You are on page 1of 2

Problemes de Geometria per a l’ESO 203

E C
2021.-1 En la figura, AE  EQ  BC  CP  10 , AQ  BP  12 .
Els punts A, P, Q i B estan90alineats.
Si el perímetre del pentàgon ABCDE és 52, calculeu la seua àrea.
D
Resultado: 5,00

Resultado: 3,00 A P Q B

 B
2022.- El triangle rectangle ABC tal que AC  3 , BC  4 , AB  5
2 Resultado: 4,00 Resultado: 3,00 Resultado: 1,00 A'
l’hem girat 90º al voltant del punt mig M del costat AB formant-se

un nou triangle rectangle A' B' C' . Resultado: 6,00
0,3 dels dos triangles. M
Calculeu l’àrea intersecció Resultado: 4,50 Resultado: 3,00

B' C'
C A

2023.- Determineu el pentàgon còncau d’àrea màxima que té els vèrtex en els punts
(2, 0) , (2, 0) , (2,10) , (0, 6) , (2, 10) .
B C

2024.- Siga el trapezi isòsceles ABCD.
Siga X en el costat AB tal que AX  BX  1 i CXD  90º .
Determineu el perímetre del trapezi ABCD.
X

A D

F
2025.- En la figura, calculeu la mesura del segment EF . x
E

15 10
10

20

AD  BD i C DE  AB ... 3 1 CF  CD . respectivament. .. calculeu el valor de r.Siga M la intersecció de les rectes PS i RT passant pels vèrtexs d’un triangle  equilàter PQR i un quadrat QRST. 1 Siguen D i E dos punts dels costats AD i CD ...  2026. 2030. Els segments BE .Siguen A i B les interseccions d’una circumferència de radi 2r i centre O i una circumferència de radi r  1 que passa per O. 3 2 DF  CD . 2 Siguen D i E dos punts dels costats AD i CD . 2029. 3 Calculeu la mesura dels segments AG . Els segments BE . BG i GE . 3 Calculeu l’àrea del quadrilàter BCFG. calculeu l’àrea del quadrilàter ADEC. AF se intersecten en el punt G. 2028. Si AB és el diàmetre de la circumferència de radi r  1. tal que AE  AD .Siga ABCD un quadrat de costat AB  c .  Demostreu que el triangle PTM és isòsceles. GF . tal que AE  AD . Calculeu l’àrea del quadrilàter BCFG. A B D 2027. ABC és un triangle rectangle C  90º .Siga ABCD un quadrat de costat AB  c . E Si AC  12 i AB  20 .En la figura. AF se intersectan en el punt G. respectivament.