http://mmteashop.

com…‟

…။

http://mmteashop.com


(http://mmteashop.com)1http://mmteashop.com
…”

“အ

…”

Time Table

practical

…”


…”


…”

…”


(

။)

(http://mmteashop.com)

2

…”

“၁၃၆”table …


http://mmteashop.com


အ အ….
…”

…”

။ table

…”

in charge

practical

…”

“အ …”

(http://mmteashop.com)

3

“အ

5,

…အ

formula

…”

။ formula

“အ …

formula

formula derivation

graph
…”


။„

http://mmteashop.com

“အ graph

formula


graph

။ အ …

အ (၃) အ

graph
graph
“10m
“အ


-1

1 m”


graph

။ အ အ

။ X.Y

scale ။

(http://mmteashop.com)

4

…”

“အ

…”

“အ

“အ …


graph

http://mmteashop.com

“အ …


အ …အ


vivaအ အ(http://mmteashop.com)

၁၅


5


။ အ

http://mmteashop.com

……….။

(http://mmteashop.com)

6

practical table..

…အhttp://mmteashop.com


“အ ”…”

….

“အ …(http://mmteashop.com)


7

“ …


“အ …

Practical

graph..

m


http://mmteashop.com


။အ


အ အ


“၅


။ အ

အ အ။ အ

Roll No
…”


(http://mmteashop.com)


8


…”

“အ …

“အ …”

http://mmteashop.com

အ ..

Lecture


“အ …”
Lecture

။အ

။ အ … အLecture

“အ


m


..
(http://mmteashop.com)

9


“အ …..”

http://mmteashop.com


“အ …


….”

အ …“အ


…အ

၁၅

“အ ”

(http://mmteashop.com)

10
http://mmteashop.com

(http://mmteashop.com)

11အ …အ

http://mmteashop.com
)

..

အ …

“အ …(http://mmteashop.com)

12

“အ

“အ …

“အ …


http://mmteashop.com၃-၄
“အ …


Breakfast(http://mmteashop.com)

13

“အ

..

“အ


“ အ

http://mmteashop.com


“အ


“အ
“အ …

အ …


(http://mmteashop.com)

14


။ အ


“အ

.. အ

။ အ

“ အ …http://mmteashop.com…အ။ အ။အ


“ ”

…။


“အ။ “


။ အ

(http://mmteashop.com)

15http://mmteashop.com

(http://mmteashop.com)

16


http://mmteashop.com

Building


၁၆
၁၆

“၁၆။အ

..

(http://mmteashop.com)

၃-၄


17


“အ…


“အ

“အ

“အ


http://mmteashop.com…အ


“အ .. အ

“အ


..


….။ အ


(http://mmteashop.com)

18
“အ

http://mmteashop.com“အCorrection Pen


“အ


“အ

..


“ အ


( ) ..

..

…။

( )

(http://mmteashop.com)

19


..


(၃၀၀၀)

။အRepeaterhttp://mmteashop.comအ …

..

..”

.. အ … အ …

။ အ(http://mmteashop.com)20

…”


…”

“ အ ..


http://mmteashop.com

။ အ


..

…။…”
….။


….

….”

“ …အ


“အ(http://mmteashop.com)

21


http://mmteashop.com

.. အ
(http://mmteashop.com)22


..

“ ..


..

http://mmteashop.com….

..
(http://mmteashop.com)

23

“အ ”


…အ

..


http://mmteashop.com

Care


“အ အ …..

။ အ အ


“အ …


“အ ..

“Sm(http://mmteashop.com)


24http://mmteashop.com

(http://mmteashop.com)

25

“အ ”


“အ

…..”
။ အ


Style

Style

။အ

http://mmteashop.com

“အ …
“အ

“အ

“အ ”

“အ ”
“အ
discman

“အ ”
“အ အ

Toilet


“အ ”


“အ အ

(http://mmteashop.com)

26

။ အ
။ အ

။ အ


http://mmteashop.com


“ အ“အ
..


