You are on page 1of 33

ria TO spvo aUT6 ouvspvcorruccv; - 0 <DfAITTTTO<; <DOUVT~<;,0 orrotoc tKavE TO E~wq>uMo KOI IJEPIK6 aTT6 TO oxiroc, _11 n60UAa

M61EP (q>aplJaKOTTOI6<;-1310A6yo<;), KOI _ 0 ral3pl~A nav6yo<;. 01 ouo TTPWTOI £lVOI I3I0KaMIEpYIlTt<; OTO Nwxwpi nllAlOU KOI q>Tl6xvouv 01 fOlol KOIJTT60T vrc Til AlTTavoll TOU KT~lJaTO<; TOU<;.

'OAa TO OIKOIWIJOTa vrc TO K£lIJEVO, oxlroc K.A.TT. aV~KOUV OTOU<; ouvvpccek, nAIlPOq>opfE<;: r al3pl~A nav6yo<;, TIlA. (01) 6827,083.

'EK~OO"I1 KOI KEVTPIKrl ~l(l9EO"I1 LuMoyo<; OIKOAOYIK~<; rEwpyfa<; EM60a<; (TTpOOWpIV~ 0IEu8uVOIl) 006<; KptlJoU 149-151, 17675 KaMl8ta, TIlA 95.82.584 KOI 36.42.962 .6.wTtpa KOI ntIJTTTIl, WPE<; 10-14 KOI 19:20.

q>WTOOTOIXEI08Eofa - ETTllJtAEla tKOOOIl<;: TEXNOrPAMMA, LOAWIJOU 33, A8~va., TIlA. 36.08.543.

lcvoucproc

1987

2

-E6acpo~

veuaro

(Wtj

=

TTllytj uveku; «as 6UVapIK6TllTa~

ria apKETOU<; TO too<po<; UTTOAOyfsETOI oav pre VEKP~ 1J0sa. BAtTTOUV TO too<po<; oav tva ooX£fo 8PETTTIKWV OUOTOTIKWV, TO OTTO O<POlPOUVTOI IJE TI<; OUYKOIJIOt<; KOI TTptTTEI va fa aVaTTArlPWVOVTOI IJE TO AITTOOlJaTO. novw 0' aUT~ rnv OTTOLJJIlOTIlPfsETOI 11 13101JIlxavfaXilIJIKWV AlTTaOIJOTwv KOI 11 E~OPTIlOIl TIl<; YEwpyfa<; aTT6 Til XIlIJ£fa. H E~OPTIlOIl aUT~ au~ovEI KOI aTT6 TO E~~<; YEyov6TO: a) Ta EOOq>Il, TTOU ETTfOEIPO ETWV OtxovTOI XIlIJIKO AITTOOlJaTO, VEKPWVOVTOI oivc-oivo (XOVOUV Til q>UOIK~ TOU<;YOVI1J6TIlTO) KI sror, TTPOYIJOTI, 6TOV pre XPOVIO OEV OEXTOUV XIlIJIKO AITTOOIJOTa OEV crrooloouv. 13)Ta q>UTO, TTOU cvcrrruocovro: IJE TOKTIK~ Tpoq>006T1l01l IJE XIlIJIKO AITTOOlJaTO, vivovroi vpnvooo TTlO wTTa8~ OE TTP00I30At<; KOI cppuxmec. T6TE, tPXOVTOI TO opaoTIKo OUV8ETIKO curoccpuccc (OIlAIlT~pla), TO OTTO olaTOpooooUv fa rnv OIKOAOYIK~ roopporr!c. Ta wq>tAlllJa £fOil IJEIWVOVTOI, ~ KOI E~aq>avfsovTOI, EVW TO I3Aal3Epo tVTOlJa, IJUKIlTE<; K.ATT. au~ovouv aVEv6XAilTO KOI ouvypovo«; cvcrrruocouv av8EKTIK6TIlTO, oTT6TE 11 xcrcvcxcoon TWV q>uTOq>apIJOKWV (TWV OIlAIlTIlPfwv) EVT£fvETOI K.O.K. 'OAa aUTO ~EKIVOUV aTT6 Til Aav8aoIJtvil OTTOLJJIlvrc TO toaq>o<;. To uYlt<; toaq>o<; £fVOI, 6TTW<; TO q>UTO KOI TO swa, tva ouvaIJIK6 OUOTlllJa YEIJOTO IJE OIOq>0PE<; IJOpq>t<; sW~<;, TTOU aMIlAOOUIJTTAIlPWVOVTOI KOI aMIlAoE~apTwvTOI, 6TTW<; TO KUTTapa TOU OWIJOTO<; lJa<;, ollAao~ TO toaq>o<; £fVOI tva<; swvTOv6<; opvcvrouoc. L~IJEpa £fVOI vvcooro 6TI tva mA6 toaq>o<; TTEPltXEI TEPOOTIE<; TTo06TIlTE<; uucooopvcvroutov. M6vo 0' tva vpouucoro KaAou EOOq>OU<;IJTTOPOUIJEva I3poulJE TToMo EKaTOlJlJUpla IJIKpoopyavlOIJWV, 6TTW<;: oloq>opa £fOil IJIKPOl3fwv, IJUKIlTE<;, OAYIl, TTpwT6swa, rrpurrovovc tVTOlJa K.O. Errionc, OE K08E TETpaywvIK6 IJtTPO EOOq>OU<;IJTTOPOUIJEva I3poulJE TToMt<; XIAIOOE<; swuq>la. 'OAO aUT6 TO OUIJTTAEYlJa sW~<;, aTToTEA£f tva oIKOOUOTlllJa, TTOU SEI aplJOVIKO IJE TO q>UTO. .6.loq>opa IJIKp6131a sOuv OE OTEV~ oUlJl3fwoll IJE TO AETTT6TOTOTpixfoia TWV plswv. H TpOq>~ cunov TWV uucpooovcvrcuurv £fVOI opvcvucn UAIl q>UTIK~<; KOI SWIK~<; rroosxsuonc OE oloq>opa OTOOla orroouvaeonc TIl<;. ATT6 rnv epvcoic TWV uucooocvcvroutov TOU EOOq>OU<; rrcpcvovrci WKOAOOIOAUTE<; opvcvuccc OUOfE<;, TTOU IJTTOPOUV va orropooenaouv aTT6 TI<; pfSE<; TWV q>UTWV. Av ueoc OTI<; opyavlKt<; UAE<; UTTOPXOUV KOI IJEPIKt<; aTT6 cur«; TTOU va £fVOI TTAOUOIE<;OE 0SWTO, T6TE WVO£fTOI 11 opaoTIlPl6TIlTO TWV IJIKpol3fwv TOU EOOq>OU<;.'OAO aUT6 TO UAIK6, 0' aUT~ TIlV KOTOOTOOIl OVOIJOsETOI XOUIJOU<; OIOTpOq>~<;. LTIl ouvexac, IJtpll TWV UTTOTTPO"l6vTWVTWV IJIKpoopyavlOIJWV, IJETOTptTTOVTOI OE XOUIJIKO o~ta. ETTl8UIJilTO £fVOI TO q>0I0 XOUIJIKO o~ta, TTOU TTEPltXOUV I310AoYIKO KOI XIlIJIKO OUOKOAOOIOAUTO OUOTOTIKO. AUTO tXOUV rnv 1016TIlTO va EVWVOVTOI IJE 0PUKTO ororxetc TOU EOOq>OU<;KOI va OUVTEAOUV OTIl q>UOIK~ 061J1l01l TOU XWIJOTO<;. 'ETa I 0XIlIJOTfsoVTOI 01 8PETTTIKt<; «PEstpI3E<;» TOU EOOq>OU<;,TTOU ofvouv OTO q>UTOTpOq>~ IJE apy6 pu81J6. ME aUT6 TOV Tp6TTO TO EOOq>1lOEV E~aVTAoUVTOI vpnvopo. AUT~ 11 TEAIK~ IJOpq>~ TIl<; opyavIK~<; UAIl<; OUVOEOElJtVIl<; IJE 0PUKTO UAIKO aTToTEA£f TO oVOIJas6IJEVO XOUIJOU<; OlapK£fa<;. XOUlJou<; (humus) £fVOI AOTIVIK~ At~1l KOI O~IJEpa tXEI Ka8lEpw8£f va onpctva 01E8vw<; opvcvucc OUOTOTIKO Tou EOOq>OU<;. Ta TTPWTO tlJl3la 6VTO, TO orroic TTplV aTT6 TToMo EKaTOlJlJUplO xp6vla xcrolxnocv TO orsosorromusvo q>AOI6 TIl<; rll<;, ~TOV uucpooovovrouol. Av OEV urrripyov uucpooovovrouol, T6TE OEV 8a IJTTOpOUOav va s~oouv OUTE TO swa, OUTE OV8PWTTO<;. 01 uucpoopvcvrouot aTTOIKOOOIJOUV TO opvcvucc UAIKO (Olaq>0pETIKO 11 rll 8a KaAuTTTETO IJE TTEpITTWIJOTa, TTTWIJOTa KOI VEKPO q>UTO), errn WOTE rc q>UTO va I3pfoKouv TpOq>~ TTOU IJTTOPOUV va coouonooouv. LTIl ouvexerc aTT6 rc q>UTO Tptq>OVTOI TO swa KOI OV8PWTTO<;. Av IJE KOTTOIO Tp6TTO EKA£fLJJoUV O~IJEpa 01 prxooopvcvrouot, 8a E~aq>avloTEf KOI OV8PWTTO<; aTT6 TTPOOWTTOU rll<;. rrU.lElWO"I1: ATT6 tPWVE<; ETTIOTIlIJOVIKWV IVOTITOUTWV TIl<; rEPlJavfa<;, tXEI 0iaTTloTw8Ef 6TI OTa EOOq>1l TTOU KaAAIEpYOUVTaI IJE XIlIJIKO AITTOOIJOTa, sisavloKT6va K.ATT. 11 sw~ TOU EOOq>OU<; tXEI 0laTOpax8£f aVllouXIlTIKO. LlllJaVTIKo £fOil uucpoopvcvrcutov txouv E~aq>avloT£f aTT6 EKEf. A<; A0130UIJE aUT6 UTT6LJJil W<; oripc KIVOUVOU.

°

°

°

3

H IJtXPI nope IOxuouoa OTTOLJJIl6TI TO q>UTO aq>0IJOIWVOUV Kupfw<; UOaTOOlaAUTO 16VTO elvrn AavSaOlJtvll. Av KOSE SPETTTIK6 OUOTOTIK6, TO orrolo vrc va IJTTop£f va aq>olJolwS£f aTT6 TO q>UTO Sa TTptTTEI TTPWTO va yfvEI uOOToolaAuT6, T6TE Sa IJTTop£f ouvypovo«; va ~ETTAuS£f aTT6 uTT6YEIa uoaTO, !3POXOTTTWOEI<; K.ATT. KOI va XOVETOI aTT6 TO EOOq>Il. AUT6 Sa O~IJOIVE 6TI TO EOOq>1lTTOAU vpnvooo Sa YIV6TOV TTTWXO OE SPETTTIKO OUOTOTIKO KOI TO q>UTO TEAIKO Sa E~aq>avfsovTOI. Errionc, Sa tTTPETTE, OTO q>UOIKO aOIOTopaKTO OUOT~IJOTa uTT6YEIWV UOOTWV, TTOTOIJIWV KOI AIIJVWV, 11 TTEPIEKTIK6TIlTO OE SPETTTIKO OUOTOTIKO va au~av6TOv ouvexao. Ta ouo 61JW<; aUTO OEV ouujsclvouv OTO aOIOTopaKTO aTT6 TOV OVSPWTTO q>UOIKO OUOT~lJaTO· EVW, aVTfSETO, aUT6 oUIJ!3afvEI ornv ETTOX~ lJa<;, EK£f TTOU XPIlOlIJOTTOIOUVTOI XIlIJIKO AITTOOIJOTa OE KaMltpYEIE<;. 'OTOV UTTOPXOUV oo!3apt<; EM£fLJJEI<; OTO OUIJTTAEYlJa sW~<; TOU EOOq>OU<;TO q>UTO UTTOXPEWVOVTOI va rpccouv aTT6 WKOAOOIOAUTO uoaTOolaAuTo SPETTTIKO OUOTOTIKO, oIlAao~, IJE TO oAaTO TWV XIlIJIKWV AlTTaOIJOTwv. AUT~ elvrn pre AUOIl avoYKIl<; vrc ETTI!3fwOIl, TO av TO q>UTO tTOI souv xcvovncc, aUT6 cclverci ornv KOTOOTOOIl TIl<; uvsk«; TOU<;, TTOU OUVTIlP£fTOI TEXVIlTO 1J6vo IJE OpaOTIKO OIlAIlT~pla KOI OTO EOWTEPIKO xapaKTIlPloTIKo TToI6TIlTO<; TWV TTpo"l6vTWV, YEUOIl, OOIJ~ K.ATT. TTOU uTTo!3aSlJfsETOI.

H AlTTavoll TTptTTEI va E~aoq>aAlsEI KOI va KaAUTEpEUEI Til sW~ TWV q>UTWV KI aUT6 aTT6 OIKOAOYIK~ OTTOLJJIlE~aoq>aAlsETOI 1J6vo IJE uTTo!30~SIlOIl TIl<; sW~<; TOU EOOq>OU<;. H sW~ TOU EOOq>OU<; UTTo!3011S£fTOI , av TIl<; TTaptXOUIJE UAIKO KOToMIlAa IJE TO orrolc IJTTop£f va rpccs! KOI ouvypovo«; OlaIJOpq>WVOUIJE TOU<; KOToMIlAOU<; opouc, WOTE 6AO TO OUIJTTAEYlJa TIl<; sW~<; aUT~<; va EPYOs£TOI KOI va avaTTTUOOETOI. LTO q>UOIKO OUOT~IJOTa 11sW~ TOU EOOq>OU<; TPOq>OOOTEfTOI aTT6 TTAouOIa PISIKO OUOT~IJOTa KOIVWVIWV q>UTWV KOI aTT6 opvcvrxc UAIKO TTOU !3pfOKovTOI crnv ernecverc TOU EOOq>OU<;. ATTOSV~OKOVTO TIJ~IJOTa TWV PISIKWV OUOTIlIJOTWV TTafSOUV 0lllJaVTIK6 p6AO o rnv rpocooooto TIl<; sw~<; TOU EOOq>OU<; LTI<; KaMltpYEIE<; lJa<; yr aUT6 ro OKOTT6 OTTtPVOUIJE KOToMIlAa IJ£IYIJOTa oTT6po.IV q>UTWV vrc XAIUp~ AlTTavoll KOI ETTITTA£OV TpOq>OOOTOUIJE rnv ernccvsrc TOU EOOq>OU<; IJE XOUlJou<;.

061lvia 1'1 Eival paOIKrl av6VKIl va cpPovTi~£Ie; Via Til 61aTrlPIlOll OUIJTTAtVlJaTOe; Tile; ~Wrle; TOU £66cpoue;.

TOU

rrllJEfwO"I1: LE OAAO q>UAAOOIO Sa TTEplypOq>ETOI 11 Ttxvll TIl<; XAWP~<; AlTTavoll<; ouuqxovc IJE TO OEOOlJtva TIl<; OIKOAOYIK~<; YEwpyfa<;. Eow Sa avaq>EpSOUIJE ornv opvcvucq AlTTavoll KOI ornv KOTaoKw~ TOU KOIJTT6oT, IJE TO orrolc TPOq>OOOTEfTOI TO toaq>o<; IJE XOUIJOU<;.

To XOUlJou<; AOITT6v, elvrn !3aOlK6 vrc Til YOVI1J6TIlTO TOU EOOq>OU<;. nw<; 61Jw<; 0IlIJIOuPy£fTOI TO XOUlJou<;, aUT6 TO SaUIJaTOuPy6 OUOTOTIK6 TIl<; q>UOIl<;; ATTOITOUVTOI 01 E~~<; oIEpyaofE<;: 1. METOOXIlIJOTloIJ6<; av6pyavwv OUOTOTIKWV, 6TTW<;, xovroprorroinon !3poxwv KOI AlSWV aTT6 KAIIJOTOAOYIKOU<; rrcocvovr«; (!3pox~, OVEIJ0<;, olaq>opt<; SEPIJOKpaOlwv). 2. METOOXlllJOTIOIJOf TWV opvcvuaov UAIKWV IJtow TIl<; sw~<; TOU EOOq>OU<;. 3. LUVOEOIl opvcvucov UAIKWV IJE av6pyava (OpUKTO) UAIKO, TTOAI IJtow TIl<; sw~<; TOU EOOq>OU<;. Ta TEAIKO TTpo"l6vTO !3yafvouv aTT6 pte TTOAUTTAOKIl KOI TEpOOTIa ETTE~Epyaofa, TTOU TTpaYlJaTOTTol£fTOI aTT6 TTOAUTTAIlS£f<; KOI TTOAUTTOfKIAOU<;uixpoopvcvrououc. To TEAIK6 aTToTtAEOlJa elvcn aUT6 TTOU oVOIJOOalJE «XOUlJou<; olapK£fa<;».

4

H rrcpcvcovn TOU XOUIJOU<; o uvn:A£ITO I OE OUO OTOOla. APXIKO, yfvETOI 11 aTToIKo061J1l01l TIl<; opyavIK~<; ouolcc, ollAao~ crroouvoeon TWV OUOTOTIKWV OE orrxouorspo OUOTOTIKO OE ETTfTTEOO 16vTWV*. LTO OEUTEPO OTOOIO, apxfsEI pre 0lK0061J1l01l OE pre aOT08~ KOTOOTOOIl apXIKO KOI IJETO OE OT08EP~ KOTOOTOOIl XOUIJOU<;, ollAao~ TO XOUIJOU<; OlapK£ia<;. 01 uucpoopvcvrouol 0IlIJIOUPYouv ouvypovo»; oloq>opa o~ta KOI olaAuouv aTT6 TO 0PUKTO UAIKO TOU EOOq>OU<;KOAIO, ucvvrioto, q>woq>opo KOI oloq>opa IXvooTOlx£fa (OIlAao~ OUOfE<; crrcpclrnrc; OE EAOXIOTE<;TTo06TIlTE<;, OE fXVIl). LTO onuslo aUT6 01 YEWOKWAIlKE<; rrcipvouv TO av6pyava ororxelc KOI TO ouvosouv IJE TO opvcvucc UAIKO TIl<; TpOq>~<; TOU<; KI tTOI EVWVOVTOI TO 0PUKTO IJE TO 0SWTO. 'OAa aUTO yfVOVTOI T6TE 0la8tOlIJa vrc TO q>UTO, ollAao~ IJTTOpOUV va orropooonaouv KOI va aq>01J0Iw80uv. ME aUT6 TOV Tp6TTO 11 SW~ TOU EOOq>OU<;of VEl Til YOVI1J6TIlTO 0' aUT6. LTO XOUlJou<; OlapK£ia<; UTTOPXOUV ouvoecs«; IJE 0PUKTO IJtpll apyfAou, ollAao~ tXOUIJE tva TTAtYIJO apYIAou-XOUIJOU~ crrcpcirnro vic Til OWOT~ OOIJ~ TOU EOOq>OU<;. 'ETOI, TO UAIKO cxoxoueouv tvav KUKAO Ta VEKPO xurrcpc KOI 11 cvopvcvn UAIl OlaAUOVTOI, crroouvoeovro: KOI IJETO OUVOtOVTOI OE viu; OUOfE<; KOI TtAO<; ~avasWVTOVEUOUV" yfVOVTOI OUOTOTIKO SWVTOVWV opvcvroutov, OIlAao~ TWV q>UTWV. /\ETTTOlJtPEIE<; YI' aUT6 TOV KUKAO IJTTop£iTE va I3pEfTE OTO I3ll3Afo (ora YEPlJaVIKo) TOU Dr. Med. Habil. Hans Peter Rusch IJE TOV TfTAO: Bodenfruchtbarkeit (rovl1J6TIlTO TOU Eooq>ou<;). EK060EI<;: Haug Varlag, Heidelberg.

~Ill.lloupvia

XOUI.I0UC;

1.1£ rnv

rrcpooxeun

K0I.ITTOOT

LTIlV EAEu8EPll q>UOIl, IJTTop£i va TTEPOOOUV TTEPl006TEpa aTT6 500 xp6vla IJtXPI va 0XIlIJOTIOT£f ornv ernocverc TOU EOOq>OU<;tva OTpWlJa XOUlJou<; TTOXOU<;IJtXPI TTtVTE EKOTOOTWV TOU IJtTPOU. ME rnv TTapaOKW~ TOU KOIJTT60T (TIlV KOIJTTOOTOTTofIlOIl) slvrn OTO XtPI TOU Ka8Ev6<; va TTPOKOAEOEI ueoc 0' tva K~TTO ~ tva IJEYOAO TTEPl136AI OE OUVTOIJO XPoVIK6 OIOOTlllJa (6-10 IJ~VE<;) TO 0XIlIJOTI01J6 XOUlJou<;. To KOIJTT60T (aTT6 TO AOTIVIK6 compositum = OUV8ETO) TTptTTEI va aTToTEA£fTOI aTT6 tva apIJovIK6 IJ£IYlJa IJEYOAIl<; TToIKIAia<; UAIKWV q>UTIK~<; KOI SWIK~<; rrposxeuonc OE aVOIJEI~1l IJE av6pyava UAIKO. 'Eva KaA6. KOIJTT60T, TTAOUOIO OE oT08Ept<; OUOfE<; XOUlJou<; (XOUlJou<; olapK£fa<;), slvrn TO OTTOU00l6TEPO KOI TO TTlO KOToMIlAO I3EATlwTIK6 TOU EOOq>OU<;.ATT6 TO XOUIJOU<; OEV E~apToral 1J6vo 11 uvsto TWV q>UTWV, aAAo KOI TOU av8pwTToU aK61J1l. ATT6 TO q>UTO ~EKIVO 11 TpOq>IK~ aAuofoa TOU av8pwTToU KOI K08E OAAOU tlJl3lou 6VTO<; OTIl rll. 'ETOI, rc q>UTO yfVOVTOI cvcvxconxc 11 OUVOEOIl TOU av8pwTToU IJE Til unrepc rll· TI uAIKO: I.ITTOPOUI.I£

va

XPIlOII.I0TTOlrl00UI.I£ K0I.ITTOOT

Via va

CPTIO:~OUI.I£

a) KOTTpJ(l (wwv: AxwVWTIl KOTTPIO aTT6 13601a, aYEAooE<;, Y100TTp6130Ta, xouvsxrc, K6TE<;, TTOTTlE<;K.ATT. TTOUAEpIKO. H KOTTPIO aTT6 1360la KOI aYEAooE<; IJTTop£f va aTToTEA£f TO IJEyaAuTEpo IJtpo<; 0' tva KOIJTT60T, EVW KOTTPIO aTT6 TTOUAEPIKO TTptTTEI va avaKOTEUETOI IJE UAIKO q>UTIK~<; rrooexeuonc vrc va tXOUIJE roopporrto OTO OUOTOTIKO ov8paKa (C) KOI 0SWTO (N), (OE<; TTapaKOTW). H KOTTPIO aTT6 oAoya KOI ya"looupla IJTTop£f va XPll0l1J0TTOl1l8£f EV IJtPEI, aMo 6XI OE IJEYOAO TTOOOOT6, YIOTf TTpoKOA£f TTOAU ULJJIlAE<;8EPIJOKpaofE<; usoc OTO KOIJTT60T KI tTOI q>EUYEI 0lllJaVTIK6 IJtpo<; TOU asWTOU, TTOU TO XPElas6IJaOTE OTO KOIJTT6OT. TtAo<;, TO xorrpcvc TOU av8pWTTOU KOI 11 KOTTPIO TWV xofpwv TTptTTEI va aTTOq>EUYOVTOI,016TI IJTTop£f va TTEPltXOUV KOTOAOlTTa aTT6 ccppcxc ~ KOI rrcsovovouc oovcvrououc KOI XPEIOSOVTOI EIOIK~ ETTE~Epyaofa. AUTt<; 01 KOTTPlt<; elvrn TTPOTI1J6TEPO va XPIlOlIJOTTOIOUVTOI vrc TIlV

5

rrcpcvcovn IJE8avfou. H KOTTPIO aTT6 YI<30TTp613Ola 8a TTPETTEIva uypav8£1 mAO TTplV IJTTEIOTO KOIJTT60T, YIOlf £lVOI TTOAU OTEYV~. H uypaofa OTO IJ£lYlJa TOU KOIJTT60T £lVOI crrcpctmrn, 6TTW<; 8a E~rlV~OOUIJE TTapaKOTW.

TPOTTOC; oTTo9f]K£uOIlC; cpptOKIOC; KOTTPICXC; OTTO OToPAouC; POO£Il)WV
'Eva cvpoxrnuc, KaA6 £lVOI, va 0la8ETEI OIKO TOU swa (aYEAooE<;, TTp6130la K.ATT.). AUT6 £lVOI TO 10EWOE<; vrc va TTETUXOUIJE rnv oAOKMpWOIl TIl<; 10Ea<; TOU SWVTOVOU opvcvrouou-ovpocrnuo (Rudolf Steiner, rEWPYIK6 OEIJIVOpIO). Ta swa I3EI301a, TTPETTEIva £lVOI OE TETOla avaAoyfa, WOTE va TPEq>OVTOI aTT6 TO fOIO TO cvpoxrnuo. ria rnv aTT08~KwOIl TIl<; KOTTPIO<; TTOU TTafpvoUIJE Ka8apfsovTO<; TOU<; OTOI3AOU<; aYEAoowV KOI 13001wv, KOVOUIJE rnv E~~<; KOTaoKw~: KOlaoKWOsOUIJE urc TTAOlq>6plJa aTT6 TOIIJEVTO IJE IJIKP~ KAioll TTpO<; TO KEVTPO, OE<; OX~lJa 1. LTO KEVTPO KOI KOTO IJ~KO<; UTTOPXEI Eva aUAoKI 6TTOU 8a

9 1

5-

lO
:2 nAev~a
1

6,

7

3.

8

4

LX~lJa

01 apI8IJoi 0IlAWVOUV TI<;IJEPE<;Evano8wll<;

1. Ka8ETrl TOIJ~ nAanpOplJa<; Evano8wll<; ollAao~

<ppEoKla<; Konpla<; ana oTa!3Aou<;. rnv rrpurrn IJEpa, 2 Til OEUTEPIl K.O.K.

KaTOA~YOUV TO uvpo TTOU 8a PEOUV aTT6 rnv KOTTpIO. To aUAoKI aUT6 TO OKETTOsOUIJE IJE KOTTOIO TTA£YlJa. LTIlV OKPIl TIl<; TTAOlq>6PlJa<; OTO xaIJIlA6TEpo 011IJ£10, UTTOPXEI pre voupvo (IJIKP~ OE~aIJEv~), 6TTOU KaTOMyouv TO uvpo TTOU PEOUV OTO aUAOKI. LTIlV OKPIl TIl<; TTAOlq>6PlJa<;, TOTT08ETOUIJE cvcxcopc, IJ' Eva V q>OPTOEKq>OPTWT~ ~ IJE TIlV rnpouvo Til q>pEOKla KOTTPIO TTOU TTafpvoUIJE aTT6 TO OTOI3AO lJasf IJE TO oxupa TTOU EXOUV cvcxcreurel IJE aUT~, KaAuTTTovTO<; TO Eva TETOPTO TIl<; Aoupfoa<; A (LX~lJa 2). Til OEUTEPIl IJEpa TOTT08ETOUIJE IJE TOV fOlo Tp6TTO Til q>pEOKla KOTTPIO OTO 0ITTAav6 Eva TETOPTO TIl<; Aoupfoa<; A, rnv rplrn, OTO oMo Eva TETOPTO aTT6 TIlV oMIl TTAWPO TOU cuxcxrou. TEAo<;, TIlV TETOPTIl IJEpa q>TOVOUIJE OTO TEAWTOfo TETOPTO TIl<; Aoupfoa<; A. TIlV TTEIJTTTIlIJEpa, TOTT08ETOUIJE TIlV KOTTPIO TTOVW OTO owp6 TIl<; KOTTPIO<; TIl<; TTPWTIl<; IlIJEpa<;, TIlV EKTIl IJEpa TTOVW 0' aUT6v TIl<; OEUTEPIl<; IJEpa<; K.O.K. LlllJaofa EXEI 11KOTTPIO va TOTT08ET£lTOI AiYIl-AiYIl IJE IJIlXOVlllJa ~ IJE TIlV rnpouvc, aMo cvcxccpo. b.Ev KOVEI va q>OPTWOOUIJE coprnvc IJE cvcrporrri, IJE TO orroio va rnv ~Eq>OPTWOEI 6AIl IJasf. ME Til olaolKaofa aUT~ TTETuxafvoUIJE va apxfOEI aIJEOW<; oIEPyaofaXWVEIJOlO<; IJE OVOOO TIl<; 8EPIJOKpaofa<; IJEXPI 50°0. METo TEOOEPI<; IJEPE<;, TTOU EPXETOI TO oMo OTpWlJa aTT6 TTOVW, TO TTPWTO OTpWlJa OUIJTTlEsETOI KOI ETTll3paouvETOI 110lEpyaofaXWVElJ0l6<; TOU. To fOlo OUVEXfsOUIJE IJEXPI va OUIJTTAIlPWOOUIJE TTEpfTTOU 8 OTPWOEI<; Til pic TTOVW OTIlV oMIl, oTT6TE q>TOVOUIJE 0' Eva ULJJ0<; ~ 3 IJETpa, avoAoya IJE TO TTOOOOT6 TWV Oxupwv TTOU lJasEUOUIJE lJasf IJE 2 TIlV KOTTpIO. T6TE 8a EXOUV TTEPOOEI 32 IJEPE<;. K08E cope TTOU KOVOUIJE pre OTPWOIl Til OKETTOsOUIJE IJ' Evav 1J0Uoa1J0, ~ IJE XOVTp6 xapT6vl, ~ IJE ~UAIVO OKETTaOlJa (6XI IJE EMEVfT, OUTE IJE TTAaOTIK6 PVC). 'OTOV OUIJTTAIlPWOOUIJE TI<; 8 OTPWOEI<; 11Aoupfoa A £lVOI YEIJOTIl KOI T6TE KOVOU IJE TO fOIO OTIl Aoupfoa B. Mia TTAOlq>6plJa IJE TTEVTE AoupfOE<; cpxet, AOITT6v, vic KOTTPIO TTEVTE IJIlVWV KOI 10 IJEPE<;.

6

r

,

I

48

youpvo '0:u Y K.~V rpw cr;~l';; UYPWV

IXr'UJa

2.

An04J1l

crro rrcvco

(KOT04JIl) rrxoroopuc«; crro orcuxouc.

svcrroaeorp;

<pptoKla<; Konplo<;

01 OWPOI Hl<; KOTTPIO<; aUT~<; I-.JTTOpOUVva IJ£lVOUV tTOI OKETTaOlJtvol

ArVOU<; IJ~VE<;.

LTo oloonwa aUT6 IJTTOPOUIJE va TTOpOUIJE aTT6 EKEI KOTTPIO KOI va HI XPIlOlIJOTTOI~OOUIJE Via aVOIJEI~1l IJE OAAa UAIKO Via 0XIlIJOTI01J6 OwpOU KOIJTT60T. 'OTOV urc Aoupioa OUIJTTAIlPWS£I KOI IJ£lVEI EKEI TTEPITTOU 4 IJ~VE<; oxsrrcouevn, IJTTOPEI aTT6 T6TE KOI IJETO va XPIlOlIJOTTOIIlSEI 6TTW<; £lVOI, crrxcovovrcc TIlV ernocvercxc OTO toaq>o<; OE AETTT6 OTpWlJa 1 ~ 3 EKOTOOTO. Ta KOlJlJOTla TOU Oxupou TTptTTEI T6TE va txouv olaAuS£I. Ta uvpo aTT6 TIlV KOTTPIO TTOU lJasEUOVTOI OTIl voupvo (IJIKP~ OE~aIJEv~), lJasl IJE TuX6v oupo SWWV TTOU OUVKEVTPWVOVTOI aAAOU, IJTTOpOUV va XPIlOllJoTTOl1l Oouv w<; E~~<;: 1. PIXVOUIJE IJtoa oxupa TTOU crroppocouv TO uvpo KI aUTO UOTEpa rrnvclvouv OTO KOIJTT60T, ~ OKOPTT1SOVTOI aVOIJEOa OTI<; OIOq>OPE<; OTPWOEI<; TTOU KOVOUIJE TTOVW OTIlV TTAOTq>6plJa. 2. Ta uvpo aEp1sovTOI IJE EI0IK6 IJIlXOVlllJa, ollAao~ TTPOOTISETOI atpa<; IJtoa c'curc, IJtXPI va TTOLJJOUVva IJUPlsouv OOXlllJa. ME TOV aEpI01J6 aUT6 OOUAEUOUV aEp6131a IJIKp6131a TTOU aTTOIKOOOIJOUV n<; OIOq>OPE<; EVWOEI<; asWTOU K.ATT. T6TE TO uvpo aUTO IJTTOpOUV va opcuoaouv IJE OITTAOOla TTo06TIlTO VEPOU KOI va pcvnorouv ornv ernccvsrc TWV xwpaq>lwv 3. Av TO uvpo £lVOI TTOAU Arva, T6TE cpcuovovrc: IJE oEKaTTAoOlo KOI TTAtOV vspo (TTpOOOX~ 6XI AIV6TEpO) KOI pavT1SOVTOI OE AETTTt<; oTOV6vE<; TTOVW OTIlV ernccvsrc TWV xwpaq>lwv, TTOU OEV txouv vscpo q>UTO. AlJtow<; IJETO Til OUVKOIJIO~, EIVOI 11 KOTOAAIlAIl TTEPIOOO<; Via KOTI TETOIO. XPIlOlIJOTTOIOUIJE urc aTT6 TI<; TPEI<; ouvOT6TIlTE<;. LlllJaOla tXEI 11 KOTTPIO TTOU OUVKEVTPWVOUIJE Via TO 0XIlIJOTI01J6 TOU KOIJTT60T, va unv apXloEI TTplV va 0XIlIJOTIOOUIJE TO owp6, va KOVEI cvcepofnc sUIJWOIl. Kcxurcpo AOITT6v EIVOI, va apXloEI urc ETTl13paouv6IJEVIl aEp6131a olaolKaola.

7

01 OlaOTOO£l<; Hl<; TTAanp6PlJa<; TTOU ovccspous, E~apHilvTOI aTT6 TOV apl81J6 TWV SWWV TTOU UTTOPXOUV OTO OTOAO aTT6 6TTOU TTafpvoUIJE rnv KOTTpIO. 'EXEI UTTOAOVIOT£i 6TI Via K08E aVEAooa XPElas6IJaOTE ETTlq>OVEla TPIWV TETpaVWVIKWV usrptov (Via TT£VTE IJ~VE<;). 13) AAAa UAIKO SWIK~<; TTPO£AWOIl<;: EKT6<; aTT6 KOTTPIO, OTO KOIJTT60T IJTTOpOUV TTPOOTE80uv KOI TO E~~<; UAIKO: - ATTO~llpalJ£VO cluo SWWV OE OK6VIl· - K6KaAa SWWV OE OK6VIl. - T06q>Ala cuviov 8PU1J1J0l101J£Va KOI KOTTaVIOIJ£Va KOTO TO OUVOl6v. va

V) q>UTIKO UTTOAEfIJIJOla: K08E lJ£po<; TOU q>UTOU TTOU TTEPIOOEUEI IJETO Til OUVKOIJIO~, 6TTW<;: q>UAAa, xorouvrc, q>AOUOE<;, pfSE<;, OTEA£XIl, KAaO£IJOla aTT6 O£VTpa, aIJTT£Ala, 80lJvou<; K.ATT. Ta XOVTPO IJ£PIl TTP£TTEI va TTEPVOUV aTT6 IJIlXOVlllJa TTOU va TO 8pUIJIJOlfsEI ~ va TElJaxfsOVTOI IJ' tva TOEKOUPI OE KOlJlJOTla 1 -5 EKOTOOTWV. Errlonc, KaAo £iVOI 6Aa TO q>uAAa TTOU TT£q>TOUV aTT6 TO o£vTpa. nOAUTllJa EfvOI TO q>uAAa aTT6 O~I£<;, KaoTOvl£<; KOI I3EAavlol£<;. nOAAO EfOIl q>UAAWV XPEIOSOVTOI urc TTPOETOllJaofa: M£vouv tva XEllJWVa KOTTOU OUVKEVTpWIJ£Va £~w KOI TOV ETT6IJEVO XEllJWVa urrctvouv OTO KOIJTT60T. Ta q>UAAa TIl<; I3EAavlolo<; XWVEUOUV TTOAU cpvc, aAAO £iVOI TTOAU KaAO OTO KOIJTT60T KOI IJETO Via TIlV uvsto TWV q>UTWV TTOU 8a OEXTOUV TO tTOllJO KOIJTT60T. AvaKOlEUOUIJE KaAO TO q>UAAa TIl<; I3EAavlolo<; IJE OAAa UAIKO. Ta q>UAAa TIl<; KapUOIO<; ETTll3paouvouv apKETO TI<; I3I0AovIK£<; OIEPvaofE<; TOU XWV£IJOlO<;, aAAO OEV EfvOI I3Aa13Epo. np£TTEI va aTTOq>EUVOUIJE TO q>UAAa TIl<; OUKIO<;, TIl<; TOUVla<; KOI TWV «ovooootov, 016TI aAAOSOUV TO pH (TIlV O~UTIlTO) TOU KOIJTT60T. 'Eva TTOOOOT6 IJ£XPI TO TTOAU 10% I3EA6vE<; TTEUKWV lJ£oa OTO KOIJTT60T OEV I3AOTTTEI. Errlonc, 6Aa TO UTTOA£iIJIJOla aTT6 rrcpxc KOI K~TTOU<;, TT.X. ucpcusvc AOUAOUOla, aVPI6xopTO TTplV oynucrto ouv OTT6pou<; KOI KOIJIJ£VIl XA61l (VKas6v). H KOIJIJ£VIl XA61l 8a TTP£TTEI KaAUTEpa va aTTAw8Ef, va lJapa8£i TTPWTO KOI IJETO va cvcxorsurs! IJE XovTp6TEpa UAIKO, 6TTW<; TT.X. 8PU1J1J0l101J£Va KAapIO. np£TTEI va TTPOO£XOUIJE, WOTE 11 KOIJIJ£VIl XA61l va unv 0XIlIJOlfsEI oUIJTTav£i<; IJOSE<; lJ£oa OTO KOIJTT60T, 016TI UTTOPXEI Kfvouvo<; aVOTTTU~Il<; avaEp613la<; sUIJWOIl<; (OE<; TTapaKOTW). AK61J1l OTO KOIJTT60T urrcivouv 6Aa TO OPvaVIKO UTTOAEflJlJOla aTT6 TIlV Kousfva, 6TTW<;: q>AOUOE<;, q>UAAa, KOTOOVla, xaAaOIJ£VOI xuprrol, UTTOAEflJlJOla aTT6 oaAOTE<; (6IJw<; xwpf<; AOOla KOI OOMOE<;), K6KaAa KOI LJJopla TElJaXIOIJ£Va KOI KOTTaVIOIJ£va. nOAUTllJa EfvOI TO KOlaK081a TOU Kaq>£ KOI TO UTTOAEflJlJOla aTT6 K08E £ioou<; aq>ELJJ~IJOla, EKXUAlOIJOla K.ATT. aTT6 apWIJOlIKO KOI 8EpaTTWTIKO 136TOva, lJasf IJE TO sOUlJf TTOU TuX6v TTEPIOOEUEI. LTo KOIJTT60T OEV urrcivouv Aoola, AlTTIl, Kp£Ola KOI xcuevc ocvnrc. rEVIKO, EfvOI KaAuTEpa va aTToq>EuVOVTOI TO TTEPIOOEUIJOla aTT6 lJaVElpEIJ£Va ocvnrn. Ta Aoola EIJTTOOfsouv TOV aEpI01J6 TOU KOIJTT60T KOI TO Kp£Ola, TUPIO K.ATT. IJTTOpOUV va Tpal3~~ouv rrovrhcrc 0' aUT6. Errlonc, OTO KOIJTT60T OEV urrcivouv TTAaOTIKO K.ATT. OUV8ETIK£<; OUOfE<;. rEVIKO, Via TO opvcvucc UTTOAEilJlJaTa aTT6 rnv Kousiva 8a TTPETTEIva qmo~OUIJE urc EIOIK~ KaTaOKEU~ aTT6 ~UAa ~ Tou!3Aa Via va TO OUVKEVTPWVOUIJE 6AO TO Xp6vo. H KaTaOKEU~ TTPETTEI va EXEI w<;; TTOTOTO EOO<PO<;; XWlJa) Kal TO TTAa"ivo TOIXWlJaTa va EXOUV apK£TE<;; xapa IJOOE<;;Via (TO aEp101J6. To ToixwlJa Hl<;; IJla<;; TTAEUpO<;;TouMXIOTOV, 8a TTPETTEIva etvrn ETOI qmaVIJEVO, WOTE va evolve: ocv TT6pTO ~ Kal va a<palpEiTOI EUKoAa Via va T' aOEIOsOUIJE 6TOV VElJiSEI. LliTTAa ornv KaTaOKEU~ aUT~ 8a TTPETTEIva EXOUIJE Evav owp6 XWlJa KI Eva <pTUOPI, WOTE K08E oooc TTOU aOEIOsOUIJE IJEOa TOV KOU!30 IJE TO UTTOAEilJlJaTa aTT6 HIV Kousiva, va piXVOUIJE aTT6 TTOVW Aivo XWlJa, Icc-Icc va oKETTaoTOuv Via va unv IJUpfsOUv KOI va unv OUVKEVTPWVOVTOI IJUVE<;. To ULJJ0<;TOU OIA6 curou, Via va lJa<; 130AEuEI va aOEIOsOUIJE ueoc TO UAIKO, OEV TTP£TTEIva ~ETTEPVO TO 1,30 IJ. TTEpfTTOU. To q>opoo<;, ETTfOIl<;, Via xovoi«; aEplOIJOU OEV TTP£TTEIva £iVOI IJEvaAUTEpo aTT6 1,40 IJ., TO IJ~KO<; 600 8£AOUIJE.

