You are on page 1of 3

POROILO

o poteku priprav na tisk, o natisu in prenosu obvestil volivcem


pri izvedbi referenduma o ZUIGDT

I.

Na podlagi razprave in sklepa Dravne volilne komisije (DVK) na 9. seji 19. 9. 2017, ki se je nanaala na zamudo
pri dostavi dela obvestil volivcem o dnevu glasovanja in o voliu na katerega so vpisani v volilni imenik (70. len
ZVDZ) sem 19. 9. 2017 sklical sestanek odgovornih oseb za izvedbo pogodb tiska (Cetis d.d.) in potnih storitev
(Pota Slovenije) z zahtevo, da do sestanka pripravijo kraje poroilo iz katerega mora biti razviden asovni in
koliinski potek storitve predvsem pa podatki o koliini tiska oziroma natisu (printu) obvestil volivcev, koliini po
dnevih, datum in koliini oddanih obvestil na poto.

Sestanek je bil opravljen v etrtek, 21. 9. 2017 ob 9.30 uri. Na podlagi prejetih poroil, razprave in sestanku sem
pripravili kronoloki pregled opravil, vseh tistih delenikov, ki sodelujejo v procesu priprave obvestil, tiska in natisa
(printa), ter distribucije teh obvestil na naslov volivk in volivcev.

Tabela 1: asovni pregled opravil in dogodkov glede obvestil volivcev

Datum Nosilec Opravilo Opomba


3.9 GURS Uskladitev obmoja voli v registru prostorskih enot 1 22/2 -ZEVP-2
8.9. MNZ Priprava podatkov iz EVP 23/1 - ZEVP-2
11.9. MNZ Polje datoteko Cetis-u Gre za obseno obdelavo
podatkov ki jo za MNZ izvaja
zunanji pogodbeni izvajalec2
11.9. Cetis Pripravi postavitev za tisk obvestil in vzorec polje Slubi Besedilo v 3 mutacijah = SLO,
DVK v pregled in potrditev3 SLO/ITA IN SLO/MAD
11.9 Sluba DVK Pri pregledu vzorca oz. postavitve za natis (print) ugotovi, Sluba DVK na podlagi prejetih
da se del podatkov iz baze podatkov Slube DVK o sklepov (zaradi kontrole) vpisuje
voliih ne ujemajo z volii na obvestilih. podatke o voliih na podlagi
sklepov OVK.
11.9.4 Sluba DVK O neskladnosti podatkov o voliih obvesti GURS
12.9. GURS Obvesti Slubo DVK, da je res prilo do napake 5 in da
bodo pripravili in imprej poslali Cetisu
12.9. GURS Polje novo bazo podatkov Cetis-u
12.9. Cetis Pripravi novo postavitev za natis in zane s Zmogljivost personalizacije =
persaonalizacijo6 10.000 obvestil/h7

1 To uskladitev opravlja GURS na podlagi sklepov OVK o doloitvi voli, vkljuno s podatki o tem ali je volie dostopno invalidom.
2 Obdelava podatkov o 1.625 tiso oseb, s podatkovno bazo GURS, ki zahteva veliko asa.
3 Cetis potrebuje za pripravo cca 4. ure ker mora upariti 3 razline baze podatkov.
4 V popoldanskem asu.
5 Ena izmed geodetskih izpostav, je pred obdelavo podatkov o voliih za izvedbo referenduma e povozila podatke o voliih za izvedbo

volitev predsednika.
6 Obvestilo se personalizira na posameznega volivca in obsega naslednje variabilne podatke: ime in priimek volivca, naslov volivca, tevilka

volia, zaporedno tevilko v imeniku, naziv volia in oznabo ali je/ni volie dostopno invalidom. Variabilni podatki se printajo na e
stiskane obrazce obvestil.
7 Po podatkih Cetisa potrebujejo za print vseh obvestil 7 dni/3 izmene.
13. 9. Cetis -Pota 78.000 kos oddanih v dveh delih, prvi del dopoldan,
drugi nekaj po 18. uri
14.9. Cetis -Pota 459.000 kos oddanih v dveh delih, prvi del dopoldan,
drugi nekaj po 18. uri
15.9. Cetis -Pota 424.000 kos oddanih v dveh delih, prvi del dopoldan,
drugi nekaj po 18. uri
16.9. Cetis - Pota 365.000 kos oddanih v dveh delih, prvi del dopoldan,
drugi nekaj po 18. uri
18.9. Cetis - Pota 294.000 kos oddanih v dveh delih, prvi del dopoldan,
drugi del 1.832 nekaj po 18. uri
19.9. Pota Dobi obvestilo o defoltu 25.000 kom v Ljubljani
19.9 Sluba DVK Dobi obvestilo, da je v prenosu e cca 50.000 kom
obvestil za obmoje Ljubljane, delu Kranja, irem
obmoju Lendave in na irem obmoju Kopra in da bodo
ta obvestila dostavljena na naslove volivcev najkasneje v
sredo 20. 9. 2017.
19.9. Sluba DVK O nastali situaciji obvesti DVK na 9. seji

Za oceno nastale situacije je pomemben prenos pisemskih poiljk8. Prenos poteka po naslednjih fazah:
1. Prevzem obvestil v Cetisu izvaja pota 3102 Celje (sprejemna pota)
2. Obvestila se s pote 3102 Celje odpravljajo v Potno logistini center (PLC) Maribor ali Ljubljano zveer z
rednimi odpravami.
3. Na PLC (Maribor ali Ljubljana) se opravi (e ponoi) predelava oz. sortiranje pisemskih poiljk (obvestil)
glede na potne tevilke za odpravo do lokalnih pot.
4. Po konanem sortiranju se obvestila v nonem asu oz. do 6.ure zjutraj dostavijo na lokalne pote, te pa
potem potarji opravijo dostavo na naslove volivcev.

Na sestanku je Pota Slovenije posebej opozorila, da se sortiranje opravlja s pomojo sortirnih strojev in da se lahko
kdaj pa kdaj zgodi tudi kaken izmet (defolt) ko sortirni stroj zaradi razlinih razlogov (slab tisk, neobstojea potna
tevilka, nepravilni vrstni red zapisa naslova itd.) ne uspe prebrati potne tevilke in tako poiljko izvre, zato je
treba potem take poiljke rono sortirati kar lahko podalja as sortiranja.

II.

Na podlagi zgoraj navedenih podatkov in dejstev lahko zakljuim, da so bila delu volivcem obvestila dostavljena
kasneje kot obiajno, zaradi naslednjih okoliin:
1. Zaradi napake pri zajemu podatkov o voliih in odpravljanju napake je Cetis s priel s personalizacijo
obvestil 24 ur oz. en dan kasneje pri emer je zaradi nove postavitve za print lahko prvi dan personaliziral
manjo koliino obvestil (78.000 kom).
2. Zaradi zamika in dejstva, da je bila e v ponedeljek 18.9.2017 oddana veja koliina obvestil, ki jih je
bilo potrebno e predelati v PLC (sortirati), potem pa je prilo e do t.i. izmeta obvestil cca 25.000 kom
v PLC Ljubljana, kar je zaradi ronega sortiranja e podaljalo as dostavljanja in povzroilo, da so se
obvestila dostavljala na naslove volivcev tudi v sredo 20. 9. 2017.

III.

Da bi se celoten proces, upotevajo zakonske dolobe ZEVP-2 optimiziral in da bi se v prihodnje izognili zamudam
ter tudi realizirali stalie DVK, ki ga je sprejela na 9. seji 19. 9. 20179, vidim naslednje mone reitve:

8 Obvestilo volivcem se teje kot standardno pismo, za katerega je potnina manja.


9 Da volivci prejmejo obvestila najkasneje v ponedeljek pred zaetkom predasnega glasovanja.
1. GURS najkasneje 16. dni pred dnevom glasovanja (predno MNZ zane pripravljati podatke) s pomojo
baze podatkov o voliih Slube DVK preveri ali so izpostave GURS ustrezno vnesle podatke o voliih, ki
so jim jih posredovale OVK.
2. MNZ posreduje datoteko podatkov Cetisu v soboto10.
3. MNZ pripravi podatke (datoteko) za Cetis na tak nain, da se podatki sortirajo po potnih tevilkah saj bi
na ta nain odpadla prva faza sortiranja (grobo sortiranje) in bi poiljke e predhodno lahko usmerile v
pristojni PLC (npr. poiljke s potnimi tevilkami 1xxx, 4xxx itd. se takoj usmerijo v PLC LJ, poiljke s
potnimi tevilkami 2xxx, 3xxx itd. pa v PLC Maribor) kar bi omogoalo hitrejo predelavo poiljk.
4. Cetis pripravi podrobneji plan personalizacije in o tem obvesti Poto, da lahko v naprej predvidijo svoje
tehnine in kadrovske razpololjivosti.

tevilka: 040-16/2017-5
Datum: 21. 9. 2017
Duan Vuko lr.
Direktor slube DVK

10 Glede tega bo potrebno preveriti in uskladiti z MNZ e je to tehnino mogoe.