(http://mmteashop.com)


27


“ …

http://mmteashop.com

….

“အ


.. အ


အ အ
/“အ

(http://mmteashop.com)


28

“အ

“အ


“အ

..


http://mmteashop.com

..

“အ)။

(


(

)(http://mmteashop.com)

29

..


“အ …

http://mmteashop.com“အ ”“အ ”

“အ


….

“အ

..(http://mmteashop.com)

30

“အ …”

http://mmteashop.com


..


“ အ ....(http://mmteashop.com)


31

2အ ”

။အ

http://mmteashop.com


“ .. အ
(http://mmteashop.com)

32


။ “


“အ

“အ

..

Graph


Topic


http://mmteashop.com

.. အ

..


“အ … အ


။”

(http://mmteashop.com)

33

http://mmteashop.com

(http://mmteashop.com)

34


………Breakfast

။အ

http://mmteashop.com

Branded

။ Smart။ အ


..”

“အ


(http://mmteashop.com)

35


“အ

“ အ

http://mmteashop.com


အ ..“အ

“ အ…


“အ
(http://mmteashop.com)

36

http://mmteashop.com

။ အ


“ အ


၅၀

..။ အ..

…”
…အ

(http://mmteashop.com)

37


။ အအ အ

http://mmteashop.com


..

“အ

“ အ ..


…အ

…”
အ အ
။ “


။ အ


။ အ

….

အ အ ။


(http://mmteashop.com)

38

အ …

“အ“အ ”

http://mmteashop.com

..

..

“အ ..


“အ


“အ


..

..

(http://mmteashop.com)

39

အ ..

အ အ

http://mmteashop.com


“ အအ ”..

(http://mmteashop.com)


40“ အ ..


http://mmteashop.com
....။အ
“အ

(http://mmteashop.com)

S41
http://mmteashop.com

table
“အ


“ အ …


အ အCareCare

..Neglect


(http://mmteashop.com)


42


။အ


http://mmteashop.com

(http://mmteashop.com)

43
..

http://mmteashop.com


။ Lecture

notes အ


အ အ

။ အ

အ အ


“အ
..

(http://mmteashop.com)

44

Lecture

“အ ..


“အ
http://mmteashop.com

အ အ

“အ

အ ..

..အ အ


။ အ


(http://mmteashop.com)


45

“အ


..

“အ အ

..

data

“အ

..

..”

http://mmteashop.com


.. အ


“အ


,

။အ

..(http://mmteashop.com)


46

..
..

..

..

“အ


..

..

http://mmteashop.com

..

“ အ

..

..

..


“အ


..

......

(http://mmteashop.com)


47
http://mmteashop.com

(http://mmteashop.com)

48

http://mmteashop.com

“အ

.. အ

..”“ အ

..

…။ SURF။ “

..

”။


....

“အ ..

(http://mmteashop.com)


49

“ အ


“D


http://mmteashop.com


Akon(

)
..။ အ

။(

(http://mmteashop.com)” “


)

50

အ အ

။ အ

။ “အ ” အ


…။

အ …

“အ


http://mmteashop.com…”

..

“အ ”


..
……”

(http://mmteashop.com)

51

……
http://mmteashop.com

အ …….

(http://mmteashop.com)

52http://mmteashop.com“အ

“အ


Oh

My

God


“ „


…..

“အ

။ „


အ …

(http://mmteashop.com)

53

“အ

အ …..


….


http://mmteashop.com
“ အ …..

….


canteen

‟အ


…..

။အ“အ
“အ

……
…..

….….

situation


(http://mmteashop.com)

54

….


….


…..

canteen


http://mmteashop.com


“အ

…..အ အ


“အ

..m


“ အ

..

(http://mmteashop.com)

55
“ အ .. အ …

…အ

.. အ အ

“ အ

..


http://mmteashop.com


step

by

step..

step by step

….. အ


…. အ


“အ


“ အ ..

။ အ

(http://mmteashop.com)56


..

..
http://mmteashop.com

(http://mmteashop.com)

57


အ ။


အ ..

http://mmteashop.com
။အ အ

…..

..


.. အ
(http://mmteashop.com)


58

..
http://mmteashop.com။ အ

အ အ

lecture အ


“အ

..

..


(


)


(http://mmteashop.com)


အ အ

59
အ အ

canteen အ

၃-

http://mmteashop.com


“အ ..


Guilt


.. အ”

..


.. အ ”
(http://mmteashop.com)

60

….


..

http://mmteashop.com။ အ
…..

(http://mmteashop.com)

61။ …


..
http://mmteashop.com

Revision အ

“အ

..

…”


….

“အ

“အ .. အ..


… „အ ‟


(http://mmteashop.com)

Senior

62

..

..

Senior


..

..

Senior

http://mmteashop.com


“အ
“အ


..

“အ
„အ

။ „အ

။ „

……

..
“အ


“အ ”


(http://mmteashop.com)

..

63

..

..”

“ .. အ

အ ..


..

…”

http://mmteashop.com“အ
..

..


(http://mmteashop.com)

64

..

..”http://mmteashop.com


အ ..

..“အ ..

(http://mmteashop.com)

65


အ ။

…”..

http://mmteashop.com

“အ ”

..


။အ“အ

.. အ

.. အ

(http://mmteashop.com)

66

“အ
“အ

http://mmteashop.com“အ .. အ


“အ

(http://mmteashop.com)

67


http://mmteashop.com


“အ

..
..

“အ..


(http://mmteashop.com)


68http://mmteashop.com

။အ

..အ အ“ အ(http://mmteashop.com)69


။ အ.. အ

http://mmteashop.com

။အ

..


“အ


“အ

..

…..(http://mmteashop.com)

70


“အ ”


http://mmteashop.com..“အ..(http://mmteashop.com)

71
“အ

..


http://mmteashop.com


..”
အ .. အ

အ အ


..

“အ ..


.. အ(http://mmteashop.com)

72comfort (

)


..“အ

..

http://mmteashop.comArtificial

။ အ

Lucky fish


“အ ..

(http://mmteashop.com)

73


..

..
“ အ

http://mmteashop.com
‟ ။“အ


“အ

..

..


..

..အ ..


“အ …


(http://mmteashop.com)

74


..

“အ

http://mmteashop.com
..။ အ။ အ

“အmonster

(http://mmteashop.com)


။ „အ

75


..

.. ”

..


..

http://mmteashop.com..

.. အ


..

..


“အ ..

(http://mmteashop.com)

76

“အ ..

..

“အ

အ ။

.. ”

http://mmteashop.com

..

..


။ အ


(http://mmteashop.com)

77

..


..
http://mmteashop.com

(http://mmteashop.com)

78

။ ၄-၅

။အ

။အ
“အ

http://mmteashop.com

.. အ“အ ..

..

..

..“အ


City Mart..

(http://mmteashop.com)

79

“အ

“အ

“ အ ..

.. အ

http://mmteashop.com


“အ..

..

..

..(http://mmteashop.com)


80

..

Philosopher..

http://mmteashop.com


၂၀“အ ”


အ ..

..

..။ အ
။အ

“အ


“အ ”


“ ”

(http://mmteashop.com)

81

။အ

“အ

http://mmteashop.com

..


“ အ


“ အ


အ အ

(


.... အ


“ ..

“အ

(http://mmteashop.com)


..

82..

..
http://mmteashop.com

(http://mmteashop.com)

83..


http://mmteashop.com

။အ
..

..


Situation


S


..


..

cordless

..”
(http://mmteashop.com)

84


“ အ ..http://mmteashop.com


“အ


..


..

..


.. အ

(http://mmteashop.com)


85


“ အ ..

..

… …


..


..

..

http://mmteashop.com။အ

12

။ အ

။ အ.. အ

………


“ အ ..

..


..


(http://mmteashop.com)


86


..

..
..


http://mmteashop.com

(http://mmteashop.com)

87

။ အ
http://mmteashop.com


“အ

..
“အ


....

(http://mmteashop.com)

88

..”

..


http://mmteashop.com

..


..


“ အ ..

..
..

..


..

..

“အ

.. အ

“အ ..


“အ


..

..

(http://mmteashop.com)

89

..

..

..
အ ..

http://mmteashop.com


..


..

“အ

..


“အ

..”


One Sided Love affair

(http://mmteashop.com)

90

..

....


..

..

..

http://mmteashop.com


“အ

….


.

..

“အ


..

“ အ ”


။ အ


(http://mmteashop.com)

91Park။ အ

http://mmteashop.comအ အ

.... အ

“……..”.. အ

(http://mmteashop.com)


92

....


..

“အ ….”

http://mmteashop.com“အ

“အ

..“အ
..
..

.. အ

(http://mmteashop.com)

93

“အ

.. အ အ

..


..

“ အ .. အ

http://mmteashop.com

“အ

..

..


..


။ အ

“ အ ..

အ အ


(http://mmteashop.com)

94http://mmteashop.com

,


..

(http://mmteashop.com)


..

95


…။


..

..”

..”

..

http://mmteashop.com

..”

“အ ..

..

..”

..


..”


“အ

..

..”

..

..

“အ

..

..

.”
.. ”

..”


..”

..


။ အ

..

(http://mmteashop.com)96

..


prepaer

..


..


..

..

..

http://mmteashop.com။အ


။ အ
..


“……”

……


“အ..

အ ..

(http://mmteashop.com)


97

..အ အ..

http://mmteashop.com


Key


။အ အ..


အ အ

(http://mmteashop.com)

98


http://mmteashop.com.. အ

..


အ ..


..

“……………”

….

“…………”

………


(http://mmteashop.com)

99..

….

..

..

..

http://mmteashop.com

“အ ..

..။ အ


reception

။„


....

..


..

၂၀


..

..

(http://mmteashop.com)

..

.. ”

100


..

.. အ

Coma

m

..

..

http://mmteashop.com


။အ


။ အ


..

…..

(http://mmteashop.com)

101

Coma


..
။ အ
http://mmteashop.com
…။

(http://mmteashop.com)

102


http://mmteashop.com

(http://mmteashop.com)

103

The day I met you
I found a friend –
And a friendship that
I pray will never end

Your smile-so sweet

http://mmteashop.com

And so bright –
Kept me going
When day was as dark as night

You never ever judged me
You understand my sorrow
Then you told me

w

And give me the hope of a better tomorrow

(http://mmteashop.com)

104

You were always there for me
I knew I could count on you
You gave me advice and encouragement
W

I

ww

You helped me learn to love myself

http://mmteashop.com

You made life seem so good
You said I can do anything I put my mind to
And suddenly I knew I could

w

m

w

w

And there were days when both of us cried
But even so we made it through
O

Circumstances have pulled us apart
We are separated by many miles
Truly, the only thing that keeps me going
Is my treasured memory of your smile

(http://mmteashop.com)

105

This friendship we share
Is so precious to me
I hope it grows and flourishes
And lasts unto infinity

Yo ‟

– special to me

http://mmteashop.com

And so this to you I really must tell:
You are my one true friend
My Guardian Angel

Our friendship is one – in – a million
So, Lets hold on to it and each other
We cannot let this chance of pure bliss fly away
For there will never be another
Ode to friend
By Elizabath Pinard:
…….(http://mmteashop.com)106
။အ


http://mmteashop.com


။ အအ အ


………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…….
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………

(http://mmteashop.com)

107

Till the day we meet again
I m

w

I‟

,

Give anything to hear half your breath
I know you are still living your life

http://mmteashop.com

After death

On that morning
When this life is over
I

w, I‟

……..


၂၈ ၈ ၂၀၀၇

(http://mmteashop.com)

108

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful