You are on page 1of 6

‫נציבות תלונות הציבור על שופטים‬

‫לשכת הנציב אורי שהם‬


‫שופט בית המשפט העליון (בדימוס)‬
‫ט' ניסן‪ ,‬תשע"ט‬
‫‪ 14‬אפריל‪2019 ,‬‬
‫מספרנו‪/860/18 :‬עניינים מקומיים‬
‫תמצית החלטה‬
‫על תקלה מערכתית שטרם טופלה בענייני עריכתו וחתימתו של פרוטוקול במערכת נט‪-‬המשפט‬

‫תקציר‪ :‬חרף החלטות קודמות של הנציבות‪ ,‬טרם תוקנה תקלה מערכתית בכל הנוגע לעריכתו וחתימתו של‬
‫פרוטוקול במערכת נט‪-‬המשפט‪.‬‬
‫הפרוטוקול נחתם במערכת באורח סופי רק לאחר שהשופט חותם עליו בחתימה אלקטרונית‪ ,‬באמצעות כרטיסו‬
‫החכם‪ .‬החתימה האלקטרונית "נועלת" את המסמך ואינה מאפשרת עריכת שינויים בגרסה שנחתמה‪ ,‬כשרק‬
‫לאחר החתימה האלקטרונית הופך הפרוטוקול להיות "סופי"‪ .‬עריכה נוספת של הפרוטוקול‪ ,‬במצב דברים זה‪,‬‬
‫תפיק גירסה נוספת של הפרוטוקול‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬עריכה של הפרוטוקול טרם שהוא נחתם בחתימה אלקטרונית‪,‬‬
‫אינה מתועדת כגירסה קודמת של אותו פרוטוקול‪.‬‬
‫למרות ש רק חתימה אלקטרונית של השופט הופכת את הפרוטוקול להיות "סופי"‪ ,‬מסתבר כי גם לפרוטוקולים‬
‫המצויים במערכת‪ ,‬עדיין בסטטוס של עריכה‪ ,‬מוסיפה המערכת‪ ,‬באופן אוטומטי‪ ,‬את חתימתו הגראפית של‬
‫השופט‪ .‬כפועל יוצא מכך‪ ,‬כאש ר מודפס פרוטוקול שאינו סופי‪ ,‬למשל בשעת ההפסקה‪ ,‬ונמסר לידי בעל דין או‬
‫בא כוחו‪ ,‬מתנוססת עליו חתימתו הגראפית של השופט‪ ,‬למרות שהפרוטוקול טרם נחתם בחתימה אלקטרונית‪,‬‬
‫וכאמור אינו סופי‪.‬‬
‫זאת ועוד אחרת‪ .‬האוחז בשני הפרוטוקולים‪ ,‬זה שעדיין מצוי בשלב עריכה וזה הסופי לאחר שנחתם‬
‫אלקטרונית‪ ,‬לא יוכל לזהות מי מביניהם הוא הפרוטוקול הסופי‪ .‬זאת שכן‪ ,‬שניהם נושאים את חתימתו הגראפית‬
‫של השופט‪ ,‬כאשר הפרוטוקול החתום בחתימה האלקטרונית‪ ,‬אינו מזוהה ככזה בתדפיס הפרוטוקול‪.‬‬
‫נראה‪ ,‬כי הגיעה השעה להסיר מכשלה זו בתוכנת נט‪-‬המשפט‪ ,‬על מנת למנוע תקלות ואי הבנות לגבי הרישום‬
‫בפרוטוקול‪.‬‬

‫תמצית התלונה‬
‫עניינה של התלונה בדיון הקראה שהתקיים בשלושה כתבי אישום העוסקים בתיקי‬ ‫‪.1‬‬
‫חניה‪ ,‬בהם הואשם המתלונן‪.‬‬

‫לתלונתו צירף המתלונן שני נוסחים של פרוטוקול הדיון – הנוסח הראשון שכונה על‬ ‫‪.2‬‬
‫ידו "הפרוטוקול המקורי"‪ ,‬כאשר הנוסח השני כונה על ידו "הפרוטוקול המשופצר"‪ .‬פרוטוקול‬
‫אחרון זה נערך‪ ,‬לטענתו של המתלונן‪ ,‬לאחר תום הדיון‪ ,‬שלא בנוכחותו‪ .‬כל ההחלטות‪,‬‬
‫המופיעות בשני הנוסחים של הפרוטוקול‪ ,‬נחתמו בחתימתו הגראפית של השופט‪ .‬לדברי‬
‫המתלונן‪ ,‬את "הפרוטוקול המקורי" הוא קיבל לידיו טרם עזיבתו את אולם בית המשפט‪ ,‬ואילו‬
‫את "הפרוטוקול המשופצר" הוא קיבל בצירוף הזמנה לדין ממזכירות בית המשפט‪.‬‬

‫____________________________________________________________________‬
‫נחום חפצדי ‪ ,5‬בית עופר‪ ,‬גבעת שאול ‪ 9548401‬ירושלים‪ ,‬טל‪ 02-6595511 :‬פקס‪02-6595516 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪Shoftim@justice.gov.il :‬‬
‫אינטרנט‪http://Shoftim.justice.gov.il :‬‬
‫‪2‬‬

‫ב"פרוטוקול המקורי" נרשמו תחילה קורות הדיון בתיק הראשון‪ .‬אשר לתיק השני‪,‬‬ ‫‪.3‬‬
‫מופיעים בפרוטוקול דברי המתלונן‪ ,‬לפיהם הוא לא קיבל את כתב האישום‪ ,‬כמו גם זימון לתיק‬
‫זה‪ ,‬ובהמשך נרשמו דברי ב"כ המאשימה‪ ,‬לפיהם "מדובר על מסירה של מזכירות בית‬
‫המשפט"‪ ,‬ולאחר מכן אמרה "אבדוק ואודיע לבית המשפט"‪ .‬בהמשך נרשמו בפרוטוקול קורות‬
‫הדיון בתיק השלישי‪ ,‬המסתיימים בהחלטת השופט בה נאמר כי ההחלטה "ניתנה והודעה היום‬
‫‪ ...‬במעמד הנוכחים"‪.‬‬

‫ב"פרוטוקול המשופצר" נרשם כך (לאחר שהופיעו דברי ב"כ המאשימה‪ ,‬כפי שפורט‬ ‫‪.4‬‬
‫לעיל באשר לתיק השני)‪" :‬לאחר הפסקה‪ .‬ב"כ המאשימה‪ :‬בדקתי עם מזכירות בית המשפט‪,‬‬
‫נשלחה הזמנה לגבי שלושת התיקים דרך הנט‪ ,‬אולם לא צורפו שני התיקים הנוספים ‪ ."...‬לאחר‬
‫מכן‪ ,‬מופיעה החלטת השופט שבה נאמר‪ ,‬כי המזכירות תזמן את המתלונן לדיון הקראה בתיק‬
‫השני‪ .‬בהמשך‪ ,‬נאמר כך בהחלטה‪" :‬יצויין כי החלטה זאת ניתנה שלא בפני הנאשם [המתלונן –‬
‫הנציב] אשר יצא את האולם‪ ,‬הגם שבית המשפט אמר לו כי עליו להמתין לפרוטוקול מודפס‬
‫שיימסר לידיו‪ .‬המזכירות תמציא את הפרוטוקול ותזמן את הנאשם‪ ,‬הכל כמפורט לעיל"‪ ,‬ומיד‬
‫בסמוך‪" :‬ניתנה והודעה היום ‪ ...‬במעמד הנוכחים"‪ .‬לאחר מכן מופיעים בנוסח זה של‬
‫הפרוטוקול קורות הדיון בתיק השלישי‪ ,‬המסתיימים בהחלטת השופט בה נאמר‪ ,‬כי היא "ניתנה‬
‫והודעה היום ‪ ...‬במעמד הנוכחים"‪.‬‬

‫וכך כותב המתלונן בתלונתו‪" :‬פרוטוקול דיון צריך לשקף מהלך הדיון וגם סדר‬ ‫‪.5‬‬
‫כרונולוגי של הדיון‪ ,‬ולא ניתן לערוך בהמשך‪ ,‬ובוודאי שלא בנוכחות הצדדים‪ .‬פרוטוקול איננו‬
‫יצירה ספרותית ערוכה!"‪.‬‬

‫תגובת השופט‬
‫בתגובתו לתלונה מסר השופט‪ ,‬כי קיים פרוטוקול אחד ויחיד המשקף את התנהלות‬ ‫‪.6‬‬
‫הדיון בעניינו של המתלונן‪ ,‬מתחילתו ועד סופו‪ ,‬הוא הפרוטוקול המכונה על ידי המתלונן‬
‫"הפרוטוקול המשופצר"‪ .‬לדברי השופט‪ ,‬זכור לו באופן ודאי‪ ,‬כי המתלונן יצא את האולם‬
‫במהלך מתן החלטתו באשר לתיק השני‪ ,‬כפי שנרשם בפרוטוקול‪ .‬השופט הוסיף עוד‪ ,‬כי‬
‫המתלונן חזר לאולם (והוא מניח כי הדבר נעשה בעקבות כריזה)‪ ,‬לקראת המשך הדיון בתיק‬
‫השלישי‪ ,‬ומשכך הדיון בתיק זה התנהל כולו בנוכחות המתלונן‪.‬‬

‫____________________________________________________________________‬
‫נחום חפצדי ‪ ,5‬בית עופר‪ ,‬גבעת שאול ‪ 9548401‬ירושלים‪ ,‬טל‪ 02-6595511 :‬פקס‪02-6595516 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪Shoftim@justice.gov.il :‬‬
‫אינטרנט‪http://Shoftim.justice.gov.il :‬‬
‫‪3‬‬

‫מאחר שבשני הפרוטוקולים‪ ,‬אשר צורפו לתלונה‪ ,‬מופיעות חתימותיו של השופט על‬ ‫‪.7‬‬
‫גבי ההחלטות שניתנו‪ ,‬בחתימתו הגראפית‪ ,‬פנה הנציב לשופט וביקש ממנו להבהיר‪ ,‬כיצד נולד‬
‫נוסח הפרוטוקול הראשון הקרוי "הפרוטוקול המקורי"‪ ,‬וכיצד הוא הגיע לידי המתלונן‪.‬‬

‫במענה לפנייה זו מסר השופט‪ ,‬כי הפרוטוקול היחיד המצוי במערכת "נט המשפט"‬ ‫‪.8‬‬
‫ובתיק עצמו הוא הפרוטוקול אשר המתלונן מכנה "הפרוטוקול המשופצר"‪ .‬השופט הוסיף‬
‫והפנה לתגובת ב"כ המאשימה לבקשת המתלונן לפסילתו מלשבת בדין‪ ,‬דבר התומך ללא סייג‪,‬‬
‫בגרסתו לפיה המתלונן יצא את האולם לפני תום הדיון‪ .‬יצוין‪ ,‬כי ב"כ המאשימה מסרה‬
‫בתגובתה לבקשת פסלות שהגיש המתלונן‪ ,‬כי לאחר שהיא הודיעה על כוונתה לבדוק‪ ,‬במהלך‬
‫ההפסקה‪ ,‬את טענות המתלונן לגבי התיק השני‪ ,‬עבר בית המשפט לדון בתיק השלישי ולאחר‬
‫הדיון בתיק זה יצא בית המשפט להפסקה‪ .‬לדברי השופט‪ ,‬עד ליציאה להפסקה שהה המתלונן‬
‫באולם‪ ,‬וגם הוא (המתלונן) אינו כופר בכך‪ .‬בנסיבות אלה‪ ,‬גורס השופט‪ ,‬אף שהוא אינו יכול‬
‫לומר זאת בוודאות‪ ,‬כי מה שקרה בפועל הוא כדלקמן‪ :‬בעקבות הודעת ב"כ המאשימה בדבר‬
‫כוונתה לבדוק בהפסקה את טענות המתלונן לגבי זימונו לדיון‪ ,‬הושאר אותו קטע בפרוטוקול‬
‫כשהוא ריק‪ ,‬באשר בית המשפט התכוון להשלימו לאחר קבלת נתוני בדיקת ב"כ המאשימה‪.‬‬
‫בינתיים‪ ,‬עבר בית המשפט לעמוד הבא של הפרוטוקול‪ ,‬בו תועדו קורות הדיון בתיק השלישי‪.‬‬
‫לאחר ההפסקה‪ ,‬משחזרה ב"כ המאשימה עם נתוני בדיקתה‪ ,‬שב בית המשפט לעמוד הקודם‬
‫ותיעד בו את תוצאות הבדיקה‪ .‬בשלב זה‪ ,‬כך הוסיף והבהיר השופט‪ ,‬המתלונן כבר לא היה‬
‫באולם ומשכך הוא ציין בהחלטתו‪ ,‬כי החלטה זו ניתנה בהעדרו‪.‬‬

‫השופט דוחה‪ ,‬מכל וכל‪ ,‬את טענתו המרומזת של המתלונן‪ ,‬לפיה הפרוטוקול לא נערך‬ ‫‪.9‬‬
‫ברצף (למעט החלק המתייחס לבדיקתה של ב"כ המאשימה)‪ .‬השופט הוסיף עוד‪ ,‬כי האמור‬
‫בתגובתו הראשונה לתלונה‪ ,‬ממנו עולה כי המתלונן חזר לאולם‪ ,‬לקראת המשך הדיון בתיק‬
‫השלישי‪ ,‬נבע מטעות שמקורה בתעתועי הזיכרון‪.‬‬

‫לדברי השופט‪ ,‬בבדיקה שערך עם הקלדנית‪ ,‬אשר הקלידה את הפרוטוקול‪ ,‬היא אישרה‬ ‫‪.10‬‬
‫בפניו באופן פסקני‪ ,‬כי לא מסרה למתלונן‪ ,‬בשום שלב‪ ,‬נוסח אחר של הפרוטוקול‪ ,‬ולפיכך‪ ,‬אין‬
‫באפשרותו של בית המשפט לומר מהיכן נטל המתלונן תדפיס שונה של הפרוטוקול‪ ,‬אותו הוא‬
‫מכנה "הפרוטוקול המקורי"‪.‬‬

‫תגובות נוספות‬
‫ב"כ המאשימה מסרה כך בתגובתה לתלונה את הפרטים הבאים‪:‬‬ ‫‪.11‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫נחום חפצדי ‪ ,5‬בית עופר‪ ,‬גבעת שאול ‪ 9548401‬ירושלים‪ ,‬טל‪ 02-6595511 :‬פקס‪02-6595516 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪Shoftim@justice.gov.il :‬‬
‫אינטרנט‪http://Shoftim.justice.gov.il :‬‬
‫‪4‬‬

‫תחילה נדון התיק הראשון‪ ,‬בנוכחות המתלונן‪ ,‬וניתנה בו החלטה‪.‬‬ ‫א‪.‬‬


‫לאחר מכן נדון התיק השני‪ ,‬נשוא התלונה‪ ,‬שלגביו טען המתלונן כי‬ ‫ב‪.‬‬
‫הוא לא זומן לדיון ולא קיבל את כתב האישום‪ .‬על מנת ליעל את ההליך בתיק‬
‫זה‪ ,‬ביקשה היא לערוך בירור‪ ,‬בזמן ההפסקה‪ ,‬אל מול מזכירות בית המשפט‬
‫ולהודיע לבית המשפט אם ניתן לקיים את ההקראה בתיק זה‪ ,‬או שמא יש‬
‫לקבוע את ההקראה למועד מאוחר יותר‪.‬‬
‫בהמשך‪ ,‬ועוד טרם עריכת הבדיקה‪ ,‬התקיימה הקראה בתיק השלישי‬ ‫ג‪.‬‬
‫וניתנה בו החלטה‪.‬‬
‫עוד לפני עריכת הבדיקה בנושא זימונו של המתלונן לדיון בתיק השני‪,‬‬ ‫ד‪.‬‬
‫בחר המתלונן לצאת מהאולם וזאת על אף שהשופט אמר לו‪ ,‬כי עליו להמתין‬
‫לפרוטוקול המודפס שיימסר לידיו בתיק זה‪ ,‬לאחר שתינתן בו החלטה‪,‬‬
‫בעקבות הבירור שייערך מול המזכירות‪.‬‬

‫מסקנות והחלטה‬
‫‪ .12‬מניסיון מצטבר‪ ,‬בעקבות תלונות קודמות שהוגשו לנציבות באשר לפרוטוקולים‬
‫המתנהלים בבית המשפט‪ ,‬עולה כי הפרוטוקול נחתם באורח סופי על ידי מערכת נט‪-‬המשפט‪,‬‬
‫רק לאחר שהשופט חותם עליו בחתימה אלקטרונית‪ ,‬באמצעות כרטיסו החכם‪ .‬החתימה‬
‫האלקטרונית "נועלת" את המסמך ואינה מאפשרת עריכת שינויים בגרסה שנחתמה‪ ,‬כשרק‬
‫לאחר החתימה האלקטרונית הופך הפרוטוקול להיות "סופי"‪ .‬עריכה נוספת של הפרוטוקול‪,‬‬
‫במצב דברים זה‪ ,‬תפיק גירסה נוספת של הפרוטוקול‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬עריכה של הפרוטוקול טרם‬
‫שהוא נחתם בחתימה אלקטרונית‪ ,‬אינה מתועדת כגירסה קודמת של אותו פרוטוקול‪.‬‬

‫‪ .13‬למרות‪ ,‬שכאמור‪ ,‬רק חתימה אלקטרונית של השופט הופכת את הפרוטוקול להיות‬


‫"סופי"‪ ,‬מסתבר כי גם לפרוטוקולים המצויים במערכת‪ ,‬עדיין בסטטוס של עריכה‪ ,‬מוסיפה‬
‫המערכת‪ ,‬באופן אוטומטי‪ ,‬את חתימתו הגראפית של השופט‪ .‬כפועל יוצא מכך‪ ,‬כאשר מודפס‬
‫פרוטוקול שאינו סופי‪ ,‬למשל בשעת ההפסקה‪ ,‬ונמסר לידי בעל דין או בא כוחו (כפי שקורה‬
‫לא אחת‪ ,‬לבקשת מי מבין הצדדים להליך)‪ ,‬מתנוססת עליו חתימתו הגראפית של השופט‪,‬‬
‫למרות שהפרוטוקול טרם נחתם בחתימה אלקטרונית‪ ,‬וכאמור אינו סופי‪.‬‬

‫זאת ועוד אחרת‪ .‬האוחז בשני הפרוטוקולים‪ ,‬זה שעדיין מצוי בשלב עריכה וזה הסופי‬ ‫‪.14‬‬
‫לאחר שנחתם אלקטרונית‪ ,‬לא יוכל לזהות מי מביניהם הוא הפרוטוקול הסופי‪ .‬זאת שכן‪,‬‬

‫____________________________________________________________________‬
‫נחום חפצדי ‪ ,5‬בית עופר‪ ,‬גבעת שאול ‪ 9548401‬ירושלים‪ ,‬טל‪ 02-6595511 :‬פקס‪02-6595516 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪Shoftim@justice.gov.il :‬‬
‫אינטרנט‪http://Shoftim.justice.gov.il :‬‬
‫‪5‬‬

‫שניהם נושאים את חתימתו הגראפית של השופט‪ ,‬כאשר הפרוטוקול החתום בחתימה‬


‫האלקטרונית‪ ,‬אינו מזוהה ככזה בתדפיס הפרוטוקול‪.‬‬

‫‪ .15‬למרבה הצער‪ ,‬למרות תקלות שהיו בעבר בשל התהליך כמפורט מעלה‪ ,‬הלקח הראוי‬
‫מכך לא הופק עד כה‪ ,‬ותוכיח אף תלונה זו‪.‬‬

‫‪ .16‬ואם נחזור אל תגובת השופט‪ ,‬הרי שלשיטתו קיימת גרסה אחת בלבד של הפרוטוקול‬
‫במערכת נט המשפט‪ ,‬ומבחינתו לא נערכו שינויים בפרוטוקול לאחר שזה נחתם בחתימה‬
‫אלקטרונית‪ .‬פתרון התעלומה נעוץ‪ ,‬כך נראה‪ ,‬בהנחה כי‪ ,‬חרף דברי הקלדנית‪ ,‬נמסר למתלונן‪,‬‬
‫טרם עזיבתו את האולם‪ ,‬פרוטוקול של הדיון שהיה מוכן באותו שלב‪ .‬אין מדובר ב"פרוטוקול‬
‫מקורי" אל מול "פרוטוקול משופצר"‪ ,‬כי אם בפרוטוקול לא סופי‪ ,‬בבחינת טיוטה של‬
‫הפרוטוקול‪ ,‬אל מול הנוסח המחייב והסופי‪ .‬וכך ארע‪ ,‬כי בידי המתלונן מצויים שני נוסחים של‬
‫הפרוטוקול‪ ,‬כאשר שניהם חתומים בחתימתו הגראפית של השופט‪ ,‬מבלי שיש בידי המתלונן‬
‫לדעת‪ ,‬כי רק זה שהומצא לו לאחר הדיון‪ ,‬על ידי מזכירות בית המשפט‪ ,‬הוא הפרוטוקול‬
‫שנחתם בחתימה אלקטרונית‪.‬‬

‫נוסיף עוד‪ ,‬כי גם התנהלותו של בית המשפט עצמו‪ ,‬בכל הנוגע לרישומו של‬ ‫‪.17‬‬
‫הפרוטוקול‪ ,‬לא סייעה להפגת הערפל‪ .‬השופט ביכר לחזור אל הפרוטוקול של הדיון השני‪,‬‬
‫ותיעד בו את ההתפתחויות בדיון‪ ,‬שבו כבר לא נכח המתלונן‪ .‬למרבה המבוכה‪ ,‬בסיומה של‬
‫החלטתו בתיק השני‪ ,‬בה ציין את היעדרו של המתלונן מדיון זה‪ ,‬נרשם כי ההחלטה "ניתנה‬
‫והודעה במעמד הנוכחים"‪ ,‬כך שמדובר בסתירה פנימית בהחלטה‪ .‬זאת ועוד‪ ,‬סדר הרישום של‬
‫הפרוטוקול אינו משקף נאמנה את הסדר הכרונולוגי הנכון של האירועים‪ ,‬ואת מהלך הדיון‬
‫שהתקיים בפועל‪ .‬עובדה זו‪ ,‬אף הובילה את השופט עצמו לשגות בתגובתו הראשונה לתלונה‪,‬‬
‫באומרו כי המתלונן יצא את האולם לפני מתן ההחלטה בתיק השני ושב אליו בתחילת הדיון‬
‫בתיק השלישי‪ ,‬אך בפועל לא כך היו פני הדברים‪ .‬הלכה למעשה‪ ,‬בית המשפט קטע את הדיון‬
‫בתיק השני‪ ,‬ועבר מיד לדון בתיק השלישי‪ ,‬כאשר רק לאחר מתן החלטתו בתיק השלישי יצא‬
‫בית המשפט להפסקה‪ ,‬שבסופה חודש הדיון בתיק השני וניתנה בו החלטה‪.‬‬

‫‪ .18‬לסיכום‪ ,‬בירורה של התלונה שב ומציף תקלה חוזרת ונשנית בפן המערכתי‪ ,‬לפיה קיים‬
‫כשל מובנה בתוכנת נט‪-‬המשפט‪ .‬כשל זה בא לידי ביטוי בכך שכאשר מופק פרוטוקול במהלך‬
‫הדיון (דבר שאינו יוצא דופן)‪ ,‬מופיעה עליו חתימתו הגראפית של השופט‪ ,‬למרות‬

‫____________________________________________________________________‬
‫נחום חפצדי ‪ ,5‬בית עופר‪ ,‬גבעת שאול ‪ 9548401‬ירושלים‪ ,‬טל‪ 02-6595511 :‬פקס‪02-6595516 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪Shoftim@justice.gov.il :‬‬
‫אינטרנט‪http://Shoftim.justice.gov.il :‬‬
‫‪6‬‬

‫שהפרוטוקול לא נחתם בחתימה אלקטרונית בתום הדיון‪ .‬נראה‪ ,‬כי הגיעה השעה להסיר‬
‫מכשלה זו בתוכנת נט‪-‬המשפט‪ ,‬על מנת למנוע תקלות ואי הבנות לגבי הרישום בפרוטוקול‪.‬‬

‫אשר לשופט התלונה נמצאה מוצדקת‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 17‬לעיל‪.‬‬ ‫‪.19‬‬

‫______________________‬
‫אורי שהם‬
‫נציב תלונות הציבור על שופטים‬

‫____________________________________________________________________‬
‫נחום חפצדי ‪ ,5‬בית עופר‪ ,‬גבעת שאול ‪ 9548401‬ירושלים‪ ,‬טל‪ 02-6595511 :‬פקס‪02-6595516 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪Shoftim@justice.gov.il :‬‬
‫אינטרנט‪http://Shoftim.justice.gov.il :‬‬