azken hamar urteotan,
%13,7tik %12,6ra. Bizkaiko joera kezkagarria
da: 2006an %10,6; 2016an %8,8.
Kaleko neurketak erakusten du haurren
eta gazteen kale-erabilerak ere atzeraka egin
duela azken hamar urteotan. Tentazioa egon
daiteke erabileraren gaia haur eta gazteen
bizkar jartzeko, baina erantzukizun nagusia
helduona da: askotan, gure arteko hizkun-
tza-jokabideek erakusten diete euskaraz
egitea ez dela erdaraz egitea bezain legitimoa
eta naturala helduen munduan. Izan ere,
neurketan ikusten da haurrekin ari garenean
erabiltzen dugula nagusiok euskara gehien,
eta zenbat eta zaharrago, euskararen erabile-
ra txikiagoa dela.
Kezkagarriak dira datuak, baina ez harri-
garriak. Euskaltzaleen artean aspaldikoa da
geldialdiari buruzko kezka eta eman beha-
rreko erantzunaren gaineko adostasuna. Gure
arteko hizkuntza-ohiturak eta arau inpli-
zituak aldatu behar dira, euskara erabiltzea
legitimoa eta erraza izan dadin. Ohituretan
eragitea ez da kontu samurra eta ezinbes-
tekoa ikusten da eredu berria erabiltzea:
instituzioak, herri-eragileak eta herritarrak
elkarlanean, berdinetik berdinera, gure ar-
teko aniztasuna onartuta. Badago ikasturte
berrian itxaropena izateko arrazoirik. Hainbat
lekutan hasi dira lanean herritar talde, era-
kunde eta elkarteak, iritziak partekatuz eta
ideiak proposatuz. Zabaltzen ari da proiektu
berri bat, EUSKARAK 365 EGUN. Ez galdu
ilustrazioa Itziar Ituo aktoreak jasandako erasoak sare sozialen bidez protagonista izateko aukera!

Helbidea: Basozelai kalea 11, -3 48970 Basauri (Bizkaia) Koordinatzailea: Jon Villapun - jon@geuria.eus Ale honetan lagun izan ditugu: Amaia Goikoetxea, Irantzu Diseinua: Hopper Ink | Maketazioa: Geuria
Bidalketak: 42 Posta Kutxa 48970 Basauri (Bizkaia) Administrazioa: Ibai Villapun Chaurrondo, Dani Maiz, Joseba Ibarra, Arkaito, Saioa Hernan- Inprenta: BEPSA | Banatzailea: Zarata + Geuria
Kontaktua: 94 440 66 92 info@geuria.eus Erredakzioa eta webgunea: Maider Ibaez dez, Karmelo Aiesta, Gontzal Martin, Euskarabila, Arkaito, Argitaratzailea: Ameba Kultur Elkartea
LG: BI-1366-2014 ISSN: 2529-9042 Aleak: 7.000 maider@geuria.eus eta Joseba Vegas - info@geuria.eus MariMar Lopez, Pili Castro, Ander Arrieta... Edukiak: Creative Commons BY-SA
Publizitatea: German Castaeda - info@geuria.eus

Erakunde laguntzaileak Udal erakunde laguntzaileak Hedabidearen bazkidetza

Toki Komunikabideen
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Arrigorriagako Basauriko Galdakaoko Ugaoko Zaratamoko Bateragunearen bazkide da
(Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) diruz lagundua laguntza jaso du Udala Udala Udala Udala Udala hedabide hau