θ ε ο δ ω ρ ή τ ο ( ' ' Ι ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ

τ . " Α Υ ι ο ρ ε ί τ ο υ
Η Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Ν Ο Σ
Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ο Υ
θ Η Α Ι 1987
θ ε ο δ ω ρ ή τ ο υ ι Ι ε ο μ ο ν ά χ ο υ
τ Α γ ι ο ρ ε ί τ ο υ
Η Α Π Ο Λ Ο Γ Α Ε Ν Ο Σ
Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ο Υ
Α θ Η Ν Α Ι
_____-=J
Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
Ε Ι ν ο ι γ ν ω ι σ τ ο ν ό τ ι ό ε λ ι ε γ χ ο ς τ ω ν κ α κ ω ς έ χ ό ν τ ω ν
δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί ά ν τ ο τ ε έ χ θ ρ ο ς κ α Ι φ ί λ ι ο υ ς CI Ο τ α ν ό μ ω ς
γ ί ν ε τ α ι έ κ κ α λ η ς π ρ ο θ έ σ ε ω ς κ α Ι έ ο ς τ ω ν α δ ι ε δ
μ έ ν ω ν τ ε ρ ο τ ό ω ν μ α κ ρ Ο Ο ι δ η λ α δ η π ά σ η ς λ α Ο ι τ ο λ Ο Υ ί α ς
κ α Ι σ κ α ν δ α λ ο θ η ρ ί α ς τ ό ε ό έ λ έ χ ω ν ρ έ ε ι ν α ε ί ρ η
ν ε ό η δ ι ό τ ι θ α έ φ α ρ μ σ θ κ α Ι ε Ι ς τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ί ν τ ο υ δ
λ ό γ ο ς 1'00 χ ρ υ ο ο Ο ρ ή τ ο ρ ο ς «n:OUEL ψ ί λ υ ς δ ι α τ ο ν Ί η
σ ν κ α Ι έ θ υ ς δ ι ά τ ό ν Ι η σ ο Ο ν ι
Ε Ι ν α ι γ ν ω σ τ ό ν έ ί σ η ς ο τ ι ό έ λ ε γ χ ο ς γ ί ν ε τ α ι ά ι κ μ η
δ σ κ ο λ ώ τ ε ρ ο ς ο τ α ν έ ν ε ρ γ η τ α ι ά π ό μ ο ν α χ ο ό τ ω ν δ
π ο ί ω ν κ ό Ρ Ι ι ν δ ρ γ ο ν π ρ έ π ε ι ν ά ε ί ν α ι ή Π Ρ σ ε Χ η κ α Ι ή
κ α τ ά θ ε ό ν ά σ κ η σ ι ς Ε ν τ τ ι ς ή γ ν ω σ ι ς τ η ς Ε ι κ κ λ η
σ ι α σ τ ι κ η ς C Ι σ τ ο ρ ί α ς δ ε ν α φ ή ν ε ι Π ε ρ ι ι θ ώ ρ ι α δ ι α δ τ ο κ ε ι
μ ε ν ι κ ο υ ς σ τ ο χ α σ μ ο ς κ ά ε π ο τ ό ς κ α Ι σ ε ω ς κ α Ι δ
μ ο ν α χ ό ς ε Τ ν α ι ύ π ο χ ρ ε ι ω μ έ ν ο ς ε Ι ς κ α ι ρ Ο ν α ί ρ έ σ ε ω ς ν α
α ν τ ι δ ρ ά σ η δ ι α λ ό γ ο υ κ α Ι π ρ ά ξ Ι θ ω ς , ι τ ρ ο κ € μ έ ν ο ν α δ ι α
κ ο π η Τ ι φ θ ο ρ ο π ο ι ό ς δ ι ά τ α ς ψ υ χ ά ς π ο ρ ε ί α τ η ς KCX:KOOo­
ξ ί α ς Ε Ι ς τ ο σ η ι μ ε ί ο ν α ύ τ ό έ σ τ α θ η π ο λ υ σ τ ο ς δ Ά
(1)" τ ο τ ε π ε ρ Ι π ί σ τ ε ω ς δ λ ό γ ο ς oVK π ι ν ε Ι Π ε ί ν έ γ ώ
τ Ι ς ε ί μ ι C Ι ε ρ ε ύ ά λ λ Ο ο ό δ α μ ο Ο ά ρ χ ω ν κ α Ι ο ό δ ο δ τ ω ς σ τ ρ α
τ ι ώ τ ς κ α Ι π ο Ο γ ε ω ρ γ ό ς κ α Ι ο ό δ Ο α ό τ ό Τ Ο Ο Τ Ο έ ν η ι μ ό ν ο ν
-3­
ν α τ ο λ ι κ ο ς Μ ο α χ ι σ μ ό ς ι μ η δ ε ι λ ι α σ α ς ν α κ α τ έ λ θ η κ α Ι
μ έ χ ρ ι π ε ζ ο δ ρ ο μ ί π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α δ υ α τ η ρ ή σ η α λ ώ η
τ ο ν τ ή ν π ί σ τ ι ν τ ο σ (2) .
τ η ν έ φ ή μ ε ρ ο ν τ ρ ο φ η ν τ ρ ι ζ μ ε ν ς ο δ ε ς μ ο ι λ ό γ ο ς κ α Ι φ Ρ Τ ί ς
π ε ρ Ι τ ο ο τ ρ ι κ ε ψ έ ν ο ο 000, ο ϊ λ ί θ ι ρ ά ξ ι σ ι κ α Ι σ υ σ ι ω π η λ ό ς
κ α Ι ά φ ρ ο ν τ υ ς Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Σ τ ι δ ί τ ο Po'Go 99, 1321) ο Κ α Ι ά λ
λ α χ δ ι ρ α ύ τ ό ς Ε ί α δ ν μ ο ν α χ ο ί ε ί σ ν τ ι ν ε ς έ ν τ ο ί ς ν υ ν κ α ι
ρ ο ϊ ς δ ε ι ξ ά τ ω σ α ν ά π ό τ ω ν ε ρ γ ω ν ο Έ ρ Υ ο ν 6 ε μ ο ν α
Χ ο ο μ η δ ε τ ο τ u Χ Ο ν ά ν έ Χ ε σ θ α ι Κ α ι ν ο τ 0­
μ ε ί σ θ α ι τ Ο Ε ύ α Υ γ έ λ ι ο ν ί ν α μ ι η ύ π ό ι δ ε ι Υ μ ι α τ ο ί ς
λ α ί ς τ ρ ο τ θ έ μ ε ν ο α ϊ ρ έ σ ε ω ς κ α Ι α ί ρ ε τ κ η ς σ υ γ κ ο ι ν ω ν ί α ς τ η ς
ύ π ε ρ α ύ τ ω ν ά π ω λ ε ί α ς λ ό γ ο ν ύ φ έ ξ ι σ ι ο Λ ύ τ ο 104.9, CD) ο «000 κ α Ι
ί ν α τ α α λ λ α ρ ή σ ω ο ο έ π Ι τ η ς η δ η έ ν Ι ί ο τ α μ έ ν η ς α ί ρ έ ι σ ε ω ς ι ό λ ό
γ ο ς Τ ί ν ε ς μ έ ρ ι ς α ί μ α τ ο ς ά ν τ ε κ α τ έ σ τ η σ α ν π ρ ο ς τ η ν ά μ α ρ τ ί α ν
ν τ α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ι ο ύ χ Ι ο ί μ α κ ά ρ ι ο ι π έ ρ ε ς κ α Ι ά δ ε λ Φ Ι ή ι μ ω ν
ο ί τ ε τ η ς κ α θ ή ι μ α ς Μ ο ν η ς κ α Ι ο ί τ ω ν ά λ λ ω ν ι Μ ο ν α χ ω ν ο δ ν ά λ η
θ ω ς τ α τ ο ι α Ο α κ α τ ο ρ θ ώ μ α τ ι α κ α Ι ά θ λ τ μ α τ α κ α Ι μ ο ν α χ ο Ι τ α ν ε Ο
ρ α κ α Ι έ δ ρ α ι ώ μ α τ α τ η ς Έ λ η σ ί α ς κ α Ι ο ι ο υ τ ο ν 'KiaL τ η λ κ ο τ ο ν
τ ο ι ά ξ ί ω μ α δ π ε ρ κ ε χ ά ρ ι σ τ α ι ή μ ϊ ν ύ ι τ η ς γ α θ ό τ η τ ο ς τ ο υ θ ε
00.0.» Λ ό τ 99, Ο
(2). θ υ ι μ Ι ζ ω ί δ ι α ί ε ρ α τ η ν π ε ρ ί ο δ ο τ η ς ε ί κ ο ν μ α χ α ς 1toU
κ ρ ά τ η σ ε π ά ν ω π ο gva α ί ώ ν α ·0 λ α ό ς Κ λ η ρ ο ς κ α Ι λ α ς fj-rav
ν ε χ ω ς ι σ τ ο ύ ς δ ρ ό μ ο υ ς Ο ϊ κ α λ ό γ ι ε ρ ο ι έ Π σ η ς θ υ μ η θ ε ί τ ε τ ό ν
μ έ γ α Γ έ ρ ο ν α τ ό ν α γ ι ο Θ ε ό δ ω ρ ο τ ο Σ τ Δ ί τ η Μ τ φ ο σ τ ά ρ η ς κ λ ή
pou κ α Ι λ ι α ο υ σ τ ο υ ς δ ρ ό μ ς τ η ς Β α σ ι λ ε ύ ο υ σ α ς Κ ι ά λ λ ο ι κ ι
λ λ ι
τ η ν ή μ έ ρ α π ο υ ό ά ξ ι ω μ α τ ι κ ο ς τ ο ο ε Ι κ ο ν ο μ ά χ ο Λ έ ο ν τ ο ς τ ο Ο
.. σ α ύ ρ ο τ ο υ Γ κ α τ έ α ζ ε τ η ν ε ό ν α τ ο ο Χ ρ ι σ τ ο Ο ά π ο τ η ν χ α λ
κ ή Π ύ λ η τ ο Ο ί ε ρ ο Ο Π α λ α τ ο υ τ ί ε γ ι ν ε Λ α δ ς κ α Ι κ λ η ρ ο ς ξ ε σ η
κ ώ θ η κ α ν τ α ν ι ά τ α τ α ν μ ρ ο σ τ ά cH θ ε ο δ ο σ ί α γ κ ρ έ ι μ ι σ ε τ η ο κ ά
λ α κ α Ι δ θ ρ ω Π ς τ ο Ο α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α Π έ φ τ ε ι κ α Ι σ κ ο τ ώ ν ε τ α ι ι Ε
μ α ί ν ε ι δ σ τ ρ α τ ο ς κ α Ι ή δ ι μ α ρ τ ύ ρ η σ ε ε χ υ σ ε τ ο α Έ μ α
τ η ς έ ν δ ι α δ η λ ώ σ ε ι κ ρ ι ο λ ε κ τ ι Κ ω ς
Σ α ς θ υ μ ί ζ ω τ ο υ ς ι θ ε ν ω ς σ τ η ν Β α σ ι λ ε ύ ο υ σ α ς ό π ο
δ έ χ ο ν τ α ι τ ο υ ς ρ ι ψ ά σ π ι δ ε ς π γ ρ ί ζ ο υ ν ά τ τ ό τ η ν Φ ρ α γ κ ι ά Μ έ
λ α Τ κ έ ς έ ξ ε γ έ ρ σ ε ι ς έ ν α ν τ ί ο ν κ α Ι α ύ τ ο Ο τ ο ϋ α Ι Π ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς , ά ν τ ω ν
κ α Ι τ α σ ω ν Τ α υ τ ό χ ρ ο ν α κ α Ι ή π ρ α σ Χ Η κ ι δ λ α τ ό λ λ α π ν ε ι μ α
Τ Ι ι ι μ έ σ α
Ε Τ ν α ι λ ο ι Π ό ν κ α Ι τ ά σ λ λ α λ η τ ή ρ α ι μ έ σ α σ τ η ν τ α ρ ά δ σ ή
--4­
,
χ Ι
. Ι ι κ α ν ο ς έ ρ ε υ Η τ ή ς τ ω ν μ ο ν α χ ι κ ω ν π ρ α γ ι μ α τ ω ν ώ ς
η
έ ξ η ς π ε ρ ι γ ρ ά ψ ε ι τ η ν α ν ω τ έ ρ ω ι δ ι α κ ι ο ν ί α ν τ ω ν μ ο ν α χ ω ι ν
Ε σ χ ο ν Ί ά ν Τ ί ε τ ο θ ά ρ ρ ο ς τ η ς ά Ύ τ σ τ ά σ ε ω ς κ α Ι τ η ς
α υ τ ο θ υ σ ί α ς ε ι ί ς α σ α ς τ α ς ί έ π ά ς α θ α ς ή Έ κ κ λ η
Ι ς σ ί α έ κ ι ν δ ό ν ε υ σ ε ν α ύ Ί ο δ ο υ λ ω θ η ε ί ς τ η ν Π α λ Ι ε Α Κ α Ι
ς ..." θ .... θ λ "A!n Α '"\.­
.δ ι α τ ο υ η ι κ ο υ α υ τ ω ν α ε ν ο υ ς ε π ε η ε τ ε Λ
λ
σ α ν κ α τ α τ α Ο τ α ο ί ι α χ ί έ π Ι α ί ω ν α ς ί ς ά τ ρ ο ι μ ή
χ ι
τ ο υ ς τ ο υ Ε ύ α Υ γ ε λ ί ο υ ά π ο σ τ ό λ ο υ ς ν α τ ο ν κ ό σ μ ο ν σ ύ μ
α
π α ν τ α κ α Τ σ τ α ν τ ο π α ρ α τ η ν Ε Κ ι κ λ η σ ί α ν ώ ς ή φ ο ω

ί ς
τ έ ρ α σ τ ρ α τ ι α τ ω ν π ρ ο μ ά χ ω ν τ η ς π ί σ τ ε ω ς Ε υ λ ό γ ω ς α
η ς
τ ο Ο τ ο ά Π ε ϊ τ ο υ ς Μ ο ν α χ ο υ ς σ τ ρ α τ ι ώ τ α ς δ ε Α ό
α Ι
... , ., Μ Β λ
γ ο υ σ τ ι ν ο ς κ α ι ο . α σ ι ε ι ο ς .
.6­
Ε κ α λ λ ι έ ρ γ η ι σ α ν τ η ν ε ό σ έ ι ε ι α ν έ ν τ α ί ς Κ ά ρ δ ί α ι ς τ ο υ
α ν
.... ", ξ '" λ θ ο λ ' έ
ι α ν ε π τ υ ι α ν τ η ν ε Χ Κ η σ ι α α τ ι κ η ν ι ε ο γ ι α ν Ί ι ο υ
ν
λ
η τ η σ α ν τ ο υ ς έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο υ ς τ ό π ο υ ς τ η ς λ α τ ρ ε ί α ς δ ι ε
υ
τ ή ρ η σ α ν τ η ν π ί σ τ ι ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς α σ ε ι σ ν
ο ν
» ς Ό τ α ν δ ε ε π ε ι τ α ή ό ρ Θ ό δ ο ξ ο ς Π ι ο λ ι τ ε ί α δ Τ ε δ Λ ώ
ε
θ η τ ω ν ό ρ δ ω ν τ ω ν ρ α ω κ α Ι Μ ο σ ο λ μ ά ν ω δ
κ λ η ρ ο ς δ ε α π η ν ω ς κ α ε

δ ι ώ κ ε Ο π ά λ ι ν ο ί Μ ο ν α χ ο ι δ ι έ
ο ύ
α ν σ ω σ α κ α Ι ρ η ε ί α ά λ λ α κ α Ι έ ι θ Ο μ ό κ α Ι ι ά λ
ό ν
λ α κ α Ι γ λ ω σ σ α ν Δ ι κ α ί ω ς λ ο ι π ο ν π α ρ α τ η ρ ε ί δ Holl δ τ ι
1.,;­
τ α Μ ο ν α σ τ ή ρ ι α ε μ ε ι ν α ν μ έ χ ρ ι σ ή ι ε ρ σ ν α ί ί σ χ υ ρ α Ι τ
κ ι
Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ο Ο α κ ρ ο ό λ
ι
ε ι ς ό δ ε Hamack ι έ κ τ ω ν ι μ ο ν α
χ ω ν ι ξ α ρ τ α τ η ν δ λ τ ω σ ι ν τ ω τ η ς Ε κ λ η σ α ς Κ α Ι λ
ο υ
λ α χ ο ϋ ό α υ τ ό ς έ ι σ τ ή μ ω ν Δ ε ν υ τ η Ρ ξ ε ν ε ρ ι ς έ ν ή Έ κ
Ί λ
",­ κ λ η σ ί χ ε ί ς τ η ν δ ο ί α ν ν α μ η σ υ μ ι μ ε τ ά σ χ ο υ ν ο ί μ ο ν α χ ο Ι
ά
δ ι ό λ ω ν α υ τ ώ ν τ ω ν δ υ ν ά μ ι ε ω ι ν Μ ο ν α χ ι κ ο Ι γ ρ ό ν θ ο ι ύ ψ ώ
Ί Ε
θ η σ α ν ύ π έ ρ τ ω ν δ Ο Υ μ ι Χ τ ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς κ α Ι ή δ ι α τ ό
μ α
τ ο
Μ έ
μ α ς Ε Τ ν α ι κ α Ι ο ί δ δ ο μ α χ ί ε ς Ε Τ ν α ι κ α Ι τ α μ τ α λ κ ν ι α Κ α Ι τ ό ξ ύ
ω ν
λ ο υ Ο λ α ε ί ν α ι μ α ρ τ υ ρ ί α Κ ώ σ τ α Σ α ρ δ ε λ η Έ π ι τ α γ ή τ η ς Π α
ι α
ρ α δ ό σ ε ω ς κ α Ι α ί μ α χ η τ ι κ α Ι ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς .,Α ρ θ ρ ο ν τ ο υ Ά ω τ έ ρ ω
π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ϋ Σ γ γ ρ α φ έ ω ς έ ν Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς ς φ ό λ λ τ η ς
ι σ ή
12.5.1987, σ 1).
-5­
π ω σ ι ς τ η ς ό ρ θ η ς τ η ς ό ρ θ Ο δ ό ξ ο υ π υ σ τ ε ω ς φ έ ρ ε ι τ η ς μ ο
ν α χ ι κ η ς ι δ ι α ν ο ί α ς τ ή ν σ φ ρ α γ υ δ α
Α υ τ ο ι α τ ε ν ί η σ Α τ ο υ ς Α ι Ρ ε ι α ν ο υ ς κ α ί Π ά ν τ α ς
τ ο υ ς κ α τ ό π ι ν α ν α φ α ν έ ν τ α ς α ί ρ ε τ ι κ ο ό ς δ ι α ν α δ Ύ α τ α ι
ό Σ ω ζ ό μ ε ν ο ς ν α γ ρ α φ η ς ς Ο ύ χ η κ υ σ τ α δ ε ί έ ι σ η μ ω τ ά τ η ν
, λ ' δ ξ \ \ δ Λ
τ η ν . Κ Κ η σ ι α ν ε ε ι α ν κ α ι τ ο . Ο Υ ι μ α α σ χ ο ν τ α ι ς α
ρ ε τ ί ς τ ί ο ο ί τ ό τ ε μ ε τ ι ό τ ε ς τ η ν μ ν α δ ι κ ή ν Π ο λ ι
τ ι ε ί Α
Ε ι ί ς τ ά ς σ ε λ δ α ς 1tOlJ α Κ λ Θ ν ό α Υ α π η ό ς ά α
γ ν ώ σ τ η ς θ ό ε χ η τ ή ν ε ύ κ α ι ρ ί α ν ν α γ ν ω ρ Ι σ η ί μ ί α ν μ ι κ ρ ό
έ ν τ φ Ό ρ ε ι τ ο υ Ά θ ω ν ο ς ά ν τ ι λ Ο Υ α ν ά ν α φ ε ρ ο μ έ ν η ν
ά ρ ι ω ς ε ί ς τ α σ Υ χ ρ σ ν α έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό Ύ ε Υ ο ν ό τ α cQ
Υ ρ α φ ω ν σ υ ν τ α κ τ η ς τ ο υ φ υ λ λ α δ ί ο υ «cQ Α γ ι ο ρ ε ί τ η ς
δ μ ο ϋ μ ι ε τ α τ ο υ Γ έ Ρ Τ ό ς τ ο υ έ ι δ ι ώ χ θ η σ α ν ά κ ρ ι ω ς δ ό τ ι
Ι ι ' , \ \ ς δ σ λ
έ Π ι Ε ι μ ν ν α π α ρ α μ ι ε ι ν ο υ ν Ί τ ι σ τ ο ι ε ι ς τ η ν 'uU α σ κ ι α ν
τ ω ν ά γ ί ι ω ν Π α τ έ ρ ω ν μ α ς ό Ά Τ έ δ ρ α σ α ν κ α λ ω ς κ α Ι
Ε
:\,.. " θ \ , C...L ' cH Λ
. Ό α γ ξ Λ Ι ω ς α υ τ ο . α τ ο κ ρ ι ν η Ο ι λ ν α γ ν ω σ τ η ς μ ε ι ς
έ κ κ α θ ή κ ο ν τ ο ς π ρ ο ς τ η ν ά λ ή θ ε ι α ν α ρ α δ δ α μ ε ν ε ί ς τ η ν
δ η μ σ ι ό τ η τ α τ α σ χ ε τ ι κ ό κ ε μ ε ν α μ ε τ η ν ά Υ α θ η ν Π ρ ό
δ , C , α λ '
θ ε σ ι ν κ α Ι έ λ τ η α ν α Υ ν ω ρ ι σ ο υ ν ω ρ ι σ μ ι ε ν ε ς Κ Ρ
, , 'R... ' , ....
ρ ε ε ς χ ε ς τ ι Κ Ρ ε τ α ι Π ι ο ω ι λ τ τ α φ α ι ν ι μ ε ν Ι ω ς μ ε
γ ά λ α κ α Ι Υ ι α ό ν ό α τ α ... Δ ι ό τ ι δ ο σ Τ υ χ ω ς τ ο U Α γ Ι Ο Υ
Ό ρ ς κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι ν ά κ α τ α ν τ ή σ η ι σ χ ο λ ι η Φ α ρ ι σ α ί σ μ ο ϋ
έ ν ά λ λ ο ι ς σ ε μ ν υ ν ό μ ε ν ο ν κ α ί ά λ λ α δ ι α κ ο ν ω μ ε ά ο τ έ
λ ε σ μ α χ ι λ ι ά δ ε ς Ψ Χ ε ς π α ρ α σ υ ρ μ ε ν α ι ά π ό τ ο υ ς θ ε ω
ρ η τ ι κ ο ύ ς κ α Ι ν η κ ο υ ς δ ι δ α σ κ ά λ ο ς τ ο υ ν α θ ε ω
ρ ο υ ν ώ ς φ ω ς τ ο σ κ ό τ ο ς κ α Ι τ ή ν κ α κ ο δ ο ξ Ι α ν ι ς Ό Ρ θ ο
δ ξ Ι α ...
Ε Υ ρ α φ ο ν έ ν τ φ ί ε ρ φ ς σ α σ τ η ρ
τ η ς ,Α ν α λ ή ψ ε ω ς έ ν τ η ν ή ι σ φ Π ά ρ
κ α τ α Ι ο ό ν ι ο ν τ ο υ 1987.
Ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ς θ ε ο δ ώ ρ η τ ο ς
(3). Δ Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ Ο ί μ ν α χ Ι θ Ο μ ο Ι έ ν τ η Ό ρ θ δ ξ φ
ν α τ λ Ι Ι η Έ ί κ κ λ η σ τ Α Λ ε ι ψ Ι α 1907, σ 9, 12.
-6­
ι ι ο
,
α ς
ί α ι
η ν
,
α
λ ι
ν α
ά
η ν
co
Ι Ι Η ά ρ χ η τ η ι δ ο
ς
,
ο τ ι
τ τ ή ν α Ρ χ η ν τ η ς μ ο ν α χ ι κ η ς μ α ς ά φ ι ε ρ ώ σ ε ω ς μ ε
ί α ν
τ η ν € ή ι θ ε ι Α τ ο υ θ ε ι ο υ π ρ ο σ ε α θ ή σ α τ μ ε ν ν α π α Ρ α μ ε ί
κ α Ι
ν ω μ ν π ι σ τ ο ί ε ί ς τ ά ς ύ χ ρ ε ώ Ο ε ι ς μ α ς α ν α φ ο ρ ι κ ω ς
...
ι ε ι ς
π ρ ο ς τ α θ έ μ α τ α τ η ς Τ ί σ τ ε ω ς Π α ρ α κ α λ ο ό σ α μ ε τ ο ν θ ε ο ν
τ η ν
ν α μ α ς σ τ η ρ ί ζ η σ τ η ν ό ρ θ η ν σ τ ι ν κ α Ι ά μ ο λ ο ι Υ ί α ν μ α
, , , , '\ ' λ ' " έ
κ ρ υ α α π ο ε Λ ε ι ψ ε ι ς κ α ι υ π ε ρ ε ς φ α τ ι σ μ ς κ α ι ­
Ρ ό
,
α ι
π δ ε ξ ε ι ς ω σ τ ε ν α δ ι α τ η ρ η τ α ι ή ι δ ι α κ ο ν ί α α μ ω μ Ό ς
μ ε
Ό ω ς λ Ο ι ό ν έ λ έ ξ μ ε τ α ι έ Ι ' θ η ν α ό Ρ γ ε
ι ο ν
ν ό μ ε ν α τ α Ρ μ ο ί ω ς έ Τ ρ ά ξ α μ ε κ α Ι έ Ι τ η ς π α τ ρ ι α Ρ χ ε α ς
ϋ
Δ η μ η τ ρ ο υ μ έ χ ρ ι σ ή ι μ ι ε ρ ο ν (4). Λ ό τ ο δ μ ω ς δ έ ν ε κ α
θ ό λ ο υ ε ι ς τ ο υ ς δ ε θ ι ό ο τ α ς τ ο c, Λ γ ι ο ν Ό ρ ο ς ο ί δ
rrE-
,
ε ω
1to\Ot δ σ τ υ χ ω ς ά τ Ι λ ό Υ φ θ έ σ ε ω ς ν α Ι λ έ γ χ ο ύ Ύ τ ο ύ ς
ε ω
Κ α δ ξ υ Τ α ς δ ι ώ κ ο υ ν α ν τ ι θ έ ι ω ς τ ο ύ ς έ ρ α ο τ ά ς τ η ς
ι θ ο
π α τ ρ ώ α ς ε ύ σ ε ε ί α ς Κ α Ι α ό τ ο δ έ ν ε Τ ν α ι ρ σ φ α τ ο φ α ι
ν μ ε ν ο ν Ά τ τ ή ν ά ρ χ ή ν τ η ς ή μ ε ρ ο λ Ο Υ ι α κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί
j) α ς Τ ι σ τ ά σ ι ς τ η ς Ι ε ρ α ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς έ μ έ χ θ ρ ί κ η
..
ρ δ ς τ α σ α ν κ α τ ά τ ο υ Φ α ν α ρ ί ο υ Χ ν τ δ ρ α σ ι ν Τ ό τ ρ α
(4). Π λ Ο τ α ν ο Ι φ ό λ α ς π ρ ο δ ί δ ο υ ν 1974, σ α 37­
σ ρ θ σ δ ι ξ ί α α ί α ί ρ ε σ ι ς •Α θ η ν α ι 1982, σ α 112.
ξ φ
(5). τ α ν ο Ι φ ύ λ α κ ε ς π ρ ο δ ί δ ο υ ν 1974, σ σ
-7-.
, 3 , t c, C' ... ή ό
γ ι κ ο ν ε ν Ρ ο κ ε μ ε φ ε ν α ι Ο Τ Ι σ Ρ Ι φ υ τ α ι π ο
σ τ ι σ ί α τ ο σ ο ϋ τ ο ν Ο Ι ί ε Ρ Κ ι ι τ ι Κ ι Ι ί ν ν α ι σ κ λ η ρ ό ι τ ε
ρ ο ι π ρ ο ς ί υ ς έ λ τ α ς τ ο Π α τ Ρ ι α ρ χ ε ϊ ο ν γ ι ρ ί
τ α ς Γ ι α ό τ ό ό ρ ι ω ς κ α Ι μ ε τ α τ ή ν υ φ ρ ί ν τ ο ύ
υ π ρ ι θ μ 16 φ ό λ λ ο υ τ ο υ Α Υ Ι Ο ι Ρ ε ί τ ο ή cI. Κ ο ι ν ό τ
τ έ σ τ ε ι λ ε π ρ Ο τ η ν Ι ε ρ α ν Μ ο ν ή ν μ α ς τ ο κ ά τ ω θ ι γ ρ ά μ
μ α
Ι Ε Ρ Α Κ ι Ο Ι Ν Ο Τ Η Σ
λ Γ Ι Ο Υ Ο Ρ Ο Υ Σ
Α θ Ω
Α ρ ι θ μ Π ρ ω τ Κ
Κ Α ρ γ Α Ι 1Ji 17-11-1982.
Τ ο ϊ ς Α γ ί ο ι ς Ε ι τ ρ ό Π ο ι ς
, , .
τ η ς C Ι Μ ο ν η ς Π α ν τ Ο ι κ ρ ά τ ο ρ ο ς
Ε ί ς τ ή ν ύ ή ν
Τ ή ν Υ ι μ ι ε έ ρ α ν Π α ν ο σ ι ο λ Ο Υ ι ό τ η τ α ά δ ε λ ι Φ Ι ω ς έ ν Κ υ
ρ ί φ ί κ α α ζ μ ε
ι
θ α κ α Ι ψ ι λ α δ έ ι λ φ ω ς ι δ ι ι ά ζ ο μ ε ν cv_
μ ν φ ι τ ι π ί α τ π ε ρ δ υ ί «cO Α γ ι ο ρ ε ί τ η ς έ Κ δ ι
μ ε ν ε ύ ό τ ο σ ι μ ε τ έ Ρ έ ν ι α ψ ά λ ι δ α ι ι ο ί Ν τ ο ς
ι ν ί κ ο Μ α ο Ο
_" . υ ε ρ ι μ έ ν ω ς .έ ν τ φ ό π ό ρ θ μ 16 φ ό λ λ φ τ ο ύ 1982
δ ρ ί ζ ξ Τ Ι κ α τ

π α ρ ά δ ε τ σ ν τ ρ ό π ο ν τ ο ρ σ ω ν τ η ς
. δ Ι ς Π α ν α Υ ι ό τ η τ ο ς τ ο Ο Ο Ι κ ο ο ι μ ε ν ι κ ο Ω α
Τ Ρ ί ά ρ χ ο κ α Ι ά ν τ ε ς _ο ί έ ν ί ρ Ο ρ ε ι
Ι
ε ρ μ ό ι
α Ι ρ ν ί ο ί . κ ν ω ν ι τ ε ς μ ε τ α ύ Ί ο Ο έ ν τ η θ ε ί
ρ σ τ ί .,'
.. Ε Ι ν α ι π ι ρ ί α ς ά ξ ι ο ν δ τ ι ε ν φ δ έ ν λ ό Υ φ έ κ δ ό τ η ς
φ α ί ν ε τ α ι ό γ ν ο ω ν σ τ ο ι χ ε ι ώ ι δ ε ι ς κ α ν ό ν α ς τ η ς ρ θ ξ
ε κ κ λ η σ ι ο λ ι Υ ί α ς τ η ν Ε ι κ κ λ η ι σ ι α σ τ ι ι κ η ν ι σ τ ο ρ ί α ν κ α ί
τ η ν Δ Ο Υ μ ι κ ή ν ι έ ξ ω ν Ρ π ο τ ι ά ν ε υ Έ τ σ κ ό
1tOO Ε κ κ λ η σ ί α ο ύ κ α λ ι ε ϊ τ α ι κ α Ι «'01WU ς έ
1
:0­
ε
ι
....
ο ς
υ
cy_
fH­
ο ς
)82
η ς
α
χ ο ι
ε ί α
ι
τ η ς
ο υ
κ α Ι
κ ό
,
. έ
ε ί κ α Ι τ ό λ η
ί
θ ς ε σ τ ω ε ί ν α ι δ έ κ υ ρ ο ς ή ε ύ χ α ρ ί σ τ ί ά
ή Υ ι ε ν ο ι μ έ ν η α ν ε ο α ν α φ ο ι ρ α ς ε ι ς τ ο ν Ε σ κ ο η τ ο ν τ ο ϋ Τ ό
π ο υ ι μ ε τ α υ Υ ι τ ο ί ο υ δ ι α ό π τ ι ε τ α ι ή ν ω ν ί α μ ό ν ο ν δ
σ ά κ ι ς α τ α δ Ι Ι α θ ύ τ ό τ ο υ σ υ ν ό λ ο υ τ ω ν ι σ ό π ω ν
τ η ς ι λ η σ ί α ς τ ω ν ό ρ θ ο τ α μ ο ύ ν τ ω ν τ Ο ν λ ό γ ο ν τ η ς <t­
λ η ι θ ε ί α ς τ λ μ π α ρ α τ α ί τ α ν α κ ρ ί ν ι ι ώ ς ά λ λ ο ς ά λ ά
θ η τ ο ς Π ά π α ς ό λ ό κ λ η ρ ο ν τ η ν ι κ λ η σ ί α ν τ ο σ Χ ρ ι σ τ ο ϋ
Ο ϋ τ ω ς έ ν ώ ι κ ρ Ι μ α τ ι κ ρ ί ν ε ι έ α υ τ ι ο ν Κ α α κ ρ ί ν ε ι ..
Γ ν ω ρ ί ζ ε ι ή γ μ Π α ν τ ς ο ί α ν ε ύ α ι ι σ θ η σ ί α ν ε χ ε ι ή
κ α ι θ

ή μ α ς cI. Κ ο ι ν ό τ η ς ε Ι ς ι θ ε ι μ α τ α ί Ο ρ θ Ο δ ι ο ξ ί α ς α κ ό ι μ η
γ ν ω ρ Ι ζ ι ε ι ό τ ι δ σ ά κ ι ς μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ι ρ σ ν π α Ρ θ σ η α ν ά γ κ η
ν α έ φ ρ ά σ ω ε ν ν τ ι ρ ή ι σ ε ι ς ε ί ς τ ι ν α ς έ ν ε ρ γ ε α ς τ η ς Μ η
, λ 2,' δ ' λ
τ ρ ο ς Κ Κ η ι σ ι α ς ο υ χ ι μ ο ν ο ν η ι α φ ο ρ η σ ε ν Λ α ..μ ε
τ α π α ρ ρ η σ Ι α ς α μ ε τ ά π ο λ ύ τ ο υ σ α σ ι μ έ τ ς τ ω
ό ρ ί ω τ η ς ι ε ύ π ρ ε η ε ί α ς κ α Ι τ η ς
κ η ς δ ε ο ν τ ο λ ο γ ί α ς τ ρ έ η ι μ ε ν
έ ν ε ρ γ ε ί α ς
Δ ι α τ α Ο τ α π α ρ α ι κ α λ ο ϋ μ ε ν
Α ν υ η ς λ η σ ι α σ τ ι
ι ε ί ς τ ς έ α λ λ μ έ ν ς
.
τ η ν ι έ Υ ν ω σ ι μ ι έ ν η ν σ ό ν ε σ ι ν
τ η ς Ύ ί μ Π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ό τ η τ ο ς ο π ω ς α λ έ ι σ ν ε ί ρ η μ έ
ν ο ν Γ έ ρ ο ν τ α κ α Ι έ ι κ δ ό τ η ν τ ο Ω ε ρ Ι δ κ ο σ κ α Ι ά π α
ρ ε ύ σ ι ι ε ι ς τ ο έ ξ η ς τ η ν σ υ ν έ χ σ ι ν τ η ς έ κ δ ό σ ε ώ ς υ έ τ ι
λ .. ο χ ε τ ι κ ό ν κ α ν ό ν α κ α Ι σ σ τ ή ι π α τ ρ ι ι κ ω ς ε Ι ς α ύ
τ ό ν ν α κ σ ι ν ω ν η μ ε τ α τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς δ α τ η ν σ ω τ η ρ ί α ν
τ η ς ψ χ η ς τ ο υ Σ υ ν ά μ α δ έ π λ η ρ ο φ ο ρ ή σ η τ ο ϋ τ ν Ο Τ Ι ή
c Ι Κ ο ι ν ό τ η ς α γ ρ π ν ε ί δ ι α τ η ν δ ι α φ ύ λ α ξ ι ν τ η ς Ό ρ θ δ
ξ ί α ς έ ι κ ε ί ν ο ς δ έ ς σ χ λ η θ ι μ έ τ ό μ σ χ ί ν ι ό ν
τ ρ ο ς φ φ έ ι λ ε ι α ν τ ο Π έ α υ τ ο Ο τ ο υ Κ α Ι τ ο υ δ ε ι ν ω ς ι σ ή ι μ ε ρ ο ν
δ σ κ ι μ α ζ ο μ έ ν ο υ π λ η ρ ώ μ α τ ο ς τ η ς ι κ κ λ η ι σ α ς τ ο δ π ο ί
ε χ ι ε ι ά ν ά Υ κ η ν τ ω ν ρ ο ε υ χ ω ν τ ω ν Μ ο ν α χ ω ν ..
δ δ ε λ - ,- έ Χ ,..
, π ι ε τ ο υ τ ο ι ς ι α τ ο μ ε ν μ ε τ α τ η ς ν ρ ι σ τ φ
φ λ α ι δ ε λ φ ε ί ά ς κ α Ι α γ ά π η ς α ν τ ε ς ο Ι έ ν τ ι ν Σ υ ν ά
ξ ε ι Α ν τ ι ρ ό σ ω π ο ι κ α Ι Π ρ ο ί σ τ ά μ ε ν ο ι τ ω ν 20
τ ο υ CAyuou Ι Ο ρ ο υ ς Ι Α θ ω

Μ ε τ α τ ή ν λ η ψ ι ν τ ο υ Ρ τ έ γ γ ρ α φ ο υ ή Ι
ε ρ α Η τ ο Ο Π α ν τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς ε ι ί ς τ ή ν δ π ο α ν υ π ά γ ε τ α ι
ή Τ ε ρ ι ο χ η τ η ς Κ α ψ ά λ α ς 01tOU δ ι α ι ϋ μ ε ν μ α ς ί έ κ ά λ ε σ ε ν
ε Ι ς π ρ σ φ σ ρ ι κ η ν ά ο λ ο γ ί α ν τ α κ ο σ α ν τ ε ς ά π ε λ Ο Υ ή Θ η
ε ν έ ν ώ π ι ο ν τ η ς Σ υ ν ά ξ ε ω ς τ ω ν Γ ε ρ ό ν τ ω ν ο ί δ π ο ί ο ι μ α ς
frKOUaav ε τ α τ ά σ η ς π ρ Ο σ ο χ η ς κ α Ι α Τ Α Ι ή σ ε ω ς Κ α
τ α λ ή ξ α τ ι ε ς ο τ ι θ α μ α ς π λ η ρ ο φ ο ρ ή ο σ υ ν έ γ Υ ρ ά ι φ ω ς τ η ν
τ ε λ ι κ ή ν τ ω ν κ ρ ί σ ι ν
Τ Ο ε γ γ ρ α φ ο ν π ο υ ά κ ο λ ο υ Θ ι ε ί ι έ κ φ ρ α ζ ε ι ά κ ρ ω ς τ η ν
έ ν τ ρ ε ι μ έ ν φ α Ί τ ό φ α σ ι τ η ς Ι ε ρ α ς Η ς μ α ς
Ι Μ Ο Ν Η Π Α Ν Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ρ Ο Σ
Α ρ ι Η μ Π ρ ω τ 275.
Έ ν Ι Μ Π α ν 27 μ '82 C
Π ρ ο ς
Τ ο ν Ο σ ι ώ τ α τ ο ν Γ έ ρ ο ν τ α Κ α λ λ ί ν ι κ ο ν
α λ ό η Γ ε Ή σ ε ω ς τ η ς Θ ε ο τ ό κ ο υ
Ε ί ς κ α ψ ά λ α ν
Ο σ ι ώ τ α τ ε
,
Δ ι α '[<00 τ α ρ ό τ ς Μ ο ν α σ τ η ρ ι α κ ο Ο ή ω ν ρ ό μ μ α τ ς
γ ν ω ρ ί ζ σ μ ε ν μ ί ν ο τ ι κ α τ ό ι ν τ η ς έ Ι Σ Τ ε υ σ μ έ ν η ς κ λ ή ι σ ε
ώ ς σ α ς έ ν τ α Ο θ α κ α Ι τ η ς ά π ο λ ο γ ί α ς σ α ς έ ν ώ π ι ο ν τ η ς κ α θ
ή μ α ς CΙ ε ρ α ς Σ υ ν ά ξ ε ω ς τ η ν η ν λ ή γ ο ν τ ο ς ι μ η ν ό ς δ ά
τ ό ά π ρ ε π ε ς κ α τ ά τ ο Ω Π α ν σ έ π τ ο υ Ο ί κ ο μ ε κ ο υ θ υ
δ η μ ο σ ί ε υ μ ά σ α ς ε ί ς τ ο ύ φ ό μ ω ν έ Κ δ δ ό ε ν ο ν Π ε ρ ι ο δ ι
κ ο ν «cO Α γ ι ο ρ ε ί τ η ς ή cI'EPcX ή μ ω ν Σ ί ύ ν α ξ ι ς δ μ ο φ ώ ν ώ ς
ά π ε φ ά σ ι σ ε ν ο ω ς έ ι λ η ι θ ύ ι μ ί ν λ ί α ν έ τ ι ε Ι ω ς ή
π ο ι ν η τ η ς ό ρ ι σ τ ι κ η ς δ ι α κ ο τ ι η ς τ η ς έ κ δ ό σ ε ω ς τ ο Ο ώ ς α
ν ω ε ρ ι ο δ ι κ ο Ο σ α ς τ ρ ς ε λ ε σ ί δ ν κ α τ α σ γ α σ ι ν τ ο υ
έ ι κ ά σ τ ο τ ε ρ α λ ι μ έ ν υ σ ι κ α ν δ α λ μ τ ω ν ι σ τ ω ν
κ α Ι τ ω ν Α γ ι ο ρ ε ι τ ω ν π α τ έ ρ ω ν κ α Ι π ρ Ο ς ί κ α ο π ο η σ ι ν
τ ο ύ τ ρ ω θ έ ν τ ο ς γ ο ή τ ρ ο υ τ ο υ Π α ν α γ ι ω τ ά τ ο υ Ο Ι κ ο υ μ ε ν ι
-10­
v
ι
ι
ν
Ja
,
ι
κ ο ϋ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ κ α Ι τ η ς Ι ε ρ α ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς κ α Ι τ η ς
κ α θ ή ι μ α ς Ι ε ρ α ς Η ς
C'Q:eEV π α τ ρ ι κ ω ς σ υ ν ι σ τ ω μ ε ν ω ς σ μ ι μ ο ρ φ ω θ η ε
π ά ρ α υ τ α π ρ ό ς τ ή ν ώ ς α ν ω έ π ι ε ι Κ η π ο ι ν η ν κ α Ι ι δ ι α τ ε λ ο Ο
μ ε ν μ ε τ α τ η ς έ ν Χ ρ ι σ τ φ ι λ α δ ε λ φ ε Ι α ς
Ο Ι Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ο Ι Τ Η Σ Ι Ε Ρ Α Σ Κ Α Ι Σ Ε Β Α Σ Μ Ι Α Σ
Μ Ο Ν Η Σ Τ Ο Υ Π ι Σ
Π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ς Ε ύ ι θ ύ μ ι ο ς - Π ρ η γ ό ε ν ς Σ τ έ φ α ν
Κ α Ι α ϊ σ ύ ν ή ν έ ν Χ ρ ι σ τ α δ ε λ φ ο ί
Κ ο ι ν ο π ο ί η σ ι ς clIEpCmI Κ ο ι ν ό τ η τ α cAy. Ό ρ υ ς
* * *
ά έ ι έ
Μ ε τ α τ η ν α ν α Υ ν ω ι σ ι ν τ ο υ , ω τ ε ρ ω κ ε μ ν ο υ t:JaK ­
φ θ η μ ε ν Ο Τ Ι τ δ ω δ ή ο τ ε ν α ά ν α ι ρ ε ι θ Ώ τ ο ί ι ε ρ ο
κ ο ι ν ο τ ι κ ο ν ε ρ α φ α α π ε λ ο γ ή ι θ η ι μ ε ν π ρ σ φ ο ρ Ί
ω ς έ ν ώ ι ο ν τ η ς Σ υ ν ά ξ ε ω ς τ η ς ι ι ε ρ α ς Η ς μ α ς δ ι ε
τ η σ ώ σ α ι μ ε ν Ο τ ι ο ί Π α τ έ ρ ε ς η ο α ν Π ο λ ύ π ι ο ν η φ ά λ ι ο ι
κ α Ι ό Ν τ ι ι κ ε υ μ ε ν ι κ ο Ι ά π ο τ ο ύ ς ι δ Ι Ι τ α ς έ ν Κ α ρ υ α ί ς
ι λ λ α κ α Ι τ ο ύ ς Π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ ο υ ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς τ ω ν τ ω ν λ ο ι
π ώ ν Μ ο ν α σ τ η Ρ ί ω ν , τ α δ π ο ί α ά λ ω θ έ ν τ α π ρ ο σ φ ά τ ω ς &­
71JO ό ρ α ι ω ί σ ι α υ ς η φ ι λ Ο Ο Ρ Υ α ν ω σ ι α κ ο υ ς ι κ λ η ρ Ι ς
κ α Ι ί μ ο ν α χ Ο ό ς π ο ρ ε ύ ο ν τ α ι ά ν τ ι α ρ α δ ο σ ι α κ ω ς
cH δ ι α σ Τ Ρ Ψ Ι τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν ι θ έ σ ε ω ν 1t00 Υ Τ ε ρ ι ε ί χ Ε
τ ο ε Υ Υ ρ α φ ο ν τ ω ν Κ α ρ υ ω ν η τ ο λ ί α ν π ρ ο κ λ η τ ι κ ή Κ α Ι
μ Ι α ά π λ η τ ο υ ά α ν ω σ ι ς Ε π ε Θ ε τ ο ν α ν α Υ ν ώ σ τ η ν δ ι α
, , ,',-,.,.............
τ η ν κ α τ α κ ο ρ υ φ ο ν 1tEpt τ η ν π ι σ τ ι ν ω σ ι ν τ ω ν σ υ ν τ α κ τ ω ν
c ", ,'s,
τ ο υ ω ς κ α ι ε κ ε ι ν ω ν Π ο υ τ ο ε ν ε κ ρ ι ν α ν
' θ ' , '..L,\ '\' .1. '
ν ε υ τ ο υ ς κ α τ α π ρ ο σ ω π ο υ τ ι ν ο ς α μ ι Υ ν ω
μ ο ν α τ η ν λ ή θ ε ι Α κ α Ι μ ν Ι Σ ν ε τ ά ξ ά μ ι ε ν τ ο ά κ λ ο υ
θ ο ν κ ε ί μ ε ν ο ν τ ο ό π ο ί ο ν έ τ α χ δ ρ ο μ ή ο μ ε ν ι ε ι Ι ς τ η ν C Ι
Ή ν μ α ς δ ι α ά π ε ρ α ι τ έ ρ ω '
Ε ν Κ α ψ ά λ τ η 3.1.1983.

Τ ο ί ς Π α ν ο σ ι ο λ ο γ Ι ω τ ά τ ο ι ς Ε ι τ ρ ό τ ο ι ς
κ α ί τ η ς Ι ε Σ υ ν α ς ε ι τ η ς cI. Μ ο ν η ς
Π α ν τ ο κ ρ ά τ Ο Ρ ο ς
Π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ι Γ έ ρ ο ν τ ε ς
Δ ι α τ η ς α ρ ο σ η ς έ τ ι ι θ υ μ ι ε ν ν α Υ ν ω ρ Ι σ ω μ ε ν cy_
μ ϊ ν τ Ρ σ η ό ν τ ω ς ο τ ι έ γ ε ν ό ι μ ε ι β α κ ά τ ο χ ο ι τ ο υ ύ π α ρ θ
275 - 27.11.1982 Υ μ ε τ έ ρ σ Μ ο ν α σ τ η ρ ι α κ ο υ Γ ρ ά μ ι μ α τ ο ς
Ε ι ί ς ά τ ά ν τ η σ ι ν τ ο ύ τ ο ι υ ώ ς έ τ ί σ η ς κ α Ι τ α σ π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ
κ α τ η Ύ Ο ρ η τ η ρ ί ο υ έ ν τ φ ύ π α ρ θ μ Κ '17.11.1982 έ Ύ
γ ρ α φ τ η ς CΙ ε ρ α ς Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς τ ο ό π ο Ί ο ν έ θ έ σ α τ ε ό
Ο ψ ι ν η ί μ ω ν π λ η ν τ ω ν σ σ ω ν έ δ η λ ώ σ α μ ε ν μ ν π ρ ο φ ο ρ ι
κ ω ς σ η ι μ ι ε ι Ο Ο μ ε ν κ α Ι τ α Κ α τ ω έ ρ ω ν α ψ ο ρ ω σ ι ν
μ έ σ ω ς ε ί ς τ ε τ η ν ό Κ ο ι ν ό τ η τ α κ α Ι τ η ν Ά η μ ω ν
Ή ν
υ Ύ χ ά ε ι θ α μ α σ τ η ή σ υ μ ψ ω ν ί α μ ε τ α ξ ύ τ η ς ι δ ι δ α
σ κ α λ ί α ς τ η ς Α Υ ί α ς Γ ρ α φ η ς κ α Ι τ η ς Ι ι ε ι ρ α ς Π α ρ α δ ό σ ε
ω ς ν ψ ρ Ι ω ς π ρ ο ς τ η ν α π α Ι Τ Ι μ έ ν η ν ύ Τ α Ι η ν ι κ α Ι
ε ι ό π ε ί ι θ ε ι α ν κ λ ή ρ ο υ τ ε κ α Ι λ α σ ι σ τ ρ ς τ ο ν έ τ ί π ό ν τ ω ν
τ ο υ τ α υ τ ο σ υ ι μ α ί ν ε ι ά λ λ ω ς τ ε κ α Ι μ ε τ η ν ι κ ο ι σ ι μ κ η ε
' ,. , C , C λ ' 6 ί λ λ λ c
Υ σ ι α ν , ε ι ς τ η ν ο π ο ι α ν ο α ο ς φ ε ε ι Ί Ι τ ν υ π Ο ι
, ... S!. ", ή θ r
τ α γ η ν π ρ α Υ μ α υ Ί τ ε ι ρ ε Ί ε κ ρ ο τ η σ ε κ α ι α υ τ η ε ι α ρ α
φ ή
Ο ϋ τ ω ς δ Λ Α Ά Τ Κ α ν ώ ν ό Ι Η τ η ς Δ κ ο υ μ ε ν ι
κ η ς ο ί Ι Γ Ι Δ Ι Ε τ η ς Π ρ ω ι δ ε υ τ έ ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ ­
ί ά ν α φ ε ρ ω μ ε ν τ ο ύ ς κ υ ρ ι ω τ έ ρ ο υ ς έ ξ α ό τ ω ν ό ρ ί ζ
σ α φ έ σ τ α τ α τ α ς ύ ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ κ α τ ω τ έ ρ ο υ Κ λ η Ρ Ι Ι ι
)...,.. , ..L..' ρ "" ι λ '
π ρ τ ο ν ω ε ν τ ο υ ω ς ι κ α ι τ α ς α τ ε ο υ ι μ ι ε ν α ς κ α
, - " θ ,
τ α τ ω ι ε υ ν τ ω ν κ υ ι ρ ω σ ε ι ς
τ α έ π α ι ν ε τ α σ χ ί σ μ α τ α
ν τ ο ό τ ο ι ς ύ π ά ρ χ ε ι τ ε ρ ί π τ ω σ ι ς α θ η ν ή ά ν ω τ έ
ρ ω ό π ε θ ε ι α κ α Ι ά ν υ π α κ ο ι η Π Ρ Ο τ ο υ ς α ν ω έ ρ ς ο ύ
μ ό ν ο ν δ ε ν κ ο λ α ζ ε τ α ι ύ π ά τ ω ν ί ε ρ ω α ό ω ν χ Α λ α ν
τ θ έ τ ω ς θ ε ω ρ ε ϊ τ α ι ώ ς π ο λ ω ν έ π α ί ν ω ν α ξ ί α Π ο α ε ί
ν α ι α ϋ τ η Ό τ α ν ό κ α λ ο ύ ι μ ε ν ο ς έ π ί σ Κ Ο ο ς fl1tmpLcXp.
χ η ς κ η ρ ό σ σ η δ η μ ο σ ί χ κ α κ ο δ ο ξ ί α ν τ ι ν ά Τ ό τ ι ε ό ύ π α ύ
τ ά ν κ λ η ρ ο ς κ α Ι λ α ό ς τ ο π ρ ώ τ ο ν κ α Ι π Ο Ο ι τ ε ς ο ί λ α ά
,... ",.." Ι C "" cl
ν Τ ε ς γ ν ω σ ι ν α υ τ η ς ε ν Σ Υ ε χ ε ι υ ε ν τ α ι ο π ω ς
" ξ ", δ ,
π ά Ρ α υ τ α α τ η ρ υ ο υ ν α υ τ ο ν . ι α Π Ί ν ε ς τ ο
μ Η μ ό σ υ ν ό ν τ ο υ ώ ς κ α ι π α σ α ν έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι ι κ ή ν κ ο ι ν ω
,
ν ι .
·
••
J
Δ ι α τ η ς α ν ω τ έ ρ ω δ ι α γ ω Υ η ς τ ο υ ό ά ν τ ι δ ρ ω ν κ λ η ρ ο ς
'.
κ α Ι λ α ο ς ο ύ ι μ ν ο ν δ ε ν γ ί ν ε τ α ι α ι ί τ ί α σ χ ί σ μ α τ ο ς ώ ς δ υ
σ τ υ χ ω ς π α ρ α π ο λ λ ω ν λ ί α ν α ν τ ο ρ θ ο δ ό ξ ι ω ς κ α Ι Ά Τ

ο ν ι ι κ ω ς ύ π ο σ τ η ρ Ι ε τ α ι α λ λ ο λ ω ζ α ν τ ι θ έ τ ω ς π ρ ο σ τ ά

τ η ς τ η ς έ ν ό η τ ο ς τ η ς Κ κ λ η σ ί α ς κ α τ α τ ο υ ς λ ι ό γ ο υ ς
ν
τ ο υ Ι ε ι ρ ο σ α ό ν σ ς Ε ρ μ η ι ε ύ ω ν τ ή ν σ χ ε Τ Ι Κ ι ή ν δ δ α α κ α
λ ί α ν τ ο υ Ι Ε Κ α ν ό ν ο ς τ η ς Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ δ

ί ε ρ ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς ό Α γ ι ο ρ ε ί τ η ς γ ρ ά φ ε ι
Α δ ε ο ί ρ η ι Θ έ ν τ ε ς π ρ ό ε δ ρ ο ι ε ί ν α ι α ί ρ ε τ κ ο ί κ α Ι
ι
τ η ν α ί ρ ε σ ι ν α ύ τ ω ν κ η ρ ύ τ τ ο υ σ ι π α ρ ρ η σ ί χ κ α Ι δ ι α τ ο Ο
τ ο χ ω ρ ί ζ ο ν τ α ι ο ί ι ε ί ς α ύ τ ο υ ς ύ τ ε ί μ ε ν Ι κ α Ι π ρ ο τ ο ϋ
ν α γ ί ν η ά κ ό μ η σ υ ν δ ή κ ρ ί σ ι ς π ε ρ Ι τ η ς α ί ρ έ ι σ ε ω ς τ α ό

τ η ς ο ί χ ω ρ ι ζ ό μ ε ν ο ι α ύ τ ο ί σ χ ι ι μ ό ν Ι δ ι ό ι τ ο ν χ ω ι ρ ι α μ ό ν
χ
δ ε ν κ α τ α δ κ α ζ ο ν τ α ι α λ λ α κ α Ι τ μ η ς τ η ς π ρ ε π ο ό σ η ς ώ ς
ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι ε ί ν α ι ά ξ ι ο ι έ τ ε ι δ ή σ χ ι σ χ σ μ α ι έ π ρ ο ξ έ ν η ι σ α ν
ι
" , Ε λ " "'...L"\ "\' ::."\
ε ι ς τ η ν Κ η σ ι α ν μ ε τ ο ν χ ω ρ ι σ μ ο ν α υ τ ο ν Λ Λ α μ ι λ ι
λ ο ν ή λ ε ι ο Θ έ ρ ω σ α ν τ η ν κ λ η σ α ά π ο τ ι ά σ χ Ι ο ι μ α κ α Ι
)!V
τ η ν α ί ρ σ ι ν τ ω ν ψ ε δ ε ι κ ό ω ν α ό τ ω ν

ς ο γ ν ω σ τ ό ς έ π σ η ς Σ έ ρ ς Κ α ν ο ν ο λ ό γ ο ς Τ ί
χ
π ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς Μ ί λ α ς ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς δ ι ε ί δ Ι η ς ι μ ε λ έ
Ε ι ς
Κ
κ α ι

σ η τ η ς Ί
"
τ ο ν
ά ν
ω Τ Ε ι ρ ω α ν ο ν α
έ
\ π ι τ ο υ α υ τ ο υ
μ ε ί ο υ τ ο ν ί ζ ε ι
«"ECxv τ Ι σ σ τ ς fl Μ η Τ Ρ Ο ο λ ί τ η ς 11 Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς
, ' ά ρ ξ η τ α ι ν α δ ι α κ η ρ ό τ τ δ η ο σ ί χ έ π Ε ι κ ι κ λ η σ ί α ς α Ι ρ ε
ε
-13­
τ κ ή ν τ ι ν α δ δ α χ ή ν ά ν Τ Ι ε μ έ ν η ν π ρ ό ς τ ν Ο ρ θ ο δ ο ξ α ν
τ ό τ ι ε ο ί ύ π ο τ α σ σ ό μ ε ν ο ι α ύ τ φ κ έ κ τ η ν τ α ι δ ι κ α ί ω μ α
ά μ α κ α Ι Χ Ρ έ ο ς ν α α π ο σ χ ο ι ν ι ι ο θ ω σ ι 1t ά Ρ α u τ α ...
έ Κ ι ε ί ν ο υ δ ι ό ο ύ μ ό ν ο ν ε ς Ο υ ι δ ι ε μ ί α ν ι θ έ ι λ ο υ σ ι ν ύ ο λ η θ ι η
κ α ν ο ν ι κ η ν
, ":\"\'
α α
θ λ
ε Σ Ι κ α ι
"
ε τ α ι ν θ η ε σ
έ
τ Ι Η ν t
θ
τ ι
δ , δ δ έ
κ α ι θ

ο σ ο ν , ι α τ ο υ τ ο υ ε ν κ α τ ε κ ρ ι ν Α κ α ι ε ν ι Ί τ Α ε
σ τ ά τ η σ α ν έ ν α ν τ ί ο ν τ ω ν ν ο ι μ ί ι μ ω ν έ Π σ κ ό π ω ν α Λ λ ι έ ν α ν
τ Ι ο ν Ψ Ι έ u δ ε π ι σ κ ό π ω ν κ α Ι Ψ ε υ ι δ Ο ι δ ι δ α
, λ δ ' ,
σ κ α ω v· ο υ τ ε κ α ι ε ι η μ ι ο υ ρ γ η ί σ α ν Τ Ο Ι Τ Ο Τ Ρ Ο Ί τ ω ς
σ χ Ι σ μ α έ ν τ η ,Ε ι κ κ λ η ι σ ί α λ λ ά ν τ υ θ έ τ ω ς ά τ ή λ λ α
ξ α ν τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν έ ν δ σ φ η δ υ Ή θ η ι σ α ν μ έ τ ρ φ τ ο ύ
σ χ σ μ α τ ο ς κ α Ι τ η ς δ ι α ι ρ έ ι σ ε ω ς Έ ν PRAVILA PRA­
V,OSLAVNE CZORVE S TUMA,CENJIMA, Ι ι Ν Ο Υ Ι
SAD 189, 66, 290, 291).
* * *
Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν ο τ ι α ί Ά ω έ ρ ω έ ρ μ η ν ε ι α ι ι ε υ ρ ο κ ο ν τ α ι
ε ν ά Ί τ ο λ ό τ φ σ υ ι μ Ψ ω ν ί ρ ό ς τ η ν Π α ε ρ ι κ η ν δ ι δ α σ α λ
α ν κ α ρ α ξ ι ι τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Ο ϋ τ ω ς ό μ ε ν Ι ε ρ ό ς Χ ρ ι
ο ι " \ , , ,..
σ ο σ τ ο ι μ ο ς α ν α φ ε ρ σ μ ε ν ο ς ε ι ς τ ο γ ν ω σ τ ο ν χ ω ρ ι τ η ς
τ ρ ό ς ρ α ί υ ς έ π ι σ τ ο λ η ς ι τ ο ς ή Υ ο ο ι μ έ ν ο ι ς
c...... ,c' , Π ,.. Π -"\'
ο μ ω ν κ α ι υ π ε ι κ ε τ ε γ ρ α φ ε ι : « ω ς ο ο ν α υ Ν ο ς φ η σ ι ν
τ ε θ ε σ θ ε τ ο ι ς ή γ ο μ έ ν ο ι ς ύ μ ω ν κ α Ι ύ τ ε ε τ ε Ά ν ω τ έ ρ ω
ε ί π ώ ν ω ν ά α ε ι ω ρ ν τ ε ς τ η ν ε α σ ι ν τ η ς α ν α σ τ ρ ο φ η ς

τ ό τ ε ε ί τ ε π ε θ ε

θ Ι Ε τ ο ι ς ή γ ο υ μ έ ν ο ι ς υ μ ω ν κ α Ι ύ Ό ε ί κ ε ε
Τ ί ο δ ν φ η σ ί ν ·Orrav π ο ν η ρ ό ς η κ α Ι ι μ η ε ι θ ώ ι μ ε ι θ α 100­
Υ η ρ ο ς π ω ς λ έ γ ε ι ς Ε Ι Μ Ε Ν Π Ε Ρ Ι Π Ι Σ Τ Ε Ω Σ Φ Ε Υ Γ Ε
Κ Α Ι Π Α Ρ Α Ι Τ Η Σ Α Ι μ η μ ό ν ο ν α ν ά ν θ Ρ ω ο ς η λ λ α Ν
α γ γ ε λ ο ς έ ξ ο ύ ρ α ν ο η κ α τ ι ώ (P.G. 34, 231Α .
ο δ ε μ έ γ ά ς Κ ό ρ ι λ λ ο ς ,Α λ ε ξ δ ρ ε ί α ς ά π ε ι θ υ ν ε
ν ο ς δ ι έ π ι σ τ ο λ η ς τ ο υ ρ ό ς τ ν μ ε ρ ί δ α τ ο Ο ι κ λ ή ρ ο υ κ α Ι
τ ο λ α ο σ τ η ς ω ν λ ε ω ς ή ό π ο ί α EtX1E ά κ η ρ ό ξ ε ι τ ο ν
Ν ε σ τ ό ρ ι α μ α τ η γ ν ώ σ ε ι τ η ς κ α κ ο δ ο ξ α ς τ ο υ ν
π ρ ό ς α ύ τ ο υ ς τ α έ ξ η ς ι σ π ι δ α ι ό τ α τ α Τ α ό τ η ν έ ν έ α υ
τ ς α ν α ζ ω π υ ρ ο Ο ν τ ε ς ά ε Ι τ η ν π ί σ τ ι ν α σ τ ί λ ς κ α Ι ά ι μ ώ
-14­
Υ μ ς ε α υ τ ο ύ ς τ η ρ ή σ α τ ε ι μ ή τ ε κ ο ι ν ω ν ο Ο ν τ ε ς
α
τ ι μ ν η μ ο ν ε ι θ έ ν τ ι ε σ ρ ί μ ή τ ε μ η ν ώ ς δ ι δ α σ κ ά λ
π ρ ο σ έ χ ο ν τ ε ς ε Ι μ έ ν ε ι λ ό κ ο ς ά ν τ Ι ο μ έ ν ο ς ...
η
» Τ ο ϊ ς δ έ Υ ε τ ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν ε ί τ ε λ α ί κ ω ν δ ι Χ τ ν ό ρ
ι
θ η ν 1ttaTLV Κ ε χ ω ρ ι σ μ έ ν ο ι ς η κ α θ α ι ρ ε θ ε ϊ σ ι π α ρ α ύ τ ο ύ
ε
κ ο ι ν ω ν ο β μ ε ν ή μ ε ϊ ς ο ύ τ η ν έ κ ε ί ν ο υ κ υ ρ ο Ο ν τ ε ς ά δ ι ι κ ο ν
ν
ψ η ι φ ο ν έ π α ι ν ο υ ν τ ε ς δ ε μ α λ λ ο ν τ ο ύ ς π ε τ ν θ τ α ς κ κ ε ί
χ
λ
' .." δ ζ θ έ ι ά
ν ο ε γ ο ν τ ε ς α υ τ ο ι ς ε ι ι ο ν ε ι ι ε σ ε ' 'V υ ρ ι ι μ α κ Ρ Ι Ο Ι
ς
δ τ ι τ η ς ι δ υ ν ά ι μ ε ω ς κ α Ι τ ο τ ο υ θ ε ο υ ε μ α ε Ι ς ύ μ α ς ά
χ
ν α π έ π α υ τ α ι ....>. (MANS Ι IV, 1096).
ϋ
cQ ε τ ε ρ ο ς δ ε μ ε γ ά λ ο ς τ η ς Α λ ι ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς φ ω σ τ ή ρ

·Α Θ α ν ά σ ι ο ς ό π ο λ ύ τ λ α ς μ ε τ η ν π λ ο υ σ ί α ν ε ϊ ρ α ν κ α ί σ ο
Ι
φ ί α ν τ ο υ δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι έ ν Π Ρ ε μ έ ν π α ς ά ν ι θ ι ω Ό ς
τ ο δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν π α ρ α θ ε ο υ ε ί λ η ι φ ώ ς λ α σ ί θ ή σ ε τ α ι έ ξ α
Κ ι υ θ ή σ α ς α τ ο ι μ έ ι κ α Ι ψ ε υ δ η δ ό ξ α ν ώ ς ά λ η
θ η δ ε ξ ά μ ε ν ο ς Β Ε Π Ε Σ 33, 214). Π ρ ο σ θ έ τ ε ι δ ε ε ρ ί
α ι
α ι ρ ε τ ι
ζ
ο ν τ ο ς π ρ ε ι σ ι υ τ ε ρ υ
R.'
κ α ι
\', Ε
α ν ο
C έ '
ε ι ι σ Κ ο υ 1tL­
\. ι
σ κ ο π ο ς η ό ρ ε σ ύ τ ε ρ ο ς ο ί τ ε ς ό ψ θ α λ μ ο ί τ η ς κ λ η

σ ί α ς κ α κ ω ς ά ν α σ τ ρ έ φ ω ν τ α ι κ α Ι σ κ δ α λ ζ ω σ ι τ ο ν λ α
η ς
ι ς
ό ν Χ Ρ η α ό τ ο υ ς έ κ (; ά λ λ ε α θ α ι Σ υ μ φ έ ρ ο ν
ι ν
", , " θ ζ θ ' " .,. Α
γ α ρ α ν ε υ α υ τ ω ν σ υ ν α ρ σ ι ε ι α α Ι ε ι ς ε υ ι κ τ η ρ ν ο ι κ ο ν .Ι
μ ε τ α ύ τ ω ν έ μ λ η θ η ν α ι ώ ς μ ε τ α Α ν ν α κ α Ι ι Κ α ί α φ α ε ί ς
ω
τ η ν γ έ ε α τ ο ο π υ ρ ό ς Β Ε Π Ε Σ 33, 199). Κ α Ι τ τ ο
Ι ς
δ ι ό τ ι ε Ι ς Τ Ο Ι ι Ο Ο τ ο ς κ λ η ρ ι κ Ο ς ο ύ κ ε ο τ ι ν ο δ τ ο ς Ι ε ρ ε ό ς
ι ε
ο ύ κ ε α τ ι ν α λ λ Δ σ ι μ ε ν ή ς Ι δ ό λ ι ο ς έ μ τ τ ι α ί κ τ η ς έ Α Τ κ α Ι

λ ύ κ ο ς € π Ι τ ο ν θ ι ε ί ο ν λ α ό ν κ ω δ ί φ α θ ω λ ι ι σ μ έ ν ς (U Α γ
Ε
α ν
Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς Ά ρ ε ο π P.G., 3, 1092).
"
Κ α Ι ό μ έ γ α ς ό μ ο λ ο γ η τ η ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό Σ τ ο υ δ ί τ η ς
Έ χ ι θ ι ρ ο υ ς γ α ρ τ ο υ θ ε Ο Ο ό Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς ο υ μ ό ν ο ν τ ο υ ς
tE­
,
α ί ρ ε τ ι κ ο ό ς ά λ λ α κ α Ι τ ο υ ς τ ο ϊ ς τ ο ι ο ό τ ο ι ς ι ν ι ω ν Ν τ α ς
α ι
ο ν
ά λ η κ α ί π ο λ λ ί ϊ τ φ ω ν φ ή ν α τ ο (P.G. 99,
...
Α Κ α ί ά λ λ α χ ο ϋ Ο ύ δ α ν Ο λ α τ α χ ρ ή μ α τ α τ ο ύ
ε ι
α
Κ ό σ μ ο υ Π α ρ έ ξ ε ι τ ι ς κ α Ι κ ο ι ν ω ν ω ν ε ί η τ α ί ρ έ σ ε ι φ ι λ ο ς
,
ω
θ ε ο Ο ο ό κ α θ Ι σ τ α τ α ι ά λ λ έ χ θ ρ ό ς Α ό τ Α
-15­
CQ δ ε ο λ υ ς έ ν δ μ ο λ ο γ η τ α ϊ ς κ α Ι δ σ ί ο ι ς Μ ε λ έ τ ι ο ς δ
Γ α λ η σ ι ώ τ η ς σ τ η λ ι τ ε ό ω έ ν ρ ι η τ κ λ ό γ φ τ ο ύ ς Κ Χ Κ Ο
ι δ ό ξ ο ς ι τ ι ι μ ν α ς τ η ς έ ο χ η ς τ ο υ ι γ α ί ω ν γ ρ ά φ ε ι ι α
κ λ ο υ θ α
η Π ε θ ε σ θ ε μ ο ν ά ζ ο υ σ ι μ η δ ε τ ο ϊ ς τ ρ ε σ Δ υ τ έ ρ ι ς
, ., "t' :t Ι λ , Ι Ι Ι ι
ε ι φ ο ι ς α ν ο μ ω ι ς ξ Υ ο σ ι κ α κ ι σ τ ω ς ε ι σ η τ α ι
Κ α Ι τ ί φ η μ Ι ι μ ο ν ά Υ ο ι υ σ ι κ α Ι τ ί τ ο ϊ ς ρ ε σ υ τ έ ρ ο ι ς
μ η δ έ π ι ι σ κ ό 1t ο ι ς ε ί Κ ε τ ε τ α μ η λ υ σ ι τ ε λ Ό ν α
π ρ ά τ τ ε ι ν κ α Ι λ έ γ ε ι ν κ ς χ Ι φ ρ ο ν ε ϊ ν δ ο λ ί ω ς π α ρ α ι ο Ο σ ι ν
ί τ ι ν ε ς τ ε ρ ι κ ε ί μ ε ν Ι ι μ ό ρ φ ω σ ι ν ε ύ ι σ ε ι ε ί α ς
π α σ α ν τ η ν δ ό ν α ι μ ι ν α υ τ η ς ε σ Ι ά η ρ ν η μ έ ν ο ι ...
.0 ί ς ο υ π ρ ο σ 11 κ ο V' 1t ε ί θ ε ο θ α ι Κ ί α ν ι κ α Ι
, ..
Ί Τ ο ι μ ε ν ι ε ς ε ι ε ν
λ λ ο υ δ έ ν δ έ χ ε τ α ι κ α λ ε ί ν τ ο ύ τ ο υ ς Π ι μ έ ν ς δ λ ω ς
τ ο υ ς λ υ μ ε ω v α ς κ α Ι φ θ ο Ρ ε ί ς τ η ς χ ρ ι σ τ ω
ν ό μ ο υ π ο ί μ ν η ς
\ , 'c, ζ "', ,
α ι μ η τ ο υ ς ο ρ ο υ ς σ ω ο ν τ α ς τ η ς α ρ χ ι ε ρ ω σ Η ς
(
c,O \,..., ..., » c , Ι
.'. τ ι α ρ ε σ ε ω ν κ α ι τ ω ν κ α κ ω ν α ν τ ω ν α ι τ ι ο ι ο ι π ο ι μ ε
ν ι ε ς «C,O ς Α Υ ι ο ρ ε ί τ η ς Ν ο 12, σ ε λ 3 - 4).
Κ α Ι ο Ι ς Α Υ ι ο ρ ε ί τ α ι Π α τ έ ρ ε ς ρ ά φ ι ε ς τ η ν δ ί ν έ
Π ο χ η ν π ρ ο ς τ ο ν ά ζ υ μ ί τ η ν α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ α ι α η λ τ ο ν Π α
λ α ι ο λ ό γ ο ν τ ο ν ί ζ ο υ ν Κ α Ι Π ω ς τ α Ο τ α α ν έ ξ ε τ α ι ό ρ θ
ι δ ό ξ ο υ ψ χ η κ α Ι ο υ κ ά π ο σ τ ή σ ε τ α ι τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ω Υ
μ ν η μ ο ν ε υ σ ά ν τ ω ν α υ τ ί κ α κ α Ι ώ ς κ α π η λ ε ι ύ σ α ν τ α ς τ α
Θ ε ϊ α τ ο ύ τ ο υ ς η Υ ή σ ε τ α ι Π λ η ν ο τ ι μ ο λ υ Ο μ ν ε χ ε ι ή κ α ι
ν ω ν ί α έ κ μ ό ν ο υ τ ο Ο ά ν α φ έ ρ ε ι ν α υ τ ό ν κ α ν ό ρ θ δ ο ξ ο ς
ε ί η δ ά ν α φ έ ρ ω ν θ ε σ δ ω ρ ή τ ο υ ν α χ ί ν α χ σ μ ό ς
κ α Ι Α ί ρ ε σ ι ς θ η ν α ι σ 216).
co δ Ε δ μ ο λ Ο Υ η τ η ς π α τ ρ ι ά ρ χ η ς ω λ ε ω ς Ι ω σ ή φ
ά ν α ι ρ ω ν δ ι α τ ο λ σ ε λ δ ο ά π ο λ Ο Υ ί α ς τ ο υ τ ο ν τ δ ι μ ο ν
τ ο υ ά ν ω έ ρ ω λ α τ ι ν ό φ ρ ο ν ο ς α υ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς γ ρ ά φ ε ι ε ί ς
τ ι σ η μ ε ί ο ν ά ν α φ ε ρ ό Μ ε ν ς ι ε ς σ χ ε τ ι κ ό ν κ ι ε υ μ ε ν τ ω Μ
-16........
c
χ
έ
α
)b­
ν
τ α
ο ι
ς
ό ς
ή φ
ο ν
ε ί ς
Μ
Β α σ ι λ ι ε ί ο υ υ ο ρ α Υ ο υ ν τ ο ν θ α υ μ ά σ ι ο ν έ ν τ ο ύ τ ο ι ς τ ί
δ ι τ ά τ τ ε τ α ι α ν τ ή ν ύ γ ι η μ ε ν δ μ ο λ Ο Υ ω σ ι Π ί σ τ ί ν φ η ο Ι
π ρ ο ς δ ε τ ο υ ς μ η ό ρ θ ό ψ ρ ο ν α ς κ ο ι ν ω ν ί α ν ε χ ω σ ι ν ό π τ έ χ ε
τ ε α π α ύ τ ω ν ε ί ι μ η μ ε τ α ά λ λ ι ν τ κ α Ι τ η ς τ ω ν τ ο ι ο ό
τ ι ω ν κ ο ι ν ω ν ί α ς έ α υ τ ο υ ς α ψ ι σ τ ω σ ι κ α Ι ά δ ε λ φ υ ς α ύ τ ο ύ ς
μ η ε χ ε τ ε ... ». Dossier Grec de l' υ η ί ο η de Lyon (1273-1277),
Par V. Laurent et J. Dal'rouzes, Ρ ή 1976, σ 177.
Τ έ λ ο ς τ α Π ρ α κ τ ι κ α τ ω ν ά γ ί ω ν Σ υ ν ό δ ω ν π ε ρ ι γ ρ ά
φ ο υ ν λ ε τ τ μ ε ρ ι ς τ α ς τ ι ν α ς κ α Ι τ η ν έ ν κ λ α υ θ μ φ μ ε
λ " \ δ \ , ,
τ Ά ι α ν b ω ν ε κ ε ι ν ω ν π ο υ ε ν ε σ π ε υ σ Α ν Ο μ α κ Ρ
Η ο υ ν τ η ς ε ί κ ο ν ο μ α χ ι κ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς ε υ Θ ς ώ ς ε λ α ν
γ ν ω σ ι ν α ύ τ η α λ λ Θ ρ ά δ υ ν ο ν κ ο ι ν ω ν ο υ ε ς τ ο ϊ ς α ί ρ ε
τ ι ι κ ο ϊ ς
Α Β α ι σ ί λ ε ι ο ς έ π σ Κ Ο Ο ς ,Α γ κ υ ρ α ς ε Τ π ε ν
c'OOIEV κ α Ι έ γ ω έ π σ κ ο τ Ο ς Α γ κ ύ ρ α ς τ η ς Π ό λ ε ω ς Π ρ ο
α ι ρ μ ε ν ο ς έ ν ω Η η ν α ι τ Ώ α ι θ λ Ι Ό Έ λ η σ ί ..
τ α ύ τ η ν τ η ν 1taPOUaav ε γ Υ ρ α ψ ο ν Χ π ο λ Ο Υ ί α ν Ο Ι μ α ι
κ α Ι π ρ ο σ ά γ ω υ μ ϊ ν τ ο ϊ ς έ ξ τ σ Τ λ ι κ η ς α ύ ι θ ε ν τ ί α ς λ α
υ σ ι τ η ν έ ξ ο υ σ ί α ν Έ ν τ α ύ τ φ δ ε Κ α Ι σ υ γ γ ν ώ μ η ν ι έ ξ α ι
τ ο υ μ α ι π α ρ ό τ η ς Θ ε ι σ Λ λ έ Τ υ ύ μ ω ν ι μ α κ α ρ ι ό τ η τ ο ς ό
π ε ρ τ α ύ τ η ς μ ο υ τ η ς Ρ α ι δ U τ η τ ο ς Δ έ ο ν γ α ρ η ν
μ η ι ύ σ Τ ε ρ η κ έ ν α ι ι μ ε π ρ ο ς τ η ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς δ μ ο λ ο γ ί
α ν ά λ λ α τ η ς α κ ρ α ς μ Ο υ ά μ α θ ε ί α ς Κ α Ι ν ω θ ρ ε α ς κ α Ι ή
' , \
μ ε λ η μ έ ν η ς δ ι α ν ο ι α ς ε ι σ τ ι τ τ
Β Τ Ώ ά γ ί κ α Ι κ ο υ μ ε ν ι κ Ώ Σ υ ν ό δ φ Θ ε ο δ ό σ ι ο ς
έ ί α κ ο τ ο ς Ά μ ο ρ ί ο υ ό έ λ α χ ι σ τ ο ς ρ σ τ ι α ν ς δ μ ο λ ο
. γ ω κ α Ι σ υ ν τ η θ ε ι μ α ι ι κ α Ι δ έ χ ο μ α ι κ α Ι α σ π ά ζ ο μ α ι Κ α Ι
δ ι α τ ο υ τ ο τ α Ρ α λ ω ύ μ α ς α γ Ι ι Ο Ι τ ο υ θ ε ο υ κ α Ι ω η
, , , , ι c"'" δ ξ θ
μ α ρ τ Ο ν ε ι ι ς τ ο ν ο υ ρ α ν ο ν κ α ι ε ν ω π ι ο ν υ μ ω ν . ε α σ ε μ ε
ώ ς έ δ έ ξ α τ ο ό θ ε ο ς τ ο ν ά σ ω τ ο ν κ α Ι τ η ν π ό ρ ν η ν κ α Ι τ δ ν
λ η σ ν ζ η τ ή σ α τ έ ι μ ε κ α θ ω ς έ ζ ή τ η σ ε ν ·6 Χ ρ ι σ τ ό ς τ ο ά
π ω λ ω λ ό ς δ ά ν έ λ ά ε έ π ι τ ω ν ώ μ ω ν Σ π .. Μ ή λ ι α Δ α ψ Ι
λ ε σ τ ά τ η τ ό μ Β '.,0. 729, 742).
Ω ό δ α μ ο υ τ ω ν ι ω τ έ ρ ω κ ε ι μ έ ν ω ν ο ί <XyUOL σ υ Τ ά τ α ι
-17­
τ ν π ρ ο έ τ ρ ε ψ α ν τ ο υ ς ά γ ω ν ι ζ μ έ ν ς α τ α τ η ς α ί ρ έ
σ ε ω ς ό ρ θ ο ι δ ό ι ξ ο υ ς ν α μ ή δ ι α κ ό π τ ο υ ν τ ή ν ι μ ι ε τ α τ ο ύ α ί ρ ε
τ ι κ ο ϋ κ ο ι ν ω ν ί α ν έ ά ν π ρ η ι μ έ ν ω ς ο δ τ ο ς δ ε ν κ α τ α
δ υ κ α σ θ η U'Jt10 τ ο Ο σ υ ν ό λ ο υ τ ω ν ι έ Π ι σ ό π ω ν τ η ς Έ κ ι κ λ η
σ α ς τ ω ν ό ρ θ ο τ α μ ο ύ ν τ ω ν τ ό ν λ ό γ ο ν τ η ς ά ι λ η ι θ ε ί α ς ... ».
Α θ ' ά λ " , δ \ \' "\
. ν τ ι ε τ ω ς μ ι σ τ α ε π η ν ε σ α ν Ο Ι ψ Ο Ρ α τ ο υ ς μ η α κ ο ο υ
θ ή σ α ν τ α ς τ ή ν π ρ ο τ ρ α π η ν τ ο υ C ε ρ ο κ ο ι ν ο τ ι Κ ο Ο έ γ γ ρ ά
, ",""'" , ,
φ ο υ Τ μ ω ρ η σ α ν τ ε ς α τ α υ τ ω ν τ ο υ ς ε ν ι ν ω ν ι μ ε τ α
τ ο σ κ α κ ο δ ό ξ ο υ π α ρ α μ ε ί ν α ν τ α ς μ έ χ ρ ι τ ο Ο τ η ς σ υ ν ό δ ο υ
κ α ι ρ ο Ο
Ε ί ι α Ι ρ ε τ ι κ ο ό π α τ ρ ι ά ρ χ η Δ η μ ή τ ρ ι ο
ς Ό τ ι ό τ α τ ρ ι ά ρ η ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς έ ξ έ κ λ ι ν ε τ η ς ό ρ θ ο ι δ ό
ξ ο υ τ τ σ τ ε ω ς κ α Ι α λ η θ ε ί α ς κ α κ ο δ ο ξ ω ν κ α Ι λ α τ ι ν ο φ ρ ο
ν ω ν δ η μ σ ί α η ρ κ ι ε ι ν α τ ό ά τ τ ο δ ε ί ξ η κ α Ι ι μ ό ν ο ν δ έ ν
θ ρ ο ν ι σ τ ή ρ ι ο ς α ύ τ λ ό γ ο ς Ε ί ς α ύ τ ό ν ά ν ε υ σ υ σ τ ο λ η ς
τ ι ν ο ς η δ ι π λ ό η ς κ α ί τ σ ι ο ί ά ν τ ε ς έ γ ν ώ ρ ι ζ ο ν τ ο φ θ ο ρ ο
π ο ι ο ν κ α Ι Κ κ ό δ ο ι ξ ο ν ε ρ γ ο ν τ ο Ο μ α σ ώ ν ο υ κ α Ι ο Ι κ μ ι ε
ν ι σ τ ο Ο π ρ ο κ α τ ό χ ο υ τ ο υ Ά θ η ν α Υ ό ρ ο υ έ ν τ ο ύ τ ο ι ς έ δ ή
λ ω σ ε ν ά ν ε ρ υ ι θ ι ρ ι ά σ τ ω ς π ρ ό ς α π α ν τ α τ ο ν ό ι μ ν τ α κ ά
τ ω θ ι Κ α Ι δ ι α δ η λ ο Ο μ ε ν τ ή ν π ρ θ ε σ ι ν ή ι μ ω ό π ω ς έ ν
1c ι σ τ 6 τ η τ ι π ρ ό ς τ ή ν μ έ χ ρ ι τ ο Ο δ ε γ ρ α μ η ν τ ο Ο 01­
κ ο υ ο μ ε ν ι κ ο Ο Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ ά κ ο λ ο υ θ ή σ ω μ ε ν τ ή ν ά γ ί
, α ν κ α Ι ι μ ε γ ά λ η ν γ ρ α μ ι μ η ν τ ο Ο ι μ ε γ ά λ ο u
π ρ ο κ α τ ό χ ο υ ή μ ω ν τ ο υ α ο ι ι δ ί μ ο υ π α τ ρ ά ρ υ ' Α θ η ν α Υ ό
. ρ ο υ τ Α Κ α Ι μ ε τ ό λ ί γ ο ν ε ύ κ α ι ρ ί α ς δ ο θ ε ί σ η ς Τ ο
έ ρ γ ο ν τ ο δ π ο ο ι μ ι ε τ α τ ό σ η ς ε ί λ ι κ ρ ι ν ε ί α ς κ α Ι ζ ή λ ο υ Τ ρ
χ ι ε ν δ ι μ α κ α ρ ί α ς μ η ι μ η ς μ ε γ ά λ ο ς π ρ ο κ ά τ ο χ ο ς
ή ι μ ω ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ς Ά θ η α γ ό ρ α ς θ α σ υ ν ε χ ι σ ι θ Ώ μ ε τ ι α τ η ς
δ ί α ς σ u ν ε π ε ί α ς κ α Ι κ ο ι θ δ λ ο ν τ ο δ ι ά σ τ η μ α
.π ο υ
, δ
ε ο ς
θ \ έ ψ \ e , θ
α
'
τ η ν
, θ δ
. α π ι τ ρ ε n ν α ε υ ρ ι ο ι κ ω μ ε ι ε ι ς ι α
Κ ί Α τ α ό τ η ν Έ τ τ ί σ κ ε ψ ι ς Ν ο 90, σ 14). τ ά ρ χ ε ι
δ μ ω ς κ α Ι ή ά ξ ι ο θ ρ ή ν η τ ο ς σ υ ν έ ε ι α
-18--­
.. _ 2 .. Δ ι ε ί δ ι κ ο ϋ Δ ι α Ύ γ έ λ μ α τ ο ς t1tl τ η ε τ ί τ π Σ
έ
λ η σ ι ω ν ό Κ Δ η μ ή τ ρ ι ο ς ε π α ι ν ε ί ο υ ς δ ι ε Θ ύ ν ν τ α ς
ε
τ σ υ τ ο ε ύ χ ό μ ε ν ο ς ι μ α κ ρ α ν κ α Ι ε ύ λ ο Ύ η μ έ ι η ν
χ
έ φ έ ξ η ς Π ο ρ ε ί α ν Έ ν σ υ ν ε ε ί έ κ φ ρ ά ζ ε ι τ η ν α θ ε ί α ν
η
ι C \,.,., ,,,' Σ δ δ
κ α ν Ο ο ι η σ ι ν τ ο υ ω ς κ α ι τ η ς Π ε ρ ι α υ τ ο ν . υ ν ο 00, . ι α
».
τ α ς έ ν ε ρ γ ε ί α ς τ ω ν Π ρ σ κ α τ ό χ ω ν τ ω ν ι τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω
υ
ι
έ ν ε ρ γ ε ι ω ν ί δ ι α ι τ έ ρ ω ς τ ο ν ί ε τ α ι «cH ι ε Υ Κ ό κ λ ι ο ς ρ ό ς τ α ς
α
ά Π α ν τ α χ ο ϋ ι κ λ η σ ί α ς τ σ α Χ ρ ι σ τ ο υ τ ο α 1920. ά τ α ύ
τ ή ν ώ ς γ ν ω σ τ ό ν ε π ι € ά λ λ ε τ α ι ί ν α α ν α ζ ω π υ ρ ω θ Ώ κ α Ι
α
:>'U
ε ν ι σ χ υ θ Ώ π ρ ό Π α ν τ ο ς η α ά η μ ε τ α ξ υ τ ω ν Κ ι λ η σ ι ω ν
μ ή λ Ο Ύ ι ζ ο μ έ ν α ς λ λ ή λ α ς ώ ς ξ έ ν α ς κ α Ι α λ λ ρ α ς ά λ λ

ώ ς σ υ γ γ ε ν ε ί ς κ α Ι ο ί κ ε ί α ς έ ν ρ ι σ τ κ α Ι σ υ Υ κ λ η ρ ο ν
μ ο υ ς κ α Ι σ υ σ σ ώ μ ο υ ς τ η ς ε Π α γ γ ε λ ί α ς τ ο υ θ ε ο σ έ ν τ φ
Χ ρ ι σ τ φ Έ σ κ ε ψ ι ς Ν ο 90, σ 14). Έ ρ ω τ ω μ ε ν τ ο υ ς
• ι
>0­
ύ τ ι ε ρ α σ Π ι ο τ α ς Δ η μ η τ ρ ί ο υ Έ α ν π α ς ό τ δ ε χ μ ε ν ς
)0­
κ α ι μ ό ν ο ν τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω έ Υ κ ό κ λ ι ο ν κ α θ ί σ τ α τ α ι α ύ τ

EV­
χ ρ η μ α α ί ρ ε Τ ό ς ό κ α Ι έ π α ι ν ω ν α ύ τ ή ν κ α Ι μ ά λ ο τ α έ κ
η ς
τ ο υ ϊ ή μ α τ σ ς τ ο υ Ο ί κ θ ρ ό ν ο υ Π ω ς δ έ ο ν ν α χ α ρ α κ τ η
)0­
ρ σ θ ;
JJE­
.. Ι 3. η μ ν ε υ ε ι τ ο υ ά π α έ ν τ ο ί ς δ Ι Π ύ χ ο ι ς έ ξ α κ ο
η
λ ο υ θ ω ν τ ό ά ν ό σ ι ο ν έ ρ γ ο ν τ ο υ Π ρ ο κ α τ ό χ ο υ τ ο υ Ί Ο ρ θ ι
α
"frU1tiOS, 1.12."69, ά ρ θ ρ ο ν τ ο υ Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Φ ι λ α ρ έ τ ο υ
έ ν
τ η ς Ρ Δ ι ι α σ π ο ρ α ς .
01­
' , 'c λ (
4. ν ε γ ν ω ρ ι σ ε Τ Ό ν Π α π ι σ μ ο ν ω ς Κ Κ η σ α ν Ο Ρ Υ α ..
,
Ι

ν ο ν δ η λ Ο ί ω τ η ρ ί α ς τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν ώ ς τ υ γ ά ι κ α Ι
)U
ι
Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς λ η σ ί α Ε ί σ ψ ι ς Ν ο 90, σ 18).
Υ Ο
δ Ι ι C R..' ι ς λ
ό
5. Δ ι ο κ α ι ' ε χ ε τ α ι τ ο ν α α ν ω ς σ α σ μ ι ο ι ε '­
φ ο ν κ α Ι Π ρ ώ τ ο ν έ ν τ η κ α θ ό λ ο υ Έ κ ι κ λ η ι ό ί Χ τ ω Χ ρ ι
ρ
σ τ ο υ έ φ ό σ ο ν Τ Ύ χ ά ν ε ι κ α τ α τ ο υ ς ί δ ί ο υ ς τ ο υ λ ό γ ο υ ς
ο ς
ό μ ό Τ Ρ Ο ο ς κ α Ι ό μ ό ζ η λ σ ς τ ω ν Π ρ ω Τ Ρ φ α ί ω ν Π έ τ ρ ο υ
τ η ς
ι
ι
μ α
κ α Ι Π α ύ λ ο υ ι π ί σ Κ ε ψ ι ς σ 3 κ α Ι α Ι Ν ο
139, 159, 161, 214, έ ν θ α τ ο ν ζ ο ν τ α ι α ί α ύ τ α Ι κ α κ ό δ ο ξ ο ι
ι α
θ έ σ ε ι ς .
χ ε ι
. Σ ι δ Ι Ι Γ λ Μ
6'. « υ ν ε χ α ρ η ε γ κ α ρ ι ω ς τ ο ν σ ι κ ο υ ι μ ι ε ν ι ι ι ν .. η τ ρ ο
-19- ....
.. ­
π ο λ ί τ η ν θ τ ε ί ρ ω Ο Α θ η ν α Υ ό ρ α ν δ ι α τ η ν σ υ γ γ ρ α φ ι ι ν
τ ο ο ε Ρ Υ ο υ τ ο υ Ο μ ο λ Ο Υ ί α θ υ α τ ε ί ρ ω ν ί ς τ η ν δ π ο ί α ν
.JtEpLtxoVTaL μ ε τ α ξ υ τ ω ν ά λ λ ω ν κ α Ι α ί κ α τ ω θ ι ι λ α σ φ η
μ ί α ι Ο Ι χ ρ ι σ τ ι α ν ο Ι π ι σ τ ε ύ ο υ ν ο τ ι α λ η θ ι ν ή χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α
κ α Ι CΙ ε ρ ω σ ό ν η ε χ ο υ ν κ α Ι μ ε τ α δ ί δ ο ο ν ο ί Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι έ
π ί σ κ ο π ο ι ο ί Κ ο π τ ο α ρ μ έ ν ι ο ι κ α Ι ί θ ί τ ε ς ι έ ί σ κ ο ο ι ο ί
Α Υ Υ λ ι κ α ν ο έ τ ί σ Κ Ο Ι ... Δ ι α ύ τ ο ι α Ι τ α μ ο σ τ ή ρ ι α τ ω ν
λ Ι Α ω ν ε ί ν α ι μ υ σ τ ή ρ ι α τ η ς Μ ι α ς Ά γ ί α ς Κ α λ ι
κ η ς κ α Ι Α ο σ τ ο λ ι κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ώ ς ε ί ν α ι ι κ α Ι τ α ι μ υ
τ η ρ ι α τ ω ν Ρ ω ι μ α ι ο κ α θ ο λ ι κ ω ν Κ α Ι ί ν α π α ρ α λ ε ί ψ ω μ ε ν
λ λ α ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς τ ο υ ά ν α φ έ ρ ο μ ε ν τ ο μ α σ ο ν ι κ ο ν σ ύ ν
θ η ι μ α τ ο υ Δ ι α ύ τ ό ή ί δ έ α ο τ ι ή Μ α σ ο ν ί α ε Ι ν α ι θ ρ η
σ κ ε ί α ε Τ ν α ι λ α Α θ

χ μ έ ν η Π α ρ ο μ ο ί α ν Π ω ς ο τ ά σ ι ν α
Τ έ ν α ν τ ι τ η ς Μ α σ ο ν ί α ς έ Τ ρ η σ ε κ α Ι ό έ π α ι ν έ τ η ς τ ο υ Κ
Δ η ί μ ή τ ρ ι ο ς ά π ο ψ υ Υ ω ν ν α ι κ α τ α δ ι κ ά σ η τ η ν Μ α σ ο ν ί α ν Κ α Ι
ν α ά Π ο σ ε ί σ η τ η ν κ α τ α ύ τ ο υ δ η ι μ ο σ ί α ν κ α τ η Υ ο ρ ί α ν έ π Ι
μ α σ ο ν ι σ μ φ Μ η τ ρ θ υ α τ ε ί ρ ω ν Α ι θ η ν α γ ό ρ Κ ο ι κ κ ι ν ά
κ η «cH Ο μ ο λ Ο Υ ί α θ υ α τ ε ί ρ ω ν Λ ο ν δ ί ν ο ν 1975, σ 203,
273, 283).
7. Π α ρ ο σ ί χ τ ο υ έ π Ι τ η έ π ι ι σ κ έ ψ ε ι τ ο υ π α τ τ α ε ί ς τ ο
Π σ τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ν έ ψ ά λ η έ ν τ φ α τ ρ ι α ρ χ ι κ φ ν α φ ή φ ή μ η
τ ο ο α ί ρ ε τ ι κ ο Η π ο ν τ ί φ η κ ο ς Έ ν σ υ ν ε χ ι ε ί χ έ τ ε λ έ ι σ θ η έ ω
τ ι κ ή Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α χ ο ρ ο σ τ α τ ο Ο ν τ ο ς τ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ κ α Ι
π α ρ ι σ τ α ι μ έ ν ο υ τ ι ά π κ α Ι τ ω ν σ υ ν α ύ τ φ Κ α τ α ύ τ ή ν
δ π ά π α ς ά π ή Υ Υ ε ι λ ε τ ο Π ά τ ε ρ ή μ ω ν κ α Ι έ ν τ φ ά Υ α π ή
σ ω μ ε ν ά λ λ ή λ ο υ ς ο ί Μ ο Π Ρ α θ ή μ ε ν ι λ η λ η σ π α
σ θ η σ α ν Ε ί σ κ ε ψ ι ς 1.12.'"79, σ 4.12.18).
8. Π ρ ο σ φ ά τ ω ς δ ε ύ Ή θ δ έ χ θ η ν ά ρ ι χ η γ ό ν τ ω ν '" Α γ
Υ λ κ α ν ω ν έ φ ή χ ο ρ ω δ ί α τ ο υ Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ ε ψ α λ λ ε τ ή ν
ψ η μ η ν τ ο υ α ί ρ ε τ ι κ ο ϋ π ρ ο τ ε ι σ τ ά ν τ ο υ 1 Ε ί σ κ ε ψ ι ς 1.9.
.1982., σ
τ α α ν ω τ έ ρ ω έ ν φ κ α θ ι ι σ τ ο Ο ν κ α θ α ι ρ ε τ έ ο ν κ α Ι φ
ρ ι σ τ έ ο ν τ ό ν π ρ ο κ α θ ή μ ε ν ο ν τ ο υ Φ α ν α ρ ί ο υ δ ε σ μ ο Ο ν σ υ ι Υ
χ ρ ν ω ς έ ν π ο ι κ ί λ η ε ύ θ ύ ν η έ π ι τ μ ί φ κ α ί ι ν ω ν η σ ί
-20­
ν
ν

χ
C
Ι
ν
Ι

ν(.
'L
Ι
χ
3,
, '
.0
η
,
Χ ι
ι
ν
ι

χ
'1­
1
v
9.
ι
Υ

κ α Ι τ ο υ ς ά π α ν τ α χ ο ο σ υ μ μ ά χ ο υ ς έ ι π α ι ν έ τ α ς κ α Ι κ ο ι ν ω
ν ο ό ς τ ο υ ώ ς κ α Ι τ ο υ ς σ ι γ Ώ Η ε α τ α ς τ η ς τ ρ ό ς Ρ ώ μ η ν ε
κ α Ι Γ Ε ν ε ι ύ η ν π ο ρ ε ί α ς τ ι έ ξ ω ν ή Ε λ λ α δ ι ι κ η C Ι ε ρ α ρ χ ί α
κ α τ έ χ ε ι έ π ί ζ η λ ο Θ έ σ ι ν ...
Σ υ ν ε τ ω ς ο υ δ ε ν π λ έ ο ν ά Γ α ι τ ε ί τ α ι δ α ν α ι ά π ο κ η ρ υ
χ θ Ώ ό π ο τ η ς ρ θ ο δ ό ξ ο υ ι σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς τ ο Φ α ν ά ρ ι ο ν κ α Ι
ο ί ι δ ο ρ υ φ ό ρ ο ι τ ο υ τ α ό π ο τ ω ν ι έ ν τ ο ς κ α Ι έ κ τ Ο ς τ Α γ ί
ο υ Ι Ό ρ ο υ ς ό π ο σ τ η ρ ι ζ ό μ ε ν α ο τ ι δ η θ ε ν ι μ IE τ α τ ή ν
θ ε ί α ν Λ ε ι τ ο υ ρ Υ ί α ν τ ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ μ ε τ α τ ο υ π ά π α ά τ ο
κ τ ο Ο ν Ο ί ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι τ ο δ ι κ α ί ω μ α τ η ς ά π ο κ η ρ ό ξ ε ώ ς τ ο υ
δ ε ν ε Τ α ι α υ δ ε μ ι α ς Κ α ν ο ν ι κ η ς 11 Π α τ ε ρ ι κ η ς ό π ο σ τ η ρ ί
ξ ε ω ς τ ο υ ς έ ρ ω τ ω μ ε ν Μ ε τ α τ ί ω ν α ί ρ ε τ ι κ ω ι σ υ λ λ ε ι
τ ο ύ ρ γ η σ α ν ο ί :11 Α ρ ε ι α ι Ν ε σ τ ό ρ ι ο ι Ε υ τ υ χ ε ί ς κ α Ι Ι ν
ν

ι μ ά χ Ο Ι δ α τ η Χ π ά ρ α υ τ α ό τ ι ο τ ω ν π ι σ τ ω ν
Δ ε ν τ ε η ρ ύ χ θ η σ α ν δ ι α τ η ν α ί ρ ε σ ί ν τ ω ν κ α Ι μ ό ν ο ν
Ο ϋ τ ω κ α Ι σ ή ι μ ε ρ ο ν Ο κ η Ρ τ τ ό μ ε ν ς σ 'u γ Κ Ρ η τ ι
σ μ Ο ς ι ε Τ α ι ή τ λ έ ν ά π α σ ί α α ί ρ ε σ ι ς
ο ι έ ν ω τ ι κ ο Ι ε Τ ν α ι ι Ο υ Υ κ ρ η τ σ τ α ί Δ ε ν τ ο υ ς έ ν δ ι α φ έ
ρ ε ι ή σ υ γ χ ώ ν ε υ σ ι ς ά λ λ ά ή σ υ ν ύ τ α Ρ ξ ι ς Ο λ ο ι
σ τ ό θ ε ό η α ί ν υ μ ε ό κ α θ έ ν α ς α π ό τ ο δ ι κ ό τ ο υ δ ρ ό
μ ο ι

Α υ τ ό τ ο μ α σ ο ν ι κ ό μ ο τ ί ο ε Τ ν α ι ή π ε μ π τ ο υ σ ί α τ ο υ
... Γ , k Δ ι , θ
σ υ γ κ ρ η τ ι σ μ ο υ ι α τ ο υ ς ι λ ν ο ρ ω τ ι ο υ ς τ υ α τ Τ ι ν ν
μ ε τ ο δ η λ η τ ή ρ ι ο τ ο υ σ υ Ι ρ η τ σ μ υ ·6 Χ ρ ι σ τ ό ς ε Τ ν ς χ ι
ν α ς μ ε γ α λ ο ς μ ό σ τ η ς ε ν α ς μ ε γ ά λ ο ς φ ι λ δ σ ο
φ ο ς ... Ε Ι ν α ι ε ν α ς δ ρ ό μ ο ς δ χ ι δ μ ω ς Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Σ Ε Τ ν α ι
μ ι α ά λ ή θ ε ι α δ χ ι δ μ ω ς Η Α Λ Η θ Ε Ι Α ...».
»cH ρ θ ο δ ο ξ ί α ε Ι ν α ι ε ν α ς δ ρ μ δ ε ν ε Τ ν α ι δ μ ω ς
ό δ ρ μ ο ς Ύ π ά ρ χ ν ά λ λ ο ι δ ρ ό μ ο ι έ ξ ί σ ο υ κ α λ ο Δ ε ν
π ρ ό κ ε ι τ α ι ν α γ ί ν η σ υ Υ χ ώ ν ε υ σ η CO κ α θ έ ν α ς ς κ ρ α τ ή ..
σ η τ ό ν δ ρ ό ι μ ο τ ο υ Φ θ ά ν ε ι ν α μ ή ν ε Ι ν α ι φ α ν α τ ι κ ό ς ν α
μ ή μ ί ζ η π ω ς μ ό ν ο ή ρ θ ο δ ο ξ ί α ό π ά ρ χ ε ι σ τ ό ν κ ό σ μ ο
κ α ί τ ί Π ι ε ά λ λ ο Ν α μ ή ν ο ι μ ί ζ η τ ω ς μ ό ν ο ο ί
ρ
θ ό δ ο ξ ο ι
Ε π ί σ κ ο π ο ι ε Τ ν α ι 3 π ί σ τ ι κ α Ι ο ί α ί ρ ε τ ι κ ο Ι δ έ ν ε Τ ν α ι
τ ί π ο τ ε Ν α μ η ν ο ι μ ζ η π ω ς μ ό ν ο έ ν Χ ρ ι σ τ γ ν ω ρ Ι ζ ε ι κ α
ν ε Ι ς τ ο ν θ ε ο κ α Ι ο τ ι τ ό σ α έ κ α τ α μ μ ύ ρ ι α Ε ι ρ α ί ο ι Μ ω α
μ ε θ ί Β ο υ δ δ ι σ τ α Ι κ λ π ε ί ν α ι μ α κ ρ α Ccrro τ ο ν θ ε ό ν
Α ύ τ ή ε ί ν α ι ή α ί ρ ε σ η μ ε τ ή ν ό π ο ί α α ε ύ υ α ί π ι
, "0 θ δ ξ , " e., ,
σ τ ο ι Ρ ο ι ο σ ι σ η μ ε ρ ο ν κ α ι ο χ ι γ ι α Κ α Ί ι α ε ν ω σ ι ν μ ε
τ ο ν Τ ά π α τ ο ό ά κ ό ι μ η φ α Ι Ό μ ε ν ι ι κ ω ς δ ε ν ε γ ι ν ε π λ ή ρ ω ς
Ε ί ν α ι ή α ρ ν η σ ι ς τ ο ϋ Χ ρ ι σ τ Ο Ο κ α Ι τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ
cH α ί ρ ε σ ι ς α ύ τ ή ε χ ε ι ι δ ι α ο τ ί σ ε ι ό π α κ ρ ο υ σ ε ά κ ρ ο τ ο ν
έ λ λ η ν κ ο χ ω ρ ο ε γ ι ν ε 1tLCx: τ ρ ό π ο ς τ ο υ σ κ έ π τ ε σ θ α ι κ α Ι
ί ω μ α τ ω ν Ρ ί ω μ ι ω ν Κ α Ι ο μ ω ς ι έ ν γ ν ώ σ ε ι τ η ς κ α τ α σ τ ά
ζ C δ λ ", , ά
σ ε ω ς ν α υ ρ ι .σ υ ν ο ι . α σ κ α 01. α υ α τ α ε υ μ α τ κ
T(:)uc; α δ α μ ε τ ό Ά ν ό π α τ ρ ι ά ρ χ η ς ρ σ χ ω ρ ή σ η ά
κ ό μ η α ν ε ί ς ς ς έ ν ώ σ έ ι ς τ ό τ ε Θ α Τ δ ι ς ...»..
,Α λ α έ ν ώ σ ε ι ς τ έ τ ο ι ε ς δ ε ν ρ ό κ ε ι τ α ι π ο τ ε ν α γ ί
ν ο υ ν Κ α Ι ο ί ά φ ε λ ε ί ς μ α θ η τ α ί τ ο υ ς δ ε ν τ ρ ό κ ε ι τ α ι ο τ ε
ν α ί δ ο Ο ν ... Α Κ α λ α μ ο ί ρ ο υ Τ ο σ ύ γ ι κ ρ μ α σ ε λ 23 - 5',
θ θ σ σ α λ ο ν ί κ η 1976).
Δ ι α τ η ν κ η ρ υ τ τ ο μ έ ν η ν λ ι τ ν κ α Ι μ ό ν ο ν α ί ρ ε σ ι ν
τ ο σ υ ρ η τ ι σ μ τ ο Φ α ν ά ρ ι σ ν ε ί ν α ι ά ξ ι ο ν α σ η ς ά κ ο ι ι
, T..l. S! -- , Γ ι C
ν ω Η σ ι α ς u υ Τ Ι κ σ ι ν ω ν ε ι σ γ χ ρ ο ν ω ς κ α ι τ σ ι ς α ι ρ ε τ ι
Κ ι ο ί ς λ α τ ί ν ο ι ς Τ τ ε ί ν α ι ά λ λ ο ε ι φ ά λ α ι ι τ ο ό τ ο ί ο ν
έ Π α υ ξ ά ν ε ι κ α Ι ο υ χ ι έ λ α τ τ ώ ν ε ι τ ή ν α ν ω τ έ ρ ω ύ π ο χ ρ έ ω
σ ι ν τ ω ν π ι σ τ ω ν
Π ά ν τ α τ α ϋ τ α Π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ι Γ έ ρ ο ν τ ε ς ή ν ά
γ κ ά σ α χ α Ι μ η ζ η λ ω τ ι κ α δ η ι μ ο σ ι ο γ ρ α φ κ α φ ι ό λ λ α
τ ω ν Α Θ η ν ω ν ν α έ π ι τ ε θ ό Ο ν δ ρ ι ι μ έ ω ς κ α τ α τ ο υ τ ρ ι ά ρ
χ ο υ κ α Ι τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ τ ο υ γ ρ ά φ ό Τ ε ς μ ε τ α ξ υ τ ω ν ά λ λ ω ν
κ α ί ά έ ξ η ς
Κ λ α σ α τ ε κ α Ι ά ν α γ Υ ε ί λ α τ ε Π έ π τ ω Κ ε Δ η μ ή τ ρ ι ο ς
κ α ί ο ί σ υ ν α ύ τ Ί κ α Ι δ ι α Θ έ σ ε ι ι κ α Ι φ ρ ο ν ή ι μ α τ ι κ α Ι λ ό Υ φ
κ α Ι π ρ ό ξ ε ι Η θ έ τ η σ ε ν ό δ σ τ υ χ ή ς κ α Ι θ ε τ α ρ ά ι δ σ α
ι δ δ Υ μ α τ α κ α Ι θ ε ο υ ς ν ό μ ο υ ς κ α Ι ά γ ο υ ς Π α τ έ ρ α ς κ α Ι
C Ι
ε ρ α ν
'.'
α Ρ ά
' δ
ο σ ι ν
"
Ρ ο σ
ξ
ο ν
Ε π
Κ α ι
"0 θ δ
κ
κ λ
η σ ι α ν κ α ι
,
Υ ε
YUK&C; τ ή ν Π ί σ τ ι ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Ο κ ο ι ω ν ω Δ η ι μ η
τ ρ ί α ί ρ έ σ € ι κ ο ι ν ω ν ε ϊ co μ ν η μ ο ν ε ύ ω ν Δ η ι μ ή τ ρ ι ο ν Σ ν α
-....:. 22-=
ά γ ε τ α ι μ ε τ α τ τ υ τ α ί ρ ε τ ι κ Ώ ά π ω λ ε ί ...· c,Q α
ά ρ χ η ς λ ο ι τ τ ό ν Δ η μ ή τ ρ ι ο ς κ α Ι ο ί σ υ ν α ύ τ Ρ κ α τ α τ ο υ ς
.7 \' έ \ θ η ,
CI. .. Κ ς χ ν ο ν α ς ε ι ν α ι κ α ι α ι φ ω ρ ι σ μ ν ο ι κ α ι κ α ρ η μ ε ν ο ι ...
Ο ί μ η κ ο ι ν ω ν α υ ν τ ε ς Δ η ι μ η τ ρ ί φ κ α Ι τ ο ι ς σ υ ν α ύ τ Ρ ε Τ ν α ι
τ ι ι μ η ς κ α ί ά τ ο δ ο χ η ς ά ξ ι ο ι ς ο ί Ό ρ θ ό ι δ ο ξ ο ι π α Ρ α Υ
γ έ λ σ υ ο ί ά γ ι ο ι δ α τ ο υ α γ ί ο υ Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ CΙ ι ε ρ ο σ ο λ ι ό
μ ω ν (P.G. 87, 3369 - 3372) κ α Ι τ ο υ Ι Ε Κ α ν ό ν ο ς τ η ς
Π ρ ω τ ο δ ε υ τ έ ρ α ς Σ ι υ ό δ Κ α λ η Ό ι μ ο λ Ο Υ ί α 1.1.·80).
cH δ έ γ ν ω σ τ ή έ φ η μ ε ρ Ι ς Ό Ρ θ ό δ ο ξ ο ς Τ ό
1t Ο ς κ α ί τ ο ι π ο λ λ ά κ ι ς ε χ ε ι κ α λ ό ψ ε ι τ α ς π α τ ρ ι α Ρ χ Ι
κ ά ς έ ν ε ρ γ ε ί α ς έ ν τ ο ό τ ο ι ς έ σ χ ά τ ω ς ε γ ρ α ψ ε τ α ά κ δ λ ο υ
θ α
«"A1to τ η ν έ τ ή π ο υ σ τ ο π α τ ρ ι α ρ χ ι κ Ο θ
Ι
ρ ν ο τ η ς
Β α σ ι λ ε ό ο υ σ α ς α ν έ η ι κ ε ό Μ ε λ έ τ ι ο ς Μ ε τ α ξ ά κ η ς ε ν α ς έ
σ μ ό ς 1t Ρ ο δ ο τ ω ν μ έ έ ξ α ί ρ ε ι σ ι τ ο ν α τ ρ ι ά ρ χ η Μ ά
ξ ι μ ο τ ο ν Ε λ υ μ α ί ν ε τ α ι τ ο Π α τ ρ ι α Ρ χ ε Ι ο cQ , Α θ η ν α γ ό
ρ α ς Τ τ α ν έ κ ε ϊ ν ο ς π ο ύ ε λ α ψ ε ε ρ σ σ ό ε ρ ο ό ό δ λ ς
τ η ν Ό ρ Θ ο δ ο ξ ί α κ α Ι τ ο Φ α ά ρ ι Κ α Ι μ ε τ α τ ο ν θ ά ν α τ ό τ ο υ
κ α ν έ ν α ς δ έ ν ρ έ θ η κ ε ν α σ Τ α μ α τ σ η τ ο δ ό σ μ ο ι ρ ο Π α
.. \ \ λ ά ' . ό
τ ρ ι α ρ χ ε ι ο υ τ τ ο τ ο κ α τ ρ α κ υ ι σ μ τ ο υ τ ι σ ι σ η ι μ ε ρ α Τ
Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο ρ ι σ τ ο ι χ ί ζ ε τ α ι d1t,O α τ ο μ α 1t'Ot> ε Τ ν α ι έ ν
ε λ ω ς α γ ε υ σ τ α ά π ο τ η ν Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α 1tOU ε Τ ν α ι ι μ
Φ ί .(; ο λ ο α ν 1t ι σ τ ε ό ο υ ν κ α ί σ α ό τ ό ν
τ 6 ν θ ε ο ν ά κ ό μ α π ο υ δ έ ν π α ύ ο υ ν δ μ ω ς ν α τ ό ν
(
ε μ π ρ ε τ α ι κ α Ι έ μ π α ί ζ ο υ ν σ α ρ κ α σ τ ι κ ά Γ ι α τ Ι α ν
1t ί σ τ ε υ α v, κ α ν έ ν α ς τ ο υ ς δ έ ν θ ά τ ο λ μ σ ε ν ά π α
ι
ρ ι σ τ ά ν η τ ο ν κ λ η ρ ι κ ο ά τ α ό τ ο ύ ς Κ α Ι γ ι α ό τ ξ ε
π α υ λ ο υ ν τ η ν Ω Ρ ϊ θ ο δ ο ξ ί α σ ε τ ι μ Τ ι ε ό
κ α ι Ρ ί α ς (25.6.'82, σ ε λ 1).
)
(
. «"Α ν ε '" ρ π ι σ κ ό π ο '" έ κ κ λ η σ ί α
\
Ι
ο ύ κ α λ ε ί τ α ι
Ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω φ ρ ά σ ι ν τ ο υ Ι ε ρ ο
κ ο ι ν ο τ ι κ ο ύ έ Ύ γ ρ α φ ε χ ο μ ι ε ν ν α τ α ρ α τ η ρ ή σ ι ω μ ε ν τ α
κ ό λ ο υ θ α cH ή ι θ ε ι α κ α Ι ή Ι σ χ υ ς τ η ς ά ν ω έ ρ ω ρ ι
σ ε ω ς ε γ κ ε ι τ α ι ε ί ς τ ό κ α τ α 1tboOV ό Ρ e ο δ ο ξ ε ϊ δ έ
π ί σ Τ ς Δ ι ό τ ι ε ί ς τ ε ρ ί τ ω σ ι ν Π Ρ σ ω τ Ι η ς κ α κ ο δ ο ξ ί
α ς τ ο υ η κ ο ι ν ω ν ί α ς τ ο υ Π ρ ο ς τ η ν α ί ρ ε σ ι ν τ ό τ ε γ ι ε ό ι μ ε
ν ο ς α υ τ ο μ ά τ ω ς ψ ε υ δ ε τ ί σ Π ς κ α τ ά τ ο ν χ α ρ α κ τ η ρ ι
σ μ ο ν Τ ά Ο ί ε ρ ο ο Κ α ν ό ν ο ς κ α Ι ή ι ύ π α υ τ ο ν έ κ κ λ η σ ί α α
ν α ε ί ν α ι τ α μ έ ί ο ν τ η ς α λ η θ ε ί α ς κ α Θ ι ι ι σ τ α μ έ ν η ψ ε δ ε κ
κ λ η σ ί α
Σ ύ ν ε ω ς κ ρ ι τ ή ρ ι ο ν τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ι μ ι α ς τ ι τ Ι η ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς ι δ έ ν τ υ γ χ ά ν ε ι τ ο δ τ ι α ϋ τ η τ ε λ ε ί ι π έ ί
GK01tOV τ ό τ ε θ α έ ί θ έ τ ο μ ε ν τ η ν ό ρ γ Ά ω σ ι ν ι Ή ε ρ ά ν ω τ η ς
α λ η θ ε ί α ς 01tEp Π α Ί ι κ ό ν α λ λ θ ν ο δ τ ο ς ι σ τ ε ύ η ώ ς
1) Κ α Ι θ λ ι κ η Ε κ κ λ η σ ί α ι σ ε ό ε ι Ε ν έ ν α ν τ ί ε ρ ι ώ
. '" " , λ ' , δ λ λ "
σ ε ι ο υ χ ι ε ι ς ε π ι σ κ ο Π ο ς Λ α ο υ ν ο ο ι ο Ο Κ η ρ ο ι ε π ι
σ κ ό π ω ν μ ι ε τ ά Π λ ή θ ο υ ς ό π α δ ω ν κ α θ Ι σ τ α ν τ α ι λ η σ τ ρ ι
κ α Ι .κ α Ι σ υ ν α Υ ω γ α Ι Η ρ ε υ μ έ ν ω ν ο υ δ έ π ο τ ε δ ι μ ω ς
Ε κ κ λ η σ ί α ό σ τ υ λ ο ς κ α Ι τ ο έ δ ρ α ί ω μ α τ η ς ά λ η Θ ε ί α ς
Δ ι α ύ τ ο ά ρ ι ω ς κ α Ι σ ή ι μ ε ρ ο λ ό γ τ η ς ά 1(' α v­
τ α Χ Ο Q έ ξ α λ ώ σ ε ω ς τ ο Ο Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο σ η μ ε ί ο ν
τ ι ι σ τ ό τ η τ ο ς ρ ο ς τ η ν ρ θ δ ξ ί α μ ι α ς τ ο π ι κ η ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς δ έ ν ε ί ν α ι τ ο ι έ ά ν α τ η ε κ ο ι ν ω ν κ ο ν π ρ ο ς
-r-cX Ρ ω ι μ έ Τ κ α Π α τ ρ ι α Ρ χ ε ί α ι έ π ί σ κ ο π χ λ λ α ν τ ι θ έ τ ω ς
έ σ ο δ τ ο ς ά φ ί σ τ α τ α ι Τ Ο ω ν .
Η Ι σ τ ο ρ ί α Ε χ ε ι ν ά μ α ς ι τ α ρ ο υ ι σ ι α σ η δ Ι ς τ η ν τ ο π ι κ η ν
Ε κ κ λ η σ ί α ν Κ ω ν λ ε ω ς ά ν ε υ ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ έ τ σ ό π υ Π ρ ώ
τ η ν μ έ ν δ τ ε ο δ σ α ν Ά ρ ε ι α ν ο κ ρ α τ ο μ έ ν η ν δ μ ε τ α ς έ
κ ε ί ρ ο ς έ ν Ι σ χ υ σ ί ν τ ο Ο ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ο ι ι μ ν ί ο ο Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς
δ θ ε ο λ ό γ ο ς ε δ ρ ε α ύ τ ό κ α Ι ά ν ε π Ι σ Κ ο ν (MANS Ι 3,
532)· ι δ ε υ τ έ ρ α ν δ ε έ τ Ι κ α κ ο δ ό ξ ο υ Ν ε σ τ ο ρ ί ο υ ο τ ε ο ί ι τ ι
τ ί κ λ η Ρ ό ς κ α Ι λ α ό ς α π ο κ η ρ ό ξ α ν τ ε ς α ύ τ ό ν σ υ ν ή Υ
τ ο ά ν ε υ α ύ τ ο υ (MANS Ι 4, 1096)-.
Σ υ ν ε π ώ ς δ ό Ρ Υ α ν ι κ ο ς σ ό ν δ ι ε σ μ ο ς ί ό κ α Ι ά
λ η ί θ ε ί α ς α τ ε λ ε ϊ δ ρ ο ν έ κ τ ω ν ώ ν ο ύ κ ά ν ε υ δ ι α τ η ν ό ρ
θ ο δ ο ξ ί α ν τ η ς τ τ Ι η ς έ κ Κ λ η σ ί α ς η ς ο δ τ ο ς π ρ ί
σ τ α τ α ι
Δ ι α τ ά τ ο ά κ ρ ι ω ς κ α Ι δ α γ ι ο ς Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς ό Π α
λ ά ί μ α ς έ τ ό ν ι ε Π ρ ό ς τ σ υ ς α ν τ ι Π α λ ο υ ς τ ο υ Ο ί τ η ς τ ο υ
Χ ρ ι σ τ Ο Έ λ η σ ί α ς τ η ς ι ά λ η θ ε α ς ε ί σ ί κ α Ι ο ί μ η τ η ς
ά λ θ ε ί α ς ι ε ς σ ό δ ε τ η ς τ ο Π Χ ρ ι ά τ ο Ο Ε κ κ λ η σ ί α ς ε ί σ ί
Σ υ γ γ ρ α μ Β 627).
Ο ί χ ί λ ο ι Π ό ν τ η ς Έ κ ι κ λ η σ ί α ς ο ί κ α κ ο δ ο ξ ν τ ε ς
ο υ δ ε π ο ι μ έ ν ε ς ά λ λ α λ κ σ ι έ ν π ρ ο ά τ ο υ ι δ φ θ ο ρ ό ν
Π ρ α ά τ ω ν κ α τ ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι ε σ τ ω KL:t α ν τ ι τ λ ο φ ο ρ ω ν
τ α ι ά Ρ χ ι π ο ι μ έ ν ε ς α α Υ ι ώ τ α τ ο ι κ α Ι ο ί κ ο υ ι μ ε ν ι κ ο ί Κ α Ι
τ ο σ ο ϋ τ ο ν μ α λ λ ο ν α ν κ α Ι ι σ φ ω ν α ύ τ ω ν Κ Τ α ψ ε ό δ Ο ι σ
σ υ ν ε χ ί ζ ε ι δ μ έ γ α ς Π α τ ή ρ π ο ι μ ι έ ν α ς κ α Ι α ρ χ ι π ο ι μ έ ν α ς
Ι ε ρ ο Ο ς έ α υ τ ο υ ς κ α λ ο Ο ν τ ε ς κ α Ι ί τ ά λ λ ή λ ω ν κ α λ Ο Ο μ ε
ν α ι μ η δ ε Υ α ρ π ρ ο σ ώ Π ο ι ς τ ό ν Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ν ά λ λ ά λ η
θ ι ε ί Κ α Ι α κ ρ ι ε ί Π ί σ τ ε ω ς χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε σ θ α ι μ ε μ υ ή ι μ ε
θ α Έ ν θ α .
Δ ι ό τ ο ϋ ε ί χ ε δ ί κ α ι ο ν ό κ α θ η γ η τ η ς Π α η Ρ Γ Φ λ ω
ρ ό ψ σ κ υ ο τ α ν ε γ ρ α φ ι ε Π ο λ υ σ υ χ ν ό τ ο ι μ έ τ ρ ο ν τ η ς ά
λ η Θ ι ε ί α ς .ε ί ν α ι ή μ α ρ τ υ ρ ί α τ η ς μ ε ι ο ψ η φ ί α ς Ε ί ν α ι δ υ ν α
τ ό ν ν α ε ί ν α ι Κ ι θ ο λ ι κ η Ε κ κ λ η σ ί α τ ο μ κ ρ ό ν Π ο ί ι μ ν ι ο ν
", Ι ω ς ύ ά ρ χ ο υ ν τ ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ι έ τ ε ρ ό δ ο ξ ο ι 1tapCx ό ρ θ ό
δ ο ξ ο ι Ε ί ν α ι ι δ υ ν α τ ο ν ν α έ ξ α π λ ω θ Ν ο ί α ί ρ ε τ ι κ ο Ι τ α ν
τ ο υ Κ α Ι ν α κ α τ α λ ή ξ η ή Ε κ κ λ η σ ί α ε ϊ ς τ ο τ ε ρ ι θ ώ ρ ι ν
τ η ς CΙ σ τ ο ρ ί α ς 11 ν α ά Π σ σ ρ θ ε ί ς τ η ν ε ρ η μ ο ν .. λ ό τ ο σ υ
ν θ η κ α τ έ Π α ν ά λ η ψ ι ν ε ί ς τ η ν CΙ ι σ τ ο ρ Ι α ν κ α Ι ε ί ν α ι ο λ υ
τ υ θ α ν ν ν α μ κ α Ι π ά λ ι ν ...
Τ Ο Κ ο α θ η κ ο ν τ η ς ύ τ α κ ο η ς τ α ό ε ι
ο τ α ν ό έ τ σ Π ς Π α ρ ε λ ί ν η ό τ τ ό ν κ α θ ο λ ι ι κ ό ν κ α ν ό
ν α κ α Ι δ Λ α ο ς ε χ ε ι τ ο δ ι κ α ί ω μ α ν α τ ο ν η ή α
κ ό μ η δ ε κ α Ι ν α τ ο ν κ α 191 α ι Ρ έ ο n». Α γ ί α Γ ρ α φ ή
Ε κ κ λ η σ ί α Π α ρ ά δ σ σ ι ς θ ε σ σ α λ ο ν σ 71,75. Π ρ λ
:tI. Κ ο τ σ ώ ν η Π ρ λ ή μ α τ α Ε κ ι κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ς Ο ί κ ο ν ο μ ί
α ς σ ε λ 113).
-25­
, Ι
CH τ ε λ ο υ μ έ ν η δ έ θ ε ί α Ε υ χ α ρ ι σ τ ί α ί ό τ ω ν ά τ Ι η Ρ
ξ ά ν τ ω ι Υ κ α Ι π ρ ο ε ί σ έ τ ι σ ν δ Ι η ς δ Ι α Υ ν ώ μ η ς τ ο ν κ α κ ό
δ ο ξ ο ν ί ε ρ ά ρ χ η ν τ ω ν τ υ γ χ ά ν ε ι τ ε Ν ε ί α κ α Ι λ ή ρ η ς κ α Ι
".J!. c δ C ζ C Ι
ο υ χ ι κ ρ ο ς ω ς λ ο κ υ μ ω ς ο σ τ η ρ ι Ε Ι τ ο ε ρ ο κ ο ι
ν ο τ ι κ ο ν ε Υ γ ρ α φ ο ν Δ ι ό τ ι ι έ α ν α ί τ ω ά δ ί κ ω ς κ α θ ρ η
μ έ ν ω ν Ι ε ρ σ π ρ α ξ ί α ι ε ί ν α ι ύ ο σ τ α τ α Ι δ ο Υ μ α τ κ ω ς κ α Ι τ έ
λ ε ι α ι δ ι ο κ α Ι δ α γ ι ο ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς τ ο ύ ς έ π α ι ν ε ί κ α Ι
δ έ χ ε τ α ι ε ί ς λ ή ρ η κ ο ι ν ω ν ί α ν ώ ς ε δ μ ε ν α ν ω τ έ ρ ω Π ό
σ φ μ α λ λ ο ν τ ω ν μ η κ α Η α ι ρ ε Η έ ν τ ω ν ά λ λ ά π λ ω ς δ ι α κ ο
ψ ά ν τ ω ν τ η ν ι μ ε τ α τ ο υ κ α κ σ δ ό ξ ο υ κ ο ι ν ι ω ν ί α ν π α σ α δ ι ά
φ Ο ρ ο ς ν τ ί λ η ψ ι ς δ δ η γ ε ί ε ί ς ε ν α ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν ν ε ο α π ι σ μ ο
μ έ δ λ α ς τ α ς γ ν ω ι σ τ ά ς τ ρ α γ ι κ α ς έ π ι π τ ώ σ ε ι ς τ α υ
Έ π Ι τ η ς ά σ ε ω ς τ α ύ τ η ς π λ ε ί σ τ α ι Α Υ ι ο ρ ε ι τ ι κ α Ι Μ ο
ν α Ι κ α τ ά τ ο ι δ ι ά σ τ η μ α 1971 - 2 ε ί χ ο ν δ ι α κ ό ψ ε ι τ Ο ί μ ν η ι μ ό
σ υ ν Ο ν τ ο υ Ά ι θ η ν α Υ ρ ο υ ρ α Υ μ α ,CYrrEp δ ι α τ η ρ ο υ ν μ έ
χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν ε ν ι α ι ί ε ρ α Ι Σ κ η τ α ι κ α Ι ι μ ε ι μ ο ν ω μ έ ν ο ι ί ε ρ Ο
μ ό ν α χ ο ι Ο ό ι δ ε ί ς δ μ ω ς Κ α τ η γ ό ρ η σ ε τ ο ύ ς ό ω τ έ ρ ω Π ρ ε σ
υ τ έ ρ ο υ ς δ τ ι δ ε ν έ τ έ λ ο υ ν τ ό τ ε η τ ώ ρ α ε γ κ υ ρ ο ν θ ι ε ί α ν
Ε δ χ α ρ ι σ τ ί α ν Τ ά ά λ λ ω ς λ ε γ ό μ ε ν α ο υ δ α μ ο υ τ η ς Ό ρ Ι
δ ό ξ ο υ Π α ρ α δ ό σ ε ω ς σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι α λ λ ά δ ί η ν μ ρ μ λ υ
κ ε ί ω ν έ π ι σ ε ί Τ α ι κ α τ ά τ ω ν ά π λ Ο υ σ τ έ ρ ω ν 1rOU έ τ Θ
μ ο υ ν ν α α κ ο λ ο υ ι β ή σ ο ι υ ν τ η ν Κ α ν ο ν ι κ η ν σ έ ε ι α ν λ
ο δ ν τ ό ν λ ό γ ο ν τ ο υ θ ε ο ί ο υ δ ε Ι ς ό φ ε ί λ ε ι ν ο θ ε ύ ε ι ν δ ι α τ η ν
δ ί α ν α μ έ λ ε ι α ν δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι δ Υ ι ο ς ά ξ ι μ ι δ Ο μ ο
λ ο γ η τ ή ς λ λ δ ι μ ο λ ο γ ω ν μ έ ν τ η ν έ α υ τ ο ί σ θ ι έ ν Ε ι α ν ι μ η
α ρ ύ τ ε ι ν δ ε τ η ν τ ο Ο θ ε ο υ λ ή θ ε ι α ν ί ν α μ η ύ π ό δ ι κ ο ι
γ ε ν ό μ ε ν ο ι μ ε τ ά τ η ς τ ω ν έ ν τ ο λ ω ν π α ρ α α σ ε ω ς κ α Ι τ η ς
τ ο υ λ ό γ ο υ τ ο υ θ ε ο Ο α ρ ε ξ η γ ή σ ε ω ς
Λ ό γ φ τ η ς σ π ο δ α ι ό τ η τ ο ς δ μ ω ς τ ο υ θ έ μ α τ ο ς έ κ ρ ί
ν ο μ ε ν κ α λ ό ν ν α Π Ρ σ θ έ σ ω ι μ ε ν έ ν τ α Ο θ α κ α Ι τ α κ α τ ω ι τ έ
ρ ω τ ά ό π ο ί α μ ε τ ά π ε ρ ι σ σ η ς δ υ ν ά μ ε ω ς κ α Ι σ α φ η ν ε ί α ς
σ μ ά λ λ υ ν ά π φ α σ ι σ Τ ω ς δ ι ά τ η ν ό ρ θ ή ν έ ρ μ η ν ε ί α ν
τ ο υ τ ο σ ο υ τ ο ν ε ί ς τ α ς ή μ έ ρ α ς μ α ς Π α ρ ε ξ η γ η μ έ ν ο υ π α τ ε
ρ ι κ ο ϋ έ δ α φ ί ο υ Ά ν € υ έ ι σ κ ό τ ο υ λ η σ ί α ο υ Κ α λ ε ί
τ α ι
-----------
Γ ι α τ ί δ μ ω ς α ύ σ θ ά ο ν τ α ι ο ί Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί τ ό ι σ ο ο λ ύ
ε ν τ ο ν α τ η ν α ι ά γ κ η ν α κ α τ α φ ύ ι Υ ο υ ν ό ω δ ή ο τ ε σ ε μ ι α
δ ι ι κ η Τ κ α ό ρ γ α ν ω μ έ ν η Ε κ κ λ η σ ί α Α ύ τ ο γ ί ν ε τ α ι γ ι α
τ Ι ή Ι σ τ ο ρ ί α ε χ ε ι μ ε γ ά λ η δ ύ ν α μ η σ τ η ν ψ υ χ ή μ α ς Έ ε ι C
δ η τ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α μ έ σ α σ τ ο υ ς α ί ω ν ε ς τ ι ι ν ω ρ Ι ι μ ε
ό Ρ Υ α ν ω μ έ ν η σ ε Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί α κ α Ι σ ε Σ υ ν ό δ ο υ ς .τ η ν Τ α
τ ή α α μ ε μ ε τ ή ν ό ρ γ ά ν ω ι σ ή τ η ς α ύ τ ή ν ξ ε χ ν ώ ν τ α ς δ τ ι κ α
τ α τ η ν δ ι ά ρ κ ε ι α ν τ ω ν α ί ρ έ σ ε ι ω ν ή ό ρ γ Ά ω σ η α ύ τ χ α
ν ό τ α ν γ ι α τ Ο υ ς Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς κ α Ι γ ι ν ό τ α ν τ ο λ ο τ η ς
κ α κ ο δ ο ξ ί α ς έ ν α ν τ ί ο ν τ ο υ ς c, Ο μ ω ς σ τ ο u ς ά 1t ο
κ α λ υ 1t τ ι κ ο U ς κ α ι Ρ ο uς 11: Ο U ζ ο Ο μ Ei, f­
Χ ο U μ ε ά φ ή σ ε ι 1t ι α 1t ί α ω τ ή ν C Ι σ τ ο Ρ ί α
κ α ί μ 1t ή Κ α ι μ ε σ τ ή ν Έ α Χ α τ ο λ ο ι γ α cH
ι τ ν ε υ μ α τ ι κ ή ι μ α ς έ Π ι (? ω σ η έ ξ α Ρ τ α ..
τ α ι ά Π ο τ η ν α υ ν ε ι δ η τ Ο ό ί η σ η α ό τ ο Ο
τ Ο U γ ε γ ο ν ό τ ο ς ,,, Ε 1tEOav ι τ ι ά Ο λ α τ ά ί σ τ ο ρ ι ι κ ά
μ α ς ό τ ε ρ ε ί ί μ ά τ α CH ά π ο σ τ α σ ί α σ λ λ α ξ ε τ ο ς ο ι μ έ ν α ς
σ ε λ ό κ ο υ ς κ α ί ή ό ρ γ α ν ω μ έ ν η Έ Κ κ λ η α ί α 1toU ξ έ ρ α μ ε ε Τ
ν α ι ι τ ι ά σ ή μ ε ρ α ά Υ έ λ η λ ό κ ω ν κ α Ι θ Ά τ ς ρ ο ά τ ω ν
λ
Π ι α
R. co δ
ι α ο
' R.
ο ς ε ι ν α ι
λ
υ μ ε ν ο ς ..
Γ
ι α
' έ
' ν α ε Π ι ω σ ο υ ι μ ε 1tp
Π Ε ί ν α δ ο Ο μ ε τ η ν Έ κ κ λ η σ ί α σ τ η μ υ σ τ ι κ ή Κ α ί μ υ σ τ η ρ ι α
κ ή τ η ς ο ό σ ί α γ υ μ ν ω μ έ ν η ά Π δ τ η ί δ ι ο ι κ η τ ι κ ή τ η ς ό ρ γ ά
, , 'CI' Σ , έ C ά
ω σ η Π ο υ γ ν ω ρ ι σ α μ ε σ τ η ν σ τ ο ρ ι α τ η ν α ρ ν α Ο Ι μ ρ
τ υ ρ ε ς γ υ μ ν ο Ι ά ν τ ι μ ε τ ώ π ι ζ α ν τ ά θ η ρ ί α Γ υ μ ν ή κ α ί ή σ ρ α
τ ε ι ι μ έ ν η .Έ κ κ λ η ι σ ί α τ ω ν έ σ χ ά τ ω ν κ α ι ρ ω ν θ ά α λ έ ψ ε ι
μ α ζ ί τ ο υ ς χ ω ρ Ι ς Σ ό δ ς χ ω ρ Ι ς π α τ ρ ι α ρ χ ε ί α χ ω ρ Ι ς
σ ό ν δ ε α μ ο τ ω ν ι κ α τ α τ ό ο ς μ ι κ ρ ώ ν Έ Ι Κ κ λ η σ ι ω ν ά λ λ ο ν
ά Π ό τ ό ν Χ ρ ι σ τ ο ν Κ ί α Ι τ η ν κ Ο ι ν ω ν ί α τ ο υ ς ι μ έ τ ή ν θ ρ ι α μ
ε ό Σ α Έ ί λ η σ ί α
Τ ο α υ ν η ι θ ι σ μ έ ν ο λ ι τ ό ν έ ρ ώ τ μ α Κ α λ α ν ά φ ό
γ ο μ ι ε ά ο τ ό ν Ο ί κ ο υ μ ε ν ι ι α μ ό ά λ λ ά σ ε 1tOta Έ Κ κ λ η σ α
ν α ι τ α μ ε δ ε ν ε χ ε ι τ η Θ έ σ η τ ο υ σ ή μ ε ρ α Γ ι α τ Ι δ ε ν ρ
,- ά λ λ " Ε λ
κ ε ι τ α ι ν α τ α μ ε Π ο υ ί σ ε ν α ., α ν α μ ε ι ν ο υ μ ε σ ι ν Κ Κ η
σ ί α τ ο σ Χ ρ ι α τ ο ϋ σ τ η ν Έ Κ λ η σ ί α τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν ν ά ρ
-21­
ν η θ ο Ο μ ε τ Ι ς τ α ρ ο ι ή σ ε ι ς κ α Ι ν α μ ε ί ν ο υ μ ε σ τ ή ν ά λ ή
θ ε ι α π ο υ ά π ο ά π α λ ω ν ό ν ό χ ω ν γ ν ω ρ ί σ α μ ε λ λ α δ ι υ σ κ ο
λ ε υ ό ι μ α σ τ ε π ι α ν ά ν α γ ν ω ρ ί σ ο μ ε σ α ύ τ ό π ο υ μ α ς λ έ
γ ο ι υ ν ό τ ι ε α ι δ η θ ι ε ν Έ κ κ λ η σ ί α Α ύ τ η τ η ν ά ρ ν η σ η τ ο υ
ψ ε ύ δ ο υ ς κ α Ι τ ω ν π α ρ α π ο ι ή σ ε ω ν Η α τ η ν ρ α γ μ α Τ Ο ο ι ή
σ ο υ μ ε έ κ ε ί π ο υ Ρ σ κ μ α σ τ ε δ ι α κ ό π τ ο ν τ α ς ά π λ α κ ά Η ε
κ ο ι ν ω ν ί α μ α ζ ί τ η ς Κ α Ι τ ό τ ε ο τ α ν θ α ε χ ο μ ε κ ά ν ε ι τ ο
ρ ω τ ο η μ α ο υ π ε ρ ι ι μ έ ν ε ι α π ό μ α ς '6 θ ε ό ς θ α ε λ θ ε ι 6
Τ δ ι ο ς σ ε σ υ ν ά ν τ η σ ή μ α ς κ ι α Ι '9' ά ν ο ί ξ ε ι τ α μ ά τ ι α ι μ α ς
π ο υ μ έ χ ρ ι τ ό τ ε ό ν ο μ α ε Ι χ α ν ό τ ι λ έ ο υ α λ λ α η ί α ν α
ν ί κ α ν α ν α δ ο υ ν τ ο ν ά λ η θ ι ν ο Χ ρ ι σ τ ό Κ α Ι ο τ α ν τ ο ν δ ο
μ ε θ α τ ρ έ ξ ο ο μ ε σ τ Ο ν π ι ο ά ρ ι ό μ α ς φ ί λ ο ο π ω ς ε τ ρ ε ξ ε
δ Φ ί λ ι π π ο ς σ τ ο ν Ν Ι Χ θ α ν α η λ κ α Ι θ α τ ο ν κ α λ έ σ ο υ μ ε ν α ρ θ η
ν α ι δ ε ί κ ι α ύ τ ό ς 000 κ ι α ν ά μ φ ά λ λ ε ι γ ι α τ ο κ α λ ό ι τ ο υ
μ ο ρ ε ί ν α ε λ ι θ ε ι ά τ ι ό τ η Ν α ζ α ρ έ τ Έ ί ί σ ι σ χ η μ α τ ί ζ ε τ α ι
τ ό μ ι κ ρ ο ο μ ν ι ο ή μ ι κ ρ η τ ο τ κ η έ κ κ λ η σ ί α Ο ί η
θ ι ν ο Ι ' Ι σ ρ α η λ ί τ ε ς ρ ί σ υ ν 6 ε ν α ς τ ο ν ά λ λ ο ν ι κ α Ι ε Ρ χ ο ν
τ α ι μ α ζ Ι σ τ ο ν Χ ρ ι σ τ ό λ α ί κ ο Ι κ α Ι Ι ε ρ ε ί ς κ α Ι Έ Ι Τ ί σ Π Ι
Α ό τ η ή δ ρ α μ α τ ι κ η λ λ α ε ύ λ ο γ η μ έ ν η δ ι α δ ι κ α σ ί α
ε Ι ν α ι η ι δ η α π ό δ ε κ α ε τ ε ς Υ ν ω σ τ η σ τ η Ρ ω σ ί α cH λ ε γ ο μ έ
ν η Έ κ κ λ η σ ί α τ ω ν Κ α τ ι α κ ο ι μ ι ω ν δ ε ν
ε χ ε ι ι κ α μ ι α έ ξ ι ω τ ε ρ ι κ η ο μ ο ι ό τ η τ α μ ε τ Ι ς ό ρ γ α ν ω μ έ ν ε ς
Έ Κ κ λ η σ ί ε ς ι τ ο υ ξ έ ρ ο υ μ ε κ α Ι μ ν ο ν μ ε τ Ι ς Έ κ κ λ η σ ί ε ς
τ η ς έ τ η ς τ ω ν μ ε γ ά λ ω ν δ ι ω γ ι μ ω ν ι ό ι ά ζ ε ι cH κ α τ ά
σ τ α σ η π ο υ έ π ι κ ρ α τ ε ί τ ώ ρ α σ τ η Ρ ω σ ί α σ Ι Υ α - σ Ι Υ α θ ά
γ ε ν ι κ ε υ θ ε ι τ α τ Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι Έ σ κ ο ι έ λ ά χ ι σ τ ο ι
δ ι ά σ α ρ τ ο ι σ τ ο ν κ μ ο κ ρ υ μ μ έ ν ο ι κ α Ι Υ ν ω σ τ ο ι σ τ ο υ ς
π ο λ λ ό ς c Ι ί ε ρ ε ί ς μ ε τ ρ η μ έ ν ο ι θ α έ κ τ ε λ ο υ ν τ σ τ λ Ι ε ς
π ε ρ ι ο δ ι ε ί ε ς ά π ό π ό λ η σ ε τ ό λ η ά ο ι έ ν ο ρ ί α σ ε έ ν ο ρ ί α
ό π ό χ ώ ρ α σ ε χ ώ ρ α ά ν α κ ο υ φ ί ζ ο ν τ α ς τ Ι ς € υ μ α τ ι κ έ ς ά
ν ά γ κ ε ς τ ω ν τ ι ι σ τ ω ν κ α Ι έ ν ώ ν ο ν τ ά ς τ ς ο λ ο υ ς Υ ν ω σ τ ο υ ς
κ α Ι ό Υ ν ώ σ τ ο υ ς μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς μ ε τ ο υ ς α φ θ α ρ τ ο υ ς δ ε
σ μ ο υ ς τ ο ο ά ν α σ τ η μ έ ν ο υ Σ ώ μ α τ ο ς κ α Ι Α μ α τ ο ς τ ο υ Χ ρ ι
σ τ ο υ μ ν η μ ο ν ε ό ο ν τ α ς τ ά σ η ς έ π ι σ κ ο π η ς Ό ρ θ Ο ί δ ό ξ ω ν

γ ι α ν α μ η π ρ ο δ Ι δ ε τ α ι δ π λ η σ ι έ σ ί ε ρ ο ς ά λ η θ ι ν ό ς έ ί σ
π ο ς η κ ά ί ά τ ο π ρ α γ μ α τ ι κ η ά γ ν ο ι α γ ι α τ ο π ρ ί σ κ ε
τ α ι ά λ η θ ι ι ν ο ς έ π ί σ κ ο π ο ς
Κ α Ι ή έ τ χ τ ο υ Ά ν τ ι χ ρ σ τ ο υ θ α π ρ ο χ ω ρ ε ί π ρ ο ς τ η ν
ά π ο κ ο ρ ύ φ ω σ ή τ η ς Τ ο π ο ί μ ν ι ο τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο Ο ο λ ο κ α Ι θ α
μ ι κ ρ α ί ν ε ι Ό ι μ ω ς ό σ ο π ι ο δ υ ν α τ ό ς ό Ή ό ν ο ς τ ω ν η μ ε ρ ω ν
\ , " θ \ Ι C Κ
π ο υ ε ρ χ ο ν τ α ι τ ο σ ο κ ο ν τ υ τ ε ρ α ί μ α ς α ε ν α ι ο . υ ρ ι ο ς
φ θ ά ν ε ι ν α μ ε ί ν ο υ μ ε π σ τ ο Ι μ έ χ ρ ι τ ό τ έ λ ο ς Τ ό π λ ο ί ο
π Ο υ μ α ς ε φ ε ρ ε μ έ χ ρ ι Έ δ ω ή σ υ ν ο δ ι κ ή ι δ ι ο κ η τ ι κ ή ό ρ
γ α ν ω μ έ ν η ι μ ο ρ φ η τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς έ ξ ώ ί κ ε ι λ ε σ τ α ρ η χ α
τ η ς ά π ο σ τ α σ ί α ς κ α Ι δ ι α λ ύ ε τ α ι α π ο τ η ν ,(;ta τ ω ν κ μ ά
τ ω ν ...». Π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν Ο ι ί Ρ ί ζ ε ς Δ ε κ 1982, σ 3-4).
c, Ο π ο ι ο ς ε Ι ν α ι λ υ μ έ ν ο ς α π ο τ α δ ε σ μ α τ ο υ κ ό σ μ ο υ
κ α Ι ι έ λ ε ύ θ ε ρ ο ς α π ό σ κ ο π ι μ ό τ η τ ε ς κ α Ι ύ α ο ε ς ε ί ς α ν τ ι
κ α ν ο ν ι κ α ι κ α τ ε σ τ η μ έ ν α τ η ς έ π ο χ η ς μ α ς Ι Ο τ ο ι ο ς π ο θ ε ί ά
λ ή ι θ ε ι α ν κ α Ι ύ π α κ ο η ν σ τ ο ν λ ό γ ο ν τ ο υ θ ε ο υ κ α Ι τ ω ν ά
γ ί ω ν τ ο υ α ύ τ ό ς λ έ π ε ι κ α θ α ρ α τ α σ η μ α τ ω ν κ α ι
ρ ω ν κ α Ι έ π ι κ ρ ο τ ε ί ο λ η κ α ρ δ ί τ ο υ ς α ω τ έ ρ ω π ρ ο φ η
τ ι κ ο υ ς λ ό γ ο υ ς τ ο Ο π ε ρ ι ο δ ι κ ο σ ά δ ι α φ ο ρ ω ν ι δ ι α τ α ς ε ί
Α ι Ρ ε σ ι S κ α ι κ ο μ ο σ Χ ο ι ν ι ο ν
ρ ω ν ε α ς τ ω ν λ ο γ ί ω ν κ α Ι τ α ς έ ρ μ η ν ε ί α ς τ ω ν ε ί δ ι
"
κ ω ...
Ν , 6 '
.
Α ν α φ ο ρ ι κ ω ς δ ε π ρ ο ς τ η ν π ρ ο τ ρ ο π η ν τ ο υ α ύ τ ο ί έ γ
γ ρ ά φ ο υ δ π ω ς ά σ χ ο λ η Η ω μ ε ν μ ε τ ο ι κ ο μ ο σ χ ο ί ν ι ό ν μ α ς
κ α θ ό τ ι ή C Ι Κ ο ι ν ό τ η ς ρ υ ε ί δ ι α τ η ν δ ι α φ υ λ α ι ξ ι ν τ η ς
Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς έ ι δ ε ι κ ν ο σ α μ ε γ ά λ η ν ε ύ α ι σ θ η σ ί α ν ι ε ί ς
θ έ μ α τ α Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς π α ρ α τ η ρ ο Ο μ ε ν έ ν ι ρ α χ υ τ η τ ι τ α
κ ά τ ω θ ι
Ε ν π ρ ώ τ ο ι ς δ ε ν τ υ γ χ ά ν ε ι κ τ η μ α τ η ς C Ι Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς
.' ή π ί σ τ ι ς ώ σ τ ε ν α έ ν δ ι α φ έ ρ ε τ α ι δ ι κ α ι ω μ α τ ι κ ω ς α ύ τ η κ α Ι
μ ό ν ο ν δ ι α τ η ν δ ι α φ ύ λ α ξ ί ν τ η ς cO Μ Β α σ ί λ ε ι ο ς τ η ν χ α
ρ α κ τ η ρ ζ ε ι ώ ς κ ο ι ν ο ν κ τ η ι μ α π ά ν τ ω ν τ ω ν Π ι σ τ ω ν έ π
Ζ ο ί τ ι ν ε ς Τ α τ η ν Ε Υ κ ό κ λ ι ο ν τ ω ν Π α τ ρ ι α ρ χ ώ ν τ η ς
-'29­
i
'1
>-t
ν α τ ί λ η ς (1848) ά π ο τ ε λ ο Ο ν τ ο ν φ ρ ο υ ρ ο ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ο
ξ Ι α ς .. Π α ρ η μ ϊ ν ο ϋ τ ε π α τ ρ ι ά ρ χ α ι ο ϋ τ ε Σ ό ν ο δ ο ι γ ρ ά
φ ο υ ν ο ί α ν ω τ έ ρ ω α ο ί δ ι μ ο ι ή
ι
δ υ ν ή Ι η σ ά ν π ο τ ε ε Ι σ α γ α
γ ε ϊ ν ν έ α δ ι ό τ ι ό υ τ ε ρ α σ π ι σ τ η ς τ η ς Θ ρ η σ κ ε ί α ς έ σ τ Ι ν α ύ
τ ο τ ο σ ω μ α τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς η τ ο ι α δ τ ό ς ,6 Λ α ό ς
Σ υ ν ε π ω ς έ ν κ α ι ρ φ α ί ρ έ σ ε ω ς ώ ς τ η ν σ ή ι μ ε ρ ο ν δ ε ν
ε ί ν α ι ά ρ κ ε τ ό ν ε ί ς τ ο ν ί μ σ ν α χ ο ν ν α π ρ ο σ έ χ η μ ό ν ο ν ό
μ Σ ί ν ι τ ο υ α ύ τ ό ι θ α π ε τ έ λ ε ι τ η ν μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ν χ α
ρ α ν τ ω ν κ α κ ο δ ό ξ ω ν κ α Ι τ ο ο π α τ ρ ό ς τ ω ν ι δ ι α ό λ ο υ Ε ί
Ο δ ν μ ο ν α χ ο Ι ε ί σ ί ν τ ι ν ε ς έ ν τ ο ϊ ς ν υ ν κ α ι ρ ο ϊ ς γ ρ ά φ ε ι δ
π ο λ ό α θ λ ο ς ό μ ο λ ο γ η τ η ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς ό Σ τ ο δ ί τ η ς ι δ ε ι ξ ά
τ ω σ α ν α π ό τ ω ν ε ρ γ ω ν Ε Ρ Γ Ο Ν Δ Ε Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ μ η ε τ ο
, " ......Ω .... θ Ε λ CI ,
τ υ χ ο ν α ν ε χ ε α ι κ α ι ν ο τ ο μ ε ι σ α ι τ ο υ α Υ γ ι ε ι ο ν ι ν α ι μ η
ύ ό δ ε ι γ μ α τ ο ϊ ς λ α ί κ ο ς π ρ ο τ ι έ ι μ ε ν ο ι α ί ρ έ σ ε ω ς κ α Ι α ί
... ι '"" c, ,.-.
Ρ ε τ ι κ η ς σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι α ς τ η ς υ π ε ρ α υ τ ω ν α
ω λ ε ί α ς λ ό γ ο ν υ φ έ ξ ω σ ι (P.G. 99, 1049 CD).
Δ ι η γ ο ύ ι μ ε ν ο ς έ ν σ ο ν ε χ ε ί χ ό α γ ι ο ς τ α τ ρ τ ο υ ς ά γ ω
ν α ς τ ω ν μ ο ν α χ ω ν δ ι α μ έ σ ο υ τ ω ν α ί ώ ν ω ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ
ν α δ ι α τ η ρ η θ ά μ ό λ υ ν τ ο ς Τ ι ρ θ δ ξ ί α π ά σ η ς α ί ρ ε τ ι κ η ς
έ τ ι μ ξ ί α ς κ α τ α λ ή γ ε ί Κ α Ι ί ν α τ α ά λ λ α τ α ρ σ ω i1tl
τ η ς π α ρ ύ σ η ς γ ε ν ε α ς κ α Ι έ π Ι τ η ς η δ η έ ν ι σ τ α μ έ ν η ς α ί
# C λ # Τ , α , ,
ρ ε ς ς . γ ο ς ι ν ε ς μ ε χ ρ ι α ι μ α τ ο ς α ν τ ε α τ ε σ π ι σ α
π ρ ο ς τ η ν ά μ α ρ τ ί α ν ά ν τ α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ι ο ύ χ Ι ο ί μ α κ ά ρ ι ο ι
α τ έ ρ ε ς κ α Ι ά ι δ ε λ φ ο Ι ή μ ω ν σ ί τ ε τ η ς α θ ή μ α ς Μ ο ν η ς
, }. Μ ... "S' λ θ , ...
κ α ι τ ω ν ι ω ν σ ν α χ ω ν ο υ ν Λ η ω ς τ α τ ο ι α υ τ α κ α
τ ο ρ θ ώ μ α τ α κ α Ι ά θ λ ή μ α τ α κ α Ι μ ο ν α χ ο Ι τ α ν ε υ ρ α κ α Ι
_έ δ ρ α ι ώ μ α τ α τ η ς Ά Ε κ κ λ η σ ί α ς ... » Α ύ τ 657 Α .
. . Ο τ α ν δ ε ά ν α λ ο γ ι σ θ ω μ ε ν δ τ ι Τ Ο ά λ α ι δ Μ Ά ν ώ
ν ι ο ς ό ή γ ι α σ μ έ ν ο ς Σ ά ι α ς ό π ο λ ύ ς θ ε ο δ ό σ ι ο ς , δ Μ
Ε ύ θ ό μ ι ο ς ε ν KaLpi;> α ϊ ρ έ σ ε ω ς δ ε ν η σ ύ χ α σ α ν έ ν τ ο ί ς κ ε λ
λ ί ο ι ς τ ω ν ά λ λ ε δ ω κ α ν κ α Ι π ρ ο σ ω τ τ ι κ ω ς τ ό α ρ ω ν ε Ι ς
τ ο π ε ι δ ί ν τ η ς μ ά χ η ς μ ά ρ τ υ ρ ε ς τ η π ρ ο α ι ρ έ σ ε ι γ ε ν ό μ ε
ν ο ι ό δ ή γ ι α σ μ έ ν ο ς π α τ η Ρ ο υ μ ό ν ο ς ά λ λ α ι μ ε τ α δ έ Κ α
χ ι λ ι ά ι δ ω Υ ό μ ο Ο Μ ο ν α χ ω ν (MANS Ι Ι V; 1046), κ α ί τ ο ι ε Τ
χ ο ν ά γ ω ν ι σ τ α ς κ α Ι ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς έ Π Ι ό τ ς ε ί ς τ ά ς έ
π α ρ χ ί α ς τ ω ν π ω ς ή ι μ ε ί ς ν α κ υ τ τ ά ξ ω μ ε ν τ ο μ σ χ ί
ν ι ό ν μ α ς ο ό δ α μ ο ϋ ό ρ ω ν τ ε ς cI. Κ ο ι ν ό τ η τ α κ α Ι Κ α θ η γ
μ έ ν ο υ ς ε ί ς τ ο ν σ Τ € ν τ η ς κ ι α λ η ς ό μ ο λ ο γ ί α ς ...
C'Q δ \ , λ C '" , C , Θ
' τ α ν . ε μ α ι σ τ α ο ι α ν ω τ ε ρ ω υ π ε ο ν ο ι κ ο Ι ν ω
ν ο υ ν ά 1t α ω ς τ η α ί ρ έ ι σ ε ι τ ο υ α ί ω ν ο ς μ α ς σ υ Υ
ε Ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι σ u γ Χ Ρ ό ν ω ς ό γ ο α σ τ ω ς
μ ε τ α τ ω Υ ι κ α κ ο δ ό ξ ω ν π ρ ό ς π α ν τ ε λ η κ α τ α σ τ ο λ η ν π α σ η ς
ά ν Τ Ι υ μ ε ν ι σ Τ Ι η ς ά ν τ ι ι δ ρ ά σ ε ω ς έ ν Α Υ ί Ό ρ ε ι τ ό τ ε
ή ι ω έ ρ ω Π Ρ Τ ρ η τ η ς C Ι Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς α τ ο τ ε λ ε ί τ ο ό
λ ι γ ώ τ ε ρ ο ν τ η ν μ ε Υ α λ υ τ έ ρ α ν π ρ σ € λ η ν τ η ς ά γ Ι Ο ι Ρ ε ι
τ ι κ η ς ν ο η μ ο σ ύ ν η ς ... Ά λ λ ό χ ρ ό ν ο ς μ α ς έ κ α ν ε δ λ ο υ ς
λ ς μ α θ η τ α ς τ ο υ π α ι ζ ο μ έ ν ο υ ε ί ς € ά ρ ς τ η ς Ο ρ θ ο
ι δ ο ξ ί α ς α ι χ ν δ ί ο υ ... Μ ή π ω ς τ α ο μ ο ι α δ ε ν έ κ ή ρ υ τ τ ε ν έ Ι
Α θ η ν α Υ ό ρ ο υ κ α Ι κ ά π ο ι ο ς σ η ι μ α ί ν ω ν Κ α θ η Υ ο ύ ι μ ε ν ο ς
Ν α κ υ τ τ ά ξ ω μ ε ν τ η ν Κ α λ Ο Υ ε ρ ι κ ή ν μ α ς ν α δ ε ί χ ν ο υ μ ε d:­
Υ α π η μ ε γ ά λ η σ τ η ν Ε κ κ λ η σ ί α μ α ς , δ ι α ν α κ α τ α λ ή ξ π
ε ί ς τ ο υ ς έ ξ η ς λ ό γ ο υ ς Π Ι τ Ί θ α ν ά τ φ τ ο ί α τ ο σ τ ά τ ο υ
«CH Ε κ κ λ η σ ί α θ ρ η ν ε ί τ η ν ό ρ φ ά ν ε ι ά τ η ς δ ι ο τ ο ν ι μ ε γ ά
λ ο ν Α ι θ η ν α Υ ό ρ α ν ! ! Α λ λ μ ή π ω ς κ α Ι τ ο σ χ ε τ ι κ ό ν τ η
λ ε Υ ρ α φ η μ α τ η ς C 1. Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς η τ ο κ α λ λ ι τ έ ρ α ς π ν ο η ς
ι ••• δ ε ό μ ε θ α ο π ω ς Κ ύ ρ ι ο ς ά ν α π α ό σ ψ χ η ν α ό τ Ο Ο έ ν
σ κ η ν α ϊ ς δ ι ι κ α ί ω ν μ ε τ ί ε ρ α ρ χ ω ν Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ω ν Γ ρ η γ ο
ρ Ι ω ν Φ ω τ ί ω ν ... κ α Ι π ά ν τ ω ν τ ω ν α γ ί ω ν Ε λ λ Β ο ρ ρ α ς
8.7.'"72, σ ε λ 1).
ς Ό τ α ν ι δ ε έ σ χ ά τ ω ς Σ ε π τ 1979) ά φ ί χ ι θ η έ ν CAy(ct>
Ό ρ ε ι Τ ι Π α τ ρ ι α ρ χ ι κ η Ε ξ α ρ χ ί α κ α Ι έ ν σ υ ν ε ρ α σ ί ι μ ε
τ α τ η ς C Ι Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς ή θ έ λ η σ ε ν α έ π ι ά λ η ν έ α ς π ο ι ν α ς
ε Ι ς τ ο υ ς Ε σ φ ι γ ι μ ε ν ί τ α ς Π α τ έ ρ α ς ο λ ο ι α ί ή Υ ο ό μ ε ν ο ι κ α Ι
Π ρ ο Τ σ τ ά μ ε ν ο ι ε ί ι δ ι κ ω ς ο μ ω ς ο ί τ ω ν ν έ ω ν ά δ ε λ φ ο τ ή τ ω ν
έ ε κ ρ ό τ η
ι
σ α ν π λ ή ρ ω ς τ ο υ ς ά Ύ ι έ ρ ο υ ς σ Κ Ο ο ς τ ω ν Φ Α α
ρ ι ω ω ν έ ι σ κ ό ω ν σ υ ν α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο ι έ ν ώ π ι ό ν τ ω ν π ο ί
ο ς ι θ α φ α ν ε ύ ε ι θ έ σ τ ε ρ ο ς τ ο υ ά λ λ Ο ο ί α ο ν τ ω ς κ α
τ ά τ ω σ ι ς δ ι α τ η ν α λ α ι π ο τ ε ρ ω μ α λ έ α ν ε ι ί ς δ μ ο λ Ο Υ α ν
i

!
Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς CAy ι ο ρ ε ι τ ι κ η ν ψ υ χ ή ν Δ ε ι γ μ τ λ η Π τ ι κ ω ς
σ η μ ε ι ο μ ι ε ν κ α τ ω τ έ ρ ω τ η ν ό μ ο λ Ο Υ ί α ν έ ν ό ς έ κ τ ω ν ή
Υ ο υ μ έ ν ω ν τ ω ν ν έ ω ν ά δ ε λ φ ο τ ή τ ω ν
Δ ι α υ τ ό έ ν ώ τ τ ι ο ν μ ω ν Ά Υ ι ε Π ρ ό ε δ ρ ε ό ι μ ο λ ο γ ώ
ο τ ι ή .α φ ο σ ί ω σ ί ς ι μ ο υ τ τ ρ ό ς τ η ν Μ η τ έ ρ α Μ ε γ ά λ η ν Ε κ
κ λ η σ ί α ν ε Ι ν α ι τ ο ι α ύ τ η ώ σ τ ε θ α τ τ ρ ο ε τ ί ι μ ω ν ν α λ α ω
μ α ι α λ λ α ν α ε χ ω μ α ι σ τ ε ρ ρ ω ς τ η ς Α Υ ί α ς Μ η τ ρ ό ς Έ
κ λ η σ ί α ς τ α ρ α ν α ά λ η ι θ ε ύ ω ε ξ α ρ τ ή τ ω ς ά π α ύ τ ή ν δ ι ό
τ ι δ ε ν Θ α ε χ ω τ η ν ε α ι ό η τ α ο τ ι π α τ ω σ ε ε δ α φ ο ς α
σ φ α λ έ ς !! Π ο λ υ γ ρ α φ npaKTI!KCx τ η ς Β Σ υ ν ε δ ρ ί α ς
τ η ς 28.9.:>79, σ 2). Κ α τ ό τ ι ι ν τ σ ύ τ ο υ τ ω ς ν α μ η ε Χ Ω δ ί κ η ο
.ή ά Υ ν η ά γ ι ο ρ ε ί τ ι κ η ψ υ χ ή ο τ α ν χ ρ ό ν ι α τ ώ ρ α φ ω ν ά ζ η
ς Η α λ ω ι σ ι ς τ ο ο Ο ρ ο υ ς Η ό γ ί ν η ά π ό τ Ι ς ν έ ι ε ς ά ι δ ε λ φ ό τ η
. ι
τ ε ς ...
!'
tJ
i··
:: ! ,:
. ' Α λ λ α κ α Ι α ν ί σ χ υ ρ ί ζ ε τ ό τ ι ς ο τ ι α α ν ω τ έ ρ ω ε λ α ν
χ ώ ρ α ν έ ν σ τ ε ν φ CAYLoPElTl'Kil> ύ λ ε χ ο μ ε ν κ α Ι τ α ς
δ ι α λ έ ξ ε ι ς τ ω ι ν ν ε ω τ έ ρ ω ν Κ α θ η γ ο μ έ ν ω ν ε ν μ έ σ α ι ς Ά
θ ή ν α ι ς ά ν α φ ι ε ρ ο μ έ ν α ς ε ί ς τ η ν δ η θ ε ν θ ε ο λ Ο Υ κ η ν μ α ρ
τ υ ρ ί α ν τ ο υ CAytoo Ό ρ ο υ ς σ ή μ ε ρ ο ν Π σ ί α ν ι μ α ρ τ υ ρ ί α ν
τ η ν ι δ ι α τ ή ρ η σ ι ν τ ο υ μ ν η ι μ ο σ ύ ν ο υ τ ο υ κ α κ ο δ ό ξ ο ι ή γ έ τ
τ ο α Φ α ν α ρ ί ο υ η τ ο υ ς δ ι ω Υ μ ο υ ς κ α Ι έ ι α μ ύ ς τ ω Ε
σ φ Ι Υ μ ε ν ι τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν τ ω ν ό τ τ ο ί ω ν κ α τ α κ ρ α τ ο Ο ν ε τ η
τ ώ ρ α τ η ν δ ι κ α ι ω μ α τ ι κ ω ς ά ή υ σ α ν ε ί ς α υ ς έ ν ι α υ ι σ ί
α ν Κ ρ α τ ι κ η ν έ τ ι ρ η ί α ν ω σ τ ε π ι ε ζ ό μ ε ν ο ι ο ί κ ο ν ο μ ι κ ω ς
ν α ό π ο κ ύ ψ ο υ ν δ ε χ ό μ ε ν ο ι τ ο μ Η μ ό σ υ ν ν ; Κ α Ι μ ό ν ο ι ν
δ ι α υ τ ό ς ε κ φ ρ α σ ι ς ι ί α ς ο ί ό τ τ ε ό θ υ ν ο ι α ω ί ζ ν τ α ι
κ α Ι κ α θ α ι ρ ο ϋ ν τ α ι κ α τ α τ η ν Ζ Ο ί κ ύ ν δ
. Δ ι α υ τ ό π ε ρ ι έ χ ε ι ι λ υ σ ο φ ί α ν ή φ ρ ά σ ι ς έ ν ό ς ά λ
ζ η λ ω τ ο ϋ ό σ τ ι ς α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς σ ε κ α τ ι τ έ τ ο ι ο υ ς ή γ ο υ
μ έ ν ο υ ς σ υ ν η θ ί ζ ε ι ν α λ έ η Λ ί γ ο α κ ό μ η κ α Ι θ α μ α ς ζ η
τ ή σ Ν ν α κ ά ν ο μ ε τ α ρ ά σ α τ ο υ ς φ υ λ α χ τ ά
. ν τ α θ ά α π ρ έ Π Ώ ν α ν α φ ε ρ θ ω μ ι ε ν έ ν σ υ ν τ μ
Κ α ι ε ί ς μ ί α ν έ τ έ ρ α ν κ α τ η γ ο ρ ί α ν ή γ ο μ έ ν ω ν κ α Ι θ ε ο
φ ο ρ ό υ μ έ ν ω ν ι μ ο ν α χ ω ι ν ο Ι ο π ο ϊ σ ι μ η α ρ κ ο ό μ ε ν ο ι ε Ι ς τ ά ς
-32­
έ ν τ α Ο ι θ α ύ η ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ω ν η ε ρ ι έ ρ χ ο ν τ α ι ..σ ω τ ε ρ ι Κ ό ν τ ε
κ α Ι έ ξ ω τ ε ρ ι ό ν κ α Ι μ ά λ ι σ τ α ο η ο υ α ν θ ε ι τ ο α λ α ι ο η μ ε
ρ λ γ η Τ Ι ν σ τ ο ι χ ε ι ο ν ω Ο ί ε ν α π ρ ο κ α λ έ σ ο υ ν κ α Ι έ κ ε ί
φ θ ο ρ α κ α Ι σ ύ γ χ υ σ ι ν σ τ ο υ ς α π λ ο τ κ ο υ ς α φ ο ϋ κ α Ι έ κ ε ί
ν ο ι μ ε τ ο η α λ α ι ο ν η α ν ε κ α τ α δ υ κ ά ζ ο υ ν τ ο ν Ο Ι κ μ ε
ν ι σ μ ό ν λ λ α δ ε ν δ ι α κ ό Π τ ο υ ν τ ο μ ν η μ ό σ υ ν ο ν κ α Ι τ η ν
κ ο ι ν ω ν ί α ν μ ε τ ο ν π α τ ρ ι ά Ρ χ η ν δ ι α ν α μ η ρ ε θ ο Ο ν έ κ τ ό ς
λ η σ ί α ς !
Ο ί α ν θ ρ ω π ο ι α ύ τ ο Ι ξ έ ρ ο υ ν ν α λ έ γ ο υ ν ώ ρ α ι α κ α Ι
α λ η θ ι ν α π ρ ά γ μ α τ α γ ι α τ η ν ζ ω η τ η ς π ρ ο σ ε υ χ η ς κ α Ι τ η ς
α σ κ ή α ε ω ς λ λ α σ τ α ν τ ο υ ς ρ ω τ ή σ η κ α ν ε Ι ς γ ι α ζ η τ ι μ α
, λ
Ι
ς '8' δ ,
τ α π ι σ τ ε ω ς ε Υ ο ο ν ο τ ι τ α ' ε μ α τ α α υ τ α ε ν ν Α υ ν κ α
λ ο σ τ ή ν π ν ε μ α τ κ η ζ ω η κ α Ι ο τ ι ο ί χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί δ ε ν ρ έ
Τ ε ι ν α α σ χ ο λ ο Ο ν τ α ι μ ε α ύ τ ά Σ α ν α μ π ο ρ ο σ ε ν α ι ά ρ
ξ η χ ά ρ ι ς θ ε ο Ο χ ω ρ Ι ς ό ρ θ ό δ ο ξ ο φ ρ ό ν η μ α Ο ϊ ά ν θ ω ι
έ δ δ ζ ", ι ς θ
α υ τ ο ι ι 1t'Elo η , ε ν α ω ν ι τ α ι γ ι α τ η ν π ι σ τ η ι υ ε ν ι γ ο υ ν
, " :>, λ υ Ο λ λ
κ α ν ε ν α κ α ι τ α ε χ ο υ ν λ α μ ε ο Ο υ ς ο ι ε γ ν κ α
λ α λ ό γ ι α γ ι α ύ τ ο υ ς κ α Ι τ ο υ ς ό Υ μ ά ζ ο υ ν ά γ ί ο υ ς Α ό
τ ο Ι κ ά ν ο υ ν τ Ο μ rE γ α λ ύ τ ε Ρ ο κ α κ ό
σ τ Ι ς ά λ ε ς κ α Ι κ α λ ο π ρ ο α ί ρ ε τ ε ς Ψ u­
Χ έ ς τ Ι ς ό π ο ι ε ς ι Τ ε ί θ ο υ ν ν α κ λ ε ί σ ο υ ν τ α μ ά τ ι α κ α Ι ό
ά λ Ι θ ν χ ω ρ Ι ς έ ρ ω τ ή σ ε ι ς τ ο ν π α τ ρ ι ά ρ χ η κ α Ι τ η ν
Έ κ ι κ λ η ί σ ί α Α U τ Ο Ι ι ε Τ ν α ι Ο ί 'Jt Ι ο ά 1t Ο Τ €­
λ ε ά μ α τ ι κ ο Ι σ ύ μ μ α Χ ο ι τ ο {) Ο ί '1(. ο U μ ε
ν ι α μ ο n. cH φ ο ε ρ η α υ τ η α ί ρ ε σ η δ ε ν θ α μ τ ι ο ρ ο Ο σ ε
, , , ί ζ \ \..L --'\ '
Π ο τ ε ν α π ι α α η Ρ ε ς χ ω ρ ι ς α υ τ ο υ ς γ ι α τ ι α υ τ ο ι φ Ί Λ Ι
ζ ο υ ν α ύ τ ο υ ς α κ ρ ι ω ς τ τ ο υ θ α μ τ τ ρ ι ι σ α ν ν α ε Τ ν α ι ο ί ι τ ι ό
ζ ω ν τ α Ι μ α χ η τ α Ι τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ α ς Ά α λ μ ί ρ
Τ σ ό ρ μ α σ 16).
Κ α τ ό π ι ν λ ο ι π ό ν μ ι α ς τ ο ι α ύ τ η ς ε ό α ι σ θ η σ ί α ς τ ω ν
Α γ ι ο ρ ε Ι Τ κ ω ν :tΑ Ρ χ ω ν έ ν ώ π ι ο ν τ η ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς τ ο υ α Ι
.ω ό ς μ α ς η ω ς ε Τ ν α ι δ υ ν α τ ό ν ν α λ α ω μ ε ν ι σ ο α ρ ω ς ό τ
Ο ψ ε ι α ς δ η λ ώ σ ε ι ς τ η ς cI. Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς π ε ρ Ι ί έ π α γ ρ ί
σ ε ω ς κ α Ι ε ό α ι σ Η η σ ί α ς ε ι ί ς ι θ έ μ α τ α ρ θ δ ξ ί α ς Ή ω ς
-33­
ν α μ η θ λ ι ω μ ε ν α π ο τ η ν δ ή λ ω σ ι ν τ ω ν τ ρ ι ω ν ς Α γ ι ο ρ ε ι
τ ω ν Κ α θ η γ ο υ μ έ ν ω ν ο ί ό π ο Ι ο ι ί ρ ε Ι θ έ τ ε ς ρ ο ο φ ά τ ω ς
ε ί ς Φ α ν ά ρ ι ο ν κ α Ι έ π ι σ τ ρ έ ψ α Τ ε ς ο ί κ α δ ε έ τ ό λ μ η σ Α ν α
δ η λ ώ σ ο υ ν cCH έ ι ψ ο ν η τ ω ν ς Α γ ι ο ρ ε ι τ ω ν ε ί ς τ η ν ά κ ρ α ι
φ ν ω ς ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν γ ρ α μ μ η ν ά τ ε λ ε ι μ ί α ν ι Ε ο μ α τ ι κ η ν
π ρ ο σ φ ο ρ α ν π ρ ο ς τ ο Ο ί κ Π α τ ρ ι α ρ ι ν Έ ι θ ε σ ι ς τ ω ν
ά ν ω τ έ ρ ω τ η ς 7.10.81, σ ε λ 3). Τ ο μ ό ν ο ν π ο υ κ α τ ο ρ θ ώ
ν ο υ ν α ί α ν ω τ έ ρ ω δ ι α τ ω ν δ η λ ώ σ ε ώ ν τ ω ν α ύ τ ω ν ε ί ν α ι ν α
π ρ σ σ ά λ λ υ ν έ α υ τ ο υ ς κ α Ι ν α μ α ς υ π ε ν θ υ μ ί ζ ο υ ν τ η ι ν
π ι σ τ ό τ η τ α τ η ς π ο λ ι τ ι κ η ς τ ω ν π ρ ο ς τ η ν τ α μ ί α ν
τ ο υ ρ ο ί σ τ α μ έ ν ο υ τ ω ν σ σ τ ι ς π ρ ο σ φ ά τ ω ς ι έ τ ό λ μ η σ ε ν α
δ η λ ώ σ η ύ Π Ο Κ Ρ Ι Τ Ι κ ω ς Τ ο Φ α ν ά ρ ι ο ν ε ί ν α ι π ι σ τ ο ν ε ί ς τ η ν
ά κ ρ α ι φ ν η χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ η ν ά δ ι τ ί σ ε ψ ι ς 1.7."81,
ο 15).
Δ ι α τ ο υ τ ο ε ί δ ι κ ω ς σ ή ι μ ι ε ρ ο ν θ α τ ρ έ π ι ό κ ά θ ε ς λ
γ ι ο ρ ε ί τ η ς π ο ύ έ π ι ι θ ο μ ε ί ο χ ι μ ό ν ο ν ν α ό ν ο μ α ζ ε τ α ι λ λ α
κ α Ι ν α ε Ι ν α ι τ έ κ ν ο ν Υ ν ή ι σ ι ο ν τ ω ν ό μ ο λ Ο Υ η τ ω ν π α τ έ ρ ω ν
τ ο υ ν α μ η έ π α ν α π α ύ ε τ α ι ε ί ς τ ο κ μ σ ί ν ι τ ο υ μ ό ν ο ν
ά ν α ζ η τ ω ν έ ν μ έ σ τ ο ι α ι ύ τ η ς ά π ο σ τ α σ ί α ς α τ Α υ ξ ι ν α Ι
η σ υ χ ί α ν Ό γ ι ο ς Ν ι κ ό δ η μ ο ς ό ς Α γ ι ο ρ ε ί τ η ς κ α Ι ε ς τ ο
σ η μ ε ϊ ο ν α ύ τ ο ε χ ε ι ο λ λ α ν α ι μ α ς δ ι δ ά ξ η Ε α ν ό μ ω ς
δ λ ό γ ο ς κ α Ι ή ό π ό θ ε σ ι ς ε ί ν α ι π ε ρ Ι π ί σ τ ε ω ς κ α Ι τ ω ν -roa­
ρ α δ ό σ ε ω ν τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς μ α ς τ ό τ ε κ α Ι δ π λ έ ο ν ε Ι ρ η
ν ι κ ο ς κ α Ι η σ υ χ ο ς π ρ έ τ ε ι ν α π ο λ ε μ Ώ ό π ε ρ α ύ τ ω ν Α ό ρ
Π ό λ ε μ ο ς Μ έ ρ ο ς Β Ι κ φ ι θ σ η μ .. 1).
Δ ι ό τ ι ο ί μ ο ν α χ ο Ι κ α τ ό τ ό ν θ ε ο λ ό γ ο ν Γ ρ η γ ό ρ ι ο ν
τ σ υ τ ο ο ύ φ έ ρ ο ο σ ι ν ι έ π ι ε ι κ ι ε ϊ ς ε ί ν α ι θ ε ο ν π ρ ο δ ι δ ό ν α ι
δ ι α τ η ς η σ υ χ α ς λ λ α κ α Ι λ ί α ν ε Ι σ Ι ν έ ν τ α ι Ο ι θ α π ο λ ε ι μ ι
κ ο ί τ ε κ α Ι δ ύ σ μ α χ ο ι - τ ο ι ο υ τ ο ν γ α ρ η 1100 ζ ή ρ
μ ό τ η ς ...:..
Δ ι α τ ο σ τ ο ε Τ ν α ι π ρ α γ μ α δ ε ι ν ό ν κ α Ι ά π ό τ α π λ έ ο ν
α ί σ χ ρ ά γ ρ ά φ ε ι δ ό π α δ ό ς τ ο υ ά γ ο υ Π α λ α μ α μ ο ν α χ ό ς
Ι ω σ ή φ ε ί ς μ ε ν τ ο ν κ ί ν δ υ ν ο ν τ η ς π α τ ρ ί δ ο ς δ λ ο ι ν α 1tPO­
θ υ μ ο π ο ι ω ν τ α ι ν α τ η ν ό π ε ρ α σ π ι σ ο υ ν κ α Ι ο λ ο ι ν α κ α θ Ι
-34­
α τ α ν τ α ι α ύ τ ο χ ε ι ρ τ ό Η τ ι ρ ό σ τ α ι κ α Ι σ ω τ η ρ ε ς ... ' ε Ι ς δ ε
τ ο ν κ ί ν δ υ ν ο ν κ α Ι τ η ν κ α τ α α τ ρ ο φ ή ν τ ο Ο ι δ ό γ μ α τ ο ς τ η ς
ε ύ σ ε ε ί α ς ο α ν ν α τ ρ ό ε ι τ α ι γ α κ ά τ ι τ ο έ λ ά χ ι σ τ ο ν ν α
ά ν α ι μ έ ν ο υ ν α ύ τ ο ν 1t.OU θ α τ ο υ ς ι δ ι α τ ά ξ ν ά ν τ ι δ ρ ά σ ο υ ν
κ α Ι α ν τ υ χ ο ν δ ε ν φ α ν Υ α ύ τ ό ς ν α δ έ ν ο υ ν τ α χ έ ρ ι α τ ο υ ς
" , \ \ , θ ' , U'1-..'
κ α τ α τ η ν Ί τ α ρ ο ι μ ι α ν κ α ι ν α κ α ω ν τ α ι α μ δ ρ υ μ ν ο ι I\,uL
ω ς δ ε ν θ α ε ι ί μ ι ε θ α κ α τ ό π ι ν μ ι α ς τ έ τ α ς δ ι α γ ω γ η ς ά
ξ ι ο ι π ά σ η ς τ ι μ ω ρ ί α ς ... Κ α Ι Ί τ ω ς ν α μ ή ν ό ρ γ ι σ θ Ώ κ α ν ε Ι ς
δ ι κ α ί ω ς κ α θ ή μ ω ν κ α τ η γ ο ρ ώ ν ή μ α ς έ π Ι Τ Ρ ο δ ο
α ί q. τ ω ν 1t α τ Ρ ι κ ω v Ο ρ ω v κ α Ι θ ε α μ ω ν
Δ Τ σ ά μ η Ί ω ο η ι φ
1980, σ 111 - 2).
Κ α λ θ έ τ ο υ , Σ υ γ γ ρ ά μ μ α τ α θ ε σ κ η
* * *
n α ν ο α ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ι Γ έ Ρ ο ν τ ε ς
Κ α τ ό Ί τ ι ν τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω Ί τ ι σ τ ε ό ε ν δ τ ι ή γ ι μ ε τ έ ρ α
θ λ θ ι c ί Χ ι
Π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ο τ η ς 'av't'E η φ η α ρ κ ο υ ν τ ω ς ο π ο α V\o r ν ο ι α
τ η ς Κ α ν ο ν ι κ η ς κ α Ι Π α τ ε ρ ι κ η ς δ ι δ α σ κ α λ ί α ς τ ε ρ ι έ ε τ α ι
κ α Ι κ η ρ α α ε τ α ι ε Ι ς τ ο σ χ ο λ ι α σ θ ε ν Ι ε ρ ο κ ο ι ν ο τ ι κ ό ν ε γ C
γ ρ α φ ο ν
Σ υ ν ε τ ω ς τ ο κ ό ρ ι ο ν α ρ θ ρ ο ν τ ο Ο cΑ γ ι ο ρ ε ί τ ο υ Ν ο 16,
Σ ε Ί τ τ '82) ο ό δ ό λ ω ς ύ ρ ί ζ ε ι τ ο ν τ α τ ρ ι ά ρ η ν χ α ρ α κ τ η
ρ ί ζ ώ ν α ύ τ ο ν α ί ρ ε τ ι κ ό ν ό λ ω ς ά σ ε ι τ ω ν Ι ε ρ ω ν λ ο γ Ι ω ν
κ α Ι τ η ς μ έ χ ρ ι τ σ Ο ι δ ε Ί τ ο ρ ε ί α ς α ύ τ ο β 1:00 ρ ι ψ ε τ ο έ
Ί τ Ι θ ι ε τ ο ν 1tOl> τ ο υ ά ν η κ ε χ ω ρ Ι ς ν α φ α ι Ρ Ώ 11 ν α τ ρ σ θ έ
τ ι Ή μ Χ λ λ ο ν α φ α ι ρ ε ϊ τ ι κ α θ ό σ ο ν τ ό Σ υ ν ο ι δ ι κ ο ν τ η ς
Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς τ ο ν χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε ι ο ύ ί μ ό ν ο ν α ί ρ ε τ ι κ ν λ
λ α κ α Ι U 1t ό ά ν ά θ ε μ α Ο ν τ α ώ ς ι μ ή λ έ γ ω ί Υ
τ ο ϊ ς α ί ρ ε τ ι κ ο ϊ ς τ τ ι κ ο ϊ ς α ν ά θ ε μ α ά λ λ α ρ ο σ φ ω ν ω ν
" , δ " , , λ R.'
α υ τ ο υ ς ά ι ε ψ ο υ ς α Υ α Ί τ η τ ς κ α ι σ ε α α μ ι υ ς '.
μ ή ω ς έ α ν τ ο ν έ χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο μ ε ν ώ ς Ψ ε u δ ε 1t Ι α κ 0­
π ο ν θ α η ρ ε σ ε ϋ τ ο τ η cΙ Κ ο ι ν ό τ η τ ι Π ο λ υ ά μ φ ι δ ά λ
λ ο μ ε ν Έ ν τ ο ό τ ο ι ς ο ϋ τ ω ς τ ι τ λ ο φ ο ρ ε ϊ τ α ι &rrO τ ω ν ί ε ρ ω ν
α ό ν ω ν 1tCic; ό 1tOLCbv τ α ε ρ γ α Δ η μ η τ ρ ί ...
Έ ό ν δ ε λ ά Ώ τ ι ς ύ Τ Ο ψ ε ι κ α ί τ α έ π ί θ ε τ α δ ι α τ ω ί Υ
-35--­
ό ο ί ω ν κ ο Ο μ ε ί τ ο ύ ς α ί ρ ε τ ι κ ο υ ς ό Ι ε ρ ο ς Μ ά ξ μ ο ς δ μ ο
λ ο γ η τ ή ς ό μ έ γ α ς Ο ο τ ο ς θ ε ο λ ό γ ο ς τ ω ν τ ε ρ α ά τ η ς κ ε
φ α λ α ί ω ν ά π ο κ α λ ω ν α ύ τ σ ύ ς λ η σ τ ά ς δ ο λ ί ο υ ς α ν ο ό ρ
γ ο υ ς λ υ σ σ ω ν τ α ς κ α Ι μ α ι ν α μ έ ν ο υ ς ο φ ι ε ι ς δ η λ η τ η ρ ι ώ δ ε ι ς
έ ν α γ ε ί ς κ α Ι ά λ ά σ τ ι ο ρ α ς κ ύ ν α ς α ν α ι δ ε Ί ς κ α Ι ά ν τ ι χ ρ ί
σ τ ο υ ς (P.G. 91, σ ε λ 88,92, 177,180, ,257, 260, 464, 497,
Ο Ο Ο 1224 κ α Ι α λ λ α χ ο υ α ν τ ι γ ρ ά φ ω ν ε δ ν τ ο υ ς Τ α
λ α ι ο τ έ ρ σ υ ς σ χ ε τ ι κ ο υ ς χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ο υ ς τ ο υ Θ ε ί ο υ Χ ρ υ
σ ο σ τ ό μ ο υ € λ Ό Α γ ι ο ρ ε ί τ η ς Ν ο 12., σ ε λ 2) τ ό τ ε θ α
ό ν τ ι λ η φ θ Ώ ο τ ι μ α λ λ ο ν ε ύ γ ε ν ω ς έ ξ ε φ ρ ά σ θ η μ ε ν 1tEpl τ ο Ο
ρ ο κ α ι θ η μ έ ν ο υ τ ο α έ σ ι Β ε σ μ έ ν ο υ π ρ ο π ο λ λ σ υ Φ α ν α ρ ί
Τ Ο α ύ τ ο Θ α ή δ υ ν ά μ ε θ α ν α π α ρ α τ η ρ ή σ ω μ ε ν κ α Ι δ ι α
τ η ν κ ρ ι τ ι κ η ν 1tOU ή σ κ ή σ α μ ι ε ν δ ι α τ ο υ ς κ ο ι ν ω ν ο υ ν τ α ς τ φ
Ο ί κ τ α τ ρ ι α ε ί ο ύ ι δ ε ν π λ έ ο ν η ε λ α τ τ ο ν τ ω ν ο σ ω ν ή
c Ι Π α ρ ά δ ο σ ι ς τ η ς ρ θ ί δ ξ ί α ς δ μ ο λ ο γ ε Ί δ α α ρ σ ι μ σ ί
. ,
α ς τ ε ρ ι τ ω σ ε ι ς
Δ ι α τ α Ο τ ο α π ά ν τ α
ώ ς κ α Ι π ρ ο φ ο ρ ι κ ω ς έ δ η λ ώ σ α ι μ ε ν Υ μ Ι ν α δ υ υ ι μ ε ν Ά
δ ι α κ ό ψ ω μ ε ν τ η ν ε κ δ ο σ ι ν τ ο υ Γ γ ό σ τ ι ς σ η
μ ε ι ω τ έ ο ν δ ε ν τ ρ α λ ε σ α ν δ α λ ι σ μ ν τ ω ι ν ι σ τ ω ν ώ ς
γ ρ ά φ ε τ ε α λ λ α ν τ θ έ τ ω ς έ υ ι σ μ Ο ν ι κ α Ι έ γ ρ ή γ ο ρ σ ι ν
τ ρ ς α τ φ υ γ η ν τ ο υ τ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς κ α κ ο τ ο ό τ ι ν δ ί
κ η ν τ τ α μ ί υ ρ ε ό μ α τ ο ς έ κ ρ έ ε ι δ α ψ ι λ ω ς ι έ Κ τ ω ν σ υ ε ν ω ν
τ ο υ Β ο σ π ό ρ ο υ ι δ η λ η τ η ρ ι ά ζ ο ν α σ α ψ υ χ η ν ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ
η τ ι ς έ ξ ά τ λ ό τ η τ ς η Θ ε λ ι ε ν έ φ ο ρ η θ η έ κ τ ω ν ν α μ ά τ ω ν
... Δ , -"\' ξ δ ξ λ θ γ
α υ τ ο υ ι ο κ α ι μ ε τ € Λ η ε ω ς ί ι ε η ι ο μ ι ε ν τ η ν μ ι ε
, λ , λ ' ,.
τ ε ρ α ν ε ι σ τ ο η ν τ η ν π η Ρ ω ς σ υ μ φ ω ν ο υ ο α ν
τ ρ ς τ α ς ά ν ω τ έ ρ ω ά ν α ι ρ ε ι θ ε ί σ α ς Ι θ έ σ ε ι ς τ ο σ CΙ ε ρ ο κ ο ι
τ ι κ ο υ έ γ γ ρ ά φ ο υ
Ε Τ ν α ι Ο τ ω ς θ λ ε ρ Ο ν ε ί ς μ Ι α ν έ ο χ η ώ ς τ η ν σ η μ ε
Ρ ι Ή ν ο π ο υ α ί Κ α τ α τ η ς κ α κ ο δ ο ξ ί α ς φ ω ν α ί έ Υ έ ν ο ν τ ο τ ο
σ ο ϋ τ ο ν σ π ά ν ι α ι ά ν τ Ι ν α έ ν θ ι α ρ ρ ό ν ω ν τ α ι α δ τ α ι κ α Ι έ π α ι
-36­
Γ
ι
ν ω ν τ α ι ν α κ α τ α δ ι κ ά ζ ω ν τ α ι ε ί ς σ ι Υ ή ν
α π ο α ύ τ ο υ ς ο ί ό π ο ί σ ι 1t Ρ ω τ ο ι ώ ς ι έ κ τ η ς θ έ σ ε ώ ς
τ ω ν Θ α ε π ρ ε π ε ν α ε ί χ ο ν δ ώ σ ε ι τ ο π α ρ ό ν ε ί ς τ ο ν κ α λ ό ν
τ η ς Ο μ ο λ Ο Υ ί α ς α Υ ω ν α
Έ ν τ α Θ α π α ρ α α λ σ ί μ ε ν ν α ί μ α ς ι έ ι τ ρ α τ κ α Ι μ Ι α
έ ξ ο μ ο λ ό Υ η σ ι ς Π ο λ λ ά κ ι ς κ α τ α τ η ν α ν ά Υ ν ω σ ι ν τ ο ο Τ α
ρ ό ν τ ο ς θ α έ σ κ έ φ ι θ η τ ε ί σ ω ς ο τ ι ή π α ρ ρ η σ ί α ί δ ι α τ α ρ ε σ
ε υ μ ε ν α υ φ ή μ ω ν ε δ ω κ ε τ η ν ι θ έ σ ι ν τ η ς ε ί ί ς τ η ν ά ν α Ι
δ ., C , λ • ά
δ ε ι α ν 1'( ι ι θ α ν ο ν ε κ α ι ε ι ς υ Ί τ ι ε ρ Ο ψ ι α ν «UJ\. ο υ τ ι ν ο ς τ τ ­
π α ... Έ τ α ύ τ ο Ο ό φ ε ί λ ο μ ε ν ν α δ μ ο λ Ο Υ ή σ ω μ ε ν χ ω ρ Ι ς τ α
π ε ι ν ο λ Ο Υ ί α ς ο τ ι π ά ν τ α ς μ α ς Π α ν ο σ ι ο λ Ο Υ ι ώ τ α τ ο ι Γ έ
ρ ο ν τ ε ς ώ ς έ σ η ς κ α Ι τ ά ν τ α ς τ ο υ ς σ υ ν α δ έ λ φ υ ς Σ α ς
έ ν τ C Ι ε ρ Κ ο ι ν ό τ η τ ι ί θ ε ω ρ ο Ο μ ε ν α ν ω τ έ ρ ο υ ς ή ι μ ω ν έ ν τ η
ρ ε ή κ α Ι μ ό ν ο ν ό θ ε ό ς ω ρ ί ζ ε ι μ ε θ δ τ ί υ π ό ν ο υ
, θ " '..!...' έ
κ α ι σ υ ν α ι σ η σ ε ω ς ε Υ ρ α φ η σ α ν τ α ω τ ε ρ ω τ ρ ο ι κ ε ι ι μ ­
ν ο υ ν α η α κ ο ό σ ω μ ε ν ε ί ς τ η ν φ ω ν η ν τ η ς σ υ ι ν ε ι ι δ ή σ ε ώ ς μ α ς
Ε ί θ ε μ υ ρ ι ά κ ι ς ε ί θ ε χ ε τ ε ρ ι τ α τ έ ρ ε ς ά
σ χ ο λ ο ύ μ ε ν ο ι μ ε τ ο α ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ο ν ε Ρ Υ ο ν κ α Ι ή μ ε ί ς ν α έ
π ώ μ ι ε Η α ά π λ ω ς μ η δ έ τ τ ε α ν α ι σ θ έ Τ ι ε ς ν α έ μ φ ι χ ν ι
σ θ ω μ ε ν δ η ι μ ο σ ί χ Π σ ο ν ώ ρ α ϊ ο ν μ ά λ ι σ τ α κ α Ι θ ε ά ρ ε σ τ ο
θ α η τ ο τ ο ε Ρ Υ ο ν α ύ τ ό ν α τ ο ί έ ξ ε τ έ λ ο υ ν α ί Ι ε ρ α Ι Α ρ χ α Ι
ϋ Τ ό Ο δ ό ί ε ό κ ά θ ε μ ο ν α χ ο ς ί θ α ή ρ κ ε ί τ ο ν α έ τ ι
κ Ρ ή κ α Ι μ ό ν ο ν τ α κ α λ ω ς ώ μ ο λ Ο Υ η μ έ ν α α τ ο φ ε ό γ ω ν
ο ϋ τ ω τ ο υ ς ύ τ ρ υ π τ μ έ ν ς υ φ ά λ ο υ ς κ α Ι ψ υ χ ι κ ο υ ς κ ι ν
δ ύ ν ο υ ς 1t.oU α π ε ι λ ο Ο ν τ η ν ό μ ο λ ο Υ ο β σ α ν ψ υ χ ή ν ...
Έ α ν δ ε π ρ ο σ έ τ ι λ η φ Θ η π ο ψ ι ν ο τ ι α ί α τ ε ς 11:6­
θ ψ υ χ ι κ η ς σ ω τ η ρ ί α ς η λ θ μ ε ν ε ί ς τ α Ι ε ρ α τ α Ο τ α σ κ η
ν ώ μ α τ α τ ο σ Κ υ ρ ί ο υ κ α Ι ό τ ι π ο λ λ ά κ ι ς ι κ α τ α τ η ν π ο ρ ε Ι α ν
τ η ς έ ν τ α Ο θ α ι ο τ η ς ι μ α ς ή σ θ ά ν θ η μ ε ν ι έ ν τ ό ν ω ς τ η ν ή
Θ ε ι Α π ο υ ι μ α ς π α ρ έ σ χ ε ν ή σ υ ν α ν τ ί λ η ψ ι ς κ α Ι τ ο κ α λ ό ν
π α ρ ά δ ε Ι Υ ι μ α τ ο υ ά δ ε λ φ τ ό τ ε Υ ί ν ε τ α ι τ ο ί ς α σ ι ν φ α
, .., " θ λ ' R.'" δ Ι ι λ -1t
ν ε ρ ο ν ο π ο σ ο ν ο ν η σ Ι ί μ ο ς '1
1
ε ε α τ η ι ι 'u ο υ ς μ α ς '1
σ U ν ά θ λ η σ ι ς κ α Ι ε ί ς τ ο ε δ ί τ η ς ό μ ο λ ο γ ί α ς τ ω ν
μ έ ν ώ ς έ κ τ η ς Θ έ σ ε ώ ς τ ω ν π ρ ο η Υ ο υ μ έ ν ω ν τ ω ν δ έ έ Τ
μ έ ν ω ν κ α Ι σ υ ν α ι ν ό ν ω ν
τ

Μ έ χ ρ ι ς σ μ ι ω ς ά ν ω τ έ ρ ω λ ά υ ν σ ά ρ κ α κ α Ι ό σ τ α
ή μ ε ϊ ς έ π ό μ ε ν ο ι τ α ϊ ς Π α τ ρ ι κ α ί ς υ π ο Ι θ ή κ α ι ς ε ω ς lXv ά
ν ο ί γ η η μ ϊ ν Η ύ ρ α ν ό Κ ύ ρ ι ο ς ο ύ τ α υ σ ό μ ε ι θ α τ ο δ έ ο ν α τ
π λ η ρ ο Ο ν φ ύ μ ε ν ι κ α Ι τ ρ έ μ ο ν τ ε ς τ ο ά π η ρ τ η μ έ ν ο ν τ η ς
σ ι ω π η ς κ ρ μ α
, δ λ
π ι τ ο υ τ ο ι ς . ι α τ ε ο μ ε ν
μ ε τ α γ α ι θ ω ν π ρ σ δ ω ν κ α Ι τ η ς έ ν Κ υ ρ ί φ α γ ά η η ς
Κ α λ λ ί ν ι κ ο ς Μ ο ν α χ ό ς
Μ ε τ α τ η ς σ υ ν ο δ ε ί α ς μ ο υ
θ ε ο δ ω Ρ ή τ ο υ Μ ο ν α Χ Ο ο
,Α ι φ ο ο ε λ α ε Υ ν ω σ ι ν τ η ς ή μ ε τ έ ρ α ς ά α ν τ ή σ ε ω ς ή
C Ι ε ρ α ή μ ω ν Μ α ν ή δ ε ν ή θ έ λ η σ ε ν α δ ώ σ η σ υ ν έ χ ε ι α σ τ η ν
ή .... δ r δ θ λ ' , Δ
κ α θ

μ ω ν ι ω ζ ι ν ι ο τ ι ω ς ε ο μ ε ν ν α π ι σ τ ε υ ω μ ε ν ι σ
ά ν τ ε λ ή φ θ η σ τ ι ε ό ρ ι ι σ κ ό μ ε θ α έ ν δ ι κ α ί φ Ό Α γ ι ο ρ ε ί τ η ς
έ σ υ ν έ χ ι σ ε ν ά ν ε ν ό χ λ η τ ο ς τ η ν κ ο κ λ ο φ ο ρ ί α ν τ ο υ
Τ ό ε ρ ί ε ρ γ ε ί ν α ι δ τ ι έ σ ί γ η σ ε κ α Ι ή C Ι Ε ρ α Κ ο ι ν ό
τ η ς π ι θ α ν ό ν θ α ι ω θ ε ϊ σ α δ ι α τ η ν τ τ ω σ ι ν τ η ς κ α Ι θ ε
λ ή σ α σ α δ ι α τ η ς σ ι γ η ς ν α κ α λ ό ψ η α ύ τ ή ν Δ υ σ τ υ χ ω ς 1ta­
ρ ο μ ο Ι ω ς ε ί χ ε π ρ ά ξ ε ι κ α Ι τ ο 1972, ο τ α ν α ν α ι ρ έ σ α μ ε κ α
θ η κ ν τ ω ς ε ί δ ι κ η ν α θ ή μ ω ν ί ε ρ ο κ ο ι ν ο τ ι κ η ν Ε ί σ ή γ η σ ι ι ν
ά ν α φ ε ρ ο μ έ ν η ν ε ί ς τ ο ν τ ρ ό ν κ α Ι χ ρ ό ν ο ν ρ ο σ ε λ ε ό σ ε
ω ς ε ί ς τ ο Μ υ σ τ ή ρ ι ο ν τ η ς θ ε ί α ς Ε ύ χ α ρ ι σ τ ί α ς
(6). Ή Ε ό χ α ρ ι ο τ ι α κ ή σ υ μ ι μ ε τ ο χ η έ ν Ά Υ ί φ Ο ρ ε ι λ θ η ν α ι
1972, σ ο 278.
-38­
Ν έ α δ ί ω ξ ι
λ θ Τ Μ Τ
κ τ ο τ ε π α ρ η : ο ν τ ε σ σ α ρ α ε τ η η ν . ε σ σ α ρ α
κ ο σ τ η ν τ ο υ ε τ ο υ ς 1986 ό σ ε € Γ έ ρ ο ν τ ά ς μ ο υ ά τ ε φ ά σ ι σ ε
ν α μ ε σ τ ε ί λ η θ ί ς Η ω μ έ α ς Π λ Ι ί ε ί α ς Τ τ Ρ Ο Κ ι Ε ι μ έ ν ο υ ν ά
χ ε ι ρ τ Η θ ω ί ε ρ ε ύ ς ί τ ο τ η ς Ρ ω σ ι κ η ς Δ ι α σ π ο ρ α ς Μ η
τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Β ι τ α λ ί ο υ Ή τ ο κ ά τ ι π ο υ τ ο έ π ε ι θ ό μ ε ι ά ι τ ο
τ ο 1970. Α ύ τ η ν δ μ ω ς τ η ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ν δ ι ά π ο λ λ ο υ ς λ ό
θ '"\ - ,c'A "
Υ ο υ ς .δ ε ν η ι ε Ν ε ο υ τ ι ε τ ο Υ ι ο ν ρ ο ς ο υ τ ε α ρ κ ε τ ο ι φ ι
λ ο ι κ α Ι σ ο α Υ ω ι σ τ α Ι ή μ ω ν ... Έ τ σ ι μ ε τ ά τ η ν ε ί ς δ ι ά κ ο
ν ο ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ν μ ο ο ή ς Ι ε ρ ά Κ ο ι ν ό τ η ς π η ό θ υ ν ε ρ ο ς
τ η ν Ι ε ρ ά ν Μ ο ν η ν Π α ν τ ο κ ρ α τ ο ρ ο ς τ ο α κ ό λ ο ο θ ο ν ε Υ Υ ρ α
φ ο ν
Ι ε ρ ά Κ ο ι ν ό τ η ς CAy. Ο ρ ο υ ς
ן Ι Α ι θ ω
Ά ρ Π ρ ο Φ 2/34/448
"Ε ν Κ α ρ υ α ί ς τ η 15 Ι σ υ ν 1986
Τ ο ί ς Α Υ ί ο ι ς Ε ι τ ρ ό π ο ι ς
τ η ς ι Μ Π α ν τ ο κ ρ ά τ ο ρ α ς
Ε ί ς τ Τ ι ν Α ό τ ή ν
τ η ν γ μ ε τ έ ρ α ν Π α σ ι λ ι ό τ η τ α ά ι δ ε λ φ ι κ ω ς έ ν Ku­
ρ ί φ κ α τ α σ π α ζ ό μ ε α Φ ι λ α δ έ λ φ ω ς Υ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν τ η ύ μ ε
τ έ π α ν ο σ ι ω ο γ ι ό τ η τ ι τ ά έ ξ η ς
1. cH Ι θ ή μ α ς CΙ ε ρ ά Κ ο ι ν ό τ η ς έ ν τ η U1tO σ τ ο ι χ ε ί ο ν
Κ ε Σ ν ε δ ρ ί Α ύ τ η ς λ α € ε ν α Ι ι έ ν ω σ ε ν έ τ ι
-39­
1
σ λ η ν τ ο υ έ ξ α ρ τ η ί μ α τ ι κ ο υ α δ ε λ φ τ η ς C ι Μ Χ ι λ α ν δ α
ρ ί ο υ ς Ι ι ε ρ ο μ Θ ε ο δ ώ ρ ο υ δ ι η ς έ π λ η ρ ο φ ό ρ ε ι τ η ν cI. Κ ο ι
ν ό τ η τ α ο τ ι θ υ ρ ί σ κ ε τ α ι ε ι ί ς U.S.A. ό η ι μ έ τ ε ρ ο ς έ ξ α ρ τ η
μ α τ ι κ ό ς ά δ ε λ φ ό ς τ η ς κ α θ υ μ α ς cI. Η ς Μ ο ν α χ ό ς θ ε ο
δ ώ ρ η τ ο ς Μ α Ο ρ σ ς , έ φ ω δ ι α σ μ έ ν ο ς μ ε Μ ο ν α σ τ η ρ ι α κ η ν ά
δ ε ι α ν ί ν α λ ά η τ ο μ έ γ α τ η ς Ι ε ρ ω σ ν η ς ξ ί ω μ α τ α
ρ α τ η ς ό μ ά δ ο ς Φ ι λ α ρ έ Τ ο υ
2. Ε ί ν α ι α ρ ί α ς ά ξ ι ο ν Ι τ ω ς ή ύ ι μ ε τ ι έ ρ α Π α σ ι λ
Υ ι ό τ η ς έ τ ό λ μ η σ ε ν α δ ώ σ η τ η ν σ υ γ κ α τ α θ ε ι σ ι ν Α ύ τ η ς ρ ό ς
χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ν 1:00 έ ν λ ό ζ η λ ω τ ο Ο κ α Ι π ε λ α ν η μ έ ν υ
ώ ς π ρ ο ς τ α ό ρ θ ό δ ο ξ α Φ Ρ ι μ α τ α Μ ο ν α χ ο Ο ι τ ο σ τ ρ ξ ε
ν ή σ ν τ σ ς κ α τ α τ ο τ α ρ ε λ θ Ι ό ν κ α Ι π ρ ο σ φ ά τ ω ς τ ο σ α ύ τ α ς
π λ η γ α ς ε ί ς α ρ ς τ η ς έ ν ό τ η τ ο ς τ ο ο Σ ώ μ α τ ο ς τ η ς Μ ι α ς
ς Α Υ ί α ς Κ α θ ο λ ι κ η ς κ α Ι Α ο ι σ τ ο λ κ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ
Χ ρ ι σ τ ο ί
υ ε Ρ Μ έ ν ω ς ύ Ε ν θ υ ι μ ί ζ Ι μ ε ν ς Υ μ ί ν Ο Τ Ι η α θ ή
μ α ς C Ι Κ ο ι ι ν ό τ η ς δ ι α τ σ ύ τ ά ρ θ μ Φ Ι Ι Κ
έ γ γ ρ α φ ο υ λ ύ τ η ς έ ζ ή τ η σ ε ν π α ρ α τ η ς Υ μ ε τ έ ρ α ς Π α ν ο
σ ι ο λ ο γ ι ό τ η τ ο ς ν α τ ι μ ι ω ρ ή σ τ ό ν Μ ο ν α χ ό ν θ ε ο δ ώ ρ η τ ο ν
κ α θ ο τ ι ε ί ς τ ο ύ π α ύ τ ο Ο έ κ δ ι δ ό μ ε ν ο ν π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν «cO
ς Α γ ι ο ρ ε ί τ η ς α ρ φ ύ λ λ ο υ 16 τ ο Ο Σ ε π τ 1982, α π ε κ ά λ ε
σ ε ν «" Ι υ δ α τ ο ν Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ο ν Π α τ ρ α ρ η ν κ α Ι α
τ α ς τ ο υ ς μ ν η μ ο ν ε ο ν τ α ς Α ύ τ ο ν έ ν τ ύ χ α ρ ι σ τ ί cAYLo­
ρ ε ί τ α ς CΙ ε ρ ο μ ο ν α χ ο υ ς
ς Ω σ α ό τ ώ ς γ ν ι ω ρ ί ζ ε τ ε σ τ ι ή CJ. Κ ο ι ν ό τ η ς έ ζ ή τ η σ ε ν
δ ι α τ ο σ ύ π ά ρ Φ Ι έ γ γ ρ α φ ο υ Α ύ τ η ς ο π ω ς
τ ι μ ω ρ ή σ η τ ε Ι τ α ρ α δ ε Ι Υ μ α τ ι κ ω ς τ ό ν ε ί ρ η μ έ ν κ α θ δ τ ι
έ ν η ρ γ ε ι ρ ω τ ο ι σ τ α τ ω ν σ χ ι σ μ α τ ι κ α ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς ε ς
ή σ υ χ α σ τ ή ρ ι ο ν μ ο ν α ζ ο ο σ ω ν τ η ς C Ι Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς Ύ δ ρ α ς
ή δ ε Υ μ ε τ έ ρ α α ο σ ι ο λ Ο Υ ι ό τ η ς δ ε ν τ α π ε ρ ί θ η ε Ι ς τ η ν
τ ρ τ ρ τ τ η ν τ η ς cI. Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς δ ι ό κ α Ι ή ν α Υ κ ά σ θ η μ ε ν
τ ό τ ε ν α έ π ι σ τ ρ έ ψ ω μ ε ν ε ί ς Υ ι μ α ς ώ ς α π α ρ ά δ ε κ τ α τ ά cv_
μ έ τ ε ρ α ε γ γ ρ α φ α δ ι α τ ο σ υ π ά ρ Φ Ι Ι μ ε τ έ Ρ
έ γ γ ρ ά φ ο υ
3. Κ α τ α σ υ ν έ π ε ι α ν ή C1. Κ ο ι ν ό τ η ς ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι ε ί ς τ η ν
δ ό σ κ ό λ ο ν θ έ σ ι ν ν α έ κ φ ρ ά σ η τ η ν α θ υ Τ ά τ η ν Α ό τ η ς λ ό
τ η ν δ ι ό τ ι ε χ ε ι τ η ν έ ν τ τ τ ω σ ι ν δ τ ι δ ε ν α ν Τ μ ε τ ω π ί ζ ε τ ε
μ ε τ α τ η ς τ τ ρ ο σ η κ ο ό σ η ς ύ τ τ ε υ θ υ ν ό τ η τ ο ς κ α Ι σ α ρ ό τ η
τ ο ς θ έ ι μ α τ α σ χ ε τ ι ζ μ ε ν α μ ε α ύ τ η ν τ α τ η ν τ ή ν σ ω τ η ρ ί α ν
τ ω ν Ό α ν θ ρ ώ τ τ ω ύ τ τ ε ρ τ ω ν Ψ Χ ω ν τ ω ν ό τ τ ο ί ω ν Χ ρ ι σ τ Ο ς
α π έ ι θ α ν ε ν .
. ι
Τ τ ά ρ ι ω ς τ Ρ γ ε Υ ο ν ο ς τ η ς σ ω τ η ρ ί α ς τ ο υ λ α ο ϋ
τ ο υ Θ ε ο υ α ν α γ κ ά ζ ε ι ή ι μ α ς ν α ά ν τ ι τ θ ω μ ε ν ε ί ς τ η ν α
ρ ι τ ν έ ν έ Ρ Υ ε ι α ν τ η ς μ ε τ έ ρ α ς Π α ν ο σ ι ο λ ι ό τ η τ ο ς ά
π ο τ έ λ ε σ μ α τ η ς ό π ο ί α ς ύ τ τ η ρ ξ ε ν ή ε ί ς δ ι α κ ο ν χ ε ι ρ ο τ ο
ν ί α η δ η τ ο σ έ ν λ ό Υ φ Μ ο ν α χ ο Ο
, Σ υ ν τ ι ς λ υ π ο ί μ ε Η α κ α θ ό τ ι έ δ ώ σ α τ ε α δ ε ι α ν ί ν α
Α η , δ δ δ ,
ε ι ρ ο τ ο ν η ι Ι ε ι ς μ ι α ν ι κ α ι ο ο σ ι α ν ο υ ε μ ι α ν σ χ ε σ ι ν ε
XOUaav μ ε τ ή ν δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α ν έ ξ η ς έ ξ α ρ τ α τ α ι € υ μ α τ ι
... ,c'A Τ δ ι ξ
κ ω ς τ ο . Υ ι ο ν ρ ο ς ο Υ ε γ ο ν ο ς ι ε τ ο υ τ ο υ ι ς ε α μ α ρ
τ ή σ α τ ε κ α θ δ τ ι κ α θ δ μ ο ι ο ν τ ρ ό π ο ν έ τ ε τ ρ έ ψ α τ ε ν α χ ε ι
ρ ο τ ο ν η θ η ε Ι ς U.S.A., ι ό ώ σ α τ ω ς ζ η λ ω τ η ς Γ έ ρ ω ν τ ο ο Μ ο
ν α χ Ο ί θ ε ο δ ω ρ ή τ ο υ Κ α λ λ ί ν ι κ ο ς κ α Ι
4. Έ π ι σ τ ρ έ φ ο μ ε ν ώ ς α π α ρ α δ Ε κ τ ο ν τ ο έ κ τ ω ν υ σ τ έ
ρ ω ν κ α τ ό π ι ν τ η ς Υ ε ν ο μ έ ν η ς ε ί ς δ α κ ο ο χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς
ά π ο σ τ α λ ε ν ύ π α ρ 256/12.6.86 μ έ τ ε ρ ο ν ε Υ Υ ρ α φ ο ν κ α Ι
π ρ Ο ς . δ ι α σ φ ά λ σ ι ν τ η ς ί μ ε τ έ ρ α ς Π α σ ι ο λ ο γ ι ό τ η τ ο ς
ί ν α μ η τ τ ε ρ ι π έ σ η τ ε ε Ι ς π α ρ ό ι μ ο ι α ν έ α ι ό λ Ι Ο θ ή μ α τ α ε ό ρ ι
σ κ ό μ ε θ α ε ί ς τ η ν δ ό σ κ ο λ ο ν θ ι έ σ ι ν ν α κ ο ι ν ο τ τ ο ι ή σ ω μ ε ν τ η ν
π α ρ ο υ σ α ν κ α Ι TCl> ε Τ Τ Ο ί κ ο ο μ ε ν ι κ Π α τ ρ ι α Ρ χ ε φ
π ρ Ο ς έ ν η μ έ ρ ω σ ι ν τ η ς Μ η τ ρ ό ς ε λ η σ ί α ς .
Ε ύ ε λ π ι σ τ ο ι ϋ ν τ ε ς Ο Τ Ι κ α τ α ν ο ε ϊ τ ε Ο Τ Ι μ ό ν ο ν έ ξ ά Υ α
τ η ς γ ρ ά φ ε τ α ι ή π α ρ ο Ο σ α δ ι α τ ε λ ο Ο μ ε ν μ ε τ ό τ η ς έ ν ρ ι
σ τ φ ι λ α δ ε λ φ ε Ι α ς
Ά ί α ν τ ε ς ο Ι έ ν τ κ ο ι ν η Σ υ ν ά ξ ε ι Ά ν τ ι π Ρ ό σ ω π ο ι κ α Ι
Π ρ ο ί σ τ ά μ ε ν ο ι τ ω ν ε ί σ ι ν Ι ε ρ ώ ν Μ ο ν ω ν τ ο η Α γ ί ο υ Ό
ρ ο ς Α ι θ ω
-41­
* * *
Ε ε ι δ η ί Α α Ι θ έ σ ε ι ς τ ο υ α ν ω τ έ ρ ο υ _Ι ε ρ ο κ ο ι ν ο τ ι
κ έ γ γ ρ α φ ο υ ε Ν α ν α ι ρ ε ι θ η δ ε ό ν τ ω ς ε Ι ς τ ό ς π ρ η γ η
θ ε ί σ α ς σ ε λ ί δ α ς έ ν τ α θ α Θ α α ν α φ ε ρ θ ω μ ε ν ε Ι Ι ς Θ ρ ι σ μ έ
ν α κ α Ι μ ό ν ο ν σ η μ ε ί α α ύ τ η ς τ υ π α ρ α π ο ι ε ί τ α ι α α ό
σ ω ς ή ά λ ή θ ε ι α
1. Ε ν ρ ώ τ ο ι ς ό δ α ά π ε κ α λ έ σ α μ ε ν ι μ ό ν τ ό ν
α τ ρ ι ά ρ χ η ν ο ύ χ Ι δ ε κ α Ι α π α ν τ α ς τ ο ύ ς μ ν η μ ν ε Τ α ς
Α ύ τ ο ν έ ν τ η Ε ύ χ α ρ ι σ Τ Ι Α Υ ι ο ρ ε ί τ α ς Ι ε ρ ο μ ο ν ά χ ο ο ς
ώ ς ψ ε δ ω ς κ α Ι ά ό λ ω ς ά ν α φ έ ρ ε ι ή CΙ Κ ο ι ν ό τ η ς
2. τ η ν ό ρ Θ ό ι δ ο ξ ο ν Σ ό ν ο δ ο ν τ ω ν Ρ ώ σ ω ν Ε ι σ κ σ ω ν
τ η ς Δ ι α σ π σ ρ α ς τ η ν δ π ο ί α ν έ α ν ε ι λ η μ μ έ ν ω ς ε Χ Ο ν t1taL­
ν έ σ ε ι έ σ η μ α ε ί λ η τ ω ν Ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν ο Ι Ι ε ρ ο κ ο ι
ν ο τ ι κ ο Ι χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ ν ώ ς δ μ ά δ α Φ ι λ α ρ έ τ .ώ σ α ν
ν α έ π ρ ό κ ε ι τ ο . π ε ρ Ι ο δ ο σ φ α ι ρ ι κ η ς ό μ ά δ ο ς Ι τ ο υ ς 'JrCX1tL­
κ ο υ ς δ μ ω ς π ο κ α λ ο ί ν Ρ ω μ α ι ο κ α θ ο λ ι κ η ν Ε κ κ λ η σ α ν
δ ε χ ό μ ε ν ο ι ά δ ι α μ α ρ τ υ ρ ή τ ω ς ώ ς κ ε φ α λ ή ν τ ω ν τ ο ν Δ η μ ή
τ ρ ι δ δ π ο ϊ ο ς ά π ό τ ό 1968 μ ν η ι μ ο ν ε ύ ε ι ε Ι ς τ α δ χ α
τ ο υ τ ο ν α ί ρ ε σ ι ά ρ χ η ν π ά π α ν •Ι δ ο υ ο κ α τ ά ν τ η μ α τ η ς
ά λ α ι κ ι ω τ ο ϋ τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς τ ο υ ί ε ρ ί 11' Α θ ω ν ο ς
3. τ η ν π ν ε υ μ α τ ι κ ή ν μ α ς α ρ ω γ η ν ρ ο ς τ η ν δ μ ο λ ο γ ή
σ α σ α ν τ η ν Ο ρ θ ο δ ο ι ξ ί α ν κ α Ι ό η ρ ό ξ α σ α τ ο ν Ο ί κ
μ ε ν ι α μ Ο ν Ι ε ρ α ν Μ ο ν ή ν τ ω ν Α γ ί ω ν Π ά ν τ ω ν Σ ε τ σ ω ν
τ ό ε γ γ ρ α φ ο ν χ α ρ α κ τ η ρ Ι ζ ε ι ώ ς σ χ ι σ μ α τ ι κ η ν δ ρ α σ τ η
ρ ι ό τ η τ α κ α Ι λ η γ η ν ι ε Ι ς ά ρ ο ς τ η ς έ ν ό τ η τ ο ς τ ο Σ ώ
μ α τ ο ς τ η ς Μ ι α ς Α γ ί α ς Κ α θ ο λ ι κ η ς κ α Ι Α π Ο σ τ ο λ ι κ η ς
Ε κ κ λ η σ ί α ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο ϋ Δ υ σ τ υ χ ω ς ι έ κ ε ί ί έ Φ Ι θ ι ά σ α μ ε σ ή
μ ε ρ ο ν τ ο ύ ς ά γ ω ν ι ζ ο μ έ ν ο υ ς δ ι α α ς π α τ ρ ώ ι α ς Π α ρ α δ ό
σ ε ι ς κ α Ι τ α ί ε ρ α δ γ ι μ α τ α τ ο Ά γ ι ο ν Ι Ι Ό ρ ο ς ν ά θ ε ω ρ η
σ χ ι σ μ α τ ι κ ο ό ς ι κ α Ι ν α ό π ο ι δ έ χ ε τ α ι σ υ γ χ ρ ν ω ς δ ι α τ ω ν
ί ε ρ ω ν Μ ο ν ώ ν Tou τ ο ό ς Κ α ρ δ ι ν α λ ί ο ς ε ί ς σ υ μ π ρ ο σ ε υ
χ ή ν π ρ ο σ φ έ ρ ο ν ε Ι ς α ό τ ο ύ ς κ α Ι ά ν τ ί δ ω ρ ο ν Κ α Ι μ ό ν ο ν
τ ό γ ε γ ο ν ό ς α ύ τ ο ε Τ ν α ι ί α ν ν α ά π ο δ ε ί ξ η Ο τ ι τ ο U Α γ ι
ο ν Ν Ο ρ ο ς έ ξ ε τ ρ ά τ τ η π λ έ ο ν τ η ς ί ε ρ α ς τ σ τ λ η ς τ ο υ γ ε
ν ό μ ε ν ο ν σ κ ά ν δ α λ ο ν κ α Ι π α γ δ α π ν ε υ μ α τ ι κ θ α ν ά τ ο υ
-42­
..
δ ι α τ ο υ ς Ί Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς φ ο σ τ ο π ι κ ρ ο ν ι θ ε ω ρ ε ί γ λ υ κ ό
κ α Ι τ ο σ κ ό τ ο ς φ ω ς ...
Τ
, «, -, θ δ ξ δ δ
4
. ο α τ Κ ρ υ φ ω μ α ο μ ω ς τ η ς α τ ρ ο ο ο υ . ι α
""" ,c .... ι
χ η ς κ α ι υ Ί ρ Ι Τ Ι η ς π ο ι μ α ν τ ι κ η ς μ ε ρ ι ι μ ν η ς τ ω ν σ υ ν τ α
κ τ ω ν τ ο υ έ γ γ ρ ά φ ο υ π ε ρ ι έ χ ε τ α ι ε ί ς τ η ν έ ξ η ς ρ τ α σ ι ν
τ ο υ τ ο α κ ρ ι ω ς τ ό γ ε γ ο ν ο ς τ η ς σ ω τ η ρ ί α ς τ ο υ λ α ο υ τ
θ ε ο ύ ά ν α γ κ ά ζ ε ι ή μ α ς ν α ν τ ι τ α χ θ ω ι μ ε ν ε ί ς τ η ν ά Κ Ρ Ι Τ Ο Υ
έ ν έ Ρ Υ ε ι α ν τ η ς Υ μ ε τ έ ρ α ς Π α ν ο σ ι ο λ Ο Υ ι ό τ η τ ο ς α π ο τ έ λ ε
σ μ α τ η ς ό π ο ί α ς ύ τ ξ ε ν ή ε ί ς ι δ ι ά κ ο ν ο ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α η δ η
-, λ Μ ...
τ ο υ ε ν γ Ρ ο ν α χ
Δ ι α τ η ς χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς ι μ α ς «KlOOUVE.uEL» δ λ α ό ς τ
θ ε ο Ο δ ι ό τ ι έ λ α α μ ε τ ο τ η ς ε ρ ω σ ό Η ς χ ά ρ ι σ μ α α π α ό ρ
θ δ ο ξ ο ν ί ε ρ α ρ χ η ν ό δ π ο ϊ ο ς σ θ ε ν α ρ ω ς μ ε τ ό τ η ς Σ υ ν ό
δ ο υ τ ο υ α π ό τ ό 1968 έ λ έ γ χ ε ι τ ό Ο ί κ ο υ μ ί ε ν ι κ ο ν Π α τ ρ ι α ρ
χ ε ϊ ο ν δ ι α τ η ν μ ε τ α τ ο υ π α π α κ ο ι ν ω ν ί α ν έ τ ο Α Υ ι ο ν U
Ί ρ ο ς Π ρ ο ο ε ϊ ι δ ι α τ η ν σ ω τ η ρ ί α ν τ ω ν ι θ ρ ώ π ω ν ό π ε ρ
τ ω ν ψ υ χ ω ν τ ω ν τ ί ω ν Χ ρ ι σ τ ο ς τ έ ι θ α ν ε ν ά κ ο λ θ ω ν
ό Υ α λ λ ο μ έ ν φ π ο δ Ι τ ο ε π τ ω κ ο ς Φ α ν ά ρ ι ο ν κ α Ι ι δ ι ώ Κ ω ν
τ ο υ ς ζ η λ ω τ α ς π α τ έ ρ α ς
Α ι ί λ έ ξ ε ι ς ε χ α σ α ν φ α ί ν ε τ α ι σ τ Ι ς ή μ έ ρ ε ς ι μ α ς τ ο ν ό η
μ ά τ ω ν π ω ς δ ή ι θ ι κ ο ς Χ Ι Π ι σ μ ς ε χ ε ι σ τ ρ έ ψ ε ι τ α
κ ρ ι τ ή ρ ι α τ η ς ή θ ι κ η ς σ μ π ε ρ ι φ ο ρ α ς τ ο υ ό θ ι ρ ώ π υ θ ε ω
ρ ω ν ώ ς φ ο σ ι κ ό ν τ η ν ά μ α ρ τ ί α ν φ ό σ ι κ ο ν δ ε κ α Ι α ν ώ μ α
λ ο ν τ η ν α ρ ε τ η ν κ α Ι σ ω φ ρ ο σ ό ν η ν ί τ ω κ α Ι ο ί σ ό γ χ ρ ο ν ο ι
Ι ε ρ ο κ ο ι ν ο τ ι κ ο ί ε ν τ ι ι μ ο ν κ α Ι ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν θ ε ω ρ ο Ο ν λ έ
τ ο ό ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ό ν κ α Ι α θ ε σ μ ο ν σ χ σ μ α τ ι κ ο ν δ ε κ α Ι ά ν
τ ρ θ ό δ ξ ν κ ά β ε τ ι π ο υ έ ν α ν τ ι ώ ν ε τ α ι σ τ η ν ά ν Τ Ι Α ν ι
, " λ θ '
κ η ν κ α ι α φ ι Ο ε ο ν Π ο ρ ε ι α ν τ ο υ ς ...
Ε θ ..., , ή C Ι
Ε ρ α
Κ
ν α
,
'
δ
π ι υ μ ο υ σ α ε ν σ υ ν ε χ ε ι ο ι ν ο τ η ς ι α
σ φ α λ ί σ η έ ξ ά Υ ά π η ς ώ ς γ ρ α ψ ε ι τ η ν cIepcXv Μ ο ν ή ν
Π α ν τ ο κ ρ ά τ ο ρ ο ς ό π ο Τ α ρ ό ι μ ο ι α ν έ α ό λ ι σ θ ή μ α τ α έ κ ο ι
ν Ο ο η σ ε τ η ν έ ι σ τ ο λ ή ν τ η ς ε Ι ς τ ό Φ α ν ά ρ ι π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ
ν α έ α ι ν έ σ τ ι ή ί μ ή τ η Ρ τ η ς κ α κ ο δ ο ξ α ς τ η ν έ π ά ξ ι ο ν θ υ γ α
τ έ ρ α τ η ς ... Ό ν τ ω ς δ α κ ρ ό ω ν δ Π α ρ ώ ν κ α ι ρ ό ς
Ε Π Ι Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
Τ ί ς δ ύ ν α τ α ι ν α ά ρ ν η η ο τ ι ε ί ς τ α ς ρ ω μ α ι ο κ α θ ο λ ι
κ α ς α κ ο λ ο υ θ ί α ς ε ί ν α ι π α ρ ω ν ό ί δ ι ο ς ύ ι ς , Ι η σ ο ς
Κ α Ι τ ί ς ύ ν α τ α ι ν α α ρ ν η ι θ η Ο Τ Ι Τ Ο π α ν σ θ ε ν ο υ Ρ Υ ο ν Π ν ε Ο
Ι ''"\ . ,... λ "c , ,,'­
μ α ε ι ν ι α ι τ ο τ ε ι ι ε ι ο υ ν ο α ς τ α ς ι ε ρ ο υ ρ Υ ι α ς κ α ι τ α μ υ
σ τ ή ρ ι α Ε ν τ η Έ κ κ λ η σ ί α μ φ ο τ έ ρ ω ν τ ω ν έ δ ω ε Κ ρ ο σ ω
π ο υ μ έ ν ω ν Έ κ κ λ η σ ι ω ν κ α ι θ ο λ υ κ ή 30.6.'87).
Ο Ι ά ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ο ι π ο τ ε λ ο υ ν μ έ ρ ο ς τ η ς δ μ ι λ ί α ς
τ ο υ π ρ ο έ δ ρ ο υ τ η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ Έ π ι τ ρ ο ς ρ χ ι € ι σ κ ό
π ο υ Α ύ σ τ ρ α λ ί α ς κ Σ τ υ λ ι α ν ο υ έ φ ω Η β ε σ η ς έ ν TC{> C Ι
NaC{> τ ο υ α γ ί ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ ε ν Μ π ά ρ ι ' Ι τ α λ ί α ς Π ο ί ο ς ε κ
τ ω ν ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν 11 λ ι α ί Ω Ι δ Ι θ μ α ρ τ υ ρ ή Θ η δ ι α
τ η ν β λ α σ φ ι η μ ί α ν τ α ύ τ η ν τ ο υ κ Σ τ υ λ ι α ν ο υ ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ο ν
τ ο ς δ η μ σ ί κ α Ι έ π Ε κ κ λ η σ ί α ς α ι μ υ σ τ ή ρ ι α τ η ς τ τ α
π ι κ η ς α ί ρ έ σ ε ω ς Ο ύ δ ε ί ς Ou-rE ί ε ρ ά ρ χ ι α ι ο ϋ τ ε θ ε ο λ ό
γ ο ι ο υ τ έ Μ ο ν α χ ο Ι .. Ά π ο τ η ν μ α μ ε ρ ι Ο ό ε ύ σ ε G ι
σ μ Ο ς μ ε τ η ν π ρ ο σ π α θ ε ι α ν έ π ι τ ε λ έ ο ι ε ω ς ε ρ γ ω ν δ ι α
τ ο ν λ α ο ν τ ο υ θ ε ο Ο α π ο τ η ν ά λ λ η ν ό Η ι ε ο λ ο γ ι κ ο ς σ τ ο
χ α σ μ Ο ς μ ε τ ο ύ ς ά ν τ ι π α λ α ι ο η ι μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ο ύ ς μ υ ί δ ρ ς
τ ο υ (7) κ α Ι τ Ο ς σ υ χ ι α ς π ε ρ Ι ν ο ε ρ α ς Ρ Ο Ο ε υ χ η ς έ κ δ ό
(7). Μ η τ ρ ο ο λ ί τ ο Ν Ι κ ο π ό λ ε ω ς Μ ε λ ε τ ι ί ο υ Η ι Π Έ μ Π τ Ο ί κ ο υ
ι μ ε ν ι κ η Σ ύ ν ο δ ο ς Ά θ η ν α ι 1985, σ 137. Ο ι α ύ τ ο ς ό π ό τ ο ψ ε Δ ώ ν υ
μ ό ν θ ε ο λ ό γ ο ς έ δ η ι μ ο ο ί ε σ ε τ ο 1973 ε ί ς Ο ρ θ ό δ ο ξ ό ν Τ ύ π ο ν
φ ύ λ λ τ η ς 1 - 15.8.1973 κ α Ι 15.12:73) δ ύ ο ά ρ θ ρ α -U1tEp τ ο Ο π α
τ ρ ι ά ρ χ ο υ Δ η ι μ η τ ρ ί ο υ τ ο ν δ Ο Ο ί ο ν ά ν ε υ τ ι ν ο ς έ ν δ ο ι μ ο Ο α ν α ι ά
ζ ε ι ε Ι ς τ ά ξ ι ν δ μ ο λ ο γ η τ ο Ο τ η ς Ό ρ β ο δ ο ξ ί α ς ' Α ν α ί Ρ Β ο ί ν τ ω ν ι λ έ
π ε ε Ι ς θ ε ω ω ρ η τ ο υ ί ο ν α χ ο Ο Ό ν τ ω ς ά ξ ι ο κ α τ ά κ ρ ι τ ο ς κ α Ι
σ ε ι ς κ α Ι <i1tO τ η ν ά λ λ η ν ή ί ύ π ο τ ω ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ν ν η ι κ ω
π ρ ο σ φ ε ρ ο μ έ ν η α ρ α λ η ρ ο φ ό ρ η σ ι ς ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς ς
τ η ν α ί ρ ε σ ι ν (8) ,. δ ε ν α φ ή ν ο υ ν τ ε ρ ι ώ ρ ι α δ ι α ν ά κ ο υ σ θ Ό δ
ά ν τ ι α ι ρ ε τ ι κ ό ς λ ό γ ι ο ς ό κ α τ έ ξ ο χ η ν ά ν α γ κ α ϊ α κ α Ι σ ω ...
τ ή ρ ι ο ς σ ή μ ε ρ ο ν δ ι α τ ο ν π α ρ α π α ί ο ν τ α κ α ι α π λ η ρ ο φ ό ρ η
τ ο ν λ α ό ν τ ο σ θ ε ο σ
Ά ι σ φ α λ ω ς ύ π ό τ ο ι α ύ τ α ς π ρ ο ϋ θ έ σ ε ι ς κ α Ι δ ι α τ ο
π ρ ε τ μ α ζ ό μ ε ν ν σ υ λ λ ε ί τ ο υ ρ γ ο ν μ ε τ α ξ υ Φ α ν α ρ ί ο υ κ α Ι
Ρ ώ μ η ς ι έ α ν γ ί ν η έ π ι σ ή μ ω ς ή ά ν τ ί δ ρ α σ ι ς τ ω ν ό ρ θ ο δ ό
ξ ω ι ν θ ι α ε ί ν α ι σ π α σ μ ι ω δ ι κ η κ α Ι α κ α ρ π ο ς δ ι ό τ ι ή μ έ χ ρ ι
τ ο σ δ ε δ ι α γ ω γ ή τ ι υ ς ά ρ ι ω ς α ϋ τ η ν τ η ν π τ ω σ ι ν ρ ο η
τ ο Ι μ α ζ ε κ α Ι ε α λ λ ι έ ρ γ ε ι ...
Κ α Ι ι α π ό μ ε ν τ ο υ ς θ ε ο λ ό γ ο υ ς κ α Ι ί ε ρ ά Ρ χ α ς ό λ α ς
δ ε ν ε ρ ι μ έ ν ε ι π ο λ λ α π ρ ά γ ι μ α τ α ά π ό τ ό ν μ ο ν α χ ι σ μ ο ν 0­
μ ω ς τ α ν ε σ ρ α τ η ς κ λ η σ ί α ς α τ ό τ ο υ ς α τ έ ρ α ς α
ν έ ι μ ε ν ε μ ί α ν κ α λ λ ι τ έ ρ α ν α τ ά σ ι ν Δ υ σ τ υ χ ω ς α κ ο λ ο υ θ ε ί
τ η ν ό ρ ο ν τ ω ν π ρ ώ τ ω ν ... Μ ό ν ο ν 3 - 4 Υ υ ν α ι κ ε ϊ α ι α δ ε λ φ ό
τ η τ ε ς έ κ τ ο ύ ν έ ο υ ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ π ε κ ή ρ υ ξ α ν τ η ν κ λ η
σ ί α ν τ ω ν κ α Ι π ρ ο σ ε χ ώ ρ η ι σ α ν ε ί ς τ η ν τ ι ι μ ί α ν α ρ ά τ α ξ ι ν
τ ω ν ω ν ι ι σ τ ω ν τ η ς Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Μ ο ν α χ α Ι ά δ ύ ν α τ α ι
κ α Ι π τ ω χ χ ί ρ ο ς α τ α ι σ ύ Η ν τ ω ν λ ο σ ί ω ν γ υ ν α ι κ ε ί
ω ν κ α Ι ά ν δ ρ ι κ ω ν Μ ο ν α σ τ η ρ ί ω ν Π ο υ έ φ η σ υ χ ά ζ ο υ ν σ α
Σ ά λ ι ι γ ξ κ α κ ο δ ο ξ ί α ς Ά θ η ν α ι 1975, σ α 10. Ε τ έ ρ α ς έ π ι θ έ σ ε ι ς
"[100 α ύ τ Ο Ο έ π ι Ο κ ό π ο υ κ α τ α τ ω ν Π α λ τ ω ν κ α Ι τ ω ν Ζ η ι λ ω τ ω ν 1NX't't­
ρ ω ν δ ρ α έ ν «CO ι ο ρ ε τ ς Ι α ν 1981, σ 3 - 4.
, (8)., Ε Ι ς κ α Ι τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω ά Υ ι ο ρ ε ι τ ω ν ν η π τ ι κ ω ν Τ σ ω ς δ δ η
ι μ φ ι λ έ σ ε ρ ς κ α Ι έ γ γ υ ς τ ω ν α Ρ Ω ν δ ι α μ έ ν ω ν ε ί ς τ ν έ ρ ώ τ η
,σ ι ν τ θ α π ρ έ π ε ι ν α ά ν υ ν ο Ι π ι ο τ ο ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ό ς τ ο ν ο ι
κ ο υ ι μ ε ν ι σ ι μ ό ν ι ά α ν τ α Ό σ ο ι ε Τ σ θ ε σ τ ό ν έ ο ν ή μ ε ρ ο λ ό Υ ι ο ν κ α λ α
ε Τ σ θ ε ι κ α Ι δ σ ο ι ε Τ σ θ ε μ έ τ ο π α λ α ι ό ν α ρ α μ ε α τ ε έ κ ε ϊ Ι Μ έ λ
λ α λ ό γ ι α ά μ φ ό τ ε ρ α τ α π ρ α τ ό π ε δ α ι κ ι α λ ω ς ε χ ο υ ν τ π ο τ α τ ο σ ο
ρ ό ν δ ε σ μ α ν ε ι α Ι ζ ή σ ε α ύ τ ι κ Ο λ α Κ α Ι έ μ ε ϊ ς ί κ α λ λ Ι
' τ ε ρ α Ι Ι r
i
ι i
Δ σ τ υ χ ω ς α ύ τ ο ς ε ί ν α ι δ κ α ρ π ό ς τ η ς σ υ γ χ ρ ό ν ο υ ά Υ ι ο ρ ε ι τ ι
κ η ι ς η Π Τ η ς ά ο κ ή Ο ε ω ς ...
---
ν α μ η σ υ μ α ί ν τ ί π ο τ α ...
Ο ι ί ί ε ρ ο κ ή ρ υ κ ε ς έ τ τ Ι σ η ς ε χ ο υ ν κ α τ α ρ γ ή σ ε ι τ ε λ ε ί ω ς
τ ο α ν τ ι α ι ρ ε τ κ ο ν κ ή ρ υ Υ ι μ α μ ε τ η ν ι δ ι κ α ι ο λ Ο Υ ί α ν ό τ ι δ
λ α ό ς χ ρ ή ζ ε ι μ ε τ α ν ο ί α ς δ ι ό τ ι π α ρ α π α Ι ε ι € ξ ά μ α ρ τ ι ω ν
κ α Ι α Υ ν ο ί α ς Ο ί α Υ Ι Ο Ι ο μ ω ς π α τ έ ρ ε ς ε χ Ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι
\ "
κ η ν ε ν π ρ ο κ ε ι μ ε ν ν μ η ν
Τ ο Ο κ α τ α Υ Υ έ λ ε ι ν α π α σ ι ν Η ε σ μ ο υ ς Ε ύ α γ γ ε λ ί ω ν
κ α Ι τ ο υ δ ι δ ά σ κ ε ι ν λ ο γ ι κ ω ς τ α ς π ρ ο σ τ α γ α ς τ ο Ο κ τ ί σ τ
κ α τ α π ο λ υ λ α μ π ρ ό τ ε ρ ο ν σ ε μ ν ό τ ε ρ ο ν κ α Ι κ ρ ε ϊ τ τ ο ν
τ ο π ε ρ ι κ λ ε Ε σ ι θ α ι Ψ ρ ο υ ρ α ί ς ύ ι τ ε ρ τ η ς ά λ η θ ε ί α ς
κ α Ι τ ό δ ε σ μ ο ί ς π ρ σ σ ο μ ι λ ε Ι ν ύ π ε ρ α ύ τ η ς Π Α Τ ί ι ς
Ω ύ κ ε σ τ ι ν ί σ χ υ ρ ό ε ρ ο ν ο ύ δ ε ν τ η ς ε ί σ ε ε ί α ς
ο ύ δ ε ν μ α κ α ρ ι ώ τ α τ ο ν τ ο π ά ε ι ν ύ π ε ρ τ α ό τ η ς
τ σ υ ν δ ι ώ κ ε ι σ θ α ι XpL10TCi> κ α Ι σ υ ν α ν τ ι λ ο γ ε ί Ο θ α ι
κ α Ι τ ο ό τ σ υ γ κ α κ ο π α θ ι ε ι κ α Ι σ υ ν ε ξ δ ε ν ε ί σ θ α ι
π ά ν τ ω ν ο ύ δ ε ν ώ ς ά λ η θ ι ω ς ο ύ μ ε ί ζ ο ν λ λ ό δ ί σ ο ν (9) .
Ε ί θ ε ό χ ο ρ ό ς τ ω ν ά γ ί ω ν δ μ ο λ ο γ η τ ω ν κ α Ι ό σ Ι ω ν τ η ς
λ η σ ί α ς μ α ς δ ι α τ ω ν π ρ ε σ ε ι ω ν τ ω ν ν α φ ω τ ί σ τ α ς
κ α λ ο π ρ ο α ι ρ έ τ ο υ ς ψ υ χ α ς τ ω ι ν ό ρ θ σ δ ό ξ ω ν ι μ ο ν α χ ω ν κ α Ι
μ ο ν α ζ ο υ σ ω ν ν Ά Τ ι λ η ψ θ ν ε σ τ ω κ α Ι τ η ν δ ω δ ε κ ά τ η ν
δ τ ι τ ο π ά σ χ ε ι ν ύ π ε ρ Χ ρ ι σ τ ο ϋ κ α Ι τ η ς α λ η θ ε ί α ς τ ο υ π ά
σ χ α έ σ τ ί ν κ α Ι ν α έ γ ε ρ θ ο υ ν ε ι ί ς ρ ο ά σ π ι σ ι ν τ η ς π α ρ α
.δ θ ε ί σ η ς π ί σ τ ε ω ς Δ ι ό τ ι έ α ν ό τ η ν ά λ ή ι θ ε ι α ν σ ι γ ω ν
κ ρ ό π τ ε ι Χ ρ ι σ τ ο ν έ ν τ ά φ , τ η ν σ υ γ Π ά θ ε σ ι ν δ η λ ώ ν δ ι α
τ η ς σ ι ω π η ς τ ο υ ε ί ν α ι φ α ν ε ι ρ ό ν Ο Τ Ι μ ό ν ο ν ή ε μ π ρ α κ τ ο ς
δ μ ο λ ο γ ί α ε ί ν α ι ί κ α ν η ν ά π α λ λ ά ξ η τ ο μ ο ν α χ ι κ ο ν τ ά γ μ α
τ η ς έ π ο χ η ς μ α ς τ η ς φ ε ρ α ς ε ό θ ό ν η ς τ ο υ έ κ τ η ς ι μ ε τ ό
τ ω ν ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ τ ω ν κ α Ι α ί ρ ε τ ι κ ω ν κ ο ι ν ω ν ί α ς
cH Ό ρ θ ο δ ο ξ ί α τ η ς σ ή ί μ ε ρ ο ν π ε ρ σ σ τ ε ρ ν ά τ ο κ ά
θ ε ά λ λ η ν φ ο ρ ά ν ε χ ε ι μ ε γ ά λ η ν ά ν ά γ κ η ν δ μ ο λ ο γ η τ ω ν
(9). Ό ρ θ ο δ ο ξ Ι α κ α Ι α Τ ρ ε σ ι ς , θ ν α ι 1982, ο 105.
τ η ς σ φ ζ ο ό σ η ς ά λ η θ ε ί α ς τ η ς Κ α Ι τ ι τ ι δ ό ν α ν τ α ι ν ά
γ ί ν ο υ ν τ ά ν τ ε ς κ α Ι Π ρ ω τ ί σ τ ω ς ο ί μ ο ν α χ ο ί κ α Ι ι μ ο ν α χ α ί
έ Ά ά τ α λ λ α ξ α ν τ ε ς τ η ν κ α ρ δ ί α ν ω ν π ο κ λ Ι σ ε ι ς Π ά θ η
φ ι λ α υ τ ί α ν κ α Ι σ υ μ ψ έ Ρ Τ α κ α τ α σ τ ή σ ο υ ν α ύ τ η ν ά ε τ η
ρ έ α σ τ ο ν κ α Ι ο ν τ ω ς έ λ ε υ θ έ ρ α ν Π ρ ο ς έ ι τ έ λ ε σ ι τ ο υ μ ε γ ά
λ ο υ ε ρ γ ο υ τ η ς ό μ ο λ σ ι γ ί α ς Τ ό τ ε ν ά ε ί μ ε θ α α τ λ ό τ ω ς
thtGaLoL, ο τ ι ή κ α ρ δ ί α μ α ς θ ά κ ο λ ο θ ή σ η ι ά σ τ ω ς τ ο
Κ α ν ο ν ι κ ο ν κ α ί λ η θ έ ς τ ά π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α η τ ο ι τ ω ν φ ω
σ τ ή ρ ω ν τ ο υ ή γ ι α σ μ έ ν ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς ρ ό ς σ ω τ η ρ Ι α ν
τ ω ν ά θ α ν ά τ ω ν ψ υ χ ω ν μ α ς κ α Ι ι δ ό ξ α ν τ ο Ο ά Υ Υ ε λ ι κ ο Ο
σ χ ή μ α τ ο ς λ ι μ ή ν
-47­
-
Ε Ρ Γ Α Ί Ό Υ Ι Δ Ι Ο Τ
1. C Ο Ά γ ι ο ς Ν ε κ τ ά Ρ ι ο ς ·6 Ι ε ρ ά ρ χ η ς 6 λ ό
..' γ ι ο ς ό α σ κ η τ ή ς Ά Η η ν α ι 1970, σ σ 2.38. Έ κ Ο G'
ι ε η ν ι α ι 1977.
Δ ι ά λ ο γ ο ι τ η ς ι ρ ή ι μ ο υ π ε ρ ί Ο Ι κ Ov­
μ ε v ι σ μ ο G. Α θ η ν α ι Ο σ 308..
3. CH Ε uΧ α Ρ ι σ τ η Ρ ι α κ η σ υ μ μ ε τ ο Χ η έ 'V
cA γ ί φ Ο Ρ ε ι θ η ν α ι 1972, σ σ 278.
4. cH μ ε Ρ ο λ ο γ ι α κ α - ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ α λ θ η
ν α ι - θ ι ε σ σ α λ 1972 - 6, ·00. 308.'
5. Ε u Χ α ρ ι σ τ ι α κ ά Ά ι θ η ν α ι - θ ε σ σ α λ 1973 -4,
σ ο 48.
6. Α 11: Ο Κ α λ u 1t Τ ή Ρ ι α μ ι a: ς ά γ ι ο μ ά Χ ο υ
Μ ο ν α Χ η ς θ ι η ν α ι σ σ 104.
7. Μ ο ν α Χ ι σ μ Ο ς κ α Ι α ί Ρ ι ε σ ι ς Ά Θ η ν α ι 1977,
σ ο 276.
8. Ρ ί θ Ο δ ο ξ ί α κ α Ι _α ί ρ ε σ ι ς θ η ν α ι 1982,
σ α 112.
9. Α .(; i(; α κ ο u μ ό ά ν u 1t ό δ η τ ο ς Α θ η ν α ι 1985,
π υ μ ε λ ε ί :.
1. Ν ε ο φ ύ τ ο υ Ι ε ρ ο δ ι α κ ν ο υ - Κ α υ σ Ο κ α λ ί τ Π ε Ρ Ι
τ η ς σ u ν ε Χ ο G ς ι μ ε τ α λ ή ψ ε ω ς Α θ η ν α ι
α χ σ σ 232.
2.. Ρ ι θ ό δ ο ξ ο ς μ α Ρ τ υ Ρ ί α η ν α ι 1985,
σ σ 84.
-48­