You are on page 1of 3

สราง Outdoor Wi-Fi Hotspot - สรางความอิสระใหกับ

ผูใชงาน

อุปกรณที่ตองใชมีอะไรบาง

หมายถึงการสรางเครือขาย
คอมพิวเตอรแบบไรสาย (wireless LAN) ซึ่งอยูบนมาตรฐาน
802.11 ณ จุดที่ตองการใหบริการที่อยูภายนอกอาคาร

Outdoor

Wi-Fi

Hotspot

ผูนําดานเครือขายไรสายจากประเทศ
เยอรมันนี ขอเสนอทางเลือกใหมในการสราง outdoor wi-fi
hotspot ดวย Outdoor Wireless LAN Solution
Tactio

Corporation

ใครบางที่ควรมี outdoor wi-fi hotspot
หนวยงานที่ตองการใหบริการ internet ไรสายในพื้นที่ภาคสนาม
หรือกลางแจง เชน หนาอาคารเรียน สระวายน้ําในโรงแรม หรือราน
กาแฟที่เปนลักษณะกาแฟกลางสวน เปนตน

ใชเสา Outdoor รวมกับ Outdoor Access Point
• LAXO-AN-GP09 เสาอากาศ Omni-Type กําลังสง 9 dBi
• LAXO-CB-NM2NM-1M สาย Low Loss Cable ยาว 1เมตร
• LAXO-SRG ตัวปองกันฟาผา

• LAXO-AP54-01WP ตัวกระจายสัญญาณ แบบภายนอกอาคาร

ทําไมตองใช outdoor wi-fi hotspot
การใชงาน internet ไมไดจํากัดอยูแตในหองทํางานอีกตอไป จะดี
แคไหนถาเราสามารถใช internet ไดทุกที่ ไมวาจะภายในหรือ
ภายนอกอาคาร

งบประมาณ
• คาอุปกรณเบื้องตน 15,800 บาท (ตามรายการที่แนะนํา)
• คาอุปกรณเน็ตเวิรคอื่นๆ คาติดตั้งและบริการหลังการขายแลวแต
ผูใหบริการ

สราง outdoor wi-fi hotspot ไดอยางไร
ติดตั้งอุปกรณ Outdoor Wireless LAN ในพื้นที่ที่ตองการ
ใหบริการ

สิ่งที่ควรพิจารณาในการสราง outdoor wi-fi hotspot
• ความเร็วในการรับสงขอมูล สูงสุด 54 Mbps ตามมาตรฐาน

Outdoor wi-fi hotspot

ดีอยางไร

• ติดตั้งงาย ใชเวลานอย
• สะดวก สบายตอการใชงาน
• ดูแลรักษางายกวา เมื่อใชอุปกรณแบบภายนอกอาคารทั้งชุด
• งายตอการออกแบบและขยายระบบ
ตัวอยางการติดตั้งระบบ
โรงแรมมีสระวายน้ําพื้นที่ 100 ตารางเมตร ตองการใหบริการ
internet แบบไรสายแกลูกคา ณ บริเวณรอบๆ สระวายน้ํา
วิธีแกปญหา
ติดตั้งอุปกรณเน็ตเวิรคไรสายแบบภายนอกอาคาร ประกอบดวยเสา
อากาศแบบภายนอกอาคาร (outdoor antenna) อุปกรณกระจาย
สัญญาณแบบภายนอกอาคาร (outdoor access point) เพื่อ
กระจายสัญญาณในพื้นที่ที่ตองการ

802.11g

• ความปลอดภัยของขอมูล หากขอมูลมีความสําคัญสูงควรมีระบบ
รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม
• อุปกรณเสาและตัวกระจายสัญญาณสามารถสงไปไดไกลมาก
(300 เมตร ถึง 3 กิโลเมตรเปนตน) แตผูใชบริการเชน notebook
สามารถสงสัญญาณไดไมไกล (โดยทั่วไปไมเกิน 50 เมตร) ดังนั้น
ระยะการใชงานจริงจึงขึ้นอยูกับความสามารถของผูใชบริการ
• สามารถเพิ่มความสามารถของ notebook ไดโดยเพิ่มเสาอากาศ
ที่มีกําลังสงที่สูงขึ้น โดยใช LAXO-US54 (USB Wireless
Adapter ซึ่งมาพรอมเสา 8 dBi) สามารถเพิ่มระยะทางได 30
ถึง 200 เมตร
___________________________________
นําเขาและจัดจําหนายอยางเปนทางการโดย บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จํากัด
49/6 ซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2247-9898 แฟกซ 0-2245-1166 http://www.optimus.co.th

สรางเน็ตเวิรคระหวางอาคารไมใชเรื่องยากอีกตอไป
เน็ตเวิรคไรสายระยะไกล คือการสรางเครือขายเชื่อมตอจุดตางๆ
ที่อยูไกลกันเกินกวาความสามารถของการเดินสาย LAN ตามปกติ
โดยใชวิธีสงสัญญาณผานเสาอากาศแทน

วิธีแกปญหา
ติดตั้งเสาอากาศแบบภายนอกอาคาร ทั้ง 2 อาคาร เพื่อเชื่อม
สัญญาณระหวางอาคารดวยเน็ตเวิรคไรสายระยะไกล
อุปกรณที่ตองใชมีอะไรบาง

ผูนําดานเครือขายไรสายจากประเทศ
เยอรมันนี ขอเสนอแนวคิดใหมในการสรางเน็ตเวิรคระยะไกล ดวย
Outdoor Wireless LAN Solution หรือ เน็ตเวิรคไรสาย
ระยะไกล
Tactio

Corporation

ใครบางที่ควรใชเน็ตเวิรคไรสายระยะไกล
หนวยงานที่มีหลายอาคารกระจายอยูในพื้นที่มีระบบเน็ตเวิรค
แยกกันในแตละอาคาร ไมสามารถเชื่อมตอกับอาคารอื่นๆ ได
ทําไมตองใชเน็ตเวิรคไรสายระยะไกล
ตองการเชื่อมตอทุกอาคารใหเปนเน็ตเวิรคเดียว แตไมสามารถทําได
ดวยการเดินสายตามปกติเนื่องจากขอจํากัดตางๆ เชน ระยะ
ระหวางอาคารไกลกันเกินกวา 100 เมตร หรือมีสิ่งกีดขวางทาง
กายภาพ เชน ถนน สวนสาธารณะ ลําคลอง หรือตนไม เปนตน
สรางเน็ตเวิรคไรสายระยะไกลไดอยางไร
ติดตั้งอุปกรณ Outdoor Wireless LAN ในทุกอาคารที่ตองการ
เชื่อมตอ เพื่อใหทุกอาคารสามารถเชื่อมตอกันกลายเปนเน็ตเวิรค
เดียว
เน็ตเวิรคไรสายระยะไกลดีกวาอยางไร
• ติดตั้งงาย ใชเวลานอย
• ประหยัดตนทุน เมื่อเทียบกับการเดินสาย และประหยัดมากขึ้น
เมื่อจํานวนจุดเชื่อมตอมากขึ้น
• ดูแลรักษางายกวา
• งายตอการออกแบบและขยายระบบ
ตัวอยางการติดตั้งระบบ
โรงเรียน มี 2 อาคารเรียน รับสัญญาณอินเตอรเน็ตผาน ADSL แต
สามารถใชงานไดภายในอาคารเดียว ในขณะที่อาคารเรียนที่ 2 ไม
สามารถใชงานอินเตอรเน็ตได เนื่องจากอาคารอยูหางออกไป 300
เมตรซึ่งไกลเกินกวาจะเดินสาย LAN ตามปกติได

กรณีใชเสา Outdoor รวมกับ Outdoor Access Point
• LAXO-AN-YG07 เสาอากาศ Yagi-Type กําลังสง 7 dBi
• LAXO-CB-NM2NM-3M สาย Low Loss Cable ยาว 1เมตร
• LAXO-SRG ตัวปองกันฟาผา

• LAXO-AP54-01WP ตัวกระจายสัญญาณ แบบภายนอกอาคาร
ใชอุปกรณที่แนะนํานี้ 2 ชุด ติดตั้งอาคารละ 1 ชุด
ขอดี : สามารถเลือกจุดติดตั้งไดอิสระและยืดหยุนกวา
งบประมาณ
• คาอุปกรณเบื้องตน 28,800 บาท (ตามรายการที่แนะนํา)
• คาอุปกรณเน็ตเวิรคอื่นๆ คาติดตั้งและบริการหลังการขายแลวแต
ผูใหบริการ
สิ่งที่ควรพิจารณาหากตองการสรางเน็ตเวิรค ไรสายระยะไกล
• ความเร็วในการรับสงขอมูล สูงสุด 54 Mbps ตามมาตรฐาน
802.11g

• ความปลอดภัยของขอมูล หากขอมูลมีความสําคัญสูงควรมีระบบ
รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม
• ความเสถียรของระบบ อาจถูกรบกวนจากปจจัยภายนอก เชน
คลื่นไมโครเวฟ หรือสิ่งกีดขวาง
• ระหวางอาคารตองไมมีสิ่งกีดขวางใดๆ โดยเด็ดขาด เนื่องจากมี
ผลตอการสงสัญญาณโดยตรง

นําเขาและจัดจําหนายอยางเปนทางการโดย บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จํากัด
49/6 ซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2247-9898 แฟกซ 0-2245-1166 http://www.optimus.co.th

สรางเน็ตเวิรคระหวางอาคารไมใชเรื่องยากอีกตอไป
เน็ตเวิรคไรสายระยะไกล คือการสรางเครือขายเชื่อมตอจุดตางๆ
ที่อยูไกลกันเกินกวาความสามารถของการเดินสาย LAN ตามปกติ
โดยใชวิธีสงสัญญาณผานเสาอากาศแทน

วิธีแกปญหา
ติดตั้งเสาอากาศแบบภายนอกอาคาร ทั้ง 2 อาคาร เพื่อเชื่อม
สัญญาณระหวางอาคารดวยเน็ตเวิรคไรสายระยะไกล
อุปกรณที่ตองใชมีอะไรบาง

ผูนําดานเครือขายไรสายจากประเทศ
เยอรมันนี ขอเสนอแนวคิดใหมในการสรางเน็ตเวิรคระยะไกล ดวย
Outdoor Wireless LAN Solution หรือ เน็ตเวิรคไรสาย
ระยะไกล
Tactio

Corporation

ใครบางที่ควรใชเน็ตเวิรคไรสายระยะไกล
หนวยงานที่มีหลายอาคารกระจายอยูในพื้นที่มีระบบเน็ตเวิรค
แยกกันในแตละอาคาร ไมสามารถเชื่อมตอกับอาคารอื่นๆ ได
ทําไมตองใชเน็ตเวิรคไรสายระยะไกล
ตองการเชื่อมตอทุกอาคารใหเปนเน็ตเวิรคเดียว แตไมสามารถทําได
ดวยการเดินสายตามปกติเนื่องจากขอจํากัดตางๆ เชน ระยะ
ระหวางอาคารไกลกันเกินกวา 100 เมตร หรือมีสิ่งกีดขวางทาง
กายภาพ เชน ถนน สวนสาธารณะ ลําคลอง หรือตนไม เปนตน
สรางเน็ตเวิรคไรสายระยะไกลไดอยางไร
ติดตั้งอุปกรณ Outdoor Wireless LAN ในทุกอาคารที่ตองการ
เชื่อมตอ เพื่อใหทุกอาคารสามารถเชื่อมตอกันกลายเปนเน็ตเวิรค
เดียว
เน็ตเวิรคไรสายระยะไกลดีกวาอยางไร
• ติดตั้งงาย ใชเวลานอย
• ประหยัดตนทุน เมื่อเทียบกับการเดินสาย และประหยัดมากขึ้น
เมื่อจํานวนจุดเชื่อมตอมากขึ้น
• ดูแลรักษางายกวา
• งายตอการออกแบบและขยายระบบ
ตัวอยางการติดตั้งระบบ
โรงเรียน มี 2 อาคารเรียน รับสัญญาณอินเตอรเน็ตผาน ADSL แต
สามารถใชงานไดภายในอาคารเดียว ในขณะที่อาคารเรียนที่ 2 ไม
สามารถใชงานอินเตอรเน็ตได เนื่องจากอาคารอยูหางออกไป 300
เมตรซึ่งไกลเกินกวาจะเดินสาย LAN ตามปกติได

กรณีใชเสา Outdoor รวมกับ Indoor Access Point
• LAXO-AN-YG07 เสาอากาศ Yagi-Type กําลังสง 7 dBi
• LAXO-CB-NM2NM-3M สาย Low Loss Cable ยาว 3 เมตร
• LAXO-AD-NF2SMR ตัวแปลงหัวตอจาก N-Type เปน SMA-Type

• GW-AP54SP-P อุปกรณกระจายสัญญาณ แบบใชภายในอาคาร
ใชอุปกรณที่แนะนํานี้ 2 ชุด ติดตั้งอาคารละ 1 ชุด
งบประมาณ
• คาอุปกรณเบื้องตน 12,200 บาท (ตามรายการที่แนะนํา)
• คาอุปกรณเน็ตเวิรคอื่นๆ คาติดตั้งและบริการหลังการขายแลวแต
ผูใหบริการ
สิ่งที่ควรพิจารณาหากตองการสรางเน็ตเวิรค ไรสายระยะไกล
• ความเร็วในการรับสงขอมูล สูงสุด 54 Mbps ตามมาตรฐาน
802.11g

• ความปลอดภัยของขอมูล หากขอมูลมีความสําคัญสูงควรมีระบบ
รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม
• ความเสถียรของระบบ อาจถูกรบกวนจากปจจัยภายนอก เชน
คลื่นไมโครเวฟ หรือสิ่งกีดขวาง
• ระหวางอาคารตองไมมีสิ่งกีดขวางใดๆ โดยเด็ดขาด เนื่องจากมี
ผลตอการสงสัญญาณโดยตรง
___________________________________
นําเขาและจัดจําหนายอยางเปนทางการโดย บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จํากัด
49/6 ซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2247-9898 แฟกซ 0-2245-1166 http://www.optimus.co.th