You are on page 1of 2

EGRA-ARATA GR.

3
ANG MANOK UG ANG UWAK
Higala kayo si Manok ug si Uwak. Kanunay si Uwak muadto ni
Manok ug makighigala usa siya sa mga piso ni Manok.
Usa ka adlaw niana, nakakita si Manok nga anaay mahalon
nga singsing si Uwak.
Ug kay miangay si Manok niini, gipahulam siya ni Uwak sa
singsing ug gibutang niya sa iyang tiil.
Nasuko ang laing manok ngano nga gisul- obniya ang singsing
ni Uwak. Dili gusto ang laing manok nga makighigala siya ni
Uwak kay dili kini nila kauban.
Pag-abot ni Uwak, wala na ang singsing sa tiil ni Manok.
Nangutana siya ug hain na ang singsing.
Nawala matod pa ni Manok.Miingon si Uwak kang Manok,
pangitaa ang singsing ug iuli kanako. Kon dili nimo iuli kuhaon
nako ang imong mga piso.
Sukad niadto, kanunay mangakha si Manok sa yuta kay
nagsige ug suli sa singsing.Tungod niini kon makakita si Manok
ni Uwak takuban niya sa iyang pako ang mga piso kay
mahadlok kuhaon ni Uwak.

1. Unsa ang ulohan sa istorya ?


2. Kinsa ang duh aka managhigala ?
3. Diin man gibutang ni Manok ang singsing ?
4. Kanus-a man nagsugod ang pagpangakha ni Manok ?
5. Ihatag ang hinungdan ngano nga hangtod karon mahadlok
si Manok ni Uwak.
EGRA RESULT POST TEST GRADE III

SCHOOL____________________________________________________________________

# OF CORRECT # OF # OF INTERVENTIO
RESPONSES CORRECT CORRECT NS MADE
ENROL 1 RESPONSES RESPONSES
NAME OF PUPIL 2 3
MENT Varia
nce Pre P V
PRE POST
Post v r Post
e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.