ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΝΕΦ 240
΢ΗΜΕΙΩ΢ΕΙ΢: Λιλιάννα Βίτςου
Επιμζλεια: Πρόδομοσ Μιχαλάκθσ

©2010 Π.Α.΢.Π ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ΢ Α.Π.Θ

Σελίδα 0

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 Βαςίλειοσ Διγενισ Ακρίτασ·
 Ερωφίλθ· Γεώργιοσ Χορτάτςθσ
 Ερωτόκριτοσ· Βιτςζντηοσ Κορνάροσ
 Ανώνυμοσ του 1789·
 Παπατρζχασ· Αδαμάντιοσ Κοραισ
 Σχολείον των ντελικάτων εραςτών· Ριγασ
 Ωδαί· Ανδρζασ Κάλβοσ
 Ποιιματα· Διάλογοσ· Γυναίκα τθσ Ζάκυκοσ· Διονφςιοσ ΢ολωμόσ
 Ο Πολυπακισ· Γρθγόριοσ Παλαιολόγοσ
 Η Πάπιςςα Ιωάννα· Εμμανουιλ Ροΐδθσ
 Διθγιματα· Γεώργιοσ Μ. Βιηυθνόσ
 Η Φόνιςςα· Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντθσ
 Ο Δωδεκάλογοσ του γφφτου, Κωςτισ Παλαμάσ
 Ποιιματα αναγνωριςμζνα· Κ.Π. Καβάφθσ
 Η ηωι και ο κάνατοσ του Καραβζλα· Κωνςταντίνοσ Θεοτόκθσ
 Λυρικόσ Βίοσ, τόμοσ Δ’,Άγγελοσ ΢ικελιανόσ : Μιτθρ Θεοφ· Πάςχα των Ελλινων·
Δελφικόσ λόγοσ
 Βίοσ και Πολιτεία του Αλζξθ Ζορμπά· Νίκοσ Καηαντηάκθσ
 Ποιιματα και Πεηά· Κώςτασ Γ. Καρυωτάκθσ
 Ποιιματα· Γιώργοσ ΢εφζρθσ
 Τζταρτθ Διάςταςθ· Γιάννθσ Ρίτςοσ
 Η Ζωι εν τάφω· ΢τρατισ Μυριβιλθσ
 Μαριάμπασ· Γιάννθσ ΢καρίμπασ
 Δφςκολεσ νφχτεσ· Μζλπω Αξιώτθ
 Η μεγάλθ χίμαιρα· Μ. Καραγάτςθ
 Μπολιβάρ· Νίκοσ Εγγονόπουλοσ
 Οκτάνα· Ανδρζασ Εμπειρίκοσ

Σελίδα 1

Σελίδα 2

Σελίδα 3

Σελίδα 4

Σελίδα 5

Σελίδα 6

Σελίδα 7

Σελίδα 8

Σελίδα 9

Σελίδα
10

Σελίδα
11

Σελίδα
12

Σελίδα
13

Σελίδα
14

Σελίδα
15

Σελίδα
16

Σελίδα
17

Σελίδα
18

Σελίδα
19

Σελίδα
20

Σελίδα
21

Σελίδα
22

Σελίδα
23

Σελίδα
24

Σελίδα
25

Σελίδα
26

Σελίδα
27

Σελίδα
28

Σελίδα
29

Σελίδα
30

Σελίδα
31

Σελίδα
32

Σελίδα
33

Σελίδα
34

Σελίδα
35

Σελίδα
36

Σελίδα
37

Σελίδα
38

Σελίδα
39

Σελίδα
40

Σελίδα
41

Σελίδα
42

Σελίδα
43

Σελίδα
44

Σελίδα
45

Σελίδα
46

Σελίδα
47

Σελίδα
48

Σελίδα
49

Σελίδα
50

Σελίδα
51

Σελίδα
52

Σελίδα
53

Σελίδα
54

Σελίδα
55

Σελίδα
56

Σελίδα
57

Σελίδα
58

Σελίδα
59

Σελίδα
60

Σελίδα
61

Σελίδα
62

Σελίδα
63

Σελίδα
64

Σελίδα
65

Σελίδα
66

Σελίδα
67

Σελίδα
68

Σελίδα
69

Σελίδα
70

Σελίδα
71

Σελίδα
72

Σελίδα
73

Σελίδα
74

Σελίδα
75

Σελίδα
76

Σελίδα
77

Σελίδα
78

Σελίδα
79

Σελίδα
80

Σελίδα
81

Σελίδα
82

Σελίδα
83

Σελίδα
84

Σελίδα
85

Σελίδα
86

Σελίδα
87

Σελίδα
88

Σελίδα
89

Σελίδα
90

Σελίδα
91

Σελίδα
92

Σελίδα
93

Σελίδα
94

Σελίδα
95

Σελίδα
96

Σελίδα
97

Σελίδα
98

Σελίδα
99

Σελίδα
100

Σελίδα
101

Σελίδα
102

Σελίδα
103

Σελίδα
104

Σελίδα
105

Σελίδα
106

Σελίδα
107

Σελίδα
108

Σελίδα
109

Σελίδα
110

Σελίδα
111

Σελίδα
112

Σελίδα
113

Σελίδα
114

Σελίδα
115

Σελίδα
116

Σελίδα
117

Σελίδα
118

Σελίδα
119

Σελίδα
120

Σελίδα
121

Σελίδα
122

Σελίδα
123

Σελίδα
124

Σελίδα
125

Σελίδα
126

Σελίδα
127

Σελίδα
128

Σελίδα
129

Σελίδα
130

Σελίδα
131

Σελίδα
132

Σελίδα
133

Σελίδα
134

Σελίδα
135

Σελίδα
136

Σελίδα
137

Σελίδα
138

Σελίδα
139

Σελίδα
140

Σελίδα
141

Σελίδα
142

Σελίδα
143

Σελίδα
144

Σελίδα
145

Σελίδα
146

Σελίδα
147

Σελίδα
148

Σελίδα
149

Σελίδα
150

Σελίδα
151

Σελίδα
152

Σελίδα
153

Σελίδα
154

Σελίδα
155

Σελίδα
156

Σελίδα
157

Σελίδα
158

Σελίδα
159

Σελίδα
160

Σελίδα
161

Σελίδα
162

Σελίδα
163

Σελίδα
164

Σελίδα
165

Σελίδα
166

Σελίδα
167

Σελίδα
168

Σελίδα
169

Σελίδα
170

Σελίδα
171

Σελίδα
172

Σελίδα
173

Σελίδα
174

Σελίδα
175

Σελίδα
176

Σελίδα
177

Σελίδα
178

Σελίδα
179

Σελίδα
180

Σελίδα
181

Σελίδα
182

Σελίδα
183

Σελίδα
184

Σελίδα
185

Σελίδα
186

Σελίδα
187

Σελίδα
188

Σελίδα
189

Σελίδα
190

Σελίδα
191

Σελίδα
192

Σελίδα
193

Σελίδα
194

Σελίδα
195

Σελίδα
196

Σελίδα
197

Σελίδα
198

Σελίδα
199

Σελίδα
200

Σελίδα
201

Σελίδα
202

Σελίδα
203

Σελίδα
204

Σελίδα
205

Σελίδα
206

Σελίδα
207

Σελίδα
208

Σελίδα
209

Σελίδα
210

Σελίδα
211

Σελίδα
212

Σελίδα
213

Σελίδα
214

Σελίδα
215

Σελίδα
216

Σελίδα
217

Σελίδα
218

Σελίδα
219

Σελίδα
220

Σελίδα
221

Σελίδα
222

Σελίδα
223

Σελίδα
224

Σελίδα
225

Σελίδα
226

Σελίδα
227

Σελίδα
228

Σελίδα
229

Σελίδα
230

Σελίδα
231

Σελίδα
232

Σελίδα
233

Σελίδα
234

Σελίδα
235

Σελίδα
236

Σελίδα
237

Σελίδα
238

Σελίδα
239

Σελίδα
240

Σελίδα
241

Σελίδα
242

Σελίδα
243

Σελίδα
244

Σελίδα
245

Σελίδα
246

Σελίδα
247

Σελίδα
248

Σελίδα
249

Σελίδα
250

Σελίδα
251

Σελίδα
252

Σελίδα
253

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful