You are on page 1of 90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ελληνική

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
2014 - 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η 6.6.2017

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΤΗΛ.: 2130369356 – 6978900445
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Συνεδρίαση 14η Έκτακτη
Της 6ης Ιουνίου 2017
Ημέρα: Τρίτη και ώρα: 20:00

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ(Απών)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΤΕΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Ζήση Μαρία – Πρόεδρος Δ.Σ.


Ντελάκη Ευαγγελία - Γραμματέας Δ.Σ.
Τούντας Αντώνιος – Αντιδήμαρχος
Δούρος Σωτήριος– Αντιδήμαρχος
Νομικός Αντώνιος – Αντιδήμαρχος
Μωραΐτη Ιωάννα – Αντιδήμαρχος
Στάμου Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
Μπέκας Γεώργιος
Φράγκος Διονύσιος
Γιαννάτος Σωτήριος
Λίγκου Πηνελόπη
Τυράκης Βάϊος
Φύτρος Αντώνιος
Μπασινάς Ιωάννης
Ίσαρης Γεώργιος
Λάμπρου Παναγιώτης
Γκέλιας Δονάτος
Λύτρα Αθηνά
Μάρκου Χρήστος
Σερέτης Χρήστος
Αργυρός Γεώργιος
Μπάτρης Παναγιώτης
Ραφτοπούλου Άννα
Τσαντήλας Χρήστος
Δάρδαλης Νικόλαος
Γερακόπουλος Γρηγόριος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ
Λίγκου Πηνελόπη
Δούρος Σωτήριος– Αντιδήμαρχος
Μπάτρης Παναγιώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


Πουλάκης Πέτρος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Κατραμάδος Σταύρος
Τούντας Ιωάννης
Κρόκος Νικόλαος
Κουλοχέρης Γεώργιος
Μαρλαντής Χρήστος
Τσάκαλη Ελένη

Προσελεύσεις- Αποχωρήσεις:
• Κατά την έναρξη των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπάτρης
Παναγιώτης.
• Επίσης κατά τη συζήτηση του 1ου Θέματος της
Ημερήσιας Διάταξης προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα
Λίγκου Πηνελόπη.
• Πριν από την ψηφοφορία του 2ου Θέματος της Ημερήσιας
Διάταξης προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δούρος
Σωτήρης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: -0-
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: -7- (Α.Δ.Σ. 201-207/2017)
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΕΛ. Α.Δ.Σ.
1. Λήψη απόφασης έγκρισης της 1ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2017,
αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων –
Ισολογισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε.166/2017). (Εισηγητής: κ. Μάρκου
Δημήτριος - Δήμαρχος) 7 201
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της Γ΄ ανάρτησης κτηματολογικών
υποβάθρων για τη μελέτη της πράξης εφαρμογής στη περιοχή του
Αθλητικού Κέντρου στη θέση «Μαζαρέκο», της Δ.Ε. Σπάτων του
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. (Εισηγητής: κ. Τούντας Αντώνιος) 26 202
3. Λήψη απόφασης έγκρισης ανάθεσης και ψήφισης πίστωσης της
υπηρεσίας «Ενέργειες Δημοσιότητας, Επικοινωνίας &
Ευαισθητοποίησης Πολιτών στο Πλαίσιο του Προγράμματος
Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης Ακτών». (Εισηγητής: κ. Μάρκου
Δημήτριος - Δήμαρχος) 51 203
4. Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. (Εισηγήτρια: κα
Ζήση Μαρία) 66 204
5. Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. (Εισηγήτρια: κα
Ζήση Μαρία) 73 205
6. Λήψη απόφασης για τον ορισμό του Προέδρου και του
εκπροσώπου των Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας. (Εισηγήτρια: κα Ζήση Μαρία) 80 206
7. Λήψη απόφασης έγκρισης συγκρότησης της Επιτροπής
Διαβούλευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. (Εισηγητής: κ.
Μάρκου Δημήτριος - Δήμαρχος) 83 207

---- ---- --- --- ---- --- -- ---- ---- --- --- --
6 6
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, ξεκινάει η 14η Έκτακτη Συνεδρίαση


του Δημοτικού Συμβουλίου με απόντες τους κ.κ. Δούρο Σωτήριο, Κατραμάδο
Σταύρο, Τούντα Ιωάννη, Λίγκου Πηνελόπη, Κρόκο Νικόλαο, Πουλάκη Πέτρο,
Κουλοχέρη Γεώργιο, Μπάτρη Παναγιώτη, Μαρλαντή Χρήστο και Τσάκαλη Ελένη.
Παρών είναι και ο κύριος Κατσούλης, Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων.
Η παρούσα Έκτακτη Συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω του ότι το
Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει λάβει αποφάσεις:
Για τα 1. 2, 3 & 4 ως άνω θέματα πριν την τροποποίηση Π.Υ. & την
αναμόρφωση Τ.Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής.
Για το 5ο θέμα θα πρέπει να ανανεωθεί το πρόγραμμα Στεγάζω με νέα
πρόταση από το Δήμο μας στο Υπουργείο Εργασίας έως 12-06-2017.
Για το 6ο θέμα θα πρέπει μέχρι την ολοκλήρωση της μεταστέγασης να δοθεί
παράταση στην υπάρχουσα μίσθωση η οποία λήγει την 30/06/2017.
Για το 7ο θέμα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εργασίες για τη
στεγανοποίηση της στέγης του κλειστού γηπέδου Δ. Δημητρίου καθώς και η
τοποθέτηση των κερκίδων φιλοξενουμένων εντός του ανοικτού γηπέδου Δ.
Δημητρίου.
Περνάμε στα θέματα της ημερησίας διάταξης.
-----------------------
ΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 7

ΘΕΜΑ 1ο - Α.Δ.Σ. 201/2017


Λήψη απόφασης περί έγκρισης σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου & Σπάτων – Αρτέμιδος και της
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Ακολουθεί η εισήγηση Του Δημάρχου:

Σας επισυνάπτουμε το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Ραφήνας –


Πικερμίου & Σπάτων – Αρτέμιδος και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΔΗΜ ΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ-Π ΙΚΕΡΜ ΙΟΥ & ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜ ΙΔΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
(ΕΥΔΑΠ Α.Ε.)
για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης, σε οικισμούς Β' και Γ’ Προτεραιότητας της Οδηγίας
91/271 ΕΟΚ.

Στην Αθήνα σήμερα ... /.. / 2017, ημέρα ….. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Η Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας Α.Ε. (εφεξής ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), που εδρεύει
στην οδό Ωρωπού 156 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Ιωάννη Μπενίση δυνάμει της με αριθμό …… απόφασης
Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ Α.Ε. .
2. Το ΝΠΔΔ, με την επωνυμία «Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου (ΟΤΑ α’ βαθμού), που εδρεύει
στη Ραφήνα, Αραφηνίδων Αλών 12 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της
παρούσης από τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Μπουρνούς δυνάμει της με αριθμό ……
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Το ΝΠΔΔ, με την επωνυμία «Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος (ΟΤΑ α’ βαθμού), που εδρεύει στα
Σπάτα, Β. Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ.
Δημήτριο Μάρκου δυνάμει της με αριθμό ….. απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1068/1980 ‘περί συστάσεως ενιαίου φορέως Υδρεύσεων και
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης’ (ΦΕΚ 190/Α/23-8-80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2744/1999 ‘Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεων και
Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 222/Α/25-10-99),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4313/ 2014, Άρθρο 68 ‘Περιοχή δραστηριότητας ΕΥΔΑΠ-Επέκταση
Σχέσεις με ΟΤΑ’.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 100 Ν. 3852/2010 ‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Καλλικράτης)’, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
Α’) και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) ‘Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’.
6. Τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (ΚΛΔΑ) της ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Αποφ-Δ16γ/010/178/Γ/21-4-09 (ΦΕΚ 846/Β/6-5-09).
8 8
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

7. Την υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ71020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού (ΦΕΚ 3521/01-11-2016), «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020- Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων».
8. Την από 30/12/2015 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων με
την οποία χωροθετήθηκε το ΚΕΛ για την αποχέτευση των Δήμων Ραφήνας Πικερμίου και
Σπάτων Αρτέμιδας στο «Πλατύ Χωράφι» του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας.
9. Την υπ αριθ. 18874/30.3.2016 απόφαση Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο
Οδικού Χάρτη για την υλοποίηση του έργου «Αποχέτευση επεξεργασία και
επαναχρησιμοποίηση λυμάτων των Δήμων Ραφήνας Πικερμίου και Σπάτων Αρτέμιδας
(Κ.Ε.Λ.) στην θέση Πλατύ Χωράφι».
10. Την υπ. αριθ. 18989/27-7-2016 απόφαση Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε ο
σχεδιασμός των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στην Ανατολική Αττική.
11. Την υπ αριθ. 100/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας Πικερμίου ότι
«…συναινεί με την Απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων
Υποδομής, η οποία λήφθηκε σε συνεδρίασή της, στις 30-12-2015, και αφορά τα έργα
αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων –
Αρτέμιδος».
12. Την υπ. αριθ. 380/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε κατ’ αρχάς ο προτεινόμενος από την ΕΥΔΑΠ σχεδιασμός
του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων των Δήμων Σπάτων-Αρτέμιδος και Ραφήνας-
Πικερμίου.
13. Την υπ αριθ. 18192/13.5.2016 απόφαση ΔΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση
των απαραίτητων μελετών του έργου «Αποχέτευση, επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση
λυμάτων των Δήμων Ραφήνας Πικερμίου και Σπάτων Αρτέμιδος στην θέση Πλατύ Χωράφι»
και τις αντίστοιχες εκπονηθείσες και υποβληθείσες στην ΕΥΔΑΠ μελέτες του έργου.
14. Το υπ αριθ. πρωτ. 51966/31.10.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής
προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Πολιτικής/ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.
15. Την υπ’ αριθ.… Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την έγκριση των
ειδικότερων όρων της παρούσας.
16. Την υπ’ αριθ. …. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου για την έγκριση
των ειδικότερων όρων της παρούσας.
17. Την υπ’ αριθ.…. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων-Αρτέμιδος για την έγκριση
των ειδικότερων όρων της παρούσας.
18. Την υπ’ αριθ… Πράξη του ….Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται την παρούσα προγραμματική σύμβαση.


Άρθρο 1
ΠΡΟΟΙΜ ΙΟ— ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜ ΒΑΣΗΣ
Σύμφωνα με την Οδηγία 91/271 ΕΟΚ , η οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, οι οικισμοί
Β' Προτεραιότητας (Ισοδύναμο Πληθυσμό > 15.000 κατ.) οφείλουν να διαθέτουν σύστημα
συλλογής και επεξεργασίας των υγρών αστικών αποβλήτων τους έως την 31 Δεκεμβρίου 2000
ενώ οι οικισμοί Γ’ Προτεραιότητας (Οικισμοί με Ισοδύναμο Πληθυσμό >2.000 κατ) έως το τέλος
του 2005.
Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) με την απόφασή του της 25ης Οκτωβρίου 2007
(υπόθεση C 440/06), αποφάνθηκε ότι, η Ελληνική Δημοκρατία, μη μεριμνώντας ώστε οι οικισμοί
της Αρτέμιδος, της Χρυσούπολης, της Ηγουμενίτσας, του Ηρακλείου Κρήτης, της Κατερίνης, του
Κορωπίου, της Λευκίμμης, του Λιτόχωρου Πιερίας, των Μαλίων, του Μαρκόπουλου, των
Μεγάρων, της Νέας Κυδωνιάς Κρήτης, της Ναυπάκτου, της Νέας Μάκρης, της Παροικιάς
Πάρου, του Πόρου-Γαλατά, της Ραφήνας, της Θεσσαλονίκης (τουριστική ζώνη), της Τρίπολης,
ΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 9

της Ζακύνθου και της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, της Έδεσσας και της Καλύμνου να διαθέτουν,
κατά περίπτωση, δίκτυα αποχέτευσης των αστικών λυμάτων ανταποκρινόμενα στις επιταγές του
άρθρου 3 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία
των αστικών λυμάτων, και/ή συστήματα επεξεργασίας των αστικών λυμάτων ικανοποιούντα τις
απαιτήσεις του άρθρου 4 της οδηγίας αυτής, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα εν λόγω
άρθρα.
Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 15ης
Οκτωβρίου 2015, καταδίκασε την Ελληνική Δημοκρατία να καταβάλει στην Επιτροπή χρηματική
ποινή για την καθυστέρηση εκτέλεσης της αποφάσεως κατά της Ελλάδος (C-
440/06EU:C:2007:642).
Για να επιλυθούν τα προβλήματα διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και να διασφαλίζεται η
δημόσια υγεία, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της πολιτείας και η τήρηση των βασικών
κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος, πρόκειται να υλοποιηθεί στην γεωγραφική περιοχή της
Ανατολικής Αττικής, συνολικό έργο που περιλαμβάνει τα έργα μεταφοράς, τα έργα επεξεργασίας
των λυμάτων (Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων-ΚΕΛ), τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων
εκροών και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο γήπεδο του ΚΕΛ.
Η κατασκευή του πρωτεύοντος δικτύου ακαθάρτων, του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων-
ΚΕΛ), των συνοδών έργων διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών και του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο γήπεδο του ΚΕΛ ανήκει στην αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.,
ενώ η κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου των αγωγών ακαθάρτων ανήκει στην αρμοδιότητα
των Δήμων κατά το μέρος που αφορά τις αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και Φορέα
Υλοποίησης, αλλά περιέρχεται μετά την κατασκευή στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ως Κυρίου του Έργου
(άρθ. 12 νόμου 1068/1980 σε συνδυασμό με άρθρο 8 ν. 2744/1999, όπως τροποποιήθηκε με το
αρθρ. 68 νόμου 4313/2014).
Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την άμεση
και αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών και δράσεων για την υλοποίηση των έργων, που θα
οδηγήσουν στη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271 ΕΟΚ, αναφορικά με τις περιοχές των Δήμων
Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος.
Για την συντονισμένη υλοποίηση του έργου, και λόγω
• των ήδη επιβεβλημένων προστίμων από την ΕΕ,
• της ανάγκης να καταστεί το έργο άμεσα υλοποιήσιμο και λειτουργικό,
οι Δήμοι Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος εκχωρούν δια της παρούσης στην ΕΥΔΑΠ
Α.Ε. τις ανήκουσες σε αυτούς αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής και Φορέα Υλοποίησης της
κατασκευής Δευτερεύοντος Δικτύου αποχέτευσης, που θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του
Ταμείου Συνοχής, στην γεωγραφική έκταση αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα:

Άρθρο 2
ΠΕΡ ΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝ ΙΚΟΥ ΑΝΤ ΙΚΕ ΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓ ΟΥ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκχώρηση από τους Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-
Αρτέμιδος στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. της αρμοδιότητας Φορέα Υλοποίησης, Προϊσταμένης Αρχής, και
Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την διαδικασία ανάθεσης και κατασκευής του τμήματος του
Δευτερεύοντος Δικτύου αποχέτευσης που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Συνοχής.
Στόχος είναι ο βέλτιστος συντονισμός για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την:
Εκχώρηση στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. των εκ του νόμου 1068/1980 απορρεόντων δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων του Δήμου και ειδικότερα της κατ άρθρο 12 και 13 ν. 1068/1980, αρμοδιότητας
κατασκευής των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων (Δευτερεύον Δίκτυο), που
εμπίπτει στα διοικητικά όρια των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και
συνδέεται προς τους βασικούς αγωγούς συλλογής ακαθάρτων, και για το οποίο πρόκειται να
εγκριθεί υπέρ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Συνοχής.

Άρθρο 3
10 10
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΕΡ ΙΓΡΑΦΗ Ο ΙΚΟΝΟΜ ΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜ ΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜ ΒΑΣΗΣ –


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3.1. Ο προϋπολογισμός μελέτης του ανωτέρω έργου είναι 85 εκ. € περίπου, εκ των
οποίων τα 49 εκ. € αφορούν στο Δευτερεύον Δίκτυο Δήμου Ραφήνας-
Πικερμίου και 36 εκ. € στο Δευτερεύον Δίκτυο Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
3.2. Η χρηματοδότηση του δευτερεύοντος δικτύου θα πραγματοποιηθεί από πόρους του Ταμείου
Συνοχής, στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 3848/18-03-2015 (ΦΕΚ 805/Β/06.05.2015) απόφασης
εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα για τη
χρηματοδότηση του εν λόγω έργου, έχει εκδοθεί η υπ. αριθ. 5066/14.10.2015 (ΑΔΑ ΨΙΞ67Λ7-
9ΨΡ) πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.2014 –
2020.
Άρθρο 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
4.1. Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. αναλαμβάνει την κατασκευή των έργων, που περιγράφονται στο Άρθρο 2
υπό την ιδιότητα του Φορέα Υλοποίησης, Προϊσταμένης Αρχής, και Διευθύνουσας Υπηρεσίας
για τα υπόψη έργα.
Ειδικότερα αναλαμβάνει :
1. α) Να προβεί στην προσαρμογή των τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών του έργου, όπου
τυχόν απαιτηθεί,
β) Να προβεί στην εκπόνηση των τευχών δημοπρατήσεως των έργων, στις δημοπρατήσεις των
έργων, στην ανάθεση και στην υπογραφή των συμβάσεων,
γ) Να ασκεί την επίβλεψη κατασκευής του έργου, ασκώντας καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής και
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
δ) Να διενεργήσει την προσωρινή και την οριστική παραλαβή του έργου.
2. Να τηρεί τις διατάξεις της Κοινοτικής και της Εθνικής Νομοθεσίας, και ειδικότερα τους
κανόνες για τον ανταγωνισμό, την ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Έργων, Προμηθειών και
Παροχής Υπηρεσιών, την προστασία του Περιβάλλοντος και την Δημοσιότητα.
3. Να διεξάγει τις δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες τυχόν θα αναφύονται κατά την δημοπράτηση,
ανάθεση, εκτέλεση και παραλαβή του έργου.

4.2. Οι Δήμοι Ραφήνας-Πικερμίου και ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος, θα προβούν σε όλες τις


ενέργειες που τυχόν θα απαιτηθούν για την διευκόλυνση της απρόσκοπτης υλοποίησης των έργων
ήτοι ενδεικτικά, την χορήγηση των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών τομής, την διευκόλυνση της
διαδικασίας εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, κλπ. Γενικά θα παρέχουν στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
την υποστήριξη και τα αναγκαία στοιχεία, τα οποία θα τους ζητηθούν, για την εκτέλεση των
προγραμματιζόμενων έργων, με την έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων και την λήψη των
σχετικών διοικητικών μέτρων. Επίσης, θα συνεργάζονται με την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και θα μεριμνούν
για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και δραστηριότητες που αφορούν στην ενημέρωση του
κοινού και στην προβολή του Έργου.

Άρθρο 5
ΕΠΙΤΡ ΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
5.1. Για την όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και την
υλοποίηση των στόχων της Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
100 του Ν. 3852/2010, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής:
o Πρόεδρος ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
με τον αναπληρωτή του ο οποίος θα ορίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
o Ένα (1) στέλεχος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με τον αναπληρωτή του που θα ορίζονται από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο.
o Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου με τον αναπληρωτή που θα ορίσει.
o Ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος, με τον αναπληρωτή που θα ορίσει.
o Ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής και ο αναπληρωτής του που θα ορίζονται
ΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 11

με απόφαση Περιφερειάρχη.
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

5.2 Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση


όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν
υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου
μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των
συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας
σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
5.3 Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως
εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και
τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Η Επιτροπή
Παρακολούθησης θα συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο.
5.4. Επίσης η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα
οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά
τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Επιτροπής
Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη
του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του
αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε
όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
5.5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Αν
κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε
συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε 24 ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια
ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τακτικά
ή αναπληρωματικά μέλη που παριστούν περισσότερα από τα μισά και εν πάση περιπτώσει όχι
λιγότερα των 3 τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι
αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους
τους συμβαλλόμενους φορείς.
5.6. Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Επιτροπής,
καθορίζονται με αποφάσεις της.

Άρθρο 6
ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΣΥΜ ΒΑΣΗΣ - ΧΡ ΟΝΟΔΙΑΓ ΡΑΜΜΑ
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της μέχρι την 31/12/2023. Η
διάρκεια ισχύος της συμβάσεως μπορεί, να παρατείνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης των
συμβαλλομένων μερών.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παρατίθεται στο παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 7
ΑΝΤ ΙΣΥΜ ΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡ ΙΦΟΡ Α - ΣΥΝΕΠΕ ΙΕΣ
Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εφαρμόζουν τους όρους της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης,
που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, ή η παράβαση του νόμου ή της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών από τα συμβαλλόμενα μέρη, δίνει το δικαίωμα στο άλλο να ζητήσει κάθε
θετική ή αποθετική ζημία.

Άρθρο 8
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛ ΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8.1. Κάθε μορφή τροποποίησης της παρούσας είναι δυνατόν να γίνει εφόσον κριθεί αναγκαίο
12 12
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

κατά την εκτέλεση του Προγράμματος και ύστερα από νεότερη έγγραφη συμφωνία για την οποία
απαιτείται ομοφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής
Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση των νομίμων εκπροσώπων των
συμβαλλομένων μερών.
8.2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων
προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα από
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων
μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρέωσή τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα
συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡ ΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των
όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της
παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται με υπαγωγή της διαφοράς σε διαιτησία. Κάθε συμβαλλόμενο
μέρος που εκφράζει διαφωνία θα ορίζει ένα διαιτητή και οι οριζόμενοι διαιτητές ένα επιδιαιτητή.
Σε περίπτωση διαφωνίας ο επιδιαιτητής θα ορίζεται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Συμβουλίου
Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών. Η διαιτησία θα διεξάγεται κατά τους κανόνες του Κ.ΠολΔικ.
και η απόφαση της διαιτησίας θα είναι δεσμευτική και οριστική για τα μέρη.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξη αφού αναγνώσθηκε η σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε τρία (3) αντίτυπα, κατά τα
ακόλουθα:

Τα συμβαλλόμενα μέρη
Για τον Εταιρεία Ύδρευσης ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ
Α.Ε.)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Για το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΡΟΥΡΝΟΥΣ

Για το Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 13
14 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είναι ο κύριος Δήμαρχος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα εισηγείται ο κύριος Δήμαρχος. Προσήλθε ο


κύριος Μπάτρης.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι όπως θα είδατε στην εισήγηση


που έχετε Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκχώρηση από τους
Δήμους Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
της αρμοδιότητας Φορέα Υλοποίησης, Προϊσταμένης Αρχής, και
Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την διαδικασία ανάθεσης και
κατασκευής του τμήματος του Δευτερεύοντος Δικτύου αποχέτευσης
που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Συνοχής. Στόχος
είναι ο βέλτιστος συντονισμός για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
Σύμφωνα με τον Ν. 1068/80 τα εσωτερικά δίκτυα των πόλεων
θα μπορούσαν δυνητικά να κατασκευαστούν από τους Δήμους, όμως
επειδή πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο με πολύ μεγάλο
αντικείμενο και δεδομένου ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες και των δυο
Δήμων, και του δικού μας Δήμου, αλλά και του Δήμου Ραφήνας-
Πικερμίου δεν διαθέτουν το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό
προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτών των έργων και
προκειμένου να υπάρχει ένα καλύτερος συντονισμός, η ΕΥΔΑΠ μας
ζητάει να της εκχωρήσουμε αυτήν την αρμοδιότητα της κατασκευής
του έργου της αποχέτευσης, προκειμένου να συντονίσει και τους δυο
Δήμους μαζί, να προχωρήσει σε έργα στο σύνολό τους και αυτός είναι
ο κύριος λόγος που καλούμαστε να ψηφίσουμε.
Σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που θα έχουν τα συμβαλλόμενα
μέρη, η ΕΥΔΑΠ θα πρέπει να προβεί στην προσαρμογή των τεχνικών
και υποστηρικτικών μελετών του έργου, όπου τυχόν απαιτηθεί, να
προβεί στην εκπόνηση των τευχών δημοπράτησης των έργων, στις
δημοπρατήσεις των έργων και στην ανάθεση και υπογραφή των
συμβάσεων, να ασκεί την επίβλεψη κατασκευής του έργου, ασκώντας
καθήκοντα προϊσταμένης αρχής και διευθύνουσας υπηρεσίας και να
διενεργήσει την προσωρινή και την οριστική παραλαβή του έργου και
φυσικά να τηρεί τις διατάξεις της Κοινοτικής και της Εθνικής
νομοθεσίας, προκειμένου αυτά να εναρμονίζονται τόσο στον
ανταγωνισμό, αλλά όσο και στην ανάθεση και την εκτέλεση των
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 15

δημοσίων έργων. Θα πρέπει επίσης να διεξάγει ό,τι δικαστική υπόθεση


προκύψει κατά τη διάρκεια του έργου, τη δημοπράτηση, την ανάθεση,
την εκτέλεση και την παραλαβή του έργου.
Ο ρόλος των δύο Δήμων, τόσο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος
όσο και του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου θα περιοριστεί σε μία σειρά
μεμονωμένων δράσεων και συγκεκριμένα θα πρέπει οι Δήμοι να
διευκολύνουν την υλοποίηση των έργων, δηλαδή να δίνουν τις
απαραίτητες άδειες τομής που θα απαιτηθούν. Γράφει στη σύμβαση ότι
πρέπει να διευκολύνουν τη διαδικασία εξασφάλισης εργοταξιακών
χώρων, όμως δεν αφορά εμάς, γιατί εμείς σαν Δήμος έχουμε
ξεκαθαρίσει ότι δεν διαθέτουμε χώρους που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως εργοτάξιο. Αυτό αφορά το Δήμο της Ραφήνας που
έχει μια έκταση 23 στρεμμάτων και προσφέρθηκε να τη δώσει ως
εργοτάξιο για τα έργα της ΕΥΔΑΠ.
Σαν Δήμοι αυτό που θα μας ζητηθεί είναι κατά την πορεία του
έργου να πάρουμε τις αναγκαίες αποφάσεις που θα χρειαστεί για να
προχωρήσει το έργο, να έχουμε μία συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και να
μεριμνούμε για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και δραστηριότητες
που αφορούν στην ενημέρωση του κοινού και στην προβολή του έργου.
Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της πορείας των έργων είμαστε
υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε το κοινό για τα προβλήματα τα οποία
πιθανά θα υπάρξουν σε διελεύσεις, για διακοπή του οδικού δικτύου
και παράλληλα να ενημερώνουμε για τι ακριβώς πρόκειται να γίνει.
Αυτή ακριβώς είναι η υποχρέωση η οποία έχει ο Δήμος και αφορά,
όπως είπαμε, αποκλειστικά και μόνο τα εσωτερικά δίκτυα.
Για την εξυπηρέτηση του έργου δημιουργείται μια επιτροπή
παρακολούθησης, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος συντονισμός. Ο
Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Έργων
Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ, με αναπληρωτή τον οποίο θα τον
ορίσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ. Μέλη θα είναι ένα
στέλεχος της ΕΥΔΑΠ, με τον αναπληρωτή του που θα οριστούν και
πάλι από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι δύο Δήμαρχοι με τους
αναπληρωτές τους και ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής και
16 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ο αναπληρωτής, που θα ορίζονται με απόφαση Περιφερειάρχη και χρέη


γραμματέα της Επιτροπής αυτής θα εκτελεί υπάλληλος της ΕΥΔΑΠ.
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ισχύει από την υπογραφή
της μέχρι τις 31/12/2023 και μπορεί να παρατείνεται κατόπιν
σύμφωνης γνώμης των συμβαλλομένων μερών και ανάλογα με τα
ζητήματα τα οποία θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου. Το
χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης παρατίθεται όπως θα είδατε τόσο
τέλος της σύμβασης.
Αυτά είναι τα βασικά κομμάτια τα οποία μας αφορούν. Είμαι
στην διάθεση σας για τυχόν ερωτήσεις και παρακαλώ για την ψήφιση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Η κυρία Ντελάκη έχει το λόγο.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Δεν θέλω να κάνω ερώτηση, μια πρόταση θέλω να κάνω·


επειδή το έργο είναι σημαντικό και επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο
έχει μηχανικούς, ως αναπληρωτής να οριστεί κάποιους από τους
μηχανικούς του Δημοτικού Συμβουλίου, εφόσον οι ίδιοι ενδιαφέρονται
βέβαια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης έχει το λόγο.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λέτε ότι αδυνατούν οι δύο


Δήμοι και φυσικά περισσότερο το έργο αφορά το Δήμο μας γιατί εδώ
θα γίνει ο βιολογικός, εδώ θα γίνουν όλα. Για τα δίκτυα μιλάμε, το
ξέρω, δεν μπορούμε όμως να το κάνουμε εμείς το έργο; Εργολάβοι και
πάλι θα το κάνουν, αλλά πρέπει να το δημοπρατήσει η ΕΥΔΑΠ; Αφού
η χρηματοδότηση είναι από την Περιφέρεια.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτή τη στιγμή ο Δήμος βρίσκεται να έχει πολλά έργα


δικά του, τα οποία αλλά έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε διαδικασία
δημοπράτησης και άλλα βρίσκονται στο στάδιο της προέγκρισης. Το
σύνολο των έργων αυτών ξεπερνά τα 22 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή
και οι υπηρεσίες ήδη μου κάνουν παράπονα ότι δεν μπορούν και
πιέζονται πάρα πολύ και αδυνατούν ακόμη και να επιβλέψουν ακόμα
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 17

και το πιο απλό, όπως τις παιδικές χαρές. Και μακάρι να τα


καταφέρουν και να προχωρήσουν τα υπόλοιπα έργα τα οποία τρέχουν
και για τα οποία έχουμε ήδη χρηματοδότηση. Αυτό είναι ένα πολύ
μεγάλο έργο και θα έπρεπε να έχουμε δεκάδες μηχανικών για να
μπορούν να το υποστηρίξουν. Καλό θα ήταν να μπορούσαμε να το
κάνουμε, όμως δυστυχώς στην παρούσα φάση δεν μπορεί να γίνει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσήλθε η κυρία Λίγκου. Ο κύριος Μπάτρης έχει το


λόγο.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Κύριε Δήμαρχε αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό έργο και στο
κάθε Δήμο πρέπει να παρακολουθείται από το Δήμο και όχι όπου
θέλουν να περνάνε και ό,τι θέλουν να κάνουν. Είναι πολύ σοβαρό,
είναι ένα έργο το οποίο θα αφήσει ιστορία και η άποψή μου είναι ότι
πρέπει να παρακολουθείται από το Δήμο. Είναι ένα έργο που θα
αφήσει μια ιστορία και όταν θα έρθουν αυτοί της ΕΥΔΑΠ θα το
κάνουν άρπα κόλα και τα προβλήματα θα τα πληρώσουν οι δημότες.
Αυτή είναι η άποψή μου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος έχει το λόγο.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Για ένα τόσο μεγάλο έργο όπως είναι το δίκτυο της
αποχέτευσης, νομίζω και εγώ πως δεν επαρκούν οι Τεχνικές Υπηρεσίες
του Δήμου. Για την νομιμοποίηση του γηπέδου, που είναι μικρότερο
έργο, μου απάντησαν όταν ήμουν στον Αθλητικό Οργανισμό από την
Τεχνική Υπηρεσία ότι δεν έχει την δυνατότητα να κάνει την μελέτη
για την υπαγωγή στον νόμο περί αυθαίρετων. Η απάντηση της
Τεχνικής Υπηρεσίας ήταν ότι δεν έχει τη δυνατότητα και τα μέσα για
να κάνει τη μελέτη και το αναθέσαμε σε μια εταιρεία που έκανε τη
μελέτη και νομιμοποιήσαμε το γήπεδο.
Συμφωνώ και εγώ με το Δήμαρχο, δεν θα μπορέσει να το
παρακολουθήσει αυτό το έργο η Τεχνική Υπηρεσία και να έχει και
απόδοση.
18 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δάρδαλης έχει το λόγο.

ΔΑΡΔΑΛΗΣ: Ουσιαστικά μιλάμε για ένα έργο, που όπως αναφέρει και
η εισήγηση είναι το δευτερεύον δίκτυο, που συνδέεται με τους
βασικούς αγωγούς συλλογής. Αν το καταλαβαίνω καλά όμως είναι το
δίκτυο μεταξύ των κατοικιών που είναι απαραίτητο για να
λειτουργήσει και το ΚΕΛ. Αυτή δεν είναι η ουσία;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μόνο εσωτερικά δίκτυα.

ΔΑΡΔΑΛΗΣ: Δεν έχει σχέση δηλαδή με τη μεταφορά των λυμάτων από


τα σπίτια στον κεντρικό αγωγό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Ο κύριος Γερακόπουλος έχει το


λόγο.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θα μπορούσαν να μπουν άτομα καταρτισμένα,


όπως είναι ο πρώην Δήμαρχος, η κυρία Ραφτοπούλου ή ο κύριος
Ίσαρης, ώστε στην επιτροπή να υπάρχει συμμέτοχη στον έλεγχο, ώστε
να μην περάσουν πράγματα που δεν θέλουμε. Βάλτε το και αυτό, ώστε
να έχει αντιπροσώπευση και το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περνάμε στις τοποθετήσεις. Η κυρία Ραφτοπούλου έχει


το λόγο.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καταρχήν επειδή δεν το άκουσα, οφείλω να το


κάνω εγώ· να ευχαριστήσω για την αγαθή και τόσο γενναιόδωρη
χειρονομία της ΕΥΔΑΠ να μας κάνει αυτή τη μεγάλη χάρη και να μας
κάνει αυτό το μεγάλο δώρο.
Εμείς φυσικά είμαστε υπέρ της κατασκευής των δικτύων, διότι
είναι ένα έργο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει για να
προχωρήσει το θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Δεν μπορεί να
είμαστε πάντα στάσιμοι με τους βόθρους. Η διαφωνία μας βέβαια είναι
γνωστή και είναι ο αποδέκτης. Είναι σαφές πως αυτή η μελέτη των
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 19

δικτύων μιλάει για δίκτυα τα οποία θα έχουν ως αποδέκτη το ΚΕΛ στο


Πλατύ Χωράφι και αυτό είναι σαφές από τα επισυναπτόμενα, το 8, το
11 και το 12 που μιλάνε για τις ειλημμένες αποφάσεις σχετικά με το
ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι και η συνέχεια πιο κάτω στη ροή, όπου αυτό
επίσης φαίνεται.
Έχοντας λοιπόν ως δεδομένο ότι εμείς διαφωνούμε στην
κατασκευή του ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι, συμφωνούμε ναι μεν με τα
δίκτυα, σαν δίκτυα, όμως διαφωνούμε με τον αποδέκτη και για αυτό το
λόγο θα καταψηφίσουμε αυτή τη σύμβαση που έχει έρθει σήμερα στο
Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας έχει το λόγο.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Παίρνω την πάσα που μου έκανε ο κύριος Μπάτρης, ο


συνάδελφος που τοποθετήθηκε έξυπνα, ότι από δω και πέρα μπαίνουμε
σε έναν δρόμο καινούργιο, τελείως καινούριο, που παλεύαμε από το
1982, σε έναν δρόμο ανάπτυξης για να λυθεί το θέμα της αποχέτευσης.
Και πράγματι μερικά πράγματα θα αρχίσουν να γράφουν ιστορία και
τον ευχαριστώ που μου το επισήμανε.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα ήθελα να παρατηρήσω ως προς την
εισήγηση ορισμένα πραγματάκια, που λέω εκ των προτέρων ότι την
ψηφίζω. Τί έχει συμβεί εδώ; Τα Σπάτα και η Αρτέμιδα φτιάχνουν το
ΚΕΛ και την αποχέτευση και έρχονται διάφοροι οικισμοί, όπως η
Ραφήνα το Πικέρμι και η Διώνη. Δηλαδή η Ραφήνα και το Πικέρμι και
η Διώνη δεν έχουν κανένα πρόβλημα, μόνο κέρδος έχουν. Έρχονται
λοιπόν και συνδέονται και για αυτή τους την απόφαση, να μας κάνουν
την τιμή να συνδεθούν στο ΚΕΛ που φτιάχνουν τα Σπάτα και η
Αρτέμιδα πήραν και δύο δωράκια, ένα γήπεδο και ένα νηπιαγωγείο.
Όμως ποιο έχει τώρα ιστορική σημασία; Μπορεί να σας φανεί
περίεργο ή μεμψίμοιρο· όταν αναφερόμαστε στις συμβάσεις, γιατί θα
έρθουν κι άλλα τέτοια κείμενα, δεν πάμε αλφαβητικά, αλλά πάμε
ιστορικά και αξιολογικά. Δεν είναι Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-
Αρτέμιδος, είναι Σπάτων-Αρτέμιδος κεντρικά και από κάτω με μικρά
20 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

γραμματάκια τα υπόλοιπα. Μουσαφιραίοι, μπράβο, με βοηθάνε πολύ οι


συνάδελφοι.
Επειδή ακριβώς συνδέονται και δεν έχουν καμία επίπτωση, ας
μας εξηγήσει η ΕΥΔΑΠ Δήμαρχε και σε παρακαλώ πολύ να το
ρωτήσεις, τη διαφορά των 13 εκατομμυρίων υπέρ της Ραφήνας.
Τρίτον, εμείς φτιάχνουμε το έργο, δικό μας είναι και τους
συνδέουμε. Δεν θα έχουμε ισότιμη αντιμετώπιση με αυτούς που
συνδέονται. Επιμένω και έχουν δίκιο οι συνάδελφοι, να είναι ένας από
κάθε Δημοτική Ενότητα, Δήμαρχε αν μπορείς να το περάσεις στην
Επιτροπή Παρακολούθησης. Η ευθύνη σου είναι τεράστια, σαν
επικεφαλής του Δήμου μας, αλλά και το προχώρημα των έργων δεν
μπορεί να είναι ισότιμο με το προχώρημα αυτών που συνδέονται, αλλά
αυτοί που τραβάνε το ζόρι το μεγάλο.
Θα πρότεινα λοιπόν στην Επιτροπή Παρακολούθησης να μην
είναι μόνο ο Δήμαρχος Σπάτων-Αρτέμιδος, αλλά να είναι ο Δήμαρχος
Αρτέμιδος και ένας ακόμη Αντιδήμαρχος, να εκφράζονται δηλαδή οι
δυο πόλεις.
Και η τελευταία παρατήρηση, αν μπορεί να αλλάξει, αλλά
νομίζω ότι μπορεί και γι' αυτό το συζητάμε, όχι δυο φόρες το χρόνο.
Αν δείτε άλλες συμβάσεις είναι κάθε τρεις μήνες. Πιστεύω ότι κάθε
δίμηνο χρειάζεται για να παρακολουθούμε το έργο. Αυτά τα σημεία
ήθελα να επισημάνω και ζητάω εκ των προτέρων συγγνώμη, μην το
περάσετε αστείο αυτό που είπα, μπροστά ο Δήμος Σπάτων -Αρτέμιδος
και πίσω η Ραφήνα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης έχει το λόγο.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Η Περιβαλλοντολογική Μελέτη έχει εγκριθεί;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς ψηφίζουμε εσωτερικά δίκτυα. Η Περιβαλλοντική


Μελέτη αφορούσε τις εγκαταστάσεις του ΚΕΛ. Ψηφίζουμε άλλο
πράγμα τώρα.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 21

Σε αυτό που ρώτησε ο κύριος Τσαντήλας αναρωτήθηκα κι εγώ,


γιατί αυτά τα 13 εκατομμύρια. Η διαφορά αυτή προκύπτει από το
γεγονός ότι εμείς στην Αρτέμιδα είχαμε τρεις πολεοδομικές ενότητες·
το Κέντρο, την 3 και την 5. Με πρόσθετη παρέμβαση που κάναμε και
από μετά από εισήγηση της Πολεοδομίας, δεδομένου ότι είναι
διανοιγμένοι οι δρόμοι, τόσο στην 1, όσο και στην 2, στις
πολεοδομικές ενότητες αυτές κολλήσαμε και την 1 και την 2. Και αυτή
τη στιγμή, με το επόμενο θέμα πάμε να καλύψουμε όλες τις
υπόλοιπες, ό,τι δηλαδή είναι εντός σχεδίου. Η Ραφήνα με το Πικέρμι,
παρ' όλο που είναι μικρότερος Δήμος, έχει μεγαλύτερα κομμάτια εντός
σχεδίου με κυρωμένες πράξεις εφαρμογής και για αυτό προκύπτει
μεγαλύτερο δίκτυο στην παρούσα φάση και γι’ αυτό και τα χρήματα
του έργου είναι περισσότερα. Πάντως σίγουρα και εδώ θα έχουμε
πρόσθετη χρηματοδότηση για όλες τις υπόλοιπες πολεοδομικές
ενότητες, η οποία θα είναι σχεδόν άλλα τόσα.
Κύριε Τσαντήλα δεν έχω καμία αντίρρηση για την επιτροπή.
Συμφωνώ απόλυτα, όμως δεν θέλω να πάρω την πρωτοβουλία αυτή τη
στιγμή. Εάν θέλετε μπορούμε να διακόψουμε τη Συνεδρίαση και να
έρθω σε επικοινωνία με τη Βοηθό των Έργων Ανατολικής Αττικής. Να
ξέρετε όμως ότι εγώ με μεγάλη μου χαρά μπορώ να το επιβάλλω,
ακόμη δηλαδή να επιβάλω την παρουσία και άλλων δύο Δημοτικών
Συμβούλων από τις άλλες παρατάξεις. Ο μόνος λόγος που δεν σας λέω
ότι θα το αλλάξουμε τώρα είναι επειδή έχουν περάσει από νομικά
τμήματα, μήπως δημιουργήσουμε κάποιο ζήτημα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης έχει το λόγο.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Βάσει της προγραμματικής σύμβασης δεν αφορούν μόνο


τα δίκτυα, γιατί στο άρθρο 4 γράφει ότι η ΕΥΔΑΠ κάνει αυτά που
θέλει και δείχνει και που θα συνδεθούν τα δίκτυα. Αναφέρει ότι θα
διενεργήσει την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου και
παραπάνω στο άρθρο 2 λέει ότι η ΕΥΔΑΠ κάνει τα πάντα. Άρα, μας
βάζει στο λούκι να γίνουν τα δίκτυα και το σερβίρει και ωραία· λέει
"Αφού τελειώσουν τα δίκτυα και συνδέεται προς τους βασικούς
22 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

αγωγούς συλλογής ακαθάρτων και για τα οποία πρόκειται να εγκριθεί


υπέρ της ΕΥΔΑΠ χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Συνοχής".
Λέει ότι μόλις μας συνδέσει θα μας ρίξει στο Πλατύ Χωράφι.
Δεύτερον, από εκεί και πέρα ο λαός της Αρτέμιδος είναι 70.000
κάτοικοι. Υπάρχουν δυο αποφάσεις της Δημοτικής Ενότητας που
αναφέρουν ότι δεν δέχονται, δεν εγκρίνουν και απορρίπτουν την
κατατεθείσα μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Έχει σχέση,
διότι τα δίκτυα θα συνδεθούν με το ΚΕΛ και λέει ότι η μοναδική λύση
είναι η Ψυττάλεια. Δεν μπορούν να αγνοηθούν δυο αποφάσεις των
70.000 κατοίκων και ο νόμος λέει ότι δεν μπορεί να γίνει το έργο αν
έστω και ένας κάτοικος της Αρτέμιδος πει όχι.
Αναφέρει στη σύμβαση ότι το έργο το κατευθύνει η ΕΥΔΑΠ και
ότι θα ισχύει η σύμβαση μέχρι 31/12/2023 και θα δοθεί και παράταση.
Θα πάμε στα τριάντα χρόνια. Μας δουλεύουν ψιλό γαζί. Εγώ δεν
δέχομαι τη μελέτη σήμερα, δεν το εγκρίνω, ούτε το αποδέχομαι και το
απορρίπτω, για το καλό της Αρτέμιδος και των Σπάτων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περνάμε στην ψήφιση.


Ο κύριος Τούντας Αντώνιος.

ΤΟΥΝΤΑΣ Α.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπέκας Γεώργιος.

ΜΠΕΚΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάμου Δημήτριος.

ΣΤΑΜΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φράγκος Διονύσιος.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Ναι.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 23

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος Σωτήριος.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Νομικός Αντώνιος.

ΝΟΜΙΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λίγκου Πηνελόπη.

ΛΙΓΚΟΥ: Ναι.

ΒΛΑΧΟΣ: Είχα ζητήσει το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τελειώσει η ψηφοφορία, γιατί τώρα μπήκαμε στην


ψηφοφορία.

ΒΛΑΧΟΣ: Όταν ψηφίσετε δεν έχει καμία έννοια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης Βάιος.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φύτρος Αντώνιος.

ΦΥΤΡΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπασινάς Ιωάννης.

ΜΠΑΣΙΝΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ίσαρης Γιώργος.

ΙΣΑΡΗΣ: Ναι.
24 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου Παναγιώτης.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας Δονάτος.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λύτρα Αθηνά.

ΛΥΤΡΑ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ζήση Μαρία, ναι.


Ο κύριος Μάρκου Χρήστος.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σερέτης Χρήστος.

ΣΕΡΕΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Αργυρός Γεώργιος.

ΑΡΓΥΡΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης Παναγιώτης.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου Άννα.


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 25

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη Ευαγγελία.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας Χρήστος.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γερακόπουλος Γρηγόριος.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δάρδαλης Νικόλαος.

ΔΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 201/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Ραφήνας
– Πικερμίου & Σπάτων – Αρτέμιδος και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., όπως αυτό επισυνάπτεται
και αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τυράκης Βάϊος, Ραφτοπούλου
Άννα & Γερακόπουλος Γρηγόριος, για τους λόγους που ανέφεραν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 201/2017.
-----------------------
26 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 2ο - Α.Δ.Σ. 202/2017


Λήψη απόφασης έγκρισης της Προγραμματικής Σύμβασης για το
έργο: «Μελέτη έργων αποχέτευσης αστικών λυμάτων Νότιας
Αρτέμιδος».

Ακολουθεί η εισήγηση του Δημάρχουυ:


Η παρούσα Έκτακτη Συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω του ότι το
Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να έχει λάβει αποφάσεις:
για τα 1. 2, 3 & 4 ως άνω θέματα πριν την τροποποίηση Π.Υ. & την αναμόρφωση
Τ.Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής,
για το 5ο θέμα θα πρέπει να ανανεωθεί το πρόγραμμα Στεγάζω με νέα πρόταση από το
Δήμο μας στο Υπουργείο Εργασίας έως 12-06-2017,
για το 6ο θέμα θα πρέπει μέχρι την ολοκλήρωση της μετεστέγασης να δοθεί παράταση
στην υπάρχουσα μίσθωση η οποία λήγει την 30/06/2017,
& για το 7ο θέμα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εργασίες για τη στεγανοποίηση της
στέγης του κλειστού γηπέδου Δ. Δημητρίου καθώς και η τοποθέτηση των κερκίδων
φιλοξενουμένων εντός του ανοικτού γηπέδου Δ. Δημητρίου.
Εισηγούμενος επί του 2ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ο Δήμαρχος κ.
Μάρκου Δημήτριος είπε:
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)», όπως
τροποποιήθηκε, με τους ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α’ 216), ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’
82), ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85), ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93), ν. 4332/2015
(ΦΕΚ Α’ 76), και ισχύει.
2. Το ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση».
3. Το ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 27

7. Το ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής


οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την υπ’ αρ. 19202/10-05-2017 απόφαση του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την
εκπόνηση της μελέτης από τον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος συστάθηκε με το Ν.3852/2010 αποτελούμενος από τους
πρώην Δήμους Σπάτων-Λούτσας και Αρτέμιδος, οι οποίοι και αποτελούν τις
σημερινές Δημοτικές Ενότητές (Δ.Ε.) του.
Για τη Δ.Ε. Αρτέμιδος, η οποία αποτελείται από δεκαπέντε συνολικά Πολεοδομικές
Ενότητες (Π.Ε. Κέντρου και 1÷14), έχουν εκπονηθεί προμελέτες για την αποχέτευση
των λυμάτων στο πλαίσιο σχετικών αναθέσεων από την ΕΥΔΑΠ κατά το παρελθόν
(1993). Σήμερα είναι υπό εξέλιξη η Οριστική Μελέτη με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ», στην οποία
μελετώνται οι Π.Ε. Κέντρου Αρτέμιδας, Π.Ε. 3 Αρτέμιδας (Γαλήνη) και Π.Ε. 5
Αρτέμιδας (Αγ. Σεραφείμ), ενώ με συμπληρωματική σύμβαση προστέθηκαν και οι
Π.Ε. 1 και 2. Για την συνολική μελέτη αποχέτευσης της Δ.Ε. Αρτέμιδος θα πρέπει να
εκπονηθούν οι μελέτες αποχέτευσης των Π.Ε. 4 και 6 έως14.
Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση των μελετών συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων
της Δ.Ε. Αρτέμιδος, ώστε να καταστούν ώριμα και κατασκευάσιμα τα έργα, είναι
ζήτημα μεγάλης σπουδαιότητας, ο Δήμος μας απευθύνθηκε στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ
γνωρίζοντάς της ότι προτίθεται να προχωρήσει στην εκπόνηση της μελέτης του
θέματος, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη χρηματοδότηση είτε από πόρους της
Περιφέρειας Αττικής είτε από το ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ με την υπ’ αρ. 19202/10-05-2017 απόφαση του ΔΣ της απάντησε
θετικά στο αίτημά μας για την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης από τον Δήμο μας.
Η μελέτη αφορά στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 6έως 14 της Δημοτικής Ενότητας
Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, με σκοπό την ολοκλήρωση των μελετών
συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος του
Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, ώστε να καταστούν ώριμα και κατασκευάσιμα τα έργα.
Τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων είναι καθοριστικής σημασίας
για το Δήμο μας, αλλά και για όλη την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, η, δε,
εφαρμογή της καθίσταται επιτακτική σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας
28 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

91/271/ΕΟΚ για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων. Με την υλοποίησή τους
αναμένεται η αποτροπή της μόλυνσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων,
καθώς και του παράκτιου περιβάλλοντος.
Η μελέτη χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9762.05.057).
Προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ανάθεση και υλοποίηση της
μελέτης, απαιτείται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και
της Περιφέρειας Αττικής.
Η μελέτη θα ανατεθεί από το Δήμο μας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
(Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Σύμφωνα επομένως με όλα τα ανωτέρω,
Εισηγούμεθα
1. Την έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος για την εκπόνηση της
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη έργων αποχέτευσης αστικών λυμάτων Νότιας
Αρτέμιδας», προϋπολογισμού 1.300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Τον ορισμό ενός εκπροσώπου του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος με τον αναπληρωτή
του, για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρτέμιδος-Σπάτων

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος για την εκπόνηση της
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη έργων αποχέτευσης αστικών λυμάτων Νότιας
Αρτέμιδας», προϋπολογισμού 1.300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%), η οποία έχει ως εξής:
Στην Αθήνα σήμερα …/…/…, ημέρα ………………. οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι :
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού),
που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα
από την Περιφερειάρχη Αττικής Ειρήνη Δούρου.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος» (Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού), που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, Β. Παύλου & Δημάρχου
Μπέκα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Δημήτριο Μάρκου.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 29

Με βάση τις διατάξεις:


1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης)», όπως τροποποιήθηκε, με τους ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α’
216), ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82), ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85), ν.
4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93), ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α’ 76), και ισχύει.
2. Του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση».
3. Tου Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ
238/τ.Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
109290/39629/23-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής» (ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016) και ισχύει.
4. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
και έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 19202/10-05-2017 απόφαση του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την
εκπόνηση της μελέτης από τον Δήμο Σπάτων -Αρτέμιδος.
2. Την με αριθμό 123/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής με την οποία τροποποιήθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων
της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2017 και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα
Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής η ανωτέρω μελέτη.
3. Την με αριθμό 124/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
με την οποία αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής
έτους 2017 και προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης της μελέτης (ΚΑΕ
9762.05.057).
4. Την με αριθμό …/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.
5. Την με αριθμό …/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων-
Αρτέμιδος με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων
μερών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ» .
30 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ


1. Σκοπός της μελέτης είναι η ολοκλήρωση των μελετών συλλογής και
μεταφοράς των λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος του Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος, ώστε να καταστούν ώριμα και κατασκευάσιμα τα έργα.
Τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων είναι καθοριστικής
σημασίας για το Δήμο, αλλά και για όλη την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, η,
δε, εφαρμογή της καθίσταται επιτακτική σύμφωνα με τις διατάξεις της
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων. Με την
υλοποίησή τους αναμένεται η αποτροπή της μόλυνσης των υπόγειων και
επιφανειακών υδάτων, καθώς και του παράκτιου περιβάλλοντος.
2. Η μελέτη αφορά στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 6÷14 της Δημοτικής
Ενότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, ώστε να ολοκληρωθούν οι
μελέτες συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων για το σύνολο της εν λόγω Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


Η περιοχή εκπόνησης της μελέτης είναι η Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος του
Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ


ΜΕΛΕΤΗΣ
1. Η εκτιμώμενη αξία της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.300.000,00 €,
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.
2. Η μελέτη χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ
9762.05.057).
3. Τυχόν υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν επαναδιατίθεται για την
επέκταση του μελέτης ή για την εκτέλεση άλλης μελέτης.
4. Η αποπληρωμή της μελέτης πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής (στο όνομα του Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος).
5. Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης
βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


1. Η μελέτη θα ανατεθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από το Δήμο Σπάτων-
Αρτέμιδος των εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν
δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της
Περιφέρειας Αττικής για τη χρηματοδότηση του μελέτης.
3. Η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου της μελέτης ή
άλλων προσώπων τα οποία διεκδικούν δικαιώματα από αυτόν ή άλλων
προσώπων που μετείχαν στη σχετική διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 31

ΑΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η
διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα
περιλαμβάνεται η εκτέλεση της μελέτης από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική
Παραλαβή.
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται
στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
σύμβασης.
3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης
επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς
αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση
της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται
επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ


ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει :

• Τη χρηματοδότηση του μελέτης, όπως αυτή περιγράφεται στη τεχνική


περιγραφή και μέχρι του ποσού των 1.300.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
• Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Β. Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος αναλαμβάνει:
• Τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση της μελέτης.
• Την ανάθεση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την
παρακολούθηση και την οριστική παραλαβή της.
• Τη χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών που η ανάγκη τους
προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.
• Την θεώρηση της μελέτης μετά τον έλεγχο και την έγκρισή της, από
τεχνικής άποψης, από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
• Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
• Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
από υπάλληλό του.
• Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω
της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας
Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης προς ενημέρωση της.
• Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία
υλοποίησης του μελέτης.
• Την αποστολή στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας
Αττικής κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό μελέτης που φέρει
την έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνοδευόμενη
από το τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το
νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν
απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


32 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

1. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης της μελέτης εξαιτίας


οποιονδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με
το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε με το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό
καθεστώς, είτε με άλλα συναφή ζητήματα, είτε από μη λήψη των όποιων
απαιτουμένων κατά νόμο αδειών και εγκρίσεων, ο Δήμος Σπάτων-
Αρτέμιδος ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Αττικής.
2. Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή
αποζημιώσεων ή άλλες υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου της μελέτης ή
άλλων προσώπων ελκόντων δικαιώματα από μία τέτοια αδυναμία ή
καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης της μελέτης.
3. Ο Δήμος οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του
και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και
ολοκλήρωση της μελέτης και την απορρόφηση των πιστώσεων.
4. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση
ρήτρες για την Περιφέρεια Αττικής, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα
εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Αττικής και για οποιονδήποτε
λόγο η Περιφέρεια Αττικής υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη
του Δήμου, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Αττικής
δικαιούται να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον Δήμο
δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, ο δε Δήμος
υποχρεούται στην καταβολή τους χωρίς καθυστέρηση.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας
συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από πέντε
(5) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αττικής με
τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από το Περιφερειακό
Συμβούλιο, β) δύο (2) υπάλληλοι της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με τους
αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής Γενικής Διεύθυνσης γ) ένας (1)
εκπρόσωπος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος με τον αναπληρωτή του, οι
οποίοι προτείνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, εκ
των Περιφερειακών Συμβούλων με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής.
3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης
σύμφωνα με τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και
ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού – πιστοποίησης που έχει
εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για
την βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της μελέτης
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ανάγκη
τροποποίηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, εκτός των
αναφερομένων στην παραγρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας.
4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη
του Προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί
τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις τουλάχιστον
μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης.
5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος.
6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου ή στα γραφεία της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής όπως ορίζεται
ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει
απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 33

μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου μελών της.
Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των παρόντων μελών της, για όλα, δε, τα επιμέρους θέματα
λειτουργίας αυτής εφαρμογή έχουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999)
7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής
υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του μελέτης και τα
τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει
8. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής, καθώς και τήρησης των
σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου ο οποίος ορίζεται με
απόφαση του Δημάρχου.
ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της
Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς
αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση.
Για την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των
συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση.
2. Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο ανάθεσης της
μελέτης δεν επιτρέπονται.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ –
ΡΗΤΡΕΣ
1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των
αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να
αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός
εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη
σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς
και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή
ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως.
ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση
και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα
αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη
και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε
τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2. Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος στην Κοινή Επιτροπή


Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης τον Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Τσαντήλα Χρήστο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μάρκου Χρήστο.
34 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος εισηγείται το θέμα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφορά αυτό που ανέφερα πριν. Είναι δηλαδή


συμπληρωματικά έργα τα οποία θα πρέπει να γίνουν, γιατί δεν
περιλαμβάνονται στην αρχική μελέτη της ΕΥΔΑΠ. Όπως είπα και πριν,
στην αρχική μελέτη είναι 3, 5 και Κέντρο και με κατ' εξαίρεση
μπήκαν η 1 και η 2. Μετά από εισήγηση που κάναμε προς την
Περιφέρεια Αττικής εγκρίθηκε το έργο “Μελέτη έργων αποχέτευσης
αστικών λυμάτων Νότιας Αρτέμιδος”, το οποίο θα περιλαμβάνει τις
μελέτες για αποχέτευση στην Π.Ε. 4 και στις πολεοδομικές ενότητες
από 6 έως και 14.
Όπως θα είδατε στην εισήγηση υπάρχει το κείμενο της
προγραμματικής σύμβασης, το οποίο θα πρέπει να γίνει μεταξύ του
Δήμου και της Περιφέρειας. Η μελέτη αυτή έχει προϋπολογισμό ένα
εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ. Θα πρέπει να προβούμε σε έγκριση της προγραμματικής
σύμβασης, όπου το αντικείμενο θα είναι η συνεργασία των
συμβαλλομένων μερών για την εκπόνηση της μελέτης.
Ο προϋπολογισμός όπως είπαμε είναι 1.300.000€, η μελέτη θα
χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής και έχει εγγραφεί στον
προϋπολογισμό με κωδικό 9762.05.057. Τυχόν υπόλοιπο που θα
υπάρξει μετά τη δημοπράτηση δεν υπάρχει η δυνατότητα να
επαναδιατεθεί για επέκταση της μελέτης ή για άλλη μελέτη. Η
αποπληρωμή της μελέτης πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα
του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και κάθε αύξηση της συμβατικής
δαπάνης εκτός δαπάνης αναθεώρησης βαραίνει αποκλειστικά τους
πόρους του Δήμου. Δηλαδή αν ζητήσουμε συμπληρωματικά πράγματα
πάνω σε αυτό, θα βαρύνει το Δήμο.
Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16 που
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τα έργα, τις προμήθειες και τις
υπηρεσίες. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης αυτής θα είναι 36 μήνες.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 35

Το χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο


παράρτημα.
Να δούμε ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων μερών. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει τη
χρηματοδότηση της μελέτης με το ποσό του ενός εκατομμυρίου
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ και τον ορισμό εκπροσώπων στην κοινή
επιτροπή παρακολούθησης. Ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος αναλαμβάνει
τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση της μελέτης,
την ανάθεση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την
παρακολούθηση και την οριστική παραλαβή της, τη χρηματοδότηση
κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών που η ανάγκη τους προκύπτει από τις
εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις, την αναθεώρηση της μελέτης μετά
τον έλεγχο και την έγκρισή της, από τεχνικής άποψης, από την
ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης. Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης από υπάλληλό του. Τη μέριμνα για αποστολή στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε
πιστοποίησης προς ενημέρωσή της. Την εν γένει ενημέρωση της
Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης της μελέτης.
Την αποστολή στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας
Αττικής κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό μελέτης που
φέρει την έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,
συνοδευόμενη από το τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που
απαιτούνται από το νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα,
προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.
Λοιπές ευθύνες του Δήμου. Σε περίπτωση αδυναμίας ή
καθυστέρησης υλοποίησης της μελέτης εξαιτίας οποιονδήποτε νομικών
ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς
ιδιοκτησίας, είτε με το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς,
είτε με άλλα συναφή ζητήματα, είτε από μη λήψη των όποιων
απαιτουμένων κατά νόμο αδειών και εγκρίσεων, ο Δήμος Σπάτων-
Αρτέμιδος ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Αττικής. Εδώ
36 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

βάζω μια άνω τελεία και σας λέω ότι το κείμενο αυτό είναι ένα
κείμενο το οποίο έχει η Περιφέρεια και το χρησιμοποιεί και για τα
έργα και τις μελέτες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχουν
ζητήματα ούτε αδειοδοτήσεων, ούτε καθεστώτος ιδιοκτησίας τα οποία
θα μπορούσαν αν αποτελέσουν κώλυμα σε μια μελέτη, γιατί αυτό δεν
πρόκειται για έργο, όπως ήταν στην προηγούμενη περίπτωση η
προγραμματική σύμβαση που είδαμε. Είναι λοιπόν ένα κείμενο το
οποίο χρησιμοποιείται σε όλες τις συμβάσεις της Περιφέρειας.
Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος είναι ο μόνος υπεύθυνος για
καταβολή αποζημιώσεων ή άλλες υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου
της μελέτης ή άλλων προσώπων ελκόντων δικαιώματα από μία τέτοια
αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης της μελέτης.
Ο Δήμος οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία
αρμοδιότητας του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και
απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση της μελέτης και την απορρόφηση
των πιστώσεων.
Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα
σύμβαση ρήτρες για την Περιφέρεια Αττικής, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα
πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Αττικής και για
οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Αττικής υποχρεωθεί, παρά την
αποκλειστική ευθύνη του Δήμου, να καταβάλει ποσά σε τρίτα
πρόσωπα, η Περιφέρεια Αττικής δικαιούται να αναζητήσει αναγωγικά
τα καταβληθέντα ποσά από τον Δήμο, δυνάμει της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης, ο δε Δήμος υποχρεούται στην καταβολή
τους χωρίς καθυστέρηση.
Άλλο ένα κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η συγκρότηση,
οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της κοινής επιτροπής
παρακολούθησης.
1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας
συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από
πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Αττικής με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από το
Περιφερειακό Συμβούλιο, β) δύο (2) υπάλληλοι της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 37

Αττικής με τους αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής Γενικής


Διεύθυνσης γ) ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος με
τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του
ορίζονται, εκ των Περιφερειακών Συμβούλων με απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής
σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και την τήρηση του
χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε
λογαριασμού – πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει
αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της μελέτης
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την
ανάγκη τροποποίηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, εκτός
των αναφερομένων στην παραγρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας.
4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με
ευθύνη του Προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα
πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά
μέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία
συνεδρίασης.
5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό
μέλος.
6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου ή στα γραφεία της
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής
όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της. Κατά τη
συνεδρίαση υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής
τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα
τρία πέμπτα του συνόλου μελών της. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως
38 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων


μελών της, για όλα, δε, τα επιμέρους θέματα λειτουργίας αυτής
εφαρμογή έχουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (Ν.2690/1999)
7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της
Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία
του μελέτης και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει
8. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής, καθώς και
τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου ο
οποίος ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου.
Στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της ανωτέρω
προγραμματικής σύμβασης θα πρέπει να ορίσουμε μέλη και προτείνω
τον κύριο Τσαντήλα Χρήστο και τον κύριο Μάρκου Χρήστο ως
αναπληρωτή του κυρίου Τσαντήλα.
Είμαι στην διάθεση σας για τυχόν ερωτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δάρδαλης έχει το λόγο για ερώτηση.

