SLJLIT

*
940/1

j2k

PERCUBAAN
STPM 2008

SEJARAH
KERTASI (TAMADUN DUNIA HINGGA TAHUN 1800)
(Tigajam)

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA STPM 2008
ANJURAN BERSAMA
JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
DAN
PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) KEDAH

Arahan kepada calon:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.

Jawab cmpat scialan sahaja: dua soalan daripada Bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian B.

Kertas soalan ini tcrdiri daripada 2 halaman bercetak
Jabatan Pelajaran Negeri Kedah 2008

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

j2k

2
Bahagian A
I.

Huraikan struktur organisasi sosial tamadun Mesir dan Mesopotamia (25 markah) Bincangkan ciri-ciri negara kota Athens dan Sparta (25 markah) Huraikan strategi yang digunakan dalam sejarah peperangan sejak zaman tamadun awal. (25 markah) Terangkan (25 markah) konsep sara diri, komersil, dan kapitalisme. Huraikan perkembangan sistem

3.

4.

perdagangan daripada sistem barter kepada sistem kapitalisme yang berlaku di Eropah.
5.

Dalam perkembangan tamadun manusia terdapat pelbagai institusi pendidikan formal untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Bincangkan lima sebab perkembangan institusi pendidikan formal dengan memberi contoh daripada tamadun awal. (25 markah)

6.

Tahun-tahun 1450 hingga 1550 merupakan zaman pembaharuan yang melahirkan fahaman humanisme, sekularisme dan nasionalisme. sekularisme dan nasionalisme. (25 markah) Bincangkan maksud dan ciri-ciri humanisme, Ferdinand

7.

Nilaikan kepentingan penjelajahan dan penemuan oleh Christopher Columbus,

Magellan, dan Vasco da Gama kepada perkembangan politik dan ekonomi dunia. (25 markah)
8.

Bandingkan konsep ketuhanan dan keagamaan antara pandangan tamadun-tamadun awal dengan pandangan Islam. (25 markah)

Bahagian B
9.
10.

Terangkan cara hidup masyarakat Jahiliyah sebelum kedatangan Islam. (25 markah) "Nabi Muhammad s.a.w. bukan sahaja seorang Nabi dan Rasul tetapi juga seorang negarawan." Bincangkan penyataan ini. (25 markah) Bincangkan sebab-sebab dan kesan-kesan pembukaan kota Mekah oleh Nabi Muhammad s.a.w pada tahun 8 Hijrah. (25 markah) Huraikan sumber dan sistem pentadbiran Baitul Mal pada zaman Khalifah Umar al Khattab. (25 markah) Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kepesatan dan kejayaan Acheh sebagai pusat kegiatan keilmuan dan pusat penyebaran Islam yang utama di Nusantara pada abad ke 16 hingga ke 18. (25 markah)

11.

12.

13.>

14.

Huraikan kategori ilmu dan sumber-sumber ilmu menurut pandangan Islam dan tokoh-tokoh ilmuan. (25 markah) Bandingkan tujuan penjelajahan dan penerokaan dalam tamadun Islam dan Tamadun Barat. (25 markah) Huraikan pandangan sarjana Islam dan Barat tentang sebab-sebab bangun dan jatuhnya sesuatu tamadun dengan mengemukakan contoh-contoh yang jelas. (25 markah)

15.

16.