You are on page 1of 3

So¹n ngµy 24.11.

2008 tr¶ bµi viÕt sè 3


TiÕt 48 (NghÞ luËn v¨n häc)
A.Môc tiªu cÇn ®¹t:
1. KiÕn thøc: Cñng cè cho häc sinh kiÕn thøc vÒ v¨n nghÞ luËn ®· häc: thao
t¸c lËp luËn ph©n tÝch, so s¸nh...
2. KÜ n¨ng: RÌn luyÖn cho hs kÜ n¨ng ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý, kÜ n¨ng më
bµi, kÕt bµi vµ phÇn nµo vÒ kÜ n¨ng diÔn ®¹t.
3. Gi¸o dôc: hs cã c¸i nh×n tr©n träng, ngìng mé, c¶m phôc tríc tÊm g¬ng anh
hïng cña ngêi n«ng d©n nghÜa sÜ.
B.Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn
1. Gi¸o viªn: G.¸n, bµi lµm cña hs ®· chÊm ch÷a cÈn thËn
2. Häc sinh: Vì so¹n v¨n (lËp dµn ý cho ®Ò bµi viÕt)
C.ph¬ng ph¸p thùc hiÖn: Ph¸t vÊn, ph©n tÝch, diÔn gi¶ng
D.TiÕn tr×nh lªn líp
1.æn ®Þnh líp:
2.Bµi míi
H«m tríc c¸c em cã 2 tiÕt viÕt bµi sè 3 t¹i líp, h«m nay chóng ta cïng nh×n l¹i
t¸c phÈm cña chÝnh m×nh.
ChÐp ®Ò lªn b¶ng: VÎ ®Ñp cña h×nh tîng ngêi n«ng d©n nghÜa sÜ trong
“V¨n tÕ nghÜa sÜ CÇn Giuéc” cña NguyÔn §×nh ChiÓu.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t
trß
Ho¹t ®éng1 I Ph©n tÝch ®Ò, lËp dµn ý
Gv: y/c hs tiÕn hµnh A Ph©n tÝch ®Ò:
ph©n tÝch nhanh ®Ò ra 1. VÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn: VÎ ®Ñp cña h×nh t-
îng ngêi n«ng d©n nghÜa sÜ
Hs suy nghÜ lµm viÖc 2. C¸c thao t¸c nghÞ luËn chñ yÕu: ph©n tÝch,
®éc lËp so s¸nh, b×nh luËn, chøng minh
3. Ph¹m vi t liÖu dÉn chøng: LÊy chñ yÕu lµ tõ
v¨n b¶n V¨n tÕ nghÜa sÜ CÇn Giuéc
B. LËp dµn ý:
Ho¹t ®éng2 1. Më bµi: Häc sinh cã thÓ më bµi b»ng nhiÒu
Gv cïng hs tiÕn hµnh c¸ch kh¸c nhau song ph¶i nªu ®îc vÊn ®Ò cÇn
nhanh viÖc lËp dµn ý cho nghÞ luËn: H×nh tîng ngêi n«ng d©n nghÜa sÜ lÇn
®Ò bµi viÕt ®Çu tiªn ®îc kh¾c häa thµnh c«ng mang vÎ ®Ñp
(hs th¶o luËn ®Ò xuÊt hÖ bi tr¸ng trong t¸c phÈm næi tiÕng cña nhµ th¬
thèng luËn ®iÓm, tr×nh NguyÔn §×nh ChiÓu
tù c¸c luËn ®iÓm ®¶m 2. Th©n bµi:
b¶o tÝnh hîp lÝ) a. VÎ ®Ñp ch©n thùc, b×nh dÞ
- Hä lµ nh÷ng ngêi n«ng d©n thuÇn ph¸c, nghÌo
khã lam lò, g¾n bã víi ®ång ruéng, th¹o viÖc
®ång ¸ng. NÕu kh«ng cã qu©n x©m lîc, hä ch¼ng
®îc ai biÕt ®Õn.
- Khi qu©n x©m lîc kÐo ®Õn: tr¶i qua nhiÒu t©m
tr¹ng
+ Lo l¾ng, ngãng ®îi sù chë che b¶o vÖ tõ quan
qu©n triÒu ®×nh
+ C¨m ghÐt qu©n thï khi hµng ngµy ph¶i chøng
kiÕn sù ngang nhiªn léng hµnh, trªu ng¬i cña
chóng. C¸i c¨m thï cña hä còng rÊt n«ng d©n nhng
kh«ng kÐm sù quyÕt liÖt, m¹nh mÏ.
- NÐt ®¸ng quÝ trong t©m hån:
+ Hä ý thøc ®îc tr¸ch nhiÖm cña chÝnh m×nh ®èi
víi ®Êt níc lóc l©m nguy “Mét mèi xa th ®å sé h¸
®Ó ai chÐm r¾n ®uæi h¬u...”.;
+ NhËn thøc vÒ lÏ sèng chÕt rÊt gi¶n dÞ, râ rµng:
Mêi n¨m...Mét trËn nghÜa ®¸nh T©y, tuy lµ mÊt
nhng tiÕng vang nh mâ;
+ ý thøc vÒ sèng vinh nhôc
Tõ nhËn thøc Êy hä ®· tù nguyÖn ®øng lªn ®¸nh
giÆc cøu níc. (So s¸nh víi ngêi lÝnh trong ca dao
thêi xa: Thïng thïng trèng ®¸nh ngò liªn/ bíc ch©n
xuèng thuyÒn níc m¾t nh ma)
b. VÎ ®Ñp hµo hïng lóc ra trËn
- MÆc dï kh«ng ®îc trang bÞ kiÕn thøc nhµ binh tèi
thiÓu, vò khÝ hÕt søc th« s¬ nhng hä chiÕn ®Êu
hÕt søc ngoan cêng, kh«ng sî hi sinh. Hä ®· lÊy
gan vµng ®Ó chèng l¹i vò khÝ tèi t©n cña qu©n
thï. Søc m¹nh cña hä lµ ch÷ nghÜa. Hä ®· chiÕn
®Êu v× nghÜa-> Hµnh ®éng hÕt søc cao ®Ñp
c. VÎ ®Ñp bi tr¸ng:
- Hä ®· chÕt v× nghÜa.
- C¸i chÕt cña hä lµm c¶m ®éng vò trô, lßng ngêi
- Tinh thÇn yªu níc cña hä lµ bÊt diÖt “sèng ®¸nh
giÆc, th¸c còng ®¸nh giÆc,linh hån theo gióp c¬
binh....”
- Hä ra ®i nhng tÊm lßng hä cßn s¸ng m·i, vÉn lµ
¸nh tr¨ng r»m v»ng vÆc. Hä sèng m·i trong lßng
mäi ngêi
3. KÕt bµi
- Kh¼ng ®Þnh h×nh tîng ngêi n«ng d©n nghÜa sÜ
®îc x©y dùng thµnh c«ng trong V¨n tÕ nghÜa sÜ
CÇn Giuéc lµ mét ®ãng gãp cã ý nghÜa lín lao
cña cô §å ChiÓu.
- §©y lµ mét quÇn thÓ tîng ®µi vÒ ngêi n«ng d©n
Ho¹t ®éng3 nghÜa sÜ, hä lµ nh÷ng anh hïng v« danh, b×nh dÞ.
Gv tiÕn hµnh nhËn xÐt Tîng ®µi bia ®¸ råi còng sÏ mßn tríc líp bôi thêi
bµi lµm hs, kÕt hîp nªu lçi, gian nhng tîng ®µi nghÖ thuËt sÏ sèng m·i trong
h¹n chÕ vµ söa ch÷a lßng ngêi.
nh÷ng lçi c¬ b¶n, phæ - H×nh tîng ngêi n«ng d©n nghÜa sÜ nh¾c nhë
biÕn chóng ta vÒ vai trß to lín cña nh©n d©n ®èi víi
lÞch sö – mét ch©n lÝ gi¶n dÞ nhng thêng ngêi ®êi
rÊt dÔ l·ng quªn.
II. NhËn xÐt – söa ch÷a
A.¦u ®iÓm
- Tinh thÇn cè g¾ng trong lµm bµi. Kho¶ng 80%
hiÓu ®Ò kh¸ thÊu ®¸o
- Kho¶ng 70% cã ý thøc tr×nh bµy bµi v¨n theo bè
côc 3 phÇn
- 20% bµi cã chÊt lîng kh¸ trë lªn
B.Nhîc ®iÓm:
- KÜ n¨ng lËp luËn ph©n tÝch yÕu dÉn ®Õn bµi
lµm nghÌo ý
- Cha biÕt tæng hîp, x©u chuçi liªn kÕt c¸c luËn
®iÓm tõ 3 bµi th¬ cô thÓ -> v¨n rêi r¹c, lÆp ý,
thiÕu m¹ch l¹c
- KÜ n¨ng diÔn ®¹t cßn rÊt h¹n chÕ, ý thøc trau
chuèt ng«n tõ cha ®îc quan t©m ®óng møc ->
c©u v¨n luém thuém, hµnh v¨n rèi r¾m, thiÕu
tÝnh trong s¸ng
- KÜ n¨ng më bµi, kÕt bµi cßn h¹n chÕ. ThËm chÝ
cha biÕt më bµi cßn kh¸ phæ biÕn
- Cha cã ý thøc triÓn khai bµi lµm theo hÖ thèng
luËn ®iÓm. ViÕt lan man kh«ng ®Þnh híng ®îc néi
dung.
- Sai lçi dïng tõ vµ chÝnh t¶ cßn nhiÒu
III. Tr¶ bµi. Hs tù ch÷a lçi chÝnh t¶, lçi diÔn ®¹t
cho nhau

3. DÆn dß: ChuÈn bÞ bµi cho tiÕt tiÕp theo (so¹n theo c©u hái híng dÉn häc
bµi trong sgk)