8

';

~

UU .... ,---_-___:==------_I __ LX~lJa 3. KaTaaK£U~ crro ~uAa Via HI aUVKEVTPwall Eva mpl!36Ai.

OPvaVIKWV UAIKWV Kousiva<;; K.O. a'

KaTaaK£U~

IJ£ TOu!3Aa Kal ~uAa IJnpOaTO, rrou a<POlPOUVTOIVia va rrclpvouue TO opvcvucc UAIKO.

...,.

"'"

...
"",
..!
--

.6.IOq>Op£C; KaTaaKwtc;

Via Til aUVKtvTpwall

oPvaVIKWV

UTToA£IIJIJOTWV Kou~ivac;

a' tva KrlTTO. 9

LTO q>UTIKO UTTOA£iIJIJOla OUIJTTEplAalJl3ovovTOI aK6Wl 01 OTOXTE<;; aTT6 ~UAa, 01 OTTofE<;; TTPOOStTOVTOI 6TOV tXOUIJE KOI TTpOOlVa XAWPO IJtpll q>UTWV. OTOV OEV tXOUIJE apKET~ OTOXTIl aTT6 ~UAa KOI tXOUIJE apKETO TTpOOlVa XAWPO IJtpll q>UTWV, T6TE TTPOOStTOUIJE OTO KOIJTT60T oK6VIl aol3toTIl. ATTAw<;; OKOVfsOUIJE TO UAIKO aTT6 TTOVW KOTO OTpWIJOla, KaSW<;; TO pfXVOUIJE OTO KOIJTT60T. ME Til OTOXTIl ~ TOV aol3toTIl aTTOq>EUYOUIJE va 0XIlIJOlIOTOUV IJOSE<;;, 6TTOU avaTTTUOOETOI cvcspoprc sUIJWOIl. XpElas6IJaOTE 1-2 KIAO aol3toTIl vrc KOSE Ku131K6 IJtTPO XAWPWV TTPOOlVWV UAIKWV. TtAO<;;, OTO q>UTIKO UAIKO OUIJTTEplAalJl3ovovTOI KOI TO q>UKla TIl<;; SOAaooa<;;. EfvOI TTOAUTllJa UAIKO, 016TI TTEPltXOUV KOI TToMo IXvooTOlx£ia. H SOAaooa l3yosEI TToMt<;; q>opt<;; t~w OTIl OTEPIO TToMo q>UKla aUTO TTptTTEI va lJasWTOUV, va aTTAWSouV KOTTOU lJaKplO aTT6 Til SOAaooa, va ~ETTAUSOUV aTT6 tva ~ OUO I3poxt<;; vrc va q>UYEI TO aAOTI KOI IJETO va ~EpaSouv KOI 6TOV apxfsOUV KOI Tpfl3oVTOI, va IJTTOUVOTO KOIJTT60T.
0) 0PUKTO UAIKO: AUTO £iVOI OK6vE<;; TTETPWIJOTWV, TTOU OUV~Sw<;; TI<;;I3pfOKOUIJE OE AOlOIJ£ia. 01 OK6vE<;; TTETPWIJOTWV TTEPltXOUV apKETO IXVOOTOlx£ia KOI E~OUOETEPWVOUV 6~IVE<;; TOOEI<;; usoc OTO KOIJTT60T. KOlOMIlAE<;; £iVOI 01 OK6vE<;; aTT6 TTETpWlJaTO: Bcocxrn, vpcvirn KOI Aol3a<;; nqxnorekov. Av OEV I3pOUIJE aTT6 cure, IJTTOPOUIJE va XPIlOlIJOTTOI~OOUIJE KOI OK6vE<;; aTT6 OOAOlJfTIl KOI 0XIOT6AISo, aUTO 61JW<;; 1J6vo 6TOV TO toaq>o<;; TTOU KaMIEPyoUIJE £iVOI TTEPl006TEPO aIJIJWoE<;;. Trope OTIlV EMooa IJEPIKOf 1310-KOMIEPYIlTt<;; OOKllJOsOUV Sllpa"lK~ Yll (EAaq>p6TTETpa) OE AETTT~ oK6VIl·

nAPATHPHIEII

riA TA OprANIKA YJ\IKA

Mepucoi Sa OKEq>TOUV 6T1, IJE TO UAIKO TTOU urrclvouv OTO KOIJTT60T Sa IJTTop£i va IJETOq>EPSOUV OIOq>OPOI rrosovovoi rrcpcvovrec OTO q>UTO, 6TTOU Sa TTOEITO tTOllJO KOIJTT60T. ATT6 TTElpOlJaTO KOI tPWVE<;; TTOU tYlvav OTIl rEPlJavfa (KIlOII 1965-1968) TTPOKUTTTOUVTO E~~<;;: 01 SEPIJOKpaofE<;; TTOU cvcrrruocovrcn OTO KOIJTT60T (45 IJtXPI 65°C) lJasf IJE OIOq>OPE<;; aVTll3loTIKt<;; OUOfE<;;,TTOU rrcpcvovrci aTT6 IJUKIlTE<;;TOU KOIJTT60T (aKTIVOIJUKIlTE<;; K.a.), KaTOoTptq>OUV rrcsovovouc rrcpcvovrsc aTT6 10U<;;,IJIKp6131a KOI SWIKO TTapoOlTO, aK61J1l KOI VIlIJOlWOEI<;;. YTTOPXOUV EAOXIOTE<;;E~OIptOEI<;;, 6TTW<;;0 16<;;TOU xcrrvou (TRV). AVTfSETO, TO orropro TWV I3Aal3Epwv IJUK~TWV OEV «oroorpeoovro: TEA£iw<;;. rl' aUT6, 6TOV tXOUIJE q>UTO0PPWOTO aTT6 IJUKIlTIOOEI<;; (TT.X. 1J0VfAla), TTptTTEI va KaflJE TO 0PPWOTO IJtpll KOI Til OTOXTIl TOU<;;va Til 130soUIJE OTO KOIJTT60T. Av TTOAI 11 coaevero I3pfoKETOI OE TTOAU apXIK6 OTOOIO KOI OEV TO KaTOAol3oUIJE, OEV TTElpOSEI, YIOlf YEVIKO IJE TO KOIJTT60T Sa tXOUIJE E~uyfavoll TOU EOOq>OU<;; OI OTIl ouvexerc Sa tXOUIJE q>UTO IJE IJEyaAUTEPIl avTOX~ - aTT6 6TI av OEV KOValJE K KOIJTT60T. OOOV ccopc nope TOU<;;OTT6pou<;; TWV aYPl6xoPTWV TTOU 130s0UIJE OTO KOIJTT60T, IJE aUTOU<;;OUlJl3afvEI TO E~~<;;: /\6yw TIl<;; uvpcolo; KOI TIl<;; Ospuoxpoolcc ueoc OTO KOIJTT60T 01 TTEPI006TEPOI OTT6pOI q>UTPWVOUV KOI IJETO KOlaoTptq>OVTOI. rUpfsOVTO<;; TO KOIJTT60T (OE<;;TTapaKOTW) 6Aa TO IJtpll TOU UTT6KEIVTOI 0' aUT~ Til olaolKaofa, IJTTop£i 61Jw<;; tva IJIKp6 IJtpo<;; va ~Eq>UYEI KOI 01 OTT6pOI aUTOf va q>UTPWOOUV IJETO EK£i TTOU Sa TO 130AOUIJE. rr aUT6 a<;; q>poVTfsOUIJE va lJasEUOUIJE TO aYPl6xoPTO TTplV 0XIlIJOlfoouv OTT6pou<;;. ATT6 TO oloq>opa UAIKO TTOU cvceepcue, aVasllTOUIJE tOTW KOI Alya aTT6 TO KaStva, WOTE va tXOUIJE TTAOUOIa TTOIKIAIa (OE<;;nivaKa 1). Av IJEPIKO UAIKO OUOKOAW6IJaOTE va TO OUYKEVTPWOOUIJE, aUT6 OEV onpclve: 61Jw<;; 6TI OEV IJTTOPOUIJEva q>TlO~OUIJE KOIJTT60T. ATT6 TO TfTTOTE£iVOI TTOAU KaAUTEpo tva KOIJTT60T tOTW KOI IJE IJIKP~ TTOIKIAIa.

Ol)l1yio 2'1 To KOI.ITTOOT yiV£TOI IJ£YOAUT£PI1C; o~ioC; 000 IJ£YOAUT£PI1 £ivol 11 TTOIKIAio TWV UAIKWV OTTO TO orrolc l)I1IJIOupy£iTOI. IIOPPono KOMnOIT

AUT6 TTOU YEVIKO TTptTTEI va TTpOOtXOUIJE aVaIJEIYvuOVTO<;; TO oloq>opa UAIK6, £iVOI va TTETuxafvoUIJE rsroro avaAoyfa TWV UAIKWV TTOU tXOUV ovSpaKa KOI 0SWTO, WOTE TO OUO aUTO ororxelc va tXOUV OTO OUVOAIK6 IJ£iYlJa TOU KOIJTT60T Til OXtOIl 15:1, ollAao~ 15 IJtpll ovSpaKa vrc KOSE tva IJtpo<;; aswTOU.
10

LUIJ130UAW6IJEVOI TOV rrlvcxc 2 IJTTOPOUIJEva KOVOUIJE TtTOIE<; aValJ£I~EI<; OE TtTOIE<; cvcxovlec, WOTE va TTETUXOUIJETTEpfTTOUrnv avaAoyfa ov8paKa (C), a~wTOU (N) 15:1 TTEpfTTOU. AUT6 OEV TTptTTEI va lJa<; TpOIJO~EI KOI va ~uyf~OUIJE IJE aKpfl3Ela Ko8E UAIK6, nlNAKAL 1. Luv8EOll opvovucov AmaOIJOTwv (OE TTOOOOTO TOI<; %).

LUUTaTIKO KOIJn6uT npomva an6 «orrpro

Efoo<;

Opvcvucn ouolc

K' M ' ASWTO <t>wacpoplKCx a II 10 A a 13' o~£a £OTIC cvvnoic

!300EIOWV UE uK6vll

50 60 0,15 50

0,06 0,9 0,07 23,3

0,005 0,14 0,003 1,07 5,9

0,05 0,6 1,9 1,2 1,0

<puKla anoE/lpalJ£va

Zouui an6 TUOUKvfoa (rropcoxeoccuo 10%) =EPr'] TUOUKvfoa (rrsuxo) (Guano)

0,0210,026 7 8,76 2,6

LTOXTIl E;uAwv Kwvo<p6pwv Korrpro an6 Korrpro Korrpro an6 an6 8aAauuonouAIa K6TE<; UTEYVr']

11,5 44,9 2 2-3 4,2 2,6 12 7-14 4,1 2,9 0,3 1 1-3

50 30-70 45

6 3-4 1,6 4,5 8 12 11 12 10-12 4-5

12 3-5 1,5 0,8 12-32 1,5

!300EIOr'] UTEYVr'] IJEfYlJa an6 oAoya KOI

LTEYVr'] «orrpro, rrpofso rc KpEaToAw po

84 70 60-70 80 75 65-75 30

AllJaTOAEU po TpfXE<; C;wwv <pTEPO rrouxuov KEpaToAwpo OUTEOAEUPO

0,8

1

18-22

0,2

27

aMo va TO tXOUIJE UTT6LJJIl KOI va TO ETTlOIWKOUIJE. 'OTOV KOTTOIO<;q>TIO~EI IJEPIKt<; q>opt<; KOIJTT60T, 8a aTToKT~oEI KOI OIKt<; TOU EIJTTElpfE<; KOI 8a KOTaq>tpEI EUKoAa va TT£TuxafvEI Til oXtOIl aUT~ ov8paKa-a~wTou. XPIlOlIJOTTOIWVTO<; TOV aK6Aou80 TUTTO IJTTOPOUIJE va I3pfOKOUIJE Til oXtOIl O/N OTO IJ£lYlJa TOU KOIJTT60T.

AX01+Bx02+fx03 A+B+f

=~

A, B, r, £lVOI TO l30PIl OE KIAO TWV UAIKWV TTOU tXOUIJE lJa~tLJJEI vrc TO KOIJTT60T TTplV TO I3pt~OUIJE. Av tXOUIJE TTEPI006TEpa UAIKO, 0 TUTTO<;ETTEKT£lV£TOI avoAoya, 01,02,03 £lVOI 01 OUVTEAEOTt<; TWV UAIKWV. n.X. TOU UAIKOU IJE TTo06TIlTO A tXEI OUVTEAEOT~, oXtoll C/N = 01, K.O.K. ~ £lVOI 0 OUVTEAEOT~<; TIl<; OXtOIl<; C/N, av avalJEf~oUIJE TO UAIKO aUTO OTl<; TTo06TIlTE<; A, B, r. Av nope I3POUIJE ~ IJEyaAuTEpo aTT6 15, T6TE 8a TTptTTEI va TTpo08toOUIJE OTO KOIJTT60T UAIKO IJE OUVTEAEOT~ C/N IJIKp6TEPO aTT6 15. Av TO ~ £lVOI IJIKp6TEPO aTT6 15, T6TE TTptTTEI va TTpo08toOUIJE UAIKO IJE OUVTEAEOT~ IJEyaAuTEpo aTT6 15. ria va I3POUIJE nope rnv TTo06TIlTO TOU UAIKOU TTOU 8a TTpo08toOUIJE vrc va q>tpOUIJE TO ~ OTO 15, XPIlOlIJOTTOIOUIJE TOV E~~<; TUTTO:
11

4J = (15-

~I

X

£-15
4J 11TTo06TIlTa TOU vsou UAIKOU vrc TIlV 016p8wOll (A+B+r+ .... ) .. OE KIAO. s K TO OUVOAO OE KIAO TWV UAIKWV, TTOU TO IJ£IYlJa TOU<; of VEl OUVTEAEOT~

E 0 OUVTEAEOT~<; (C/N) TOU UAIKOU TTOU TTpo08tTOUIJE. nOVTW<; OEV eivrn 6Aa KOI T600 aTT6AUTa. AK61J1l KI av 11oXtoll C/N <lnOOEI KOI OTO 30, OEV onpclva 6TI OEV 8a xwvtLJJEI TO KOIJTT60T. LTIlV TTpO~1l tXEI aTTooElx8£f, 6TI orcv tXOUIJE C/N = 15, TO XWVElJa apxfsEI alJtow<;. Av 11oXtoll aUT~ <lnOVEI TTOVW aTT6 30, T6TE TO XWVElJa covel va ~EKIV~OEI. Av I3pfOKETaI KOTW aTT6 15, T6TE tXOUIJE TTOAU vprivopo XWVElJa KOI aTTwAEla aswTou. nlNAKAL 2. LXtoll ov8paKa (C) KOI aswTOu (N) OTa oloq>opa 0,8 opvcvucc UAIKO.

