TET - PAPER – II

muR khÂç jhS¡fhd édh éilfŸ
fšé¢ nrhiy – jftš fsŠÁa¤Âš v‹Dila fU¤J¡fis

TET vGJ« “fšé¢

khzt, khzéfë‹

kdš gÂa it¡f thŒ¥òfŸ tH§»a k¥ÉFça

nrhiy jªj fU¤J tŸsš”

ÂU. K.K. njtjh° KJãiy

g£ljhç MÁça® Iah mt®fS¡F e‹¿.

ÂUk kufj«, M.A., M.Sc., M.Ed., M.Phil., Rtd, Professor fšéæaš fšÿç, brš 8925770107

www.kalvisolai.com

1

i. FHªij nk«ghL« f‰Ã¤jš KiwfS«
Child Development and Pedagogy
1. j‹bd¿¥gL¤J« m¿Îiu¥ gf®jiy Ãugy¥gL¤Âat® A fh®šnuh#®° B lh®é‹ C ily® D gh›nyh Non Directive councelling was advocated by A Karl Rogers B Darwin C Taylor D Pavlov 2. ‘fdÎfŸ MŒÎ’ v‹w üiy btëæ£lt® A #h‹ nlé B éšèa« n#«° C v£t®L Ô¢r‹° D Á¡k©£ ÃuhŒL ÃuhŒ The book titled ‘Dream Analysis’ was published by A John Dewey B William James 3. kd¥nghuh£l§fë‹ tiffŸ A4 B2 C3 D8 C Edward Tichenes D Sigmund Freud

TET - PAPER – II

Types of Mental Conflicts are ___________ A4 B2 C3 D8 4. f‰Ã¤jè‹ Kjš goãiy A kÂ¥ÕL brŒjš B jah® brŒjš First step in Teaching A Evaluation B Preparation C pursuing D Planning 5. jtwhd n#hoia F¿¥ÃLf a) E©z¿Î <Î nrhjid – Mšg®£ Ãnd c) E.< - C.A. x 100 M.A. A a & b rçahd éil B a & c rçahd éil C c & a rçahd éil D b k£L« rç Find the odd pair out a) IQ test – Albert benae b) Verbal test-vexler c) I.Q - C.A. x 100 M.A. A a & b are correct B a & c are correct C c & a are correct D b alone is correct 6. fUÎWjè‹nghJ MâläUªJ bgw¥gL« Fnuhnkhnrh« AY BX C XY D XX b) bkhê¢ nrhjidbt¡°y® C thÁ¤jš D £läLjš

www.kalvisolai.com

2

During fertilization the chromosome received from the male partner is AY BX C XY D XX 7. E©z¿Î rh®ªj g‹Kf¡fhuâ¡ nfh£gh£oid msél jh©il¡ TW« tê ahJ? A CVAD A CVAD B CAVD B CAVD C CDAV C CDAV D CDVA D CDVA

Name the test deviced by Thorndike in multiple theory of Intelligence 8. ö©lš-Jy§fš V‰gl¡ fhuz« A _is B K®¢Á C òy‹ cW¥òfŸ D mDgt§fŸ Stimulus – response is due to A Brain B Maturity C Sense organs D Experience 9. A B nkny fhQ« ÏU nfhLfëš ‘A’ v‹w nfhL ‘B’ ia él Ús« FiwªJ fhQ« fh£Áæid _____________ vdyh« A ghOEf‹lh®¥ Âçò¡ fh£Á B gL¡if ne®nfhL Âçò¡ fh£Á C nršd®° Âçò¡ fh£Á D Kšy®-ya® Âçò¡ fh£Á Kšy®A B In the above figure the line ‘A’ is perceived to be shorter than the line ‘B’. This is due to _____________ A Poyendoffs illusion B Horizontal – Vertical line illusion C Zollener’s illusion D Muller-Lyer illusion 10. Fku¥ gUt« xU Á¡fyhd mikÂa‰w gUt« vd¡ T¿at® A î¡r‹ B nfhš C °lh‹è Ahš D éšèa« k¡^fš Adolescence is a period of storm and stress – said by A Brickson B Cole C Stanley Hall D William Mcdougall 11. clš brašghLfŸ k‰W« cs¢ brašghLfŸ Ïu©oidÍ« Óuhf¢ brašgl cjΫ K¡»a ehsäšyh¢ Ru¥Ã ______________ A ãô£lç Ru¥Ã B ijuhŒL Ru¥Ã C ghuhijuhŒL Ru¥Ã D m£ßdš Ru¥Ã The main ductless gland that regulates the physiological and psychological functioning of a person is ______________ A The pituitary gland B Thyroid gland C Para thyroid gland D Adrenal gland

www.kalvisolai.com

3

12. e«Kila _jhija®fëläUªJ bjhl®ªJ tê têahf clš, cs¥g©òfŸ Ë rªjÂfS¡F É‹fë‹ _ykhf tUjiy ______________ vd miH¡»‹nwh« A gçzhk ts®¢Á C cæçaš kuò ãiy B mL¤j rªj ãiy kh‰w« D Ït‰¿š vJÎäšiy

The transfer of physiological and genetic characters from parents to off springs through generations is called
A Evolution B Transfer to next generation C Biological heridity D None of the above

13. xU fU Ïu£ila®fŸ xnu NHèš ts®ªjnghJ, Ït®fëilna E©z¿Î <Î (r) A r = 0.087 A r = 0.087 B r = 0.0870 C r = 0.87 B r = 0.0870 C r = 0.87 D r = 8.7 D r = 8.7

The IQ correlation (r) of monozygotic twins, brought up in the same environment is 14. Ãahn#æ‹ m¿jš Âw‹ ts®¢Áæ‹ _‹wh« ãiy ______________ A kd¢ brašgh£L¡F Kªija ãiy B f©Tlhf gh®¥gij it¤J¢ ÁªÂ¤J brašgL« ãiy C bjh£L czU« gUt« D Kiwahf nahÁ¤J ÁªÂ¤J v©z§fë‹ mo¥gilæš brašgL« kdãiy According to piaget ________ is the 3rd stage in the cognitive growth of an individual A Pre-operational stage C Sensory Motor stage B Concrete operational stage D Formal operational stage

15. c£fh£Á _y« f‰wiy Kj‹ Kjèš és¡»at® A B.F. °»‹d® B nkç fή n#h‹° C gh›nyh D nfhy® Learning through insight was first shown by A B.F. Skinner B Mary Kavur Jones C Pavlov D Kohler 16. jtW brOEÍ« khztid ÂU¤j V‰wJ
A j©lid B eštê fh£Ljš C gçRfŸ më¤jš D f©L bfhŸshkš é£L éLjš

The best way to change the wrong doing of a child is by A Punishment B Teaching good moral values C by giving awards D ignoring his behaviour 17. E©z¿Î K®¢Á bghJthf KGik bgU« taJ A 10-11 B 19-20 C 40-41 D 15-16 15-

Intelligence attains its maximum level at the age of A 10-11 B 19-20 C 40-41 D 15-16

www.kalvisolai.com

4

18. M¡fÂw‹ g‰¿a ä‹dnrhlh nrhjidæ‹ (bkhê k‰W« bkhêæšyh¢ nrhjid) cU¥gofŸ v¤jid A 10 B 14 C 12 D 19

State the total number of creativity tests (Verbal + Non verbal) in Minnesota test of thinking A 10 B 14 C 12 D 19 19. mfKf‹, òwKf‹ M»nahuJ Ïašòfis és¡»at® A nf£lš B Ir‹¡ C bf«¥ D ͧ Personality traits such as introvertism and extrovertism personality was explained by A Cattell B Eysenck C Kemp D Yung 20. MSikia msél¥ ga‹gL« äf¥ bghU¤jkhd Kiw A Rarçij B Ra kÂ¥ÕL C kWbkhê nfhUgit D kd¥gh‹ik msÎnfhš The most apt method of evaluating a person’s personality is through A Autobiography B Self rating C Questionnaire D Attitude scale 21. äif ãiy kd« v‹w ãiy vªj taÂdU¡F V‰gL»wJ A 1-3 B 3-6 C 6-9 D 9-12

Super ego stage occurs at the age of A 1-3 B 3-6 C 6-9 D 9-12 22. ò%° l¡khå‹ MÁça® ju msÎ nfhèid¥ ga‹gL¤Â Ñœ¡F¿¥Ãl¥g£LŸs v¥g©Ãid MÁçaçl« msÅL brŒayh« A MÁçaç‹ el¤ij k‰W« M¡f¥g©ò B MÁçaç‹ gçÎ k‰W« V‰ò C MÁçaç‹ Ïa§F« g©ò k‰W« el¤ij D Ïit mid¤J«
Which of the following can be evaluated using Bruce Tuckman’s Teacher Feedback form

A Behaviour & Creativity C Dymanism & Organised demeanor

B Warmth & acceptance D All the above

23. Aš° v‹gtuJ f‰wš bfhŸifæid F¿¡F« N¤Âu« ahJ A SER = DRXSH x K – I C SER = XDSRHR x K - I A SER = DRXSH x K – I C SER = XDSRHR x K - I B RES = DXSRH x K - I D SER = DXSHR x K - I B RES = DXSRH x K - I D SER = DXSHR x K - I

Hull’s theory of learning formulae is

24. _isæš V‰gL« ãidé‰F äf K¡»a fhuzkhf Ïa§F« ntÂ¥bghUŸ A o.v‹.V. B M®.v‹.V. C òuj« D fh®nghiAonu£

The most potential chemical agent responsible for memory is A D.N.A. B R.N.A. C Proteins D Carbohydrates
5

www.kalvisolai.com

25. fhy taJ 8, kd taJ 7 k‰W« fhy taJ 7, kd taJ 8 cŸs Ï›éUtç‹ E©z¿Î <Î ahJ? A 87.5 & 114.5 find out their I.Q. Level. A 87.5 & 114.5 B 85.7 & 141.5 C 8.75 & 11.45 D 875 & 114 26. ïè v‹gt® 1909M« M©L ãWéa FHªijfŸ cs ey kU¤Jt éL v§F mikªJŸsJ A M°Ânuèah B ϪÂah C Á¡fhnfh D rΠmnuÃah B 85.7 & 141.5 C 8.75 & 11.45 D 875 & 114

The Chronological age of one child is 8, Mental age is 7 and another child is with C.A. 7 & M.A. 8,

In which country was the Juvenile Psychopathic Institute established in the year 1909 A Australia B India C Chicago D Saudi Arabia 27. ftd Å¢ir ms¡f cjΫ fUé A fiylh°nfh¥ B Motiu¢ nrhjid fUé

C lhÁ° lh°nfh¥ D ãidÎ, cUis fUé The device used to measure the span of attention is A Kaliedascope C Tachistascope B Mirror drawing apparatus D Memory drum apparatus

28. uhg®£ fh¡nd v‹gtuJ T‰W¥go f‰wš v‹gJ ________goãiyfis bfh©lJ A5 B7 C8 D6

Robert Gagne’s theory of Hierarchial learning includes _______types of learning A5 B7 C8 D6 29. ãidé‹ K¡»a Ïu©L tiffŸ A STM & LTM B ATM & GTM C LTM & ATM D ATM & STM The two types of memory are A STM & LTM B ATM & GTM C LTM & ATM D ATM & STM 30. VIBGYOR v‹gJ ____________ v‹gj‰F xU Áwªj vL¤J¡fh£L A RU§f f‰wš B ãidÎ N¤Âu§fŸ C vëa f‰wš D nkhå¡° VIBGYOR is a good example of A abbrevation B Mnemonics C easy learning D monics

ii. Language I – jäœ - Tamil
Ñœ cŸs g¤Âia¥ go¤J 1 Kjš 3 tiu cŸs édh¡fS¡F éilaë¡f. jäœ eh£oš r§f fhy¤Â‰F K‹dnu Xéa§fŸ tiua¥g£ld. jh« tiuªj Xéa§fis Kjèš f©bzG¤J v‹nw tH§»d®. jäœ Ïy¡»a¤Âš vG¤J v‹gj‰F Xéa« v‹W« bghUŸ cŸsJ. ne®¡nfhL, nfhz¡nfhL, tisnfhL bfh©L tiua¥g£l Xéa§fŸ nfh£nlhéa§fŸ

www.kalvisolai.com

6

vd¥gL«.

Xéa®fŸ

v©z§fë‹

vG¢Áia

gy

t©z§fë‹

Jiz

bfh©L

vGJnthuhjè‹ f©QŸ éidP® vd¥g£ld®. M© Xéa® ‘Á¤juh§fj‹’ vdΫ, bg© Xéa® ‘Á¤Âunrdh’ vdΫ miH¡f¥gLt®. 31. tisnfhLfŸ bfh©L tiua¥gLtJ A vGjh Xéa« B nfh£nlhéa« C òidah Xéa« D ghit Xéa« 32. ‘f©QŸ éidP®’ v‹wiH¡f¥gLgt® A òyt® B ghlf® C eh£oa¡fhu® D Xéa® 33. `bg© Xéa®fŸ’ Ï›thW miH¡f¥gLt® A Á¤Âunrdh B Á¤Âuh§fj‹ C Á¤Âu¥ghit D Á¤Âu¡fhu¥ òè

34. ‘ÚLJæš Ú¡f¥ gho tªj ãyh’ v‹W ah® ahiu¥ ghodh®
A ghuÂjhr‹ ghuÂia B ghu ghuÂjhrid C thâjhr‹ ghuÂia D ghu thâjhrid

35. ËtUtdt‰¿š rçahd tçiria¤ nj®Î brOEf. A ngij, k§if, klªij, bgJ«ig B ngij, klªij, bgJ«ig, k§if C ngij, bgJ«ig, k§if, klªij D ngij, k§if, bgJ«ig, klªij 36. j‹ fšyiwæ‹ ÛJ, ‘j‹id xU jäoe khzt‹’ v‹W vGj¢ brh‹dt® A fhšLbtš B ÅukhKåt® C í.ô. ngh¥ D Ínuå° ghuÂah® 37. fy«gf¤Â‹ cW¥òfŸ A 10 B 14 C 8 D 18 38. `Fok¡fŸ fh¥Ãa«’ v‹W miH¡f¥gL« üš A Áy¥gÂfhu« B kânkfiy C ÓtfÁªjhkâ D tisahg 39. ‘Áwªj g¤ij’ j‹df¤nj bfh©l üš A K¤bjhŸshæu« B KJbkhê¡ fhŠÁ C mil¡fy¥ g¤J D g‰W¥g¤J 40. fhy§fuªj bgabu¢r« A éidK‰W B <Wbf£lv®kiw¥bgabu¢r« C éid¤bjhif D <Wbf£l v®kiwéidba¢r« 41. `ÏiraKJ’ v‹w üiy Ïa‰¿at® A ghuÂah® B ghuÂjhr‹ C ehk¡fš féP® D Rujh 42. “jhd« th§»l¡ TÁLth‹ jUtJ nkš vd¥ ngÁLth‹” – v‹D« tçfis¥ ghoat® A fékâ B ehk¡fš féP® C òu£Á¡ féP® D ctik¡ féP® 43. y, H, s – Ï«_‹W vG¤JfS« xnu khÂç xè¥gJ A ka§bfhè¥ ÃiH B rªÂ¥ ÃiH C vG¤J¥ ÃiH D xè¥ò¥ ÃiH

www.kalvisolai.com

7

44. ‘öu¤J xë’ v‹D« ÁWfijæ‹ MÁça® A ehŠÁš ehl‹ B th.nt.R. Ia® C fh.bfs. K¤jHf® D Á.R. bršy¥gh 45. ‘ehŸnjhW« cl‰gæ‰Á brOE’ v‹gJ v›tif¤ bjhl® A f£lis¤ bjhl® B brŒÂ¤ bjhl® C cz®¢Á¤ bjhl® D cl‹gh£L¤ bjhl® 46. Kjš guâ üš A ghrtij¥ guâ B Ïuâatif¥ guâ C fè§f¤J¥guâ D j¡fahf¥guâ 47. ‘Âiu¡fé¤ Âyf«’ v‹W eh« ahiu¡ F¿¥ÃL»nwh« A cLkiy ehuhaz fé B F.kh. ghyR¥Ãukâa« C m.kUjfhÁ D ghgehr« Át« 48. K¢Óuhš tU« mo A Fwso B msto C Áªjo D beoyo 49. gÂbd© Ñœ¡fz¡F üšfëš cŸs òwüš A Ï‹dh eh‰gJ B fstê eh‰gJ C Ïåait eh‰gJ D fh® eh‰gJ 50. ‘Nshkâ’ v‹D« üè‹ MÁça® A bga® bjçaéšiy B ehj¡F¤jdh® C njhyhbkhê¤ njt® D ÂU¤j¡f¤njt® 51. bgçaòuhz¤Â‰F nr¡»Hh® Ï£l bga® A ÂU¤bjh©l® bjhif B nr¡»Hh® òuhz« C ÂU¤bjh©l® ÂUtªjh D ÂU¤bjh©l® òuhz« 52. ‘kh®fê ó¤jJ’ A bjhêyhF bga® B ÏlthF bga® C ÁidahF bga® D fhythF bga® 53. v£L¤bjhif üšfëš mfK«, òwK« fyªj üš A beLªbjhif B g‰W¥g¤J C gçghlš D FWªbjhif 54. `mur‹’ v‹gij `miur‹’ v‹W TWtJ A Ïy¡fzKilaJ B k%c C Ïy¡fz¥ nghè D Ïl¡ful¡fš 55. ‘bgh‹dfu«’ v‹w ÁWfijæ‹ MÁça® A b#afhªj‹ B òJik¥Ã¤j‹ C ÃugŠr‹ D F.gh. uh#nfhghy‹ 56. `jäoe ehlf¥ nguhÁça®’ v‹wiH¡f¥gLgt® A r§fujh° RthäfŸ B ngu¿P® m©zh C M®.v°. kndhf® D g«kš r«gªj Kjèah®

www.kalvisolai.com

8

57. òfnHªÂ¥ òytiu Mjç¤j tŸsš A rªÂu‹ Rt®¡» B rila¥g tŸsš C Ój¡fh D ghç 58. ‘fW¥ò ky®fŸ’ v‹gJ A kuò¡ féij B iA¡T C òJ¡féij D èkiu¡T 59. `fhto¢ ÁªJ’ ghoat® A m©zhkiyah® B kfhfé ghuÂah® C murŠr©Kfdh® D mUz»çehj® 60. t©z« fythkš fç¤J©Lfshš tot« tiutJ A t£oif¥ gyif B òidah Xéa« C t£oif¢ brOE D eLfš tz¡f«

iii. M§»y« - English
61. Choose the correct phrase to fill in the blank in the sentence. She ____________ living in Chennai since 1989. A have been B had been C have being D has been Fill in the blank with correct Homophone. 62. I thought it might ______________ A reign B rein C ruin D rain 63. Change the given verb into noun form : Imagine A imagination B imagined C imaginative D imaginary In each of the following sentences, an idiomatic expression or a proverb is highlighted select the alternative which best describes its use in the sentence. 64. The police will leave no stone unturned to discover the murderer A turn every stone B investigate thoroughly C make no excuse D be indifferent 65. The concert was brought to a close with a display of fire works A concluded B interrupted C announced D cancelled In the following passage, there are blanks each of which has been numbered. Against each number, four words are suggested find out the appropriate word in each case A rich land owner was on his deathbed, gasping for breath. He told his three sons to dig under his bed when he was gone, and he died. Some days later, the sons dug at the spot and unearthed three pots, (66) one above the other. The first pot contained mud, the middle contained dried cow dung and the (67) pot contained straw. Below this pot there was a silver coin. The brothers were puzzled. “Obviously, father meant to (68) some message to us through the pots and their contents, said the eldest brother. They (69) for a while but (70) of them could come up with an explanation. Finally they decided to (71) their doctor, who was also a family friend. The doctor laughed when he, heard about their problem. ‘Your father loved puzzles,’ he said, ‘The interpretation is

www.kalvisolai.com

9

simple. The topmost pot contains mud you say, that (72) he wants his eldest son to have his fields. The second pot contains cow dung. It means he wants his second son to have his (73) of cattle. The last pot contains straw. Straw is golden coloured that means he wants his youngest so to have all his gold.’ The brothers were happy with the way their father had divided his wealth and appreciated the doctor’s (74). ‘The silver coin at the bottom of the pots? What does it mean?’ asked the youngest brother. ‘Your father knew you would come to consult me,’ smiled the doctor, ‘The coin is my (75). 66. A only B stand C stood D placed 67. A least B lowest C less D deep 68. A tell B request C order D teach 69. A think B thought C relaxed D taught 70. A one B either C some D none 71. A go B told C consult D take 72. A meaning B telling C suggesting D means 73. A herd B flock C gathering D school 74. A effort B wisdom C brilliant D wit 75. A friendship B pot C fee D keep Rearrange the following sentences in proper sequence to form a meaningful paragraph, and answer the given questions. A) The farmer called his neighbours and asked them to help him put mud into the well but the mule thought that he was calling the neighbours to help him get out of the well. B) A farmer wanted to get rid of his old mule and buy a new one but the mule always came back from wherever the farmer left him. C) He walked away from his cruel master and never returned. D) One day the mule fell into the well and the farmer thought, ‘Why not bury it there so that I don’t have to worry about getting rid of it?’ E) The mule started shaking off all the mud that fell on him and kept climbing on the leap of mud as it fell into the well, soon he was on top of the mud heap and he easily got out of the well. F) When they started putting mud in the well the mule realized his master’s plan and started thinking of ways to say himself. Choose the correct order of the sentences from the list given below: 76) A ABDCEF B BDAFEC C DFEABC D BDEFC In each sentence below one word has been underlined. Of the four words suggested under each sentence, one can replace the underlined word without changing the meaning of the sentence.
10

