You are on page 1of 1

‫הנהלת בתי המשפט‬

‫‪ADMINISTRATION OF COURTS‬‬

‫‪Office Of the Legal Adviser‬‬ ‫לשכת היועץ המשפטי‬

‫כ"ח בניסן‪ ,‬התשע"ז‬


‫‪ 24‬באפריל ‪2017‬‬
‫מספרנו‪08543917 :‬‬ ‫לכבוד‬
‫פ –‪52/2017‬‬ ‫ד"ר יוסף צרניק‬
‫)בתשובה נא לציין מספרנו(‬
‫באמצעות הדוא"ל‪joseph.zernik@hra-ngo.org :‬‬

‫ד"ר צרניק הנכבד‪,‬‬

‫הנדון‪ :‬בקשתך לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע‪ ,‬תשנ"ח ‪1998 -‬‬
‫סימוכין‪ :‬בקשתך מיום ‪2.4.2017‬‬

‫‪ .1‬לאחר שבחנו את בקשתך שבסימוכין לקבלת מידע בעניין פרסום ברשומות‪ ,‬החלטנו‬
‫לדחות את הבקשה וזאת בהסתמך על סעיף ‪ (4)8‬לחוק חופש המידע‪.‬‬

‫‪ .2‬החלטתנו התבססה על הנתונים והשיקולים הבאים‪:‬‬

‫א‪ .‬בהתאם לתקנה ‪215‬וא)א( ו‪215 -‬וא)ב( לתקנות סדר הדין האזרחי‪ ,‬התשמ"ד ‪,1984-‬‬
‫המידע פורסם ונמצא בפרסומי אתר הרשומות שבאתר משרד המשפטים בילקוט‬
‫הפרסומים‪ ,‬שם פורסמו לאורך השנים בתי המשפט בהם ניתן להגיש ולקבל מהם‬
‫כתבי בי דין אלקטרוניים ואת אופן התנהלות נט המשפט‪.‬‬
‫‪ .3‬כנגד החלטה זו‪ ,‬הנך רשאי להגיש עתירה מנהלית בתוך ‪ 45‬יום לבית המשפט לעניינים‬
‫מנהליים‪.‬‬

‫רח' כנפי נשרים ‪ ,22‬גבעת שאול‪ ,‬ירושלים ‪ 02-6556919 ,02-6556935  95464‬פקס'‪02-6556887 :‬‬
‫‪ - E- mail: hof esh-hamida@court.gov.il‬עדיפות לדוא"ל‬