மேகந்திரன்

ஊரிக்கி / வானதி
ேமட்டி /வானதி
மருதாணி /வானதி
தங்கபதக்கம்

மணி, சி

இதுவைர /கிரியா

மயில்வாகனன்

ெசம்பின் ெசல்வன்/இலக்குமி

மாலன்

மாறுதல் வரும் /ப ஞோசோைல
ஜன கன மண / தமிழ்

மாயாவி (எஸ்.ேக. ராமன், 1917 - )

அகதி
சலனம்
ஒன்ேற வாழ்வு
மக்கள் ெசல்வம்

மு அவர்கள் வருகிறார்கள் / திருமகள் அவளுக்கு ஒரு கடிதம் இதயத்தில் நார்காலி / திருமகள் இதய வாசல் / திருமகள் ஊர்வலம் / திருமகள் என்னுைடய ேபாடி மரங்கள் / திருமகள் ஒரு வானம் இரு சிறகு / திருமகள் கண்ணீர் பூூகல் / திருமகள் கனவுக் குதிைரகள் / திருமகள் ேசாழநிலா /கங்ைக திருவிழாவில் ஒரு ெதருப் பாடகன் / திருமகள் நடந்த நாடகங்கள் / திருமகள் நந்தவன நாட்கள் / திருமகள் நாயகம் ஒரு காவியம் / திருமகள் நானும் என் கவிைதயும் / திருமகள் பககம போரதத ோபசகிோறன / திருமகள் மகுட நிலா/ கங்ைக முகத்துக்கு முகம் / திருமகள் ேமாகன்தாஸ்.ேமதா. என் சி இன்னும் ெகாஞ்சம்/ போரி ஒளiமயமான புதிர்காலம் / போரி .

பஙகோறற பயலோகம /கைலஞன் தவழும் பருவம் / கைலஞன் ேலடீஸ் ஹாஸ்டல் / போரி ஹாஸ்டல் கிளiகள் / அன்பு இல்லம் ரமணி சந்திரன் காதெலனும் ேசாைலயிேல /அருேணாதயம் கீதா / ஸ்ரீெசல்வா சாந்தினி / ஸ்ரீெசல்வா சிவப்பு ேராஜா / ஸ்ரீெசல்வா ெதாடு ேகாடுகள்f /அருேணாதயம் நாள் நல்ல நாள்//அருேணாதயம் ெநஞ்ேச நீவாழ்க / ஸ்ரீெசல்வா போல நிலோ /அருேணாதயம் போைலப பசஙகிளiேய f /அருேணாதயம் பஙகோறற f /அருேணாதயம் ொபோழத விடகினற ோவைளயிோல /அருேணாதயம் மாைல மயங்குகின்ற ேநரம் /அருேணாதயம் மயங்குகிறாள் ஒரு மாது f /அருேணாதயம் ெமல்லத் திறந்தது கதவு / அருேணாதயம் ேராஜா முள் / ஸ்ரீெசல்வா ைவர மலர் /அருேணாதயம் விடியைலத் ேதடி / அருேணாயதம் ெவண்ைமயில் எத்தைன நிறங்கள் /அருேணாதயம் ேஜாடிப் புறாக்கள் /ஸ்ரீெசல்வா .

ரா.) அக்கைர சீைமயில் திைரகால் ஆயிரம் பலலகக தோககிகள நடுநிசி நாய்கள் பளளம ஒரு புளiயமரத்தின் கைத ராமசாமி எம். என். ரங்கராஜன் (1927 .கி. . சுந்தர (1931 .) அடிைமயின் காதல் /கங்ைக இது சத்தியம் /கங்ைக சுைம தாங்கி சின்னக் கமலா /கங்ைக திடீெரன்று ஒருநாள் பலலகக படக வீட / வானதி நிலா நிைனயுமா ? மறுபடியும் ேதவகி /கங்ைக முதல் ெமாட்டு /கங்ைக மூூவிரண்டு ஏழு / வானதி வயது பதிேனழு / வானதி ராமசாமி.

நாலாவான் / நர்மதா ராமநாதன். ஆர் ெவற்றிேவல் வீரத்ேதவன் /போரதி ராமநாதன். எல் (1926 -1977) இன்ெனாரு ெசருப்பு எங்ேக? சங்கர்லால் மைறந்த நகரம் ெவறி ராமநாதன். கி . அரு ேகாழிப்பந்தயம் கதாநாயகி குண்டி மல்லிைக ராஜராஜ ேசாழன் மேனரஞ்சிதம் வானவில் வீரபாண்டியன் மைனவி ேவதாளம் ெசான்ன கைதகள் ராஜ நாராயணன்.

