You are on page 1of 12

சன கா ைட மதன

ெபய மத என 20 வய ஆகி சாராச உயர

சாராச உட அைம ைப ெகா டவ த கைதய

நாயகிைய ப றி தலி ெசா லி வ கி ேற அவ ெபய

சன சாராச உயர அழகிய த நிமி ைலக

அக சிறிய இைட உ ைமய ேல அவைள

பா பவ கிழ அவ லி 3

அவ தி மண 2

ஆகி அவள கணவ ெவள நா கிறா அவ

மாவ கைத ெகா

பா அவ ேபா ேநர நா அவ ைலக

ைய பா ரசி ேப ேபா ைய

கிழி க பா ெபா லா அவைள இ த ேபா

க ேவ ற ெவறி ேதா நா ேபா லா

ைகய ெவறிைய த ெகா ேவ றாவ

நா யா அவ ைடைய ப ைட

தி எ ைத அவ ைலகள ட ேவ

அத கான ச தி காக கா தி ேத . நா அவ

மாவ தன யலைற ப

ேபா ேவ ைற அதி ெபா த ெசா னா

மா அைத ெச ெச ெகா

மா றினா நா பாவ ேவ ட ெவ பாக

ெச ேபா கா ெகா ேட ஆனா மனேதா

மகி சிய திைள அவ ைய பா ெகா ேட

அவள னா ெச ேற அவ நிற ைட

ேக நிற அண தி தா அவ

நிற லி ெவள வர அவள

ைலகைள ப ைசய ேவ ற எ

தா அைத அட கி ெகா ேட அவ தன

யலைறைய கா ெவள ேய ெச றா நா ைப

ெபா திவ த அைறைய றி ேநா டமி ேட ேக

ேக அ ேக அவள நிற வ லான ஜ

ெத அைத பா

ைற எ னா அட யாம ேபா ேபா அைத

ைகய ேத மண பா ேத அத மண

ைன டா கிய ேய அைத ைகய ைவ ெகா

ைகைய கிேழ ெகா ேபா தடவ ஆர ேத

அவ இைடய அவ கிறாளா என பா பத காக

தி ேன ேக அ ேக அ ேக அவ நி ெகா நதா

ஐேயா !!

வள தா நா அவ ைத ட பா காம கி

ேட ததிலி மன பட பட என

ெகா காரண அவ மாவ

இைத றி ெசா லிவ வாேளா எ ற பய தா .

இர நா அவ தா மன

தி தி ஆனா அவேளா அ மாவ

சாதாரணமாக ேபசி வ ெச டா ேபா ேபா ைன

மாதி யாக காம கல த பா ைவைய வ சிவ ெச றா .

அத அவ ேபா லா அேத

மாதி பா க ஆர தா என ஆைச இ தா பய

.

நா அவள கணவ ேகா னா அவள

ெரலிேபா உைட அதனா தா அவள கணவ

ேபா கிறா ெகா ச ேநர தி நா

தி ேகா ேவ அவைள வ ேபச ெசா

றினா நா ெசா அவைள

ேபாேன .

த ேநர தி த கைதைய வாசி பவ சி தகவ

ேபா யா ைல அ மா பா

ேகாவ ெச றி தன எனேவ இ த ச தி ேவ

றா நட கலா ஆகேவ வாசி ெகா பவ

கா சிகாக கா தி .

அவ ேபசினா அவ ேப என கா யப

ேபசி ெகா தா அவ நிற ைட § ந ல நிற

சா அண தி தா அவ த உைடய ெரா

ெச ஸியாக இ தா த ைட லி அவள

அவள ெவ றாக

ெத ேபா ெகா ெகா சமாக எ ப ெதாட கி

தா பய ைத காம உைட ெகா

கி ேதா ஒ ைத தவனா

ேத அவள கி ெச ேற அவ ைய

ெம வாக தடவ ேன அேத ேநர ைர ைல அவ

ைவ ேத க ெதாட கிேன அவ

ேபசி ெகா தவாேர தி ைன பா தா ழி

ேபா டா ட எ ேபசிவ

ேபாைன ைவ தா ைவ பா ைன க தா

இத கைள அவ இத களா

ெகா டா அவள த ேவக என ேக நிைறய

யமாக ெகா பயமாக இவள

ன பா பட ேபா ேதா எ ற கவைலதா நா அவ

இத ைள ைவ தவா அவள இைவகைள

தடவ ெகா ேத ேபா ெவள கத டப

ேக யா பா தா ேக எ மா

பா நி ெகா தன

நா ெச கதைவ திற ேத ேள வ தன அவ

த ேநர ேபான ேப ேபால ேபசி ெகா நி றா

மா அவ கைத ேள ெச டா

அவ ேபான அவ ெம வாக இ

வா ல இ ற ெசா லிவ

ெசா டா அத ன அ தா ைலச

கிைட தாேச இன அவைள ஒ வழி ப ண ேவ

நிைன ெகா ேட .

அத அவ ேபாெத லா என

ெகா டா தா அவ மாேவா கைத

ெகா பா இைட இைடேய எ ைன ெச ஸி பா ைவ

பா சி பா மா

அவ ேதன ெகா பத காக உ ேள

ெச ேநர தி நா அவைள க அவ இத கைள

உறி சி வ ேவ அவ இைத ச ேதாசமாக ஏ ெகா வா

ேய நா நக தன.

நா ேபா கா அதி பாவ

பாவ (அதா க எ தா தா) ெந வலியா உடேன

மா மா அ பாவ வலக தி

ேபா ெச டய ைத ெசா னா அவ உடேன வ

தா அவ பயணமானா என

பத தாராவ

ேவ பத காக எ ைன வ ெச றா .

மா ஊ பட அவைள வர ெசா லி இ த அவசர

பயண றி றிவ வர ஒ 3 நா வைர

ைன ெகா பா ெகா மா றிவ ெச றா

நா மனதி ேபா க நா அவ ைடைய

கவன ெகா கி ேற என றி சி ெகா ேட .

அவ அவ ேபா டா நா பக சா

கிவ ேட ேபா மாைலயாகி வ

ெகா ச ேநர இர சா பாைட வா க கைட

ேபாென ேபா ெகா ேநர யாேரா ைகத ஒைச

ேக தி பா தா அவ ைன ேக

ேபாகிறா ேக டா நா இர சா பா வா க கைட

ெச வதாக றிேன இர சா பா சா

மா ேவ ைன பா ெகா ள ெசா லி

நா ைல நா கைடய சா ேற ெசா ேன

அத அவ சா பா சா டமா டாயா எ ேக டா

நா ெவ சா பா தானா எ ேற அவ உத ைட

நாவா தடவ லா சா பா தா டா ேற தா

ெவள சா ேற கிறா றா நா தாேன

கா தி ேக வாேர ெசா ேன ெசா லிவ

கைடைய ேநா கி நட க ெதாட கிேன இவ

ேபாறா தாேன பா கி றி லா ேவைலயாதா .

பா மசி இ கி அதி

ேவைல ெச கிறா அவன ெச மா திைரய ெபயைர

றி அைத ேக ேட அவ ைன ேம கீ மாக பா

சா எதாவ மா கி சா த ேபா யா இ

மா திைர ேக கிற எ றா நா லாட மா இ த மா திைரய

ைர ப பா கதா டா ெவற ஒ ைல எ ேற

இைத ேபா னடா ெச ேவ எ ேக டா ெவற எ னடா

ெச ய மா திைரய ேபா ைகல அ க ேவ தா

ெசா ேன அவ தைன ேவ றா

நா 2 ேற தா காைச ெகா தி நட ேத

அவ ெச ேற அவ ேக க கல ைந

ேசாபாவ அம பா ெகா தா ெம லிய

ைந ேள அவ ேபா பைத அ டமாக கா .

ேபாேத எ ப ெதாட கிவ டா அவைன ெபா டா

அத கதைவ ேலசாக த ேன அவ தி

பா தா பா கதைவ சா தி வா எ றா நா

ெச ேத ேள ெச வா சா டாலா அைழ தா

ேபா சா ேடா சா அவ கைள

ெகா ேள ெச றா த ேக நா

மா திைர இர ைட கி த ேத அவ

அேதா அ மி ேபா ெசா னா

நா அவைள பா ேத அத அவ ன பா கிற ேபா

ெசா லிவ அைற ேபா டா

நா அவ கா ய அைற ேபா ெகா ேட

ேயாசி ேத ெச தா இவ தாேன வர ெசா னவ

ேயாசி ெகா ேட கி வ ேட ேபா கிேன

என ேக ெத யா .

இர ைன யாெரா அைச ேபால இ ளாக

ததா யாக ெத யவ ைல

கி கா ைட ஜி ைப கல றிய

ைல ெவள ேய எ அைத தடவ அைத

வாய ைவ ப ெதாட கிய நா

ெட த உ தி தைலைய ப ழி

திேன ேபா த உ யா கி வ

அவ தா ெம வாக எ தைல ைப ந கிவ ைல

மாக வ கி ப ேய ப ஆர தா நா

அவ தைல ைய ேகாதியவா ஆ ஆ

னகி ெகா ேத .

நா ைல அவ வாய ைலவ

ேன உைடகைள கழ றிேன அவ தா

அவ உைடகைள கழ றிேன கழ றிவ ேய அவைள

கி க கிட திேன அவ பட ேத ெந றிய

தமி ேய கி ழிற கி அவ கன கைள

ைவ ேத அவ இத ெவ வைர தமி ேட

கி ழிற கி அவ ைலகைள பத பா க ெதாட கிேன

ைலைய கச கியப ெனா ைற ைவ

ெதாட கிேன ைல கா ைப நாவா படாம

ப ெதாட கிேன ெதாட தி ேபால இ

அவ ைல இ ேபா கிய பாைறேபால இ அவ

னகியப ைகயா தைலைய அ தி ெகா தா

ெனா ைக எ ைல உ ெகா .

நா ைலைய தாக ைவ

தாவ ேன ைலைய ைவ ேத ைலகைள

தப தி நக ேத வய ைற

கியப

கி ழிற கி அவ ைடைய தமி ேட அவ

கா கைள வ தைலைல அவ ைட

தினா நா ரலா ைடைய ேமலி கீழாக

ேத ேத ேத ைட இத கைள வ ேத

ெகா ேத ெகா ைடைய ந

ெதாட கிேன அவ ஆ எ னக ெதாட கினா அவ

ைட ப ைப க அைத ந க ெதாட கிேன அவ

ேபா தா தைலைல இ தமாக

ைட தினா நா டாம அைத ந கிேன சிறி

ேநர தி ஆ என அலறிய ப மதன ந ைர பா சினா நா

அைத ந கி ேத .

ேபா 69 ெபாசிசன ேதா நா அவ ைடைய ந

அவ ைல ப ஆர தா சிறி ேநர தி நா

அவ ைட கஜேகாைல ெசா

ேட வாய ெகா சி ைடய

தடவ ேன ைல எ ைடய ைவ ேத

ெமா வாக உ ைழ ேத னன ேள

ேபான ெமா வாக இய க ெதாட கிேன ெகா

ெகா சமாக ேவக ைத ேன அவ ேபா

ஆர தா சீரான ேவக தி இய கிேன 10 நிமிட

நா ைல அவ ைடய

ெவள ேய எ லி லா காக

ெகா ேட அவ கா சாவா

ெச ய ஆர தா ேபா அவ ைட

ேள ெச சியாக க தி ெகா ேட த ைய கி கி

ேவகமாக அ தா அவ ேவகமாக அ ெகா தவா

தி என த ைடைய ெவள ேய எ ததா த கண

ைட ந சி அ வா மாக நைன

நா நி றப ைகய ைத

அவ ைலக ேத அவ அைத ைல

சி ெகா டா .

லா த ப அவ ேவ

யாேரா ெச ெச தி கிறாயா எ ேக டா நா

ைல ஏ ேக ேட ைல ந ெரா ப ேநர ெச தா

அேதாட எ ேக 2 தடைவ மதன ந உன 1

தடைவ அ கைடசியா ந ைகய த ப தா

ைமய யான ஆ மக டா எ தி

கி வா க ஆைச ெசா லிவ

தி ெகா டா நா அவைள அைன தப

இரவ உற க ெதாட கிேன .