You are on page 1of 5

10 คําแนะนําการเพิ่มประสิทธิภาพ Wireless Network ภายในบานของคุณ

จากการขยายตัวอยางตอเนื่องของการใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง มีสวนทําใหการติดตั้งระบบ Wireless
Network ตามบานไดรับความนิยมมากขึ้นเปนเงาตามตัว ถึงแมอุปกรณ Wireless Network ในปจจุบันจะ
มีการพัฒนาเทคโนโลยีการรับสงสัญญาณใหดีขึ้นกวาเดิมเปนอยางมาก แตในบางครั้งหลายๆทานก็ยังคงประสบ
ปญหาสัญญาณออน, การรับสงสัญญาณชากวาที่ควรจะเปนอยู ดังนั้น Tips & Tricks ในฉบับนี้จึงขอแนะนํา
วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ Wireless Network ของคุณอยางงายๆใหคุณลองนําไปประยุกตใช
กันใหเกิดประโยชนสูงสุดกัน
1. วางตําแหนง wireless router ใหอยูจุดกึ่งกลางของบาน

เนื่องจากเสาสงสัญญาณของ wireless router โดยทั่วไปจะเปนเสาแบบสงสัญญาณรอบทิศทาง เปนรัศมี
วงกลมกระจายออกไป ดังนั้นเพื่อใหการรับสงสัญญาณไรสายภายในบานมีประสิทธิภาพมากที่สุดจึงควรวาง
ตําแหนงของ wireless router ในบริเวณกึ่งกลางบานใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใชประโยชนจากลักษณะ
การสงสัญญาณแบบนี้ใหมากที่สุด หากบานของคุณเปนทาวเฮาสหรือตึกแถวผมแนะนําใหวาง wireless
router ไวที่ชั้นกลางของบาน จะชวยใหการรับสงสัญญาณไรสายมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. หลีกเลี่ยงการวาง Wireless Router ที่พื้น, ติดกําแพง, หรือใกลโลหะ

นอกจากใหวาง Wireless Router ไวบริเวณกึ่งกลางบานใหมากที่สุดแลว คุณยังควรหลีกเลี่ยงการวางไวที่พื้น
การวางไวติดชิดฝาผนังบานโดยเฉพาะผนังคอนกรีต และการวางไวใกลกับเฟอรนิเจอรหรือเครื่องใชที่เปนโลหะ
เชนตูเก็บเอกสารที่ทําดวยเหล็กไวดวย เพราะทั้งหมดนี้ลวนแลวแตเปนปจจัยที่ทําใหประสิทธิภาพในการรับสง
สัญญาณไรสายของตัว Wireless Router มีประสิทธิภาพต่ําลงทั้งสิ้น
3. เปลี่ยนเสาสงสัญญาณเปนเสาสงสัญญาณความถี่สูง

หาก Wireless Router ที่คุณใชเปนแบบที่สามารถถอดเปลี่ยนเสาสงสัญญาณได ผมขอแนะนําใหลองเปลี่ยน
เสาสงสัญญาณความถี่สูงแบบตอแยกตางหากจากตัวเครื่องได เพราะนอกจากจะเปนการเพิ่มรัศมีในการรับสง
สัญญาณไรสายใหกวางไกลมากขึ้นแลว ยังสะดวกสบายในการปรับแตงเคลื่อนยายการวางเสาไปไวในตําแหนงที่
นาจะสงสัญญาณกระจายไปทั่วบานไดดีที่สุดไดอีกดวย
4. เปลี่ยนตัวรับสัญญาณไรสายในคอมพิวเตอรของคุณเปนแบบ USB Network Adapter

ในบางกรณีการสงสัญญาณของ Wireless Router ของคุณอาจมีประสิทธิภาพดีอยูแลว แตการรับสัญญาณที่
เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานอาจจะยังไมดีพอเองก็เปนได เพราะฉะนั้นหากเครื่องโนตบุกองเครื่องใชตัวรับ
สัญญาณไรสาย(Wireless Adapter)แบบ PC Card ที่เสียบติดกับตัวเครื่อง ผมขอแนะนําใหทดลองเปลี่ยน
มาใชตัวรับสัญญาณแบบ USB แบบที่มีสายตอเชื่อมยาวออกจากตัวเครื่องได ซึ่งคุณเคลื่อนยายตําแหนงการจัด
วางเพื่อใหสามารถรับคลื่นสัญญาณจาก Wireless Router ไดดียิ่งขึ้น

5. เพิ่มรัศมีการรับสงสัญญาณดวยการติดตั้งอุปกรณ Access Point เพิ่มเติม

สําหรับคุณมีปญหาไมสามารถเคลื่อนยาย Wireless Router จากตําแหนงเดิมได และประสบปญหา
คลื่นสัญญาณออน ผมขอแนะนําใหติดตั้งอุปกรณ Access Point เพิ่มเติมอีกหนึ่งจุด ซึ่งเหมือนกับการเพิ่ม
ระยะการรับสงสัญญาณไปอีกอยางนอยหนึ่งเทาตัว และนอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มไปในจุดตางๆไดมากจุด
เทาที่คุณตองการไดอีกดวย โดยใหตั้งตําแหนงที่เปนจุดกึ่งกลางของบริเวณที่คุณตองการขยายรัศมีการรับสง
สัญญาณออกไป
6. เปลี่ยนคลื่นความถี่ในการสงสัญญาณไรสายของตัว Wireless Router

ในชวงที่เศรษฐกิจไมคอยดีในขณะนี้ คุณอาจจะยังไมมีงบประมาณสํารองในการซื้ออุปกรณเพิ่มเติมมาชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ Wireless Network ในบานของคุณ คุณอาจจะลองใชวิธีปรับแตงชวงความถี่คลื่นในการรับสง
สัญญาณของ Wireless Router ของคุณเองก็ได โดยปกติ Wireless Router จะมีสวนของ Wireless
Channel ใหทดลองปรับเปลี่ยนไดอยูแลว ใหคุณเขาไปปรับคาในสวนนี้ใหคนหาคลื่นความถี่ที่ดีที่สุดของคุณ
สวนวิธีการปรับเปลี่ยนใหศึกษาไดจากคูมือใชงาน Wireless Router ของคุณเอง

7. พยายามลดคลื่นรบกวนการรับสงสัญญาณไรสายใหมากที่สุด

อีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหประสิทธิภาพในการรับสงสัญญาณไรสายลดลงก็คือ การมีคลื่นรบกวนจากอุปกรณตางๆ
ภายในบานที่มีการปลอยคลื่นความถี่ออกมา ไมวาจะเปนเตาไมโครเวฟ, โทรทัศน, รวมไปถึงเครื่องรับสัญญาณ
ทีวีดาวเทียม โดยเฉพาะอุปกรณไรสายอยางเชนโทรศัพทไรสายที่ใชระดับคลืน่ ความถี่ที่ 2.4GHz ซึ่งเปนระดับ
เดียวกับ wireless router จะสรางคลื่นรบกวนใหการรับสงสัญญาณเปนอยางมาก จึงควรหลีกเลี่ยงการใช
อุปกรณไรสายอื่นๆที่ใชคลื่นความถี่ระดับเดียวกันนี้ภายในบา
8. อัพเดทเฟรมแวรและไดรเวอรของอุปกรณไรสายของคุณใหใหมสุด

โดยทั่วไปบริษัทผูผลิตอุปกรณไรสายจะมีการอัพเดทเฟรมแวรและไดรเวอรสําหรับอุปกรณของตัวเองอยูเปน
ระยะๆอยูแลว ทั้งนี้เพื่อเปนการปรับปรุงการทํางานของตัวเครื่องและรองรับการทํางานรวมกับระบบปฏิบัติการ
และอุปกรณใหมๆไดดียิ่งขึ้น ซึ่งในบางครั้งการอัพเดทยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหมากยิ่งขึ้นไดอีก
ดวย ผมจึงขอแนะนําใหคุณเขาไปดูเว็บของบริษัทผูผลิตเปนระยะๆ หากพบวามีอัพเดทใหมใหคุณดาวนโหลดมา
ติดตั้งทันที เพื่อใหคุณสามารถใชงานระบบ wireless network ของคุณไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
9. พยายามเลือกซื้ออุปกรณไรสายตางๆที่ใชรวมกันจากผูผลิตรายเดียวกัน

คุณๆคงจะเคยไดยินมาบางแลววาถาใชอุปกรณจากผูผลิตรายเดียวกันจะทําใหประสิทธิภาพการงานทําโดยรวม
ของระบบ Wireless Network ของคุณจะดีขึ้น ซึ่งก็เปนจริงอยางนั้นจริงๆดวย เพราะถึงแมแตละ
บริษัทผูผลิตจะผลิตอุปกรณที่รองรับมาตรฐานเดียวกันและสามารถทํางานรวมกันไดจริง แตในบางครั้ง
บริษัทผูผลิตไดมีการเพิ่มเติมเทคโนโลยี่พิเศษเฉพาะของตัวเองเขาไป ซึ่งจะทําใชไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
หากใชรวมกับอุปกรณที่มาจากผูผลิตรายเดียวกัน การเลือกซื้ออุปกรณไรสายตางๆจากผูผลิตเดียวกันจึงเปน
ทางเลือกที่ดีที่สุด

10. เลือกซื้ออุปกรณไรสายที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11g หรือดีกวาขึ้นไป

หากคุณพอมีทุนทรัพยในการอัพเกรดระบบ Wireless Network เดิมที่ใชอุปกรณไรสายมาตรฐาน IEEE
802.11b ใหคุณเลือกซื้ออุปกรณที่รองรับมาตรฐาน IEEE 802.11g เปนอยางนอย ซึ่งมีรัศมีและความเร็วใน
การรับสงสัญญาณสูงกวามาตรฐานเดิมเปนอยางมาก แตถาใหดีที่สุดควรเลือกซื้ออุปกรณไรสายที่รองรับ
มาตรฐาน IEEE 802.11n ซึ่งเปนมาตรฐานใหมที่มีความเร็วในการรับสงสัญญาณไดมากกวามาตรฐาน
802.11g ถึง 5 เทาตัว และที่สําคัญสามารถใชงานรวมกับอุปกรณมาตรฐานเกาไดอีกดวย
เครดิต synnex

9 วิธีเพิ่มความปลอดภัยใหระบบ Wireless ของคุณ

ลองมาดู 9 วิธีงายๆ ในการเพิ่มความปลอดภัยใหกับระบบ Wireless LAN ของคุณกันดีไหมครับ
1. เปลี่ยน username และ password admin ของตัวอุปกรณคุณจากคามาตรฐาน
ผมคิดวาสวนใหญแลวตัวอุปกรณที่เราใชในการกระจายสัญญาณไรสายคงจะหนีไมพนตัว all-in-one ที่มี
ทั้ง ADSL router+Switch+Access Point ครบในตัว หรือบางคนอาจจะใชเปนแบบ Wireless
Router เพราะวามีโมเด็มอยูแลว หรือไมก็อาจจะใชเปน Wireless Access Point เพียวๆ ไปเลย ซึ่งในการ
เซ็ตอัพอุปกรณตางๆ ที่กลาวมาเหลานี้นั้น ทางผูผลิตตัวอุปกรณจะใหทําการเซ็ตอัพผานหนาเว็บซึ่งจะตองมีการ
ใสชื่อและรหัส (username&password) กอนที่จะทําการเขาไปเปลี่ยนคาตางๆ ได [คําไมพึงประสงค]
username และ password ที่วานี่แหละครับ ที่ควรจะทําการเปลี่ยนไปจากคาที่โรงงานตั้งให เพราะสวนใหญ
แลวเวลาที่ Hacker จะเจาะระบบก็จะใช default username และ default password เหลานี้แหละครับ
ในการลองผิดลองถูกเปนอันดับแรก? …. แลวคุณหละ เปลี่ยนหรือยัง?
2. เปดฟงกชั่นการเขารหัสแบบ WPA/WEP

ไมวาจะเปนยี่หออะไรก็ตามครับจะตองมีการเขาหรัส (encryption) ซึ่งโดยหลักการงายๆ ก็คือวาขอมูลที่
ถูกสงไปมาอยูบนอากาศนั้นจะถูกเขาหรัสกอนเพื่อไมใหใครก็ตามที่ไมหวังดีขโมยขอมูลไปซึ่งก็จะเปนขอมูลที่
อานไมรูเรื่องเพราะโดนเขารหัสไว ดังนั้นคุณก็ควรที่จะทําการเขารหัสที่วานี้ไวดวยนะครับ ซึ่งในทุกๆ ครั้งเมื่อ
เราตองการที่จะทําการเชื่อมตอสัญญาณไรสาย เราก็จะตองทําการใสรหัสที่วานี้ดวยครับ หรือถาเรามีการบันทึก
ไวที่เครื่องของเราอยูแลว ก็ไมจําเปนตองใสรหัสที่วานี้ครับ ออ … ผมแนะนําใหใชเปนแบบ WPA นะครับ จะ
ปลอดภัยกวา WEP
3. เปลี่ยนคา SSID จากคามาตรฐาน
SSID ยอมาจากคําวา Service Set Identify หรือบานเราก็เรียกกันงายๆ วาชื่อเสา wireless นั่นแหละ

ครับ ซึ่งโดยปกติแลวคาปกติของชื่อนี้จะถูกเรียกตามชื่อของยี่หอสินคาครับ เชน NETGEAR ก็จะตั้ง SSID
ของอุปกรณทุกตัววา NETGEAR เชนเดียวกัน จริงอยูครับที่การรูชื่อ SSID นั้นไมไดหมายความวาใครก็ตาม
จะเจาะเขามาใชระบบคุณได แตมันเปนจุดเริ่มตนครับ! เมื่อไหรก็ตามที่ใครบางคนคนหาและเจอ default
SSID เคาจะเห็นไดทันทีวาระบบของคุณเปนระบบที่หละหลวมและอาจจะงายตอการเจาะระบบไงหละครับ …
เปลี่ยนมันเถอะครับ ดีกวา
4. เปดฟงกชั่น MAC Address Access Control

อุปกรณแตละตัวที่มีระบบ IP จะตองมีหมายเลขอยูหนึ่งชุดที่ใชในการระบุตัวตน ภาษาอยางเปนทางการเคา
จะเรียกวา “MAC Address” หรือบางคนอาจจะเรียกวา “Hardware Address” หรือ “Physical
Address” ก็ไดนะครับ ซึ่งในอุปรณ wireless จําพวก All-in-One, Wireless Router หรือ Wireless
Access Point จะมีฟงกชั่นสําหรับตรวจสอบหมายเลข MAC Address ดังกลาววา เพื่อที่จะอนุญาติให
เฉพาะหมายเลขที่เราตองการ ใชงานระบบเครือขายของเราได …. ฟงกชั่นนี้แหละครับที่เคาเรียกวา MAC

Address Access Control ซึ่งถาเราเปดฟงกชั่นนี้ไว เราก็จะสามารถสรางความปลอดภัยไดเพิ่มขึ้นมาจาก

การเปดฟงกชั่น WPA/WEP Encryption ไงหละครับ
5. ปดฟงกชั่นการกระจายสัญญาณคา SSID (SSID Broadcast)

จําไดใชไหมครับวา SSID มันคือชื่อของเสาสัญญาณไรสายนั่นเอง ซึ่งถาเราปดฟงกชั่นการกระจายคา
SSID แลวหละก็ เวลาที่ใครเคาคนหาเสาสัญญาณก็จะไมเห็น SSID ของเรายังไงหละครับ และถาเวลาที่เราการ
เชื่อมตอ ก็เพียงแตใหเรากรอกคา SSID ทีเ่ ราไดเซ็ตอัพไวเทานั้นแหละครับ วิธีนี้ก็ถือเปนวิธีที่ดีอีกหนึ่งวิธีครับ
6. ใช Static IP แทน Automatic IP ใหกับอุปกรณในระบบเครือขาย

ระบบเครื่อขายทั่วไปโดยปกติแลวจะใชระบบ automatic IP โดยมีตัว DHCP เปนตัวจาย IP ไปใหกับ
เครื่องทุกเครื่องในระบบ แตโชครายที่ฟงกชั่นนี้จะอํานวยความสะดวกใหแกผูจูโจมระบบของคุณไงครับ เพราะ
เพียงแคเชื่อมตอเขามาไดแลวก็ไดรับ IP ไปงายๆ สบายอุราเลย ดังนั้น ถาเครื่องในระบบเครื่อขายไมเยอะนัก การ
ใช static IP ก็นาจะทําใหระบบมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกระดับนะครับ
7. วางตัว Wireless Router หรือ Access Point ใหอยูในที่ที่ปลอดภัย

หลายคนอาจจะงงวามันเกี่ยวกันดวยเหรอ? ลองฟงคําตอบดูนะครับ …
ในปจจุบันนี้ระยะทางของสัญญาณไรสายจะครอบคลุมไดในระดับนึงใชไหมครับ ดังนั้นหากวาเราวางตัว
อุปรณไวไกลๆ หนาตางหรือประตูบานแลวหละก็ คนทั่วๆ ไปที่อยูตามทองถนนหรืออยูขางบานของคุณก็อาจจะ
คนหาสัญญาณไรสายของคุณเจอและพยายามทําการเชื่อมตอเขามา แตถาเราเอาตัวอุปกรณกระจายสัญญาณไป
วางไวในจุดกึ่งกลางของพื้นที่ที่เราตองการ คนที่อยูนอกบานเราอาจจะเห็นสัญญาณออนๆ หรือแทบจะไมมี
สัญญาณเลยไงหละครับ นี่จึงเปนอีกวิธีที่จะทําใหระบบเรามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ยิ่งถาเปนอุปกรณ
Wireless Access Point สําหรับ Business Series นะครับ เคาจะมีฟงกชั่น Adjust Power
Transmition?ติดมาดวยครับ ซึ่งเราสามารถเซ็ตไดเลยแหละวาจะใหปลอยสัญญาณความแรงขนาดไหน
เชน?100%, 75%, 50% หรือ 25% เปนตน
8. ปดระบบตางๆ ถาไมไดใชนาน

แนนอนที่สุดครับ ถาเราไมไดใชก็ปดมันซะ … แลวใครจะมา hack ได

หละ ในเมื่อเราปดมัน กั๊กๆๆ
9. สุดทายก็คือตองทําตามทั้ง 8 ขอที่บอกมาครับ

อาจจะไมตองทั้งหมด ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงานของเราเอง ซึ่งก็แนนอนแหละครับ เมื่อระบบความ
ปลอดภัยมากขึ้น ความยุงยากตางๆ ก็ตองตามมาดวย เปนเรื่องปกติครับ ตองเลือกเอา …

Article by [คําไมพึงประสงค]หนึ่งออนไลน.คอม