அவர்கள் /போரதி அதிகாைலப் பறைவகள் / ஸ்ரீெசல்வா ஆபத்துக்கு வயது 20 /போரதி ஆனந்த ராகம் /இடக்குமி ஆடாத ஊஞ்சல்கள் / அன்பு இல்லம் இன்பாவின் இரண்டாவது நிழல் /இடக்குமி இன்பாவின் இரண்டாவது நிழல் / அன்பு இல்லம் இருட்டில் பறக்கும் பறைவகள் /இமயம் உன் முடிவு என் ைகயில் / போரதி எல்ேலாரும் நல்லவேர / நாகம்ைம என்றாவது ஒரு நாள் / போரதி என்னுைடய ஆகாயம் / ஸ்ரீெசல்வா ஒரு காகித் பூூவும் சில பட்டாம்பூூச்சிகளும் /போரதி கூூடேவ ஒரு நிழல் /போரதி ோபோகம தரம ொவத தரமிலைல / போரதி காணாமல் ேபான நிலா /அருேணாதயம் ெகாைலயும் ெசய்வாள் பத்மினி /இடக்குமி கண் இைமக்க ேநரமில்ைல /அருேணாதயம் காகிதப் பூூ ேதன் / போரதி காந்தி ேதசம் /அருேணாதயம் . அவள்.ேகாபல்லபுரத்து மக்கள் / அந்திைண ேகாபல்ல கிராமம் / அந்திைண ராேஜஷ் குமார் அவள்.

கண்ணில் மிச்சமில்ைல / அன்பு இல்லம் ைசவக் ெகாக்குகள் /அருேணாதயம் ேதவைத / அருேணாதயம் தூூரத்தில் ஒரு சிவப்புக்ெகாடி /இடக்குமி ெதாைல ேபசி எண் 000 000 / போரதி நிறம் மாறும் நிஜங்கள் / போரதி பகலோநர போரிஜோதஙகள /போரதி பகல ோநர போதகஙகள / அன்பு இல்லம் பககள பறிபபதறோக / ஸ்ரீெசல்வா மனசுக்குள்ேள மைழ / ஸ்ரீெசல்வா ரம் ரம் ைவரம் /இடக்குமி ைவகைற நிலா / போரதி விடியட்டும் விைட கிைடக்கும் /போரதி விடிந்தால் இரவு / போரதி ெமாட்டுக்கள் பூூக்கட்டும் /ஸ்ரீெசல்வா ராமாமிருதம். லா. சா அஞ்சலி / வானதி அவள் / வானதி அைலகள் / வானதி உத்தராயணம் / வானதி என் பிரியமுள்ள சிேநகிதனுக்காக / வானதி தயார் / வானதி போறகடல / வானதி ஜனனி / வானதி .

ராஜாம்மா.) அவன் /திருமகள் அைல கடலிேல அைலவாய்க்கைரயில் அன்ைனயின் பூூமி அன்புக் கடா இறுதியும் ெதாடக்கமும் உயிர்ப்பு உசியும் உணவும் கழலில் மிதக்கும் தீபங்கள் /திருமகள் ைகவிளக்கு காலம் . சி ஆர் அைமதியான நதியினிேல /அரிவாலயம் உணர்ச்சிகள் / போரி கனவுகுளுடி /அரிவாலயம் நிைனவுகள் / போரி ெநஞ்சங்கள் /தமிழ் சின்னம்மா /அன்பு இல்லம் துைணப்பறைவ /தமிழ் ேதன் துளi /இமயம் வண்ணப்புக்கள் /இலக்குமி ராஜம் கிருஷ்ணன் (மித்ரா. 1925 .

காட்டுக் காவல் காடுகள் கருப்பு மணிகள் கழலில் மிதக்கும் தீபங்கள் /திருமகள் குறிஞ்சித்ேதன் ேசற்றில் மனிதர்கள் தங்க முள் ேதாட்டக்காரி / தாகம் ேவருக்கு நீர் /திருமகள் பசைசக ொகோட பயலின ைமயம ொபண கரல /திருமகள் மலர்கள் /திருமகள் முள்ளும் மலரானது மாயச்சுழல் /திருமகள் ேராஜா இதழ்கள் வைளக்கரம் வீடு விடியும் முன் மைல அருவி லட்சுமி அதிசிய ராகம் /ொபோனொகோட அவள் ஒரு ெதன்றல் / ொபோனொகோட அம்மா எனக்காக / திருமகள் .

அரக்கு மாளiைக அழகு என்னும் ெதய்வம் /திருமகள் ஆப்ரிக்கா கண்டதில் பல ஆண்டுகள் /திருமகள் இருளiல் ெதாைலந்த உண்ைம /ொபோனொகோட இேதா ஒரு இதயம் / திருமகள் இன்றும் நாைளயும் /ொபோனொகோட உயிேர ஓடிவா /திருமகள் உனக்கு நான் எனக்கு நீ /திருமகள் ஒரு சிவப்பு பச்ைசயாகிறது /ொபோனொகோட ஒரு காவிரிையப் ேபால /ொபோனொகோட ஒற்ைற நட்சத்திரம் /திருமகள் கணவன் அைமவெதல்லாம் / ொபோனொகோட கங்ைகயும் வந்தாள் /ொபோனொகோட கதவு திறந்தால் / ொபோனொகோட காலம் முழுவதும் காத்திருப்ேபன் /திருமகள் காஞ்சைனயின் கனவு / திருமகள் ைக மாறிய ேபாது /ொபோனொகோட ைகயில் அள்ளiய மலர்கள் /திருமகள் ேகாைட ேமகங்கள் /ொபோனொகோட கூூண்டுக்கு ெவளiேய /திருமகள் சாதாரண மனிதன் / திருமகள் சிலந்தி வைல / திருமகள் ெசார்க்கத்தின் கதவுகள் /திருமகள் சூூர்ய காந்தம் / திருமகள் ெதாடுவானம் ெவளiயிேல /திருமகள் ேதடிக் ெகாண்ேட இருப்ேபன் / திருமகள் .

நல்லேதார் வீைண /ொபோனொகோட நியாயங்கள் மாறும் ேபாது /ொபோனொகோட நீதிக்கு ைக நீளம் /ொபோனொகோட பைத மணல /ொபோனொகோட பவளமலலி /ொபோனொகோட ொபண மனம /ொபோனொகோட பககழி /திருமகள் ேமாகத்திைர /ொபோனொகோட மங்களாவின் கணவன் / திருமகள் மண்ணும் ெபாண்ணும் /திருமகள் மிதில விலாஸ் / திருமகள் மீண்டும் பிறந்தால் /ொபோனொகோட மீண்டும் வசந்தம் /ொபோனொகோட லட்சிய வாழி / திருமகள் வசந்த கால ேமகம் / திருமகள் வானம்பாடிக்கு ஒரு இதயம் / திருமகள் ெவள்ைளநிறத்தில் ஒரு பூூைன /திருமகள் லட்சுமி சுப்ரமணியன் இது எங்கள் பூூமி / கங்ைக லீலா கிருஷ்ணன் மணப்பந்தல் /கைலஞன் .

யாெழடுத்து நீ /கைலஞன் வள்ளiக்கண்ணன் சுதந்திரப் பறைவகள் / ொபோனொகோட மனிதர்கள் / ொபோனொகோட விடிெவள்ளi / இமயம் மு. வரதராஜனார் அகல் விளக்கு /போரி அல்லி/போரி அவளுக்காக / போரி இன்ெனாரு உரிைம / போரி கள்ேளா காவியேமா / போரி கரித்துண்டு / போரி ெசந்தாமைர / போரி நிலா முற்றும் / போரி ெநஞ்சில் ஒரு முள் / போரி ொபறற மனம /போரி மலர் விழி / போரி வாடா மல்லி / போரி வாடா மலர் / போரி வாசந்தி .

