You are on page 1of 7

Бела Хамващ

- Рпберт Бартпн, филпзпф егзистенције 17. века -

Првп пптпунп издаое коиге Рпберта Бартпна, Анатпмија меланхплије, пбјављенп је птприлике пре три
стптине гпдина, а акп шпвек пдвпји некпликп седмица за шитаое најважнијих делпва пва три пгрпмна
тпма, пдлпжиће коигу с увереоем да се уппзнамп с једнпм пд такпзваних великих коига света. Бартпн
је бип библиптекар у Оксфпрду. Тај библипграфски ппдатак није такп безнашајан кап щтп изгледа.
Каткада у једнпј реши успе да каже најважније. Бартпн је бип библиптекар, а библиптекар је пак пнај
шпвек кпме је коига таква храна, страст, судбина, љубав, уживаое, занпс, авантура и усуд, кап
мпреплпвцу мпре, сељаку земља, бащтпвану растиое. За наушника коига је самп материја: ппгледа је,
шита, цитира и пдлаже: за песника коига је самп делп: ствара је и забправља: ушитељу је самп средствп:
кпристи је и даље предаје; за пбишнпг шпвека самп је индустријска рпба: шита и ужива. Никп се не маща
коиге такп кап библиптекар, такп тихп и лаганп, пнакп какп шпвек приступа самп вешним стварима:
мпру, жени, земљи. Никп не зна щта знаши сести уз једнпг дпбрпг аутпра, расклппити коигу насумице и
задубити се у оу. Исписивати маргиналије, правити забелещке, тутнути у чеп једну коигу, пппети се на
пристранак, сести, гласнп шитати и ппдвлашити важне реши. У целпкупнпј светскпј литератури заправп
ппстпје самп два велика библиптекарска дела: једнп је Тап те ђинг Лап-цеа, а другп Бартпнпва
Анатпмија. Лап-це је седамдесет гпдина бип библиптекар, седамдесет гпдина је шитап, цедип,
прибирап, прешищћавап, дестилпвап и на крају је дпбип једну капљу рпсе. Та капља рпсе је Тап те ђинг.
Од пве коиге нема саврщеније филпзпфије. А пнп щтп је у опј непбишнп јесте да је сущтина саврщене
филпзпфије, акп се сме рећи: библиптекарствп, пнај слатки прпматрашки мир, кпји шпвек мпже да науши
самп међу коигама и пд коига, нигде другде. Коига је најћутљивија, најусамљенија, најмирнија
стварнпст света, - а библиптекар, акп је впли, ппстаће, кап и коига, ћутљив, усамљен и миран:

Не брзп,
негп лаганп.
Не мнпгп,
негп малп.
Не пнп щтп је тещкп,
негп пнп щтп је
лакп.

~1~

задубљен у свет. кпји се ужасава светлпсти. и срећни су у бпжанскпј смиренпсти кпја је једна врста бесмртнпсти. међу мрашним бучацима и лавиринтима пд пплица за коиге. Непревпдива реш. једнппких. мрашним и старим бучацима. пиће. смиренија. пращоавпј пплутами. Акп се прпщетамп дуж прљавих и смрадних улица предграђа. ћппавих. Ipse mihi theatrum. Библиптекар је самп прптптип пвакпг шпвека и оегпв живи идеал. А у пвпј пращоавпј тами. Овај живпт цвршка треба дпсегнути. наслађујући се. уживајући. Не цеди. мпгу се запазити сасвим шудне ствари. Вределп би избрпјати кпликп хиљада коига цитира.не дппущта му оегпва дпкплица. шак и пп дубљем разлпгу: јер пвамп припадају. малп имам. избприти се за оега. гради. негп је пн сам кап у живпт препбраћена песма. изузетнп пшигледнп на коижару и ппнајвище на антиквару. Ппстпји дубпка српднпст између дпбрпг ушеника. дпк навпди Платпна и пписује Спкрата какп на пбали Илиса. кап и музе. Сасвим уппщтенп: тп ~2~ . ппгптпву на филплпгу.шпвек п оему не мпже мислити лпщије пд оега сампга. Зевс је пва бића претвприп у цвршке. Тп се нарпшитп примећује на прпфеспру. и јединп је оима дппустип да се не знпје за свпју храну.Бартпнпва коига је другашија. Пплазищте пута сместа ппстаје разумљивп акп шпвек пплпжи рашун п тпме щта псећа акп ступи у библиптеку. акп мпже. И акп се дпбрп ппгледа пвп пспбенп коигпљубље. "I am not poor. негп да цеп свпј живпт прпживе тихп. спприја. прпматрајући. нема пријатеља. усамљенишкпј ведрини без жудои. Цвршци . "Thou canst not think worse of me than I do of myself" . А тама се не мпже растерати. нити устајали ваздух. Ђавп је праслика дијабплишнпг бића. пище у једнпм пд најлепщих ппглавља. Идеал му је Демпкрит. куљавих. пп слпбпднпм избпру. Не ппстпји тища. Чпвек коиге се сместа мпже преппзнати. на живпт. каталпгизује. ћутали и забправили на једеое. пијеое. прпфеспра. краткпвиди су и грптескнп се крећу. тпг шуднпг и злпбнпг мущишавка." Нема жене. манастирским живптпм. не желим нищта. нема публике.у стаоу су да живе без јела и пића. не прпшищћава и не дестилује: гпмила. самп задивљенп зијам. Мпдерна здаоа хтела су да прискпше у ппмпћ на тај нашин щтп су библиптеке грађене гптпвп пд сампг стакла.Изгледа кап да је такав рпђен. Бартпн. шестп и нехптишнп ппставимп питаое: какви ли тп људи пвде станују? Одгпвпр је једнпставан и кратак: пни кпји дпђу пвамп. пши без сјаја. Имали су правп да пду негде другде. Тп је шпвек! Тп је судбина! . пппут цвршка. Евп: кп ппстаје библиптекар? Онај кп тп хпће да буде. Али тп се примећује и на ђашету акп је такпзвани дпбар ушеник." Не брину се за имаое. непметанија коига. јадних и танущних. Уппщте није такп. Библиптекар је кап црвшак. Људи с недпстацима? Краткпвиди? Грптескни? Защтп? Ситнишави су и цепидлаке. такп су били изван себе да су самп ћутали. у врелп летое ппппдне разгпвара са Федрпм у хладу платана. а живи monastic life. Први утисак је тама. без тащтине. уживаоа. филплпга и антиквара. А када су музе ппшеле да певају. али не кап песник. радије је библиптекар. Онај кпји ту припада. у устајалпм задаху кпји се не мпже прпветрити живе шудна бића: библиптекари. шастпљубља нема: "my leisure would not permit" . Онај кпји се псећа кап кпд куће у ужеглпј. А не даје се лакп. Све је тп безуслпвнп заједнп с хартијпм и слпвима. Знаши да сам у стаоу муза и да нищта не радим. I want nothing – нисам сирпмащан. шитуцкајући. живе у тами и сиви су кап ппдрумске бубе. ћелавих. Једва да међу оима има пних кпји већ на први ппглед не би имали упшљив недпстатак. Бартпн га ппмиое у првпм стиху песме исписане на ппшетку оегпвпг дела: "I am musing". славу. нисам бпгат. кап Грк. Лице им је сивп. скрива се у пращоавим. I have little. Свакп је пшаран кад види пвакав живпт. Библиптекари су пптпмци пних бића кпја су живела давнп. са песмпм у срцу. Енглези имају један глагпл. Штп нису? Фактишнп су пвде. Има их грбавих. нити пращина. нема пбпжаватеља. у стаоу музе. систематизује. а живпт ми је пппут напева или песме. дакле између свакпг коигпљубца и ђавпла. јпщ пре рпђеоа муза. Али је библиптека пп свпјпј прирпди тамна. I am not richt. нема деце. Библиптекар је пваквп musing биће кпје кап цвршак живи зазјавајући лаганп у свпјпј тихпј. Сирпмащни? "Сирпмащтвп је мираз муза. власт.

кап Енеја или Данте или Бартпн.ващар. на линији кпја пдваја живпт и смрт. Чиоеница је да пнај у кпме је веза с ппдземним светпм слаба или је згасла. бракпва. кпји је у Паклу пписап descensus мпдернпг шпвека. кап щтп уппщте не зна за ту шиоеницу сликар Бпщ. приликпм пспбених путпваоа.Т. Евентуалнп у вези с великим бплестима. тај безуслпвнп мпра да згасне. Дубину делу. Али тек пвде следи пнп најшудније: велика уметнпст. друкшије решенп: такав силазак у ппдземни свет какав су нашинили Данте или Одисеј или Вергилије. А мпгуће је да се све тп јави пдједнпм и на гпмилу. О тпме да је бип у дпоем свету и да је у свпјпј коизи пписап путпваое у дпои свет Бартпн нищта не зна. Дијабплишни филистар непрекиднп стпји на капији ппдземнпг света. велика филпзпфија. или је уппщте нема. прпменама места. пнај кпји реш ставља изнад живпг живпта. па бип пн филплпг. или у Злочину и казни. знаое. свещтеник. Бартпну кап библиптекару и дијабплишнпм филистру није била нужна непбишна прилика. закпн. истп кап и судбини даје ппдземна веза. тај п људскпј судбини уппщте нема ппјма. Или пптишу пд пријатељства. бип пн прпфеспр. "На пплпвини људскпг живпта". сликарствп. мпжда затп щтп га се бпји. Тп се пднпси пптпунп једнакп на коижевнпст. мпра бити незанимљив и мпра се претвприти у небитнп. али кап щтп врлп дпбрп виде где су дпспели: Блејк или Сведенбпрг. параграфима. Коигпљубац жели слпвима да дисциплинује живпт. Капије ппдземнпг света птварају се шпвеку у оегпвим највећим и пдлушујућим кризама живпта. какп каже Данте. Анатпмија меланхплије је заправп такав сасвим грандипзан χαταβασις. А пнај кп ппдземни свет намернп забправи. Тп је демпнскп филистарствп. Е. вепма шестп несвеснп. филпзпфију.библиптекар. љубав. А свакп има пднпс с ппдземљем. Скриваое пред живптпм. судија. дакле. велика судбина не мпгу се замислити без јаких ппдземних пднпса. судија. а снажна ппдземна веза кпја из оега следи први је кпрак за разумеваое Рпберта Бартпна. Чпвек кпји се задржава у неппсреднпј близини коиге безуслпвнп пада у библиплатрију и ппстаје демпнски филистар.и хпће светпм да управља решима. Дијабплишнп биће је пнај кпји мрзи живпт и хпће да га унищти.владавину. тај заправп другим људима и нема нищта битнп да каже. ппет друкшије: десценсус. тај је увек самп један кпрак пд силаска. Дисциплинпваое је самп други израз за . параграфима. или се јавља у кпнстантнпм ставу какав се мпже наћи кпд Шумана или Бпдлера. Тп је сада сппреднп. пднпснп на граници. Мпжда збпг тпга и није приметип да је ступип у ~3~ . пн мпра да је незналица за сва тамна и неизвесна питаоа судбине. Силазак у ппдземни свет не треба да буде такп пдлушујући дпживљај кап кпд Стриндберга. наушник. наушник. љубави. сваки пнај кпји је привржен слпвима. друкшије решенп прелазак у царствп мртвих. ушеник. Коигпљубље је грех ппшиоен прптив живпта: назив греха: библиплатрија . Владавина је самп блажи израз за убиствп. щаренп . лекар. бар једнпм није ступип и тамп бар једнпм није разгледап и није преживеп дпои свет. билп какп да се та смрт зпве: светлпст. тај битна и крупна питаоа свпје судбине ни не мпже да разуме. Тп је дијабплишни филистар. А испуоеое пвпг дијабплишнпг филистра је . ушеник.А. ппзприщте. Силазак. Дијабплишан је сваки шпвек. или преступ у ппдземни свет. Кап щтп је самп дпппла бип свестан те шиоенице Дпстпјевски кпји пвакву катабазију пписује у Записима из мртвог дома. у пресудним и пдлушним кризама људскпг живпта збива се у свакпм слушају ненамернп. неправилнп. Страснп унищтава све щтп је каприципзнп. музику и на сва духпвна пствареоа. или га скрије. Куда? У слпва. шак ни сам свет не мпже да разуме. Пплазищте је. рат .пбпжаваое коиге кап идпла. или црташ Кубин.је пспбина филплпга: приврженпст решима кпја је хптимишна и из зависти према живпту. Ђавп је пранепријатељ живпта и дпнпси смрт. Штавище. А пнај кп у катабазију. Хпфмана. дух. пд непбишних пднпса и веза. прпменљивп. или у Белим ноћима. акп и није прпщап дп краја. свещтеник. Онај кпји ппседује ппдземне пднпсе. прпфеспр. следеће: сваки библиптекар је снажнп и дубпкп ппвезан с ппдземним светпм. адвпкат. мпжда из другпг разлпга. свеједнп. написанпј реши. Каткада је тек благ кап у Мпцартпвпм Дпн Хуану. блиставп. ни не наслућује је. којизи. Защтп? Једнпставнп затп јер је тп пнда шпвек кпји не ппзнаје најдубље сфере бића. кп не зна щта је ппдземни свет. слпвима.

Библиптекарствп је пп астрплпгији меркуријевскп занимаое. самп щтп тп не знају. Каже: у палату Psihe. Оне су пвде дущевна збиља: снпви. А акп шпвек разуме щта је тп. силази? Бартпнпва дубина је задивљујућа. живи прелазе у царствп смрти. Друкшије решенп: ппдсвеснп ппстаје свеснп. или у сну или у жељи. Силази да би се пслпбпдип једне ужасне и мушитељске невпље кпја му разара судбину и лпми живпт. На тп смерају. карактерплпзи и егзистенцијални филпзпфи нису нашистп: да је испитиваое дубине дуще и егзистенције једна врста катабазије. А тп и није другп дп силазак шпвека из света видљивих лица у свет нематеријалних бића. тлапое. Сем Одисеја. Да би се излешип пд ужасне бплести – име те ужасне бплести је меланхплија. земља Психе није нищта другп дп пнп ппдрушје кпје се налази иза и исппд видљивих пблика. али нарпшитп с егзистенцијалнпм филпзпфијпм. иакп траљавп и незграпнп. Забуна кпја се у пвпм тренутку јавља. Тамуза. Данас се истп тп ради: унутращопст се изврће. слике. свеједнп. или у мащти. ~4~ . карактерплпгија и егзистенцијална филпзпфија. А невидљивп и бића без лица пак субјективнп. Мардук. Тиме Бартпн заправп не каже нищта другп дп пнп щтп и мпдерна психплпгија или егзистенцијална фплпзпфија. заиста не зависи самп пд реши. Припадају сасвим другпј сфери бића и ппстпје сасвим друкшији негп видљива лица. Тп је Стриндбергпв слушај. Збиље кпје пвде ппстпје уппщте и не живе. а евентуалнп се птуда и враћају. Херакле. Пијрит. Он је ппд влащћу Хермеса. Збпг тпга Бартпнпву коигу дубпка српднпст ппвезује с данащопм психпанализпм. људи. између псталих. кап щтп не знају да је палата Психе ппдземни свет. кап предмети. Сва ушеоа пбјављују да се ппсредствпм descensusa мпже дпћи дп преппрпда и дп пшищћеоа ппвезанпг силаскпм. мпдерна аналитишка психплпгија. и да је палата Психе ппдземни свет. Али увек: исппд или иза видљивпг света. "I turn my inside outward" . а пшищћен и ппнпвп рпђен се враћа. и тп пд ппгрещнп схваћених реши. сместа ће устанпвити да ни савременици нащи не шине другп дп щтп силазе у палату Психе. А те збиље су: слике. Нергал. негп исппд пвпг света .Бартпн збпг тпга силази у ппдземни свет да би се пшистип.у дпоем свету . Самп щтп Бартпн местп силаска не назива ппдсвесним или егзистенцијалним.у земљи дуща . пбјективнп. пднпснп у палате Психе. ни данащои психплпзи. ђавпљи је дпущник. Забележенп је да је ппстпјап филпзпф пп имену Менедемпс са Ламсакпса кпји је "кап суманут ищап међу људе и гпвприп да дплази из пакла. Гилгамещ. Анатпмија је ппис катабазије . Митплпгија је препуна пспбених пписа катабазије. Где тп. владарка ппдземнпг света щаље на оу щездесет демпна бплести. егзистенција се из скривенпсти изнпси на светлпст. а интелигенција нема пара. да би ппбегап. Прплазили крпз седам капија и свуда мпра да пстави нещтп щтп припада оенпм живпту. ираципналнп се раципнализује. свет безлишних бића. с тпм разликпм щтп је пн безмернп шистији и неизрецивп вище зна пд мпдернпг филпзпфа. Тезеј. Други уше да шпвек тпне збпг свпјих грехпва. Лица ппстпје видљива. Тежина схватаоа се брище пнпг тренутка акп шпвек ппмисли да царствп дуще. Истпшоаци су знали да су у ппдземнпм свету били Манда д' Хаје. сппљоег лица бића: тп је свет невидљивпсти. Оне . сећаоа мисли. Тп је и ситуација Рпберта Бартпна.ппстпје. или у сећаоу.пище на важнпм месту у свпм делу: Изврћем свпју унутращопст. у свести или у ппдсвести. а Ищтар би пптпунп прппала да јпј није ппмпгла бпгиоа Еа. а дпщап је да би мпгап рећи мпћницима ппдземља кп каквим живптпм живи". живптпое. Ерещкигал. Ищтар силази затп да ппврати свпју љубав.у палати Психе. Ту не живи биље. Меркур је пак впдип преминуле на други свет. descensus је пнај есхатплпщки кпрак кпји ппказује да ппједини изузетни људи лпме мпћ смрти. да дпле има прилику да испащта. саое. Дущевнп. а не знају ни да је пна дуща или карактер или егзистенција заправп палата Психе. ппјмпви и идеје мащте. А тп је и уппщте смисап и знашај силаска везаних за бплест. Хермес је пак – впдиш дуща и управљаш силаска. фантазми. Према ппјединим теплпзима. бпгпви.оега и да је у оему. дакле. Забуна пптише птуда щтп ни Бартпн. пд Грка су бправили у ппдземнпм свету Орфеј. Не у пвпм свету.

Делпм задпвпљава свпју страст за цитираоем. ране. патип је пд меланхплије у изузетнпј мери. и не прпмащује циљ. с тпм јаснпм разликпм щтп се пвде сместа види прави смисап суздржаваоа између сущтина дуще и егзистенције.кап щтп се усред свакпг смеха бащкари патоа" . Делпм изграђује сплидну пснпву за свпје делп. Гален: "кварнп телп кпје насупрпт прирпди и не уме да је слпбпднп кпристи". Бартпн је све пве ствари знап и видеп. јаснп и једнпставнп би требалп рећи: Рпберт Бартпн. Рпђаци су јпј: Гпрга. ппису. А кад каже да меланхплија седи на сред пакла. Бартпн је неисцрпан у пдређиваоу. Навпди цеп низ аутпра да би пптврдип какп је пна "ппгрещан склпп". Онај кп је бип у недпумици да је Анатпмија катабазија. Сищап је у свет дуще и видеп да пва бплест стплује у сред среде света. пнда тп знаши да је палата Психе заправп дпои свет. Та дефиниција пвакп гласи: меланхплија је рпђена у пакленпј тами (born in hellish darkness) - Фурије су је пдгпјиле. Цитира Јпвана Златпустпг: "с опме се не мпгу ппредити никакве телесне патое. Најважније местп. краткп и разумљивп. не претерује. Краткп.стплује у средищту палате Психе. пднпснп путпваое у дпои свет. пп кпме је меланхплија "зараженпст тела прптив прирпде". никад смиренијег. казне". Не. Мегера нпсила.Анатпмија меланхплије истпвременп је грандипзна психплпгија и егзистенцијална филпзпфија. Други ппет: "ужасаваое пд духа". А Бартпн није шпвек кпји зна нещтп. Какп би се излешип пд бплести. бплпви. муке. Истпвременп је сазнап и тп да меланхплија и није другп дп пбележје смртнпсти. кпји је живеп у XVII стплећу. ппшеп је да трага за узрпцима и прирпдпм меланхплије. "A melancholy man is that true Prometheus which is bound to Caucasus" – мелахплишан шпвек је прави Прпметеј кпји је везан за хрид Кавказа. шија је кпнцепција меланхплије гптпвп истпветна с Бартпнпвпм. Алектп птхранила свпјим гпрким млекпм. и ствара такву атмпсферу у кпјпј оегпва сппствена мисап пдзваоа кап сребрп. инаше. Види се нарпшитп да путпваое ппд ущи није другп дп катабазија. треба пплпжити рашун п тпме да је пвакп схваћенп пбјащоеое дп сада у свим цртама држалп кпрак с Бартпнпвим текстпм. анализи реши. пнда тп прирпднп знаши кад је Анатпмија силазак у тај свет. изгледа кап да нагпвещтавају пдгпвпр. на сампм сну паклених кругпва. Страст кпју треба ппщтпвати кпд једнпг таквпг библиптекара кап щтп је пн бип. За оега није блистава метафпра или слика щтп меланхплија стплује на сред среде пакла. пднпснп пакап. Кад се стигне на крај пвпм размищљаоу. Ппсле тпга ме мпже вище бити недпумице ни заблуде щтп се сущтине тише. умеренијег ни интелигентнијег аутпра. библиптекар из Оксфпрда. Меланхплија је бплест прпметејске судбине. пнда тп није нищта другп дп путпваое у дпои свет. пвде ће наћи пдгпвпр на све свпје недпумице. не зна ни Дирер.меланхплија је пбележје смртнпсти. А акп је тп дпои свет. Тп. не занпси се. Бартпн самп пплази пд пвих пдређеоа. Та ужасна и гнусна сппдпба. и збпг тпга је оегпв свет сирпмащнији за једну димензију. псветљаваоу. јади. Али јаснп нигде није изражен. не казује тп птвпренп. и тп силазак у палату Психе. а пна је: меланхплија. Али за једну није знап. Од ппшетка је кљуш за пптпунп разумеваое била једна реш. јесте следеће: "melancholy is the character of mortality" . Стикс и Ериније. самп щтп је пнп прпјектпванп у свет у кпјем је једна димензија вище негп у Бартпнпвпм свету. Бартпн се не разбацује јаким сликама. Арате: "непрекиднп страхпваое дуще". кпје најнеппсредније упућује на праву сущтину меланхплије. щибаое. Или: "безразлпжан и непправдан стах и страхпваое". Није знап защтп меланхплија седи испред палате Психе. Некпликп набашених решеница. ~5~ . та Тужна неман (sad monster) . кпје се гптпвп губе у ппплави текста. Цитира Фарнелија. Бартпнпва дефиниција меланхплије неппсреднп прпизилази из тпга щтп је Анатомија заправп катабазија у палате Психе. и неизлешива је. Пп Галену: "бплест средищне ћелије мпзга".

кап пнп щтп је шпвек преживеп? Прплазећи крпз седам капија ~6~ . тпга пва свест неће ппразити. И такп се у палати Психе стапају дивпта с патопм. власт. жудоу дуще да буде бпг. живпт. безуслпвнп се мпра ппстати свестан оене смртнпсти. Меланхплија је бплест кпју сви дпбијају када у средищту палате Психе дпзнају да ће умрети. знаоа. свет блистава и неизрециве среће. Какп је тп непбишнп. Кпликп је вище дпгађаја билп у живпту Александра или Цезара или Напплепна? И кпликп је бип важнији живпт једнпг Кплумба или Пизара. пппјних шуда. клетви. тамнпг нешега. Бартпнпв јединствени дубински ппглед мнпгп је вище у тпме щтп у меланхплији налази ужасну двпјнпст: прпметејску жељу за бесмртнпщћу. у пнпј дущи за кпју се управп сматра да је бесмртна. бплести. Бартпн шак не каже ни да је дуща бесмртна. За живпт каквим је живеп Рпберт Бартпн пбишнп се каже: без идеала. ушиниће вище пд тпга: биће испуоен некпм врстпм благпг. Мпжда све зависи пд тпга кп је щта ппстигап. и вешитп блистава леппта са бплнпм прппащћу. не треба му. негп пне кпјима се гптпвп сваки тренутак пдиграва пред лицем јавнпсти. и вратип се на земљу. са шарпбнпм срећпм и безнаднпм патопм. Управп затп и палата Психе кпд Бартпна има двпструкп лице: пвај дпои свет је свет ужаса. уживаое с мпрама. јер је бескрајнп прпста. тп је дпои свет. уживаое .прпминуће и сам свет. ту стплује пнп щтп је минулпст шпвека. гпрка искущеоа и бездане прпвалије оихпве судбине биле су веће негп пвих псвајаша кпји су били на три кпнтинента и ушествпвали у три стптине битака.пву страст векпвешнпсти види какп је нераздвпјнп срасла са свещћу п нестајаоу и прплазнпсти и прппасти. Бартпн је ппхпдип дпои свет. дивне леппте. - или акп вам се вище дппада: меланхплија је стаое у кпјем ће се наћи сваки живпт када га разбуди свест да није бесмртан. мпра. живпта. силазећи у дущу. Шта му се јпщ мпже ппнудити изнад пнпга щтп је пд судбине дпбип? Има ли другп уппщте вреднпсти. нпвац. тещкп благп тамнп нещтп јесте - меланхплија. тихи. ппсена. Меланхплишан ппстаје свакп кпји сазна да није бесмртан. бплна прппаст. сабласти. такп се пвде заједнп слива нада. шпвек. прплазнпст и смртнпст света. вртпглаве ппаснпсти.захвалиће. Бартпн је бправип у дпоем свету и сусреп се лицем у лице с меланхплијпм. Он самп каже да је меланхплија крајоа двпстранпст. изгледају псамљени. Тајна усамљених судбина каткада је већа негп Цезарпва. а пбесне пустплпвине. страсти. скривена стплује смртнпст дуще. ни да је смртна. ппстпје људи кпји се никада нису нигде мрднули из свпга града. унутра. и патоа. А кп преживи пву непппзивпст и пву непрпменљивпст. У сред среде дуще. патои. да вешитп траје и да не мине . али истпвременп пвај исти свет је ппдрушје занпснп тппле шарпбнпсти. не. Бартпнпвп недпстижнп знаое није самп у тпме щтп пн пткрива свест п прппасти (щтп меланхплија јесте) тамп где би шпвек ппнајмаое пшекивап и ппверпвап: у средищту царства дуще. А кад се ппгледају линије судбине. Мпже му се ппнудити бпгатствп. смртним дрхатпм. негп живпти таквих кап Бартпн? Кплумбп је стигап у Америку. неће га унищтити. негп ће нестати и прппасти. тещкпг. Живпт у кпјем на изглед нема дпгађаја шестп је мнпгп занимљивији пд живпта стптине пустплпва и скитница. Дуща је свет најдубље патое и најузвищеније радпсти. судбине. Онај кп уме да се врати птуда и не мпже бити другп дп вепма тих шпвек. Ту стплује бескрајна прплазнпст. лпщих снпва.Защтп? Ствар је збпг тпга такп изузетнп тещка. а Пизарп псвпјип Перу. налазе се над прпвалијама и ппнприма. у дубини. тп је пакап. Меланхплија је бплест бесмртнпсти. густпг. али пднели су веће ппбеде пд Октавијана: ппстпје и такви кпји су цеп живпт прпвели у библиптеци. дивна шуда с мрашним клетвама. На изглед псамљене и тихе судбине шестп су мнпгп вище узбуркане. спасеое с пптресним ппразима. и радпст и туга. велишине . Јаснп је. судбина. мука. Онп п шему је реш заправп јесте да је Бартпн прпвалип у средищте палате Психе. и тамп је нащап пнп щтп је дуща. Тп густп. без дпгађаја. нерещивп и неразрещивп да и не. љубави. леппте. видеп је Тужну неман.

вепма сппкпјан. Али када је шпвек.прпматрам у стаоу музе.ппдземнпг света Ищтар је мпрала да пдлпжи све щтп је ппнела са земље: златп. Онда пдједнпм ппстаје вепма сппр. мпћ. Ппшиое да живи филпзпфију рпсе: шист. преживеп све щтп тамп ппстпји. живпт ми је такп сппкпјан и кпнашан. блистави тренутак. Ова врста бесмртнпсти је ппуздана и дивна. кап песма.дпкплица му не дппущта. слава? . усппмене. Кп зна? Ова недпумица је управп пнп щтп јесте: меланхплија. дпк на крају не изгуби и себе. вепма миран. ~7~ . I am musing . имаое. Треба ли му уживаое. Самп пева. мпжда. леппта. кап цвршак. леппту. Чпвек и не мпже задржати другп дп себе сама. вище није меланхплишан. кристални."my leisure would not permit" . враћајући се већ из дпоег света.