You are on page 1of 102

Śląska liryka

wokalna

pod redakcją
Feliksa Widery

ZESZYT 2

Katowice 2016
Redaktor prowadzący:   Feliks Widera
Zespół redakcyjny:  Aixin Ge, Anna Leśniewska, Anna Noworzyn-Sławińska,
Tomasz Sadownik, Ewa Tracz, Wojciech Stysz, Karolina Widera

Skład i opracowanie graficzne:   Adam Eibin  �  s t u d i o g r a f i k a n u to wa . p l   �

Okładka:  Karolina Widera

Wydawca:   Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach


Druk:   Frodo

ismn : 000-0-0000000-0-0
Spis treści

JÓZEF SZWED  5
9 Przez twoje oczy
10 Której ciszy dotknąć...
11 Kiedy tak patrzysz...
13 Już kocham cię tyle lat
14 Instrumentami potrząsać
17 Sen uśpionemu
18 Jestem z tobą
20 Bezlistny jeszcze

JÓZEF ŚWIDER  21
25 Pieśń o Śląsku
30 Moja ziemia
38 Nocna pieśń

JAN WINCENTY HAWEL   43


47  Impresja na głos i fortepian
54  Cóż winien

EDWARD BOGUSŁAWSKI  57
61 Meditations

ANEKS. MARCIN KAMIŃSKI  77


79 Astry
88 Kołysanka piastunki Bolka
94 Rozmiłowała się ma dusza
Józef Szwed
JÓZEF SZWED urodził się 3 października 1929 w Tarnowskich
Górach, zmarł 27 sierpnia 2006. Kompozytor, dyrygent, pedagog,
korepetytor, ceniony społecznik działający na rzecz ruchu amator-
skiego.
   Autor wielu utworów kameralnych, symfonicznych, woka-
lnych, a także licznych opracowań na różne składy instrumentalne,
w tym na wielkie zespoły orkiestrowe symfoniczne i dęte. Naukę
muzyki rozpoczął w bytomskim Konserwatorium w 1943. Wtedy
też skomponował pierwsze utwory fortepianowe – Uwertura, Nok-
turn i inne.
   Mając zaledwie czternaście lat rozpoczął pracę jako organista
w kościele św. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. W 1949 pod-
jął studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej na Wydziale
Pedagogicznym w klasie fortepianu Zofii Haniszewskiej-Gałkows-
kiej, a jako dodatkowy instrument wybrał puzon w klasie Feliksa
Kwiatkowskiego. Wielką rolę w  kształtowaniu wyobraźni muzy-
cznej, poznawaniu orkiestracji i  zapisu partyturowego odegrał
Zdenko Karol Rund.
    W 1952 rozpoczął studia na Wydziale Kompozycji, Teorii
i Dyrygentury. Szczególnie istotne były studia kompozycji w klasie
Artura Malawskiego i Bolesława Szabelskiego. W tym okresie
obok wielu utworów powstało również kilkanaście pieśni na głos
solowy z towarzyszeniem fortepianu do tekstów poetów młodo-
polskich – Leopolda Staffa, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
Mieczysławy Buczkówny. Jako pracę dyplomową na zakończenie
studiów kompozytorskich przedstawił partyturę dwuaktowej
opery Miłośnica królewska do libretta Zdzisława Wilgi opartego na
powieści Ignacego Kraszewskiego Zygmuntowskie czasy.
   Podczas studiów współpracował z Orkiestrą Rozrywkową
Polskiego Radia prowadzoną przez Jerzego Haralda. Wtedy też
skomponował liczne utwory programowe m.in.: Mały psotnik czy
Pogodny dzień. Prowadził także zespół wokalny Trojaczki śląskie.
W 1956 roku podjął pracę w Operze Śląskiej jako korepetytor pia-
nista, a później jako dyrygent.
   Kolejnym wielkim polem aktywności była działalność peda-
gogiczna w katowickiej PWSM na Wydziale Pedagogicznym oraz
na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Był także kierownikiem
Podyplomowego Studium dla Kapelmistrzów Orkiestr Dętych.
Bardzo owocna była jego współpraca z ruchem amatorskim zrze-
szonym w Oddziale Śląskim Polskiego Związku Chórów i Or-
kiestr.

6
   Powstało wiele kompozycji i opracowań dla chórów i orkiestr
dętych. Liczne utwory Józefa Szweda były wykonywane w ramach
Śląskiej Trybuny Kompozytorów – cyklu koncertów promujących
muzykę współczesną, m.in.: Trio con fagatto, Cztery inwencje na
kwartet instrumentów dętych, Pięć kaprysów na klarnet, Concertino na
saksofon altowy i fortepian.
   Przez prawie trzydzieści lat działalności pedagogicznej
wykształcił liczne grono muzyków, kompozytorów i aranżerów.
W pamięci pozostał jako wspaniały muzyk i bezinteresowny
kolega.

A.G.

7
Przez twoje oczy
sł. Mieczysława Buczkówna

F
Andantino

 45 ∑ ∑ ‰ ¸ ¸. ¸œ ¸ ‰ ¸ ¸ ¸# œ¸
3 3

œ œ œ #œ nœ œ bœ

. .
œœ œ œ bœ
Przez two - je o - czy z nie - bie - ską skłon-
œ
4
5 Œ œ œ œ œ b œ œ. # œ.
‰ ‰
œœ
Œ œ œ ≈ Ó ‰ ¸
. œ. . b ˙˙ œ
F
3 3 ˙
p
 4 # œœ 
5
œœ Œ ‰ Œ ‰
b œœ
‰ Œ ‰ #œ
# œœ
œ Œ ˙
b ˙˙
Œ
#œ œ œ

 #œ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ 4 45
¸ ¸ œ. ¸
nœ œ ‰ ‰ Œ Ó
3

œ #œ œ œ nœ 4 œ ˙ #œ
noś - cią Prze - ni - ka jed - nak zgiełk a - luz - ji
b œ .. œœ œ # œ 5
 44 ‰ # œœœ ..
3

Œ Ó Œ Ó Ó Œ œ 4
3

œ œ

 44  bœ
œ œœ ... 5
Œ Ó Ó  ‰ # n œœœœ ... Œ
3

n n ˙˙ . ‰ œ #œ #œ nœ #œ 4

 45 ∑ Œ 44 Ó ‰ b œ̋ œ̋ œ¸ ¸ ¸Œ ‰ ¸ 43
#œ œ nœ œ
œœ œ bœ b >˙˙
szcze - ka nie ci - szy na u -

 45
œ
Œ œœœ b œ œ Œ 44 Œ ˙ Œ Œ 43
œ
f f ˙˙ p
 45 b œœ ‰ nœ #œ nœ œ Œ #˙ Ó
44 œœ
Π> ΠΠ43
3

N œœ #œ
œ ˙. ‰ bœ œ #˙
˙.
3

¸
 43 ¸ Œ ‰ ¸ ¸ ¸ ¸ œ œ ¸ 4 Œ Œ ≈ œ¸œ¸ œ̋ # œ̋ . # œ̋ 43
3 3 3

œ b œ¸ œ¸ œ¸ œ œ bœ #œ #œ nœ 4 ˝ ˝
>
# œœœœ ....
mar - łym po - lu zgiełk czar - nej li - nii szki - cu czer - wo - ny wy - buch

#
44 b # œœœœ ...
 43 Œ
˙˙ ˙˙
Œ ‰ œ¸ ‰ Œ 43
˙ ˙ > # œœ
p >
 43 44
Œ # # ˙˙˙ ˙˙ Œ ‰ b œ¸ ‰ Œ 43
˙ bœ
>
9
ƒ
˙ œ̋
4
3 ¸ Œ ∑
bœ ˙

œ
ró - - - ży

4
3 Œ  Œ n œ .. ¸ ∑
œ
ƒ # œœ .
# ## œœœ p
3 Œ Œ œ Œ œ. # œ̋ Œ ¸ ‰ Œ
4 œ # b œœœ ...
œ.

Której ciszy dotknąć...


sł. Mieczysława Buczkówna

U
Larghetto

 32 ∑ ∑ 22 ∑ ∑ 32

>œ œ . √
#œ œ
3

w œ U
‰ œ œ
 32 ∑ 22
w # œœ œ
˝ ‰ 32
p p Ó Œ
ß
 32 ∑ Ó Œ œ. 22 Ó Œ ∑ 32
3

# œ. # ˙ œœ
.

p
¸ ¸¸ ˙ œ œ Ó
 32 ∑ Œ œ # œ œ œ̋ bœ œ. ¸ #œ Ó Ó
3

œ #œ œ
Któ - rej ci - szy dotk - nąć a - by za - wi - sła

>
 32 Œ . b b œœœœ wwww ∑ ∑ Ó # ˙˙˙ ... Œ
˝
f >œ̋ w π
œœ ww
 32 Œ . ∑ ∑ Ó
˙˙ ..
Œ
˙.

 œ. ¸ œ̋ b ˙ Ó Œ bœ. ¸ 22
3

œ œ bœ. ¸
3

œ nœ œ #œ ˙
3

œ œ œ. #œ
prze - sy - pu - ją się su - cho zmie - sza - ne moż - li - woś - ci

bœ œ œ#œ
 Ó Ó Œ bœ œ œ Ó Ó ∑ 22
f
3

 ∑ Œ b œœ. Ó Ó ∑ 22

10
2
2 ∑ ∑ Ó Œ ¸ ¸ ¸ ¸Ó 3
#œ œ #œ œ 2
3

œ œ

œœ b œ n œ œ bb œœ œ œ
jeś - li tę o - ży - wię
Œ
3

# # œœ >
2
2 Œ œœœ b
bœ nœ œ Œ ˝ ‰ Ó Œ Ó 3
2
ƒ ¸ Œ Œ œ œ ˙œœ Œ œ
f 3 nœ b œœœ
œ œ ‰
3

2
Œ œ # œ Œ π
bœ œ œ œ bœ
3

> 3
3

2 Ó Œ œ Ó ∑ 2
#w ˙ œ.
#w ˙

f
¸ ¸ ˙ œ #œ ‰ ∑ ¸
 32 Œ # œ n œ œ œ̋ 42
Œ œ b œ̋ œ . œ¸ œ Œ Ó 22 Œ œ œ b œ̋ œ¸ œ¸ 32
spoj - rzy na mnie two - i - mi o - czy - ma i zno - wu za-

2
3 ∑ Ó 4 ∑ Ó œ # œ¸ ‰ 2 ∑ 3
2 2 2
ggg # wwww œ
# # œœ # n œœœ
gg p
ggg
3 ∑ gggg # ww Ó 4 ∑ Ó # œ œn œœ̋ ‰
¸ 2 ∑ 3
2 2 œœ 2 2
g w
3

p U
 32 ˙
#œ Œ œ bœ
#˙ nœ Ó Œ œ œ Œ Ó ∑
3 3 3 3

œ œ ˙ œ
˙ U
w.
.
mil - knę z prze - ra - że - nia że prze - kwit - nie

œ̋ œ ‰
 32 ∑ b œœ .. Œ Ó Ó Œ bœ
p π
˙ œ
 32 ∑ n˙ œ ‰ Œ Ó ∑ œœ. ‰ œœ. ‰ Ó Ó

Kiedy tak patrzysz...


sł. Mieczysława Buczkówna

Andante non troppo


¸ ¸ œ¸# œ # œ̋ ‰ #3œ̋ œ̋ 3
 44 ∑ 43 ∑ 45 ˙
3 3

œ #œ 4
Kie - dy tak pat - rzysz więd - ną

œ œ œ nn œœ 5 Œ
 44 ˙ . 43 œ b œ # œ 43
¸
3

œœœ ‰ Ó Œ
3

œ œ œ œ 4
˙. œ œ bœ #œ ˝ >
π f¸
 44 ∑ 43 ∑ 45 Œ b œœ ‰ Ó Œ 43
b >œ
11
¸ ¸
4
3 œ̋ b œ̋ ¸ ¸ ‰ Œ ¸
œ. bœ œ 4
4 ‰ bœ œ b œ œ̋ b œ̋ œ . ¸
3

#œ œ œ ˝ ˝ œ
wszyst - kie kwia - ty na - wet te któ - rych mi nie da - łaś
¸
b œœ ‰
4
3 4
Œ Œ œ bœ œ Œ Œ Ó ‰ nœ
3

n œœ 4 œ œ.
p > p
ß
3 ∑ # œœ Œ Œ 4 ∑
4 œ 4
>

 Œ Ó ∑ ‰ ¸ ¸ ¸# œ¸ œ œ̋ ‰ œ̋ œ̋ 43
3 3

œ œ œ œ ˝ ˝

>œ œ bœ œ- . kie - dy tak mil - czysz gas - ną


>œ œ œ # # œœ
 b œ . ‰ œ œœ
œ ‰ ‰ ¸‰ Œ Ó 3
˝ # ˙˙˙ œ
# œœ
4
>œ ˙ >
 ‰ ¸ œ #œ ˙ Œ
œ ¸
bœ œ œ œ œ #œ œ
¸‰ Œ Ó 3
4
3

œ 3
n œœ

¸
 43 œ ¸ ¸ 4 ¸
œ œ. b œ̋ œ Œ ‰ #˙. œ ≈
3 3

œ œ 4 #œ
wszyst - kie sło - wa na - wet te któ - rych

# œœ Œ
 43 ‰ œ Œ 44 ∑
bœ œ b˙ œ nœ
f >
p
3

 43 # œœœ Œ Œ ∑ 44 ∑
# >œ >

f
¸ ¸ ¸ ˙ œ
 43 b œ 44
bœ œ̋ œ # œ¸. ¸
œ œ œ̋ Œ Œ Œ ¸ ‰ ¸ ¸ 5
œ.
3

˝ œ. œ 4
˙
nie wy - po - wie- dzia - łaś na - wet te któ - rych

˙
 43
44
Ó Œ ‰ œ œ #œ bœ Œ Œ Œ 45
3

œ œ œ
œ nœ ‰ ˝œ ˝œ ‰
˘œ f

Œ ‰ œœ̧ œœ̧ ‰
‰ œœ ≈ Œ Ó 43 ∑ 44 œ ˙ #œ œ Œ 45
‰ œ ˙
˝

U
 45
¸ ¸ ¸ ¸
¸≈ Ó
3

˙ œ œ œ¸ n œ # œ
3

œ œ
nie - wy po - wie - dzia - łaś.

p U
 45 ∑
w œ
π w œ
 45 Ó Ó ‰ œ. œ. Ó.
3

#œ. œ

12
Już kocham cię tyle lat
pieśń na baryton
sł. Konstanty Ildefons Gałczyński

p
4
Lento espressivo

‰ œ̋ œ ¸ ¸
4 ∑ ∑ Ó Œ 43 œ̋ # œ̋ œ œ 44
Już ko - cham cię ty - le

4
4 3 4
www w
b www
Ó # ˙˙˙ 4 ˙˙˙ Œ 4
p f p
œ˙ # œ œ ˙˙
 4 ww
w b wwww
b
Ó œ 3 ˙ Œ 4
4 ‰ ‰ #œ ˙ 4 4
#œ œ œ. œ̋ œ #œ
p . . p

4 b˙ œ̋ # œ̋ œ̋ n œ̋ # œ̋ œ̋3 # œ̋ n œ̋ . œ̋ œ ¸ ¸
≈ ˝œ̋ n˝œ̋ œ¸
43
44 Œ # œ n œ œ̋ # œ̋
4 ˝
lat na prze - mian w mro - ku i śpie - wie mo - że to już jest o - siem

44 # œœ n œ œ œ œ . b œœ
 44 Œ #œ ˙ . œ ˙ 43 Œ
b b ˙˙˙ # >œ # œ # œœ

 44 Ó
# ˙ œ. œ-
‰ 43 Œ # ˙˙ 44 ˙˙ . Œ
‰ #œ ‰ œ ˙ ..
. .

 ˙ # œ̋ œ̋ œ̋ b œ̋ # œ̋
‰ 46 Œ Œ ‰ ˝¿ ¿¸ ¿¸ Œ 45 ∑ 43
lat a mo - że dzie - więć (ja) nie wiem

>œ œ bœ œ # >œ
 œœ .. nœ
˙
˙ 46
˙
˙ ‰ bœ 45 ‰ œ nœ #œ Œ # œ œœ 43
œ b b ˙˙ œ
˝ #œ
 >
‰ # œœ ˙˙ ˙˙ b œœ
Œ 46 Ó ˙
#˙ 45 ‰ œ Œ Ó ‰ 43
œ.


 43 œ̋ œ̋ œ ¸ ¸ 44 œ̋
bœ œ̋
œ̋ œ̋
3

Œ Œ ‰ # œ̋ œ œ ‰
Splą - ta - ło się zmierz - chło gdzie ty, a gdzie ja

# ˙˙˙˙ ...
 43 . Œ # ˙˙˙ 44 Œ b ˙˙ ..

œœ b œ .
 43 ˙œ̇ Œ
‰ œ #˙ Œ 44 # ˙˙˙ ..
#œ œ ‰ œ œ Ó
13
b œ̋ b œ̋ b œ̋
 ‰ b œ̋ œ̋ œ̋ ¸ œ̋ œ̋ œ̋ œ̋ 3 b œ̋ œ œ̋
3

Œ ‰ œ b œ̋ œ̋ œ̋ 4 ‰

# œœ.
i
już nie wiem i myś - lę w pół dro - gi, że tyś jest re - wol - ta
œ
3 #œ œ œ œ
 œ #œ œ nœ #œ Ó ˙
# # ˙˙ 4 Œ ‰ ˝
œ
 Œ bœ œ #œ nœ
Œ
œ n œ œ b ˙˙ 3 œ œ œ œ bœ

˙ 4 Œ #œ
3
5

n œ n œ3 nœ ˙
 #œ 44 U
‰ œ̋ œ ‰ b œ̋ œ # œ ‰ ¸ œ . n œ̋ ˙ ˙
3

Œ œ Ó
klęs - ka i mgła, a ja twe rzę - sy i lo - ki.

U U
 ∑ 4 ‰ œ
4 # œ ∑ Ó Œ # b b œœœœ œœ
 #œ
ß π
 U

∑ 4 Œ ∑ Ó Œ ‰ ∏
4
œ #œ œ #˙ œ #œ
u

Instrumentami potrząsać
pieśń na baryton
sł. Konstanty Ildefons Gałczyński

3
Andante con moto

2 ∑ ∑ ∑

wwœ.. Œ n ˙˙ .. Œ œœœ # œ œœ œ œœ
 32 bœ bœ œ nœ nœ b œ ˙œ . œ n œ b œ œ #œ œ
n b bœœœœ b n œœœœ œ
œ
>
f b˙
 32 œ œ Ó Ó
˙. ˙. b˙
# ˙w . # ˙w . #w.
#w.

 ∑ ∑ ∑ 44

œ œ b œœ œœ œ
#œ œ n œœ
œ œ # œœ # œœœ # œœœœ
 Œ #œ œ œ Œ Œ # Œ Œ œ Œ œ 44
œ œ œ


Ó
Œ œ bœ œ w 44
#œ #˙ œ #œ œ #œ œ
Œ œ #œ œ œ w
#w #˙ œ #œ
14
(h=q) più lento
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
 4 f˝
¿ ¿ ¿ ¿
3 3 3

˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ‰ ˝ 5 ˝ ˝ ˝ ˝ Œ ‰ ˝ ˝ ˝ 6
4 4 4

mœ .
In - stru - men - ta - mi po - trzą - sać, gdy wscho - dzi księ - życ gdy lek - ka

œ #œ
œœ b œ b œ
4
4 œœ 5 # # œœ # œ 6
3

‰ œ #œ
# œ b n œœ b œœ b œœ
‰ n œœ
œ
4 œ œ
‰ 4
.
œ. b œ n œ.
4 œ
œ œ œ œ œ bœ
#œ Œ 5 n b ˙˙ œœ ‰ 6
4 nœ 4 4
5

F
¿ ¿ b¿ ¿ b¿ ¿
6 ¿ b¿ ¿ œ̋ œ̋ œ œ. b œ̋ b œ̋ œ̋ Œ
3

44
3

4 ‰ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ Œ Œ
noc i słod - kie szme - ry na o - kół ko - nie wień - czyć kwia - ta - mi

# # œœ œœ n œœ
4
6
œ œ œ œ œ œ Œ b œœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ bœ œ 4
3 3 3

4
3 3

6 ˙. nœ œ œ #œ œ n ˙˙˙
4 #˙. Œ œ #œ œ 4
4
œ #œ
3 3

œ
 44
œ̋ œ̋ œ̋ bœ œ bœ n œ̋ œ œ̋
œ œ ‰
3 3 3

Œ
mo - rze ko - ły - sać na pier - siach jak żo - nę po -

œœ œ œ œ œ ‰ œœ œ œœ œ # œœœ b œœ
3 3 3

 44 bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3

bœ œ œ œ œ

 44 gg ˙˙ ..
3 3

# ## ˙˙˙ ..
3

g ˙. Œ Œ
.

 # œ̋ n œ̋ œ̋ b œ̋ œ œ bœ œ 3 ‰ œ̋ œ̋ œ̋ œ̋ # œ̋ . b œ̋ œ̋ # œ œ̋ 32
Œ nœ bœ ‰
3

˝ ˝ ˝
chmur - no - o - ką, wi - tać po - ran - ki i - dą - ce zza gór jak dzie - ci ze

 Œ ‰ bœ œ œ ‰ œ
¸ œ b œ œ œ œ 32
¸
œ #œ œ b˙
¸ nœ #œ nœ œ œ

 ˙ #œ œ œ œ Ÿ̇
œw Œ Ó Ó 32

(h=q) più lento


¿ ¿3 ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ˝¿
 32
Tempo I
œ
3

44
œ Ó Ó ∑ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ 46
szko - ły. In - stru - men - ta - mi po - trzą - sać, gdy

wwœ.. w. œœ œ
 32 bœ bœ œ nœ nœ b œw . œ n œ œ œ 44 bœ œ œ œ #œ œ. œ 46
œ
f p œœ
œœ
 32 #œ #œ 44 # œœœ nœ œ b œ
# ˙w .
˙.
# ˙w .
˙. Œ 46

15
¿ ¿ ¿ F œ̋ œ̋3 b œ̋ b œ̋ 3
6
¿ œ̋ œ̋ œ̋ œ̋ . œ̋ b œ̋ œ ‰ n œ̋
˝ ˝ ˝ Œ Ó. 5 4
3

4 ˝ 4 ˝ 4
wscho - dzi słoń - ce, us - ta ko - bie - ty po - ko - chać nad wszyst - ko nad


4
6 œœœ œ œ œ # œ # œ # œœ œ n œœ œœ # œœ œ 5
4 œœ Œ Œ b ˙˙ 4
4
Œ n ˙˙
# # œœœ # œœ nœ œœ œ œœ œ
6 5 #œ Œ Œ 4
4 Œ Œ 4 n ˙˙ 4
˙

œ b œ̋ œ # œ̋
 44 b œ̋ n œ̋ œ̋
3

œ̋ . œ̋ # œ̋ œ̋ œ̋ œ̋ œ̋ œ̋ # œ̋
3

Œ
3

˝ ˝ ˝
słoń - ce i księ - życ. Świat do ser - ca przy - cis - nąć jak bu - kiet

œ #œ ˙.
4
4 ˙˙ #œ œ nœ bœ œ ˙˙ .. Œ
˙˙
˙.
3

 44 ˙˙ Ó # b ˙˙ .. Œ
˙

œ̋ œ̋ œ̋ œ b œ̋ œ̋ œ̋
 Œ ‰ œ̋ œ̋ # œ̋ ≈ œ̋ ˝œ̋ #˝œ̋ ‰ b œ̋ ‰
b œ̋ œ̋
Œ ‰ b œ̋
˝
fioł - ków a ser - ce za - wie - sić nis - ko nad zie - mią jak gwiaz - dę wró -

 ∑ œ˙ œ # # ˙˙˙ nœ œ bœ #œ #œ
3

˙ œ

 ∑
œ
# # ˙˙
bœ ˙ œ
Œ Ó
˙ œ

f
#œ.
 œ nœ # œ̋ w œ
œ 22 Œ Ó
3

żą - cą po - go - dę.

˙˙œ.. U
w U
 22 w
n ˙˙˙ # # ˙˙˙ Œ bœ bœ œ nœ n˙
∏ U

Ó Œ #˙.
‰ œ œ œ b œ œœ #œ
œ
22 ˙ w
#w w
3
#w w
u
16
Sen uśpionemu
pieśń na baryton
sł. Leopold Staff

F
 ## 4 ∑ ∑ œ œ̋ œ̋ œ œ
4

# # 4 b œœœ œ œ œ œ
Sen, uś - pio - ne - mu,
œ œ œ œœœ # œœ
 4 b œ œ œ
œ œ # œœœ ‰ œ ‰
œ œ œ œ œ # œœ œ
œ œ œ œ
f p
œ
 ## 4 bœ œ œ œ #œ œ œ
rit.

4 œ œ œ œ
œ œ œ œ ˙ ˙

 ## # œ̋ œ̋ œ̋ œ̋ œ œ #œ œ̋ œ̋ œ œ œ̋ œ̋ œ̋ œ̋ œ œ̋ # œ̋
dał mi zło - te klu - cze, A - bym na ja - wie ot - warł szczęś - cia wro - ta. Zbu -
##
 ‰ #œ ‰ œ ‰
œ œ
#œ ‰ œ œ œ ‰
œ œ
‰ #œ
œ œ œ œ
#œ œ œ
 ##
Ó Œ œ
#˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

 ## œ œ œ œ̋ œ̋ #œ œ̋ œ̋ œ œ̋ œ̋ bœ
œ œ̋ œ̋ œ̋ œ̋
dzo - ny, z dłoń - mi pu - sty - mi się włó - czę i jest bez - dom - na cią - gle
##
 ‰ œ ‰ œ ‰ #œ ‰ œ b œœœœ nœ œ œ
œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ

 ## œ œ œ œ œ nœ œ #œ
b œ œ œ œ œ
œ œ
˙ ˙ n˙ #˙ œ

fœ œ̋ œ
 ## œ̋ n œ̋
¸ œcresc. œ œ̋ œ̋ œ̋ œ̋ œ̋
œ. œ œ œ
ma tęsk - no - ta. Kląć sen czy ja - wę, ja - ko próż - ne ce - ny? W o -

#
 # b œ˙˙ œ œ˙ œ œ œœ n œœœ b œœœ œœ œ œ œœ
n œœœ œ # œœ œ œœœ œ
˙ ˙ n œœ œ œ
œ
 ## nœ œ œ
œ
cresc.
œ œ œ #œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ
œ
#œ œ
œ
17
œ F cresc.
 ##
œ œ œ̋ œ̋ œ. œ̋
œ œ̋ œ̋ œ œ̋ # œ̋ œ̋ œ̋ # œ̋ œ̋

œœ
boj - gu wi - tam cud ży - cia łas - ka - wy. Lecz wasz dar je - no spra - wił,

œ œœ œœ œ œ œ œ
## œœ œ œœ œ œœ gg œœœ gg œœœ

œœ œ
œ œ # œœ œ nœ œ œ
ggg œœœ g œ
ggg œœœ g
f p
 ## œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ

f
 ## #œ. œ̋ œ œ̋ œ̋ b œ̋ œ ¸ rit.
œ̋ # œ̋ œ̋ nœ œ. œ œ œ

b œœœ
o Ka - me - ny, że nie od - róż - niać u - miem snu od ja - wy.

œ nœ œ œ
## gg n œœœ œ
gg # œœœ n œ b œ œœœ œœ œ ggg b bœœœœ œ œ œ œ
 œ
ggg n œœœ g œ
ggg # œœœ g
œ œœ œ œ œ ggg œœœ œ
f
œ
 ## œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ
rit.
œ
œ nœ œ #œ œ œ œ œ
nœ #œ œ œ œ
œ

Jestem z tobą
Nr 1. z cyklu „Trzy pieśni”
sł. Mieczysława Buczkówna

Andante

 22 ∑ ∑ ∑ ∑

 22 Œ œ #œ œ #œ Œ œ #œ œ œ nœ bœ œ #œ
3

œ œ œ
p
 22 ∑ Ó b œœ ‰ Œ ∑ Œ b œœ ‰ Ó

 ∑ ∑ Ó Œ œ Ó 32
#˙ œ œ œ bœ
To ja je - stem z to - bą

˙
 œ- Œ œ #œ nœ Œ Ó Ó b˙ 32
3

#œ œ œ #œ bw œ
f
.
 Ó b œœ ‰ Œ ∑ Ó b œœ ‰ Œ ∑ Ó # œœ b œ. œ. . 32
œ
18
2
3 ¸ ¸ œ b˙ #œ. œ̋ œ Œ Œ œ 2 œ
œ œ œ œ 2 #œ
3

œ #œ nœ
kie - dy od - py - cha cię blask śnie - gu. I ślis - ka ścia - na,

œ œ www œœœ
2
3 Ó Œ œ œ œ ww œœ Œ 2 ∑
2
3

p ß
3

3 ∑ b b œœ
‰ # œ œœ
˙˙˙˙ œœœœ
Œ 2 ∑
2 2

 Ó Œ œ œ œ̋ # œ¸
#œ nœ
Ó Œ #œ œ œ œ œ
i pus - te ok - no. Ja jes - tem z to - bą

 ˙ Ó ∑ œ œ #œ ˙ Ó
# # ˙˙˙ #œ
p
π 3
 œ œ Œ Ó ∑ ∑ ∑
> . œ.

 œ̋ œ¸œ̋ 32 œ
¸ ¸ ¸ ¸ 42 œ . # œ¸ w 22
#œ œ nœ œ œ Ó Œ œ Ó
3

œ ˙.
#˙.

˙>˙˙˙
kie - dy o - pusz - cza - ją cię
˘
sło - wa. Kwia - ty i lu - dzie

# œ n b œœœœ # ˙˙
# œ Œ
 Œ Œ 32 Ó œ Ó
# www
42 Ó Œœ
. œ. œ
Ó 22
p .
p
 Ó # œœ Œ 32 ∑ Ó 42 ∑. # œ. œ 2
œ # ww . 2

bw w w. œ
 22
32 22 Œ Ó
˙ #˙

ww>
Jes - tem z to - - - - bą.

# >˙ # >˙ 22 # ww
 22 ∑ ∑ ∑ 32 Ó #˙ #˙
f ƒ
 22 22 Œ œ # œœ
# œœ # œœ # œ
3

Œ Ó ∑ ∑ 32 ∑
œ w
w

 ∑ ∑ ∑ ∑

˙˙ .. U
˙˙ ..
 Œ Œ œ #œ œ œw
#œ ˙ ˙.
˙.
Œ
π
 ww U
Ó Œ #œ #œ bœ Œ
˙. Œ ˙ ˙.
˙.
19
Bezlistny jeszcze
Nr 3. z cyklu „Trzy pieśni”
sł. Leopold Staff

Andante tranquillo

 44 ∑ ∑ Ó Œ ‰ œ¸ œ œ̋ œ̋ œ̋ ¸ ¸ ¸
bœ œ #œ
Bez - list - ny jesz - cze drze - mie

4 œ. b œ̋ # œ n œ ˙.
‰ œ bœ œ #œ œ œ œ
4 #œ œ œ
3

œ œ bœ #œ Œ
œ
p ¸
œ œ œ #œ œ ‰ Ó œ bœ œ œ œ œ œ œ
4 ‰ œ
œ œ
œ #œ œ #œ bœ œ
4 bœ. œ ˙ ‰
Œ ‰ œœ ˙˙
œ ˙
˝

#œ. ¸ œ̋ œ̋ œ̋ ¸ œ b œ3
 ‰ bœ œ # œ n œ̋ Œ ‰ n œ¸ bœ 43
3

œ ¸
3

#œ œ bœ œ.
las ża - łos - ny, po - la śpią na - gie w drę - two - ty u - wię - zi.

œ œ #œ œ
 œ
#œ bœ
œ bœ nœ œ œ œ œ
#œ #œ ggg ˙˙˙ ‰ bœ œ #œ 43

 bœ œ œ bœ ‰ # # œœ .. ‰ n œœ ..
œ œ gg b b ˙˙
3

œ bœ
Ó
œ œ˙ œ œ ‰ Œ Ó gg b ˙ bœ 43
˙ œ Œ
˝

¸ ¸ œ. œ̋ œ
 43 œ Œ Œ 44 Œ ‰ # œ¸n œ¸ œ¸b œ ‰ œ œ b œ̋ . # œ̋ ‰ # œ¸ 45
3

˙ ˝

œ œ œ bœ bœ œ
Wtem ptak za - kwi - lił je - den wśród ga - łę - zi i

. . . . œ œ #œ nœ #œ œ
 43 œ œ bœ œ#œ œ 44 Œ ‰ # œ # œ n œ # œ. n œ œ bœ ‰ œ œ bœ œ
45
f
˙. ‰ # œœ .. œ ‰ œœœ ... œœ
 43 œ
Œ
3

œ bœ. œ 4 ˙. œ œ
#˙. 4 ˙. Œ ˙ ‰ œœ .. #˙ œ Œ 45
˙. ˙ #˙ œ

bœ bœ œ œ œ. œ̋ œ̋ ¸ ¸# ˙ U
 45 œ̋ œ̋ #˙ w œ
3 3

œ #œ œ
na - gle ca - ły świat pe - łen jest wios - ny!

œ œ bœ U
œ
 45 ‰ œ b œ œ œ b œ œ # œ # œœ œ œ ‰ #n œœ b œœ œœ # œ œ b œ œ œ bœ
œ #œ œ #œ ˙.
œ # œ nπ
¸
 45 ˙˙ .. œ # œ b b œœ . b œ œ œ Œ
dim. e rit al fine
Œ U̇
œ #œ œ bœ œ .
Œ Œ ww ww œœ
3

w w œ
20 u
Józef Świder
JÓZEF ŚWIDER urodził się 19 sierpnia 1930 w Czecho‌wicach-
Dziedzicach, zmarł 22 maja 2014 w Katowicach. Pochodził z rodz-
iny o muzycznych tradycjach – zarówno ojciec, jak i dziadek grali
na organach w miejscowej parafii pw. Św. Katarzyny. Tam też
młody kompozytor należał do chóru oraz sam grywał na organach.
   Wykształcenie zdobywał w Liceum Muzycznym w Kato-
wicach, a następnie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej
(późniejszej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego)
w klasie fortepianu Stefanii Allinówny. Równolegle studiował
również teorię muzyki pod okiem Adama Mitschy oraz kompozy-
cję u Bolesława Woytowicza, a naukę kontynuował w Accademia
Santa Cecilia w Rzymie pod kierunkiem prof. Goffredo Pet-
rassiego.
   W 1952 roku rozpoczął pracę dydaktyczną na Akademii Muzy-
cznej w Katowicach, gdzie w późniejszych latach został również
kierownikiem Wydziału Kompozycji i Te‌orii Muzyki oraz pełnił
funkcję dziekana i prorektora. W latach 1985 -1999 zawiadywał Ins-
tytutem Pedagogiki Muzycznej w cieszyńskiej filii Uniwersytetu
Śląskiego. Ponadto prowadził zajęcia na Podyplomowym Studium
Chórmistrzowskim przy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Bydgoszczy, którego przez pewien czas był także
dyrektorem.
   Poza działalnością pedagogiczną zajmował się również chóra-
listyką. W 1955 roku założył chór im. Stanisława Moniuszki, działa-
jący w Czechowicach, który przez wiele lat należał do czołowych
zespołów muzycznych Śląska. Był również wieloletnim dyrektorem
Związku Śląskich Kół Śpiewaczych i Instrumentalnych oraz dyrek-
torem artystycznym Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.
   Był jurorem wielu konkursów chóralnych o krajowym
i międzynarodowym zasięgu, m.in. Legnica Cantat czy Gaude Can-
tem w Bielsku-Białej. Jako kompozytor muzyki chóralnej otrzymał
szereg nagród i wyróżnień, między innymi na Festiwalu Polskiej
Muzyki Chóralnej za najchętniej wykonywane utwory w 1984 roku,
Nagrodę Orła Białego na Festiwalu Pieśni o Ojczyźnie w Kraśniku
w 1985 roku, Puchar Śląskiej Polihymnii za szczególnie często
prezentowane i cenione chóralne kompozycje współ‌czesne, Medal
Jana Fojcika przyznawany przez Polski Związek Chórów i Orkiestr
w 1985 roku, czy radiową Nagrodę im. Stanisława Ligonia w 1986
roku.
   Dorobek kompozytorski Józefa Świdra to dzieła wokalno-
instrumentalne: oratoria (m.in. Oratorium Legnickie, Oratorium

22
ku czci Matki Bożej Bocheńskiej, Silesiana), trzy opery, do których
libretto za każdym razem pisał śląski poeta Tadeusz Kijonka
(Magnus, Wit Stwosz, Bal baśni), suita poetycko-muzyczna do słów
Zbigniewa Herberta Podróż Pana Cogito, szereg utworów instru-
mentalnych, miniatury na różne zespoły wokalne a capella (Czego
chcesz od nas Panie, Elegia o chłopcu polskim, Kto szuka Cię, Usta proszą,
Moja piosnka), utwory przeznaczone dla chórów dziecięcych (Od
wieczora do rana), pieśni solowe (Chamber Music na baryton i forte-
pian, Jesienne pieśni, Canzonetta senza parole).
   Kompozytor otrzymał szereg nagród za swoje osiągnięcia,
m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż
Zasługi, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, Nagrodę Prezydenta
Miasta Katowice, Nagrodę Ministra Kultury oraz Ministra Edu-
kacji Narodowej za działalność pedagogiczną.

A. O.

23
Pieśń o Śląsku
na baryton i fortepian
sł. Emil Zegadłowicz

Dość gwałtownie (h = 68 – 72)


œ. œœ œœ œ. œœ
œœ œœ .. ¸œ œ
œ œ œœ œœ .. ¸œ œ
œ
2
2 œœ œ œœ œ Œ Œ Œ œ œ œœ œ
œ
œ œ œœ œœ
œ œ œœ œœ
œ œœ œ
f fl fl fl fl
2 œœœ œœœ Œ œœœ œœœ Œ
2 œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ nœ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ
œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ nœ fl fl fl fl œ œ #œ œ œ œ œ œ

œœ ˘œ ˘œ ˘œ œ. œœ. œœ.
zwalniać
œ œ œœ œœ.
Spokojnie (h = 55 – 60)
œ œœ œœ


Œ œ Œ œ œ̆ Œ œ Œ œ œ Œ Ó w˙ ˙
p

legato

œœœ œœœ Œ œœœ œœœ Œ œ œ Œ œ œœ Œ Ó œ œ œ


#œ #œ nœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ. œ œ œ œ œ
#œ #œ nœ fl fl fl fl . . . √
°

 ˙
∑ ∑ Ó Œ œ œ̋ œ œ
Od - na - laz - łem cię
˙
 ẇ ˙ w˙ ˙ ẇ ˙ œ œ

 œ œ Œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
(√)

 œ ˙. œ bw
œ Œ œ̋ œ̋ Œ œ #œ œ
prze - cie po - prze ty - le złód i u - ko -
œ œ
 œ
œ
˙
 ˙ œ œ œ
œ œ œ œ œ
 œ œ Œ œ œ œ #œ œ Œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ
(√)
f
˙. b˙. œ

œ -
Œ b˙. ‰ bœ œ̋ œ œ
cha - łem zie - - - mio cie - bie i mój

 œ œ œ bœ bœ bœ bœ œ b b œœœ
Œ Ó
œ bœ œ bœ

 œ œ œ
œ œ Œ bœ nœ œ bœ nœ œ b b œœ Œ Ó
œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ fl
(√)
25
p
 ˙ ˙ œ œ
żywiej zwalniać spokojnie
Ó ∑ ∑ ∑

˘œ ˘œ . œ.
# œœ œ. œ.
trud. Dni two -

œœ œœ œ œœ
 
∑ œ̆ Œ œ œ̆ Œ œ œ Œ œ œ Œ ˙
 œ
œ
ƒ p
 Ó ˙˙ b œœ œœ Œ n œœ œœ Œ b œœ œœ Œ œœ œœ Œ œ œ
˙˙ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ bœ œ œ œ œ
√ fl fl fl fl

 œ œ œ œ Œ ˙ œ œ œ ˙ œ Œ Ó
ich i no - cy spra - co - wa - ny ciąg

œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ
 œ œ œ œ #˙ #œ #œ œ œ œ #œ œ #œ œ œ

 œ œ Œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ Œ
œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ

nieco ożywiać

 Œ
b˙ œ œ œ bœ œ Œ
b˙ œ œ œ b˙

œ bœ nœ
wzrok oś - le - pły ża - rem mo - zół czar - nych rąk,

bœ bœ œ
œ #œ œ œ ˙ bœ œ œ œ œ

˙ œ
œ #œ #œ œ

 œ œ œ œ Œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ


wolniej (lirycznie)
˙. ˙.
 œ œ œ
uspokoić

Œ Ó Ó œ œ œ

œ bœ
czy - tam z two - jej twa - rzy

œ œ œ bœ œ œ
 ggg n ww ggg ww ggg www ggg ˙˙˙ ggg ˙˙˙
w w
p
 œ Œ ggg ## wwww ggg ## wwww ggg www ggg ˙˙˙ ggg ˙˙˙
œ #œ œ œ

bœ. œ̋ ˙ œ œ- œ œ-

˙ œ- -̇
Œ œ Œ Œ œ- b˙
jak z bib - lij - nych kart psalm wie - czys - tej pra - cy

 gg www ggg ˙˙˙ ggg b ˙˙˙˙ ggg # b ˙˙˙˙ ggg n ˙˙˙˙ ggg wwww ggg b www
g
 gg ww ggg ˙˙˙ ggg bb ˙˙˙ ggg # bb ˙˙˙ ggg nn ˙˙˙˙ ggg wwww ggg www
gw
26
 œ b œ œ- U
stopniowo przyspieszać
˙ Œ bœ œ ˙ Ó ∑ ∑

√ √
i sta - lo - wy hart.

œœ œœ .. ¸ œœ œœ œœ
bw
 ggg b b ww ∑ ∑ œœ œ œ . œœ œ œ œ Œ
œœ œœ
œ œ œ œ
p fl fl
 gg b www ∑ ∑ œœœ œœœ
g œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ nœ œ œ
œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ nœ fl fl

p
 ∑ ∑ ˙ #˙ œ #œ œ œ œ œ bœ œ


œ √œ .
Z wnę - trza twe - go, zie - mio z ża - ru two - ich

¸œ œ œ
 Œ œœ œœ
Œ Œ
œœ œœ œœ œ # œœ œœ .. œ œœ œœ œœ Œ œ œ Œ œ bœ Œ
# œœ œœ # œœ œœ # œœ b œœ
œ. œ. œ. œ. œ. . . . .
p
 Œ œœœ œœœ Œ Œ œœ œœ œœ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ bœ œ œ Œ bœ œ Œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ œ #œ œ œ œ œ œ # œ œ b œ. œ. œ. b œ. œ.

 b˙
coraz mocniej i gwałtowniej
n˙ #˙ #œ #œ œ œ #œ œ #œ œ #˙
Ó Ó


œœ b√œœ ..
hut, ro - dzi się wie - czy - sty od - ro - dze - nia głód,

b œœ b œœ œœ
 Œ œ œ #œ
b œœœ œ œ . œœ œ œ œ Œ b œœ œœ Œ œ n b œœ Œ
b œœ b œ
Œ œ œ n b œœ
b œœ b œœ b œ
œœ b œœ n # œœ œ ˝ œ. œ.
. . . . . . . .
 Œ bœ bœ bœ bœ œ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ Œ œ œ Œ Œ bœ bœ œ
b œ. b œ. b œ bœ œ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ. œ. œ. œ. b œ. b œ. œ
. .

> >œ >œ # >œ >˙ >œ >œ >œ # >œ >˙
 nœ œ
Œ Ó

√ √ √œ . √
z ryt - mem twar - dych go - dzin z is - krzeń twych i lśnień

œœ œœ .. ¸ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ .. ¸ œœ œœ
 n œœ œ œ . œœ œ œ œ Œ œ œ œœ 
œ  œœ œœ œœ œ œ
nœ œ œ œ œ
œœœ œœœ
 œ œ #œ œ œ œ œ œ
œœœ œœœ
œ œ #œ œ œ œ œ œ
#œ #œ nœ œœ œœ œœ
œ œ #œ œ œ œ œ œ # œ # œ n œ. œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ ˙ ˙ œ œ œ œ ˙.

(√œ ) √ √
z ło - ża no - cy wsta - je no - wej e - ry dzień

œ œœ œœ œœ œœ œœ .. ¸ œœ œœ œœ œœ œœ
 œ Œ œ œ œœ  œœ œ œ . œœ œ œ œ Œ œ œ
œ 
œ œ œ
œœ œœ œœ œœ
 œ œ œœœ œœœ œ œ
#œ #œ nœ œœœ œœœ œœœ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ nœ
#œ #œ nœ √ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ nœ
27
ƒ œ ˙ -̇ œ -̇ -̇
œ œ œ ˙
 Œ

œœ √œœ .. √
z ło - ża no - cy wsta - je no - wej e - ry

œœ ¸ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
 œœ 
œ  œœ œ œ . œœ œ œ œ Œ œ œ œœ 
œ 
œ œ œ œ
œœ œœ
 œœ œœ
œ œ
œ œ œœ œœ
œ œ
œœœ œœœ œœœ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ nœ œœœ œœœ œœœ
œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ nœ
√fl √

w œ

coraz wolniej i ciszej
Œ Ó ∑ ∑ ∑
dzień!

 ∑

œœ

œ

œ ˙˙ Ó œœ œœ œœ ˙˙ Ó
œ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ ˙˙
ƒ
 Ó Ó Ó
˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
> > > > >


spokojnie
Ó ˙˙˙ Ó ˙˙˙ ∑ w˙ ˙ ẇ ˙
˙ ˙
p
 ˙˙ Ó ww ww œ œ œ œ œ œ Œ
˙˙ ww ww œ œ œ œ œ œ œ
(√) √

p
powoli (lirycznie)

 ∑ ∑ Ó œ œ ˙
œ œ ˙. œ
Od - na - laz - łem cię prze - cie

 w˙ ˙ ẇ ww ww ww
˙ w w w
p
 œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ w w w
(√)

 œ Œ œ œ w ˙ ˙ bw œ
Œ Œ œ
po - przez ty - - - - le złud i

 ∑
ww
w
œœ
œ Œ Ó
b ww
bw
œœ
œ Œ Ó

 ∑ œ œ œ œ œ œ Œ Ó œ œ œ œ œ œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ

28 ° * ° *
p
˙ w œ ˙. b˙ w
 #œ œ Ó

b b ww
u - ko - cha - - - - łem zie - - - -

 www œœœ bw
∑ w œ Œ Ó ∑

 ∑ œ œ œ œ œ œ Œ Ó ∑ œ œ

œ œ œ œ #œ œ œ œ œ

° * °

˙
 b ˙- . œ-
wyraźnie recytować tekst

b˙ ˙ Ó œ Œ
œ œ w- ∑

œœ
- - mio cie - bie i twój trud.

 œ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

 œ Œ Ó ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
(√)
*

œœ .. œœ œœ
coraz wolniej

œœ œ . œœ œ œ œœ. œœ. œœ. .


¸ œœœ
 œœ œ œœ œ Œ  œ œ Œ œ Œ
œ œ
p
 œ œœœ œœœ Œ œœœ œœœ Œ
œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ nœ œ. œ. œ. œ.
œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ #œ nœ

œœ. œœ. œœ.


 œ œ Œ œ œœœ.
Œ Ó ∑ ∑

 œœ œœ Œ œœ œœ Œ Ó Œ Ó
ww œœ
œ. œ. œ. œ. ww œœ
√ 29
Moja ziemia
na głos solowy (tenor, sopran) i fortepian
sł. Władysław Młynek

Dość żywo, lecz spkojnie


# 6
 # 8 ‰ œ œ œœ .. œœ ..

œ œ œœ̋ œ œ œœ ..
p legato
 # # 68 œ . œ œ œ œ œ . œ œ œ œ
œ nœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ
œ. œ œ. œ. œ œ.

# œœ ..
 #
œœ
œœ .. ‰ œ # œœ œœ œ œœ œ. ‰ œ œœ œ œœ œœœ
F
 ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ œ. n œ. œ œ. œ. œ œ.

## ¸
 b œœœ œœœ œœœ œœ
œ œœœ œœ
œ 98 nœœœœ œ
œœœ b œœœ œœ ‰ œœ œœ 68
œ œ œ
˝

 ## œ bœ œ œ œ œ œ œ 9 œ œ
œ bœ. œ nœ
bœ œ
œ œ. œ œ
œ œ
œ 68
bœ. œ œ. œ 8 œ. œ œ

¸
nieco zwolnić
# ¸ ¸
 # 68 n œœ
œ œœ œœœ n œœœ œœœ n œ œœ b œœ ‰ b œœ
nœ œ n œœ . œ̋ œœ
p
 # # 68 œ. œ nœ
œ œ œ
œ nœ. œ œ œ œ œ .n œ
œ nœ œ œ œ. œ bœ œ œ œ œ bœ
œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ

##
dość żywo, lecz spokojnie

 n œ̇ . œ̋ œ œ̋
∑ ‰
œ œ œœ .. ‰
œ œ œœ̋ œ œ
p
 ## œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ
œ. œ œ. ∑ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ .

30
## p
 ∑ ‰ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
œ œ œ œ œ œ. Œ.
Mo - ja zie - mia to dom

# ¸ ¸
 # œœ̋ œ #œ œœ . œ œœ .. Œ. ‰ œ #œ œœ . œ

œ œ œ œ
 ##
œ œ
œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ. Œ. œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ

# ¸ ¸ œ¸ œ¸ œ¸ ¸
 # ¸ ¸ ¸
¸ œ ‰ ¸
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
¸
z mięk - ką ko - łys - ką dzie - cię - cą z myś - lą ot - war - tą

# œ
 # œœ .. Œ. ‰ œ œ œ.
œ œ
œ ‰ ‰ œ œ

 ## œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ. œ œ
œ œ œ
œ. Œ. œ. œ œ. œ ‰

# ¸
 # ‰ ¸ ¸ œ ¸ ¸ œ. ∑
œ œ œ œ œ.
¸
bez o - błu - dy i fał - szu

# œœ ¸ ¸ ¸ ¸
 # . œ œœ . œ œ œ œœ . œ œ œ œ
¸
œ. œ. œ. œ

œ
 ## œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. nœ. œ œ œ œ œ. œ

f
powoli

#
 #
44
zwolnić
∑ Œ ‰ œ. ˙ Œ
œ
¸
to mi - łość,

# ¸
 #
œœ œœ œœ œœ œ 44 gg # ˙˙˙
œœ œœœ # œœœ œ œ
n œœ œ g ˙ ˝
Œ ‰ œ œ
˝
f p
 ## bœ. œ
œ bœ œ œ œœœœ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ 44 gg # ˙˙˙ œ œ
œ. œ bœ. œ. gg ˙ Œ œ œ

# p f energicznie
 # œ œ̋ œ̋
œ Œ œ œ̋ œ̋ œ œ
œ œ
œ œ
u - śmiech i płacz twar - da dłoń oj - ca
## œœœ
 œ Œ Œ ‰ œ œœ Œ Œ ‰
œ œ œ œœ π
f
 ## œœ
œœ Œ Œ Œ Œ  œ œ œ
œ
œ œ œœ
œ œ œœ
31
p nieco zwolnić Tempo I
p
##
 ‰ œ̋ œ̋ œ̋ œ . œ̋ ˙
˙
6
8 ∑ ‰ ¸ ¸
œ
¸ ¸ ¸
œ œ œ œ
˙˙˙ ..
˙ ..
i po - ca - łu - nek mat - ki, Zie - mia mo - ja to

#
 # Œ ∑ 6 bœ.
8 gg œ .. . œ. œœ ..
gœ g œœ .
p
## ˙˙ ... 6 g œœ .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
 ˙˙ . Œ ∑ 
8 gg œ . gg œœœ ... œ œ œ
g

# ¸ ¸
 # Œ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
œ. œ œ
¸
œ. œ #œ œ œ œ œ œ
książ - - - ka dro - ga - mi rów - niut - kich li -
# œœ ..
 # œœ ..
œ. œœ .. œ. œœ .. # œœœ ... œœœ ...

 ## œ œ
nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
bœ œ œ #œ. œ .

# ¸ ¸ ¸
 #
¸ œ̋ ¸ œ̋ ‰ œ̋
#œ. œ #œ œ œ œ #œ. œ
te - rek ru - szam na dłu - gie wę - drów - ki przez

# ¸
 # # œœœ ... œœœ ..
. n # œœœ ... œœœ ... n # œœœ ... œœœ œœ
œ

 ## œ œ
œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ .n œ # œ
œ œ #œ
œ. œ
œ œ œ œ
œ. œ
nœ #œ œ œ œ œ œ œ œ
œ.
#œ.

# ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
 # nœ œ œ œ nœ œ ‰ œ œ̋ nœ œ œ œ

n œœœ
wa - ły sta - rych zam - czysk przez mgła - wi - ce ma -

#
 # ‰ n œœ ‰ œ
n œœœ ‰ n œœœ ‰
n œœ
n œœ ‰ n œœœœ ‰ œ
n œœ œ
F
 ## œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ
œ .n œ œ. œ .n œ œ. œ .n œ œ.

##
zwolnić powoli

 nœ. œ. Œ ‰ œ. 44 ˙ Œ
œ

n œœ œ œœ ˙ œ nœ
44 ggg # ˙˙˙
- - rzeń to mi - łość

# œ œ œ
 # ‰ n œœœ ‰ œœ ‰ # œœœ œœ œ nœ Ó œ œ
f p
 ## œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 44 gg # ˙˙˙ œ œ
œ .n œ œ œ œ œ . œ œ. œ œ. g ˙
Œ œ œ

32
p f p
##

œ œ̋ œ̋ œ Œ œ œ̋ œ̋ œ
œ ‰ œ̋ œ̋ œ̋ œ . œ̋

œ œ ˙˙˙ .. i
œ œ ˙ ..
uś - miech i płacz twar - da dłoń oj - ca po - ca - łu - nek

# œœ
 # œœ Œ Œ ‰ œ œœœ Œ Ó Œ
œ œ œ œ π
f
 ## œœ
œœ Œ Œ Œ Œ  œ œ œ
œ ˙˙ ...
˙˙ . Œ
œ œ œœ
œ œ œœ

f żywo i energicznie
przyspieszać

## ˙ nnb ˙ ˙.
 ˙ Œ #œ œ
mat - ki Mat - ko mo - - - ja

# n œ œ œ œ œ œ
 # ‰ œ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ n b œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ ‰ # œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ
3 3
3

˝
3
f 3

¸ F
 ## œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3

œ œ œ œ œ œ œ œ n b b œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ

-̇ œ
b ˙ Ó Œ #œ œ œ œ
Oj - cze two - ja mo - wa

œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ


 b ‰ œœ œœ n œœœ œœœ œœœ œœ œœœ œœ œœ œœ œœ
3 3

Œ Ó
3

œ œ œ œ œ œ
f 33 3 3 3

 b œ œ œ œ œ œ œ œ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ # œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
3 3

Œ Ó
œ œ œ œ œ œ

zwolnić
spokojnie
œ ¸ ¸
b Œ œ œ ˙. œ Œ ‰ œ¸ œ ¸ ¸
˙ œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ
to mo - ja myśl i pieśń u - sy - piam i bu - dzę się

œœ œœ
b Œ Ó ∑ ∑ ‰ œ œœ œ œ
œ ˝
p π
 b # œœ Œ Ó ∑ ‰ nœ œ œ œ. œ̋ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ
œ

b
¸ ¸ -
œ œ œ. œ ‰ ¸ ¸ œ. ¸
‰ œ- ¸
œ œ œ œ œ œ ˙

œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ
w jej me - lo - dii wi - ję z niej wian - ki niań - czę ją

œœ œœ œœœ œœ œœ
b œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œ
˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝

 b n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ
œ
33
p
¸ ¸
zwolnić

b
powoli
¸ ¸ ¸ ˙ 3 ∑ ‰ œ n œ̋ œ̋ œ œ̋
œ œ¸ œ¸ œ œ . œ ˙ 4
w ci - chej ko - ły - san - ce lal - ki. Nad sza - rą gru - dą

œ œ œœ œ .. ˙
b œœ œ œœ . ˙˙ Ó 3 œœ œ œœ œœ ˙˙
œ 4 œœ n œœœ œ œ œ œ ˙ Œ
˝
π p
 b nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ 3 œ œ œœ œœ œœ œœ ˙
3 3 3 3

Ó 4 œ œœ œ œ œ œ n ˙˙ Œ

œ œ̋ ¸ ¸ ¸ ¸
b œ̋ œ̋ œ œ ‰ œ œ œ Œ Œ ‰ œ n œ̋ œ̋ œ œ̋
w mym rę - ku pła - kać nie trze - ba, nad wy - ko - szo - nym

˙
b ‰ œœ œœ n œœœ œœœ œœœ Œ ‰ œœ n œœœ œœ œœœ œœ ˙˙ Œ
# ˙˙ œ œ ˙
π p π
b œ
‰ œ œœœ œœ œœ œœ
œ œ œ
˙
n ˙˙ Œ
œ
‰ œ œœœ œœ œœ œœ
œ œ œ
˙
n ˙˙ Œ

nieco ożywić

-
‰ œ œ̋ ¸ ¸
b ˙ œ œ œ œ Œ ‰ œ n œ̋ œ̋ œ œ̋ ˙
œ

¸ œ œ
ła - nem pła - kać nie trze - ba, nad za - pom - nia - ną pie - śnią

b ‰ œœ œœ n œœœ œœœ œœœ ˙


# ˙˙ Œ Œ ‰ œœœ œœ
œ ˙˙˙ Œ ‰ œœ œœœ œœœ œ œœ
F
œœ œœ œœ œœ œœ
b œ œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ œœ
˙
n ˙˙ Œ Œ
œ
‰ n œœ
œœ
œ
˙˙
˙ Œ ‰ œ œ œ œ
˝
zwolnić
f- F p
żywo i energicznie

œ
œ̋-
¸
b œ 44 ¸ ¸ ¸
‰ œ̋ ‰ œ- ‰ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
œ œ- œ œ œ œ œ œ œ

˙˙ œ œ
pła - kać trze - ba pła - kać trze - ba, lecz gło - wy zwie - szać nie

b ˙ Œ 44 ˙ Ó ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ggg # ˙˙ œ
f F p
˙
 b ˙˙˙ Œ 44 g ˙˙ Ó œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ bœ œ œ œ

F
b ˙ ˙ ‰ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸
œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
wol - - - no i jak sze - re - gi tych

œ œ œ œ
 b œ œ œ œ #œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ
f p
b œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ bœ œ œ œ
œ
34
¸ ¸
b ˙. Œ ‰ ¸ ¸ œ ¸
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
gór

œ œ œ œ
i jak kom - pa - nie tych

 b œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
f F
b
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ
œ

œ. ¸ œ.
b œ̋ ¸
œ œ̋ ¸ œ̋ #œ Œ
œ œ

#œ œ œ œ œ œ œ œ #œ nœ œ œ œ #œ œ œ
la - sów jed - nym ryt - mem ser - - - ca

œ œ
b ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ nœ œ ≈ # œ œ
f
 œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ nœ œ œ #œ œ œ œ œ #œ œ œ nœ œ œ œ
b œ œ

œ̋ œ̋ œ
b œ̋ œ̋ œ̋ œ̋ ˙. Œ

œ œ œ œ his - torœœœ
œ œ œ
kro -
czyć przez - ię tych dni

œ œ
b Œ ≈ œ #œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ #œ œ œ œ
p
œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ
b œ œ
Œ œ #œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ

F f
œ œ œ̋ œ̋ ˙ œ
b Œ œ œ ˙ Œ

œœ œœœ œœ
i śmia - ło sta - nąć przed świa - - - tem

œ œœ œœ œœ
 b œœ œœ ‰ œœœ œœ œœœ œœœ œ œœ Œ Œ œ œ œ ≈ œ œ#œ œ œ
#œ œ
F F
 b # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ b œœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
Œ Œ nœ œ œœ

œ œ. œ̋ ˙ œ
b Œ œ œ ˙ Œ
¸ szej mo œœ œ œ
œ œ œ œ œ œ ≈
z uś - mie - chem na - - - - wy

œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ
 b œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ œ #œ œ #œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ
¸
 b # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œœ œœ œœ ‰ Œ
œ œ œ nœ œ œ
œ
œ œ

35
f ƒ˙ . F
˙ œ ¸
b
zwolnić
Œ œ œ œ Œ œ̋ œ
z du - mą na - - - szych pieś - ni z wytr - wa -

œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ¸
 b œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ Ó œœ œœ œœ œœ ‰
œ œ
3

˝
ƒ
3 3
F
 b # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ Ó
œœ œœ œœœ œœ
œ ‰
˝ 3
˝
3 3

¸ ¸ p
œ. ¸ ¸
b 42
¸
jeszcze wolniej
œ œ œ œ œ œ ‰ ¸ ¸ ¸ œ. œ ‰ œ œ
œ œ œ
łoś - cią sta - rych dre - wie - nek bo my z tej zie - mi z jej od -
¸ œœ
b ‰ œ œœ œœ ‰ Ó Œ ‰ Œ ‰ œœ œœ œ 2
4
3

œœ œœœ œœœ œœ œ
3

œ œ œ œ ˝
p
 œ œ œ
‰ œ œœ œœ ‰ Ó Œ ‰ œœ œœœ n œœœ Œ œ œ œ œ 2
b ˝ œœ œœœ œœœ œœœ œ 4
3
3

¸ œ.
 b 42 œ œ œ̋ 44 œ̋ ˙

œ
œ œ
de - chu i pięk - - - - na

œœ n œ œ œœœœ ® œ œ œ œ
¸
 b 42 œ œœœ œœ
œ
44 ®
œ œ œ Œ
˝ œ nœ

 b 42 ggg œœœœ
œ œ œ œ œ œ 44 gg n ˙˙˙˙ Œ
œ œ g

tempo dowolne
ƒœ
¸ ¸ ˙ œ ,
b ‰ œ n œ̋ œ̋ ‰ Œ œ n œ̋ œ̋ ˙ œ

˙˙ √ œ
˙˙ œ œ œœœ
a o - na a o - na za to sa - ma

œ œ
b ®œ œ œ ∑ ∑

˙˙
b ˙˙

˙˙˙  ∑ ∑
˙

p π
dość żywo, lecz spokojnie
, U
b œ œ œ œ ˙ Œ n # # 68 ‰ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ Œ.
œ œ œ œ œ œ œ.
śpie - wać nam bę - dzie Mo - ja zie - mia to dom

n # # 68
¸
b ∑ ∑ ∑ ‰ œ #œ œœ . œ
π
œ œ
b
œ
6 œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
∑ ∑ n## 8 œ .

36
# ¸ ¸ œ¸ œ¸ œ¸
¸
 # ¸ ¸ ¸ œ
¸ œ ‰ ¸
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
¸
z mięk - ką ko - łys - ką dzie - cię - cą z myś - lą ot - war - tą
## œ
 œœ .. Œ. ‰ œ œ œ.
œ œ
œ ‰ ‰ œ œ

 ## œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ. œ
œ œ œ œ
œ. Œ. œ. œ . œ ‰

# ¸
 # ‰ ¸ ¸ œ ¸ ¸ œ. ∑
œ œ œ œ œ.
¸
bez o - błu - dy i fał - szu

## œœ ¸ ¸ ¸ ¸
 . œ œœ . œ œ œ œœ . œ œ œ œ
¸
œ. œ. œ. œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
 ## œ. œ œ. œ. œ œ. œ œ
nœ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ

f
zwolnić szeroko
U,
# ¸
 # ∑ Œ ‰ œ. 44 ˙ # œ œ̋
œ
¸
to mi - łość, mo - ja
¸
# œ 44 g # ˙˙˙ ...
œœœ # œœœ
 #
œœ œœ œœ œœ œœ
n œœ œ gg ˙ .
˝
Œ
˝
F f p
 ## bœ. œ
œ bœ œ œ œ œ œ œ œ n œ œ œ œ œ œ œ œ œ 44 gg # ˙˙˙ ... Œ
œ. œ bœ. œ. gg ˙ .

f
## ˙.
żywo i energicznie
œ ˙.

w Œ ∑

œœ
œœœœœ œœœ œœœ
zie - mia.

## œ œ >œœ
 ∑ ≈ œœœœœœœœœœ œœ œ œ œ œ Œ
œ œœ œœ
ƒ >œ >
œ

 ## ∑ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœœœœœ


œ
>œœ
œ œœ œœ Œ
#œ œ
> œ
>
37
Nocna pieśń
na sopran i fortepian
sł. Tadeusz Kijonka

#œ œ œ #œ
Andante (q = 80 – 84)
#œ ˙ #œ # œ # œ œ ‰ # œ̋
 4 #œ
4 n˙ #œ œ œ #œ
#œ œ œ #œ
p π
œ œ #œ
 44 Œ ∑ ∑ Œ œ œ #œ 7
7

œ œ #œ 7

° *

p
 ∑ ∑ Ó Œ œ
O

œ ˙ #œ œ œ nœ œ̋ bœ œ bœ œ #œ
 ‰ œ bœ œ #œ
œ bœ œ #œ
p π
œœœ
œ œ œœœ
 Œ ‰ ¸ ‰ œ
œ b œ¸ 
7

˙ #œ œ œ nœ
7 7

° *

poco rall.

U
˙. , U
˙. , p œ. ¸
 43 œ œ 44
#œ œ
O O pro - szę od -

w ˙. ˙ ..
˙. 34 ggg ˙˙ .
 w Œ 44
p

 43 gg b ˙˙ ..
∑ ∑ 44
g b˙.

,
 44 43 œ # œ
44
bœ #˙ œ
œ ˙ œ bœ 43


- - - - - pro - - - wadź mnie księ - ży - cu i

b œœ ˙
4
4 œ #œ œ œ # œ œ œ # œ 43 # ˙˙ #œ 44 œ Œ Ó 43
#œ œ œ #œ œ
7

#œ œ bœ
œ #œ œ bœ œ
4
4  
œœ  #œ œ bœ œ 43 ˙˙ # # œœ
44 œ Œ Ó
œ 43
œ
38 ° *
4 b˙.
4
3 œ. œ̋ œ̋ 3 4
œ̋ 4 œ 4 b˙. 4
trwaj do świ - tu w ok - - - nie mo - - -

 4 ‰ b b œœœ
3 n œœœ b œœœ n œœœ œœ 4 ‰ 3 4
œ 4 b œœ b œœœ n œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ 4 ‰ b bb œœœ n œœœ œœœ œœ b œœ
œ œ 4
œ

 3 ˙. 4 w 3 .
4 ˙˙ .
4
4 ˙. 4 4
w

F
œ. œ̋ 44 b œ̋ œ̋ b ˙
 44 43
œ̋
˙ Œ œ
œ̋ bœ 43
im niech mrok twe o - czy w krąg roz - świe - cą

3 œ. œ. 4 b œœ . œ b œ˙ .. b œ
 4 ‰ b œœœ n œœœ œœœ œœœ b œœœ œœœ œœœ
4 3
4 œœ .. œ b˙ œ. 4 b œ. œ b ˙. œ bœ 4

 4 ˙. œ. œ b˙ œ.
bœ 3 b˙ œ 4 œœ œbœ bœ 3
4 ˙. bœ 4 4 b˙. 4

¸
 43
44
œ. bœ œ bœ ˙ œ 43 bœ œ œ ˙ œ œ Œ Œ
bo tak się cze - goś dzi - siaj bo - ję

 43 ˙.
˙. 44
bw
w 43 b ˙ . ˙.
˙˙ ..
˙.
˙˙ ..
˙.
p
˙.
 43 b ˙˙ .. 44 ww bw
43 ˙˙ .. b˙.
bœ. ¸
œ œ bœ œ œ
bœ œ œ
F f
˙. #œ œ nœ. œ̋ b˙.
 Ó 44 œ œ
œ
niech mrok twe o - czy w krąg roz - świe - cą

œ œ œ œ œ ¸ ¸ œ
 ˙. ˙. 44 ‰ # œœ œœ # œœ œœ œœ ## œœœ ‰ # œ ‰ œ ‰ n œœœ œœœ œœ
œ œ ‰ # bb œœœ œœ œœ œœ b œœ ‰ œœœ
˙. œ œ œ œ œ œ
f
˙.
 bœ. Œ # ˙˙ œœ ˙˙ ˙ bœ
¸ 44 ˙ b œ ˙ ggg ˙˙ ˙.
œ œ w ˙ bœ
bœ. œ œ w
poco rall.
p ¸
 ˙ Ó 43 œ. œ œ 44 bœ #˙ œ 43 œ
44 b ˙
#œ œ ˙
bo tak się cze - goś dzi - siaj bo - ję.

bœ œ œ œ œ œ œ ˙
˙.
 b œœ œœ œœ b œœ ‰ # œœ œœ œœ 43 ggg ˙˙ ..
44 g b ˙˙
gg ˙ ggg ˙˙˙ 43 ggg b ˙˙ Œ 44 ∑ 

p

 ˙˙ ˙ 4
3 gg b ˙˙ ... 44 b˙
ggg b b ˙˙ ggg ˙˙˙ 43
ggg ˙ Œ 44 ∑
˙ g b˙ g b˙
39
poco più agitato p
 ∑ ∑ Ó Œ ‰ œ¸ ¸
bœ. œ œ œ
W tę noc głę - bo - ką

bœ. œ œ œ œ œ
 Œ bœ ˙ ‰ bœ œ œ Ó bœ. œ œ bœ œ œ
π
 Ó Œ ‰ bœ
¸
Œ
bœ ˙ bw bw
b˙ bw bw


poco accel.
¸
 Œ œ
˙ œ
œ
Ó Œ œ bœ. œ œ œ
w tę noc ciem - ną gdy w leś - nej głu - szy

˙
 b œ . œ œ œ ˙œ bœ
b b b ˙˙˙˙
b
 bœ. œ b œœ b bb œ˙˙ .b œ œ b œ n œ˙˙ .n œ œ n œ n n ˙˙˙
b ˙. œ œ bœ ˙

 ˙ #˙
bw bw w
bw bw w ˙ #˙

˙ œ #˙.

rall.

œ œ ∑
wo - ła pu - chacz

 ˙˙ ˙˙ b ˙œ b ˙ ˙ œ nœ #œ œ6 œ œ œ œ œ6 œ œ œ œ œ6 œ œ œ œ œ6 œ œ
œ œ œ œ
˙ ˙ œ b˙ œ
f
 ˙. œ ˙ b˙ ˙. œ
˙. œ ˙ b˙ ˙. œ

p p
poco più lento
(quasi recitativo)
¸ ¸

¸ ¸ ¸ ¸ ¸
Œ bœ. œ bœ œ œ¸ œ¸ œ¸ œ # œ¸ Œ ‰ œ œ œ #œ ‰ œ
> >
chcę by ktoś czu - wał ra - zem ze mną czu - wał ze mną i

bw
 ggg b bb www ∑ ggg ˙˙˙ Ó
g
p
 gg b bb www ∑ gg # ˙˙˙ Ó
g
b œ̋

(più cantabile)

 œ̋ b œ̋ b œ- . œ̋ b œ¸ œ¸ ‰ n œ̋ b œ œ
rall.
bœ bœ œ bœ œ
mo - ich zwie - rzeń chciał wy - słu - chać i zwie - rzeń chciał wy -

 ggg b bb ˙˙˙ b œw
Ó bœ ˙ ˙ Ó
w b˙


bœ bœ
Ó gg b ˙˙˙ ww ˙ b ˙˙
˙ Ó

40
p Tempo I
bw œ n˙. ˙

œ Œ Œ 3 œ 4
œ 4 4
słu - - - - chać, by ktoś u -

 Ó œ bœ œ nœ ˙ b˙ ˙ n˙ ˙ ˙ ˙ ˙ 3
4 ggg ˙˙˙ ... 4
4
π p
.
 w ˙. œ b˙ ˙ 3 gg ˙˙˙ .. 4
w ˙. œ 4 g 4
b˙ ˙ œ̋

, œ̋
œ.
 44 43
44
43
œ œ œ # œ̋ œ̋ 44
#˙ #œ œ ˙ #œ nœ
ci - szył wszyst - kie lę - ki i skrył w ra - mio - nach

˙˙ 3 # # ˙˙ œœ 4 ˙˙˙
4
4 ggg ˙˙˙ ˙ 4 #˙ œ 4 Ó 3 œ
4 ‰ # œœ
œœ # œœ
œ œ
œœ
œ
œœ
œ
4
4

 4 gg # www 3 ˙ bœ 4 ˙˙ Ó 3 ˙. 4
4g 4 ˙. 4 4 ˙. 4

f.
˙
 44 43
44
œ ˙. ˙ Œ œ 43
swo - - - ich moc - - - - nych a

 44 ‰ œœ œœœ # œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ 43 ‰ œœ # œœ œœ


œ œ œ
œœ # œœ
œ œ
44 ‰ œ œ œœ œœ # œœ n œœ œ
œœ # œœ œ œ œ œ œœ 43
œ

 44 w 43 ˙ . 44 ˙ . œ 43
w ˙. œ
˙.
f ,
œ. # œ̋ œ̋ œ̋ œ̋ b ˙
 43
œ̋ 44
43
œ̋ œ̋ œ bœ œ 44
ja śpie - wa - ła bym pio - sen - ki, a las by

œ. #œ. 44 n œœ . œ b ˙. ˙.
 43 # œœ .. œ n˙ #œ. n œ. œ b œ˙ .. œœ #œ 43 n ˙ . 44
f p
#œ. ˙.
 43 b ˙ œ n˙
œ 44 œ
œ
œ.
˙. œœ #œ b˙.
43 ˙ .
44

F
 44 43
œ ˙ œ bœ œ ˙ œ œ Œ Œ Ó œ 44
œ
mi - wtó - ro - wał noc - ny a

˙. ˙. ˙. ˙.
 44 w 43 b ˙ . ˙˙ .. ˙˙ . 44
w # ˙˙ .. .

 44 ww w ˙˙ .. b˙.
43 œ. ¸ ¸ 44
œ œ bœ œ œ œ. œ œ
bœ œ œ œ. œ œ
41
ƒ˙ . œ̋
#œ œ #œ nœ. n˙.
4
4 œ
ja śpie - wa - ła bym pio - sen - - - ki

œ # œœ œ œ œ # œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
4
4 ‰ # œœ œ # œœ œœ n œœ # œœ # œœ n ˙œ
œ #œ ‰ # œœ # œœ œœ ‰ # œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ
ƒ
4 ‰ # œœœ # œœ # œœ œœ n œœœ œœœ # œœ n˙ ‰ # œœ # œœ œœ
4 w œ œ œ œ # ˙˙ œ œ œ ˙. œ
˙ ˙.
w ˙ œ

˙

˙ œ
43
œ 44
Œ œ #˙ œ 43 œ
#œ œ
a las by mi wtó - ro - wał

œ œ œœ œœ ‰ œ œ œ 3 ˙. 4 g ˙˙ ˙ 3 ˙
 œœ œœ œ œ # œœ œœ # œœ 4 ggg ˙˙ .. 4 gg ˙ ggg ˙˙ 4 ggg ˙˙ Œ
p
˙. ˙ b˙
 ˙
˙ 3 ggg ˙˙ ..
˙
4 ggg # ˙˙ ggg ˙˙ 3 gggg ˙˙ Œ
˙ 4 4 4 
˙

p più lento
˙
 Œ œ 44
#˙ nœ œ #œ
noc - - - ny a las by

bœ œ œœ bœ œ œœ .
œ nœ œœ œ nœ œœ ggg ˙˙˙ ..
 44
p p


44
Œ
œœ
#œ œ
œœ
œœ
œœ
#œ œ
œœ
œ œ Œ ggg n ˙˙˙ ...
° *
rallentando e smorzando
,
 44 œ #˙ œ 43 œ #œ œ #˙ nœ


mi wtó - ro - wał noc - -
√ b -œ ny.
bœ œ
œ
˙ ˙ #˙ œ #œ œ œ
 44 ggg ˙˙ ggg ˙˙ 43 ggg # ˙˙ Œ
π
nœ œ œ
 4 gg # ˙˙˙
4 ˙
ggg ˙˙

43 ggg ˙ Œ Œ œ œ #œ œ œ
g ˙
°

 ˙ Œ ∑

(√) bœ œ bœ œ bœ œ
b b ˙˙˙
˙
œ #œ œ œ œ œ
 Œ

œ œ œ n ˙˙˙
 œ œ #œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ

42
Jan Wincenty Hawel
JAN WINCENTY HAWEL kompozytor, dyrygent, pedagog.
Urodził się w Pszowie na Śląsku 10 lipca 1936 roku. Absolwent
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, gdzie otrzy-
mał wielokierunkowe wykształcenie u znakomitych artystów
pedagogów, takich jak Bolesław Szabelski, Karol Stryja, Stanisław
Lewandowski, Franciszek Ryling. Studia ukończył w kilku specjal-
nościach: w zakresie kompozycji (w klasie B. Szabelskiego), dyry-
gentury (w klasie K. Stryji) i pedagogiki muzycznej.
   W Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Kato-
wicach nauczał kompozycji i dyrygentury symfoniczno-operowej
i tą uczelnią kierował przez 12 lat (4 kadencje) jako jej rektor
(1981-87, 1990-96). W latach 1987-1990 był kierownikiem Katedry
Kompozycji i Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach, a od 1988 do 1990 był kierowni-
kiem Zespołu Badawczego, zajmującego się zagadnieniem Muzyka
na Śląsku – aspekty, nurty, działania, ludzie.
   Na dorobek twórczy (ponad 150 opusów) Jana Wincentego
Hawela składa się m.in.: Kwartet smyczkowy nr 1 (1959), Konstrukcje
na wielką orkiestrę symfoniczną (1965), Impresje leśne, oratorium na
recytatora, chór mieszany i orkiestrę, Sinfonietta per coro mistro a cap-
pella (1969), Capriccio-Fantasia no.1 per contrabasso (1970), Quartetto
d'archi no.2 (1971-72), Sinfonia concertante no. 2 na organy i orkiestrę,
Witraże na fortepian (1972), Koncert na gitarę solo (1978), Ballada
warszawska na chór mieszany, Partita per clavicembalo, Warsza-
wski wiatr na chór dziecięcy, Sinfonia concertante no. 6 per pianoforte
e orchestra (1979), III Kwartet smyczkowy (1980), Psalm nadziei na chór
mieszany, Trzy poematy do wierszy Czesława Miłosza na głos i zespół
instrumentalny, Oratorium polskie na solistów, recytatora, 2 chóry i orkie-
strę (1981), IV Kwartet smyczkowy (1982), Missa pro pace per coro misto
(1982-83), Medytacje wielkanocne na orkiestrę smyczkową (1983), Con-
certino for Harpsichord or Piano and String Orchestra (1985), Odgłosy
lata – muzyka koncertująca nr 2 na obój lub rożek angielski i orkie-
strę smyczkową (1985-86), Symfonia nr 7 'Musica sacra' na głos, chór
mieszany i orkiestrę symfoniczną (1990-91), Quartetto d'archi no. 6 da
requiem op. 117 (1991), Violinkonzert. Mysterium für Violine und Orches-
ter op. 130, Hymn do Matki Boskiej Pszowskiej Uśmiechniętej op. 131
(2006), Three Bagatelles for viola and piano op. 133, Pieśń o nocy op. 134
na chór mieszany (2010), Mała Ballada op. 135, Fanfara per organo
op. 136, Hymnus Gaude cantem per Coro Misto op. 137, Studium 2 „Sanc-
tus” per Tromba solo op. 138, Muzica „Credo” per Flauto op. 139, „Canto”
Ofertorium per violoncello solo op. 140, Preludio „Pater noster” per fagot-

44
to op. 141, Ritornello „Agnus dei” per trombone op. 142, Fesco „Communio”
per organo op. 143, Trionfo „Ite missa est” op. 144, Missa concertante per
stumenti e coro misso ad libitum op. 145 (2011), Mała cantata na obój
i fortepian op. 146, Mała suita na flet i fortepian op. 147, Trzy utwory na
fagot i fortepian op. 148, Inspiracje liryczne na głos, orkiestrę smyczkową
i fortepian op. 150 do sł. C. K. Norwida, Arabesco – Cadenza per violino
a pianoforte op. 151 (2012), Legenda – Impresja na wiolonczelę i fortepian
op. 152, Scherzo – fantasta per viola e piano forte op. 153 (2013), Romans
na klarnet i fortepian op. 154 (2014).
   Niektóre kompozycje zostały wydane w Polskim Wydawnic-
twie Muzycznym Agencji Autorskiej, Polskim Instytucie Muzy-
cznym, Wydawnictwie Muzycznym i Poligraficznym Merakel.
Liczne utwory są wykonywane na festiwalach muzyki współcze-
snej we Wrocławiu, w Katowicach oraz podczas takich wydarzeń
jak Poznańska Wiosna Muzyczna czy Warszawska Jesień, a także
za granicą – w krajach Europy, Azji i USA. Kompozycje przyniosły
mu wiele nagród i wyróżnień (29) w prestiżowych konkursach
kompozytorskich, m.in. imienia: Grzegorza Fitelberga, Karola
Szymanowskiego, Artura Malawskiego, Feliksa Nowowiejskiego,
Stanisława Wiechowicza, Ryszarda Bukowskiego.
   Od 1975 do 2006 stał na czele Orkiestry Symfonicznej Aka-
demii Muzycznej w Katowicach. Stworzył i w latach 1981-2006 był
kierownikiem artystycznym oraz dyrygentem Śląskiej Orkiestry
Kameralnej, z którą koncertował w kraju i za granicą, m.in. pod-
czas znaczących festiwali muzycznych – krajowych i europejskich.
Jest również Szefem Honorowym tej orkiestry. Dyryguje także
innymi orkiestrami filharmonicznymi. Dokonał licznych nagrań
archiwalnych z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia.
Jako dyrygent dysponuje różnorodnym repertuarem – od muzyki
barokowej do współczesnej.
   Jan Wincenty Hawel otrzymał wielokrotnie Nagrodę Minis-
tra Kultury i Sztuki. Jest również laureatem Nagrody Wojewódz-
kiej, Nagrody Prezydenta Miasta Katowice, Nagrody Marszałka
Województwa Śląskiego, Nagrody Miasta Katowice i Miasta
Pszowa. Odznaczony jest także m.in. Złotą Odznaką z Wień-
cem Laurowym polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Medalem
Zasłużony Kulturze Gloria Artis i Złotą Odznaką Honorową za
zasługi dla Województwa Śląskiego.

45
œ œ œ œ œ #œ œ œ œœ # # œœ œœ # # œœ œœœ # # œœ œœœœ
œ œ œ œ
œ


œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ

œœ œœœ œœœœ œœœœœ b ˙˙˙˙ accel. e cresc.


œ œ œ œ ˙
œ # # œœ œœœ œ
# #œœœœ œœœœœœ # # ## œœœœ œœœœœ
œ#œœ # œœœœœœœœ ˙˙OBJAŚNIENIA:
œ œ œ œ b ˙˙

U
œ b œ b œ dźwięku;
dowolne bwytrzymanie bœ bœ
bœ bœ bœ bœ bœ
4Q ƒ
3
molto cantabile swobodne traktowanie taktu;
∽∽∽ Uw œ œ bœ œ ∽∽∽ œ œ
 ˙ Œ . œ bœ
p F  
Gdy
powtarzać podane dźwięki,
5 Gdy
ugrupowania aż do odwołania;
3

� U U
˙ ��� b ˙
b˙ w b˙ ˙ b˙
˙ poÓ realizacji danego odcinka powtarzać w dowolnej kolejności


coś zak - wi
��� - ta, podane dźwięki (ugrupowania);
Wciąż

U
œ œ
œ b b www


krótkie wartości rytmiczne;
U F
bœ bœ bœ bœ bœ w b˙
b œ b œ b œ b œ b œb œ œ b œw b˙
 swobodne uszeregowanie
p
wartości rytmicznych;

π
falowanie dynamiczne;

F 3
b œ ∽∽∽ œ
znakiœ chromatyczne  odnoszą się tylko do nut, przy których
œ œ bœ œ. œ
3

są umieszczone; œ ˙
U
˙ w œ. UGdy
Ó ˙ # ˙ wios
˙ ˙ ˙
˙ #˙
3
wio Gdy - na

˙˙˙ œ œœ# ˙
3

œœœ
# ˙˙ coraz szybsze powtarzanie œakordu;
œ
œ bœ


œ
- ta.
Œ.
Wciąż coś zak - wi - ta, przek - wi - ta

U Ó œ
œ # œœ
œ  b b bb ˙˙˙˙˙ w
# ww œ œ


œœ
œ
f P
œœ
P
bœ œ
bœ #œ
.
π π
IMPRESJA
na
na głos
głos ii fortepian
fortepian
sł. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Jan Wincenty op. 114 
Hawel (1988)
(1988)
op. 114
espressivo con passione
œ # œ œ bœ œ
 œ #œ
U
œ #œ # # wwwww
w
 œ #œ œ
π
 œ #œ
Pianoforte
# œ U
œ #œ œ w
œ #œ # # # wwww
p

œ œ
bœ œ


Ï

(q / sec.)

 œ

œ œœ œœœ œœœœ œœœœœ b ˙˙˙˙ U


w
 œ œ œ œ œ ˙ # www # œ œ œ #œ
œ
œ œœ œœœ œœœœ
 œ œ œ œ œ b ˙˙˙˙ # www # œ œ #œ
#œ œ
Ï œ #œ œ
 œ
bœ œ œ
dinamica ad lib.

œ bœ œ œ bœ œ
 #œ œ #œ œ #œ œ #œ
U
≈
 # œ œ œ #œ
œ
U U
≈
≈ ca 30”

 U
≈ œ #œ œ #œ
œ #œ œ #œ


œœ
bœ œ

47
œ œœ œœœ œœœœ œœœœœ b ˙˙˙˙ accel. e cresc.

 œ œ œ œ œ ˙


𝄕𝄕〔 œ
œ
œ
œœ
œ
œœœ
œ
œœœœ
œ
˙
b ˙˙˙ 〕
P

4Q
molto cantabile 3
∽∽∽ Uw œ œ bœ œ ∽∽∽ œ œ bœ
V.  p F œ ˙ Œ.  
(q / sec.)
U
3
Gdy 5 Gdy
w
 # www ��
��

 # www ���

 bœ bœ bœ bœ bœ
U
w b˙
bœ bœ bœ bœ bœ w b˙
Ï p

F 3
˙. œ œ bœ œ. œ œ b œ ∽∽∽ œ


3

 œ ˙
œ.
3
Gdy wio Gdy wios - na

˙ ˙˙˙˙ œ œœ
3
œ œ
œœœ
 œ œ
œ bœ
œ # ˙
Œ. Ó œ
˙ b b bb ˙˙˙˙˙ œ œ


#˙ œœ
œ
œ
P
œœ
P P


.
π

7 2 4 f
∽∽∽ ∽∽∽ ∽∽∽ œ œ bœ œ œ bœ
 w Ó. ‰ œ

œœœ œœœœ œœœœœ b œœœœ # ˙˙˙ œœœœœ b œœœœ


Gdy wios - na za świ - ta,
œ œœ œœœ œœœœ ˙
 œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ # ˙˙˙
œœ œœœ œœœœ œœ # ˙˙ œ œœ œœœ œœœ œ
# ˙˙˙
 œ œ œ b œœ ˙ œ œ œ œ œœ b œœœ
Ï
 Ó. ‰ bœ ˙. Œ Œ bœ w
3

bœ ˙. bœ w
48 f ƒ
F cresc.
U œ #œ
 w ‰ œ #œ #œ œ #œ

b œ bœ Gdy wios - na zaś - wi - ta

œ ˙˙ b ˙˙˙
 ≈ # œ # œ œ ˙˙ bb ˙ 
Ó
 œ #œ # # # ˙˙˙˙ ˙˙ 
œ œ œ œ U  ˙˙
œ #œ w
F
P

3


b˙ #w
F

 #œ œ bœ œ œ bœ œ bœ œ
 œ  œ œ œ œ

 bœ œ ˙ ˙ ˙ #˙
Gdy wios - na zaś - wi - ta Gdy wios - na zaś - wi - ta zaś - wi - ta

˙˙ b ˙˙˙ ˙˙ b ˙˙˙ U
 ˙˙ bb ˙  ˙˙ bb ˙ w
ww
Ó Ó
 # # # ˙˙˙˙ ˙˙˙  # # # ˙˙˙˙ ˙˙˙ www
 
˙ ˙
f

3 3

#w #w
#w #w

appasionato
U f
 b˙ b˙ ˙ w
˙ ˙ ˙ b˙ b˙ ˙
œ œ #œ œ
jest
zaś - wi - ta zaś - wi - ta

  Œ.
F
gl
iss


.

˙
f

cresc.
bœ œ œ
 ˙ œ œ. œ œ #œ œ œ œ #œ
3

œ œ œ
œ
# # ## œœœ
œ
3

œ œ œ b b bb œœœœ œœœœ
jest w o jest w og - ro jest w og - ro - dzie jest w og - ro - dzie raz

 Ó ‰ Œ. Œ.

œ œœ œœœœ # œœœœœœ œœœœœœ


#
 œ ˙˙ œ œœ œœœœ ... œ œœ œœœœ # œœœœœ
œ
3

 Ó ‰.  Ó Œ ‰.
bœ  
œ #œ
F
49
improvvisamente ad lib.
œ ˙ bœ œ œ bœ b˙ U
 bœ bœ œ œ œ œ ≈
œ
3
ciem - niej raz jaś - niej. raz ciem - niej raz jaś - niej
œ bœ bœ
   ˙˙˙  
U
≈
˙˙˙˙ ... # # # wwwwww
 ˙˙ .. wwww  b b ˙˙˙
 œ
œ

 
œ œ
œ dinamica ad lib.
œ

U U
 bœ bœ œ #œ ≈ bœ œ bœ œ #œ #œ ≈
bœ œ

bœ bœ œ
raz ciem - niej raz jaś - niej

raz ciem - niej raz jaś - niej

 # ˙˙˙  
# # ˙˙˙
 
U
≈ U
≈
  bœ b b ˙˙˙  bœ
b b b ˙˙˙ œ  œ

 œ #œ
#œ #œ

a tempo
bœ bœ U
w
ƒœ bœ œ bœ

œ bœ œ

U
raz ciem - niej raz jaś - niej raz jaś - niej.

b bb wwww

accel.


b bb wwww


ƒ

50
œ
affetuoso, agevole

 
gliss.

œ
p
 
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
 œ œ œ œ

𝄕𝄕〔 œ 𝄕𝄕〔
 
〕 〕
 œ œ œ œ 
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ

  œ œ œ œ
œ œ œ œ 𝄕𝄕〔 〕 
 œ œ œ
œ œ œ œ œ


œ œ œ œ œ
 
œ œ œ
 œ œ œ œ œ
œ œ œ 

𝄕𝄕〔œ
 

𝄕𝄕〔 〕 œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ
œ œ œ œ

 
œ œ œ œ
œ œ œ œ
   œ œ œ
œ
𝄕𝄕〔 œ
 

œ œ œ
œ œ œ
œ 〕 
œ œ œ œ

p

51

œ œ œ œ œ #œ œ œ œœ # # œœ œœ # # œœ œœœ # # œœ œœœœ
œ œ œ
 œ œ œ œ œ
œ

 œ œ 
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ

# # # œœœ œœœœ # # # œœœ œœœœœ œ


# # ## œœœœ œœœœ
œ
# # ## œœœœ œœœœœ


U
bœ bœ bœ bœ bœ
bœ bœ bœ bœ bœ
ƒ

con calore

b˙ b˙ U
w U b˙

˙ ˙ ˙ ˙ Ó ˙ b˙
˙

b œ 〕
Wciąż coś zak - wi - ta, Wciąż

U U

w
ww
𝄕𝄕〔 œ œ
œ b b www

𝄕𝄕〔  œ b œ 〕
F F


π

˙ ˙ U
w U ˙ #˙ ˙ #˙
 b˙ b˙ Ó ˙ ˙ ˙ #˙

𝄕𝄕〔 
coś przek - wi - ta. Wciąż coś zak - wi - ta, przek - wi - ta

œ U
 œ #œ # www

𝄕𝄕〔  œ b œ 〕
f


π

52
teneramente

𝄕𝄕〔 # œ # œ # œ 〕
U
 w

 (UŒ) 
𝄕𝄕〔 
nœ #œ œ 𝄕𝄕〔 bœ œ
œ 〕 
𝄕𝄕〔 
bœ bœ bœ

𝄕𝄕〔 

œ #œ

𝄕𝄕〔œ œ œ 〕
 〕 𝄕𝄕〔 œ œ œ 〕

 #œ

𝄕𝄕〔 #œ #œ #œ

𝄕𝄕〔 œ# œ œ 〕
 〕
 

accel. e cresc. a tempo


F U U
w #U
w U
w
b˙ w
 b˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙

 wwwww
U
Wczo - raj kwit - ło mo - je ser - ce Dziś jaś - min.

˙ b˙ w
b˙ # www w www U # www
 ˙ ˙   w w 
˙

 wwwww
˙ ˙ w ww
 ˙ ˙ ˙ ˙  # www w ww U
˙ ˙  
f π
 b˙
U
w
b˙ # www
π
F
ripetere ad lib.

53
Cóż winien
na bas i fortepian

sł. Konstanty Ildefons Gałczyński op. 10


9 4 3
8 4 4

œ n œ b œ # œ¸ œ.
3

œ œ #œ #œ
 Œ œ œ œ œ ¸ œ b œ
œ̋ œ
œ #œ nœ. œ #œ œ nœ ˝
p
bœ nœ
  nœ b œœ œœ
nœ  œ bœ œ . Œ Œ b œœ œ œ
#œ b œ b œ n œœ # œœ. œ ... œ
bœ nœ œ
Ped.

2 4
4 4 F
 œ #œ œ nœ. œ̋
Có - żem wi -

b œ̋œ ..
 ¸ ¸
œ œ #œ #œ œ. ¸
#œ œ
≈ ˙
bœ a tempo


rit.

œ œ bœ œ ¸
nœ œ Ó Œ bœ œ ‰ Œ Ó
˙ n˙ b œ̋

2 4 7
4 4 bœ œ bœ 8 # œ̋ .
 œ n œ̋ œ̋ n œ̋
#˙ bœ œ # œ̋ ˝


nien, có - żem wi - nien, żem tak się na - błą - kał,

#œ nœ œ
œ #œ nœ nœ nœ œ
 ≈ œ nœ ‰ œ̋ b b œœ̋ œ
˙ œ˙ # œ œ ‰ bœ
˙œ #œ ˙
œ
 b œœ 
F
‰ ˝  b n œœ  ¸ Œ
bb˙
˙ ˙ b n œœ
bœ œ œ ˙ œ
œ œ
#œ.

5 2
4 4
 # œ̋ nœ bœ œ œ̋ ˙
3

‰ œ bœ nœ # œ̋
że - by w koń - cu do - cie - bie przyjść,

n œœ
n œ # # œ
 œ œœ .. bœ bœ œ #œ nœ œ # œ
œ œ #œ #œ œ œ̇ œ œ̋
˝
 bœ nœ œ. ¸
‰ œ # ˙˙ nœ œœ̋ #œ œ̋
bœ # ˙ b˙
˝
54
5 3
4 4
 œ̋ œ b œ n œ̋ # œ . n œ̋ œ bœ nœ
œ. œ
¸ œ
œ
że - by w koń - cu zro - zu - mieć, że ty -

# œœ œ n œœ # œœ
 Ó ‰ bœ bœ nœ #œ œ œœ Œ ≈ œ
#œ œ œ #œ


 Œ œ bœ bœ nœ œ œ œ
b˙ ˙ nœ b˙ œ̋ ‰ b b œœ ‰
˝

ƒœ
 #œ #œ œ nœ œ. b œ̋ œ #œ. œ̋
jes - teś łą - ka i drze - wo, i

b œ œ n œ œ # œœ # œ nœ
# œœ
#
b œœœ
 # œ̋œ b œœ̋ n œ̋ b œ nœ n œ̋
˝ ˝ #œ
¸

¸

 Ó 
 n œ¸
bœ œ
œ œ bœ

2 4
4 4
 œ œ bœ œ̋
œ bœ b˙
księ - życ, i liść.

√ #œ
b œœ
œ

 œ̋ œ ‰ œ #œ œ # œ̋ œ œ

¸ œ #œ #œ œ #œ œ #œ
f ¸
 ‰ nœ 
œ bœ œ
¸ ‰ ‰  b œ̋ œ n œ œ
 

#œ œ ¸
#œ nœ bœ bœ
œ nœ œ
nœ #œ


3 2 4 3
4 4 4 p 4

a tempo

œ b œ̋ ¸ bœ
œ œ bœ œ

œ œ
że - by w koń - cu zro - zu -

œ œ bœ
 œ œ
dim. rit.
¸ ‰ ˝
œ. #œ œ ˙
a tempo

 bœ bœ œ œ bœ nœ œ bœ bœ ‰ œ œ bœ œ̋ œ
Œ ˙ n˙
55
5 3
4 4

cresc.
˙ œ̋ ‰ ‰ œ̋ b œ b œ ¸ ¸ œ œ. bœ nœ.
œ œ bœ œ
mieć, że śmie - ją - cy się po - tok to

b œ b œœ
 #œ œ ≈ Œ œ œ Œ Ó œ # œ n b œœœ
œbœ œœ œœ œ œ

bœ n b œœ
 œ
≈  # œœ œ œ bœ #œ Œ Ó
# œ œ nœ œ
Ped. bœ

2 3
4 ƒ 4 œ̋
 ˙ œ̋ œ b œ̋ b œ̋ œ̋ b œ¸
3

‰. ˝
ty tak - że i mu - szla na


œœ
 Œ b # œœœ n œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ b # œœœ n œ œœœ œ ‘ ‘ ‘ Œ
f bœ œ œ œ bœ œ
 ‰.
n n œœ œœ œœ œœ n n œœ œœ
Œ
¸ ‘ ‘ ‘
œ nœ
Ped. Ped.

 ¸ ¸ œ̋ œ̋ b œ̋ b œ̋ #œ nœ œ œ̋ œ̋ # œ̋
˙ œ œ ˝ ˝
dnie, i Ce - re - ra świe - cą - ca nad psze-
# œ
œ œ ‹ # # œœœ
 b # œœ n œ œœ œ ‘ ‘ ‘ Œ Ó Œ Œ

bœ œ
 œœ œœ
Ó Œ ‰ ¸  # # œœœ
‘ ‘ ‘
#œ œ
Ped.

2 3 4 3
4 4 4 4
 œ̋ œ̋
˝ ˝œ̋ ˝ œ̋ ‰ ≈ n œ̋ # œ̋ # œ̋ ¸ œ #œ œ
U
Œ Œ
3

˝ ˝ #œ œ œ #˙ œ

n >œœ
ni - cą zło - tą, i zie - lo - ny wiatr, któ - ry dmie.

œ. U
œ
 #œ ‰ Œ Œ Œ ≈ b b œœ .. œœ
˝ ˙ ww ˝
w
poco rit. p ∏
 
¸
œœ ‰ ¸
bœ œ bœ nœ bœ  bœ nœ. œ
3

> bœ œ œ bœ nœ
b ww
u

56 u
Edward Bogusławski
EDWARD BOGUSŁAWSKI urodził się 22 września 1940 w Cho-
rzowie, zmarł 24 maja 2003 w Katowicach. Kompozytor i pedagog.
Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach
(1964 – teoria muzyki, 1966 – kompozycja w klasie prof. Bolesława
Szabelskiego). Studiował również w Wiedniu u Romana Haubenstoc-
ka-Ramatiego (dylom 1967).
   Od 1963 aż do śmierci pracował w PWSM w Katowicach. Pia-
stował stanowiska dziekana Wydziału Wychowania Muzycznego
oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury oraz Teorii Muzyki, jak
również dwukrotnie pełnił funkcję prorektora. Współpracował także
z Filią Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a od 1984 był kierowni-
kiem Zakładu Teorii i Pedagogiki Muzycznej Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Częstochowie.
   Edward Bogusławski był prezesem Zarządu Oddziału Kato-
wickiego Związku Kompozytorów Polskich, a także członkiem Rady
Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury
i Sztuki oraz Rady Naukowej Śląskiego Instytutu Naukowego w Kato-
wicach, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Towarzystwa im. Karola
Szymanowskiego oraz Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej.
   Jego utwory były wykonywane w kraju oraz za granicą na
najważniejszych festiwalach muzyki współczesnej. Był laureatem
wielu prestiżowych nagród na konkursach i festiwalach. Zdobył
m.in.: 1966 – I nagrodę za Sygnały na zespół symfoniczny (Kraków),
1970 – II nagrodę za Sinfonia per coro e orchestra (Kraków), 1971 –
wyróżnienie za Concerto per oboe, oboe d’amore, corno inglese, musette
e orchestra na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UN-
ESCO w Paryżu, 1975 – I nagrodę za Ewokację na bas, głos recytu-
jący i orkiestrę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim
z okazji 30. rocznicy wyzwolenia Warszawy, 1982 – III nagrodę
za oratorium Pieśń o ziemi naszej na głosy solowe, recytatora, chór i or-
kiestrę na Konkursie Muzyki Oratoryjno-Kantatowej w Katowicach,
1992 – III nagrodę za Dies irae na chór mieszany, perkusję i fortepian na
Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Schola Cantorum
Gedanensis w Gdańsku, 1993 – II nagrodę za Małą fantazję na skrzypce
solo na Konkursie Kompozytorskim im. Grażyny Bacewicz w Warsza-
wie w kategorii utworów o charakterze dydaktycznym oraz I nagrodę
za Trio fortepianowe na tym samym konkursie, 1995 – I nagrodę za
Studi per fisharmonica na Międzynarodowym Konkursie Kompozytor-
skim w Castelfidardo we Włoszech, 1996 – I nagrodę za Pater noster na
chór mieszany na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim
im. Feliksa Nowowiejskiego w Warszawie oraz I nagrodę za Concerto

58
per organo e orchestra na Międzynarodowym Konkursie Kompozy-
torskim w Krakowie, 1997 – II nagrodę za Musica per archi na Ogólno-
polskim Konkursie Kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego
w Warszawie, 2002 – I nagrodę za Lamento per soprano, oboe e organo
na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Saarlouis.
   Za swoją działalność pedagogiczną i artystyczną został uho-
norowany m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Ministra Kultury
i Sztuki I i II stopnia, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski oraz Medalem Edukacji Narodowej.

T. S.

59
MEDITATIONS
MEDITATIONS
for
for a piano
bariton and
sł. John Gracen Brown bariton and a piano [2000 - 2002]
Edward Bogusławski [2000 - 2002]

U
√-̇ U
q = ca 70 - 80 [ad libitum] a tempo

rall.
œ- . œ w
 œ- > œ .. ˙
œ- œ
3

Œ  œ- œ- œ ∑
p F p
U
 P F p
.

b ww ww b ww .. ww b ww
bw w bw. w bw
> > >
Ped. * Ped. Ped.
*

6 q = ca 70 - 80
p P π
 ˙ œ œ U̇.
3
q = ca 70 - 80 [ad libitum]
BAR.

œ- œ ..
O LIS - TE N

 œ- œ- b >œ >œ
 Œ Œ œ œ
 bœ
3


p F
 œœ œœ Œ ∑
P F
œ œ b b www
b œœ b b www
b
œ
> >
* Ped. * Ped.

6 q = ca 70 - 80
p P
 ˙ œ œ
3 œ
U- ∑
,
rall.
œ. ˙ U-̇ w œ
# >œ œ
O LIS - TEN
œ œ
 Œ
3

œ œ
∑ p p
Up
 P
Œ ∑
œœ b b www
b œœ b bb www ... œœ œœ
œ œ œ œ
> >
* Ped. * Ped. *

5 P π 7
p œ ˙. , p
 ˙ bœ œ Œ bœ bœ bœ œ
bœ œ œ œ
3

∑ œ
3 3

∑ bœ ∑
∑ ∑
p P F
LIS - TEN TO THE WIND IN THE AU - TUMN


 b ˙- . ˙- b ˙-


b bb ˙˙˙ .. ˙
˙˙ ˙˙
. ˙
Ped. * Ped. * Ped. *
U
f w> ,

>œ œ-
WOODS !

 œ
[ad libitum]
> œ>œ œ. œ- œœ- # œ- bœ œ œ.
œ œ œ.  > œ .. œ
bœ bœ œ œ œ ..
f P

b bb www ˙˙ .
˙ ..
ww ..
w.

> √-
Ped.
Ped.

61
6 q = ca 70 - 80
p P
 ˙ œ
3
œ ˙.
√ √ ∑
-̇ U-
œ œ. ˙ w œ ,
O LIS - TE N

b b œœ-
 #œ
3
œ Ó
∑ œœ œœ
π π
p
 ww .. ww . ˙˙ œœ Œ ∑
w- . w .. ˙ œ

Ped. *

π
 q = ca 70 - 80 [ad libitum]

œ
œ.
œ ..
b b œ>œ œ # >œ
 b >œ œ œ . >œ ∑ ‰ Œ
b œ- b œ- .. Œ œ ..
f > p F f
 # ww
œ-
œ
Œ
> 
# >œ  b b œœ Œ
b œ-
Ped. * Ped. * Ped. *

5 q = ca 70 - 80
p
 œ
3
œ œ œ bœ œ3 œ ˙
∑ ∑ ∑
>œ b œ p P
LIS - TEN TO THE WIND

 œ-.

poco rall.
Œ œ. Œ Ó
# œ-
π
 # # œ>œ Œ
>
#œ UŒ
œ>.. # ˙˙˙ b bb ˙˙˙ ...
œ œ œ œ
Ped. Ped.
- -
* *

f
6
˙. p
 >œ
œ. œ #˙ #œ
3
Nœ œ œ bœ œ w
3

∑ ∑

>œ # œ- bœ
 > #œ  œœ
IT SINGS AND SINGS AND SINGS

# # œœ œ #œ  >
# >œœ
>œ œ .. # œ # œ œ œ bœ
3

œœ  b œ .. œ œœ
œ œ # œ ..
f p
 ww> -
w œœ ˙˙ # ˙˙ œœ- œ
œœ ˙˙-
√ œ ˙ ˙ œ ˙
Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

π
 œ
q = ca 70 - 80 [ad libitum]

œ. -̇ # ˙- b w- œ b œ ..
 #œ œœ b œ b >œ œ
3

œ˙ œ œ
b b œœ .. b >œ
π p P P
 ˙˙ ˙˙ ww . ww ww
˙ ˙ w .. w w-
> √
√ √
Ped. * Ped. * Ped. * Ped.

62
poco rall. q = ca 50 - 60  ∑
√ 5 6
U
b œ- b ˙- b w- œ ,
 # ˙˙˙- .. # ˙˙˙- ˙˙˙ # ˙˙˙- # ˙˙˙- ˙˙˙ ..
 . .
π p sempre
 œœ ww œœ ˙ ˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙˙ ..
œ w œ b ˙˙ ... b ˙˙ ˙ b ˙˙ b ˙˙ ˙.

 P
*
bw
bw
>

2' 45 " Ped. Ped. Ped.
* * * Ped.

4 6 F
p P >
 >
recit.
Œ ‰ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Œ ∑ ∑ ‰ ‰ ∑ ∑ ∑ ‰ Œ
3 3

-
 ˙- œ- .
I FEEL A TREM - BLING SONG PLAY - ING AMONG THE AU - TUMN LEAVES

# >˙˙˙ .. ˙˙˙ b ˙˙
˙˙˙ # œœœ- .. b œœ .. b b œœœ
. . 
F

˙ ˙˙ œ
b ˙˙ ... ˙ b ˙˙˙ ˙˙
˙ b œœ ... b œœœ ... œ
b œœ

œ ≈ b >œ > b˙. > b >œ ˙ ∑
œ bœ b˙. bœ b˙
* Ped. √ * Ped. √ * Ped. * Ped. * Ped. *

q = ca 100 - 110 poco rall. q = ca 110 - 120 accel.

7 ∑ œ .. 3
> > bœ >œ ,
‰ #œ >œ
>w . b œ œ b œ . œ œ œ. œ #œ œ. # œ œ>œ
3

œ
 # b ww .. œ œ bœ #œ œ nœ bœ
Œ ƒ
# ww> .. œ
 w. #œ #œ œ bœ #œ #œ
œ 
p f
ƒ

b w> . œ
bw. œ
Ped. * Ped. *

4 q = ca 110 - 120
p P
 œ œ ‰. Ó
6 5 ∑
#œ.
q = ca 50 - 60 WIND

œœ

Ó Œ
 bœ œ œ
.
π p
ƒ f p π p
 >˙ œ- ˙- .
w> w ˙ ˙. œ
w ˙ w œ ˙ ˙. ˙. bœ
√ √ √ √ ca 5 0 " √
Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped.

63
p F p
p P
 œ- œ ‰. Ó Œ ∑ ∑
#œ #œ bœ
3
œ œ œ. œ.
∑ ∑WI -
WIND
#œ. œ .. OH THE

-
b >œ œ œ
-
. - - ND

œ #œ >œ b b œœ- œ bœ #œ œ œ œ
 Œ Œ œ œ
b œ- b œ
5

œ
ΠP >
p
 b œ- œ œ

œ œ œ
œ.  #œ. bœ œ
œ œ #œ
p P p P F
p p
 w # w- Ó Œ
w w

* Ped. *

6
f ,
 Œ w> œ Œ >
poco rall.
√ >
>œ ‰ ∑gliss. #œ œ ˙
# œœœœ # œœœœ # œœœœ # œœœœ ˙ œœœœœ >œ >
WIND

b >œ ˙˙˙ œ w

5

bœ w

 Œ # œœœ # œœœ # œœœ # œœœ ˙˙˙ œœ
œ œ w
p ƒ œ w
f
 >œ w.
>
# >œ # œ # >œ
bœ w. .
√ √
Ped. * Ped. * Ped.

4 a tempo
p P
 ‰. bœ bœ #˙ œ œ œ œ
3
bœ œ 3
œ


∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑
>
˙ 1 THE WILD WIND THE WILD WI - - - -

, œ- #œ
bœ 
 ˙-̇ ..
œ ≈
œ
œ #œ
3

 # Nb www œ
 œ ≈ bœ

p p P p

* Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

3 f
4
œ-
 œ. œ #˙ #œ œ œ
œ >œ
3>
ND SI - NGS AND SI - NGS TO

b œ5 # œ # œ >œœ ‰. #œ œ #œ
 œ œ œ #œ œ œ œ #œ

œ œ œ >˙˙ œ œ #œ
3

œ œ
#œ œ
5

œ #œ
3
bœ b˙
bœ bœ œ œ
 œ #œ
œ bœ œ œ bœ b œœ
œ
˙˙
˙ bœ

p
f

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped.

64
f
œ ˙. b w> œ
 #œ
3

∑ ∑

# œ # œ œ œ œ # œ œ œ œ5 # œ œ œ œ # œ # œ
#œ > > b ˙>˙˙ ..
NES

œ #œ b ˙˙˙˙ œ bœ
œ œœœ ˙˙˙ ˙ ..
5

 œ ˙
3

œ b ˙˙˙ ..
 œ ˙˙ œ œ œ œœœ ˙˙˙  ˙ ..
 #œ œ œ b ˙˙ bœ ˙
œ bœ bœ ƒ
f ƒ
 ‰. >œ >˙ Œ >˙
∑ ˙. ˙ ˙
Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * √ √ √
Ped. * Ped. * Ped.

6
f p π
 ∑ ‰ >œ œ œ 3
bœ œ
3

œ ˙.
U
w.
∑ ∑ U̇.
U ∑
˙˙˙˙ œ œ
CRY
, œ
A LO - NE - LY

 Œ Œ
f π
 ˙˙˙˙ Ó Œ
>œ œ
œ
f p
 b >œ ww œœ -
œœ ww .
˙ b b œœ
˙ w œ œ w ..
√ √ 1 '1 5 "

* Ped. * Ped. *

5 q = ca 80 - 90

w- œœ- ˙˙ œ. ˙ ˙˙- .. ww œ-œ


œ. œ

p
˙.
sempre
-̇  œ-
 Ó Œ
w-
œ œ

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. Ped.


*

3
p
 œ œ
3
œ œ
- ∑
˙ œ œ œ
3 3

œ œ œ
3

œ œ œ
THE OLD

˙ ˙. œ œ ˙. ˙.
 Ó

 Œ # ˙˙- .. -
b ˙˙˙ ˙˙˙ # œœ-
w- œ

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

65
5 P p
3 p
5
 w> œ œ œ
3
#œ œ œ
3
œ œ œ 3

∑ ∑ ∑
œœ- ˙˙ ˙˙- .. œœ œ˙
TUNE THE OLD TUNE CO - MES BACK TO

w> œ œ œ œ
3

˙. œœ œ˙
3


œ ˙
P p
# ww> œ-
 ww Œ
œ-
-̇ . #œ # ˙˙ œœ # ˙˙

Ped. Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *


*

f
 œ œ. w> œ ,
∑ > >
2
> ∑ U
œ > œ œœœ ˙˙˙ ,
ME 3

œ œ œ. œœœ œœ œœœ
3

˙ ˙ œ. œ œ ˙

f p f

# ˙˙ ˙˙˙ .. # >˙ # œœ # œœ # œœœ # œœ # œœœ ˙˙˙
˙ . # ˙˙˙ œœ œ œ ˙
>
Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

3
p P F p
 œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ. >
œ œ. ˙
3 3


˙˙ .. ˙˙ ..
THE OLD TUNE CO - MES BACK TO ME

˙.

p P
p-
œ
 Ó #œ #œ œ
3

œ ∑
Ped. * Ped. *

5 f
p
 Œ œ œ œ œ
3
œ œ œ #œ
3
œ œ œ 3
œ
∑ ∑ ∑ ∑
˙˙ .. ˙˙- .. œœ
SOUL MY
œ
WAR - MING
œ
WAR - MING MY

˙. ˙. œ # >œ œ œ
 #œ œ
3
3

∑ p P
p P
3


>˙  œ-
˙
Œ # ˙˙-
-̇ 

Ped. * Ped. * Ped. *

>˙ . f F
 œ Œ ‰ # >œ #œ œ œ œ œ œ ˙

3

∑ ∑
œœ œ . ˙˙- ..
SOUL
œ
REST

ww>
AND GIV - ING ME
œ œ > œ œœ
3

#˙ œ # # # œœœ ˙˙˙ # >œ # œ . œ ˙.


3

 w >œ œ . œ œ

p f p Πp
# ˙˙˙  > ˙.
 # œœœ # b ˙˙˙ >œ  # ww # œœ œœ
w œ œ
Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped.

66
P p π
 >œ >œ œ œ œ œ œ œ bœ ˙ w œ
3 3

∑ ∑ REST
AND GI - VING ME

œœ .. œ ˙ œ œ
# b œœ ... œ
3

b˙ œ œ
3

œ. œ # œ˙ . œ

p p Πp

œ. œ
b œœ .. #˙ œ # ˙-
œ . ˙ œ
œ.

* Ped. * Ped. * Ped. *

2 6 p
poco rall.
π
p P p
 ˙ œ œ œ ‰ Œ ‰ Œ Œ Œ
œ- ˙ œ
3

∑ ∑ ∑
AND GIVI - NG ME REST

œ >
˙- w> . U
w.
˙ #œ #œ. >
 w.
#œ #œ.
> w.
3

 œ œ œ. œ œ œ œ Uœ
P p œ œ. ∑ π
 œ œ œ w> . U
w.
3

bw. w.
ca 2'
Ped. * Ped. *

q = ca 70 - 80 [ad libitum]

π p π π P π p π p
 U recit.
‰ œ ˙ ‰ œ. ˙. œ œ. œ œ œ
3 3
ca 1" THE     PAST     FLARES     AND
∑ ∑ ∑ ∑ ∑


THE PAST THE PAST FLA - RES AND FLA - RES

p p
U , U
 w> . œ. w. >
w. œ. w.
√ √
Ped. * Ped.

 U
q = ca 70 - 80 [ad libitum]

FLARES     AND     WARMS     THE     SOUL ca 2"

# >œ œ œ .. œ- -̇

  Œ #œ b >œ
f
,
 >
œ œ #œ. ˙˙˙ ...

œ. www œœœ
œ.
f
 # www> ... ˙˙˙˙ ...
* w. .
Ped.

67
 U recit.

(√)
poco rall. ca 2" ONLY     THE     BIRDS     SING     TO     ME     NOW q = ca 70 - 80 [ad libitum]

U̇. bœ
˙ , >œ
 Œ >œ # œ ..
π f
 www # >œ œ œ . ww
w
P f >
U .
 wwww >
bw # bb wwww ...
bw

* Ped. * Ped.

poco rall.


b ˙- -̇ -̇ . U-
w œ 6
.. ,
>œ # œ œ œ
 # >œ q = ca 100 - 110

π π
ww .. U
 # œœœ w.
ww
w
w
ww œ #œ
œ œ
Œ
wwww ... #œ #œ
 .
wwww wwww #œ œ

ca 1 '
* Ped. *

6 a tempo
p
 œ #œ 3 œ

THE SO - FT

rall.

π 8 π P π
U
 œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ #œ # œœ œ œ œ
3 3

œ œ œ œ
3

Œ ‰ ∑ Œ
#œ #œ #œ #œ #œ œ #œ #œ #œ œœ # œ #œ #œ #œ #œ
 #œ œ œ œ œ œ


Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped.

P p
 œ >˙ .

TUNES
rall.

3 f U
p π œ3 b œ >˙˙
œ œ œ #œ œ œ #œ bœ bœ œ œ ˙
œ Nœ
3

 #œ #œ #œ œ #œ
3

œ œ œ œ œ œ
3

 œ #œ #œ #œ œ œ œ ˙
 œ bœ œ œ œ #œ #œ Nœ
bœ bœ œ œ nœ bœ #œ ˙
Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *
68
6 p P p 4 p P
,
 œ- #œ œ œ ˙.
Œ œ- œ œ >œ
3 3

∑ ∑
THE SOFT TUNES COME TO CRADLE

2 F π
a tempo
π π
#œ œ #œ œ #œ œ œ œ œ #œ >œ # œœ œ nœ
œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ

3

 œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ
œ
œ œ œ bœ œ

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped.

3 4
p f

 œ œ œ œ œ œ ˙ œ >œ
œ
3 3

œ œ
3

∑ ∑

MY SOUL COME TO CRADLE

p π f
#œ #œ œ bœ >œ b œ3 œ > 3
œ œ3 # œ œ œ œ œ œ bœ b >œ œ b œ œ # œ œ >œ œ œ # >œ b œ # œ

3 3
3

œ
 >
 œ bœ œ
#œ œ #œ œ

œ
#œ œ #œ
>œ œ bœ œ bœ

> œ œ > œ
>
* Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

5
p π ,
 œ œ. # w- œ ˙.
œ. œ
MY SOUL

poco rall. a tempo


p , π
>œ #œ  #œ #œ #œ # œ # œ3 œ
 # >œ #œ ˙˙ . ˙˙ . Ó #œ
3

œ
3

œ ˙ .. ˙ ..

 > œ
b wwœ
œ
˙˙
˙˙ œ œ œ œ œ œ
#œ ˙
> #œ œ ˙ #˙.
3 ∑
Ped. * Ped. * Ped. *

6 p F 5
,
 ‰ #œ #œ. œ
3
œ œ
3
œ œ
3
œ ˙.
∑ ∑ ∑
AND I LOVE THEM SO

p
π π F
œ œ œ œœ #œ œ #œ bœ
 #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ œ #œ bœ
3

#œ #œ
3

 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œœ #œ œ œ œ bœ
œ œ
Ped. * Ped. * Ped. * Ped. Ped.
* *
69
6
P f p p P F
 œ œ œ ˙
Œ Ó œ œ œ.
3

∑ œ œ œ œ bœ #˙
3

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
LO - - - VE LO - VE THEY WILL KEEP ME

f
# >œ œ b œ π P p
œ œ3 # œ œ # œ œ
3


3

œ œ œ #œ œ
 œ bœ œ bœ œ bœ bœ bœ œ bœ œ bœ œ œ
3

Ó
 œ œ œ
œ œ œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ #œ œ œ bœ œ bœ œ bœ œ
bœ #œ
Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped.

rall.
5 p P p P p
 œ- œ #œ. œ. bœ

. œ
3
œ œ #œ œ
3

∑ ∑ ∑ ∑
WARM THIS WIN - TER NIGHT WIN - TER NIGHT

p P p
> œ # œ œ œ3 œ -
œ œ bœ #œ b œ3 œ œ œ b œ œ œ œ
œ # # œœœ # œœ-

3

#œ #œ œ
3

#œ œ œ œ
≈ ≈
œ œ œ œ œ œ
 œ œ œ  b œœ
 œ
bœ bœ  œ bœ bœ

œ bœ #œ œ
œ

œ œ
* Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. Ped. * Ped. *
*

a tempo poco rall.


P π 4 π P 6 p
w- .
 ˙. #œ
3
œ ˙.

WIN - TER NIGHT

P
π π π > 3 œ
U- œ3 bœ 3 œ bœ œ bœ œ #œ bœ œ #œ
3

 ˙
b ˙˙
œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ #œ #œ œ
3 3

 # ˙˙ œ œ
 bœ œ bœ œ bœ œ #œ œ œ #œ œ œ œ bœ
˙ #œ
3

œ œ ∑
Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. Ped.
*


π
2 1


π
U 5 2 3
œ œ œœ ˙˙
bœ œ œ ˙ ,
3
a tempo


p p


>
œ #œ œœ ˙˙ bœ

∑ bw.
œ bw œ
œ
bw.
√ √
ca 2 '

* Ped. * Ped. * Ped. *

70
P p F p
p , p
 3 #œ ˙ #œ ˙
‰ œ œ œ œ #œ ‰ œ œ œ3 œ œ œ Œ
3


3

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
THE SONGS OF AU - TUMN THE SONGS OF AU - TUMN


3

rall.

p P p P π ,
 œ œ bœ b œ b >œ œ œ ˙ #œ œ N >œ œ
U
œ- œ #œ w
3 3 3 3

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ca 4 0"
A - RE WRI - TEN NOW ON E - VE - RY LEAF

6 q = ca 70 - 80
p
q = ca 70 - 80 [ad libitum]

-̇ U-̇ 2
œ- œ- . ,

O

œ- >œ
Œ œ-  œ- œ- œ ..
p F p
p ,

b ww- .. ww .. œœ
bw. w. œ

Ped. *

P p
 >œ œ

.
3

q = ca 70 - 80 [ad libitum]

œ- œ .. œ. ˙
 # >œ œ
LIS - TEN

œ- œ œ b >œ >œ œ
Œ œ-  bœ
3


p f
 p
-
P
>
p
-
b w
b b ww œœ b b www
b œœ b w
b b ww
œ œ
√ √ √
Ped. * Ped. * Ped.

q = ca 70 - 80 q = ca 80 - 90
6 p P p 7
œ ˙
 -̇ bœ Œ
3


U
w œ
-̇ p
O LIS - TEN
œ
 b ˙- .
 Œ
3

œ œ

p
 Œ ∑
œœ b bb www ... œœ œœ b b ˙˙ ..
œ œ œ b˙.

* Ped. *

Ped.
71
fU p
p w> U
œ ,
 bœ œ bœ œ

œ œ œ œ
∑ bœ
3 3

∑ ∑ ∑
TO THE WIND IN THE AU - TUMN WOODS !

[ad libitum]


 œœ- œ- œœ-
˙- b ˙- œ >œ œ œ .  œ .. bœ œ
œ.
f bœ
 >
˙ ˙˙ b bb www ˙˙ .
˙ ..
˙˙
˙ √
* Ped. * Ped. * Ped. *

poco rall. q = ca 70 - 80

√ √-
œ- œ œ. ˙ -̇ w œ
# œ- - bœ œ œ. b b œœ-
,
 >œ œ .. œ #œ
3
œ Ó
∑ œœ œœ
p π
 ww- .. ww- .. ˙˙-
sempre

w.
w. w. ww .. ˙
√ √ √

Ped. * Ped. * Ped.

4 q = ca 70 - 80 3
p p F p f
 ‰ œ œ ‰ œ œ
3
œ œ >˙
‰ œ œ œ >˙ .
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑
THE PLAY THE PLAY OF THE SONGS FO - REV - ER BURNS

1 f
p P F p œ œ
œ # b œœ
 œ. œ. >œ œ #œ bœ bœ
œœ œœ b œœ bœ œ
‰ Œ ‰ Œ ‰ Œ œ
 œ bœ œ œ
œœ œ œ œ bœ œ 
œ œ œ œ b œœœ
œ ∑
40" ∑ ∑
* Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

f 4 F P
>œ >œ
 bœ œ ˙
3

‰ ∑ œ œ bœ bœ œ œ œ. œ œ
3 3 3

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑
END GI - VES I - TS MY - STE - RY BACK

> P
>œ œ π > b >œ >œ
b œœ œœ #œ œ b œ ..
 #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ
#œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ #œ # œ œ œ b œ ..
#œ œ œ
‰.
œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ bœ œ
 bœ
 œœ œœ bœ œ  œœ # œœ
bœ œ > >

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

72
2 poco rall.
4 p
q = ca 60 - 70
6 3
p P p
 #œ œ œ ˙. -̇
œ-
3

∑ œ. ∑
TO BEING THE PLAY

π π P
œœ
 œ.
œ œ - - # œ- - # œ- - >˙ Œ
œ .. œ .. œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙
Œ
b œœ p
 # œœ
b œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ ˙˙ # œ.
œ œ -
# ˙. #˙. # ˙˙ #œ
√ √ √ √
Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

4 P
p p F
 Œ œ ˙ bœ bœ ˙. b >˙ . œ œ
3

∑ ∑ ∑
THE PLAY OF THE SONGS FOR -

p π P p F >œ œ bœ
œ bœ œ bœ œ œ3
œ bœ œ œ bœ

> #œ œ œ bœ
# œœ. #œ œ #œ œ #œ #œ œ b œ œ #œ œ b œ œ #œ œ #œ #œ
œœ
Œ ‰ œ ‰
œ
 œ #œ œ #œ œ #œ œ #œ œ œ œ #œ œ œ œ #œ œ #œ œ #œ bœ œ bœ œ #œ œ
œ˙  bœ œ œ bœ œ œ
œ
Ped. * Ped. *


3 p
poco rall.
π
2 5 a tempo
p π
6
 bœ
3
œ ˙ w- œ

EVER BURNS

π π P
>
b œ œ3 # œ # œ3 œ 3 ‰ œ- œ- œ œ .. œ œ- œ -̇ œ-
 -̇
 œ œ #œ 

œ œ
 œ 
 œ bœ
œ œ œ œ œ œœ- œœ ˙˙- ˙˙-
œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ ˙ ˙
Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped.

5 2 2
q = ca 70 - 80

p P p
6 p P p
 -̇ œ œ ˙.
3
-̇ œ œ œ∑ ˙
3


O LIS - TEN O LIS - TEN

π
œ π
œ
œœ
p P
b ˙- b œœ-
 .. b œ-
b >œ b œ
œ
b ˙- b œ-
Œ ∑ Œ ∑
 -
œ
œœ b b ˙˙ b b ˙˙ b b œœ ˙˙ œœ
b˙ b˙ bœ ˙ œ
* Ped. *
73

2

q = ca 70 - 80 [ad libitum]

œ.
œ.
œ ..
b b œ>œ œ # >œ
 b >œ œ œ . œ ∑ ‰ Œ
b œ- b œ- .. Œ œ ..
p F f
 # ww> f œ
œ- Œ b >œ Œ 
 b œ
b œ- #œ

Ped. * Ped. * Ped.

6 p5 p
q = ca 70 - 80
p P
 ˙ œ œ ˙
3
œ
3
œ œ œ
∑ ∑ ∑ ∑
O LIS - TEN LIS - TEN TO THE

poco rall.

œ bœ p

 Œ Œ
œ. # œ-
π
 # # œœ- Œ # œ-
U
Œ
œ .. # ˙˙˙
œ œ œ œ

* Ped. * Ped. *

f 6
>˙ . P F
 bœ œ œ ˙
3 >œ œ. œ #œ ≈ #˙ #œ
3
Nœ ˙
∑ ∑
WIND IT SINGS AND SINGS AND

P >œ -
>œ œ .. - -
 œ- >
##œœ ##œœ .... œ œ .. # œ .. œ. # # œœ  œœ # # œœ œ
Ó  œ- # œœ- œ.  œ
3

œ œ bœ
F f F
 ww> -
b bb ˙˙˙ .. w œœ ˙˙ # ˙˙˙ ˙˙-
. √ œ ˙ ˙
Ped. * Ped. * Ped. * Ped.

2 4 8
p π

poco a poco rall.
œ bœ.
3
œ w œ Œ

SIN - - - - - GS

# œ- œ # œ-
œ. # œ- # œ- # œ- # œ- # œ-
bœ bœ
 #œ œ
3

Œ œ > #œ œ œ.
3
Œ ∑
œ .. œ ∑
p p P p π

˙˙ ˙- . ˙˙- . ww ˙˙- ww ww
˙ ˙˙ .. ˙ .. w ˙ w w

74 * Ped. * Ped. * Ped.
 

# œ-

 Œ
π
,

˙˙ .
˙ .. ca 2'

75
Aneks.
Marcin Kamiński
Państwu mgr Małgorzacie i Markowi Dąbrowskim

Astry
na głos solowy (wysoki) z akompaniamentem fortepianu
sł. Mary Morozowicz (Mazury ­­­– Zełwągi, maj 1987)

Poco lento e dolce espressivo

 42 ‰ ∑ ∑

4
2 œ œ. œ #œ œ. œ œ œ œ. œ
œ œ œ
¸ œ. œ œ œ œ
œ. œ œ œ bœ #œ #œ #œ
œ
œ- bœ -
p
 42 ‰ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ

œ œ œ œ #œ
œ- œ œ- # œ-
œ-
con ° simile

 ∑ œ œ̋ . œ̋
˝
As - - - try za -

¸ œ
 œ œ. œ #œ œ. œ œ œ. œ œ œ #œ œ
œ- œ œ œ # œ- #œ #œ œ œ- œ #œ œ œ-
bœ œ
 œ bœ œ #œ œ œ œ œ œ
œ œ œ nœ bœ œ-
œ- œ- œ-

 ¸ ¸ ¸
œ œ #œ œ #œ œ œ

œ-
kwit - - - ły smut - ku i je -

œ ¸ œ ¸ # œ-
œ œ #œ œ
 ˝ œ œ #œ
œ #œ œ
œ #œ œ - # œ- œ bœ œ ˝ nœ #œ œ
œ
 bœ bœ œ #œ œ œ #œ œ œ œ
bœ œ œ- #œ #œ œ
b œ- # œ- œ-

 œ̋ œ̋ œ œ̋ #œ œ œ
>
¸
n œ- œ œ œ
sie - ni kwia - - - - - -
- -

œ- nœ
œ- nœ œ
œ n œ- # œ œ œ œ
 ˝œ œ œ œ œ œ
œ #œ œ œ
˝
˝ œ œ nœ œ
œ œ
 bœ bœ œ œ œ #œ
bœ œ œ #œ œ
b œ- œ-
° °
79
¸
 bœ Œ ¸
œ œ. œ

bœ œ- œ-
ty. Rwię je i
¸
bœ œ œ bœ bœ œ
bœ œ œ œ bœ œ
 ˝- bœ œ bœ - ˝
bœ œ ˝ œ œ
œ œ

œ œ bœ œ #œ
 bœ œ bœ bœ
œ- #œ œ #œ œ #œ
#œ œ-
b œ- # œ-
° °


 #œ ¸ ¸
nœ œ. #œ

# œ- œ- n œ-
ci - - - cha, snu - - - ję się

#œ œ-
#œ œ # œ œ nœ œ œ
 ˝ # œ œ #œ ˝ œ ˝ # œ œ #œ ˝ œ œ

#œ #œ
œ œ
 œ œ #œ œ #œ œ
œ #œ œ œ- #œ #œ œ #œ œ
œ- # œ- œ-
° °

 œ. œ̋ œ Œ

œ- œ- œ-
w mro - - - - ku mgieł.

œ
œ
nœ œ œ œ nœ œ
œ ˝œ œ œ bœ
œ
 ˝
œ œ
˝
œ œ b œ

œ #œ bœ
#œ #œ #œ œ œ bœ
 #œ #œ œ bœ bœ
œ- bœ œ œ-
# œ- b œ-
° simile

>œ ~~~~~~
Più mosso
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # œ̋
 Œ. œ̋ ‰

œ- √
Coś szuś - - - ci...

œ- œ- œ # œ-
œ œ œ
 ˝ œ bœ œ œ ˝ œ # œ #˝œ œ œ
bœ œ
œ ˝ #œ #œ œ œ

œ œ
 œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ- œ œ bœ œ œ
œ- œ- œ-
80
>œ ~~~~~~~~
 Œ. # œ̋ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ œ

n œ-
Ktoś i - - - dzie?

œ- œ- œ- œ
nœ œ œ œ œ œ #œ œ
 ˝ œ œ ˝ œ #œ œ œ
˝ œ #œ œ ˝
œ # œ

œ #œ œ œ œ
 #œ œ #œ œ œ
bœ œ
œ bœ œ-
#œ œ-
# œ- b œ-

Tempo I
œ̋. b œ- œ̋
 Œ. ‰

# œ- b œ-
To liść zes -

n œ- œ- bœ œ
#œ #œ œ bœ b œ œ ˝œ œ œ
 ˝ œ # œ œ n˝œ bœ œ ˝ bœ œ

bœ œ
 bœ œ œ œ
nœ #œ
œ œ 
œ œ œ-  #œ œ œ
œ- n œ- œ
œ-

f>
˙ œ- U π mesto
 ‰ œ̋

œ-
chnię - - - - - - ty, zes -


œ bœ œ bœ œ Œ
 ˝
œ bœ œ œ œ œ œ
œ
f
œ œ ∏

# œ œ
riten.

# œ œ œ œ-
 œ-
#œ œ  ¸
bœ ‰
œ
œ- bœ

°

U
 b˙ bœ Œ
chnięty - - - - ty.

b œ- œ- œ œ œ
U œ œ
 Ó bœ
˝ œ œ œ œ
˝

œ #œ
 U #œ
Ó #œ œ #œ œ-

# œ-
81
 ∑ ∑

bœ #œ œ œ- nœ
bœ œ œ
 ˝ œ œ #˝œ œ #œ œ ˝ œ

˝ œ #œ
œ
œ # œ œ
œ #œ
œ œ nœ œ
 nœ #œ œ nœ œ- # œ œ- # œ
#œ œ œ

n œ- n œ-

b œ-
 b œ̋ . ¸ ¸
œ œ. œ

b œ- n œ-
Snu - - - je się za mną

b œ- n œ- #œ œ œ
bœ œ œ œ nœ
 ˝ bœ œ

˝
œ œ #œ nœ
˝ # œ œ œ ˝ œ
œ

bœ œ #œ œ œ
 œ #œ
œ œ bœ œ œ œ œ-
b œ- œ #œ
œ- œ-

 #˙

œ- œ- œ #œ
sen - - - - - - ny...

# œ-
# œ œ #œ #œ œ #œ
riten.
œ œ
 ˝
œ #œ
#œ #œ œ #œ œ
œ #œ
˝ ˝

œ œ œ œ
 œ #œ œ  #œ œ œ œ- # œ
œ #œ œ œ 
œ- - œ-
°

Più lento
¸ ¸ ¸
 œ
Œ 43 Œ. œ œ œ
Za - kwit - ły

#œ œ #œ ˙˙˙ ..
 43
smorz.
œ
-̇ ..
√ ∏

œ U  ¸ ˙˙˙
 œ- # œ œ ˝ ≈ œœ̧ 43 ˙˙˙ œœœ ... œœ
œ- -̇ bbœ
82
b˙ œ œ œ ˙.

œ Œ Œ

>
b >œ
as - - - - try...

œ # œ œœ
con passione
> nœ œ
b˙ . œœœœ .... œ bœ bœ œ
œœœ bœ
bœ nœ œ
 b b ˙˙˙ ... œ
˝ bœ bœ bœ œ #œ

>
b˙ . ˙˙˙ ..œ .
.
¸ bœ œ #œ œ nœ œ
 b b b ˙˙˙ ...
œ bœ bœ # b ˙˙˙. ..œ b œ
.
˙˙˙ œœœ .. œœœ ˙˙˙˙ œ
œ ..
œ . # œœœ ˙˙˙ ...
.

 ∑ ∑ 32 ∑

# >œ . nœ œ
#œ. nœ bœ #œ bœ bœ œ
bœ œ nœ b >˙ .

3 b b b˙˙˙ ... nœ
3

œ bœ bœ bœ œ #œ
˝ #œ #œ b œ œ n œ œ 2 b b bb ˙˙˙˙ n n n œœœ
œ > >
# >œ . n œ̋ f >
b b bb ˙˙˙˙ .... >

œ bœ bœ bœ œ n n n œœœœ
#œ bœ œ nœ 3
3

#œ œ 2 b b b ˙˙˙

>

 ∑ 43 Œ.

¸
œ
¸
œ
¸ ˙
>.
za - kwit - ły a - - - -

>. .
b b bb ˙˙˙˙ ... n n nn œœœœ ... bœœœ
 b b b ˙˙˙ n n nn œœœœ 43 b ˙ . œœ œ
b˙ > ˙˙˙ ... œœ ˝
>
> p
b b bb ˙˙˙˙ .... > n n nn œœœœ .... bœœœ
 n n n œœœœ
43 bb ˙˙˙˙ .... œœœ bœ
b b bb ˙˙˙˙ œ ˝
>

bœ œ œ b˙
 ‰ ¸ ¸ ¸
œ œ bœ
œ œ #œ œ #œ
3
stry, za - du - szny zbli -
¸ ża się dzień.
¸
œ . œ bœ œ #œ œ bœ bœ
b œœœœ. ... œ bœ œ bœ bœ œ
 b œœœ b œœœ ..
‰ œ̋ b œ œ œ #œ œ Œ. b œ̋ b œ œ
œ . œ œ #œ œ œ
¸ b b ˙˙˙˙ ...
 b œœœ bœ
œœœ ˙ .
b ˙˙˙˙. ... b ˙˙ .. .
œ b œœœœ b ˙˙ ..
˙˙˙ ..
˝ .
83
>œ œ bœ
 Œ. b œ̋ œ̋ œ̋ ‰ #œ œ œ œ̋ ‰
œ
Gro - by wnet ci - che o - ży - - - ją,

œ œ
œ bœ œ bœ bœ œ œ œ œ œ # œ- œ œ œ œ nœ
 œ bœ œ bœ bœ œ œ Œ. œ œ œœ #œ œ œ bœ œ œ nœ

-
bœ # œ- œ
 œ bœ œ bœ œ œ n ˙˙˙ .. œ œ œ nœ
# ˙ .. bœ
b ˙˙˙˙ ....
-


œ̋ œ̋ œ̋ # œ- œ ∑ ∑
3

u - mar - li wsta - ną...

# œ- œ-
lugubre
b œ- # œ œ b >œ nœ œ- œ- . b œ- # œ
 bœ
œ œ bœ.  #œ œ œ
#œ œ bœ nœ œ œ
œ. bœ #œ œ
bœ. ˝ - œ-
œ- # œ œ # >œ
 bœ œ œ œ. b œ- ¸
œ- # œ- œ- . œ- b œ
- # œ-

 ∑ ∑ ∑ ∑

> >
 b b bb œœœœ ˙˙˙˙ n n nn œœœœ  b b bb œœœœ ˙˙˙˙ n n nn œœœœ 
b œ  b b b œœœ b œ  b b b œœœ
bœ bœ > bœ bœ >
> > > >
ƒ b bb œ>œœœ >
˙˙˙˙ b bb œ>œœœ >
˙˙˙˙

dim.
> > > >
b b bb œœœœ n n nn œœœœ b b bb œœœœ n n nn œœœœ
œ œ
œ œ
> >

poco parlando

 ∑ ∑ ∑ 28 ≈ ¸ ¸ ¸
œ œ œ
Ja - kiś cień

> œ
 œœœœ ˙˙˙˙ œ#œ œ
recitando

b b bb œœœœ 
œ  œœ œ  # œœœ ‰ 28 ∑
œœ > œ œ
>œ > > > π
>
œœœœ ˙˙˙˙ >
# b œ>œœœ

 œœœ b b bb œœœœ
 #œ œ bœ
28 œ̋ ≈ ‰
œ œ ˝
>
#œ n >œ
84 >
Più mosso
¸ ¸ ¸
 ∑ ≈ bœ œ œ b œ̋ œ̋ b œ- nœ ¸ ¸
#œ œ
Prze - biegł mi dro - gę jęk ci - chy

œ
œ #œ œ
 ∑ ∑ ∑
p
√>
b œ̋
 œ œ
bœ œ ˝ ≈ ‰ ∑ ∑
>

¸ ¸ ¸ ¸ ¸
 ∑ 48 Œ ≈ n œ œ- ≈ œ œ- œ Œ
to wiatr za - pła - kał...

>œ œ
#œ œ

4 ‰ Œ Œ ‰ œ
8 ¸
# œ. œ #œ œ

œ

4  Œ
bœ bœ
œ bœ 8 # œœ ..
> œ #œ œ 

Tempo I
b œ-

riten.
œ
dolce
b œ- œ Œ n œ̋ œ̋ œ̋ . œ̋
˝
to - wiatr... Ja - kieś łzy kro -

œ- œ- œ
 ‰ b œœ̧ œœ # œ œ œ œ œ œ #œ œ
- œ ˝ œ #œ œ ˝
p
- œ
œ œ bœ
riten.
b œœ̋  bœ bœ œ bœ œ
 ‰ Œ bœ œ œ œ-
œ-

 ¸ ¸ ‰ ¸
œ œ œ œ œ

œ- œ- œ- œ-
pla - - - mi świe - cą: to

œ œ œ
œ œ #œ œ œ
 ˝ œ ˝ ˝ œ ˝ œ
œ #œ
œ œ #œ œ œ #œ œ

 # œ œ œ œ
bœ bœ œ œ œ œ bœ œ
bœ œ œ- bœ œ
b œ- œ- b œ-
85
>œ >œ
 œ
‰ b œ̋

b œ-
ro - - - sa to ro - - -

œ- œ œ bœ œ œ
 ˝œ œ œ œ #œ ˝
#œ œ œ bœ # œ
œ #œ bœ
œ œ œ
 bœ œ
œ œ œ # œ
bœ œ œ œ #œ œ œ
œ œ œ >
>œ > >

U
œ œ̋ b >œ
 ‰ œ̋ ≈ œ̋
˝
bUœ
sa! to ro - - - sa na

n œ- œ

œ
¸
œ œ #œ
nœ bœ #œ bœ bœ
œ #œ œ œ
 ˝ #œ bœ œ
˝
#œ œ
U
œ œ
œ #œ œ bœ œ
 bœ #œ œ bœ œ bœ
œ
œ bœ bœ œ-
bœ > b œ-
>

b >œ >œ
 œ œ̋ . ¸
œ

bœ œ-
as - - - try pa - - - dła, to

œ- œ œ- œ
bœ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ
 ˝ œ œ œ œ
œ bœ ˝ ˝ œ bœ ˝
œ bœ œ œ bœ œ
 œ bœ œ œ œ bœ œ œ
œ œ- œ œ-
œ- œ-


 bœ œ̋ . n œ̋
˝
bœ œ œ ¸ œ
ro - - - sa nie łzy...

œ
bœ œ œ œ bœ nœ œ œ n œ œ #œ œ
 ˝ œ bœ œ ˝
˝ œ #œ œ nœ

œ
nœ # œ œ œ
 œ
bœ œ #œ # œ œ œ œ
œ #œ œ- œ œ
œ- œ
86
 œ Œ œ œ̋ . œ̋
˝
œ- œ- œ
as - - - try bez -
œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ #œ œ
 ˝ œ #œ œ ˝ œ #œ
œ œ
œ œ œ #œ œ
 #œ œ œ œ #œ œ œ
œ œ- œ œ-
œ- œ-

 œ œ œ̋ œ œ̋

œ- œ-
won - - - ne; zas - tyg - - - łe

œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
 ˝
œ
˝
œ œ œ
œ

œ œ
#œ œ œ œ

œ œ œ
#œ œ œ œ œ
œ œ- œ œ-
œ- œ-
simile

 œ. œ̋ ˙

œ œ-
smut - - - - ku kwia - - - - -

œ œ œ
œ œ bœ œ œ œ bœ
 ˝
œ œ bœ
œ ˝ œ œ bœ
œ


œ 
œ 
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ- œ œ- œ- œ
œ- √

U
 ˙ œ Œ

U
ty.
œ √œ
œ- smorzando
œ œ œ œ
 ˝œ œ œ œ œœœ Œ

œ U
 œ #œ œ
œ  #œ œ
œ 
œœœ Œ
œ- œ- œ
√ √
° 87
Pani Alicji Gottfried z zachętą do pracy

Kołysanka piastunki Bolka


aria sopranowa z Kantaty oratoryjnej „Bolesław III Krzywousty”
opracowanie z akompaniamentem fortepianu
sł. Stanisław Ryszard Dobrowolski (Płock, 22 lutego 1985)

Andantino molto e sostenuto


# 3
 4 ∑ ∑ ∑ ∑

# 3 œ œ œ œ œ œ œ œ
 4 ‰ œœ œ œœ œ œœ ‰ # œœ œ œœ œ œœ ‰ b œœ œ œœ œ œœ ‰ b b œœ œ œœ œ œœ
simile

p
 # 43 - œ œ œ œ œ - bœ œ œ œ œ
- #œ œ œ œ œ - œ œ
b œ œ œ
simile

œ œ nœ bœ
sempre con °

1
#
 ∑ ∑ ∑ ∑

œœ √œ
œ œœ- ..
riten. in tempo
# œ œ œœ œ œ
 ‰ b œœ œ œœ œ œœ Œ œœ Œ œ œ œ
<
π espress.

#
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ

#
 ∑ ∑ ∑ ∑

riten. in tempo


# œœ- .. œœ œ œ
œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ Œ œ. œœ œ œ
œ œ bœ œ œ œ- . œ œ
<

# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ

#
 ∑ ∑ ∑ ∑

-
riten. in tempo
# Œ œœ- .. œœ œ œ œœ- .. œœ œ œ
 œ.
œ- .
œœ œ œ
œ œ
˙ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ

# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
88
#
 ∑ ∑ ∑ ∑

œ œ œ œ -

# œ œœ œ œ
œ œ œ œ œ #œ
œ œ . œ œ œœ œœ œ œ . œ œ œœ œœ œ
œ œ œ œ #œ œ #œ
f
œœ œœ œœ
dim.

# œ œ œ œ
œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ

# P-
œ. œ̋
 ∑ ∑ ∑ œ̋ œ̋

œœ- √œ- œœ- √œ


riten. in tempo Lu - laj - że

# œ œœ œ
œ œœ œœ œ œ œ
 œ nœ œ œ
œœ
-
Œ œœ
-
œœ
π dolcissimo π
# œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

π
# œ- . œ̋ œ̋

œ œ œ̋ œ̋ œ̋ œ œ ˙ Œ œ. œ̋ œ̋ ¸
œ
Lu - laj mo - je ty dzie - ciąt - ko, Lu - laj mi

# œœ Œ
 Œ œœ œ œ œ œ œ bœ œ˙ œ œ n œ œ # œ œœ .. œœ œ œ
œ œ
π
# œ œ œ œ œ œ œ
riten.
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

# œ œ œ œ œ
 œ. œ̋ œ œ̋ œ̋ œ̋ ¸ œ
œ œ œ œ ˙.
a, a, a,
lu - laj ma - leń - kie ksią - żąt - ko.

# œ œ œ œ œ
 œœ .. œœ œ œ
œ œ
œœ œœ œœ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ œ œ̇ œ

œœ œœ
# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ
œ œ œ
œ œ œ
89
# œ œ œ œ œ #œ œ- œ
 œ œ œ
œ ˙ Œ ∑

√œ
a, a, a, a, a.

# œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œœ œ œœ
 œ œ œ œœ œœ œ n œœ
œ œœ Œ œœ
riten. π
œ
in tempo

 # œ œ œœ œ œœ œ
œ œ
nœ œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ

3
# œ̋ œ̋ œ̋ œ œ œ̋ ¸ œ̋ œ̋ œ̋ ¸ ¸ œ̋

œ̋ œ̋ œ œ̋ œ̋ œ̋ œ̋ œ œ œ œ¸ œ̋ œ œ̋

√œ
Lu - li lu - li laj, a - nie - li fru - wa - ją, lu - li lu - li laj, Na trą - becz - kach gra - ją:

# œœ œ œœ œœ œœ
œœ
 œœ Œ œœ Œ œœ œ Œ œœ
œ œœ

# œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

f >œ . >œ . -̇ .
# œ̋ œ̋ b œ̋ œ̋ œ̋ b œ̋ œ
 Œ Œ

n œœ-
Tra - ta - ta ta tra ta - ta ta ta!

# œ œ
‰ œœ œ œœ b œ b œœ
œ œ
‰ œœ n œ œœ b œ b œœ œœœœ
 Œ
œ. œ. œœœœœœœœ
f
œ
più mosso

# œ bœ bœ nœ bœ bœ nœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

#
 ∑ ∑ ∑

>œ œ
# œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ >œ œ
œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ
 œ œ œ #œ œ œ œ œ œ #œ œ œ
>
œœœ œœœ # œœ
# œœœ œœœ œ œ
œ œ œ œœœ œ œœœ œ œ #œ œ œ œ
œ
90
4 p delicatissimo
# œ. œ̋ œ̋ œ̋
 ∑ ∑ ∑

√œ √œ
Uś - nij - że,

œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ
in tempo
# œ œ
 œ œ œœ œœ œ œ œœ œœ
œ œ œ œœ Œ œœ Œ
p ∏

 # nœ œ
dim. e rit.
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ

# œ. œ̋ œ̋

œ̋ œ̋ œ̋ œ̋ œ̋ œ ˙ Œ œ. œ̋ œ
œ œ
uś - nij - że, mo - ja ty kru - szyn - ko, uś - nij -

# œœ Œ
 Œ œœ œ œ œ œ œ bœ ˙œ œ œ œ œ

œœ .. œœ œ œ
œ œ
p
# œ œ œ œ œ œ œ
riten.
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ

# œ œ œ œ œ
 œ. œ̋ œ̋ ¸ œ̋ œ̋ œ̋ ¸ œ
œ œ œ œ ˙.
w ko - le - becz - ce pod śnie - żną pie - rzyn - ką. A, a, a,

# œ œœ œ œœ œ
 œœ .. œœ œ œ œœ œœ œœ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œœ œœ œ̇ œ

œ
# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ

# œ œ œ œ œ #œ œ- œ
 œ œ œ
œ ˙ Œ ∑
a, a, a,
√œ œœœ
a, a,

# œœ œ œœ œ œ # œ œœ œ œ œœ œ
 œœœ
œ œœ œ œœ Œ œ
œ œ œœ œ n œœ œ
in tempo riten.

#
riten.
œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ nœ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

91
5
# œ̋ œ œ œ̋ œ̋ œ̋ ¸ œ̋ œ œ̋ ¸ ¸ œ̋

œ̋ œ̋ œ œ̋ œ̋ œ œ̋ œ̋ œ̋ œ œ¸ œ̋ œ œ̋

√œ œœœ
Lu - laj mi lu - laj nie - chaj ci się przyś - ni miecz, szłom i wie - niec, z blas-ków zło - tych liś - ci.

œœ œ œœ œœ
# œ
 œœ Œ œœ Œ œœ Œ œœœ
œ
in tempo

# œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ

# >œ . œ̋ b œ̋ >œ . œ̋ b œ̋ >˙ . œœ̋ œ̋ Œ Œ
Hej, o hej, o hej, o hej o hej!

# œ œ œ œ œ œ œ œ
 ‰ œœ œ œœ b œ b œœ ‰ œœ n œ œœ b œ b œœ ‰ œœ n œ œœ b œ b œœ ‰ œœ n œ œœ b œ b œœ
f
# œ bœ bœ nœ bœ bœ > œ nœ œ bœ bœ > œ nœ œ bœ bœ
œ œ œ œ œ œ œ œ

π in tempo
# ¸ ¸
 ∑ œ. œ̋ œ œ œ. œ̋ œ̋ œ œ̋ œ̋ œ̋ œ œ #œ

√œ
Lu - li lu - li laj, Mi - ły mój chłop - czy -
œœ œ œœ
#
 ‰ # œœ n œ œœ œ œœ
œ œ
œœ Œ œœ œ œ œ
œ œ œ
π
rit. e dim. molto in tempo
œ
#
œ œ œ œ œ
nœ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
nœ œ œ œ

# œ- . œ- . ¸ ¸
 ˙ Œ œ̋ œ œ œ̋ œ̋ œ œ̋ œ̋ œ̋ œ œ #œ
ku. Lu - li, lu - li laj, Ma - ły ry - ce - rzy -

# Œ
 ˙ œ œ nœ œ œ œ.
œ.
œœ œ œ œ.
œ.
œœ œ œ œ œœ œ œ
œ œ œœ # œœ
œ ˝ œ œ ˝ œ œ œ

#
œ œ - œ œ - œ œ - œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
92
U U U
œ œ
dim.
# œ œ œ œ œ œ
 ˙. œ œ œ œ œ œ œ. # œ œ. œ.
.

. U. U. U.
ku! A, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a,

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
 . œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
œ œ œ # œ œ œœ
œœ
œ̇ œœ œœ œœ œ
œ œ œ
riten.

# > œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ uœ
u u

6 π in tempo appassionato
# ¸ œ̋ b œ̋ œ̋ œ bœ
 œ. œ̋ œ œ œ. œ̋ œ̋ œ œ̋ b œ̋ b œ̋ b >œ . œ̋
Lu - li, Lu - li laj, Ma - ły mój so - ko - le, chwyć za miecz

# ¸
 œœ .. œœ œ œ œ. œœ œ œ œ bœ œ œ bœ œœ œœ b œœœ
œ. œ œ œ. ˝ œ œ b œ œ œ œ œ b b œœ b b œœœ ... œ œ

in tempo
cresc.

# > œ
œ œ > œ œ œ œ œ > bœ œ œ bœ œ > bœ œ œ œ œ
œ œ
œ # œ nœ bœ

ƒ>
# >œ . œ̋ ˙. b >˙ .
 n >œ . œ̋ œ bœ # œ̋ œ̋

i jedź ską - pać w krwi Psie Po - - - o - - -

# ¸ >˙ . b >˙˙ ..
 œœ œœ b œœœ œœœ .. # œœ n œœœ œœœ ˙˙˙ ... b ˙˙ ..
b n œœœ ... œ œ œ .. œ
> ƒ
œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ
(allargando)

# > bœ œ œ œ œ > œ œ œ œ œ œ b œ
nœ œ œ œ œ œ œ
nœ œ œ
√ √

ß
# >˙ . ˙. ˙. œ U
 Œ Œ

>
le.

# ˙. œ bœ ˙˙ . ˙˙ . œœ U
 œœ œ œ œœ œœ ˙ .. ˙ .. œ Œ Œ
- - - cresc. e riten.

#
œ œ œ œ œ œ U
œ bœ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ
œ œ œ
œ œ
>
ß 93
Pani Annie Malewicz-Madey z wyrazami szacunku i przyjaźni

Rozmiłowała się ma dusza


pieśń na głos solowy z akompaniamentem fortepianu

sł. Jan Kasprowicz (Płock, w październiku 1979)

Larghetto, sostenuto e cantabile


bb
bb c ∑ ∑ ∑

-̇ - ¯¸ -
b
 b bb c œ œ œ
‰ œœ œœ b œœ ‰ œœ œœ œœ ˙ œ œ œ œ. œ b ˙ œ œ œ œ œœ œœ œœ
‰ œ œ œ ‰ nœœœ œœœ œœœ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ
p espress.
 bb c ‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ ‰ œ œ œœ ‰ œ œ œ ‰ bœ œ œ ‰ œ œ œ
bb n˙ œ œ b œ˙ œ œ
-̇ - -̇ -̇
sempre con °

bbbb
riten. cantabile sempre a tempo

 Ó Œ œ. œ̋ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ Œ
œ œ œ œ #œ œ- . bœ nœ
Roz - mi - ło - wa - ła się ma du - sza

-̇ - ‰ ¯¸
b
 b b b n ˙ œ œ œ œ œ œœ œ
¸
œ œ œ œœ # œœ œ . œ œ b œœ n œ œ œ œœ
‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œœ œ œ ‰ œœ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ
a tempo

 bb
riten.
‰ œ œ œ ‰ bœ œ œ ‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ b œœ ‰ œ œ œ
bb ˙ n˙ ˙ œ bœ
w-

poco più mosso

bbbb
¸

¸ ¸ ¸ ‰ ¸ œ. œ̋
b˙. œ #œ nœ. œ œ œ œ. œ
W ci - - - chym sze - leś - cie drzew, Gdy ko - ro - na - mi

b - ‰ ¯¸ ‰ ¸
 b bb b ˙ . n œ œ œ œ# œ n˙ œ œ œ œ n œ ˙ œ b œ œ œœ
‰ œ œ œ ‰ b œœ b œœ œœ ‰ b œ œ œ ‰ œœ œœ œœ œ œ
‰ œœ œ œ ‰ œ œ œ

 b b ‰ b œ œ œ ‰ œ b œœ b œœ ‰ nœ œ œ Œ bœ œ ‰ b œœ œ œ ‰ œœ œ œ
œ œ œ œ
b b b˙ œ ˙ ˙
w

ƒ
>˙ U π
œ̋ # œ̋ œ U
bbbb œ
molto riten.
¸ ¸
longo

 b˙ œ̋ œ̋ ∫ œ̋ œ bœ nœ œ ‰ œ

¸ U
ich po - ru - sza Druh mój, prze - ci - chy wiew. Roz -

b œœ œ œœ # # œœ œœ . œ œ n œœ b n b œœœ U
longo

 b b b b ˙‰ œ œ œ œœ œœ ∫ œœ œœ b œœœ œœ n œœœ œœœ œœ œœ œœ n # œœ œœ œœ œœ œœ b b œœ ‰ ‰


bœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ
π
U
œ
œ œ œ œ bœ œ g bœ
 bb
molto cresc. e ritard.
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ bœ g U ¸
bb w- œ œ œ œ œ bœ œ œ œ b œ œ ggg n œœ ‰ œ
œ œ œ bœ œ
œ
94 >
(poco lento) riten.
bb ¸ ¸ ¸
bb œ œ b œ̋ œ bœ œ œbœ b˙ ¸ ¸ ¸
œ b˙ nœ œ œ œ. nœ
mi - ło - wa - ła się ma du - sza W głoś - nych od - mę - tach
¸
b bœ œ œ U U n œ . œ œ œœ ˙ n œ œ œ
 b bb ‰ b œœ œœ œœ ‰ œœœ œœœ n œœœ ‰ œœ œœ œœ ‰ b œœœ œœœ n bnœœœœ ‰ œ œ œ ‰ œœ œœ œœ

‰ œ œ œ ‰ nœ œ œ
riten.

b
 b bb ˙ bœ  n ˙ œ œ œ ˙ œœ œœ œœ
bœ œ ˙ ˙

U
b ¸ U U
 b bb
riten. in tempo

œ ‰ # œ¸ n ˙ œ. bœ nœ Œ ‰ œ
¸
œ ˙
¸∫U˙ ¸U U
fal, od - mę - - - tach głoś - nych fal. Gdy
‰ œ.
bbbb œ b œœ œœ # œœœ œœ œœ œœ œ œ b œœ œ œ œ œ
 ‰ n œ œ œ ‰ nœ œ œ ‰ n œ œ œ ‰ œœ ‰ œœ
˙ œ œ b œ œ œ œœ œœ
‰ œ œ œ ‰ œ œ œ
riten.

‰ b œœ œœ œœ ‰ n œœœ œœœ œœœ œ œœ œœ ‰ œœ œ


in tempo

 bb b œ œ œ œ ‰ b b œœœ œœ œœ œ ‰ ∫ œœ ‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ
b Œ b˙ n˙ œ œ ˙ n˙
u
u u

bb ¸
bb ˙ ¸ ‰
˙ bœ œ œ œ œ œ n˙ œ œ
druh mój, bu - rza, je po - ru - sza, po -

bb ‰ ¸
bb ˙ b ˙œ œ
b œ œ œœ œ n˙ œ œ
‰ œœ œœ œœ ˙‰ n œœœ œœœ œœœ -
œ œ bœ œ

- - -
 bb b ‰ œœ œœ œœ ‰ œ œ œ ‰ b œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ ‰ n œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ
bœ œ
b œ b˙ œ œ w-
- ˙ bœ

b ¸
 b bb b˙ nœ ‰ #œ nœ. n œ̋ œ #œ nœ nœ. œ̋ b œ ‰ œ̋
ru - sza, W nie - zna - ną pły - - - nąc dal, po -
¸
bb
 b b b ˙œ œ b œ n œœ # œ n #œœœ n œ . # œ œ n œœ œœ œ # œœ n œœ n ˙ œ œ œ b ˙ n b œœ œ œ
œ œ
‰n œ œ œ œ œ œ œ ‰ nœ œ œ ‰

 bb b ‰ œœ n œœ œœ ‰ n œœ # # # œœœ œœ

‰ # n œœ œœ œœ ‰ # œœ œœ œœ

‰ n n œœ œœ œœ ‰ n b œœ œœ œœ
˙
b ˙ nœ n˙ ˙
95
ƒ
b >˙ œ nœ bœ >˙
bb b˙ œ œ̋ œ œ̋ œ̋
bb ‰ nœ

>
ru - sza, w nie - zna - - - ną pły - nąc dal,

¸ b˙ œ ˙ œ œ œ
bb b b b ˙ œ œ œ œ œ œ‰ n œœ œ œ œ œ n œœ b œœ œœ n œ œ b œœœ œœœ
 ‰ bœ œ œ ‰ œ œ œ ‰ nœ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ
‰ œ œ œ

bœ œ œ œ n œ b œ n œ
 bb ‰ œœ œœœ œœœ ‰ œ œ b œ ‰ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ n œœœ œœœ œœœ ‰ œœœ œœœ œœœ
bb œ œ . b œ œ œœ̋ ˙
˙ nw
nw > ˙
> >

ritardando molto e dim.


bœ ¸ ¸ n n# #
bbbb
in tempo
¸
 ‰ œ̋ œ . œ ˙. œ . bœ n n # œ Œ Ó
w nie - zna - ną pły - - - nąc dal.
‰ -
bb b b b œ œœ œœ œ¸ ¸ ##
nnnn #

in tempo
¸
‰ b œ œ œœ ‰ . b œœ œœ œœœ
œ ˙ . œ œ œ œ œ b œœ . œb œ œ # œ œ n œ . œ œ œœ
œœ œœ œœ ‰ œ œ œ
‰ ‰
π
œ ‰ bœ
ritardando molto e dim.

 bb b ‰ b œœ œœœ œœœ ‰ œœ œœ œœ ˙. œ œ œ œ œœ ∫ œ # ‰
nnnn## ˙ œœ œœ œœ ‰˙ n œœ œœ œœ
b ˙ ˙

##
 # ∑ Ó Œ œ. œ̋ œ̋ œ̋ œ̋ œ̋
œ
Roz - mi - ło - wa - ła się ma

## ¸
 # œ. œ œœ n œœ œœ œœ # ˙ œ œ œ œ œ œœœ œœ ˙
œ œ œ
œ œ œœ œœ
‰ # œœ œœ œœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ

 ###
riten.
‰ œ nœ œ ‰ œ œ œ ‰ #œ œ œ ‰ nœ œ œ ‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ
˙ ˙ w ˙ #˙

## ¸
 # ˙ Œ ¸ ¸ ¸ ‰
œ n˙. œ œ #œ. œ œ œ
du - sza W twór - - czych pro mie - niach zórz, Gdy

## ‰ ¸
 # ˙ œ œ œ œ. ¸
œ n˙. #œ œ œ œ œ œ #˙ œ œ œ œ # œ
‰ œ œ œ ‰ œœ # œœ œœ ‰ œ œ œ ‰ n œ œœ œœ ‰ n œ b œ œ ‰ œœ œœ œœ

 ### ‰ œœ œœ œœ ‰ œ œ œ ‰ n œ œ œ ‰ œœ œœ œ

‰ œ œ œ Œ nœ œ
œ n˙ bœ n˙ œ œ bœ ˙
-
96
ritard.

## >˙ >˙ ¸ œ œ̋ ‹ œ̋
 # œ Œ œ ‰ œ œ œ̋ œ̋

>
druh mój, słoń - ce, w mój świat, mój świat, wy -

## Œ œœœ œœ œœ # ‹ œœ
 # ˙
n œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ
n˙ œ
œœ œœ œœ œœ œœœ b œœœ œœœ œœœ œœ œœœ œœ
œœ œ œ œœ # ‹ œœ
‰ ‰ ‰ n œ œ œ
ritard.
œ œ œ
 ### ‰ n œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ nœ
œ œ œ œ œ nœ œ
w w œ œ
> > œ nœ
œ

ƒU p poco lento

### ˙ œ U ¸
longo rit.

 ‰ œ ˙ nœ nœ œ ˙
œ. nœ

¸ U
ru - sza mój ży - cia pło - mien - - - ny

### œœœ . œœ œœ # œœœ n # œœœœ U


‰ n œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ # œœœ n œœ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ # #Uœœ
longo

 œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
p rit.
œ œ #œ
 ### gg # œœœ U ¸ U
nœ 
¸
œ œ œ #œ gg n œ ‰ œ ˙ nœ nœ œ ˙
œ œ.

## nnnbb b
 # #˙ Ó b ∑ ∑

¸∫U˙ - - -
stróż.
¸˙
### œœœ . œœ œœ œœœ # œœœ œœœ œœœ n n n b b b b b œ . ∫ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ b˙ œ œ
 œ œ œ œ œ
‰ ‰ ‰ ‰ œ œ œ ‰ œœ ‰ œœ
p dolce π riten.
œ œ œ
‰ œ œ œ ‰ # œœœ œœœ œœœ ‰ b œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ ‰ œœ ‰ ∫ œœ
 ### ˙ n nn b b b ˙ œ œ œ ˙ œ œ œ
n˙ œ œ œ œ œ
˙ bb
u - œ

b
 b bb ∑ ∑ ∑

-̇ -
bb
bb œ œ œ ˙ œ œ œ œ. ¸
‰ œœ œœ b œœ ‰ œœ œœ œœ œ
‰ œ œ œ ‰ n œœœ œœœ œœœ
b ˙ œ œ œ œœ œœ œœ œœ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
in tempo

 bb b ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œœ œœ œœ ‰ œ œ œ ‰ bœ œ œ ‰ œ œ œ
b ˙ œ œ œ n˙ œ œ œ œ b˙ œ œ
-̇ -̇
97
bb
dolcissimo

bb Ó Œ œ. œ̋ ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ Œ
œ œ œ œ #œ œ- . bœ nœ
Roz - mi - ło - wa - ła - się ma du - sza

b ‰ ¸
 b b b n ˙ œ œ œ œ œ œœ œ ˙ ¸
œ œ œ #œ œ . œ œ b œœ œ œ œ n œœ
‰ œ œœ œœ ‰ œ œœ œœ
œ
‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ

 bb ‰ œ œ œ ‰ bœ œ œ ‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ b œœ ‰ œ œ œ
bb ˙ n˙ ˙ œ bœ
w-

b ¸
 b bb
¸ ¸ ¸ ‰ ¸ œ. œ̋
b˙. œ œ nœ. œ œ œ œ. œ
W prze - - - past - nej no - cy mgłach, Gdy druh mój, śmierć, na
-
bbb - ‰ ¸ ‰ ¸
 b b˙. nœ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ n œ ˙ œ b œ œ œœ
‰ œ œ œ ‰ b œ n œœ œœ ‰ b œ œ œ ‰ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ ‰ œ œ œ

 b b b ‰ b œ œ œ ‰ œ b œœ b œœ ‰ nœ œ œ Œ bœ œ ‰ b œœ œ œ ‰ œœ œ œ
œ œ œ œ
b b˙ œ ˙ ˙
w

ƒ
>˙ U p
œ
b >˙ œ #œ U
bbbb œ
¸ ¸
riten. longo

 œ̋ œ̋ ∫ œ̋ œ bœ n œ̋ œ̋ ‰ œ

¸
po - łów ru - sza, a przed nią lęk i strach, a
-
bb b b b ˙ œ œ œ # # œœ œœœ . œ œ n œœ bn bbœUœœœ U ¸
longo

 b œ
œ
œ
œœ œœ œœ œœœ ∫ œœœ œœœ œœœ œœ n œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ n # œœ œ œœ œœ œœ b œ ‰ œ
‰ œ œ œ

œ b œ n œ nUœ
riten.
œ œ œ
 bb b ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ bœ
œ œ œ œ œ bœ œ g b œœ U
b w œ œ œ œ b œ n œ ggg n œ ‰ ‰
œ bœ œ
œ >
>

mesto, lento e ritard.


U
 bbbb œ.
¸
bœ bœ Ó
œ w ˙
przed nią lęk i strach.

- U
bb
bb
¸ Ó
œ. bœ bœ œœ ∫ œœœ œœ
‰ bœ œ œ ‰ w ˙
mesto, lento e ritard. smorzando
¸ ¸ U
 bb b ‰ bœ
˙ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œœ œœ œœ œœ .. ˙˙
Ó
b ˙ w
98

(m.d)