கைட ெபாம்ைமகள் / நர்மதா காதெலனும் வானவில் /அருேணாயதம் கைடசிவைர /தமிழ் நிஜங்கள் நிழலாகும்ேபாது / நர்மதா நிற்க நிழல் ேவண்டும் /அருேணாயதம் ேவர்கைளத் ேதடி / வானதி விக்ரமன் இதய பீடம் / குமரன் இராஜாதித்தின் சபதம் / குமரன் காந்திமதியின் கணவன் / குமரன் ேகாவூூர் கூூனன் / கவிதா ேசாழ மகுடம் /வானதி சித்திர வல்லி /வானதி நந்திபுரத்த நாயகி -3போகஙகள / குமரன் தியாக வல்லபன் /குமரன் ெதற்கு வாசல் ேமாகினி /நர்மதா மங்கலத் ேதவன் மகள் / குமரன் வஞ்சி நகர் வஞ்சி / குமரன் யாழ் நங்ைக / குமரன் விஸ்வக்ேநசன் போணடயன மகள / வானதி .

எஸ் .வித்யா சுப்ரமணியன் அந்த மாைல மயக்கம் /இமயம் இரண்டு மனம் ேவண்டும் /அன்பு இல்லம் உன்னிடம் மயங்குகிேறன் / திருமகள் ஒரு வழிப்பாைத / அன்பு இல்லம் நின்ைனச் சரணைடந்ேதன் / திருமகள் ெநருப்பு நிலா /இமயம் சிப்பிக்குள் முத்து /இமயம் பரசரோமன /அன்பு இல்லம் மூூன்று முடிச்சு /இமயம் வனத்தில் ஒரு மான் /அன்பு இல்லம் விஜயா நிலா அனாமிகா என்றால் ஆபத்து /இலக்குமி சிவந்த முகங்கள் /இலக்குமி ேயாகநாதன் ஒரு கூூைடக் ெகாழுந்து / கந்தாலகம் நியாப் படுத்தப்பட்ட ெகாைலகள் / கந்தாலகம் தஞ்சம் புகுந்தவர்கள் / கந்தாலகம் ெவள்ளiப போதரசம / கந்தாலகம் ேயாகநாதன்.

டி ெசம்பருத்தி / அந்திைண மலர்மஞ்சம் / அந்திைண நள பாகம் / அந்திைண அன்ேப ஆரமுேத / அந்திைண மரப்பசு / அந்திைண ேமாக முள் / அந்திைண உயிர்த்ேதன் / அந்திைண அம்மா வந்தாள் / அந்திைண அக்பர் சாஸ்திரி / அந்திைண அமிர்தம் / அந்திைண ெஜயகாந்தன் காப்டன் மகன் /அந்திைண சுந்தர காண்டம் / அந்திைண சில ேநரங்களiல் சில மனிதர்கள் / அந்திைண போரிஸJக்குப் ேபா / அந்திைண ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் / அந்திைண கங்ைக எங்ேக ேபாகிறாள் / அந்திைண ஜய ஜய சங்கர/ அந்திைண .சுந்தரியின் முகங்கள் / அந்திைண ேமேலார் விட்டம் / அந்திைண ஜானகிராமன்.

இதர ராணிகளும் இஸ்ேபடுராஜாக்களும் / அந்திைண ேகாகிலா என்ன ெசய்துவிட்டாள் / அந்திைண உண்ைம சுடும் / அந்திைண ேதவன் வருவாேரா / அந்திைண சுைம தாங்கி / அந்திைண ெஜகசிர்பியன் ெவள்ைளக் காகிதம் / வானதி அன்பின் மறுபுறம் / வானதி ேஜாதிர்லதா கிரிஜா சீைதகைளக் காதலியுங்கள் / நர்மதா நாங்களும் வாழ்கிேறாம் / அய்ந்திைண ெவகுளiபொபண /அருேணாயதம் மரபுகள் முறிகின்ற ேநரங்கள் / கைலஞன் அவசரக் ேகாலங்கள் /கைலஞன் படதோணடய பததினிகள / கைலஞன் ெஜயந்தன் மீண்டும் கடவுளும் கந்தசாமிப் பிள்ைளயும் / நர்மதா போவபபடட ஜீவனகள / நர்மதா சம்மதங்கள் /நர்மதா அரும்புகள் / நர்மதா .

ஸ்ரீேவணுேகாபலன் மதுரா விஜயம் / பமபகோர ேமாகினி திருக்ேகாலம் / பமபகோர திருவரங்கள் உலா / பமபகோர சுவர்ண முகி / பமபகோர கள்ளழகர் காதலி / பமபகோர சரித்திர காலத்து காதல் கைதகள் / பமபகோர ேமாகவல்லி தூூது / பமபகோர .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful