tlrih Blnh f)inh, Vi,t Nam

DU' an

Ca~nU'oc va Va sinh

http://duancapnuocvavesinh.wordpress.com

Tri~n lam: 3 ma hlnh tal tinh Blnh Djnh
nghien CLPU Dl)' an cho thay rang rae thai do th] cua tlnh Blnh Dinh chiern 6,0% rae phan huy sinh hoc. De thong tin cho dal bieu lam th~ nao de Xli 191U'Q'ng thai phan huy rae sinh hoc nay, Dtt. an Cap nuoc va v~ sinh tlnh Blnh Dlnh to chLPC trien lam ve 3 loai mo hlnh Xli 19rae thai hCPu co:

cac

a

* Thung u vi sinh vat ua nhiet * Ihung sinh hoc ; . * U compost vai tam phd TopTex
TrU'¢'c ~et, c~ung tgj can ca,n nhan manh ,rang,vi~c phan 1091 rac t91 nguon la het SLPC thlet, Doi vai buoi trien can lam nay, chunq toi chi t~p trung cac mo hlnh rae phan huy sinh hoc. Doi vai rae phan huy sinh hoc, can phan bi~t reS rang giCPa thLPC thua va rae khong phal thLPC thua, an an do che bien thua tCP nha ,bep, nha hang va quan ca phe, , ThLPC thua nay bao gom thuc pham tuol song hay da nau an chin. bao gom loai rae hCPu co "xanh" khac dU'Q'cthai ra tCP gia dlnh hoac cho nhu hQ cay coi, canr cay hoac rae nong nghi~p hoac rae vuon, cui, canh cay, trau ...

T,hll'c; an thira bao gOI11 thLPC con lal tCP an cac bCPa va an

Rae khang phai thuc

an thua

1) THONG
La gi?

0 VI SINH V~T

Thunq u vi sinh v~t ua nhiet la thunq dU'Q'clam b~ng qach d~ trli' va chua rae, Thong qua qua trinh trli' va chua rae, khOi 1U'Q'ng va trc,mglU'Q'ng cua rae phan huy sinh hoc se b] giam xuOng b&i qua trinh phan huy sinh hoc tv nhlen, (vi khuan, nam, au trung hoac trung do). Nhli'ng thunq nay c6 cac 10thoanq khl xung quanh bai vi vi khuan va nam vi sinh v~t ua nhiet can khl 0 xy.

L09i rae thai nao?

Tat ca cac loai rae phan huy sinh hoc gOm

thuc an thua (hat, hoa qua, rau cu, he;;t,vo, thit gia cam, thit bo hoac ca), thuc an thua tren ban va hoa. Tuy nhlen, chi me;;t1U'Q'ng nho rae vuon (50 1U'Q'ng se dU'Q'csan xuat phan vi sinh) se dU'Q'cbo vao Ian
thunq nay. Thung u vi sinh v~t ua nhiet c6 th~ dU'Q'clc1pd~t tal moi he;;gia dinh hoac tal ce;;ngdOng; Thung ~ay rat de sli dunq, chi can khuay d~u rae trong thunq (hai tuan mQt Ian) va lam v~ sinh thunq me;;tnarn me;;tIan. Mun cua rae sau khi phan huy can dU'Q'C thu gom, xen nho d~ lam thuc an cho trung qu~. Cac thli nghi~m cho thay r~ng Au trung RuOi linh den (RL£» d~u hi~n di~n cac dla phU'O'ng& tinh Binh D(inh. Au trung nay c6 th~ lam giam 1U'Q'ng phan huy sinh hoc & thung rae cua he;;gia dinh trong thai rae gian ngc1nnhat, l.oai au trung nay la me;;ttrong nhli'ng loai pharn an nhat trong th~ giai tv nhlen, chunq c6 th~ lam giam 20 Ian tronq 1U'Q'ng khOi 1U'Q'ng va cua thuc an thua trong vang 24 ti~ng.

NhU' the nao?

* Chung ta tal sli dunq rae va khong thai bo rae tal cac bal chon lap
rae,

LQ'i ich:

* Chung ta giam chi phi cho vi~c thu gom va van chuy~n rae thai * Chung ta giam dU'Q'c1U'Q'ng thai chuy~n d~n bal chon lap rae * Chung ta c6 th~ ki~m ti~n b~ng vi~c ban au trung RL£>

2) THONG SINH HQC
sinh hoc la mot loal thunq rae bang nhua kern theo mQt cal xo nho ben canh, vai khoi 1U'Q'ng va tronq 1U'Q'ng phan huy sinh hoc rae dU'Q'cgiam trong qua trinh tl,l' nhien va hau nhu rae trong thunq nay do ruoi Ifnh den (RL£» an het. £>~cbi~t thunq sinh hoc dU'Q'clam de thu gom au trung RL£>,khi chunq be ra khoi thunq thl ngay I~p tuc roi vao xo nho treo canh ben. Tat ca cac loal rae phan huy sinh hoc gam thuc an thua (hat, hoa qua, rau cu, hot, vo, thlt gia cam, thlt be hoac ca), thuc an thua tren ban va hoa. Tuy nhlen, chi mot 1U'Q'ng nho rae vuon (so 1U'Q'ng sa dU'Q'csan xuat phan vi sinh) Ian sa dU'Q'C vao thunq nay. bo

La 91? Thung

L09i rae thai nao?

NhU' the nao? Thunq sinh hoc co the dU'Q'Clap d~t moi cQng dong, tuy nhlen thunq nay phuc vu cho nhorn hQ gia dinh Ian hon (nhu cho), Thunq nay rat de Slf dunq, nhunq can dam bao rang rae trong thunq sa dU'Q'C khuay deu (met ngay rnot Ian) va thunq can dU'Q'C sinh, lam sach tuy theo each Slf dunq, v~

a

a

Nhieu ngU'oi nong dan va ngU'oi nuol ca co the dung au trunq nay lam thuc an cho ga, tom, ca., Au trunq nay co mot 1U'Q'ng phan tram chat darn cao va do do rat bo dU'ang khi lam thuc an chan nuoi.

a tinh Binh Dinh, chac chan sa co thl trU'ong ban au trunq RL£>.

* Chung ta tal Slf dunq rae va khong thai bo rae tal cac bai chon lap * Chung ta giam dU'Q'cchi phi cho vi~c thu gom va v~n chuyen rae
thai * Chung ta giam dU'Q'c1U'Q'ng thai chuyen den bai chon lap rae * Chung ta co the kiem tien bang vi~c ban au trung RL£> NhU' quy vi co the thay, each dung cua thunq sinh hoc cOng giong

LQ'i lch:

3)

0 PHAN VI SINH

gi? DU'ai tac d¢ng cua nuoc, khong khf va sue nonq, rae thai khong phal thuc an thua phan huy sinh hoc (va m¢t 1U'Q'ng nho thuc an thua) co th~ lam thanh phan vi sinh. Phan vi sinh nay dU'Q'cSLP dunq lam cho dat them rnau

La

ma.

Loal rae thai nao?

tOt nhat dOi vai tat ca loal rae khong phal thuc an thua phan huy sinh hoc nhu la cay, co tuoi, co kho, rae vuon, hoa, tro tCP cui, xac tra, giay vun, Ngoai ra, sO 1U'Q'ng trong nha b~p rae nhu rau cu, hoa qua, vo trung hoac thuc an thua tCP ban an. Tuy nhlsn, thlt, xuonq thit, xuonq ca, cay nhi~m b~nh khong th~ lam phan vi sinh.

0 phan vi sinh dU'Q'cxem la giai phap

NhU' the nao?

lam cap h¢ gia dinh, bai vi truoc khi u phan vi sinh, can cat, xen nho nhi~u rae thai phal.Do v~y, m¢t h¢ gia dinh sa khong co du rae thai d~ bao dam cho vi~c mua hoac thue may cat.

a

a tinh Sinh Dinh, u phan vi sinh kho co th~

buon ban ve chai thu gom loal rae nay, cat nho va u phan vi sinh vai tam phu Top Tex co phi tap trung nho.

a tinh Sinh Djnh, each tOt nhat d~ giai quy~t vi~c nay la ngU'ai
LQ'i lch:

a

sa

* Chung ta tal SLP dunq rae va khong thai bo rae tal cac bai
chon lap * Chung ta giam dU'Q'cchi phf thu gom va van chuy~n rae thai * Chung ta giam dU'Q'c1U'Q'ng thai chuy~n d~n bal chon lap rae * Chung teo cho bal co va vuon cua ban giau dat mun, Mun giup tang them chat dinh dU'ang cho cay va giup giCP d¢ am lai cho dat. * Chung ta co th~ ban phan vi sinh.

Rae ella ban, Trach nhiem ella ban • •

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful