You are on page 1of 8

Tip Computer > มารูจักเสาWirelessกันดีกวา [Engine by iGetWeb...

1 of 8

http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=286547

http://www.gooab.net

หนาแรก

ขาวประกวดIT
คนหา

สมาชิก

บทความ

ลงประกาศฟรี

เว็บบอรด

ติดตอเรา

ประเภทการคนหา

รายการสั่งซื้อ (0)

Tip Computer > มารูจักเสาWirelessกันดีกวา

บัญชีผูใ ช
มารูจัก เสาWirelessกันดีกวา
รหัสผาน

30/04/2009
View: 5,440
ลืม รหัสผาน
สมัครสมาชิก
Menu
หนาแรก
ขาวประกวดIT
บทความ
GooAB Shop
ลงประกาศฟรี
เฮฮาภาษาGooAB
เว็บบอรด
เช็คราคาโนตบุค
เช็คราคาคอม
เช็คราคามือถือ
เช็คราคาอุปกรณคอม
เช็คราคากลองดิจิตอล
ทดสอบความเร็วเน็ต
ฟรีอีเมลลแปลกๆ
ฟรีพื้นที่ทําเว็บ
ฟรีดาวนโ หลด
รวม Forward Mail
รวมโคดสี
สอนซอมคอม
50 โปรแกรมมาแรง
ลงโฆษณาสนับสนุน
สนใจแลกbanner
ติดตอเรา

ตารางเปรียบเทียบ Outdoor Antenna
สวัสดีเพื่อนชาวกูแอบทุก คนนะครับ วันนี้เอาเรื่อ งออกจะไกลตัวไปสัก นิดมาใหลองอานกันขําๆ เกี่ยวกับรูปแบบการทํางานของเสาWireless ชนิดตางเพื่อน
หลายคนอาจจะเคยเห็นกันมาบา งแลว แตไมรูว าการทํางานของมันทํา งานอยางไร แตละแบบมีประโยชนอ ยา งไร วันนี้ก ็เลยถือโอกาสดีนํา มาใหลองอา นกันดูนะ
ครับ หวังวาคงจะมีประโยชนก ับผูที่สนใจดา นนี้ครับ

Antenna Type

ระยะที่ตองการ *(km.)

กํา ลังสง
*(dBi.)

1.8
3.6
7.0

09
12
15

1.8
3.6
7.0
14.0
28.0

09
12
15
18
21

3.6
7.0

12
15

14.0
28.0

18
21

3.6

12

28.0
56.0

21
24

จดหมายขาว
กรอก Email เพื่อรับขา วสาร

หมวดหมูสินคา
นาฬิกาปลุกLED
Gadgets
นาฬิกาขอมือLED
Webstats

Sponser link
Bookmark Dofollow
Dofollow Bookmark
Internet Banking
ผลบอล
วัตถุมงคล
พระเครื่อง

13/2/2553 8:09

Tip Computer > มารูจักเสาWirelessกันดีกวา [Engine by iGetWeb...

2 of 8

http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=286547

กุมารทอง
ฝากรูป
ศูนยพระเครื่อง

1.0
7.0
28.0

โปรโมทเว็บ
รวม Forward Mail ดีๆ

07
15
21

Agel
รายไดพิเศษ
เลนเกมสทําอาหาร
รายไดจากงานฝมือ

Omni Type
Point to Multi-Point

ลูกปด
รายไดพิเศษ
เรียนกฎหมาย
พระเครื่อง

เสาอากาศแบบรอบทิศทาง (Omni Type) ใชสําหรับเชื่อมตอ ระบบเครือขายไรสายภายนอกอาคาร แบบ Point to Multi-Point เหมาะสํา หรับ
การกระจายสัญญาณรอบทิศทาง หรือการทําจุดกระจายสัญญาณไรสายสาธารณะ (Wi-Fi Hot Spot)

ขาวพระเครื่อง
มีด

ภาพตัว อยา งการกระจายสัญญาณของเสาแบบ Omni Type รุน LAXO-AN-GP09

รับ COPY CD
งาน Quilting สวยๆ
ladynaka

Omni Type Condition

โปรโมทเว็บ
รวมเว็บ Hit
- ทั้ง 5 ตึกอยูในบริเวณเดียวกัน
- ติดตั้งเสาสงสัญญาณบนยอดตึก
กลาง และเสารับสัญญาณบน
ยอดตึก อื่นๆ
- ตึก กลาง สูงเทาตึก 1 และ 4
- ตึก 2 และ 3 ความสูงเทานั้น
- เสา Omni จะกระจายสัญญาณ
ไดรอบทิศทางในแนวระนาบ
(Horizontal)
- แตในแนวดิ่ง (Vertical) ตึกที่จะ
รับสัญญาณไดตอ งมีความสูง
ในระดับเดียวกัน

โปรโมทเว็บไซต
โปรโมทเว็บ
โปรโมทเว็บ

Sponser

Connectionn Tip

ควรเลือกเสาที่มีมุมกวาดที่สามารถ
ครอบคลุมไดทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอน จุดศูนยกลางของการ
ครอบคลุม ควรเปนพื้นที่ที่รับ
สงขอมูลมากที่สุด(เชนอาคารหลัก)
อยางไรก็ดี หากการรับสงขอมูล
ไมมาก การกํา หนดจุดศูนยกลาง
ตามตํา แหนงภูมิศาสตรของตึก
ก็ทํา ไดเชนกันนี้

ที่มา: www.tactio.co.th

Panel Type
Point to Point
เสาอากาศแบบทิศทาง (Panel Type) ใชสําหรับเชื่อมตอ ระบบเครือ ขายไรสายภายนอกอาคาร แบบ Point to Multi-Point เหมาะสําหรับการ
เชื่อ มตอ ระหวา งอาคารที่ตั้งกระจายตัวอยูในบริเวณเดียวกันแตะระยะทางไมหา งกันมากนัก และตองการควบคุมทิศทาง
ของสัญญาณไรสาย
WoW~WEB!
ประกอบคอมบนเว็บ กันดี
กวา

ภาพตัว อยา งการกระจายสัญญาณของเสาแบบ Panel Type รุน LAXO-AN-PG09

มาทําหนาใหเปน Elf กันดี
กวา ตอ นรับคริสมาส
อยากรูความรูสึก ของนาง
เอกเวลาโดนตบไหม
มาตรวจสอบอุปกรณ
Kingston ดูว าของแทเปลา

13/2/2553 8:09

Tip Computer > มารูจักเสาWirelessกันดีกวา [Engine by iGetWeb...

3 of 8

http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=286547

ทดสอบความเร็วเน็ต ตอ ง
ยกใหเคา เลย

Panel Type Condition

มาลองวาดรูปใหเตนบนเว็บ
ดู
ใจไมก ลา จริง อยาเขา มาดู
เลยดีก วา

- ทั้ง 5 ตึก อยูในบริเวณเดียวกัน
- ติดตั้งเสาสงสัญญาณบนยอดตึก
กลาง และเสารับสัญญาณบน
ยอดตึกอื่นๆ
- ตึก กลาง สูงเทาตึก 1,3,4
- ตึก 2 เตี้ยกวาตึกอื่น
- เสา Panel จะกระจายสัญญาณ
ไดความกวา งที่ไมมากนัก ในแนว
ระนาบ(Horizontal)
- กระจายสัญญาณไดความกวาง
ระดับที่เทา กันในแนวดิ่ง (Vertical)

หยุดทํา รายประเทศไทย
ทดสอบวา คุณพิม พภาษา
อังกฤษเร็ว แคไหน
ทําเว็บไซดแ ปบเดียวเสร็จ
บนเว็บ!
มาแตง(ลอ)รถบนเว็บกัน
เว็บแตงปนM4 สํา หรับคน
ชอบBB gun
พี่ไกเขาทํา ทุก อยา ง ตามที่
สั่งจริงๆ
คณิตศาสตรและการ
คํานวณตอ งยกใหเคา
แลว การคนหาสถานที่ตาง
ก็ไมใชเรื่อ งยาก
มาเลนเกมสกีตารบนเว็บ
กัน
เว็บสนุก เกมขํา ๆ "ผจญดง
นรก"
ทําหนาตัวเองใหเปน
การตูน

Connectionn Tip

เว็บแปลงไฟลภาพ.png
เปนไฟล(.ico)
พิจารณาตามมุมกวาดทั้งแนวตั้ง
และแนวนอนแลว อาจจะมีเสา
หลายรุนหลายแบบใหเลือ ก
ปจจัยในการเลือ กเสาที่จะใชงาน
ก็คือ เรื่องความเหมาะสมในการ
ติดตั้ง เชน ความสวยงามของ
สถานที่ หรือขนาดของเสากับ
พื้นที่ติดตั้ง

Tip Free
เช็คราคาอุปกรณ
คอมพิว เตอร
ดูทีว ีผา นเน็ต
รวมEMOสํา หรับ MSN ที่
เดียวเลย
สอนซอมคอมฟรี!!
Download Icon!
(^o^)สัญลักษณ นารัก
มากมาย

ที่มา: www.tactio.co.th

โปรแกรมฟรีแ บบพกพา
ทดสอบCODE HTML
พวกกุญแจHi5
โคดRadioOnline
โคดสีแ ตงHi5
Animationชุด9
Animationชุด8
Animationชุด7
Animationชุด6
Animationชุด5

Sector Type
Point to Multi-Point
เสาอากาศแบบทิศทาง ( Sector Type) ใชสํา หรับเชื่อ มตอระบบเครือขา ยไรสายภายนอกอาคาร แบบ Point to Multi-Point และตอ ง
การควบคุม ทิศทางสัญญาณในแนวระนาบ เหมาะสําหรับการเชื่อ มตออาคารที่ก ระจายตัวอยูในบริเวณเดียวกัน
และอาคารสวนใหญม ีความสูงใกลเคียงกัน
ภาพตัว อยา งการกระจายสัญญาณของเสาแบบ Sector Type รุน LAXO-AN-SC12

Animationชุด4
Animationชุด3
Animationชุด2
Animationชุด1
Displayชุด1
Emotionชุด8
Emotionชุด7

Download !
โปรแกรมจัดการบัญชีราย
รับ รายจา ย ป 2553
ตกแตงหองอยา งมืออาชีพ
ดวย Sweet Home 3D
cFosSpeed 4.51
โปรแกรมเพิ่มความเร็ว อิน
เทอรเน็ต
คนหาและทดสอบ Wi-Fi
รอบตัวคุณดวย WirelessMon
WavePad โปรแกรมตัด
เพลง MP3 เปน Ringtone
โหลดคลิปงายๆ กับ
YouTube Downloader 2.1

13/2/2553 8:09

Tip Computer > มารูจักเสาWirelessกันดีกวา [Engine by iGetWeb...

4 of 8

http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=286547

โปรแกรมวัดความรอนซีพ ียู
พรอมความเร็วพัดลม

Sector Type Condition

โปรแกรมแอบดู Webcam
ของคนอื่น
Hiren BootCD 9.8 ซีดีซอ
ฟแวรสํา หรับซอมคอมพ

- ทั้ง 5 ตึก อยูในบริเวณเดียวกัน
- ติดตั้งเสาสงสัญญาณบนยอดตึก
กลาง และเสารับสัญญาณบน
ยอดตึกอื่นๆ
- ตึก กลาง สูงเทา ตึก 1,3,4
- ตึก 2 เตี้ยกวา ตึก อื่น
- เสา Sector จะกระจายสัญญาณ
ในแนวระนาบ (Horizontal) ได
ความกวา งมากกวาเสา Panel
- แตมีระยะการกระจายสัญญาณ
ในแนวดิ่ง (Vertical) นอยกวา เสา
Panel

Orbit Downloader ดูด
ทุกอยางบนเน็ต
Active Desktop Calendar
ปฏิทินสวยๆ บนหนาจอ
เปลี่ยนหนา จอwindowsให
เปนแบบ 3 มิติ
วอลเปเปอร HI-Def สุด
สวย
Norton AntiVirus 2009
แอนตี้ไวรัสสุดเจง
ฆา ไวรัส MSN ดวย MSN
Virus Cleaner
AVG Anti-Virus Free 8.0

Tip Hi5
คลิก ขวาเซฟรูปจาก hi5
ไมได
How to hack hi5
Connectionn Tip

โคดเขียนขอ ความ บนภาพ
ฟอนตไทยสวยๆ

เกณฑขยายของเสาในทิศทาง
ตา งๆ
ไมเทา กัน โดยจะแปรไปตาม
รูปกราฟที่แ สดงเกณฑขยาย
ของเสา
ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ซึ่ง
จะ
เห็นไดว า เกณฑขยายสูงสุด
สว นใหญจะอยูดา นหนาของ
เสา
และเกณฑขยายจะลดลงเมื่อ
เปา หมายไมไดอ ยูในตําแหนง
หนา เสา

ดูรูป hi5 ไมตองAdd
แตงหัวขอใน Hi5 ดิ
แตง ICON ใน hi5
อยากเกง Hi5อา นกอน
มาใสปก ใน Hi5 กัน
Hi5 ดารา มีรูปใหดูดวย
ใสเพลงโปรดลง Hi5
เปลี่ยน Skin Hi5 กัน
มาเปลี่ยน Background
สวยๆ แบบไมซ้ําใคร
มาเปลี่ยนรูปmouseใน Hi5
กันดีกวา

ที่มา: www.tactio.co.th

hi5 ดารา นัก รอง

Tip Windows
นามสกุลไฟลไหนใช
Programอะไรเปด
ยอ นรอยประวัติความเปน
มาของ Google

Grid Type
Point to Point
เสาอากาศแบบทิศทาง (Grid Type) ใชสําหรับเชื่อมตอ ระบบเครือ ขายไรสายภายนอกอาคาร แบบ Point to Point เหมาะสํา หรับการเชื่อ ม
ตอ ระบบเครือขายไรสายจากอาคารสูอาคารและตองการควบคุมทิศทางของสัญญาณ
ภาพตัว อยา งการกระจายสัญญาณของเสาแบบ Grid Type รุน LAXO-AN-CO12

ทําไงดีสงไฟลทาง MSN
ไมได
ความลับของ Pinball

Grid Type Condition

ความลับของ
Minesweeper
แกปญหาดว ย Reinstall
windows XP
ชื่อไฟลเปนสีน้ําเงิน(ผล
จากการทํา Compress NTFS
File)
วิธีตรวจสอบวามี spy หรือ
ใครแอบติดตอเครื่อ งคุณอยู
หรือ เปลา
วิธีทํา Multi Boot ใช
Windows หลายตัวในเครื่อ ง
เดียวกัน

- ทั้ง 5 ตึก อยูในบริเวณเดียวกัน
- ติดตั้งเสาสงสัญญาณบนยอดตึก
กลาง และเสารับสัญญาณบน
ยอดตึกอื่นๆ
- ตึก กลาง สูงเทาตึก A,B,D
- ตึก C เตี้ยกวา ตึก อื่น
- เสา Grid จะกระจายสัญญาณ
แบบจํากัดพื้นที่ที่สัญญาณทั้งในแนว
ระนาบ (Horizontal) และในแนวดิ่ง
(Vertical)
- เหมาะสํา หรับการเชื่อ มตอสัญญาณ
แบบจุดตอจุด โดยปองกันสัญญาณ
ไรสายกระจายไปดานหลัง

Bluescreen คืออะไร
20 สุดยอด วิธีแกปญหา
กวนใจชาว Windows
วิธีทํา Ghost ไฟลอ ิมเมจ
สรุปคียลัด WindowsXP
ยอ นเวลานะ System
Restore
รีว ิวระบบปฏิบัติก าร
Windows Vista
IE8 beta
วิธีตรวจเช็คฮารดดิกส

13/2/2553 8:09

Tip Computer > มารูจักเสาWirelessกันดีกวา [Engine by iGetWeb...

5 of 8

http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=286547

Direct X คือ อะไร
Shutdownใหเร็วสะใจ

Connectionn Tip

วิธีการปรับแตง Windows
XP ใหเร็ว สะใจ
วิธีDefragเพื่อ จัดขอมูล

เพื่อใหได พื้นที่ครอบคลุมที่ตอ ง
การ
ไมจํา เปนตอ งมีจุดกลางจุดเดียว
แตสามารถแบงพื้นที่ครอบคลุม
เปนสวนๆแลว ใชชุดอุปกรณให
เหมาะสมเพื่อใหดูแ ลระบบ
ไดงายขึ้น
เชน
การเชื่อ มตอ
อาคาร
ดานหนา และดานหลังสามารถใช
เสาgridสองชุดแทน Omni

ทําความสะอาดwindowsดี
กวา
วิธีงา ยๆเพิ่มความเร็ว
windows
เทคนิคที่นา สนใจบน
Windows ตอนที่ 1
วิธีFormat windows
วิธีลง windowsXP

Tip Notebook

ที่มา: www.tactio.co.th

Windows Vista รุน 32 Bit
และ 64 Bit แตกตา งอยางไร
7 วิธี เพิ่ม ความเร็วงายๆให
แก Notebook สุดรัก (ตอนที่
2)
7 วิธี เพิ่ม ความเร็วงายๆให
แก Notebook สุดรัก (ตอนที่
1)
Battery Notebook

Yagi Type
Point to Multi-Point
เสาอากาศแบบทิศทาง (Yagi Type) ใชสํา หรับเชื่อ มตอระบบเครือขายไรสายภายนอกอาคาร แบบ Point to Point เหมาะสําหรับการใชงาน
กับ Client ที่ตอ งการเชื่อมตอกับ Access Point ในระยะไกลโดยเนนการกระจายสัญญาณเปนเสนตรง
ภาพตัว อยา งการกระจายสัญญาณของเสาแบบ Yagi Type รุน LAXO-AN-YG07

เพิ่มสัญญาณWireless
!!สุดยอดมากๆ
ใครบอกเลนคอมในรถไม
ได?

Yagi Type Condition

มาลาง Windows ให
สะอาดกันดีกวา

- ทั้ง 5 ตึก อยูในบริเวณเดียวกัน
- ติดตั้งเสาสงสัญญาณบนยอดตึก
กลาง และเสารับสัญญาณบน
ยอดตึกอื่นๆ
- ตึก กลาง สูงเทา ตึก A,B,D
- ตึก C เตี้ยกวาตึกอื่น
- เสา Yagi จะกระจายสัญญาณ
แบบจํากัดพื้นที่ที่สัญญาณทั้งใน
แนว
ระนาบ (Horizontal) และในแนว
ดิ่ง
(Vertical)
- เหมาะสํา หรับการเชื่อมตอ
สัญญาณ
แบบจุดตอจุด

ถึงเวลา Macbook
ประหยัดไฟกัน
ใชโนตบุคให ประหยัด
พลังงาน ภาคสุดทาย
ใชโนตบุคให ประหยัด
พลังงาน ภาค3
ใชโนตบุคให ประหยัด
พลังงาน ภาค2
ใชโนตบุคให ประหยัด
พลังงาน ภาค1
รูจัก โนตบุค มากกวาเดิม
กอนซื้อ
วิธีตรวจสอบโนตบุค กอน
ตัดสินใจซื้อ
วิธีเลือ กดูโนตบุค กอน
ตัดสินใจซื้อ
5 ขั้นตอนทํา ความสะอาด
Notebook
มาทําความสะอาดจอ
LCDกัน
Laptop Alarm :: ปองกัน
ขโมยโนตบุค

Connectionn Tip

10 อุปกรณnotebookที่นา
สนใจมาก

เพื่อความสวยงาม เสาทุกรูป
แบบ
สามารถพนสีใหก ลมกลืน กับ
ตัวอาคารได
แตมีขอแนะนํา
คือ
ควรติดตั้งและทดลองใชจนมั่น
ใจวาเสานั้นๆทํา งานไดเปน
อยางดี
แลว คอ ยพนสี เพราะการพนสี
จะ
ทําใหหมดการรับประกันสินคา
และควรใชวิธีก ารพนสีบางๆ
แทนการทาสี

เรื่อ งนารูเกียวกับแบตเตอร
รี่
วิธีชารจแบตเตอรี่อ ยางถูก
ตอง
เคล็ดไมลับสํา หรับ
Notebook
การเสียบปลั๊ก อยา งถูก วิธี
วิธีงา ยๆยืดเวลาการใชงาน
เพิ่มความเร็ว ดว ยการ
Update
ที่มา: www.tactio.co.th
Tip Programs
Daemon tool จําลองไดร
CD โปรแกรมที่จํา เปนตอ งรูจัก
โหลดมา youtube มาเปน
ไฟล .flv อยากแปลงเปน .avi
หรือ .mpg
เร็ว เบา ตอ ง Theworld
เว็บบราวเซอรที่คุณตองบอก
ตอ
ควบคุม เครื่อ งระยะไกล

ShareThis

บทความที่เกี่ยวขอ ง
นามสกุลไฟลไหนใชProgramอะไรเปด
iPad คือ อะไร?

13/2/2553 8:09

Tip Computer > มารูจักเสาWirelessกันดีกวา [Engine by iGetWeb...

6 of 8

โปรแกรมลดขนาดไฟล
ภาพงา ยแคปลายนิ้ว
Active Partition Recovery
(โปรแกรมกู Partition)
เปลี่ยนคอมพใหเร็วเหมือ น
ใหมดว ย Registry Repair
BusinessCards MX ทํา
นามบัตรงา ยนิดเดียว
ตัดตอวีดีโออยางมือ อาชีพ
ดวย sony vegas
โปรแกรมฝก ลง windows

http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=286547

ยอ นรอยประวัติความเปนมาของ Google
QWERTY คือ อะไรกัน?
Review Kaspersky Internet Security 2010
ตกแตงหองอยา งมืออาชีพ ดว ย Sweet Home 3D
ขอมูลและบทวิจารณ bitdefender antivirus 2008
ขอมูลและบทวิจารณ Kaspersky antivirus 2008
ทําไงดีสงไฟลทาง MSN ไมได
iPhone 3Gs เครื่อ งใหม หรือ แค ชื่อ ใหม?

XP
โหลดเพลงจาก imeem
แบง ไดรฟ Vista ดวย
Shrink Volume

ความคิดเห็นที่ 1
เยี่ยมมากครับ

Backup ไดรฟเวอร...งาย
แสนงา ย ดว ย DriverMax

ขอความ :

KickYouTube l เทคนิค
โหลดวิดีโอจากYoutubeงา ย
เกินคาด!

พระเครื่อ ง http://wwww.itti-patihan.com/
ลิงค : http://wwww.itti-patihan.com/

มากูขอ มูลกันดีก วา Easy
Recovery
แปลงคาเงิน สกุลตา งๆ

24/11/2009 12:41

ผูตอบ : พระเครื่อ ง
ความคิดเห็นที่ 2

24/11/2009 12:43

VMware ระบบไหนก็ลอง
เลนไดงาย

เยี่ยมมากครับ

ถามไดตอบได จากNectec
ดีมากๆ

ขอความ :
พระเครื่อ ง

Google Chrome เบรา
วเซอร สายพันธใหม

http://www.itti-patihan.com/
ลิงค : http://www.itti-patihan.com/

Folder Guard อยา มาแอบ
ดูไฟลนะ

ผูตอบ : 111

Flash Slideshow Maker
ทํางายนิดเดียว
BitDefender ปองกันไวรัส
สุดชีวิต

แสดงความคิด เห็น

10โปรแกรมใหมสําหรับคน
รัก iPhone
Font size

NoCut ตัดยังไงก็ไมขาด
เปดเว็บทันใจไปกับ Safari
ตัดตอวีดีโองายๆ ดว ย
Windows Movie Maker
Flash Capture ::
เก็บFlashงายดาย
เติมเต็มจิตตนาการดวย
SketchUp 6
Namo ลืมไปเลยวา สราง
เว็บไมเปน

Tip Computer
iPad คือ อะไร?

ชื่อ :

*

สถานะ :

จุดกํา เนิดของ กูเกิ้ล (The
birth of Google)

ลิงค :

QWERTY คือ อะไรกัน?

อีเมล :

5 เหตุการณเดนไอทีไทยป
52
ประมวลสถานการณและ
แนวโนมภัยเทคโนโลยี ป
2553

รหัสยืนยัน :

*

หมายเหตุ : กรุณากรอกขอมูลที่มี * ทุกชอง

เขาใจเด็กไอที เสริม ภูมิ
ตานทานภัยเทคโนโลยี
10 เทรนดไอทีป 2010
วิธี ตรวจสอบ Ram
Kingston
ระวัง Flash drive
Kingston ปลอม!!
X86 กับ X64 มันคือเลข
อะไรกัน
XPphone มือ ถือ ตัว จริง
ของคนชอบ Windows XP
iPhone 3Gs เครื่อ งใหม
หรือ แค ชื่อ ใหม?
มือถือหาย ก็สามารถ
ติดตามไดดว ย GPS
GPS คืออะไร ?
EDGE คืออะไร ?
Aircard คืออะไร ?

13/2/2553 8:09

Tip Computer > มารูจักเสาWirelessกันดีกวา [Engine by iGetWeb...

7 of 8

http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=286547

HSPA เทคโนโลยีไรสาย
สําหรับอนาคต
ขอเท็จจริงของการ
(Overclock)
วิ ธีการปอ งกันคลิปหลุด
แบบไดผล 100%
วิธีการตอ อินเตอรเน็ตผาน
มือถือแบบงา ยๆ
เคล็ดลับการใช Google
Translate ใหมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด
PSP VS Ipod touch VS
NDS Lite
USB Flash Memory Drive
คืออะไร?
Data card มีแ บบไหนบาง
นะ?
USB คือ อะไร ?
PCI express คือ อะไร
ความรูเกี่ยวกับ DIGITAL
CAMERA
วิธีเก็บขอ มูล Digital
Images
เทคโนโลยีจอภาพแบบ
CRT
Bing คือ อะไร?
QR Code คืออะไร?
GPRS คือ อะไร ?
Google เพิ่ม เมนูใหมให
ฉลาดคนยิ่งขึ้น
สําหรับคนที่คิดจะซื้อ i
Phone 3G
ขาวดีของคนใช Nvidia
ปลัก ไฟใครวาไมสําคัญ
มีอะไรใหมใน Windows 7
iphone 3G มันคือ อะไร

Tip Virus
Review Kaspersky
Internet Security 2010
ขอมูลและบทวิจารณ
bitdefender antivirus 2008
ขอมูลและบทวิจารณ
Kaspersky antivirus 2008
ขอมูลและบทวิจารณเกี่ยว
กับ Norton antivirus 2007
ความหมายของชื่อ ไวรัส
mean of virus name
Top 10 antivirus 2009
(10 อันดับสุดยอดโปรแกรม
ปองกันไวรัสป 2009)
5 วิธี แกไขปญหาเกี่ยวกับ
Virus MSN
W32.Conficker.C
W32.IRCBot.AJY
http://myspc.net/ สงไว
รสมาอีก แวว
กําจัด Auto run .vbs ตาย
ซะแก
18อาการคอมปว ย
Surabaya Virus
ระวังหลอกลวงผาน
โทรศัพทมือ ถือ
ระวังหลอกใหโอนเงิน
กด Ctrl+Alt +Del ดู Task
Manager ไมได
W32.MSN.Worm

Radio Online
88 Wave FM
89 Chill FM
90 Balance FM

13/2/2553 8:09

Tip Computer > มารูจักเสาWirelessกันดีกวา [Engine by iGetWeb...

8 of 8

http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=286547

90.5 nation radio
91.5 Hot Wave
93 Cool Fahrenheit
94 EFM
94.5 ลูก ทุงเอฟเอ็ม
95 ลูกทุงมหานคร
95.5 Virgin Hitz
96.5 คลื่นความคิด
97.5 Seed FM
98.5 Good FM
99 Sport Radio
100.5 สถานีขา ว
101.5 วิทยุจุฬาฯ
102.0 คลื่นคนทํางาน
102.5 Get FM
103 fm max
103.5 FM One
104.5 Fat Radio
106 วิทยุครอบครัว ขาว
106.5 Green Wave
107 MET FM
OK HOT
OK LOVE
OK ลูกทุง
Radio In Thailand
หนาแรก

บทความ

เว็บบอรด

By G o o A B . N e t.
Copyright 2005-2009 All rights reserved.

13/2/2553 8:09