Oupc sWwv (aYEAoOE<;, TTp613OTa) Aluc sWwv OE oK6VIl Mcupo XOUlJou<; KOTTPIO (aYEAooE<;, TTp613OTa) XWVElJtvll 8 IJ~VE<; KOTTPIO XWVElJtvll xwpf<; XWlJa 4 IJ~VE<; KOIJ IJtvll XA61l (YKOs6v) .6.loq>opa oMa rrpcoivc IJtpll q>UTWV "Axupo aTT6 60TTpia 4Juxav8t<; oAq>a-oAq>a YTToA£flJlJOTa Kousfva<; YTToA£flJlJOTa aTT6 TO ouro TTOTOTIO<; BEA6vE<; TTEUKWV q>ptoKla KOTTPIO aYEAoowV IJE TToMo oxupa q>ptoKla KOTTPIO aYEAoowV IJE Alya oxupa q>uMa ornopooorxov OtVTPWV AvoIXT6XPWIJIl TUpq>1l "Axupa aTT6 I3PWIJIl Axupa aTT6 ofKaAI Axupa aTT6 OTOPI Axupa 0IlIJIlTplaKwv YEVIKO q>ptOKO rrprovlo: XWVElJtvO TTPlovfol

3 10 10
15

7

12
15

16-20 23 25
30 30 20

50 50 50 65 125 50-150
208

511

TI IJTTOPOUV va V£wPVIKoi

KO:VOUV l)r1IJ01, KOIVOTIlT£C;, r1 KOI 1l)IWT£C;

OUV£Talp10lJoi

01 O~IJOI KOI 01 KOlv6TIlTE<;, OE apKETt<; TTEPIOXt<;, 0la8tTouv TEPOOTIE<; TTo06TIlTE<; opvcvuaov UAIKWV TI<; orrolsc, OUOTUXW<;, OUTE 01 fOIOI OUTE KOTTOIO<;101WTIl<; ~ YEWPYIK6<; OUVETaIPI01J6<; tXEI oKEq>T£f va TI<; a~loTTOI~OEI. Terorc UAIKO £lVOI: - YTToAEiJ.1J.1ara aTT6 TTClpKa KaJ OEVTpOOTOIXiE~: Ta ouvepvsto TWV O~IJWV KOI KOIVOT~TWV 0XE06v 6AO TO XP6vo lJasEUOUV TTEOlJtva q>uMa, orrcopsvo KAapI0,aYPI6xopTa, aMou K6130uv Til XA61l KOI oMoTE KAaOEUOUv rc otvTpa. - YTToAEiJ.1J.1ara aTT6 IOIWTlKOtJ~ KfJTTOU~: LE TTEPIOXt<; TTOU UTTOPXOUV 10lWTIKOf K~TTOI, rc ouvepvetc TWV O~IJWV lJasEUOUV K08E £foou<; UTToA£flJlJOTa aTT6 TOU<; K~TTOU<;, TTOU 01 1010KT~TE<; TOU<; ~ 01 xnrroucot TOU<; rc 8EWPOUV OKTTOUTTfola KOI rc l3yosouv OTa TTEsOop61Jla. Ta

oovcvtxa uton

TWV OKOUTTlOJ(iJV aTT6 T/~ KousivE~:

ME KOToMIlAIl

EVlllJtpWOIl

8a
12

I-.lTTOp£I KOSE VOIKOKUPI6 (TTOU OEV £XEI K~TTO ~ OEV S£AEI va q>TIO~EI KOIJTT60T) va OUYKEVTPWVEI TO UTTOA£lIJIJOla Hl<; Kousfva<;, TTOU ovoospoue TTlO TTPIV, OE xwpIOT6 TTAaOTIK6 KOU!30 IJE KaTTOKI. AUTo Sa lJasEUOVTOI aTT6 TOU<; O~IJOU<; XWPIOTO aTT6 TO uTT6AOITTa OKOUTTfola KOSE OEUTEPIl lJ£pa TO cpvorepo. Av yfVEI KOTI TtTOIO, IJE KOlOTTAIl~1l Sa OOUV 01 O~IJOI KOI 01 KOlv6TIlTE<;, 6TI TO uTT6AOITTa OKOUTTfola Sa £IVOI 0lllJaVTIKO Aly6TEpa KOI 6TI aUTO Sa IJTTOpOUV TTOAU TTlO EUKOAa va olaxwpfsOVTOI KOTO £1011 vrc avaKuKAwoll (vucxr«, TTAaoTIKo, xapTlo, IJ£TOMa). - YTToAEiJ.1J.1ara aTT6 ETTE~EpyaaiE~ eovootooicov K.A TT.: • TO OT£IJq>uAa TTOU TTEPIOOEUOUV IJETO TO OTULJJIIJO TWV OTOq>UAIWV. • TO UTTOA£llJlJaTO aTT6 TO OTULJJIIJO TIl<; EAIO<;. • TO UTTOA£lIJIJOla aTT6 EKKOKKIOT~pla !30IJ!3aKO<;. aUTO TTOU TTEPIOOEUOUV aTT6 TO saxap6TWTAa OTO EPYOOTOOIa sOxapll<;. • aUTO TTOU IJ£VOUV aTT6 TOV KaSapI01J6 TWV q>POUTWV OE oloq>opa KovoEp!3oTTol£la q>POUTWV, AaxaVIKWV K.ATT., EVVOOUIJE aUTO TTOU TTEPIOOEUOUV aTT6 IJllxaVIK~ ETTE~Epyaofaxwpf<; rnv TTPOOS~KIl XIlIJIKWV. 8a UTTOPXOUV KI oMa opvcvncc UAIKO, TTOU Sa IJTTOpOUV va XPIlOlIJOTTOIIlSOUV OTO KOIJTT60T KOI TTETlOUVTOI W<; 0XPIlOTO. AUTO TO UAIKO, TTOU ovccsocus aTTOTEAOUV 0lllJaVTIK£<; TTo06TIlTE<; KOI IJTTOpOUV va a~IOTTOIIlSOUV KOI aTT6 YEWPYIKOU<; OUVETOIPIOIJOU<; vrc EIJTTAOUTI01J6 TWV Eoaq>WV IJE XOUIJOU<;. H rrcpcvcovn XOUIJOU<; Sa yfVETOI OE K£VTpa KOIJTT60T. flEV aTTOITOUVTOI IJEyOAE<; EYKaTOOTOOEI<;, aMo aTTAW<; urrclaoroi XWPOI IJE TIlV rrcpoxn VEPOU KOI IJIlXOVlllJa q>opTOEKq>6pTWOIl<; ~ EKOKaq>~<; vic TO aVaKOTElJa KOI TO 0X1l1J0l101J6 TOU OwpOU. Teroic IJllxaV~IJOla OUV~Sw<; OlaS£TOUv 01 VOlJaPXfE<; ~ IJTTOpOUV va vOIKlaOTOUv aK61J1l aTT6 10IWTE<;. "Eva IJIlXOVlllJa TTOU Sa XPElaoT£I ETTITTA£OVeivrn £va<; SPUIJIJOTIOIl<; IJEYOAOU IJEY£SOU<; (YEPlJaVIKO Aty£TOI haecksler, aYYAIKo shredder). LTIlV EupWTTIl UTTOPXOUV OIOq>OPOI «orocxeuoo rec, o TElJaX101J6<; TWV XOVTPWV UAIKWV (KAaplo, OTEA£XIl aTT6 KaAaIJTT6KI, IlAlavSou<; K.ATT.), au~ovEI TIlV errupcverc TWV UAIKWV, 6TTOU IJTTOpOUV alJ£ow<; va opooouv 01 IJIKpoopyavlolJ0f. Ta UAIKO OEV TTP£TTEI va yfvouv oK6VIl, YIOlf T6TE 0IlIJIOUPyouvTOI oUIJTTaY£l<; IJOSE<;, OEV vlverrn aEp101J6<; KOI apxfsEI cvcspofnc sUIJWOIl. TElJoXla IJ~KOU<; 1-3 EKOTOOTWV KOI TTOXOU<; IJ£XPI 1,5 EKOlOOT6 elvcn mAO. To £TOIIJO KOIJTT60T TTOU Sa TTapoYETOI Sa XPIlOlIJOTTOI£lTOI aTT6 TOU<; O~lJou<;, KOI TI<; KOlv6TIlTE<;, OE rrcpxc, OAOIl ~ OE TTEPIOX£<; TTOU yfVOVTOI avaoaowoEI<; ~ aK61J1l Sa TTwA£lTOI OE 10IWTE<;. AVTf va yfVOVTOI Eloaywy£<; TUpq>Il<;, eivc: TTOAU xcxurspo va TTapoyoUIJE KOIJTT60T vic va KOVOUIJE ooporo TO EOOq>Il. To XWVEIJ£VO WPIIJO KOIJTT60T EfvOI «ouvxorrn KaAuTEpo aTT6 rnv TUpq>1l w<; !3EATIWTlK6 TOU EOOq>OU<;. np009£TO OTO KOIJTTOOT

KOTO TO aVaKOTElJa TWV 0laq>6pwv UAIKWV vrc TO 0X1l1J0l101J6 TOU KOIJTT60T Wq>£AIIJO elvc: EKT6<; aTT6 AlYO ETTlq>aVElaK6 EUq>OpO XWlJa va TTPOOS£OOUIJE KOI TO E~~<;: 1. J\iyo XWVEJ.1tvO K0J.1TT6aT: AUT6 Sa aTTOTEA£OEI Til pcvro TWV KOlOMIlAWV IJIKpoopyavlOIJWV KOI EVsUIJWV vrc TO V£O KOIJTT60T. TIlV TTPWTIl cope, TTOU OEV £XOUIJE XWVEIJ£VO KOIJTT60T aTT6 TTPOIlYOUIJEVIl cope KOI OEV IJTTOPOUIJE va oaVEIOTOUIJE aTT6 KOTTOIOV oMov, TTPOOStTOUIJE AlYO XWlJa aTT6 0000<; TTAOlUq>uMwv O£VTpWV. ATT6 tva 0000<; IJE o~u£<;, !3EAavIOI£<;, «ouucprcc, oyolvo ~ KOI KaOTOVI£<; lJasEUOUIJE ETTlq>aVElaK6 XWlJa, aUT6 TTOU !3pfOKETOI alJ£ow<; KOTW aTT6 TO TTEOIJ£Va q>uMa KOI Alya q>uMa lJasf. XWlJa aTT6 YUIJv6 £oaq>o<; OEV £IVOI KOlOAAIlAO. fl£Ka KIAO TTEpfTTOU q>TOVOUV vic 5-8 KU!3IKO IJ£Tpa KOIJTT60T.
13

¢):WT"

"l , 0zyW' rJ jJq;:m:r'T rl~~1;;V:D No.1,' ~ ~'y:~8.:(fu::;: V~H c't:ll po ~,~ tWl 1(61v:~n:r'n.",~. ~l~ K nf' }JP.[I[\.~l'··j(al ami nG1V~~f~n.HI(h·lVTaf' A('.l.qpp0T1(lIJfVn..

1 ,~Inrr~T.\f(}!,J\i

,g'-wT'.2"

®{rUJI ~)(ri I~i ! fil~, Vi~'~ ;"vf.l i·e:lii,~l\-\i 2: I r;!x[~~~'·i'111:i'\l\J,\ p.n~T:JV;~NJ.V Ttl .. t !\qHtl .~lvo,vy :erHpj~..I.rnICJ:~).e}¥Q.

U.A~}':O",gil p.1'iI:6
14

2. !\fYf] OKOVf] TTUPWJ.1CrTWV: TI<; oK6vE<; TTETPWIJOTWV TTOU ovocspcue TTpIV. ria EOOq>1l alJlJWOIl XPIlOlIJOTTOIOUIJE KOI oK6VIl IJTTETovfTIl. 0 IJTTETovfTIl<; EfvOI apYIAwOE<; TTtTpWlJa TTOU tXEI yfvEI TTOAU AETTT~ oK6VIl IJE rnv TPII3~ VEpOU. XPEIOSETOI aTTAw<; tva EAaq>p6 oK6vI0IJa Ka8w<; cvoxcreuovrrn KOI I3ptxovTOI TO UAIKO.
3. LKOVf]

otto CPUKJa: 'OTTW<; ovccspcus

TTpIV. MEpIKt<; IJIKpt<; 060EI<; aTT6 TO E~~<;

4. ApWJ.1aTIKCr KaJ 8EpaTTwTIKCr f3orava: 136TOva £lVOI Wq>tAIlIJE<; OTO KOIJTT60T.

To lJupl6q>uMo (Achilea millefolium). To xaIJOIJ~AI (Matricaria chamomilla). To TOpa~oKo (Taraxacum officinale). H l3aAEplova (Valeriana officinal is). XPIlOlIJOTTOIOUIJE TO q>uMa KOI TO ov81l TWV q>UTWV curtov, Errionc, Wq>tAIIJIl £lVOI KOI AfYIl q>Aouoa I3EAavlolo<;, rptuusvn OE oK6VIl. TtAo<;, aUT6 TTOU £lVOI avavTIKOloOTOTO £lVOI 11 rcouxvloc (KOTO TTPOTflJllOIl rnv KvfOIl Til OfOIKO Urtica dioica). XPIlOlIJOTTOIOUIJE oA6KAIlPO TO q>UT6 TTplV 0XIlIJOlfOEI OTT6pou<; ~ Afyo TTplV rnv ov8101l. '000 TTEpl006TEPIl rcouxvlco lJastLJJOUIJE, T600 KaAUTEpa. 8a TTptTTEI va TTpOOt~OUIJE va unv K6LJJoUIJE 6AIl rnv roouxvloc, WOTE va aq>~OOUIJE tva IJtpo<; va KOVEI OTT6pou<; vrc va tXOUIJE KOI TOV oMo XP6vo va lJastLJJOU IJE. IrUJEiw0'1: Av OEV I3poulJE TO TTp608ETO UAIKO OEV onuctver, 6TI OEV vtverci KOIJTT60T. To ernccvacxo XWlJa TTOUTTpo08tTOUIJE, xcvovrxo TTptTTEI va TTEPltXEI cpxsrouc IJIKpoopyavIOIJOu<;, WOTE va apxfoouv 01 I3I0AoYIKt<; olEpyaofE<; TOU xwvtIJOlO<;. Ta TTp608£Ta, aTTAw<; ofvouv TTlO £UVO"lK~ KOlEU8uvOll OTI<; I3I0AoYIKt<; oIEpyaofE<;.

IxrIlJOTIOI.IOC; TOU OwpOU
Acou OUYKEVTPWOOUIJE TO oloq>opa UAIKO TElJaxfsOUIJE TO XOVTPO KOlJlJOTla ~ TO aq>OIpOUIJE (TT.X. KAaplo), apxfsOUIJE va 0XIlIJOlfsoUIJE TO owp6. npOTI1J6TEPO £lVOI va KOVOUIJE urc TOq>pO 13080u<; TTEpfTTOU 30 EKOTOOTO, q>opoou<; IJtXPI 2 IJtTpa KOI IJ~KO<; 600 8tAOU IJE. To toaq>o<; EK£I TTptTTEI va £lVOI swvTOv6 KOI TTOPWOE<;, va unv lJasEUETOI vspo 6TOV I3ptxEI KOI av UTTOPXEI ouvOl6TIlTO va I3pfoKETOI OE OKIEp6 IJtpo<; KOI va TTPOOTOTEUETOI aTT6 OUVOlOU<; cvsuouc, TIlV KOlOAAIlAIl rreplooo va £lVOI ouvcrov YEWOKWAIlKE<; aTT6 TO toaq>o<; va TTOVE IJtoa OTO KOIJTT60T. 'OTOV OEV AllJVIOsEI EK£I VEp6, T6TE TO toaq>o<; aEpfs£TOI KOI OEV UTTOPXEI Kfvouvo<; avaEp613la<; sUIJWOIl<;. TtAo<;, 11rrpoorcolc aTT6 TOU<; cvsuouc XPEIOS£TOI vic va IJIlV OTEYVWOEI TO KOIJTT60T, 016TI xwpf<; uypaofa OEV AEITOUPYOUV 01 uucpoopvcvrouot. LTo KtVTPO TIl<; TOq>pOU, TTOU 0XIlIJOlfoaIJE, KOI KOTO IJ~KO<; TOTT08£TOUIJE IJEPIKO aTT6 TO XovTp6TEpa UAIKO TT.X. TElJaXIOlJtva KAaplO ~ KOI oA6KAllpa, TO orrolc OEV 8a TTPOA0130UV va xwvtLJJOUV lJasf IJE TO oMa UAIKO, aAAO 8a OUVTEA£OOUV OTOV aEpI01J6 TOU KOIJTT60T. Ta UAIKO aUTO 0IlIJIOUPYouv urc Aoupfoa TTOU AEITOUPY£l ocv KavoAI aEpIOIJOU. Ta urroxorrrc UAIKO cvcxcreuovrrn KOI uvpctvovrrn KaAo 01J0161J0pq>a. b.Ev TTptTTEI va yfvouv AOOTTIl aAAo va lJaAaKWOouv aTT6 rnv uypaofa. T6TE yfVOVTOI KOI 01 TTpo08~KE<; TTOU cvccepcue. rElJfsOUIJE T6TE rnv TOq>pO IJE TO UAIKO KOI ouvexerc aVEl3afvoUIJE TTP0<; TO TTOVW. '000 aVEl3afvoUIJE, TO q>Opoo<; TOU OwpOU IJIKpafvEI. To ernccvercxo XWlJa IJTTOPOUIJE va TO tXOUIJE TTpo08tOEI aTT6 TTplV OTO IJ£lYlJa, coou TO £lxalJE UYPOVEI, KaAO ~ va TO TTpo08tToUIJE OE AETTTt<; OTPWOEI<; K08E 20 EKOTOOTO TTEpfTTOU 0pls6vTIO OTpWlJa aTT6 TO urroxorrrc cvcxcrsuevc UAIKO. 0 owp6<; TEAIKO rrctpvs: tva OX~ uc OE K08ETIl TOIJ~ 1000KEAOU<; TpaTTESIOU, IJE Til IJEYOAIl 130011 KOTW. To ULJJ0<;IJTTOP£l va £iVOI aTT6 1-1,30 IJ· To ETTOVW IJtpo<; TOU otopou yfvETOI T600 OTEV6TEPO, 600 TTEPI006TEPE<; I3poxt<; tXOUIJE OTIlV
15

m:pIOX~·

LX~lJa 4. Ka8EHl

TOIJ~ otopou

KOIJTTOOT.

LX~lJa 5. XPElal;ETal). TTpo08~KE<; £TOIIJO<; Via

LXllIJaTIOIJO<; otopou KOIJTTOOT0' £vav K~TTO. ApXIKa TElJaxil;oulJE TO uAIKa (ooc METa aVaKaTEUOUIJE Kal olaIJOpq)(DVOUIJE TO TTPWTO OTpWlJaTa, KaVOUIJE TI<; ola<popE<; Kal KaTa!3p£xoulJE. LUVEXil;OUIJE TO iOIO IJE aAAa OTpWlJaTa Kal TEAIKa 0 owpo<; elvc: va TOV oKETTaOOUIJE.

b.EV OUI-.JTTltSOUIJE TO otopo, OIOTI lJa<; EVOlo<ptPEI va IJIlV KA£ioouv 01 TTOPOI KOI va /\EITOUPVEf 0 EOWTEPIKO<; csprouoc. b.Ev TTptTTEI va 0IlIJIOUPvouvTOI OUIJTTaVEf<; IJOSE<; IJtoa OTO otopo, aAAO 0XI xrn IJEVOAa KEVO Via va IJIlV VKPElJfs£TOI IJETO 0 cuipoc. TtAO<;, OKETTOsOUIJE OAO TO OW po IJ' tva OTpWlJa XWlJa 5-10 EKOTOOTWV KOI crro TTOVW TOV OKETTOsOUIJE IJ' tva OTpWlJa ~EPWV XOPTWV ~ ocvou, TTOXOU<; 20 EKOTOOTWV. npootXOUIJE TO oxsrrcouo aUTO va eivrn OIJOIOIJOpq>O KOI va unv aq>~OOUIJE TTou8EVO KOTTOIO KEVO. 0 Owpo<; TOU KOIJTTOOT IJTTop£i va 0XIlIJOTIOT£i IJE rnv rnpouvo KOI q>TUOPI ~ TTpOKEllJtVOU Via IJEVOAE<; TTOOOTIlTE<; (owpof KOIJTTOOT TTOAAWV IJETPWV IJ~KOU<;) IJE IJIlXOVlllJa EKOKaq>~<; ~ q>OPTOEKq>OPTWOIl<;·

16

Atpac; - uypaaia - 9£PIJOKpaaia
OTO KOl-,mOOT XPEIOsETOI Via va aVOTTTUXSOUV TO aEpol3la IJIKpo131a K.lm. IJIKpOOPvaVIOIJ0f. 'OTOV AEIJE aEpol3la, EVVOOUIJE aUTO TTOU SOUV cvcrrveovrcc ospo IJE O~UVOVO, ollAao~ XPEIOSOVTOI TO O~UVOVO. Av TO UAIKO OUIJTTlEOTOUV TTOAU ~ TTtOEI TTOAU VEPO KOI vivouv AOOTTIl, TOTE KA£ivouv 01 TTOPOI, 01 aEpol3lol IJIKpOOPvaVIOIJOf UTTOXWPOUV KOI cvcxcufscvouv spvcoto crroouvesonc 01 cvcspofnoi IJIKpOOPvaVIOIJ0f. TOTE, 0 Owpo<; I3VOsEI OUOOPEOTIl OOIJ~, I3pwlJo ocv 130UPKO<;, KOI 01 IJIKpOOPvaVIOIJOf curol rrcpovouv OUOfE<; I3Aa13Ept<; Via TO q>UTO (OIlAIlT~pla Via TI<; pfSE<;) OTTW<;: Auuuivic, UOPOSEIO, 130UTUPIKO O~U, SEloaAKOOAIl K.O. AUTO TO rrcpcvcovc TIl<; avaEpol3la<; sUIJWOIl<; OEV £iVOI IJOVO Via TI<; pfSE<; TWV q>UTWV OIlAIlTIlPIWOIl, aMo KOI Via Til SW~ TOU EOOq>OU<;. L' tva toaq>o<; IJE KaM OOIJ~, TTOU aEpfs£TOI cpxerc, T£TOIE<; OUOfE<; OEV ouvcvncovrrn ~ TTapouOIosOVTOI OE TTOAU IJIKpt<; TTOOOTIlTE<;. Til olaq>opo IJETO~U aEpol3loU<; KOI avaEpol3fw<; XWVElJtvll<; KOTTPIO<; ~ KOIJTTOOT Til I3AETTOUIJE OTI<; pfsE<; TWV q>UTWV. 01 pfSE<; avaTTTUOOOVTOI KOI EIOXWPOUV usoc OTO aEpol3la XWVElJtvO KOIJTTOOT, TTOU tXEI IJTTEI OTO toaq>o<;. 'OTOV tXOUIJE ovcspopro sUIJWlJtvo KOIJTTOOT 01 pfsE<; aTTOlJaKpUVOVTOI OE aVTfSETIl KOTEUSUVOIl aTTO rnv TTEPIOX~ TTOU I3pfOKETOI aUTO. A,NAEPOBIA >,l'wpi\, ~E.plo~6
AU{J~EVEj~
1(01

o OEP10IJOC;

,!HWH

',o~:uyi)vt)

CWTI~POqi!;'l~

ME rifOIP'P6 KtH ~ot.1Iy.6vo - Euvoil::t~ OV'TIOpOntl~.
orro· TO BflK'Ut'ijpiSIO D0U Xp'EfCfgq'VT('U ,OSUv:ovJ), 6IJJ$Opol lj'I'If{'llf'~J V€w:IJK~Arj](<es {d,

now {lTlo.PUf(pU:v.oVTaJ o~lJy6~o KOI q'~r~~,EVo ~vT9jJO
'e"OKlr'!'pi'6t;cr

XOU,1,!9P~ ttKcn:EP¥.o,q:T.(i' XoD~ol)~ yl{'j~,\i·TO'l.m:

na~ii¥€101 n'qJEAn'I'~:JQ :~(ouvO'u~&.l6r.:l'I(;EI6,~ ·Xouu~uc;; VE4JUKWl\n~wv'
~~,u.Jl!1'!.,fl:\lpa6pV )
I(..OJ)

-XpGpo:u..;,;)

~u IJHOp yaynil CJ

8'iq:t'Q~ES;'E.yUJp:E~'t; TWIt
dv:i9POIH'l !C:lil

cr.r'OIXEiw3,e.;;ro~,

q:.W(HPOpf.l~J J,1£. UCPO'{OV[L (NHd .,~,U! ;V,i'IJETCl\ 6loPJJofl! g.~;(JJ'1ipu" ErviO'~§;" lI"O,~jve~i ¢fl~]1Tjlpl6.iQ~Ir; oual~~nou ,~IjVQo0v
TI'(j 'Gj.cr()'~VElif;~"

;xXWpi,Ou; 'ApI,JhJviH

iIX\lciqTOlX~i:r;l :~n:pci"mJwO:IfJ.'a, OnG,lq ¢,xrto Or:rtd~~ 4JFI)~np'f(!pDIJ, ~(lA:K'OIJ! Ir(lW{lv~nUI, ~"i}r..U[3.'15b'ivlo,U,Y~qTQ6JaA!iro ift~J./Gl't1IQP!K:O

o~,u, TP~O'~'~~~1,01()U Q:~wro:v O~, Irpw~ii:1Y~~ 0u~f1f;w;V ffT r1V~ ti P!v~ c:; n a PO)( fI~ q~wrou}..
TIS; ,aae~V(IG~"

Erli"all ~ ,dvTliJror I'~~~(lU aT~~"~Oi! ~~~n8'O: r'~\lV

H 9t14Jr:t o6~rvET: ~t;' Et\i\€i~€I.~ KI aur6Q:itpov(! i~\O'CJ~"
I .

M~K'1fi:,~

6~vGrult,qpti:E:T.Q,qHE.L!,&qpyt,tpo
y~{J
TQ

ana;-

po fTl"jnJq.
:rU~l:rE PCI U)JUTQ.'

r.!,Xr)J~(JiiTflp6 npllrF€:iYI~1V,:

, A0i3EVelJl;~

K(lJ

npo:ci'~d).;~~
.

IDO: $LlTIJ

JJ(~

: OVCl<EpiJ:~Aa pn4JIl,

To a€po~~'OXWV'f:,LlO, i[vwrrpoun;6E:.GG't] TIll>;; Lf\ffid ~ TWY4l u I w~.

17

2/5 TOU aswTou TOU KOI-.JTT60TTTOU tXEI ETTE~EpyaoT£i ovcspopro UTTOPXEI ern I3paxuTTp6SEoIJa olaStOllJ1l 1J0pq>~ cuutovlou (-NH4) KOI UTTOPXEI Kfvouvo<; IJEYOAWV aTTwAElwV aswTou 6TOV TO 130s0UIJE OTO toaq>o<;. AVTfSETa, OTO aEp6131a XWVElJtvO KOIJTT60T, 6AO TO 0SWTO elvrn opvcvucc OEOIJEUlJtvO. aEp101J6<; EIJTTOOfsEI rnv aVOTTTU~1l ovcspopuov IJIKpoopyavlOIJWv.

0

OO'1Yla 3'1 '000 TTiO TTAOUOla efvrn '1 TTolKIAla Kal '1 TTOOOT'1Ta TWV cspofncov uucpoopvcvrcucov jJ£oa OTO KOjJTTOOT, TOOO usvcAUTEP'1 8a alvrn '1 a~la TOU xoujJouC;, TTOU 8a TTapax8EI.
H uypaofaXPElosETOI TTOAI va UTTOPXEI TTaVTOU ueoo OTO KOIJTT60T. H 1J0sa TOU KOIJTT60T TTptTTEI va £iVOI uvpn 6TTW<; tva ooouvvcoi, TTOU coou TO 130uT~~aIJE OA6KAIl po OTO VEp6 KOI pOUq>Il~E 600 vspo IJTTOPOUOE va crropoocriost, TO l3yoAalJE t~w KOI TO OTULJJaIJE, Kal OEV OTOSEI TTAtOV vspo. Mia uvpn stoTIl OTO EOWTEPIK6 TOU KOIJTT60T euvosl TIlV aVOTTTU~1l TWV IJIKpol3fwv KOI 130sEI vorivopc IJTTpO<; TI<; I3I0AoYIKt<; olEpyaofE<; TOU XWvtIJOTO<;. LTO XWVElJa ETTIOpOUV 6AOI 01 sWVTOvof opvcvrouot TOU EOOq>OU<; TTOU XPEIOSOVTOI 0~uy6vo, 6TTW<;: MUKIlTE<; aTToIKo061J1l01l<;, 0YPIOI sUIJOIJUKIlTE<;, aKTIVOIJUKIlTE<;, aEp6131a l3aKTllpfola, rrpurrovovc tVTOlJa, YEWOKWAIlKE<; K.O. swUq>la. H ETTE~Epyaofa TWV UAIKWV aKOAouS£f oprouevo OTOOla. np6KElTOI vic urc I3I0AOYIK~ aAuOIowT~ ovrtopcon. KoSE olJooa tlJl3lwv 6VTWV aq>~vEI OE urc ETT6IJEVIl TO TTpOETOllJaOlJtvo YI' aUT~V UAIK6 IJE TI<; KOTOAAIlAE<; I3ITOlJfvE<;, tVsUlJa K.ATT. OpaOTlKt<; OUOfE<;. 01 I3I0AoYIKt<; olEpyaofE<; TOU XWvtIJOTO<; OEV TTptTTEI va oUYXtOVTOI IJE cur«; TIl<; sUIJWOIl<; TOU IJOUOTOU. Eow tXOUIJE KOTI TTOAU TTlO TTOAUTTAOKO. H aU~1l01l TIl<; SEPIJOKpaofa<; OTIlV apx~ O£iXVEI 6TI 01 TTAIlSUOIJOf TWV IJIKpol3fwv tXOUV TTlOOEI OOUAEIO, OIlAao~ 6TI apxfsEI TO xWVElJa. H SEPlJoKpaofa q>TOVEI ueoo OTO owp6 IJtXPI 60°0 ~ KOI 65°0, ULJJIlA6TEpE<; SEPIJOKpaofE<; OEV EfvOI ETTISUIJIlTt<;, 016TI £TOI XOVETOI TO 0SWTO. AUT6 EA£YXETOI IJ' tva SEpIJ6IJETPO ~ IJE TO XtPI OE 600u<; txouv aTToKT~oEI rrelpc. LE TTEPITTTWOEI<;TTOU 11Oepuoxocotc avtl3EI TTOVW aTT6 60°0, T6TE avofYOUIJE TO owp6, TOV KaTOl3ptXOUIJE KaAo IJE KPUO vspo KOI TTPOOS£TOUIJE KI oMo XWlJa KOI IJETO ~aVaOXIlIJOTfsoUIJE TO owp6. AVTfSETa, 6TOV 11SEPlJoKpaofa rrcpopsva xalJllM, KOTW aTT6 45°€, KI aUT6 IJTTop£i va oUIJI3£i 6TOV tXOUIJE TToMo q>UTIKO UAIKO aTT6 TOV K~TTO, T6TE 130llS0IJE TIlV cvooo TIl<; SEPIJOKpaofa<; IJE TOV E~~<; Tp6TTO: Mtoa OE 10 AfTpa vspo SEPIJOKpaofa<; 40°0 olaAUOUIJE 300-400 vpcuuopro soxapi KOI Afyo ucvrc cprorroucc (20-40 vpcu.), AUT6 TO OIOAUlJa elvcn apKET6 vic tva Ku131K6 lJ£TpO KOIJTT60T. Avolvouus Afyo TO KOIJTT60T, TO pavTfsOUIJE IJE aUT6 TTaVTOU KOI TO ~avaKA£ivoUIJE. METo 2 ~ 3 IJ~VE<;, 6TOV 11SEPlJoKpaofa TTtOEI OTOU<; 25°€ TTEpfTTOU (OE<; oloypalJ uc) T6TE yfvETOI KOTI o cv tva IJIKp6 Ocuuc. LXE06v IJtoa OE pre VUXTO TTOAUOPISIJOI YEWOKWAIlKE<; xcrcrprcvouv KOI urrcivouv IJtoa OTO owp6 TOU KOIJTT60T. T6TE apxfsouv va TPWVE TIlV rrposrorucouevn 1J0sa. TIlV ETTE~EpyosOVTOI ueoc OTO OWlJa TOU<; KOI aUT6 TTOU aTTol3oMouv eivrn TO KaAUTEpo XOUIJOU<;. np6KElTOI vrc TOU<; K6KKIVOU<; YEWOKWAIlKE<; Eisenia foetida, TTOU TToMaTTAaOlOsOVTOI apKETO vprivopc IJtoa OTO KOIJTT60T. H rrcpouoto YEWOKWAIlKWV OTO toaq>o<; elvc: o£iKTIl<; vic TIlV KaM TOU TToI6TIlTO. Av vic 0Iaq>6pou<; xovoi«; OEV UTTOPXOUV YEWOKWAIlKE<; OTIlV TTEPIOX~ oa<; (TT.X. A6yw TTPOIlYOUIJEVIl<; XP~OIl<; XIlIJIKWV AlTTaOIJOTwv, sisavloKT6vwv K.ATT.), T6TE TTptTTEI va Koul3aMoETE IJEPIKOU<; KOUI300E<; uyp6 XWlJa lJasf IJE YEWOKWAIlKE<; aTT6 OAAOU<; K~TTOU<; ~ TTEpI136Ala. Apyo TO aTT6YEUlJa, 1J6AI<; OUOEI 0 ~AIO<;, avofYOUIJE TpUTTE<;
18

O£ OIOq>OpO OI'H.J£io TOU KOI-.JTT60TKOI TTPOOStTOUI-.I£ TO uyp6 XWI-.I0 I-.Iosf 1-.1£ OU<; Y£WOKWAIlK£<; T TTOU q>tpOI-.l£. M£To KA£iVOUI-.I£ TI<; TPUTT£<;KOI OK£TTOSOUI-.I£TTOAI TO KOI-.ITT6ar.

lti1O'l"Ji 1
fl:nO,1 to;:o6\s,IJIl"!'O:!1Cf;

~,(i'(ih
M61"(t q)(ll

2

~'go"3'
'OI",p.

1:J(~irll(J',J,I ou 1'''1

, /d, R{lQ:TFIP Ii;lJlptr)all

I ~hK'Tqproi~'!l. '
, VPI~IVOJ;l'~1
~H(iGQAH'fFO'~;.

::t'

~UT~'

"(paQi?j

Q''''o;fi!'!opo.o,vnJ'l

!I :T~p,~;uPX'itouv V6
Sl~~~~OVTr'al
~(:f!J
, ,{:I

6olJrjtJ'n

(J),6url4

Dr¢cpi;J

~oa 'l!lr"~rl'Ero,
'

1 u UlI\~!I'J ,~fMJ Q!VEI',

cJJ~fli\'(.'fS,9E"PlJ(M<pc!di e'S,' T1fGl'!J IJflop6 w\" .\ttI qlltocrOilj'ii o:v 'B,~r..,. ,:E~hev;#El.tuj\ll:_(~1 109(", I i
Io;.O'!'tkrHp'EcpO'l,(ra~ I

T~l !JAb:: D:

~€TO:~:J<q.(li~ni'~o,\t1 tit,

nbl\rOn'()~t! ~ 'U J
li':fJllG·~i~I;J'!,'

'io:b:vi;lEVT~ ~ ci. fip:o~V9" E~15~>. Y~'iiEfl. ' ~

IJ II\~ ~wU>(f)to: ('~'t;;O:l~~IW·~\O. f'tf:~W'l'&r

E c Gi,lr(~ '1'11 ,¢i',6'IJ~ 'P}!..ti,t::'A:n P~~},'4;! Tl~\,f nalpo:J!J?i'~Tiiu El ¥iE!,ficr,"l:wAfl'i<: [JI~ t<.gVEl Til O:V\lo$E,q~

.op UK'"tihi
VI'KI'lI)!'O,Utl

'r;:d!

"ilpyo-

rwy~

l:!AiIo::O

o,{'

nde';,!'I'QVOII
I

~1<;6~iri' 1:l1~:por'e ptl
TE:P'&Xlffl"

!1.iCtP;9:'V:O'VT~S
kr,,!

~,jj!I,!~iiti?l~ cpOl',f;ii] ti:.An ..

ATT6 £TTOV£IAlll-.ll-.ltV£<; £~£TOO£I<; TIl<; KOTTPIO<; TWV Y£WOKWAIlKWV tX£1 OIOTTlOTWS£i 6TI OUT~ TT£PltX£I, O£ oXtOIl 1-.1£ O vupco tooq>o<; TTOU I3pfoKovTOI, TO £~~<;: 7 q>opt<; TT£PI006T£PO T q>WOq>OPIKO o~to. 19 q>opt<; TT£PI006T£PO KOAIO. 5 q>opt<; TT£PI006T£PO VITPIK6 0SWTO. 2,5 q>opt<; TT£PI006T£PO I-.IOYV~0I0. 2 q>opt<; TT£PI006T£PO OOl3tOTIO. To fOlo TToMoTTAOOl£<; £iVOI 01 TTo06TIlT£<; 010q>6pwv IXVOOTOIX£iwv, OIlAOO~ OUOTOTIKWV TTOAU oTTopofTIlTWV O£ OTT£IPO£AOXIOT£<; TTo06TIlT£<;. AUT6 TO O~IOTT£pf£pyo q>OIv61-.1£vo £~lly£iTOI OTT6 TO 6TI TO OUOTOTIKO OUTO, TTOU OVOq>tpOI-.l£, UTTOPXOUV OIOOKOPTTlOl-.ltvo OTO tOoq>o<; oMo £iVOI OWI-.IWl-.ltvo. LTOV £OWT£PIK6 owMvo TOU Y£WOKWAIlKO OTTOO£0I-.l£UOVTOI oTT6 TO oMo UAIKO KOI yfVOVTOI OIOStOlI-.lO YIO TO q>UTO. Eve KOA6 XOUI-.l0u<; £iVOI 11130011 TIl<; YOVI1-.I6TIlTO<;, £vw oVTfS£TO tv« oKOToMIlAO XOUI-.l0u<; (6~lvo XOUI-.l0u<; KOI cvoupo XOUI-.l0u<;) £iVOI TTIlY~ 0PPWOTIO<; KOI 0 A6yo<; TTOU vtverci tva tooq>o<; oyovo KOI I-.I£TO KOTOOTptq>£TOI £UKOAO 1-.1£ olol3pwOIl.

19

npooTaoia

TOU KOIJTTOOTaTTO TO KPUO, TOV rlAIO Kal TIlV ~Ilpaoia

K08E swvTOv6<; opvcvrouoc EXEI Eva TTPOOTOTWTIK6 E~WTEPIK6 TTEpf!3Arwa, Eva OEPlJa. Kal TO KOIJTT60T TTPETTEIva TTEpl!3oMETOI aTT6 Eva £ioo<; OEPlJaTO<;, vrc va KpOT~OEI HI OIK~ TOU 8EpIJ6HlTO Kal uypaofa Kal aK6Wl va TTPOOTOTWT£i aTT6 rnv KOTw8£iav IlAlaK~ cxnvofsoxlc, 11 orrolc slvrn 8avOTIl<P6pa vrc TOU<; IJIKpoopyavlOIJOU<; TTOU TTEPIEXEI. 01 uucooopvcvrouot TOU E00<P0U<; XPEIOSOVTOI apKET6 0~uy6vo aMo TTPOTIIJOUV TO TTA~PE<; OKOTOOI. Mia KOAULJJIl TOU KOIJTT60T IJE corcrrepcorc aTT6 TOV cepe TTAaoTIKo <puMa slvrn EVTEAW<; aKOToMIlAIl. Mia TETOla KOAULJJIl IJTTop£i va yfvEI 1J6vo TTpOOWPIVO OE TTEPITTTWOEI<; OUVOT~<; !3poX~<; lJaKpo<; OlopKEla<;. To OTpWlJa KOAULJJIl<;TTPETTEIva elvrn TETOIO, WOTE TO KOIJTT60T va aVaTTVEEI. Mia KaM KOAULJJIl eivc: apXIKo Eva AETTT6 ovcxccpo OTpWlJa IJE XWlJa (10 EKaTOoTo) Kal IJETO IJE Oxupo TTOXOU<; 20 EKOTOOTWV. KOTw aTT6 TO Oxupo cvrl XWlJa IJTTop£i va IJTTEIEva AETTT6 OTpWlJa (TTEpfTTOU4 EKOTOOTO) IJE KOIJIJEVIl XAOIl (YKOs6v), TTOUEXEI ~Epa8£i rroonvouusvox. H <PPEoKla XA61l 0IlIJIOupy£i OUIJTTaYE<;OTpWlJa TTOU ouoKoAa olaTTEpvo 0 aEpa<;. H KaAUTEPIl ETTOX~ vrc va <PTlO~OUIJETO owp6 TOU KOIJTT60T elvrn TO <p8IV6TTWPO, apXE<; TOU XEIIJWva. T6TE UTTOPXEI TTOAU UAIK6 (TTEOIJEVa <puMa, pcpcuevo <pUTO K.ATT.) Kal 0 ~AIO<; OEV elvc: T600 ouvOT6<;. Av <PTlO~OUIJEowp6 KOIJTT60T rnv OVOI~1l ~ TO KaAoKafpl, T6TE TTPETTEIva TTpOOE~OUIJE 11KOAULJJIl va elvrn 10iafTEpa ETTlIJEAIlIJEVIl Kal av slvrn ouvOT6v, TO KOIJTT60T va !3pfOKETOI OTIl OKlO. 'OTOV TO KOIJTT60T OTEYVWOEI, 01 !310AOYIKE<; OlaOIKaofE<; TOU XWVEIJOTO<; OTOIJOTOUV.

<pWT. 3.

"ETOIIJO<;; owpo<;;

KOI-.JTTOOTOKETTaOIJEvo<;;. Ta TOu!3Aa rorroaerouvrcn

vrc aEprOIJO.

061lvia 411 To KOIJTTOOTVia va xwvtlpEI OWOTO XPElo~ETal TTpooTaTEuTI Krl KoAulpll Via va 61aTIlPEi Til 9EPIJOKpaoia Kal rnv uvpnofc TOU, aAAo va aEpi~ETal OUVXpovWC;.

20

n6n:

TTPETW va

cvcrrooovuprore!

KOI va

avaKOlWT£I

TO KOI-.m60T

1. Drav {3paXEf trace TToAO. AUT6 OlaTTlOnDVETOI w<; E~~<;: nafpVOUIJE urc xouq>Ta KOIJTT60T OTO XtPI KOI HIV oq>fYYOUIJE, T6TE OEV TTptTTEI va OTOSEI uvpc. Av TptXOUV uvpo KOI AaomDvEI, T6TE TO KOIJTT60T TTptTTEI va avaKOlWT£I vic va OTEYVWOEI Alyo. To TTOAU vspo EIJTTOOfsEI rnv £10000 TOU cepe 2. Drav TO KOJ.1TTOOT J.1Upi(EI aOX'1J.1a. AUT6 onuclve: 6TI OE KOTTola onusto OEV aEpfsETOI xcvovncc KOI avaTTTuooETOI avaEp6131a sUIJWOIl. DTOv TTOAI KOVOUIJE KOTTOU urc rpurro OTO KOIJTT60T KOI aTT6 EKEf l3yafvEI OUOOPEOTIl OOIJ~ ccv 130upKou, T6TE TTOAI TTptTTEI va cvcrrooovuprore! TO KOIJTT60T 3. Drav TO KOJ.1TTOOT OTEYVWOEI. nafpVOVTO<; urc XOUq>TO KOIJTT60T OTO XtPI KOI oclvvovroc rnv TTptTTEI TO XtPI lJa<; va 10pWVEI. DTOV TO KOIJTT60T OTEYVWOEI, Tpfl3ETOI KOI yfVETOI 0I081lT6 IJE TO XtPI 611 £IVOI OTEyv6. T6TE TTOAI TTptTTEI TO KOIJTT60T va ovcrrooovuprorst KOI ouvypovo«; va uypav8£1 TTaVTOU KaAO.

20L~~~~----

---------------__~------------~ q>WT. 4. Avcrrooovuprouo TOU KOIJTT60T IJE rnv rnpouvc,

EKT6<; aTT6 cur«; TI<; tKTOKTE<; TTEPITTTWOEI<;TO KOIJTT60T TTptTTEI va avaTTOOOYUPIOTEf xrn r c E~WTEPIKO IJtpll TOU va TTOVE OTO EOWTEPIK6 TOU TTEpfTTOU 1,5 ~ 2 IJ~VE<; aTT6 T6TE, TTOU 0XIlIJOlfoaIJE TO owp6. ME aUT6 TTETuxafvoUIJE va ETTE~EpyaoTouv I310AoYIKO TTlO 01J0161J0pq>a 6Aa TO IJtpll TOU KOI ETTITTA£OV ETTlTaXUVOUIJE TO 6AO XWVElJa, YIOlf errn TO KOIJTT60T aEpfsETOI TTEPI006TEpo. ria va KOVOUIJE TO cvcrrooovuprouc, aq>OIpOUIJE TTPWTO TIlV KOAULJJIl KOI IJETO IJE urc rnpouvo apxfsOUIJE va aq>OIpOUIJE TO TTOVW IJtpll TOU otopou, TTOU TO TOTT08ETOUIJE OTIl 130011 TOU vsou otopou TTOU OXlllJOlfsoUIJE rropcrrxeupcoc. METo TTafpvoUIJE TI<; E~WTEPIKt<; TTAWpt<; KOI TI<; TOTT08ETOUIJE OTO KtVTPO TOU vsou OwpOU. TtAO<;, TO KtVTPO TIl<; 130011<;TOU TTaAIOU OwpOU tPXETOI OTO TTOVW IJtpo<; TOU vsou OwpOU, TOV orrolo OKETTOsOUIJE TTOAI KOlOAAIlAa IJE X6pTO. To XWVElJa YEVIKO, ETTITOXUVETOI av coovrloouue vrc ETTITTA£OVaEpI01J6 TOU OwpOU, xwpf<; 61Jw<; va OTEYVWVEI, IJE TOV E~~<; Tp6TTO: TOTT08ETOUIJE OTO KtVTPO KOI KOTO IJ~KO<; TOU OwpOU tvav XOVTp6 OIOTPIlTO owMva
21

(m:pfTTOU 20 EKOTOOTWV OlalJ£TpOU KOI TpUTTE<; TTEpfTTOU 1 EKOTOOTOU). 0 oWA~va<; curoc 8a E~£XEI KOI 8a I3vafvEI £~w aTTO TO KOIJTTOOT ora OUO cxpc. ETTITTA£OV, TOTT08£TOUIJE K08E 2 IJ£Tpa K08ETOU<; T£TOIOU<; OWA~VE<; TTOU E~£XOUV £~w aTTO TO KOIJTTOOT, o cv KOVT£<; KaIJIVOOE<;. ME TOV aEplOIJO TTP£TTEI va TTPOO£XOUIJE va IJIlV TO TTapaKOVOUIJE, VIOlf 0 TTOAU<; aEpIOIJO<; OTEVVWVEI TO KOIJTTOOT, OTTOTE TO XWVElJa OraIJOlO. rl' aUTO aUTO<; 0 TPOTTO<; EVOEfKvural orcv £XOUIJE TTOAA£<; I3pox£<; KOI uvpco!o OTIlV TTEpIOX~.

Ol)l1yia 511 To KaAo l)IEpyaolwv.

KOIJTTOOT £ivai

rrpoiov

aEpoplwV

PloAoYIKWV

nOTE Kal TTWC;IJTTop£i va XP11011JoTTo1119£iTO KOIJTTOOT
Ka8w<; rrpoxcope! TO XWVElJa TOU KOIJTTOOT IJEvaAWVEI TO TTOOOOTO TOU XOUIJOU<; OlapK£ia<; OE 130po<; TOU XOUIJOU<; OIOlpOq>~<;, ETOI IJEIWV£TOI TO TTOOOOTO TIl<; TpOq>~<; Via Til SW~ TOU EOOq>OU<;. 'Eva KOIJTTOOT TTOU £XEI IJ£iVEI TTOAU KOIpO va XWV£LJJEI, XOVEI IJEVOAO TTOOOOTO TOU aswTou. To XOUlJou<; OIOlpOq>~<; ~ ovcopiuo KOIJTTOOT £iVOI TTAOUOIO OE 0SWTO (N) aMo OEV £XEI cxouo ETTE~EpvaoT£i. o OKOTTO<;TIl<; KOIJTTOOTOTTofIlOIl<; £iVOI, TOUAOXIOTOV 0XETIKO OOOV coopc TO 0SWTO, va OEOIJEUOOUIJE TO aTTEAW8EPOUIJEVO alJlJWVIO OE oovcvixn 1J0pq>~. "Eva KOIJTTOOT TTOU £XEI aKOlJ1l EAEU8EPO cuutovro OEV EfvOI WPIIJO. '000 TTEPIOOOTEPO opvcvucc OEOIJWIJ£VO 0SWTO TTEPI£XEI tva KOIJTTOOT, TOOO KaAuTEpo KOI TTlO TTAOUOIO £iVOI. AUTo TO KOlaq>£pVOUIJE EA£vxovra<; OTIlV apx~ Til OX£OIl O/N KOI Til 8EPIJoKpaofa va unv UTTEPI3£i TOU<; 60°0 ~ KaAUTEpa TOU<; 55°0 OTO K£VTPO TOU. To XWVElJa TOU otopou OEV TTP£TTEI va olapK£oEI TTOAU (OXI TTEPIOOOTEPO crro 6 IJ~VE<;). MOAI<; XWV£LJJEI TO KOIJTTOOT TTP£TTEI va XP1l0l1J0TT011l8Ef. LTIlV TTpO~1l KOVOUIJE TO E~~<;: nEpfTTOU 6-8 13001J00E<; IJETO TO OT~OIIJO TOU OwpOU, orcv rc oloq>opa oxupa K.ATT. q>UTIKO TEIJOXla TTOU UTTOPXOUV OTO otopo, cvcvvuiplcovrc: aKOIJIl, aAAO EUKOAa K0I30VTOI, TO KOIJTTOOT I3pfoKEral OE aVWp11J1l xcrcoruon (cvtopiuo KOIJTTOOT), £XEI TTEPOOEI 11 TTPWTIl q>001l TWV ULJJIlAWV 8EPIJOKpaOlwv KOI I3ploKolJaoTE OTIl OEUTEPIl q>001l (OE<; OIOvpalJlJa). To KOIJTTOOT aUTO IJTTop£i va XP1l0l1J0TT011l8£i aMo IJOVO Via ETTlq>aVElaK~ KOAULJJIl TOU EOOq>OU<;. To aTTAWVOUIJE OE AETTTO OTpWlJa TPIWV EKOTOOTWV TTEpfTTOU ornv ernccverc OKaAIOIJ£VOU EOOq>OU<; OE KalJlO TTEpfTTTWOIl OEV VfV£TOI TTapOXWlJa. AUT~ 11 KOAULJJIl EIJTTOOfsEI oloq>opa cvoroxocrc va ovorrruysouv KOI TTPOOTOTEUEI TO £oaq>o<; aTTO TO 0XIlIJOlIOIJO «poucroc KOI rnv ~Ilpaofa OUVXPOVW<;, XPIlOlIJEUEI W<; OTpWlJa TpOq>~<; Via TOU<; IJIKpOOPvaVIOIJOU<; TOU EOOq>OU<;. To £oaq>o<; TTapalJ£VEI coooro KOI 11 sw~ OTO £oaq>o<; aU~OV£TOI. H KOAULJJIl aUT~ TTP£TTEI va OIOlIlP£iTOI VWTT~, va unv OTEVVWVEI TEA£iw<;, Vr aUTO TTP£TTEI va Karal3p£X£TOI KOTO OlaOT~lJara ~ va OKETTOsEral IJ' tva OTpWlJa aTTO xopra, OTTW<; 0 Owpo<; TOU KOIJTTOOT. H KOTW TTAWPO TIl<; KOAULJJIl<; XWVEUEI OIVO-OIVO KOI TOTE 22

TTpo08£TOUIJE V£O OTpWlJa. 'ETOI yfV£TOI tva Efoo<; ETTlq>aVElaK~<; KOIJTTOOTOTTofIlOIl<;. Avcopruo KOIJTT60T IJTTOPOUIJE va aTTAWOOUIJE KOTW aTT6 ornopocopo O£VTpa ~ aTT6 0pIOIJ£va q>UTO, TTOU ~Oll £Xouv avaTTTUx8£i KOI aVT£XOUV, TT.X. TOIJOTE<;, Aoxava K.O. Av TO cvtopruo KOIJTT60T TTapaxw8£i ~ aTTAw8Ef OE TTOAU TTaxu OTpWlJa, T6TE apxfsouv crnv KOTW TTAWPO avaEp613lE<; SU IJWOEI<; KOI rrcpcvovrco

25
OIlAIlTIlPIWOEI<; K08E a08£VEla OUOfE<; vrc TI<; pfsE<; TWV q>UTWV. Ta q>UTO aUTO yfVOVTOI T6TE WOAWTO KOI rrpoopoxn KOI rpcfsouv aTT6 lJaKplO oloq>opa I3Aal3Epo £VTOlJa. OE

0611via 611 AvwpllJO KOIJTTOOT 6£v TTptTT£1 va tpe£1 0 £TTacprllJ£ pi~£C; KOI OTTOpOUC;. XPl101IJOTTOI£lTOI IJOVO Via £TTlcpav£laKrl £6acpoKOAulIJl1.
1

LTIlV TEAIK~ q>001l TOU XWV£IJOTO<;, TTEpfTTOU IJETO 5 ~ 6 IJ~VE<;, 6TOV me TO oxupa OEV olaKpfvovTOI, T6TE £XEI 0IlIJIOUPYIl8£i TO £TOIIJO «WPIIJO» XWVEIJ£VO KOIJTT60T. T6TE £XOUV q>UYEI 01 TTEPI006TEPOI YEWOKWAIlKE<;, TO KOIJTT60T IJUpfsEI WXOPIOTO ocv 0000<; IJETO aTT6 I3pox~ KOI £XEI TIlV EIJq>OVIOIl Kaq>£ OKOUPOU TTOPWOOU<; XWIJOTO<;. To WPIIJO KOIJTT60T OEV TTP£TTEI va TTEPI£XEI Ka86Aou 8EIOUXE<; EVWOEI<;, OUTE aIJIJWVlo. T6TE TO KOIJTT60T TTP£TTEI va XPIl0l1J0TTOI1l8£i, 600 yfvETOI TTlO vpnvopc, YIOTf vlverc: olappo~ aswTou. Av OEV IJTTOPOUIJE va XPIlOlIJOTTOI~OOUIJE TO KOIJTT60T OUVTOlJa, T6TE TO OKETTOsOUIJE IJE apKET6 XWlJa. To WPIIJO KOIJTT60T IJTTop£i xwpf<; xcvevc Kfvouvo va IJTTEI lJ£oa OTO XWlJa. MTTopoUIJE va TO 130AOUIJE lJ£oa OTO AOKKO q>UT£IJOTO<;, va TO XPIlOlIJOTTOI~OOUIJE OE ourtoprc, o rropsto ~ va TO aVaKOT£LJJOUIJE IJE TO XWlJa TOU TTEPI130AIOU. Av £XOUIJE 0q>IXT6 XWlJa (TTIlAWOE<;), T6TE aValJElyvuOUIJE TO WPIIJO KOIJTT60T IJE OIJIJO TTOTOlJfOla (TTEpfTTOU 1J106-1J106) KOI TO IJ£iYlJa avaKOTEUOUIJE IJE TO XWlJa ernccvercxc. To WPIIJO KOIJTT60T TTOU TuX6v 8a TTEPIOO£LJJEI, TTP£TTEI va TTPOOTOTWT£i aTT6 TOV ~AIO KOI Til I3poX~· METO tva XP6vo £XEI XOOEI me Til OUValJ1l TOU. To £oaq>o<; TTOU IJTTafvEI TO KOIJTT60T TTP£TTEI va £iVOI EAaq>pw<; uyp6 (TTpOOOX~ 6XI AOOTTIl) KOI va £iVOI OKaAIOIJ£VO (va £XEI OTTOOEI 11 KpOUOTO). T£Ao<;, TO £oaq>o<; OEV TTP£TTEI va £iVOI TTaYWIJ£Vo. LE 0PEIV£<; TTEPIOX£<; OEV 130s0UIJE KOIJTT60T OTO £oaq>o<; TTplV TOV ATTpfAIO. H KOToMIlAIl, AOITT6v, uypaofa, 8EPIJoKpaofa KOI KOTOOTOOIl TOU EOOq>OU<; £iVOI 01 TTapOYOVTE<; TTOU TTP£TTEI va EAty~OUIJE TTplV 130AOUIJE KOIJTT60T OTO £oaq>o<;. T6TE 1J6vo TO £oaq>o<; 8a OEx8Ef Til SW~ TOU KOIJTT60T lJ£oa KOI 8a yfVEI «AfKVOV YOVI1J6TIlTO<;». Euvouco £iVOI AOITT6v, va OXlllJOTfsoUIJE TO KOIJTT60T TO q>8IV6TTWPO, WOTE TIlV OVOI~1l va £iVOI £TOIIJO, vrc va TO aTTAWVOUIJE T6TE OTIl ernocverc TOU EOOq>OU<; KOI va TO avaKOTEUOUIJE ETTlq>aVElaKO IJE TO XWlJa. Av TO KOIJTT60T TTEPI£XEI XOVTPO axwvwTO KOlJlJOTla (~uAa), T6TE aUTO TTP£TTEI va aq>OIpE80uv IJE KOOKfvlOlJa KOI va q>uAax80uv KOTTOU vrc va IJTTOUV OTO V£O KOIJTT60T TTOU 8a q>TIO~OUIJE. Av OEV 8£AOUIJE va KOVOUIJE KOOKfvIOlJa, T6TE aTTAWVOUIJE TO KOIJTT60T aUT6 IJE TO XOVTPO KOlJlJOTla OTIlV ETTlq>OVEla TOU EOOq>OU<;, xwpf<; va TO aVaKOT£LJJOUIJE IJE TO XWlJa KOI vrc va IJIlV VEKpw8£i aTT6 TOV ~AIO, TO OKETTOsOUIJE IJE AETTT6 OTpWlJa OXupWV, KOIJIJ£VWV X6PTWV K.ATT. To KOIJTT60T ETOI AEITOUpy£i w<; Eoaq>oKOAULJJIl IJE TO TTA£OVEKT~IJOTa TTOU £XOUIJE cvcospet. H OWOT~ rrcoooxsun KOI XP~OIl TOU KOIJTT60T of VEl aUT6 TTOU ETTlOIWKOUIJE, OIlAao~, sWVTOv6 y6VIIJ0 £oaq>o<;, UYI~ q>UTO KOI rnv IKaVOTTOIIlTIK~ rrcpcvtovn IJE 10IafTEpa aVWTEPIl<; TToI6TIlTO<; TTpo"l6vTO.

23

<pWT. 5. ATT6 TOV £TOIIJO owp6 KOIJTT6oT TTaipvoUIJE UAIK6, TO KOOKIV·ISOUIJEKal TO XPIlOlIJOTTOIOUIJE. Ta XovTp6TEpa UAIKa, TTOUTTEPIOOEUOUV aTT6 TO KOOK"ivIOlJa, lJaSi IJE aAAa UAIKa, TTOUOUVKEVTPWVOUIJE, 0XlllJaTiSOUV oivc-oivc V£O owp6. rUpW-VUPW aTT6 TOU<;;OWpOU<;; TOU KOIJTT60T, av 8£AOUIJE 0' £vav K~TTO IJTTOPOUIJE va TOTT08£T~OOUIJE TTMKE<;; Via va TTaTalJE. Eow 0 £TOIIJO<;;owp6<;; elvrn OKETTaOIJ£VO<;; IJE XOVTp6 rrcvl (TEVT6TTavo).

H o~io TOU

KOIJTTOOT KOI TO XIl1J1KO AITTOOIJOTO

To K0I-.JTT6oT £iVOI KOTI swvTOv6 KOI O£v £X£I o~fo 1J6vo YIO TO 8P£TTTIKO OUOTOTIKO TOU. AUT6 TTOU £X£I IJ£YOACJT£PIl OlllJOOfO £iVOI TO 6TI TO KOIJTT60T £iVOI q>op£o<; YOVI1J6TIlTO<;. To KOIJTT6oT £iVOI q>op£o<; IJIO<; TToAuTTofKIAIl<; sW~<;, TTOU q>TOV£1O£ TTAOUOIO OVOTTTU~1l IJ£OO OTO XWIJO TOU TT£PI!30AIOU TTOU IJTTofv£1. AUT~ 11 sW~ £1J!30Alos£1 TO £ooq>o<; IJ£ 6AOU<; TOU<; W£PY£TIKOU<; IJIKPOOPYOVIOIJOU<; KOI TO SWVTOV£U£I. To £ooq>o<; vlverci Y£IJOTO uvelc KOI ouvoIJIK6TIlTO KI tv« T£TOIO £ooq>o<; ofv£1 UYI~ q>UTO. To TTpo"l6vTO yfVOVTOI OVWT£PIl<; TToI6TIlTO<; IJ£ 1010fT£PIl £1Jq>OOIl OTO £OWT£PIKO XOPOKTIlPIOTIKo TIl<; TToI6TIlTO<;, OIlAOO~ Y£UOIl, OOIJ~, TT£PI£KTIK6TIlTO O£ !3ITOlJfv£<;, IJ£TOMIKO OAOTO K.ATT. OPOOTIK£<; ouolec, OVTOX~ OTO XP6vo K.O. To XIlIJIKO AITTOOIJOTO ouuqxovo IJ£ Til VOOTPOTTfo YIO TO £00q>0<;, W<; ooX£iou 8P£TTTIKWV OUOTOTIKWV TTP£TT£I VO OfVOVTOI OTO q>UTO, YIOTf OTO £ooq>o<; o£v UTTOPXOUV 0108£0I1J0 8P£TTTIKO OUOTOTIKO. Luv~8w<; TO 8P£TTTIKO OUOTOTIKO UTTOPXOUV OTO £ooq>o<;, oMo A6yw TIl<; uTTo!3081JIolJ£VIl<; ~ KOI £M£IlIJIl<; sw~<; TOU £ooq>ou<;, 01 pfs£<; TWV q>UTWV 1J6v£<; TOU<; o£v IJTTOPOUV vo TO OTTOOTTOOOUV KOI VO TO ceouonooouv. TI<; IJ£TOAUT£P£<; TToo6TIlT£<; O£ UAIKO TTOU XP£IOSOVTOI TO q>UTO TI<; rrcipvouv oTT6 TO vepo KOI TOV cepe (002). To OSWTO, TTOU XP£IOSOVTOI, IJTTOPOUV VO TO TTOPOUV TTOAI IJ£OW TWV 0swTO!3oKTIlPlofwv KOI TOU KOIJTT6oT. M£ TO KOIJTT6oT rrcipvouv £TTfOIl<; KOI oMo OUOTOTIKO, TTOU XP£IOSOVTOI O£ IJIKP£<; TToo6TIlT£<;. AUT6 61Jw<; TTOU KOTOp8wvouv IJ£OW TOU SWVTOVOU £ooq>ou<; £iVOI vo OTTOOTTOUV oTT6 TO 0PUKTO UAIKO TOU £ooq>ou<; OUOTOTIKO KOI VO TO ceouonovouv. AUT~ £iVOI 11 q>UOIK~ Awoupyfo TWV q>UTWV KOI TO £ooq>o<; o£v £~OVTA£iTOI, YIOTf OTIl q>UOIl A£ITOUpy£i 11 avaKuKAwoll TWV OUOTaTlKWV Kal aUT6 KaVOUIJE KI EIJEi<;; IJE TO KOIJTT60T.

24

/\tY£TOI: «Acou TTOfpVOUIJE TI<; OUYKOIJIOt<; KOI OEV TI<; Q(P~VOUIJE OTO XWpOq>I, TTptTTEI VO TTPOOStOOUIJE XIlIJIKO AmOOIJOlo». 01 OUYKOIJIOt<; 0lJw<;, KOTTOU KOTOMYouv .KOI 0IlIJIOUPYouv OKOUTTfoIO, KOTTPIO, OTTOI3AIlTO. AUTO TO UAIKO, Eq>OOOV OEV ETTl130pUVSouv IJE I3Ao13Ept<; OUOfE<;, TTOUTTOPOYEI 0 OVSPWTTO<; 13101JIlXOVIKO,TTptTTEI VO OVOKUKAWOOUIJE YIO VO SptLJJOUIJE Til sW~ TOU EOOq>OU<; KOI IJtow OUTWV TO q>UTO. To WKOAOOIOAUTO OAOlO TWV XIlIJIKWV AmOOIJOTwV elvrn OIlAIlT~PIO YIO TOU<; IJIKpOOPYOVIOIJOU<; TOU EOOq>OU<;.Av pf~OUIJE TtTOIO OAOTO OTO KOIJTTOOT 01 YEWOKWAIlKE<; So TPOTTOUV OE q>uy~. To XIlIJIKO AmOOIJOlO ofvouv IJIO TTpOOWPIV~ I3fOlIl OVOTTTU~1l OTO q>UTO (svo £100<; VTOTTOpfoIJOlO<;), OAAO TO tOoq>o<; XOVEI Til q>UOIK~ TOU euooplc. Tov ETTOIJEVO XPOVO £IVOI OKOIJIl q>TWXOTEPO KOI XPEIOS£TOI IJEYOAUTEPE<; OOOEI<;. ME TO XIlIJIKO AmOOIJOTO 01 IJIKPOOPYOVIOIJOf TOU EOOq>OU<;IJtvOUV xwpf<; OOUAEIO, EVW IJE TO KOIJTTOOTI3pfoKOUV TTMPIl OTTOOXOAIlOIl, OIlAOO~ I3pfoKOUV TO KOlOAAIlAO TTEPI130AAOV KOI rpoon. ME TO XIlIJIKO AmOOIJOlO TO tOoq>o<; OIOI3PWVETOI TTOAU YPIlYOPOTEPO, OIlAOO~ IJE TI<; I3poxt<; KOI TOV OVEIJO q>EUYEITO ETTlq>OVEIOKO XWIJO 1J0sf IJE OAO TO SPETTTIKO OUOTOTIKO. Mtow TOU KOIJTTOOT 11sw~ TOU EOOq>OU<;KPOTO IJIO OUVOX~ OTO tooq>o<;, 0IlIJIOUPY£I IJIO TtTOIO OOIJ~ (KOKKOI TTOU OUYKPOlOUVTOI IJETO~U TOU<;), TTOU OVSfOTOTOI OTIl olol3pwOIl. To tooq>o<; TTOU tXEI EIJTTAOUTloT£I IJE KOIJTTOOT IJTTOp£I vo TTOPOIJOIOOT£I IJ' tv« ocouvvcpr. 01 IJEYOAOI KOI 01 IJIKpof TTOPOI TOU 0IlIJIOUPYouv IJIO SWVTOV~ WWTEPIK~ OOIJ~, OTTOU OTTOSIlKEUETOI otpo<;, stoTIl KOI uvocolc. LTIl IJEYOAIl OUT~ WWTEPIK~ ETTlq>OVEIOsouv TToMof IJIKPOOPYOVIOIJOf TTOU IJE TI<; EKKpfoEI<; KOI UTTOA£lIJIJOlO TOU<; ofvouv Til 130011 TIl<; YOVIIJOTIlTO<;. 'YOTEpO, TO XIlIJIKO AmOOIJOlO YIO VO TTOPOXSOUV XPEIOSOVTOI EvtpYEIO, E~OVTAOUV TTPWTE<; UAE<; KOI purrclvouv TO TTEPll3oMov KI EK£I TTOUTTOPOYOVTOI KOI EK£I TTOUXPIlOlIJOTTOIOUVTOI. LE TToMt<; TTEPIOXt<; TO VITPIKO KOI q>WOq>OPIKO OAOlO TWV XIlIJIKWV AmOOIJOTWV tXOUV ETTl130pUVEI erruclvouvc TO UTTOYEIO UOOlO, TTOTOIJIO, AlIJVE<; K.ATT. AKOIJIl KOI TO TTPO"lOVTOETTl130PUVOVTOI IJE VITPIKO OAOTO. To VITPIKO OAOlO ueoo OTOV 0PYOVIOIJO TOU OVSPWTTOU KOI TWV sWwv IJETOlptTTOVTOI OE VITPWOIl KOI IJETO OE VITpOsOlJfvE<; TTOU elvrn OUOfE<; TTOAU KOPKIVOyOVE<;. EKTO<; OTTOTI<; VITpOsOlJfvE<; OTTOTO VITPWOIl OAOlO 1J0sf IJE KOloAomo q>UTOq>0PIJOKWV IJUKIlTOKTovwv, KOI Kupfw<; IJE OUOfE<;, TTOUTTPOKUTTTOUVOTTOTO q>UTOq>0PIJOKO (IJETOI30AlTE<;), TTOPOYOVTOI viu; OUOfE<; TTOU TTPOKOAOUV IJETOMo~EI<;, OIlAOO~ OUOfE<; TTOU txouv ETTlPPO~ OTO YEVETIKO KWOIKO TWV xur rrrptov.

0611yio 711 ME TO KOIJTTOOT rloTi

~WVTOVEUOUIJE

TO t6ocpoC;. AiTTOVOI1 6EV OTTo6i6EI

IJEPIKtC; CPOptc; 11 OPyOVIKrl

YTTOPXOUV OPKETOf EPOOlTtXVE<; oMo KOI ETTOYYEAIJOlfE<; «nrroupot TTOU OTTOq>EUYOUVVO XPIlOlIJOTTOIOUv XIlIJIKO AmOOIJOlO KOI XPIlOlIJOTTOIOUv KOTTpIO. TIlV KOTTPIO OIJW<; OEV rnv KOVOUV KOIJTTOOT,oMo OTTAW<;rnv ~Eq>OPTWVOUV, OTTOUTOU<; 130AEUEI KOI OTTO EK£I rrclpvouv KOI 130souv, OTTOU q>UTEUOUV KOTI. H KOTTPIO OUT~ OMOTE IJTTofvEI 0XWVWTIl ~ 1JI00XWVEIJtvIl ueoc OTO XWIJO KOI TO TTEPI130AI IJUpfsEI tVTOVO KOTTpIO. AAAOTE TTOAI 11KOTTPIO OUT~ tXEI xwvtLJJEI KOTO tv« IJEYOAO TTOOOOTO oVOEP0I310, YIOlf OEV EAtyxouv TI viverrn ueoc OTO otopo EK£I TTOU rnv ~Eq>OPTWOOV. BAtTTOUIJE OPKETt<; q>opt<; XOVTPO OUIJTTOY~ KOIJIJOTlO, TTOU OTO EOWTEPIKO TOU<; £IVOI KOlOIJOUPO KOI IJUpfsouv OOXIlIJO. AAAOI TTOAI oyoposouv VEKP~ KOTTPIO, OIlAOO~ «XWVElJtvll», OTTW<;TOU<;I3EI301wvouv oUTOf TTOUTIlV TTOUAOUV. AUT~ 11KOTTPIO tXEI xwvtLJJEI 0XI OWOTO TTpO TToMou KOI tXEI ~Oll XOOEI Til OUVOIJIl TIl<;. To 0SWTO tXEI OIOq>UYEI KOI IJTTOPEf VO TTEPltXEI OIlAIlTIlPIWOEI<; OUOfE<; YIO TI<; pfsE<; KOI OEV tXEI TOU<; KOlOMIlAOU<; IJIKpOOPYOVIOIJOU<; TTOU euvcouv Til SW~ TOU EOOq>OU<;. 'OAO OUTO ouufsclvouv, YIOlf KOI oUTOf I3AtTTouv TO tooq>o<; co» OTTOS~KIl SPETTTIKWV 25

OUOWTIKWV, avvoouv TOV TTapOVOVw sW~ TOU £OOq>OU<; KOI TT£Pll.ltVOUV va TTOPOUV 1.16vo OUOTOTIKO. METo aTT6 6Aa aUTO TTapaTTOVIOUVTOI, 6TI 11 KOTTPIO O£V aTToofo£1 KOI 6TI W q>UTO appwowfvouv. EfvOI A080<; va 8tAOUI.I£ va OWOOUI.I£ cusoc tTOll.I1l rpotpn ow q>UTO. AUT6 TTOU Oq>£lAOUI.I£ va q>poVTfsOUI.I£ TTPWW-TTPWW £lVOI va OWOOUI.I£ sW~ OTO toaq>o<; KOI I.I£TO va Til OIOTIlP~OOUI.I£. H sW~ aUT~ 8a OWO£I TIlV rporpn TTOU XP£IOSOVTOI W q>UTO.

M£ TO KOI.ITT60T, £KT6<; aTT6 6Aa T' oMa TTOU cvcospcuc, avaKUKAWVOUI.I£ KOI tva I.Itpo<; TIl<; £vtpV£la<; TTOU apXIKO OWI.I£UTIlK£ aTT6 W q>UTO. AUT6 vlverci KOTaVOIlT6, av A0I30UI.I£ rc £~~<; UTT6LJJIl: Ta q>UTO OUv8tTOUV aTT6 TO 010~£l010 TOU ov8paKa TIl<; OTI.I60q>OIpa<; (TTOU TT£PltX£1 W XIlI.IIKO OTOIX£la ov8paKa KOI 0~uV6vo) KOI aTT6 TO vspo (TTOU TT£PltX£1 W XIlI.IIKO OTOIX£la uopovovo KOI 0~uV6vo) TTOAUTTAOK£<;£VWO£I<; opvaVIK~<; UAIl<;, 6TTW<; soxapa, 0I.lUAO, xurrcplvn K.O. AUT6 TTpaVI.IOTOTTOl£lTOI 1.1£TIlV errfopcon TIl<; IlAlaK~<; £vtpV£la<; (q>w<; KOI 8£PI.l6TIlW) I.Itow TIl<; XPWOTIK~<; ouolcc TIl<; XAWPOq>UAAIl<;, TTOU I3pfOK£TaI OTa rrpcorvc I.Itpll TWV q>UTWV. H IlAlaK~ evepvac 1.1£rnv TTapaTTOVW olaolKaofa, TTOUAtV£WI qxoroouvseon, O£0I.l£U£WI KOI I.I£WTptTT£WI O£ XIlI.IIK~ evepvac, TTOU aTT08IlK£U£WI ueoc ow xur rcpc TWV q>UAAWV, TWV PISWV, TWV KapTTWV K.ATT. l.I£pWV TWV q>UTWV. H evepvac aUT~ aTT6 W q>UTO rrnvclva ow swa KOI TOV OV8pWTTO. LTIlV KOI.ITTOOTOTTofllOIl 01 I.IIKpOOPvaVI0I.l0f aTTOIK000I.I0UV TTOAI W UAIKO q>UTIK~<; KOI SWIK~<; TTPotAWOIl<; KOI a~IOTTOIOUV rnv evepvac, TTOU tX£1 aTTO1.1lV£1 Via OIK~ TOU<; evepvac Sw~<;. ATT6 TOU<; I.IIKpOOPvaVI0I.I0U<; auTOU<; £ T£AIKO tva I.Itpo<; TTOAI £TTavtpX£WI ow q>UTO. AUT6 TO I.I1Kp6 I.Itpo<; TIl<; £vtpV£la<; TTOU ~avopx£wl TTOAI ow q>UTO £lVOI TTOAU XP~OII.IO Via va TOU<; OWO£I rnv crrcpctrnrn w81l01l aVOTTTU~Il<; Via vi.a OtOI.lWOIl TIl<; IlAlaK~<; £vtpV£la<;. KOIJTTOOT O£ OwpOUC; rl £TTICPOV£IOKrl KOIJTTOOTOTToillOIl

YTTOPX£I KI tva<; oMo<; Tp6TTO<; va OWOOUI.I£ OTO toaq>o<; K0I.ITT60T. ATTAWVOUI.I£ TO 1.1IV 1.1 £ a TWV UAIKWV Via KOI.ITT60T O£ A£TTT6 orpiouo crnv errupcverc TOU £Ooq>OU<; TTOU tXOUI.I£ OKOAlO£1 KOI UVPOV£I TTPOIlVOUl.ltvw<;. M£ aUT6 TOV Tp6TTO KOVOUI.I£ ernecvacxn K0I.ITTOOTOTTofIlOIl. 'ETOI Ofvoul.I£ OTO toaq>o<; tva orpiouc TpOq>~<;, TO orrolo ouvsxerc TTptTT£1 va avaTTAIlPWVOUI.I£ O£ I.IIKpt<; 060£1<;. AUT6 l.Ia<; TO O£lXV£1 11 fOla 11 q>UOIl crnv 10£WOIl 1.I0pq>~ usoc 0' tva aV0I.I£IKTO 0000<;. EK£I tXOUI.I£ ouv£X~ £oaq>oKOAULJJIl TTOU avaTTAIlPwv£WI aTT6 W q>uMa K.O. UAIKO, 6TTW<; KOTOIAlt<; TTOUAIWV TTOU TTtq>TOUV OTO toaq>o<;. ria orpouo rpooru; £Ooq>OU<; KOToAAIlAa £lVOI 6Aa rc UAIKO TTOU cvcoepcue Via TO KOI.ITT60T O£ OWpOU<;. Ta XOVTPO UAIKO KI £OW TTptTT£1 va 8PUI.II.IOTfsoVTOI. 01 q>ptOKI£<; KOTTPlt<; TTPOK£ll.ItVOU Via £TTlq>aV£laK~ KOI.ITTOOTOTTofllOIl TTptTT£ I va aTTAWV£WI O£ TTOAUA£TTT6 orpiouo oav q>IAI.IKOI aTT6 TTOVW va UTTOPX£I tva cvcxccpo orptouc aTT6 xouusvo X6pw ~ ocvo, TTOU va I.IIlV vtverci OUI.ITTavt<; I.I£TO aTT6 I3poX~. KOToMIlAIl £TTOX~ Via KOTI TETOIO, £lVOI al.ltow<; I.I£TO Til OUVKOI.IIO~ TO q>8IV6TTWpo. 01 OK6v£<; TT£TPWI.I0TWV £lVOI KI £ow TTOAU Wq>tAII.I£<;, KOVOUI.I£ tva OK6vI0l.la TTOVW ornv KOAULJJIl. nptTT£1 va tXOUI.I£ urrouin ucc 6TI 11 aTTovUI.IVWOIl TOU £Ooq>OU<; (TT·X· I.I£TO Til OUVKOI.IIO~) elvc: Via Til SW~ TOU £ooq>ou<; pre rrpcvucrucn xcruo rpotpn. LTo vupvo toaq>o<; 01 aKTfv£<; TOU ~AIOU orsvvtovouv rnv ernccvac TOU £ooq>ou<; KOI Til V£KpWVOUV. 'ETOI 1.1£TIlV £TTlq>av£laK~ KOI.ITTOOTOTTofllOIl TTPOOWT£UOUI.I£ ouvypovu»; TO toaq>o<;. Orcv tXOUI.I£ OTT£lP£1 TO XWpOq>I, O£V I.ITTOPOUI.I£ va KOVOUI.I£ £TTlq>aV£laK~ K0I.ITTOOTOTTofIlOIl. Aovorsoc, orcv W q>UTO txouv avaTTTUx8£1, I.ITTOPOUI.I£ va KOVOUI.I£ £oaq>oKOAULJJIl 1.1£q>UTIKO UAIKO (X6pw, q>uMa, oav6). To orpiouo TTptTT£1 va £lVOI avoAaq>po, va TT£PVO 0 cspcc, KOI apXIKo I.ITTOp£l va tX£1 TTOX0<; 10-20 £KOTOOTO. nptTT£1 va KaAuTTT£1 6Aa W oloK£va, ollAao~ va unv 26

q>afVETOI TTOUSEVO TO xWlJa. To XWVElJa TWV UAIKWV curcov yfvETOI aTT6 rnv KOTW TTAWPO KOI IJETO aTT6 AlYo KOIp6 TTptTTEI va aVaTTArlPWOOUIJE IJE vio UAIK6, TO UAIK6 TTOU XOUIJOUTTOI~SIlKE. ria va AEITOUPy~OEI 11ETTlq>avElaK~ KOIJTTOOTOTTOfIlOIl, TTptTTEI va UTTOPXEI uypaofa KOI aEp101J6<; TIl<; KOTW TTAWPO<; TIl<; KOAULJJ1<;·Av tXOUIJE ~Ilpaofa, aTTOIT£fTOI TExvfTIl I3pox~. H ETTlq>avElaK~ 1 KOIJTTOOTOTTOfllOIl yfvETOI OE 6EVOpOKOMltpYEIE<; KOI oMa q>UTOTTOU txouv ~Oll avaTTTUxS£f coxerc. LE vscpc (q>UTO) KOI suotoanro q>UTO, 130AI30-EI0~, AOuAouola, OEV KOVOUIJE erncovercxn KOIJTTOOTOTTOfIlOIl, aMo Eoaq>oKOAULJJIl IJE WPIIJO (XWVElJtvO) KOIJTT60T, TTOU tXEI xwvtLJJEI OE owp6. DpllJo KOIJTT60T 130souIJE KI EK£f TTOU OTTtPVOUIJE.

061lVio 811 To VUIJVWIJO TOU £6ocpouC; £ivol PAop£po VIO Til

~Wr1 TOU £6ocpouc;.

H q>UOIl lJa<; O£fXVEI TO oWOT6 Op61J0. b.EV avtX£TOI YUIJv6 toaq>o<; KOI OUVTOlJa TO KaAUTTTEI IJE KOSE Efoou<; q>UTO. 01 epvco!ec 0' tva TTEPl136AI (£fTE otvTpa tXOUIJE, £fTE AaxaVIKO, £fTE oMa q>UTO) aTTAOUOTEUOVTOI, av OIOTIlPOUIJE OUVEXW<; tvav TOTTIlTO Eoaq>OKOAULJJIl<; IJE opvcvucc UAIKO. MTTopOUIJE va XPIlOlIJOTTOI~OOUIJE £fTE ovopruo KOIJTT60T, £fTE WPIIJO KOIJTT60T, TO orrolo OKETTOsOUIJE ETTITTA£OVIJE AETTT6 OTpWlJa ~EPWV X6PTWV, £fTE aK61J1l axwvwTO UAIKO, SpUIJIJOTIOlJtva q>UTIKO UAIKO. nOVTO TTptTTEI va TTpOOtXOUIJE TO OTpWlJa TIl<; Eoaq>oKOAULJJIl<; va EfvOI 0iaTTEpar6 aTT6 TOV atpa.

061lVio 911 M£IWVOVTOI 0IlIJOVTIKO TO TTOTiOIJOTO, ~£pOTOviOIJOTO IJ£ KOToAAIlAIl £6ocpoKOAUlIJlllJ£ 0PVOVIKO UAIKO. npO£TOIIJOoio

KOI OKOAiOIJOTO

TOU £6ocpouC; VIO £6ocpoKoAUlIJll

H OUOKOAIl OOUAEIO TOU OKaLJJfIJOTo<; vrc va q>tpOUIJE TO KOTW XWlJa ETTOVW KOTapy£fTOI. Aoou KOVOUIJE IJEPIKO xp6vla KOToMIlAE<; XAWpt<; AITTOVOEI<;, 6TTW<; EVVOOUVTOI OTIl I3I0AoYIK~ ~ OIKOAOYIK~ vetopvtc, tXOUIJE EIJTTAOUTfoEI TO toaq>o<; IJE KOIJTT60T, T6TE TO OOUAElJa TOU EOOq>OU<; yfvETOI w<; E~~<;: npWTO K6130uIJE TO aYPI6xoPTO, IJETO IJE pre EIOIK~ rnpouvo TPUTTOIJE TO toaq>o<; KOSETO. H rnpouvo tXEI StOll vrc va 130soUIJE TO TT601 lJa<; KOI va TTltSOUIJE. ME KOSE rpurrnuc 11rnpouvo Eloxwp£f OE 130So<; 28 EKaTOoTwv KOI OE q>opoo<; 50 EKaTOoTwv. Ta TpUTT~IJOTa ETTaVaAalJl3ovovTOI KOSE 15 ~ 20 EKOTOOTO. METo aTT6 aUT6 XPIlOlIJOTTOIOUIJE EI0IK6 OKOAIOT~PI oav IJEYOAO yOTsO (YEPlJaVIKO A£YETOI oSusI3HIl). ME aUT6 aq>pOTEUOUIJE TO toaq>o<; OE 130So<;, xwpf<; va TO cvcrrooovupkouue, rrcpo 1J6vo ornv ETTlq>OVEla TOU TTEpfTTOU 3 EKaTOoTo 130So<;. AUT~ 11spvcoto yfvETOI KOI TTplV aTT6 OTTOPO ~ oureuc, aMo KOI TTplV TIlV Eoaq>oKOAULJJIl. AKOAOUSWVTO<; aUT~ TIlV TEXVIK~ KOI TIlV E6aq>oKOAULJJIl, 6TTW<; cvcqicccue ~Oll, IJEIWVOVTOI 0lllJaVTIKo TTOTfoIJOTa, oKaAiOIJOTa KOI ~El3oTOVfoIJOTa. Ta TTEPl006TEpa aYPl6xoPTO KOTaTTvfyovTOI. To toaq>o<; OEV yfvETOI AOOTTIl IJETO aTT6 I3pox~, OUTE 0XlllJarfsEI KpOUOTO. To toaq>o<; cvcrrveet.

1011 061lVio l1£v XP£IO~£TOI OVOTT060vupIOIJO OCPPOT£IJO KOI £6ocpoKOAulIJll.

TOU XWIJOTOC;oAAo IJOVO

ETTEIO~ OTIlV EAAooa OEV KUKAOq>0PEf OTO EfOIl K~TTOU ~ YEWPYIKO EfOIl 11 KOToMIlAIl aUT~ rnpouvc KOI 0 yOTSO<; TTOU cvcospcpe, Sa TTptTTEI va TIlV TTapayy£fAOUIJE OTO E~WTEPIK6 ~ va avaStoOUIJE OE KOTTOIOV 0I0EPO EOW va TO KOTaOKWOOEI. Avaq>tpOUIJE EVOEIKTIKO Til olEUSUVOIl OTIl rEPlJavfa Ev6<; TTPOIJIlSWT~ cunov TWV spvcxsuov, OOTTofo<; 27

OUVXPOVW<; ola8tT£1 Cohrs GMBH Postfach 1165

KOI sroiuo !310AOVIKO TTapaOKW00I.lOTa

Via

q>UTOTTpOOTOofa:

0-2720 RotenbOrg (WOmme) .6.UT. r£Pl.lavfa.
npOK£II.l£VOU Via KaMI£PV£la I.l£VOAWV £KTOO£WV KOToMIlAa £PvaA£fa Via rpcxrsp OTTOU KOVOUV !3a8u ceoorsuo KOI TTOAU ernccvercxo cvcrrooovuprouc, OTTW<;TO epvcxstc K~TTOU TTOU ovocspous TTPOIlVOUI.l£vw<;, 8a TTP£TT£I va orrsuauvaouus OTOU<; rrcpcxcrui TTPOI.l1l8wT£<; OTIl r£Pl.lavfa. 1. ERNST WEICHEL Laudmascinenfabric 0-7326 Heinengen / WOrttenberg. 2. ERWE GMBH Masch inenfabric 4410 Warendorf

o-

LXl"lI.la

7.

EIOIKO oKaAloTriPI

oov yem:;OC; Sauzahn

(=l;aouToav).

28

J\iTTOVOIl

I-IE OKOVEC; TTETPWI-I0TWV

01 OK6vE<; TTETPWIJOTWV OEV slvrn TfTTOTEoMo aTT6 rnv TTOUOpa (AETTT~ oK6VIl) TTOU TTEPIOOEUEI OTO xoroustc, KaSW<; K6130uv TO TTETpWIJOTa. Ta TTETpWlJaTO TTOU lJa<; EVOIO<P£POUV elver: rpavfTIl<;, l3aooATIl<;, 0XIOT6AISOI IJE xaAasfa KOI YEVIKO TTETpWIJOTa Ilq>OIOTEIOYEVOU<; TTPO£AWOIl<;, 6TTW<; 11 Sllpa"lK~ Yll (EAaq>p6TT£Tpa). 01 OK6vE<; TTETPWIJOTWV aTT6 aol3EoToAISIKO TTETpWIJOTa £XOUV EAOXIOTIl a~fa vic AfTTavoll, YIOTf ofvouv OTO £oaq>o<; 0XE06v 1J6vo aol3£oTIO. Evw OE TToM£<; XWPE<; TIl<; EupWTTIl<; UTTOPXOUV OlaS£OIIJE<; OK6vE<; TTETPWIJOTWV aTT6 TO TTETpWIJOTa TTOU lJa<; EVOlaq>£pouv, crnv EMooa OEV I3p~KaIJE AOToIJ£fa TTOU va OOUAEUOUV OAAa TTETpWIJOTa * EKT6<; aTT6 TO aoI3EoToAISIKO*. Avaq>£pOUIJE TTaVT6<; 6T1 01 Eq>apIJ6sOVTE<; Til I3I0AOYIK~ (~ OIKOAOYIK~) vstopvlc OE OIOq>OPE<; XWPE<; TOU K601J0U XPIlOlIJOTTOIOuv oK6vE<; aTT6 TO KOToAAIlAa TTETpWIJOTa TTOU ovcoepous. TI<; oK6vE<; TTETPWIJOTWV IJTTOPOUIJEva TI<; OWOOUIJE KOTwS£Iav OTO £oaq>o<; xwpf<; xcvevo Kfvouvo. Av OEV 130souIJE oK6vE<; TTETPWIJOTWV OE aVOIJEI~1l IJE oMa opvcvucc UAfKO OTO KOIJTT60T, IJTTOPOUIJEva TTPOOS£TOUIJE 50-100 KIAO aTT6 aUT£<; avo orpsuuo TO XP6vo OTO XWlJa. LKOpTTfsOUIJE TI<; OK6VE<; 01J0161J0pq>a OTO £oaq>o<; KOI TI<; TTapaXWVOUIJE ETTlq>aVElaKO. o KUPIO<; OKOTT6<; TIl<; AfTTaVOIl<; IJE OK6vE<; TTETPWIJOTWV slvrn va OWOOUIJE UAIKO OTO £oaq>o<; TTOU 11 sW~ TOU EOOq>OU<;elvcn IKav~ va aTTOOTTOOEIKOI va TO OUVO£OEI IJE oPyavIK£<; OUOfE<; KOI va TO KOVEI OlaS£OIlJa vrc TO q>UTO. LE TTEPITTTWOEI<; TTOUOlaTTlOTWSOUV 0PIOIJ£VE<; EM£fLJJEI<;, IJTTOPOUIJEva TTPOOS£OOUIJE EIOIKO TTETpWlJaTO 6TTW<; OK6VIl aTT6 aVETTE~£pyaoTO q>WOq>OTO. LTO q>WOq>OTOTTP£TTEI va E~ETOOOUIJE va unv TTEPI£XOUV KOOIJIO, tva l3apu OIlAIlTIlPIWOE<; lJ£TaAAO, 016TI OUOTUXW<; TTapOTIlP£fTOI TT6TE-TT6TE aUT6. LE apYIAWOIl, KOI TTIlAWOIl EOOq>1l OEV OUVIOTOTOI va OfVOUIJE OTO £oaq>o<; OK6VIl aTT6 0XIOT6AISO KOI IJTTETovfTIl. Evw, aVTfSETO, aUT6 OUVIOTOTOI OE alJlJWOIl EOOq>Il. MTT£TovfTIl<; UTTOPXEI OlaS£OIIJO<; KOI ornv EMooa. XrllJIK~ LUOTOTIKO rruprrlou Si02 O~£folo aAOUIJIVfou AI2 03 O~£folo aol3EoTfou CaO O~£folo 0I0~pOU Fe203 O~£folo ucvvnolou MgO .6.lo~£folo TOU ovSpaKa CO2 .6.lo~£folo TOU nrcvlou TI02 nEvTo~£folo q>woq>6pou Pb05 Tplo~£folo S£fou S03 CI XAWPIO O~£folo KaAfou K20 O~£folo vcrplou Na20 O~£folo OVOAUOfl crro OK6v£<; n£TpWIJOTWV. /\ol3a 35-45 11-14 11-17 10-12 6-12 1 2-4 0,5-1,5 0,41 0,1 4 4 nOOOOTO Yll TOI<; % Y A~ < N £fAOU 48,5 19,3 3,3 10,4 2,9 1,1 2,5 0,24 0,25 0,92 0,81

BaoOATIl<; 48,3 19,2 8,1 8,1 8,3 3,2 1,1 0,38 0,11 1.7 2,5

8llpa"lK~ 65 14,5 3 5,5 1,1 0,5 0,9 0,7 2,6 3,9

To pH elvcn TTpO<; TO aAKaAIK6 KOI TTEPI£XOVTOI KOI TToMo oMa IXvooTolx£fa. H UAIl<; TOU TTOTOIJOU N£fAou TIl<; AIYUTTTOU OfV£TOI vrc oUYKPIOIl, YIOTf SEwp£fTOI UAIK6, TTOU aTT6 rnv cpxcrornrc £KaVE TO EOOq>1l euoopc. "

"TEAEUTaia nAllPo<poPIl8~KaIJE 6TI 11errnpelc TOIIJEVTWVArET -HPAKJ\HL aM8EI 8Ilpa·IK~ Yll Kal rnv KOVEI A£TTT~oK6VIl, 6nw<;; Til 8EAOUIJE. MnOpOUIJE va TIlV napaYYEiAOUIJE EKEi TIlAE<PWVWVTa<;; TO: (01) O 28.98.549.

29

EnlJ\orOI - IYMnEPAIMATA
H KOIJTTOOTOTTOfrlOll IJTTOp£i VO yfVEI OE OWpOU<; ~ OE ETTlq>OVEIOKO AETTTOOTPWIJOTO, TO tv« OEV OTTOKA£iEI TO oMo, cvrtaero KOI 01 ouo TTpOKTIKt<; ouvOUOSOVTOI. Mtoo OE 6AO TO OAAO 0<; unv ~EXVOIJE KOI TO p6AO TWV YEWOKWAIlKWV £iVOI 01 KOAUTEPOI !301l80f OTl<; KoMltpYEIE<;. L' tv« tOoq>o<; IJE KOToMIlAIl OOIJ~ (OOV oq>OUYYOpl) 01 IJIKPOOPYOVIOIJOf OVOTTTUOOOVTOI KOI 01 YEWOKWAIlKE<; KIVOUVTOI OVETO, oVOfyOVTO<; KOVOAIO YIO TTp608ETO OEPI01J6 TOU EOOq>OU<;.To TOIXWIJOTO TWV KOVOAIWV £iVOI KOAUlJlJtVO IJE XOUlJou<; YEWOKWAIlKWV, errn 01 pfSE<; TWV q>UTWV !3pfOKOUV ETOIIJOU<; OVOIYlJtVOU<; Op61J0u<; YEIJOTOU<;IJOAIOTO IJE TO KOAUTEPO XOUlJou<;, tv« TtTOIO tooq>o<; OEV XPEIOSETOI OKOLJJIIJO, ETTITTA£OV, TO 0PYOVIKO OEOIJEUlJtvO 0SWTO OTO XOUIJOU<; eivrn IJIO 0XE06v OOT£ipEUTIl TTIlY~ 0SWTOU. 'OAE<; OUTt<; TI<; q>poVTfOE<; IJO<; 11 pnrspo rll 80 1J0<; TI<; OVTOTTOOWOEI IJE IJOKPO<; OIOPKEIO<; YOVI1J6TIlTO. ME rnv OVOKUKAWOIl TWV 0PYOVIKWV UAIKWV TTOU KOVOUIJE IJE rnv KOIJTTOOTOTTOfllOIl OUVTEAOUIJE ornv E~uyfoVOIl TIl<; q>UOIl<; OTT6 rnv orrolc E~OPTOTOI KOI 11 OIK~ IJO<; uvslo.

BIB/\lorPA<DIA 1. KONRAD BERNATH, IFOAM, Sonderausgabe Nr. 11. Oungung. EK060EI<;: Stiftung okologischer Landbau. Eisenbahnstrasse 28-30. 0-6750 Kaiserslautern. 2. RALF GOTTSCHALL, Kompostierung. EK060EI<;: C.F. Muller. Postfach 210729. 07500 Karlsruhe 21. 3. ALWIN SEIFERT, Gartnern, Ackern ohne Gift. EK060EI<;: Biederstein, Munchen. 4. EHRENFELD PFEIFFER, Anleitung fur die konpostfabrikation aus stadtischen und industriellen Abfallen. EK060EI<;: Gustav Ficher, Stuttgart. 5. HEYNITZ/MERCKENS, Oas biologische Gartenbuch. EK060EI<;: Eugen Ulmer GmbH & Co., Woligrasweg 41.0-7000 Stuttgart 70 (Hochenheinm).

30

o ot:Ka;\oyo~ TOU KO;\OU
1. qmaxvE 2 TO OWpO

KOjJTTOOT

TOU KO/.mOOT travra TTaVW OE. swvravo

toacpo~. avaAoyiE~

CPPOVTlSE yla tva KaTaAAf]Ao Olacpopwv UAIKciJV.

KaJ TTAouOIO J.1EiYJ.1a OE OWOTt~

3 LTO J.1EiYJ.1a TTptTTEI va uTTapxouv
tr; OWOTfJ avaAoyia OTf]

oxton

KaJ uAIKa J.1E aswTo, oveooxo (C) KaJ aswTou TTaAlo KOJ.1TTOOT.

WOTE va tXOUJ.1E (N).

4. EJ.1{3oMasE

TO vto

KOJ.1TTOOTJ.1EMyo
0

5 CPPOVTlSE, WOTE
OUTE TToAu

uvpo«

TOU KOJ.1TTOOTva tXEI Tf]V KaTaAAf]Af] aAAa OUTE va OTEYVWOEI, otto TOV fJAIO, Tf]V ~f]paoia ort« TO «osoxoio).

ooioo«

uypaoia,

6 npOOTaTGIjJE
J.1EKaTaAAf]Af]

TO oiooo KaAuljJf]

KaJ Tf]V TToAu {3poxfJ

«at

Z CPPOVTlOE yla tvav
tva KavaAI

KaAo aEp10J.10 TOU yla aEplOJ.10.

oiooou.

TOTTo8tTf]OE

OTO KtVTPO TOU

8 Mnv XPf]OIJ.10TTOIEi~ Xf]J.1IKa atiopputravtnca

KaJ Aaola.

9. MTTOPEi~ va avattooovuoioeu; TO oiooo TOU KOJ.1TTOOT uet« 2 J.1fJvE~ TTEpiTTOU
aTTO TO OXf]J.1aTI0J.10 TOU fJ OTf]V apxfJ, orav TO ~EKivf]J.1a OEV tYIVE KaVOVIKa. To

1Q LTO KaAo KOJ.1TTOOTOEV Of]J.110UPYOUVTaJ OUJ.1TTaYEi~ J.1asE~ TTOU{3pwJ.1avE. XWVEJ.1tvO KOJ.1TTOOT.1UpiSEI wxaplora J oav oaoo~ utra IjJIAfJ {3poxfJ.

oiooto

31

35

To KaAo KOJ.lTTOOT TTpOOTaTE.UE.1 ta tpura atto appcaartec Kat TTpoo{3oAt<; Kat ta TPOCPOOOTE.iapJ.l0VIKa J.lE.oAa ta OUOTaTlKa TTOUXPE.la(oVTat. To KaAo KOJ.lTTOOTolE.uKoAuVE.1 TI<; KaAAIE.PY'lTlKt<; eovaoiec Kat OivGI oeooto TTOpWOE<; y6VIJ..10 toacpo<; TTOUaVTlOTtKETaI OTf] Ola{3pWOf].

LUAAOY0C; OIKOAOY1KrlC; r£wpyfac;

33