You are on page 1of 2

UCHWAANRX/81/2011 RADYGMINYDYDNIA zdnia10listopada2011r. wsprawieokreleniastawekpodatkuodnieruchomociorazwprowadzeniazwolniewtympodatku Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.

1 ustawy zdnia 8marca 1990 roku osamorzdzie gminnym/Dz.U.z2001roku,Nr142poz.1591zp.zm./,art.5ust.1,art.7ust.3ustawyzdnia12stycznia1991 rokuopodatkachiopatachlokalnych/Dz.Uz2010roku,Nr95,poz.613zp.zm./RadaGminyuchwala: 1.OkrelasistawkipodatkuodnieruchomocipooonychnaterenieGminyDydniawnastpujcej wysokocirocznie: 1.Odbudynkwlubichczciod1m2powierzchniuytkowej: a)mieszkalnych0,44z. b)zwizanychzprowadzeniemdziaalnocigospodarczejorazodbudynkwmieszkalnychlubichczcizajtych naprowadzeniedziaalnocigospodarczej17,79z. c)zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej wzakresie obrotu kwalifikowanym materiaem siewnym9,79z. d)zwizanych zudzielaniem wiadcze zdrowotnych wrozumieniu przepisw odziaalnoci leczniczej, zajtych przezpodmiotyudzielajcetychwiadcze4,19z. e)pozostaych, wtym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacjepoytkupublicznego4,98z. z wyjtkiem budynkw gospodarczych powyej 20 m2 powierzchni uytkowej, dla ktrych ustala si stawk1,37z. zwyjtkiembudynkwprzeznaczonychnacelerekreacjiiwypoczynku,dlaktrychustalasistawk6,97z. 2.Odbudowli:2%ichwartociokrelonejnapodstawieart.4ust.1pkt3iust.37ustawy 3.Odgruntw: a)zwizanych zprowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania wewidencji gruntwibudynkwod1m2powierzchni0,68z. b)podjeziorami,zajtychnazbiornikiwodneretencyjnelubelektrowniwodnychod1hapowierzchni4,33z. c)pozostaych, wtym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacjepoytkupublicznegood1m2powierzchni0,11z. 2.Wprowadza si zwolnienia od podatku od nieruchomoci wzakresie nie objtym zwolnieniami ustawowymidotyczcenastpujcychnieruchomoci: 1.Gruntyibudynkizajtenaceleprowadzeniadziaalnocikulturalnej.Gruntyibudynkizajtenaceledomw ludowych /wietlic/. Grunty ibudynki zajte na cele ochrony przeciwpoarowej. Grunty ibudynki zajte na potrzeby pomocy spoecznej. Grunty, budynki ibudowle suce dziaalnoci wzakresie odprowadzania ioczyszczaniaciekw.Grunty,budynkiibudowlewykorzystywanenapotrzebyuzdatnianiaidostarczaniawody. Grunty, budynki ibudowle zajte na potrzeby prowadzenia dziaalnoci kultury fizycznej isportu, nie zwizane zprowadzeniemdziaalnocigospodarczej. 2.Gruntyibudynkizajtenapotrzebypolicji. 3.WykonanieuchwaypowierzasiWjtowiGminy. 4.Uchwaapodlegapodaniudopublicznejwiadomociwsposbzwyczajowoprzyjty. 5.Uchwaa wchodzi wycie po upywie 14 dni od ogoszenia wDzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podkarpackiegoimazastosowaniedopodatkunalenegood1stycznia2012roku.
Id:D59FBD719737446B861E964A1410246F.Podpisany Strona1

PrzewodniczcyRadyGminy mgrPiotrSzul

Id:D59FBD719737446B861E964A1410246F.Podpisany

Strona2