ΔΑΡΔΑΛΗΣ: Πρέπει πρώτα να βγει απόφαση από το Δημοτικό


Συμβούλιο και μετά θα πάει στην Περιφέρεια για έγκριση; Ή υπάρχει
ήδη ένας χώρος στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας γι' αυτό το
έργο; Έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια δηλαδή αυτό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας και


τώρα κάνουμε προγραμματική σύμβαση για να προχωρήσει η
δημοπράτηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου έχει το λόγο.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η μελέτη των έργων αποχέτευσης που αφορά αυτό,


επίσης προσανατολίζεται στον αποδέκτη, στο ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι
ή είναι μία γενική μελέτη που δεν ορίζει αποδέκτη;
Και δεύτερον, ως παρατήρηση, δεν νομίζω ότι είναι πολύ κομψό
στην προγραμματική σύμβαση που μας στείλατε να φαίνεται ότι
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 39

αποφασίζουμε ομόφωνα πριν το συζητήσουμε και στο τέλος να κοσμεί


η υπογραφή σας τη σύμβαση. Αυτό σαν παρατήρηση.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όποιος και να ήταν ο αποδέκτης ο προσανατολισμός


των δικτύων θα ήταν αυτός. Η Βραυρώνα για παράδειγμα και στην
Ψυττάλεια να πήγαινε, θα είχε κατεύθυνση προς την Αρτέμιδα ούτως ή
άλλως. Συνεπώς αυτό δεν είναι αντικείμενο συζήτησης και νομίζω ότι
δεν γράφεται και πουθενά το συγκεκριμένο θέμα. Σχετικά με την
απόφαση, φυσικά και θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και αν
δεν το εγκρίνει δεν θα υπογραφεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας έχει το λόγο.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Καταρχήν κύριε Δήμαρχε ευχαριστώ για την πρόταση.


Αν και νομίζω ότι πρέπει να είναι τακτικό μέλος ο πρώην Δήμαρχος
και εγώ βέβαια θα είμαι μαζί του, δεν υπάρχει περίπτωση, σε αυτό το
θέμα. Και αναπληρωματικός να είμαι θα πηγαίνω μαζί του, γιατί με
ενδιαφέρει πολύ το θέμα.
Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι είναι μια επιτυχία
του Δήμου μας, της Δημοτικής Αρχής ότι δέχεται να επιχορηγήσει
μελέτη λυμάτων η Περιφέρεια που δεν είναι σε πράξη εφαρμογής.
Αυτό δεν έχει ξαναγίνει και σημαίνει πρακτικά ότι είναι σχεδιασμός
που προβλέπει υλοποίηση πράξεων εφαρμογής, διορθώστε αν κάνω
λάθος. Αυτό ακριβώς κύριε Δήμαρχε όμως θα παρακαλούσα πολύ να
γίνει πιο κατανοητό. Έμενε δεν μου λέει και πολλά πράγματα το 4 και
6 έως 14. Μου λέει πολύ περισσότερα από την 4 και από την 6 έως 14
να είναι οριοθετημένα, γιατί παρακάτω έχουμε τη μελέτη της πράξης
εφαρμογής συγκεκριμένων πραγμάτων. Τουλάχιστον αυτά να τα
διασφαλίσουμε από τη μελέτη.
Επίσης, πάλι μου έρχεται λίγο ξινό, αν είναι δόκιμος ο όρος,
γιατί βάζει τρεις περιφερειακούς συμβούλους η Περιφέρεια; Δεν το
καταλαβαίνω. Να είναι τρεις Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Σπάτων-
Αρτέμιδος το καταλαβαίνω και να είναι ο επικεφαλής ένας
Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας μαζί με την υπηρεσία της,
40 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

επίσης το καταλαβαίνω. Όμως να βάζει δυο Περιφερειακούς


Συμβούλους και έναν μόνο στους πέντε από τα Σπάτα, και αυτό δεν
μου ταιριάζει. Δηλαδή, δείχνει μια υποτίμηση της ικανότητας μας;
Είναι καλύτεροι οι Περιφερειακοί;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή το ρώτησα και εγώ αν μπορεί να αλλάξει η


σύσταση, δυστυχώς αυτό είναι το μοτίβο που εφαρμόζει η Περιφέρεια
για όλες τις προγραμματικές συμβάσεις που κάνει με Δήμους, γιατί
και αυτή ουσιαστικά είναι μια προγραμματική σύμβαση που κάνει με
Δήμο και όπως σας έπακ αι πριν, μάλιστα το κείμενο αυτό αναφέρεται
και σε έργα. Είναι δηλαδή κάτι στάνταρ που δεν μπορούμε εμείς να το
να αλλάξουμε και από την στιγμή που δίνει τα χρήματα για κάποιους
λόγους θέλει να γίνει κατά αυτό τον τρόπο και δεν είναι στην
διακριτική μας ευχέρεια να το αλλάξουμε. Το ρώτησα αυτό και γι'
αυτό το αναφέρω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσήλθε ο κύριος Δούρος. Ο κύριος Τυράκης έχει το


λόγο.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Πιθανά να μην το γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι οι αγωγοί,


εκτός του ότι θα συνδεθούν με το ΚΕΛ, στη μελέτη μέσα αναφέρει για
πάνω από δέκα αντλιοστάσια. Το γνωρίζετε αυτό; Αυτές οι θέσεις δεν
πρόκειται να αλλάξουν. Κατά συνέπεια, ντε και καλά να πέσουν τα
λύματα στην Αρτέμιδα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πέσουν. Εγώ δεν
εγκρίνω ούτε αυτό το πράγμα και από εκεί και πέρα ο Θεός να βάλει
το χέρι του, γιατί ο λαός της Αρτέμιδος δεν το θέλει. Και η Δημοτική
Ενότητα Αρτέμιδος δεν το θέλει και ούτε και η Δημοτική Ενότητα
Σπάτων το θέλει, η οποία δεν πήρε απόφαση. Ενώ η Δημοτική Ενότητα
Αρτέμιδος, που έχει το μεγαλύτερο βάρος, πήρε δυο αποφάσεις και
δεν εγκρίνει τις προγραμματικές συμβάσεις για τις μελέτες αυτές. Θα
σας πω ένα αντλιοστάσιο μόνο, να δείτε που καταστρέφεται η
παραλία· είναι στη διασταύρωση της Λ. Καραμανλή και Λ. Αρτέμιδος.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 41

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου έχει το λόγο.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αν και ο κύριος Δήμαρχος μόλις μου απάντησε ότι


τα δίκτυα δεν δεσμεύουν τον τελικό αποδέκτη, οπότε και δεν θα είχα
λόγο να μην τον ψηφίσω, όμως παρ’ όλα αυτά επειδή άμεσα συνδέεται
με την ακριβώς προηγούμενη απόφαση που αφορά πάλι τα δίκτυα,
αλλά ξεκάθαρα με τελικό αποδέκτη το ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι, δεν θα
ψηφίσω ούτε και αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γερακόπουλος έχει το λόγο.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό το βλέπω σαν δούρειο ίππο έμμεσης


παραδοχής μας, εμείς οι αντιφρονούντες οι λίγοι που είμαστε, να
συναινέσουμε στο θέμα της υποδομής και έμμεσα να παραδεχτούμε
μετά από λίγο ότι συναινέσαμε στο Πλατύ Χωράφι. Οπότε και εγώ λέω
όχι κάθετα πάνω σε αυτό το ψήφισμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη έχει το λόγο.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Σε συνέχεια της παρατήρησης που έκανε ο κύριος


Τσαντήλας, να πούμε ότι η χρηματοδότηση από πλευράς της
Περιφέρειας της συγκεκριμένης μελέτης μας δημιουργεί ένα
δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή εξοικονομούνται τα χρήματα τα οποία
κανονικά θα έπρεπε να τα πληρώσει ο Δήμος για τη συγκεκριμένη
μελέτη. Να πούμε λοιπόν ότι τα χρήματα που εξοικονομούνται θα
δοθούν για την επίσπευση των μελετών της πράξης εφαρμογής, δηλαδή
ότι θα έχει μία προτεραιότητα πλέον για το Δήμο η ολοκλήρωση των
πράξεων εφαρμογής στη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περνάμε στην ψήφιση. Ο κύριος Τούντας Αντώνιος.

ΤΟΥΝΤΑΣ Α.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δούρος Σωτήριος.


42 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΟΥΡΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπέκας Γεώργιος.

ΜΠΕΚΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάμου Δημήτριος.

ΣΤΑΜΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φράγκος Διονύσιος.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος Σωτήριος.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Νομικός Αντώνιος.

ΝΟΜΙΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λίγκου Πηνελόπη.

ΛΙΓΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης Βάιος.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φύτρος Αντώνιος.

ΦΥΤΡΟΣ: Ναι.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 43

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπασινάς Ιωάννης.

ΜΠΑΣΙΝΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ίσαρης Γιώργος.

ΙΣΑΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου Παναγιώτης.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας Δονάτος.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λύτρα Αθηνά.

ΛΥΤΡΑ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ζήση Μαρία, ναι.


Ο κύριος Μάρκου Χρήστος.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σερέτης Χρήστος.

ΣΕΡΕΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Αργυρός Γεώργιος.


44 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης Παναγιώτης.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου Άννα.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη Ευαγγελία.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας Χρήστος.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γερακόπουλος Γρηγόριος.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δάρδαλης Νικόλαος.

ΔΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 202/2017.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 45

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις


προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος για την εκπόνηση της
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη έργων αποχέτευσης αστικών λυμάτων Νότιας
Αρτέμιδας», προϋπολογισμού 1.300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%), η οποία έχει ως εξής:

Στην Αθήνα σήμερα …/…/…, ημέρα ………………. οι παρακάτω


συμβαλλόμενοι :
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού),
που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από
την Περιφερειάρχη Αττικής Ειρήνη Δούρου.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος» (Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού), που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, Β. Παύλου & Δημάρχου
Μπέκα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Δημήτριο Μάρκου.

Με βάση τις διατάξεις:


1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης)», όπως τροποποιήθηκε, με τους ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α’
216), ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82), ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85), ν.
4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93), ν. 4332/2015 (ΦΕΚ Α’ 76), και ισχύει.
2. Του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση».
3. Tου Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ
238/τ.Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
109290/39629/23-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής» (ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016) και ισχύει.
4. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
46 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

8. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της


ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
και έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 19202/10-05-2017 απόφαση του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την
εκπόνηση της μελέτης από τον Δήμο Σπάτων -Αρτέμιδος.
2. Την με αριθμό 123/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής με την οποία τροποποιήθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων
της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2017 και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα
Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής η ανωτέρω μελέτη.
3. Την με αριθμό 124/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
με την οποία αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής
έτους 2017 και προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης της μελέτης (ΚΑΕ
9762.05.057).
4. Την με αριθμό …/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.
5. Την με αριθμό …/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων-
Αρτέμιδος με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων
μερών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ» .

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ


1. Σκοπός της μελέτης είναι η ολοκλήρωση των μελετών συλλογής και
μεταφοράς των λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος του Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος, ώστε να καταστούν ώριμα και κατασκευάσιμα τα έργα.
Τα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων είναι καθοριστικής
σημασίας για το Δήμο, αλλά και για όλη την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, η,
δε, εφαρμογή της καθίσταται επιτακτική σύμφωνα με τις διατάξεις της
Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την Επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων. Με την
υλοποίησή τους αναμένεται η αποτροπή της μόλυνσης των υπόγειων και
επιφανειακών υδάτων, καθώς και του παράκτιου περιβάλλοντος.
2. Η μελέτη αφορά στις Πολεοδομικές Ενότητες 4 και 6÷14 της Δημοτικής
Ενότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, ώστε να ολοκληρωθούν οι
μελέτες συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων για το σύνολο της εν λόγω Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


Η περιοχή εκπόνησης της μελέτης είναι η Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος του
Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ


ΜΕΛΕΤΗΣ
1. Η εκτιμώμενη αξία της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 1.300.000,00 €,
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.
2. Η μελέτη χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ
9762.05.057).
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 47

3. Τυχόν υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν επαναδιατίθεται για την


επέκταση του μελέτης ή για την εκτέλεση άλλης μελέτης.
4. Η αποπληρωμή της μελέτης πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής (στο όνομα του Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος).
5. Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, εκτός της δαπάνης αναθεώρησης
βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


1. Η μελέτη θα ανατεθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Σπάτων-Αρτέμιδος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από το Δήμο Σπάτων-
Αρτέμιδος των εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν
δημιουργείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της
Περιφέρειας Αττικής για τη χρηματοδότηση του μελέτης.
3. Η Περιφέρεια Αττικής δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου της μελέτης ή
άλλων προσώπων τα οποία διεκδικούν δικαιώματα από αυτόν ή άλλων
προσώπων που μετείχαν στη σχετική διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η
διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα
περιλαμβάνεται η εκτέλεση της μελέτης από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική
Παραλαβή.
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται
στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
σύμβασης.
3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης
επιτρέπεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς
αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τυχόν παράταση
της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν συνεπάγεται
επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ


ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Α. Η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει :

• Τη χρηματοδότηση του μελέτης, όπως αυτή περιγράφεται στη τεχνική


περιγραφή και μέχρι του ποσού των 1.300.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
• Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Β. Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος αναλαμβάνει:
• Τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση της μελέτης.
• Την ανάθεση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την
παρακολούθηση και την οριστική παραλαβή της.
48 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

• Τη χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών που η ανάγκη τους


προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.
• Την θεώρηση της μελέτης μετά τον έλεγχο και την έγκρισή της, από
τεχνικής άποψης, από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
• Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
• Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
από υπάλληλό του.
• Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μέσω
της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας
Αττικής ενός (1) αντιγράφου κάθε πιστοποίησης προς ενημέρωση της.
• Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία
υλοποίησης του μελέτης.
• Την αποστολή στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας
Αττικής κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό μελέτης που φέρει
την έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνοδευόμενη
από το τιμολόγιο και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το
νόμο, σε τρία επικυρωμένα (3) αντίγραφα, προκειμένου να προχωρούν
απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


5. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης της μελέτης εξαιτίας
οποιονδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με
το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε με το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό
καθεστώς, είτε με άλλα συναφή ζητήματα, είτε από μη λήψη των όποιων
απαιτουμένων κατά νόμο αδειών και εγκρίσεων, ο Δήμος Σπάτων-
Αρτέμιδος ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Αττικής.
6. Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή
αποζημιώσεων ή άλλες υποχρεώσεις έναντι του αναδόχου της μελέτης ή
άλλων προσώπων ελκόντων δικαιώματα από μία τέτοια αδυναμία ή
καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης της μελέτης.
7. Ο Δήμος οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του
και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και
ολοκλήρωση της μελέτης και την απορρόφηση των πιστώσεων.
8. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση
ρήτρες για την Περιφέρεια Αττικής, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα
εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Αττικής και για οποιονδήποτε
λόγο η Περιφέρεια Αττικής υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη
του Δήμου, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Αττικής
δικαιούται να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον Δήμο
δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, ο δε Δήμος
υποχρεούται στην καταβολή τους χωρίς καθυστέρηση.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
1. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας
συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από πέντε
(5) μέλη, τα οποία είναι: α) δύο (2) Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αττικής με
τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από το Περιφερειακό
Συμβούλιο, β) δύο (2) υπάλληλοι της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού & Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής με τους
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 49

αναπληρωτές τους, υπαλλήλους της αυτής Γενικής Διεύθυνσης γ) ένας (1)


εκπρόσωπος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος με τον αναπληρωτή του, οι
οποίοι προτείνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται, εκ
των Περιφερειακών Συμβούλων με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής.
3. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης
σύμφωνα με τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και
ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού – πιστοποίησης που έχει
εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για
την βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της μελέτης
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ανάγκη
τροποποίηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, εκτός των
αναφερομένων στην παραγρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας.
4. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη
του Προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί
τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά μέλη της τρεις τουλάχιστον
μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης.
5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος.
6. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου ή στα γραφεία της Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής όπως ορίζεται
ειδικότερα στην πρόκληση του Προέδρου της. Κατά τη συνεδρίαση υπάρχει
απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικά
μέλη που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα τρία πέμπτα του συνόλου μελών της.
Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα με απόλυτη πλειοψηφία του
συνόλου των παρόντων μελών της, για όλα, δε, τα επιμέρους θέματα
λειτουργίας αυτής εφαρμογή έχουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999)
7. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής
υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του μελέτης και τα
τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει
8. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής, καθώς και τήρησης των
σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήμου ο οποίος ορίζεται με
απόφαση του Δημάρχου.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ


ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιείται έπειτα από εισήγηση της
Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς
αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση.
Για την τροποποίησή της λαμβάνεται απόφαση των αρμοδίων οργάνων των
συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται τροποποιητική σύμβαση.
2. Τροποποιήσεις αναφορικά με το αντικείμενο και τον τρόπο ανάθεσης της
μελέτης δεν επιτρέπονται.
50 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΘΡΟ 11 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ –


ΡΗΤΡΕΣ
1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των
αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να
αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός
εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη
σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς
και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή
ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση
και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα
αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη
και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε
τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

3. Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος στην Κοινή Επιτροπή


Παρακολούθησης της ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης τον Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Τσαντήλα Χρήστο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μάρκου Χρήστο.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τυράκης Βάϊος, Ραφτοπούλου Άννα


& Γερακόπουλος Γρηγόριος, για τους λόγους που ανέφεραν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 202/2017.

-----------------------
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 51

ΘΕΜΑ 3ο - Α.Δ.Σ. 203/2017


Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα – αναγκαιότητα
εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες Τοπογραφικών Εργασιών,
έργων οδοποιίας, δίκτυο ομβρίων υδάτων και διευθέτησης
ρεμάτων, περιβαλλοντικών επιπτώσε ων και Πράξης Εφαρμογής
της πολεοδομικής ενότητας 12 και τμημάτων των
πολεοδομικών ενοτήτων (Π.Ε.) 1,2,6,8,9,10,11,13, και 14 της
Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Αρτέμιδος, Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος (Ν. Αττικής)» και επιλογής διαδικασίας ανάθεσης.

Ακολουθεί η εισήγηση του Δημάρχου:


Με το υπ΄αριθμ.πρωτ.8430/21-3-2017 έγγραφό του ο Δήμος μας αιτήθηκε στο
περιφερειακό Συμβούλιο την χρηματοδότηση της ανωτέρω μελέτης.
Με την 123/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής
εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση της μελέτης εξ’ ολοκλήρου από το Περιφερειακό
Ταμείο Αττικής (ΚΑΕ 9769.05.002) με το ποσό των τριών εκατομμυρίων διακοσίων
χιλιάδων ευρώ (3.200.000).
Στη συνέχεια έπειτα από προφορική εντολή Δημάρχου, συντάχθηκε από την
Υπηρεσία Δόμησης η από 22-5-2017 Αιτιολογική έκθεση τεκμηρίωσης
σκοπιμότητας – αναγκαιότητας εκπόνησης της εν θέματι μελέτης και επιλογής
διαδικασίας ανάθεσης.

«Μελέτες Τοπογραφικών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: Εργασιών, έργων οδοποιίας , δίκτυο
ομβρίων υδάτων και διευθέτησης
ρεμάτων, περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και Πράξης
Εφαρμογής της πολεοδομικής
ενότητας 12 και τμημάτων των
πολεοδομικών ενοτήτων (Π.Ε.)
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,2,6,8,9,10,11,13, και 14 της
Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.)
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρτέμιδος, Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος» (Ν. Αττικής)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΟΜΗΣΗΣ
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ :
i
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

3.198.707,72€
ΠΡΟΕΚΤΙ- (2.580.000 € εργασίες και
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 619.200,00 €Φ.Π.Α.)
ΜΩΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ:
52 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Θέμα : Αιτιολογική έκθεση τεκμηρίωσης σκοπιμότητας – αναγκαιότητας


εκπόνησης της μελέτης:
«Μελέτες Τοπογραφικών Εργασιών, έργων οδοποιίας, δίκτυο ομβρίων υδάτων
και διευθέτησης ρεμάτων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Πράξης Εφαρμογής
της πολεοδομικής ενότητας 12 και τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων
(Π.Ε.) 1,2,6,8,9,10,11,13, και 14 της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Αρτέμιδος,
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (Ν. Αττικής)» και επιλογής διαδικασίας ανάθεσης.

1. Κατά αρχάς, οι Π.Ε. 1,2,6,8,9,10,11,12,13, και 14 είναι ήδη ενταγμένες σε Ε.Ρ.Σ.


της Δ.Ε. Αρτέμιδος, χωρίς όμως να έχουν ενεργοποιηθεί από άποψη πολεοδομική και
για τον σκοπό αυτόν, απαιτείται η εκπόνηση των εξής μελετών:
 Τοπογραφικών εργασιών και σύνταξης και κύρωσης Πρ.Εφ. για το σύνολο
της Π.Ε. 12 και τμήματα των άλλων
 Οδοποιίας σε μήκος 10 χλμ. περίπου και 17 κόμβους των Λ. Βραυρώνος και
Αρτέμιδος
 Δικτύου ομβρίων και διευθέτησης ρεμάτων εντός του οικισμού και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Ειδικότερα, οι πιο πάνω Π.Ε. εντάχθηκαν στο Ε.Ρ.Σ. της Δ.Ε. Αρτέμιδος ως εξής :
α) Π.Ε. 1-2: Π.Δ. 7-11-1988, (ΦΕΚ 882Δ΄/9-12-1988),όπως τροποποιήθηκε με την
με αριθμό 16540/1561/2006, Απόφαση Νομάρχη Αν. Αττικής, (ΦΕΚ 325
ΑΑΠ/2007)και την με αριθμό 43803/2011 απόφαση του Περιφερειάρχη
Αττικής(ΦΕΚ 204 ΑΑΠ/11-8-2011) ,
β) ΠΕ 3,4,5: Π.Δ. 19-6-1987, (ΦΕΚ 722/Δ/31-7-1987), όπως τροποποιήθηκε με την
με αριθμό 14756/3931/97/98, Απόφαση Νομάρχη Αν. Αττικής, (ΦΕΚ 915Δ/16-11-
1998),
γ) Π.Ε. 6: Π.Δ 14-6-1989, (ΦΕΚ 424Δ΄/16-6-1989),
δ) Π.Ε. 7-8-9. Π.Δ. 13-4-1989,(ΦΕΚ 298Δ΄/17-5-1989) ,
ε) Π.Ε. 10-11, Π.Δ. 15-9-1989, (ΦΕΚ 638Δ΄/9-10-1989), και Π.Δ. 30-9-1991, (ΦΕΚ
785Δ΄/9-11-1991),
στ) Π.Ε 12, Π.Δ. 12-6-1997, (378Δ΄/12-6-1997Δ), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ
ΠΕΧΩ οικ.4060/Φ. Τροπ/2005, απόφαση του Γ.Γ.Π.Α. (ΦΕΚ 884Δ’/25-8-2005) και
με την με αριθμό 13259/1126/2006, Απόφαση Νομάρχη Αν. Αττικής, (ΦΕΚ
302Δ’/14-4-2006) ,
ζ) Π.Ε. 13, Π.Δ. 15-2-1991, (ΦΕΚ 111Δ΄/12-3-1991),όπως τροποποιήθηκε με την με
αριθμό 7384/583/98/1998, Απόφαση Νομάρχη Αν. Αττικής,(ΦΕΚ 362Δ’/29-5-1998,)
και
η) Π.Ε. 14, Π.Δ. 5-10-1989) (ΦΕΚ 641Δ΄/9-10-89,όπως τροποποιήθηκε με την με
αριθμό 10733/331/1994Απόφαση Νομάρχη Αν. Αττικής, (ΦΕΚ 1169Δ’/10-11-1994),

Η Πράξη Εφαρμογής της Π.Ε.3 κυρώθηκε με την με αριθμό 12796/1726/21-9-2006


απόφαση του Νομάρχη Αν. Αττικής.
Άλλες διοικητικές πράξεις και διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν την εκπόνηση της εν
θέματι μελέτης περιλαμβάνουν:
- Τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής επικύρωσης των
οριογραμμών των ρεμάτων και ειδικότερα οι με αρ. : 5378 /17-4-2004
(Επικύρωση καθορισμού οριστικών οριογραμμών του ρέματος ‘’1’’ στα όρια της
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 53

12 Π.Ε. Δήμου Αρτέμιδας και 5376/17-4-2004 (Επικύρωση καθορισμού οριστικών


οριογραμμών του ρέματος ‘’Σιλιβάνι’’ στα όρια της 7-8-9 Π.Ε. Δήμου Αρτέμιδας
(ΦΕΚ 784 Δ’/3-9-2004)
- Την με αριθμό 2669/7-4-1982/ΦΕΚ 449Δ’/13-9-1982 απόφαση της Νομάρχου
Αττικής με την οποία καθορίσθηκαν οι οριογραμμές αιγιαλού και παραλίας , όπως
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
- Την υδραυλική μελέτη καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος 2 στα όρια της
....... Π.Ε που εκπονήθηκε από τα γραφεία Πετρολέκα Σπύρου και Ταρναρά Ηλία
(Ιούνιος 1998)
- Την «Προμελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων.», ΕΥΔΑΠ και,
- Τη «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ‘’ Συλλογή, επεξεργασία
αστικών λυμάτων Δήμων – Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος και
επαναχρησιμοποίηση – διάθεση επεξεργασμένων εκροών» ΕΥΔΑΠ/ΕΜΒΗΣ,
Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε, Οκτώβριος 2016.
Και, ναι μεν, με την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α’/9-4-2012),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α’/24-12-2014)
και, έκτοτε ισχύει, ορίζεται ότι αίρεται αυτοδίκαια ρυμοτομική απαλλοτρίωση ‘’μετά
την παρέλευση δεκαπενταετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου με το
οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις
απαλλοτρίωσης των, εν λόγω, Π.Ε, πλην όμως, όπως αναφέρεται στην με αριθμό
41896/12-10-2015 Γνωμοδότηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Δ.Π.Σ.)
και Τράπεζας Γης (Τ.Γ.)του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ),
αυτό ισχύει μόνον εφόσον υπάρχει ‘’κυρωμένη πράξη εφαρμογής’’.
Έτσι, σύμφωνα με την με αριθμό 41896/12-10-2015 Γνωμοδότηση της Δ.Π.Σ. και
Τ.Γ. του ΥΠΕΝ, οι απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν με τα Π.Δ/τα με τα οποία
εγκρίθηκαν οι Π.Μ. των, ως άνω αναφερομένων Π.Ε. δεν ήρθησαν αυτοδίκαια, αφού
παρά το ότι παρήλθε χρονικό διάστημα 15 και πλέον ετών από τότε, δεν έχουν
περιληφθεί σε ‘’κυρωμένη πράξη εφαρμογής’’ και, ως εκ τούτου είναι καθόλα
επιτρεπτή η σύνταξη και κύρωση πράξης εφαρμογής.

2. Οι εν λόγω μελέτες εκπονούνται σε Φάσεις έτσι, ώστε να είναι εφικτή ή άμεση


υλοποίηση των έργων που περιλαμβάνουν και πριν την κύρωση της πράξης
εφαρμογής.
Η μελέτη της σύνταξης και κύρωσης της πράξης εφαρμογής είναι σύνθετη και
προϋποθέτει,
 Εκτεταμένες διαβουλεύσεις εφόσον το αντικείμενο της είναι ευρύτατο και
πολύμορφο με δυνατότητες επιλογής με διακριτική ευχέρεια και με
αντικείμενα μεγάλης αξίας
 υποστηρικτικές μελέτες για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την κυκλοφοριακή
σημασία των οδών, την αξιολόγηση των παρόδιων χρήσεων και τα
υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα έργα υποδομών (ομβρίων ακαθάρτων)
και
 οριστική επίλυση των αποδεκτών ομβρίων κυρίως στο βόρειο όριο σε
συνδυασμό με την προστασία του υδροβιοτόπου

Η παραπάνω μελέτη εκπονείται στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προδιαγραφών –και


προκηρύσσεται με δημόσιο διαγωνισμό και ανοικτή διαδικασία στο πλαίσιο των
διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
54 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης


ποιότητας – τιμής.
Υπό το πρίσμα αυτό καθορίζονται και τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών σε
ότι αφορά την τεχνική έκθεση και ιδιαίτερα την ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου
προσέγγισης και αποτελεσματικής μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτές
θα καταγραφούν στην αναλυτική προκήρυξη και στο τεύχος τεχνικών δεδομένων
που αποτελούν τμήμα της διαδικασίας του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 .
Οι πρόσθετες απαιτήσεις σε ότι αφορά την τεχνική και επαγγελματική και οικονομική
ικανότητα
εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις της μελέτης σε εξειδικευμένη εμπειρία και συνεργασία
με μελετητές που θα υποστηρίξουν την κύρια μελέτη σε συνδυασμό με την
επεξεργασία των ισχυουσών και προτεινόμενων ρυθμίσεων, βάσει της σχετικής
νομοθεσίας, ερμηνευόμενη από το Σ.Τ.Ε.
Η ολοκλήρωση των παραπάνω μελετών εξασφαλίζει την ενεργοποίηση τμήματος του
εγκεκριμένου πριν από 20 και πλέον χρόνια σχεδίου πόλης αναβαθμίζοντας
ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο της περιοχής με τα έργα οδοποιίας και ομβρίων
επιλύοντας επείγοντα προβλήματα ολόκληρου του οικισμού σε συνδυασμό με την
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ειδικότερα οι Φάσεις της μελέτης και οι αντίστοιχες αμοιβές φαίνεται στον
παρακάτω Πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α΄ΦΑΣΗ
Τοπογραφικές εργασίες της Π.Ε 12 και τμημάτων Π.Ε.
1,2,8,9,10,11, ,13 και 14 _ Τμήμα Β' Κεφ. Πρ. Εφ. Λ. Βραυρώνος
& Αρτέμιδος-μελέτες έργων οδοποιίας_ ομβρίων _ Περιβαλλοντική
μελέτη 1517368

Β' ΦΑΣΗ

Πρ. Εφ. _ Γ' Κεφ. Π.Ε. τμημάτων Π.Ε. 1,2,8,9,10,11,12,13 και 14 335396

Γ' ΦΑΣΗ
Β' Κεφ. Πρ. Εφ. Π.Ε.12 _ Γ' Κεφ. τμήματος Π.Ε. 12, Μελέτη
ομβρίων Π.Ε.12 672583
Σύνολο 2525347.00
Απρόβλεπτα 54653.00
2,580,000.00
ΦΠΑ 24% 619,200.00 €
Σύνολο 3199200.00
Οι προεκτιμώμενες αμοιβές ανά κατηγορία πτυχίου υπολογίσθηκαν σύμφωνα με τα
στοιχεία του παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Κατηγορία
& τάξη
Είδος εργασιών Αμοιβή πτυχίου
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 55

Τοπογραφικές Εργασίες Πράξης εφαρμογής τμήματος των


πολεοδομικών ενοτήτων 1,2,6,8,9,10,11,12,13, και 14 της
1.1 Δ.Ε. Αρτέμιδας Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδας 879696
Τοπογραφικές Εργασίες Πράξης εφαρμογής τμήματος της
πολεοδομικής ενότητας 12 της Δ.Ε. Αρτέμιδας Δήμου
1.2 Σπάτων -Αρτέμιδας 792343

Σύνολο 1672039 16Ε'


3 Mελέτη έργων οδοποιίας 206838 10, Γ' και άνω
4 Mελέτη δικτύου ομβρίων – διευθέτησης ρεμάτων 492100 13' Δ' και άνω
5 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 154370 27, Γ' και άνω
Συνολική αμοιβή 2525347
Απρόβλεπτα 54653
Σύνολο 2580000

Η παρούσα συντάχθηκε έπειτα από προφορική εντολή Δημάρχου και κατόπιν των
με αρ. 123/2017
124/2017 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής της Περιφέρειας
Αττικής με τις οποίες
η χρηματοδότηση της μελέτης εξασφαλίζεται εξ΄ ολοκλήρου από το Περιφερειακό
Ταμείο Αττικής .
Επισημαίνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 44 του Ν. 4412/2016 και την μη
έκδοση έως σήμερα της υπουργικής απόφασης που μνημονεύεται στην
παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου, σας γνωρίζουμε ότι τόσο οι υπάλληλοι της
Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης όσο και της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών διαθέτουν
τα απαραίτητα προσόντα για την επίβλεψη της εν θέματι μελέτης.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την σκοπιμότητα – αναγκαιότητα


εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες Τοπογραφικών Εργασιών, έργων οδοποιίας ,
δίκτυο ομβρίων υδάτων και διευθέτησης ρεμάτων, περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και Πράξης Εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας 12 και
τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων (Π.Ε.) 1,2,6,8,9,10,11,13, και 14 της
Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Αρτέμιδος, Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (Ν.
Αττικής)» με δημόσιο διαγωνισμό και ανοικτή διαδικασία στο πλαίσιο των
διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα τεύχη που θα περιλαμβάνουν:
1. Την Διακήρυξη με τα Προσαρτήματά της,
2. Την Περίληψη διακήρυξης για την δημοσίευσή της στην Εφ. της Ε.Ε.,
3. Την Περίληψη διακήρυξης για την δημοσίευσή της στον τύπο,
4. Το Έντυπο Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,
5. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της,
6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το
πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και την τεκμηρίωση της
σκοπιμότητας του έργου,
56 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

7. Το Τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς


της προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης.

Σπάτα 22 / 05 / 2017

ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
..22../...05../2017 ..22../..05../2017
Η Προϊσταμένη Τμήματος Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υπηρεσίας Δόμησης

ΠΑΓΩΝΑ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΟΛ. ΜΗΧ. Π.Ε.3/Α ΤΟΠ. ΜΗΧ.Π.Ε.6/Α

1
Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ.
κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού
του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του
ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του
οποίου είναι ενταγμένη η υπό ανάθεση μελέτη.
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να :
Εγκρίνει την σκοπιμότητα – αναγκαιότητα εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες
Τοπογραφικών Εργασιών, έργων οδοποιίας, δίκτυο ομβρίων υδάτων και
διευθέτησης ρεμάτων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Πράξης Εφαρμογής
της πολεοδομικής ενότητας 12 και τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων
(Π.Ε.) 1,2,6,8,9,10,11,13, και 14 της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Αρτέμιδος,
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (Ν. Αττικής)» και αποφασίζει την ανάθεση της με
δημόσιο διαγωνισμό και ανοικτή διαδικασία στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,
επισημαίνει ότι (λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 44 του Ν. 4412/2016 και την μη
έκδοση έως σήμερα της υπουργικής απόφασης που μνημονεύεται στην
παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου ), ότι τόσο οι υπάλληλοι της Δ/νσης
Υπηρεσίας Δόμησης όσο και της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών διαθέτουν τα
απαραίτητα προσόντα για την επίβλεψη της εν θέματι μελέτης και εντέλλει τη
Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης τηρώντας την κείμενη νομοθεσία να συντάξει τεύχη που
θα περιλαμβάνουν:
1. Την Διακήρυξη με τα Προσαρτήματά της,
2. Την Περίληψη διακήρυξης για την δημοσίευσή της στην Εφ. της Ε.Ε.,
3. Την Περίληψη διακήρυξης για την δημοσίευσή της στον τύπο,
4. Το Έντυπο Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,
5. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της,
6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το
πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και την τεκμηρίωση της
σκοπιμότητας του έργου,
7. Το Τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς
της προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 57

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος εισηγείται το θέμα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο μεγάλο βήμα μετά


την απεμπλοκή του Δήμου με τον Άξονα. Όπως ξέρουμε όλοι μας ο
Δήμος μας ταλαιπωρήθηκε επί δεκαετίες, 20 σχεδόν χρόνια έμεινε
όμηρος αυτής της συνεργασίας που υπήρξε στο παρελθόν, με
αποτέλεσμα να προκύψουν ζητήματα τα οποία καλούμαστε τώρα να τα
θεραπεύσουμε, κάτι που φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος μας ζήτησε από την Περιφέρεια
Αττικής να μας εγκρίνει ένα σημαντικότατο ποσό, το οποίο έχει σαν
σκοπό να προχωρήσουμε σε πράξη εφαρμογής στην πολεοδομική
ενότητα 12 και σε τμήματα των πολεοδομικών ενοτήτων
1,2,6,8,9,10,11,13 και 14. Ουσιαστικά το έργο αυτό περιέχει
τοπογραφικές εργασίες και σύνταξη και κύρωση πράξεων εφαρμογής
για το σύνολο της πολεοδομικής ενότητας 12. Για όσους δεν γνωρίζουν,
αφορά όλο το παραλιακό μέτωπο, από τη διασταύρωση μέχρι τη
Βραυρώνα. Η μελέτη αυτή επίσης έχει οδοποιία σε μήκος 10
χιλιομέτρων περίπου και 17 κόμβους στις Λεωφόρος Βραυρώνος και
Αρτέμιδος, έχει δίκτυο ομβρίων και διευθέτησης ρεμάτων εντός του
οικισμού και περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Στην εισήγηση που θα
δείτε στην Υπηρεσία αναφέρεται το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει
ληφθεί υπόψη για την πρόταση αυτή.
Αυτό που θα πρέπει να σας πω και είναι πολύ σημαντικό είναι
ότι οι συγκεκριμένες μελέτες προκειμένου να προχωρήσουν γρήγορα
και να μη στοιχειώσουν, όπως στο παρελθόν, οι πράξεις εφαρμογής, θα
εκπονούνται σε φάσεις, ούτως ώστε να είναι άμεση η υλοποίηση των
έργων που περιλαμβάνουν και πριν την κύρωση της πράξης εφαρμογής.
Δηλαδή έργα που σχετίζονται με την οδοποιία και τη διάνοιξη της
Λεωφόρος Βραυρώνος, αλλά και της Λεωφόρου Αρτέμιδος από τα όρια
μας με το Δήμο Μαρκοπούλου μέχρι τα όρια μας με το Δήμο Ραφήνας,
μέχρι την οδό Αρίωνος δηλαδή, θα γίνονται σε φάσεις και θα μπορούν
να προχωρήσουν πιο γρήγορα τα έργα οδοποιίας και διάνοιξης της
οδού.
Η συγκεκριμένη μελέτη της σύνταξης και κύρωσης της πράξης
εφαρμογής είναι σίγουρα σύνθετη και προϋποθέτει εκτεταμένες
58 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

διαβουλεύσεις, αφού θα πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι το


αντικείμενό της είναι ευρύτατο και πολύμορφο, με πολλές δυνατότητες
επιλογής και διακριτικής ευχέρειας και φυσικά το αντικείμενο είναι
μεγάλης αξίας, γιατί αφορά περιουσιακά στοιχεία πολύ μεγάλης αξίας
σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Με λίγα λόγια είναι αυτή η μελέτη η
οποία έχει τη δυνατότητα να αναδείξει την Αρτέμιδα και να την
μετατρέψει σε μία πραγματικά διαφορετική πόλη. Επίσης στη μελέτη
αυτή ρυθμίζονται ζητήματα τα οποία έχουν ταλαιπωρήσει στο παρελθόν
την Αρτέμιδα, όπως είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η αξιολόγηση
των παρόδιων χρήσεων, τα υφιστάμενα και τα προγραμματιζόμενα έργα
υποδομών, τα όμβρια με τα πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία
καλούμαστε κάθε τόσο να αντιμετωπίσουμε με μεσοβέζικες λύσεις και
θα πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη μελέτη θα εκπονηθεί στα
πλαίσια του Ν. 4412/2016. Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας και τιμής και εδώ θα πουν σημαντικά κριτήρια στην
ποιότητα, προκειμένου να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις, όπως
βιώσαμε με την εταιρεία ΑΞΩΝ.
Όπως θα δείτε η μελέτη είναι σε τρεις φάσεις και ο συνολικός
προϋπολογισμός είναι 3.199.200€. Νομίζω ότι όλοι έχετε την εισήγηση
μπροστά σας και θα πρέπει επίσης να πούμε ότι εμείς στην παρούσα
Συνεδρίαση καλούμαστε να εισηγηθούμε τη σκοπιμότητα και την
αναγκαιότητα της εκπόνησης της συγκεκριμένης μελέτης, η οποία θα
γίνει με δημόσιο διαγωνισμό και ανοιχτή διαδικασία στο πλαίσιο των
διατάξεων του Ν. 4412 και τα τεύχη θα περιλαμβάνουν τη διακήρυξη με
τα προσαρτήματά της, την περίληψη διακήρυξης για τη δημοσίευσή της
στην εφημερίδα, την περίληψη διακήρυξης για τη δημοσίευση στον
τύπο, το έντυπο της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, τη
συγγραφή υποχρεώσεων μαζί με τα παραρτήματά, τα τεχνικά δεδομένα
του έργου και τις προεκτιμώμενες αμοιβές και τους αναλυτικούς
προϋπολογισμούς ανά κατηγορία μελέτης και παρακαλώ για την
ψήφιση.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 59

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κύριος Μάρκου Χρήστος έχει το


λόγο.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Η συγκεκριμένη εισήγηση περιλαμβάνει και την


κύρωση της πράξης εφαρμογής; Είναι ολοκληρωμένη δηλαδή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου έχει το λόγο.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Δήμαρχε φυσικά και συμφωνώ και επικροτώ


όλη αυτή την προσπάθεια, όντως είναι ίσως το πρώτο βήμα για να
αλλάξει επιτέλους πρόσωπο η Αρτέμιδα.
Η ερώτηση όμως είναι η εξής· γιατί σε όλη την ιστορία που όλοι
συμφωνούμε υπάρχει στις διοικητικές πράξεις και διαθέσιμα στοιχεία
που αφορούν την εκπόνηση της εν θέματι μελέτης και αναφέρεται η
προμελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ και η μελέτη
περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων του έργου; Και σας το ρωτάω αυτό
γιατί ενώ εγώ προτίθεμαι να ψηφίσω αυτό που έχετε φέρει, ακριβώς
όπως το έχετε φέρει, από την άλλη δεν μπορώ για το λόγο που προείπα,
ότι διαφωνώ με το ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι και μάλιστα για το ένα έχω
κάνει προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 152, όπως σίγουρα ξέρετε
και για το άλλο έχω κάνει προσφυγή και εμπειριστατωμένη μελέτη που
έχω καταθέσει για την ΜΠΕ, οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπορώ να το
ψηφίσω.
Εάν υπάρχει δυνατότητα αυτά τα δυο να αφαιρεθούν, αν δηλαδή
δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο βρίσκονται εδώ και αν
αφαιρώντας τα παραμένει η ίδια λογική, τότε να αφαιρεθούν για να το
ψηφίσω κι εγώ.
Αναμένω την απάντησή σας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όπως καταλαβαίνετε μία μελέτη αυτού του εύρους δεν


μπορεί να μην διερευνήσει καθόλου τα όμβρια. Η συγκεκριμένη μελέτη,
όπως είδατε, από τη στιγμή που ασχολείται και με τα όμβρια, είναι
μέρος της μελέτης και θα πρέπει να διερευνηθεί. Αν θέλετε μπορείτε να
μην το ψηφίσετε, αλλά κάποια κομμάτια είναι αναπόσπαστα.
60 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κύριος Δάρδαλης έχει το λόγο.

ΔΑΡΔΑΛΗΣ: Πρέπει να μαστέ ειλικρινείς. Τώρα συνθέτεται το παζλ


της διαδικασίας των λυμάτων στο Δήμο μας, του δικτύου, των δρόμων
και των σπιτιών που θα συνδεθούν με αυτό το κέντρο επεξεργασίας των
λυμάτων. Προφανώς υπάρχει αναγκαιότητα για τη μελέτη, αλλά εμείς
θέλουμε να επισημάνουμε ότι έχει μεγάλη σημασία η επιλογή του
μελετητή να μην οδηγήσει στα προσχώματα που έζησαν οι κάτοικοι 20
χρόνια. Κριτήριο δηλαδή πρέπει να είναι καθαρά και ξάστερα το τι έχει
ανάγκη ο Δήμος και να μην μπλέξουμε σε άλλα συμφέροντα, σε άλλες
καταστάσεις, σε άλλες ομαδοποιήσεις, στον ποιον θα εξυπηρετεί
οικονομικά. Αυτό για μας είναι το κύριο ζήτημα, αν θα λυθεί το
ζήτημα.
Το δεύτερο που θέλουμε να επισημάνουμε είναι αν θα έχει η
συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του Δήμου δίκτυο αποχέτευσης
με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και έχει σημασία να προχωρήσει σε
αυτή τη κατεύθυνση. Δηλαδή να μην υπάρχουν κάτοικοι που έχουν
λύσει το πρόβλημα και κάτι και κάτοικοι που δεν θα το έχουν λύσει.
Εμείς εκεί θα τοποθετηθούμε και πολιτικά και για τη συνέχεια του
έργου και για τη διαχείρισή του. Αυτό είναι το κριτήριο που έχουμε
βάλει από την αρχή.
Το τρίτο βέβαια, είναι το κόστος, δηλαδή είναι ο κάθε δημότης
να μπορέσει να ικανοποιήσει το ζήτημα της ύδρευσης και της
αποχέτευσης, να μην είναι απαγορευτικό και να μην οδηγήσει πάλι σε
περιχαράκωση των κατοίκων, σε κατοίκους που δεν θα αντέχουν αυτή
τη λειτουργία. Εμείς αυτό θα παρακολουθούμε, τουλάχιστον για μας
σημαντικό είναι η λαϊκή οικογένεια να μπορεί να συνδέεται με το όποιο
δίκτυο οικονομικά και να μην είναι αποκλεισμένη. Σε αυτή τη βάση
είχα δούμε και όλα τα ζητήματα στη συνέχεια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη έχει το λόγο.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Με αφορμή τις συζητήσεις που έχω κάνει στο παρελθόν


για το έργο της διαχείρισης των λυμάτων, έχουν διατυπωθεί ένθεν και
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 61

ένθεν ακραίες απόψεις. Αυτό που δεν υπονοούταν λοιπόν αρκετά συχνά,
αλλά νομίζω ότι έχει αρχίσει και φαίνεται είναι ότι το έργο της
αποχέτευσης λειτουργεί και σαν μοχλός για την προώθηση άλλων
έργων. Εγώ δηλαδή αντιμετωπίζω την μελέτη αυτή σαν μία συνέχεια
της εκκίνησης που έγινε με το ΚΕΛ. Να δούμε έτσι το ΚΕΛ· όχι ως
κάτι εξαιρετικό, όχι ως κάτι δαιμονοποιημένο, ως κάτι όμως που
μπορεί να αποτελέσει το μοχλό εκκίνησης για να πάρουν μπρος και τα
άλλα έργα στην περιοχή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας έχει το λόγο.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Δεν θέλω να υποδείξω ή να κρίνω τις απόψεις των


συναδέλφων, καλά κάνουν και τις έχουν. Εγώ πήρα το λόγο για να
θέσω ορισμένα πράγματα, σήμερα ειδικά που πραγματικά αυτές οι
εισηγήσεις είναι μία μεγάλη επιτυχία για το Δήμο μας, όχι μόνο για τη
Δημοτική Αρχή.
Ξεκινάω από αυτή τη μελέτη· η λογική αυτής της μελέτης δεν
είναι η αποχέτευση, είναι η διαπλάτυνση της Βραυρώνος. Διορθώστε με
αν κάνω λάθος, εγώ κατάλαβα ότι βάζεις τα τετράγωνα, δεν μπορείς να
τα κόψεις στη μέση, από δω και από κει να διαπλατυνθεί η Βραυρώνος.
Είναι τρέλα για κάποια εμμονή μας να μη δεχόμαστε αυτή τη
διαπλάτυνση. Αφού λοιπόν όμως υπάρχει και μία μελέτη αποχέτευσης
και ταιριάζει εκεί πέρα, θα το βάλεις μέσα.
Όμως τι μας δείχνει η μελέτη αποχέτευσης; Το θέμα δεν είναι αν
θα πας στο Πλατύ Χωράφι ή στην Ψυττάλεια. Εγώ δέχομαι, μακριά από
μένα ότι έχουν δίκιο και θα πηγαίναμε στην Ψυττάλεια. Για να
μαζέψεις στη Ραφήνα δεν θα πήγαινε στην Αρίωνος; Από πού θα το
πήγαινες δηλαδή; Να υπάρχει λογική. Εδώ μιλάμε για δίκτυα πόλης. Τα
δίκτυα πόλης θα πήγαιναν σε ένα μεγαλύτερο αγωγό που θα έχει μία
κατεύθυνση. Η Ραφήνα και το Πικέρμι θα ήταν μέσα, που θα
πηγαίναμε; Θα πηγαίναμε τη Ραφήνα, το Πικέρμι και τα Σπάτα και θα
πηγαίναμε πως; Από το Κορωπί στην Ψυττάλεια; Δηλαδή μην
τρελαινόμαστε στην εμμονή μας, καλά κάνουμε και έχουμε εμμονή,
ίσως αυτό μας δώσει και κάποιες ψήφους αργότερα, μακάρι, όμως τώρα
62 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

εδώ είναι παράλογο να στηρίζουμε τέτοια πράγματα. Η αποχέτευση,


είτε στην Ψυττάλεια, είτε στο Πλατύ Χωράφι, μας καίει να γίνει.
Επίσης επειδή η Ψυττάλεια δεν προβλέπεται σε κανένα πρόγραμμα, δεν
θα γινόταν ποτέ.
Δηλαδή να είμαστε λίγο λογικοί, χωρίς να κρίνω κανέναν. Εδώ
ψηφίζουμε έργα, όχι όμως με κατεύθυνση το Πλατύ Χωράφι και την
Ψυττάλεια, είναι εσωτερικά έργα αποχέτευσης που δεν μπορούμε να τα
φτιάξουμε μόνοι μας και είναι δώρο αυτό που μας κάνουν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περνάμε στην ψήφιση. Ο κύριος Τούντας Αντώνιος.

ΤΟΥΝΤΑΣ Α.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δούρος Σωτήριος.

ΔΟΥΡΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπέκας Γεώργιος.

ΜΠΕΚΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάμου Δημήτριος.

ΣΤΑΜΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φράγκος Διονύσιος.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος Σωτήριος.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Νομικός Αντώνιος.

ΝΟΜΙΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λίγκου Πηνελόπη.


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 63

ΛΙΓΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης Βάιος.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φύτρος Αντώνιος.

ΦΥΤΡΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπασινάς Ιωάννης.

ΜΠΑΣΙΝΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ίσαρης Γιώργος.

ΙΣΑΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου Παναγιώτης.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας Δονάτος.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λύτρα Αθηνά.

ΛΥΤΡΑ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ζήση Μαρία, ναι.


Ο κύριος Μάρκου Χρήστος.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σερέτης Χρήστος.


64 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΣΕΡΕΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Αργυρός Γεώργιος.

ΑΡΓΥΡΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης Παναγιώτης.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου Άννα.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρούσα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη Ευαγγελία.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας Χρήστος.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γερακόπουλος Γρηγόριος.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δάρδαλης Νικόλαος.

ΔΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 203/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ε γ κ ρ ί ν ε ι τη σκοπιμότητα – αναγκαιότητα εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτες
Τοπογραφικών Εργασιών, έργων οδοποιίας, δίκτυο ομβρίων υδάτων και
διευθέτησης ρεμάτων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Πράξης Εφαρμογής
της πολεοδομικής ενότητας 12 και τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 65

(Π.Ε.) 1,2,6,8,9,10,11,13, και 14 της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Αρτέμιδος,


Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (Ν. Αττικής)» και αποφασίζει την ανάθεση της με
δημόσιο διαγωνισμό και ανοικτή διαδικασία στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,
επισημαίνει ότι (λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 44 του Ν.4412/2016 και την μη
έκδοση έως σήμερα της υπουργικής απόφασης που μνημονεύεται στην παράγραφο 1
του ανωτέρω άρθρου), ότι τόσο οι υπάλληλοι της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης όσο
και της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την
επίβλεψη της εν θέματι μελέτης και εντέλλει τη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης τηρώντας
την κείμενη νομοθεσία να συντάξει τεύχη που θα περιλαμβάνουν:

1. Την Διακήρυξη με τα Προσαρτήματά της,


2. Την Περίληψη διακήρυξης για την δημοσίευσή της στην Εφ. της Ε.Ε.,
3. Την Περίληψη διακήρυξης για την δημοσίευσή της στον τύπο,
4. Το Έντυπο Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου,
5. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματά της,
6. Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα Παραρτήματά του, το
πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και την τεκμηρίωση της
σκοπιμότητας του έργου,
7. Το Τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς
της προεκτιμηθείσας αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τυράκης Βάϊος και


Ραφτοπούλου Άννα & Γερακόπουλος Γρηγόριος οι οποίοι δήλωσαν
«παρών», για τους λόγους που ανέφεραν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
της Συνεδρίασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 203/2017.


-----------------------
66 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο - Α.Δ.Σ. 204/2017


Λήψ η απόφασης περί έγκρισης του έργου «Κατασκευή Οδών
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος» και της υπ΄αριθμ.20/2017 μελέτης
αυτού.

Ακολουθεί η εισήγηση του Δημάρχου:


Η παρούσα μελέτη έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στην Περιφέρεια Αττικής και
περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής των παρακάτω οδών που βρίσκονται σε
κυρωμένες πράξεις εφαρμογής.
Συγκεκριμένα πρόκειται να κατασκευαστούν οι οδοί:
Στην Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος πρόκειται να κατασκευαστούν οι εξής οδοί στην
5η Πολεοδομική Ενότητα (κυρωμένη πράξη εφαρμογής):
• OΔΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ μεταξύ O.T. Γ411 και Ο.Τ. Γ408,Γ409 και O.T.
Γ411 και εκτός σχεδίου μήκους περίπου 155 m.
• ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ μεταξύ O.T. Γ411,Γ430,Γ431,Γ432 και εκτός
σχεδίου μήκους περίπου 445 m.
• ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ μεταξύ Ο.Τ. Γ431 και Ο.Τ. Γ432 μήκους περίπου
120 m.
• ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ μεταξύ Ο.Τ. Γ430 και Ο.Τ. Γ431 μήκους
περίπου 175 m.
• ΕΛΕΝΗΣ μεταξύ Ο.Τ. Γ430 και Ο.Τ. Γ411 μήκους περίπου 205m.
• ΔΑΣΟΥΣ μεταξύ Ο.Τ. Γ407,Γ410 και Ο.Τ. Γ408,Γ409 μήκους
περίπου 380m.
• Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ μεταξύ O.T. Γ409 και εκτός σχεδίου μήκους
περίπου 320 m.
• ΡΟΥΜΕΛΗΣ μεταξύ Ο.Τ. Γ398,Γ397 και Ο.Τ. Γ399,Γ401,Γ401Α
μήκους περίπου 340m.
• OΔΟΣ 33 μεταξύ O.T. Γ338,Γ337,Γ375 και Ο.Τ. 336,Γ373,Γ337
μήκους περίπου 440 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Γ404 και Ο.Τ. Γ405 μήκους περίπου 45 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Γ402 και Ο.Τ. Γ403 μήκους περίπου 40 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Γ390 και Ο.Τ. Γ389 μήκους περίπου 50 m.
• ΚΡΗΤΗΣ μεταξύ O.T. Γ405,Γ407,Γ408,Γ409 και εκτός σχεδίου
μήκους περίπου 240 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Γ407 και Ο.Τ. Γ410 μήκους περίπου 50 m.
• ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μεταξύ O.T. Γ412,Γ429 και Ο.Τ. 413,Γ428 μήκους
περίπου 360 m.
• ΝΑΞΟΥ μεταξύ O.T. Γ413,Γ428 και Ο.Τ. 414,Γ427 μήκους περίπου
370 m.
• ΑΝΩΝΥΜΟΣ μεταξύ Ο.Τ. Γ414,Γ427 και Ο.Τ. Γ415,426 μήκους
περίπου 370 m.
• ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ μεταξύ Ο.Τ. Γ416,Γ425 και Ο.Τ. Γ417,424 μήκους
περίπου 365 m.
• ΘΡΑΚΗΣ μεταξύ Ο.Τ. Γ417,Γ424 και Ο.Τ. Γ418,423 μήκους περίπου
350 m.
• ΟΔΟΣ 50 μεταξύ Ο.Τ. Γ330,Γ304 και Ο.Τ. Γ329,305 μήκους περίπου
365 m.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 67

• ΟΔΟΣ 48 μεταξύ Ο.Τ. Γ326,Γ308 και Ο.Τ. Γ325,309 μήκους περίπου


370 m.
• ΟΔΟΣ 46 μεταξύ Ο.Τ. Γ324,Γ311,Γ310 και Ο.Τ. Γ323,312 μήκους
περίπου 370 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Γ319 και Ο.Τ. Γ315 μήκους περίπου 55 m.
• ΟΔΟΣ 62 μεταξύ Ο.Τ. Γ320,Γ319,Γ315 και Ο.Τ. Γ318ΚΧ,Γ316
μήκους περίπου 410 m.
• ΟΔΟΣ 42 μεταξύ Ο.Τ. Γ350,Γ349, Γ318ΚΧ και Ο.Τ.Γ352,Γ352,Γ317
μήκους περίπου 630 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Γ317 και Ο.Τ. Γ316 μήκους περίπου 40 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Γ320 και Ο.Τ. Γ319 μήκους περίπου 35 m.
• ΟΔΟΣ 5 μεταξύ Ο.Τ. Γ372,Γ369,Γ368,Γ364,Γ363 και Ο.Τ.
Γ371,Γ370,Γ367,Γ366, Γ365 μήκους περίπου 225 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Γ388 και Ο.Τ. Γ389 μήκους περίπου 45 m.
• ΚΑΛΙΡΡΟΗΣ μεταξύ Ο.Τ. Γ382,Γ383,Γ379 και Ο.Τ.
Γ386,Γ385,Γ384 Κ.Χ. μήκους περίπου 200 m.

Στην Δημοτική Ενότητα Σπάτων πρόκειται να κατασκευαστούν οι εξής οδοί στην


Πολεοδομική Ενότητα 1 & 4 ( Μυκηναϊκοί Τάφοι – Γήπεδο), κυρωμένη πράξη
εφαρμογής:
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ241 και Ο.Τ. Δ243 μήκους περίπου 150 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ245 και Ο.Τ. Δ242 μήκους περίπου 45 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ240 και Ο.Τ. Δ242 μήκους περίπου 65 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ240 και Ο.Τ. Δ239 μήκους περίπου 70 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ238,Δ239 και Ο.Τ. Δ235,Δ237 μήκους περίπου
140 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ236 και Ο.Τ. Δ237 μήκους περίπου 70 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ233,Δ234 και Ο.Τ. Δ235,Δ237 μήκους περίπου
160 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ233 και Ο.Τ. Δ232 μήκους περίπου 80 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ230 και Ο.Τ. Δ232 μήκους περίπου 45 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ226,Δ227,Δ228,Δ229,Δ230 και Ο.Τ.
Δ231,Δ225 μήκους περίπου 220 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ231 και Ο.Τ. Δ225 μήκους περίπου 70 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ233,Δ224 και Ο.Τ. Δ225 μήκους περίπου 100
m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ
Ο.Τ.Δ245,Δ242,Δ239,Δ237,Δ236,Δ,233,Δ232,Δ230,Δ231,Δ225, Δ224 και
εκτός σχεδίου μήκους περίπου 800 m.
• ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ220 και Ο.Τ. Δ224 μήκους περίπου 100 m.

Οι εργασίες οι οποίες θα απαιτηθούν είναι :


Οι εργασίες ύδρευσης των ανωτέρω οδών όπου απαιτείται που θα περιλαμβάνουν τις
εκσκαφές ορυγμάτων σε πλάτος 0,60μ και βάθος 1,20μ , την τοποθέτηση και
εγκιβωτισμο σωλήνων PVC Φ110 16atm, ενώ, την επίχωση ορυγμάτων με άμμο
μέχρι ενός σημείου και στην συνέχεια με θραυστό υλικό λατομείου, καθώς επίσης και
τα χυτοσίδηρα ειδικά τεμάχια αγωγών από PVC ,τις ανάλογές χυτοσίδηρες δικλείδες
Φ100 μετά των φρεατίων αυτών για την ομαλή λειτουργία του δικτύου, καθώς και
68 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

εργασίες τοποθέτησης οικιακής σύνδεσης και αναμονών όπου αυτό κριθεί


απαραίτητο.
Οι εργασίες κατασκευής των οδών θα περιλαμβάνουν εκσκαφές, καθαιρέσεις,
υποβάσεις – βάσεις οδοστρωσίας, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας. Επιπλέον κατασκευή ρείθρων , πεζοδρομίων σε ορισμένα σημεία.
Για την απορροή των ομβρίων υδάτων δεν απαιτούνται επιπλέον έργα, καθ’ όσον
αυτή θα γίνεται επιφανειακά, όπως σήμερα, βοηθούμενη από το ανάγλυφο του
εδάφους.
Το συνολικό κόστος του έργου βάσει του προϋπολογισμού ανέρχεται στα
3.200.000,00 € και με Φ.Π.Α. 24 % στα 3.968.000,00 €.
Το ως άνω έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08, του
Ν.4070/12, του Ν. 4412/16, του Ν. 1418/84 " Δημ. Εργα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων ", όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή του από το Ν.
2229/94, τον Ν. 2308/95, το Ν. 2338/95, το Ν. 2372/96, το Ν. 2576/98, το Ν.
2940/01, το Ν. 3263/04 και των σχετικών εγκυκλίων, τις διατάξεις του Π.Δ 609/85
"Κατασκευή Δημ. Έργων", όπως ισχύει μετά από την τροποποίηση και συμπλήρωσή
του από τα Προεδρικά Διατάγματα 286/94, 368/94, 402/96, 210/97, 285/97 και
218/99, τις διατάξεις της αριθ. Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16-12-94, Απόφασης της
ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ και κάθε σχετικής διάταξης που θα είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο
διεξαγωγής της δημοπρασίας καθώς και τις υποδείξεις του Επιβλέποντος Μηχανικού.
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας που αφορούν την έγκριση του έργου και της
υπ’ αριθμ.20/2017 μελέτης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα το εισηγείται ο κύριος Δήμαρχος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος εισηγείται το θέμα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι άλλο ένα έργο που εγκρίθηκε από την Περιφέρεια
Αττικής. Πρόκειται για μία μελέτη του Δήμου, την υπ αριθμόν 20/2017,
η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή 44 οδών σε όλο το Δήμο. Έχετε
λάβει την εισήγηση, αναφέρει μέσα ποιοι δρόμοι είναι. Είναι στην 5η
πολεοδομική ενότητα στην Αρτέμιδα.
Η σκοπιμότητα είναι επιτέλους να ολοκληρώσουμε την πράξη
εφαρμογής που έχει κυρωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και θα πρέπει
να προχωρήσουμε σε αυτό, να κάνουμε όλα τα έργα υποδομής και αυτά
είναι συμπληρωματικά και με τη μελέτη οδοποιίας που γίνεται τώρα και
με την πλατεία και με όλα τα συνοδά έργα. Πρόκειται επίσης και για
δρόμους στην πολεοδομική ενότητα 1-4 Μυκηναϊκοί Τάφοι- Γήπεδο που
πρόκειται επίσης για κυρωμένη πράξη εφαρμογής και είναι οι δρόμοι
κάτω από το γυμνάσιο στην Μυκηναϊκών Τάφων.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 69

Οι εργασίες αυτές θα περιλαμβάνουν εκτός από ασφαλτόστρωση


κράσπεδα και τα λοιπά και την ύδρευση, κάτι που είναι απαραίτητο.
Είναι πολύ μεγάλο έργο με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 4
εκατομμύρια με Φ.Π.Α. και παρακαλώ για την ψήφιση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κύριος Τσαντήλας έχει το λόγο.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Κύριε δήμαρχε στη Μυκηναϊκών Τάφων θα μπει και


κομμάτι ή ολόκληρη η περιφερειακή; Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Περνάμε στην


ψήφιση. Ο κύριος Τούντας Αντώνιος.

ΤΟΥΝΤΑΣ Α.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δούρος Σωτήριος.

ΔΟΥΡΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπέκας Γεώργιος.

ΜΠΕΚΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάμου Δημήτριος.

ΣΤΑΜΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φράγκος Διονύσιος.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος Σωτήριος.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Νομικός Αντώνιος.

ΝΟΜΙΚΟΣ: Ναι.
70 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λίγκου Πηνελόπη.

ΛΙΓΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης Βάιος.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φύτρος Αντώνιος.

ΦΥΤΡΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπασινάς Ιωάννης.

ΜΠΑΣΙΝΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ίσαρης Γιώργος.

ΙΣΑΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου Παναγιώτης.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας Δονάτος.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λύτρα Αθηνά.

ΛΥΤΡΑ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ζήση Μαρία, ναι.


Ο κύριος Μάρκου Χρήστος.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Ναι.


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 71

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σερέτης Χρήστος.

ΣΕΡΕΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Αργυρός Γεώργιος.

ΑΡΓΥΡΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης Παναγιώτης.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου Άννα.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη Ευαγγελία.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας Χρήστος.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γερακόπουλος Γρηγόριος.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δάρδαλης Νικόλαος.

ΔΑΡΔΑΛΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 204/2017.
72 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το έργο «Κατασκευή Οδών Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος» και την
υπ΄αριθμ.20/2017 μελέτη αυτού, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας
απόφασης.

Το συνολικό κόστος του έργου βάσει του προϋπολογισμού ανέρχεται στα


3.200.000,00€ και με τον Φ.Π.Α. 24% στα 3.968.000,00€:

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 204/2017.

-----------------------
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 73

ΘΕΜΑ 5ο - Α.Δ.Σ. 205/2017


Υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση σχεδίου δράσεων
Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής φροντίδας για αστέγους σε
συνεργασία με άλλους φορείς σύμφωνα με τον N. 4445, ΦΕΚ
236, Τεύχος Α΄/19.12.2016 (άρθρο 71) που αφορά στην παράταση
του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» έως 31.12.2017 και
την υπ’ αριθ. Δ23/οικ.20171/1040, ΦΕΚ 1602, Τεύχος Β΄/
10.05.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετική με τους όρους και
προϋποθέσεις εφαρμογής της συνέχισής του.

Ακολουθεί η εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Μωραΐτη Ιωάννας:


Όπως ήδη γνωρίζετε ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος στο πλαίσιο της, υπ΄ αριθμό
Δ28/οικ. 31354/2352 /15-9-2014 Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας ανέλαβε την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Φροντίζω:
Δράσεις Στέγασης & Επανένταξης στην Ανατολική Αττική» στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», σύμφωνα με τις παρ.8 και 9 του άρθρου
29 του Ν.4052/12, όπως ισχύει.
Το Σχέδιο υλοποιήθηκε για χρονικό διάστημα 15 μηνών από την 1/9/2015 έως και
31/12/206 σε εταιρική σχέση με το Δήμο Παιανίας και τη Δύναμη Ζωής ΝΠΙΔ μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως Διαχειριστή του Σχεδίου.
Σύμφωνα με τον N. 4445, ΦΕΚ 236, Τεύχος Α΄/ 19.12.2016 (άρθρο 71) που αφορά
στην παράταση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» έως 31.12.2017 και
την υπ’ αριθ. Δ23/οικ.20171/1040, ΦΕΚ 1602, Τεύχος Β΄/ 10.05.2017 Κοινή
Υπουργική Απόφαση σχετική με τους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής της
συνέχισής του, καλούνται οι φορείς υλοποίησης να αποστείλουν στη Διαχειριστική
Αρχή το αργότερο έως 12 Ιουνίου 2017, Αίτηση χρηματοδότησης.
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος με βάση τις
ήδη διαγνωσμένες κοινωνικές ανάγκες του Δήμου μας προτείνει την υποβολή
αίτησης για χρηματοδότηση σύμφωνα με τα παραπάνω σχεδίου με τίτλο «Φροντιζω
+: Δράσεις Στέγασης & Επανένταξης στην Ανατολική Αττική»
Βασικός σκοπός του προτεινόμενου Σχεδίου είναι η άμεση μετάβαση σε μορφές
αυτόνομης στέγασης και επανένταξη στον τοπικό κοινωνικό ιστό μέσω δέσμης
αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών στέγασης, κοινωνικής στήριξης, εργασιακής
επανένταξης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.
Άμεσα ωφελούμενοι του Σχεδίου προβλέπεται να είναι συνολικά 12 νοικοκυριά
(ένα ή περισσότερα άτομα που κατοικούν κάτω από την ίδια στέγη) και που
έχουν καταγραφεί σε κατάσταση αστεγίας από τις κοινωνικές υπηρεσίες του
Δήμου μας.
Ωφελούμενοι θα είναι όσοι συμμετείχαν στις δράσεις του προγράμματος «Στέγαση
και Επανένταξη» έως 31.12.2016 και κρίνεται αναγκαία η συνέχιση της ένταξης τους
για κοιννωικοοικονομικούς λόγους ενώ θα ενταχθούν και νέοι ωφελούμενοι που
αντιμετωπίζουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες σύμφωνα με τους όρους της υπ'
αριθμ. Δ28/οικ./31354/2352/15-9-2014 (ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ) πρόσκλησης και μέχρι
την κάλυψη του ελάχιστου εγκεκριμένου αριθμού ωφελουμένων, όπως ορίστηκε στην
υπ' αριθ. Δ23/οικ.48277/2531/17-12-2014 (7ΟΘΒΛ-ΛΔ0) Απόφαση Έγκρισης
Σχεδίων του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», για κάθε δικαιούχο φορέα.
Για την επιλογή τους θα εφαρμοστεί εξειδικευμένο Σύστημα Επιλογής με κριτήρια:
τις συνθήκες κατοικίας, την ηλικία, το χρόνο ανεργίας, την οικογενειακή κατάσταση,
74 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

τον αριθμό εξαρτημένων μελών, το οικογενειακό εισόδημα και την ένταξη των μελών
της οικογένειας στις πολλαπλές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Από το
σύνολο των ενηλίκων ωφελουμένων, ποσοστό, κατ' ελάχιστον, 40% ανά εγκεκριμένο
σχέδιο, συμμετέχει υποχρεωτικά και στον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης.
Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος προσδιορίζονται ως εξής:
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΟΡΙΑ
Δαπάνες Στέγασης Οικογένειες (με ανήλικο
Μεμονωμένα Άτομα
Ωφελουμένων τέκνο ή ΆμεΑ)
Έως του ποσού των €
180,00 ευρώ για ένα άτομο
Έως του ποσού των €
Κάλυψη ενοικίου ή € 240,00 ευρώ και για
280,00 μηνιαίως
τους δύο ή περισσότερους
ενήλικες μηνιαίως
Κάλυψη εξόδων επισκευής Έως του ποσού € 3.600 Έως του ποσού € 3.600
υφιστάμενης κατοικίας συνολικά συνολικά
Δαπάνες Εργασιακής
Οικογένειες (με ανήλικο
Επανένταξης Μεμονωμένα Άτομα
τέκνο ή ΆμεΑ)
Ωφελουμένων
Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας Κατώτατος βασικός μισθός, όπως ορίζεται κάθε φορά από
σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές
τομέα εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη)
Υποστήριξη στη Δημιουργία
Επιχείρησης / αυτοαπασχόληση
Μέχρι του ποσού των € 6.000,00 συνολικά
ή δημιουργία μικρής
επιχειρηματικής μονάδας
Απασχόληση στον Αγροτικό
Μέχρι του ποσού των € 6.000,00 συνολικά
Τομέα

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου υπολογίζεται σύμφωνα με τον παραπάνω


πίνακα μετά τη διαμόρφωση του οριστικού πίνακα ωφελούμενων προσαυξανόμενο
κατά ποσοστό 10% για δαπάνες προσωπικού και άλλες δαπάνες όπως οδοιπορικά,
αναλώσιμα, προμήθειες, γενικές υπηρεσίες, αμοιβές τρίτων και ειδικές δαπάνες για
την υλοποίηση του Σχεδίου.
Μέσω των ενεργειών του προγράμματος προβλέπεται η παροχή πλέγματος
υπηρεσιών στη βάση εξατομικευμένης προσέγγισης που περιλαμβάνει δύο πυλώνες:
1ος Πυλώνας Ενεργειών Στέγαση: ψυχοκοινωνική υποστήριξη, στέγαση, εργασιακή
συμβουλευτική διασύνδεση με αρμόδιες Υπηρεσίες (καθοδήγηση για την αξιοποίηση
προγραμμάτων, δράσεων ή παροχών στις οποίες θα μπορούσε να ενταχθεί ο
ωφελούμενος, π.χ. ενέργειες για έκδοση βιβλιαρίου ανασφαλίστου, έκδοση ΑΦΜ -
ΑΜΚΑ, κτλ.)
2ος Πυλώνας Ενεργειών Εργασιακή Επανένταξης: Απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, Υποστήριξη στη δημιουργία
επιχείρησης /αυτοαπασχόληση, ή δημιουργίας μικρής επιχειρηματικής μονάδας,
Απασχόληση στον αγροτικό τομέα (με επιπλέον επιδότηση στην περίπτωση
μετακίνησης σε αγροτική περιοχή), Σύσταση συνεταιριστικής επιχείρησης
Το Σχέδιο Θα υποβληθεί από το Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος ως δικαιούχο -
συντονιστή φορέα σε εταιρική σχέση με το Δήμο Παιανίας και τη Δύναμη Ζωής
ΝΠΙΔ μη κεδροσκοπικού χαρακτήρα ως φορέα Διαχείρισης
Για την υλοποίηση του Σχεδίου θα οριστεί υποχρεωτικά από τον Δικαιούχο ένας
Επιστημονικά Υπεύθυνος και Ομάδα Έργου.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 75

Η επιλέξιμη περίοδος χρηματοδότησης των Σχεδίων είναι από 1.1.2017 έως


31.12.2017. Το τελικό ύψος της χρηματοδοτούμενης δαπάνης οριστικοποιείται με την
ολοκλήρωση του Σχεδίου, με βάση τις πραγματικές συνολικές δαπάνες στις
επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών ενώ η υπέρβαση του εγκριθέντος κόστους δε
χρηματοδοτείται. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων
χρηματοδότησης είναι η 12/6/2017.
Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για:
α) Υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση σχεδίου δράσης Στέγασης, Σίτισης
και Κοινωνικής φροντίδας για αστέγους με τίτλο «Φροντιζω +: Δράσεις
Στέγασης & Επανένταξης στην Ανατολική Αττική» από το Δήμο Σπάτων –
Αρτέμιδος ως δικαιούχο -συντονιστή φορέα σε εταιρική σχέση με το Δήμο
Παιανίας και τη Δύναμη Ζωής ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως φορέα
Διαχείριση, σύμφωνα με τον N. 4445, ΦΕΚ 236, Τεύχος Α΄/ 19.12.2016 (άρθρο 71)
που αφορά στην παράταση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» έως
31.12.2017 και την υπ’ αριθ. Δ23/οικ.20171/1040, ΦΕΚ 1602, Τεύχος Β΄/
10.05.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετική με τους όρους και προϋποθέσεις
εφαρμογής της συνέχισής του» και
β) τον ορισμό Ομάδας – Έργου για την υλοποίηση του Έργου ως ακολούθως:
Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Θέση στην Ομάδα

1. Ελένη Τούντα Διοικητική Υπάλληλος / Επιστημονικά Υπεύθυνη


Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυ
Πληροφορικής & Διαφάνειας
2. Φωτεινή Σαμιώτη Κοινωνική Λειτουργός / Κοινωνική Λειτουργός
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
3. Διονυσία Καλπακίδη Κοινωνική Λειτουργός / Κοινωνική Λειτουργός
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
3. Γεώργιος Λουκάς Κοινωνικός Λειτουργός / Κοινωνικός Λειτουργός
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
4. Ελένη Παπανδρέου Διοικητική Υπάλληλος / Διοικητική Υποστήριξη Σχεδίο
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Μωραΐτη εισηγείται το θέμα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ουσιαστικά στα μέσα Μαΐου ανακοίνωσε το Υπουργείο τη


συνέχιση του προγράμματος παρά τις δύο παρατάσεις που είχε πάρει.
Αφορά ουσιαστικά δύο πυλώνες, τη στέγαση και την επανένταξη. Η
σίτιση έχει απαλειφθεί από το νέο σχέδιο δράσης του Υπουργείου, παρ’
όλα αυτά λόγω του ότι το ΦΕΚ είχε γραφτεί έτσι, δεν αλλάζει.
Οποιοδήποτε πρόβλημα υπήρξε στο παρελθόν έχει απαλειφθεί και η
Υπηρεσία προχωράει κανονικά με νέες βάσεις και δομές πάνω σε αυτό
το πρόγραμμα. Είμαστε ένας LEADER Δήμος και συνεργαζόμαστε μαζί
με τη Παιανία.
76 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Κατόπιν ελέγχου και εκθέσεων φυσικά των κοινωνικών


λειτουργών της υπηρεσίας θα αποφασιστεί ποιοι είναι αυτοί που θα
συνεχίσουν στο υπάρχον πρόγραμμα και ποιοι θα είναι αυτοί που θα
αντικατασταθούν. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του
η
φακέλου για το Δήμο μας είναι η 12 Ιουνίου και παρακαλώ για την
ψήφισή του.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δάρδαλης έχει το λόγο.

ΔΑΡΔΑΛΗΣ: Εμείς είχαμε πει ότι όλες αυτές οι δράσεις, οι διαδικασίες


για την σίτιση ανθρώπων ευπαθών κοινωνικών ομάδων θα έπρεπε να
είναι αρμοδιότητα της Κοινωνικής Υπηρεσίας για να μη πέφτει και το
σχετικό φαγοπότι σε διάφορους φορείς, που κάθε άλλο παρά μη
κερδοσκοπικούς θεωρούμε και έχουμε μιλήσει και για τη Δύναμη Ζωής,
που είναι το παρελθόν της είναι επιβαρημένο και ουσιαστικά έρχονται
ακριβώς σαν μεσολαβητής και απομυζούν ένα μεγάλο ποσοστό της
χρηματοδότησης και κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στη σωστή διαχείριση
αυτής της διαδικασίας και γι' αυτό ακριβώς το λόγο στο συγκριμένο
θέμα εμείς θα ψηφίσουμε παρών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Περνάμε στην


ψήφιση. Ο κύριος Τούντας Αντώνιος.

ΤΟΥΝΤΑΣ Α.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δούρος Σωτήριος.

ΔΟΥΡΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπέκας Γεώργιος.

ΜΠΕΚΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάμου Δημήτριος.

ΣΤΑΜΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φράγκος Διονύσιος.


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 77

ΦΡΑΓΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιαννάτος Σωτήριος.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Νομικός Αντώνιος.

ΝΟΜΙΚΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λίγκου Πηνελόπη.

ΛΙΓΚΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τυράκης Βάιος.

ΤΥΡΑΚΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Φύτρος Αντώνιος.

ΦΥΤΡΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπασινάς Ιωάννης.

ΜΠΑΣΙΝΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ίσαρης Γιώργος.

ΙΣΑΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Μωραΐτη Ιωάννα.

ΜΩΡΑΪΤΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Λάμπρου Παναγιώτης.

ΛΑΜΠΡΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γκέλιας Δονάτος.

ΓΚΕΛΙΑΣ: Ναι.
78 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Λύτρα Αθηνά.

ΛΥΤΡΑ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ζήση Μαρία, ναι.


Ο κύριος Μάρκου Χρήστος.

ΜΑΡΚΟΥ ΧΡ.: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σερέτης Χρήστος.

ΣΕΡΕΤΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Αργυρός Γεώργιος.

ΑΡΓΥΡΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Μπάτρης Παναγιώτης.

ΜΠΑΤΡΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ραφτοπούλου Άννα.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Ντελάκη Ευαγγελία.

ΝΤΕΛΑΚΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τσαντήλας Χρήστος.

ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γερακόπουλος Γρηγόριος.

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δάρδαλης Νικόλαος.

ΔΑΡΔΑΛΗΣ: Παρών.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 79

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η εισήγηση.


Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 205/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


Εγκρίνει την υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση σχεδίου δράσης Στέγασης,
Σίτισης και Κοινωνικής φροντίδας για αστέγους με τίτλο «Φροντιζω +: Δράσεις
Στέγασης & Επανένταξης στην Ανατολική Αττική» από το Δήμο Σπάτων –
Αρτέμιδος ως δικαιούχο -συντονιστή φορέα σε εταιρική σχέση με το Δήμο Παιανίας
και τη Δύναμη Ζωής ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως φορέα Διαχείριση,
σύμφωνα με τον N. 4445, ΦΕΚ 236, Τεύχος Α΄/ 19.12.2016 (άρθρο 71) που αφορά
στην παράταση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» έως 31.12.2017 και
την υπ’ αριθ. Δ23/οικ.20171/1040, ΦΕΚ 1602, Τεύχος Β΄/ 10.05.2017 Κοινή
Υπουργική Απόφαση σχετική με τους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής της
συνέχισής του» και
β) Ορίζει ως Ομάδα – Έργου για την υλοποίηση του Έργου τους εξής:
Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Θέση στην Ομάδα

1. Ελένη Τούντα Διοικητική Υπάλληλος / Επιστημονικά Υπεύθυνη


Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξη
Πληροφορικής & Διαφάνειας
2. Φωτεινή Σαμιώτη Κοινωνική Λειτουργός / Κοινωνική Λειτουργός
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
3. Διονυσία Καλπακίδη Κοινωνική Λειτουργός / Κοινωνική Λειτουργός
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
3. Γεώργιος Λουκάς Κοινωνικός Λειτουργός / Κοινωνικός Λειτουργός
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
4. Ελένη Παπανδρέου Διοικητική Υπάλληλος / Διοικητική Υποστήριξη Σ
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
Μειοψήφησε & δήλωσε «παρών» ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δάρδαλης Νικόλαος,
για τους λόγους που ανέφερε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 205/2017.

-----------------------
80 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 6ο - Α.Δ.Σ. 206/2017


Λήψ η απόφασης για παράταση σύμβασης μίσθωσης.

Ακολουθεί η εισήγηση του Δημάρχου:


Εν όψει της λήξης της σύμβασης μίσθωσης που έχει συνάψει ο Δήμος Σπάτων –
Αρτέμιδος για την στέγαση του ΚΕΠ Αρτέμιδος το επόμενο χρονικό διάστημα και με
κριτήριο την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και τη διασφάλιση παροχής υψηλής
ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες, απαιτείται η παράταση της υπάρχουσας
μίσθωσης ακινήτου. Πρέπει να επισημανθεί, ότι ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος έχει
ολοκληρώσει τη διαδικασία δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα
Αρτέμιδος και αναμένεται η μετακίνηση υπηρεσιών του Δήμου,
συμπεριλαμβανομένου του ΚΕΠ, στο νέο κτήριο. Μέχρι την ολοκλήρωση της
μετεστέγασης θα πρέπει να δοθεί παράταση στην υπάρχουσα μίσθωση η οποία λήγει
την 30/06/2017 όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο κατωτέρω πίνακα:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΚΕΠ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΜΗΛΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΩΣ 30/06/2017 266,66
ΜΗΛΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΩΣ 30/06/2017 266,66
ΜΗΛΙΓΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΩΣ 30/06/2017 266,66

Το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει:


Το άρθρο 194 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (που κυρώθηκε με το άρθρο 1
του Ν. 3463/2006 - ΦΕΚ Α΄, 114), ορίζεται ότι: «Για ακίνητα που μισθώνουν οι
Δήμοι και οι Κοινότητες γίνεται δημοπρασία...» και με το άρθρο 201 του ιδίου
κώδικα, ότι: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζεται η διαδικασία για
τη διεξαγωγή των κάθε είδους δημοπρασιών, που αφορούν ... την αγορά ή μίσθωση
εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους, οι όροι για
τη συμμετοχή στις δημοπρασίες αυτές, τα σχετικά με τη διακήρυξη, τη δημοσίευση
και την επικύρωση των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών αυτών, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια», μέχρι δε την έκδοση του εν λόγω διατάγματος
εξακολουθεί να ισχύει το Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της
διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν
πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄, 77), που εκδόθηκε βάσει των
ομοίων διατάξεων του προγενέστερου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, Ν.
1065/1980. Κατά τα λοιπά, η μισθωτική σχέση διέπεται από τις διατάξεις περί
μισθώσεων ακινήτων για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, εφαρμοζομένων
αναλόγως, ήτοι του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ Α΄, 76) ή, όσον αφορά στις συμβάσεις που
συνήφθησαν πριν από την έκδοση του νόμου αυτού (άρθρο 29), από το Π.Δ. της
19/19.11.1932 «Περί στεγάσεως δημοσίων υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄, 409), οι διατάξεις
του οποίου διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 34 του Εισ.Ν.Α.Κ. (Πράξη Τμήμα. IV
6/2004). Με την παρ. 1 του άρθρου 10 του τελευταίου αυτού Π.Δ., όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 17α του άρθρου 41 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ Α΄, 238),
ορίζεται ότι: «Στις μισθώσεις ακινήτων για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών ή άλλη
δημόσια χρήση εφαρμόζονται ως προς τη διάρκεια της μίσθωσης, την
αναπροσαρμογή του μισθώματος και την καταγγελία της σύμβασης από τον
εκμισθωτή λόγω ιδιόχρησης ή ανοικοδόμησης του ακινήτου, οι διατάξεις του Π.Δ.
34/1995 (ΦΕΚ 30, Α΄), όπως ισχύουν». Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 81

34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» (ΦΕΚ Α΄,


30), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α΄,
199), και εφαρμόζεται και στις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού
μισθώσεις, ορίζεται ότι: «Η μίσθωση ισχύει για δώδεκα (12) έτη, ακόμη και αν έχει
συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, μπορεί όμως να λυθεί με νεότερη
συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας».
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι οι συμβάσεις μίσθωσης
ακινήτων που συνάπτουν οι δήμοι για τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών ισχύουν για
δώδεκα έτη, ακόμη και εάν έχουν συναφθεί για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός
αν ακολουθήσει νεώτερη συμφωνία των μερών για τη λύση της σύμβασης πριν την
πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος των δώδεκα ετών (Πρ. VII Τμ. 114/2007),
(Πρ. VII Τμ. 228/2007).
Επίσης, είναι νόμιμη η δαπάνη για μίσθωση ακινήτου, παρά τη λήξη του
συμφωνημένου χρόνου διάρκειάς της και την πάροδο δωδεκαετίας από την έναρξή
της, διότι εξακολουθεί να παράγει έννομα αποτελέσματα, λόγω της σιωπηρής
παράτασης, που συντελέστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση
της αναπροσαρμογής του μισθώματος, μετά από σχετική αίτηση του εκμισθωτή.
Σε μισθώσεις για τη στέγαση υπηρεσιών δήμων αποκλείεται η σιωπηρή αναμίσθωση
με την έννοια νέας μίσθωσης με τους ίδιους όρους και για αόριστο χρόνο.
Επιτρέπεται, ωστόσο, παράταση της μισθώσεως που έχει συμφωνηθεί, είτε ρητώς, για
ορισμένο χρόνο και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει
το άρθρο 29 του Π.Δ. της 19/19.11.1932, είτε σιωπηρώς. Ως σιωπηρή (απλή)
παράταση θεωρείται η χρησιμοποίηση του μισθίου από τον δήμο μετά τη λήξη της
μισθώσεως, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι όροι του άρθρου 611 Α.Κ., εφ'
όσον δηλαδή ο εκμισθωτής γνωρίζει την εξακολούθηση της χρήσεως και δεν
εναντιώνεται σε αυτή, οπότε κατά τη διάρκεια της παρατάσεως αυτής οφείλεται το
κατά το χρόνο λήξεως της μισθώσεως καταβαλλόμενο μίσθωμα (βλ. Εφ.Αθ.
3236/1993, ΕΔικΠολυκ 1996.359, Εφ.Αθ. 6779/2000, ΕΔικΠολυκ 2002.257, Εφ.Λαρ.
534/2005, ΑρχΝ 2006. 510). (Πρ. VII Τμ. 114/2007).
Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 34/1995 και συνάπτονται
μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4242/2014 (ΦΕΚ 50/28.02.2014 τεύχος Α') (δηλ. μετά
τις 28.02.2014) διέπονται από τους συμβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και του Π.Δ. 34/1995, με την εξαίρεση των άρθρων 5-6, 16-18, 20-
26, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46 και 47 αυτού.
Οι μισθώσεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν για τρία (3) έτη, ακόμη και αν έχουν
συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη
συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται
εγγράφως και τα έννομα αποτελέσματά της επέρχονται τρεις (3) μήνες από την
κοινοποίησή της, (παρ.1 άρθρο 13 Ν.4242/14 (ΦΕΚ 50/28.02.2014 τεύχος Α').
Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 34/1995 και έχουν
συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του
Ν.4242/14 (δηλ. πριν τις 28.02.2014), συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων
των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες
από τη λήξη της, διέπονται από τις διατάξεις αυτού, όπως τροποποιείται κατά το
άρθρο 13 του Ν.4242/14, (παρ.2α άρθρο 13 Ν.4242/14 (ΦΕΚ 50/28.02.2014 τεύχος
Α').
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4242/2014 παρέχεται η ελευθερία στα
συμβαλλόμενα μέρη να ρυθμίζουν τη διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης για όσο
χρόνο τα ίδια επιθυμούν. Η τριετής διάρκεια που προβλέπει η ρύθμιση δεν δεσμεύει
τους συμβαλλόμενους, εάν οι ίδιοι θέλουν να συμφωνήσουν μεγαλύτερη διάρκεια,
82 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

και με νεότερη συμφωνία είναι δυνατή η λύση της σύμβασης και πριν από τη λήξη
της τριετούς διάρκειας. Ορίζεται, επιπλέον, ότι οι μισθωτικές συμβάσεις που
συνάπτονται στο εξής θα διέπονται από τη συμφωνία των μερών και τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα, σε συνδυασμό με συγκεκριμένες διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 που
δεν αφορούν τη διάρκεια και το δικαίωμα καταγγελίας. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η
δυνατότητα αναθέρμανσης της αγοράς εμπορικών ακινήτων, αφού ελεύθερα οι
συμβαλλόμενοι μπορούν να ορίζουν τη διάρκεια της μίσθωσης χωρίς τον κίνδυνο
δέσμευσης του ακινήτου για μεγάλο χρονικό διάστημα, που με τις ισχύουσες
διατάξεις, μπορεί να φτάσει εν τοις πράγμασι και τα δεκαέξι (16) έτη. Έτσι, οι
εκμισθωτές μπορούν να μισθώσουν σε ανταγωνιστικές τιμές τα ακίνητα τους,
προκειμένου να μην μένουν κλειστά και ανεκμετάλλευτα και να επανέλθουν στις
φυσιολογικές τιμές όταν και η οικονομία ανακάμψει. Προκειμένου δε να μην υπάρξει
οποιοσδήποτε αιφνιδιασμός του εμπορικού κόσμου, οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος μισθώσεις, εξακολουθούν να διέπονται από το ισχύον καθεστώς,
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των οποίων η δωδεκαετής διάρκεια έχει λήξει και
διανύουν το διάστημα των εννέα (9) μηνών του άρθρου 61 του Π.Δ. 34/1995.

Με βάσει τα ανωτέρω, προτείνεται η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο


για την παράταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους σύμβασης ως ακολούθως:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑ


ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΚΕΠ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΜΗΛΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΩΣ 31/12/2017 266,66
ΜΗΛΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΩΣ 31/12/2017 266,66
ΜΗΛΙΓΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΩΣ 31/12/2017 266,66

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δει την εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις;


Συμφωνείτε με την εισήγηση; Ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση και η
απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 206/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις


προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της ως άνω σύμβασης, με τους ίδιους όρους σύμβασης, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και στον
συνημμένο αναπόσπαστο πίνακα αυτής, ήτοι:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΚΕΠ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΜΗΛΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΩΣ 31/12/2017 266,66
ΜΗΛΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΩΣ 31/12/2017 266,66
ΜΗΛΙΓΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΩΣ 31/12/2017 266,66
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 206/2017.
-----------------------
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 83

ΘΕΜΑ 7ο - Α.Δ.Σ. 207/2017


Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός
Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»” οικονομικού έτους
2017 (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.73/2017).

Ακολουθεί η εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κου Φράγκου


Διονύσιου:
Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 117/2016 απόφαση διοικητικού

συμβουλίου, την 462/15-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων

Αρτέμιδος και επικυρώθηκε με την αριθ. Πρωτ: 3166/1162/13-1-2017 απόφαση

όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η ακόλουθη αναμόρφωση του

προϋπολογισμού επιβάλλεται για την πραγματοποίηση εργασιών στους χώρους

ιδιοκτησίας του Α.Ο καθώς συμπεριλαμβάνονται και λογιστικές τακτοποιήσεις.


84 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2017


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡ. ΔΗΜΟΥ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΗΜ/ΝΙΑ 30/5/2017
2Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 5.707,48


Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ
1 4124.002 ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΟΓΑ 100,00 0,00

2 4124.003 ΚΡΑΤΗΣΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΟΓΑ 100,00 0,00

3 4142.009 ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 100,00 0,00

4 4219.001 Επιστροφή Χρημάτων Γενικά 1.000,00 0,00

1.300,00

2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ
5 5121.001 Χρηματικό Υπόλοιπο Έκτακτων Ανειδίκευτων -0,28 0,00

-0,28

3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
6 0,00 00-6122.001 Αποζημιωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου 1.500,00
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 85

7 0,00 10-6691.001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 1.500,00

8 0,00 15-6262.001 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων Δημ.Σταδίου 10.000,00

9 0,00 15-6262.011 ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20.000,00

10 0,00 10-7134.001 Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών 2.000,00


11 0,00 15-7135.010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ 25.000,00

12 0,00 15-7326.006 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ ΔΗΜ 25.000,00

13 0,00 00-8224.002 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΟΓΑ 100,00

14 0,00 00-8224.003 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΟΓΑ 100,00

15 0,00 00-8242.009 ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 100,00

85.300,00

4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
16 0,00 10-6273.001 Πληρωμή τελών ΔΕΗ -10.000,00

17 0,00 10-6472.002 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ -10.000,00


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
18 0,00 15-6232.004 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ -6.000,00

19 0,00 15-6262.002 Συντήρηση και επισκευή Αθλητικού Πάρκου Χριστούπολης -5.000,00

20 0,00 10-7134.002 Προμήθεια εκτυπωτών/πολυμηχανημάτων -2.000,00

21 0,00 15-7135.001 Προμήθεια αθλητικών οργάνων -15.000,00

22 0,00 15-7135.003 Προμήθεια ειδών παιδότοπου -8.000,00

23 0,00 15-7135.004 Προμήθεια ηλεκτρικών διαδρόμων -10.000,00

24 0,00 15-7135.009 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ -7.000,00

25 0,00 15-7326.005 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ -5.000,00


ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
26 0,00 15-7331.006 ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 5*5 ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗΣ -5.000,00

27 0,00 15-7331.008 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ -3.000,00

-86.000,00
86 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
28 0,00 -9111.001 Αποθεματικό 1.999,72

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ 1.299,72 1.299,72


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 7.707,20


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ : ΑΡΧΙΚΟ 5.707,48
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:
ΕΣΟΔΑ (+) : 1.300,00
ΕΣΟΔΑ (-) : -0,28
ΕΞΟΔΑ (+) : 85.300,00
ΕΞΟΔΑ (-) : -86.000,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.999,72
(+/-) :
ΤΕΛΙΚΟ 7.707,20
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

Το αποθεματικό διαμορφώνεται στις 7.707,20 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω και ύστερα από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 σύμφωνα με το ανωτέρω εισηγητικό.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 73/2017.


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 87

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δει την εισήγηση. Υπάρχουν ερωτήσεις; Η κυρία


Ραφτοπούλου έχει το λόγο.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ: Συνήθως ψηφίζουμε λευκό στις αναμορφώσεις για


το λόγο ότι έχουμε ψηφίσει λευκό και στην κατάρτιση του
προϋπολογισμού, διότι διαφωνούμε με τον τρόπο λειτουργίας εν τη
γένεση των νομικών προσώπων, παρόλα αυτά όμως επειδή εδώ
υπάρχουν κάποια σημαντικά , αναγκαία έργα για το Δήμο , θα το
ψηφίσουμε.
Ο κύριος Γιαννάτος έχει ζητήσει το λόγο.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Το κλειστό γυμναστήριο είχε πάντα πρόβλημα με τη


σκεπή του, από τότε που κατασκευάστηκε και πάντα γινόταν μια
πρόχειρη στεγανοποίηση. Πριν από ενάμιση χρόνο η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου έκανε μελέτη για πλήρη στεγανοποίηση της οροφής και
βάλαμε και κωδικό 30.000€. Επειδή όμως είναι αυθαίρετο και το
κλειστό, το δώσαμε στην εταιρεία που νομιμοποίησε το ανοιχτό γήπεδο,
να νομιμοποιήσει και αυτό και μας είπε πριν από λίγο καιρό να μην
κάνουμε στεγανοποίηση γιατί θα πάνε χαμένα τα λεφτά, γιατί πρόκειται
να κάνουμε αλλαγές στην σκεπή. Ρωτάω τον κύριο φράγκου αν έγινε η
μελέτη, αν θα γίνουν παρεμβάσεις στη σκεπή.

ΦΡΑΓΚΟΣ: Θα αργήσει.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: 30.000€ είναι. .

ΦΡΑΓΚΟΣ: 21.000 € είναι.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ: Η τεχνική εταιρεία εμένα μου είχε πει να μην το


κάνουμε και να κάνουμε μια πρόχειρη στεγανοποίηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται η εισήγηση, μειοψηφούντων


των κυριών Δάρδαλη και Τσαντήλα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τα ανωτέρω, και έλαβε υπόψη


τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την
επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»”
οικονομικού έτους 2017 (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.73/2017), όπως αναλυτικά αναφέρεται
88 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης και στον συνημμένο αναπόσπαστο
πίνακα αυτής.
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τσαντήλας Χρήστος ο οποίος
δήλωσε «παρών» & Δάρδαλης Νικόλαος ο οποίος ψήφισε «λευκό», για τους
λόγους που ανέφεραν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 207/2017.

-----------------------
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 89

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζήση Μαρία


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πουλάκης Πέτρος(Απών)
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ντελάκη Ευαγγελία

Τ Α ΜΕ Λ Η

Τούντας Αντώνιος Κρόκος Νικόλαος (Απών)

Δούρος Σωτήριος Λάμπρου Παναγιώτης

Μπέκας Γεώργιος Γκέλιας Δονάτος

Στάμου Δημήτριος Λύτρα Αθηνά

Κατραμάδος Σταύρος (Απών) Μάρκου Χρήστος

Φράγκος Διονύσιος Σερέτης Χρήστος

Αργυρός Γεώργιος
Τούντας Ιωάννης (Απών)

Κουλοχέρης Γεώργιος (Απών)


Γιαννάτος Σωτήριος

Νομικός Αντώνιος Μπάτρης Παναγιώτης

Λίγκου Πηνελόπη Ραφτοπούλου Άννα

Τυράκης Βάϊος Μαρλαντής Χρήστος (Απών)

Φύτρος Αντώνιος Τσάκαλη Ελένη (Απούσα)

Μπασινάς Ιωάννης Τσαντήλας Χρήστος

Ίσαρης Γεώργιος Γερακόπου λος Γρηγόριος

Μωραΐτη Ιωάννα Δάρδαλης Νικόλαος


90 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ε Υ ΡΕ ΤΗ ΡΙ Ο ΟΜ Ι ΛΗ ΤΩ Ν
Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Σ ........................................................................................................................................................................................... 3
Β Λ Α Χ Ο Σ ........................................................................................................................................................................................... 23
Γ Ε Ρ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ............................................................................................................................... 18, 25, 41, 44, 64, 71, 78
Γ Ι Α Ν Ν Α Τ Ο Σ ............................................................................................................................................ 17, 23, 42, 62, 69, 77, 87
Γ Κ Ε Λ Ι Α Σ ................................................................................................................................................................ 24, 43, 63, 70, 77
Δ Α Ρ Δ Α Λ Η Σ ...................................................................................................................................18, 25, 38, 44, 60, 64, 71, 76, 78
Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ...............................................................................................3, 12, 14, 16, 18, 20, 33, 34, 38, 39, 40, 50, 57, 59, 68
Ι Σ Α Ρ Η Σ .................................................................................................................................................................... 23, 43, 63, 70, 77
Κ Ο Υ Λ Ο Χ Ε Ρ Η Σ .................................................................................................................................................. 24, 44, 64, 71, 78
Λ Α Μ Π Ρ Ο Υ ............................................................................................................................................................. 24, 43, 63, 70, 77
Λ Ι Γ Κ Ο Υ .................................................................................................................................................................... 23, 42, 63, 70, 77
Λ Υ Τ Ρ Α ....................................................................................................................................................................... 24, 43, 63, 70, 78
Μ Α Ρ Κ Ο Υ Χ Ρ . ................................................................................................................................................ 24, 43, 59, 63, 70, 78
Μ Π Α Σ Ι Ν Α Σ .......................................................................................................................................................... 23, 43, 63, 70, 77
Μ Π Α Τ Ρ Η Σ ........................................................................................................................................... 16, 17, 20, 24, 44, 64, 71, 78
Μ Π Ε Κ Α Σ ................................................................................................................................................................. 22, 42, 62, 69, 76
Μ Ω Ρ Α Ϊ Τ Η ........................................................................................................................................................ 24, 43, 63, 70, 75, 77
Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ .............................................................................................................................................................. 23, 42, 62, 69, 77
Ν Τ Ε Λ Α Κ Η ........................................................................................................................................ 3, 16, 25, 41, 44, 60, 64, 71, 78
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 6, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70,
71, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 87, 89
Ρ Α Φ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ............................................................................................................... 18, 25, 38, 41, 44, 59, 64, 71, 78, 87
Σ Ε Ρ Ε Τ Η Σ ............................................................................................................................................................... 24, 43, 64, 71, 78
Σ Τ Α Μ Ο Υ .................................................................................................................................................................. 22, 42, 62, 69, 76
Τ Ο Υ Ν Τ Α Σ Α . ....................................................................................................................................................... 22, 41, 62, 69, 76
Τ Σ Α Ν Τ Η Λ Α Σ ...............................................................................................................................19, 25, 39, 44, 61, 64, 69, 71, 78
Τ Υ Ρ Α Κ Η Σ ................................................................................................................................................... 21, 23, 40, 42, 63, 70, 77
Φ Ρ Α Γ Κ Ο Σ ........................................................................................................................................................ 22, 42, 62, 69, 77, 87
Φ Υ Τ Ρ Ο Σ .................................................................................................................................................................. 23, 42, 63, 70, 77