www.kalvisolai.com

Find out the appropriate word in each case. 77. It was a useless attempt on her part to participate in the competition. A fruitful A unhappy 79. Polite A angry 80. Reveal A show once? A none one out eg: bag, basket, hat, bucket Ans: hat – the others are used for carrying things. 82) A bite B chew C suck D nibble 83) Choose the appropriate word and fill in the blank I do not know what _____________ my father choose that particular school A happened B controlled C asked any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. It there is 84) while he was walking along the road (A) / a speeding car (B) / knocked down to him (C) / no error (D) 85) Everybody know that his failure can (A) / be attributed to (B) / his lack of practice (C) / No error (D) 86) Do you wanted to discuss this (A) / project today or can (B) / we do it tomorrow (C) / no error (D) 87) What animal is found, by taking the fifth letter of the second word, the ninth letter of the first word, the sixth letter of the fourth word and the fourth letter of the third word? PARTICIPATION SHOULDER SYMBOLICALLY
11

B future

C last D futile

78. He is reluctant to ask for permission o leave early. B ungrateful C unwilling D unsatisfied Choose the word which is most opposite in meaning of the word given. B sheepish B exhibit C offended D rude C conceal D prohibit

81. How many meaningful English words can be formed with the letters OTE using each letter B two C one D three

The following sets of ideas / objects have some common feature / function. Spot the odd

D made

Read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it. The error, if

www.kalvisolai.com

SALESMAN A TOAD B LAMB C BULL D MARE 88) A horse is tied to a 30 feet rope. A haystack lies 40 feet away, but the horse is able to eat it. How is this possible? A The horse is very smart. B The other end of the rope is not tied to anything. C The distance is not measured correctly. D The wind blew and brought the haystack close to the horse. 89) In the Active Learning Method (ALM) Mind map is drawn to check the ________________ of the students. A drawing Skill B writing Skill C understanding of the content D to while away the time 90) Identify the compound sentence : A He is too tired to walk B After he had done the sums he went to bed. C As she worked hard she completed the work. D The farmer was old and he could not plough the field himself iv. (a) Mathematics and Science 91. fiy¤Â£l¤ij ã®zæ¥ngh® A ghl¤Â£l FGéd® B tF¥ò MÁça®fŸ C fšé tšYe®fŸ D jiyikahÁça®fŸ Curriculum is designed by A Syllabus Committee B Class Teachers C Educational Experts D Headmasters 92.ËtUtdt‰WŸ rh®gfh v© vJ? A (7, 21) A (7, 21) B (3, 15) B (3, 15) C (3, 5) C (3, 5) D (6, 2) D (6, 2)

Which one of the following is relatively prime? 93.kÂ¥ò fh©f (2 √3 +√ 5 ) √ ( 5 - 2 √3 ) A – 9 B 12 C -1 D -7 Evaluate (2 √3 + √5 ) (√ 5 - 2 √3 ) A – 9 B 12 C -1 D -7 94.bfhL¡f¥g£l n v©fëš (n>1), xU v© 1 -1 k‰w v©fŸ n mid¤J« x‹WfŸ våš, n v©fë‹ ruhrç. A1–1 n2 B n -1 n C 1 Dn-1 n2

Given n numbers (n>1), of which one is 1-1 and all others are 1’s. n

www.kalvisolai.com

12

The mean of the n numbers is A1–1 n2 B n -1 n C 1 Dn-1 n2

95.M®¤Âæl« 1 Kjš 9 tiu vGj¥g£l v© m£ilfŸ ÏUªjd. mtŸ 3 v© m£ilfis vL¤J mik¡F« v© 280-¡F« 300-¡F« Ïilæš ÏU¡f nt©Lbkåš ÑnH cŸst‰¿š vij vL¡f nt©L«. A
2 9 6

B

3 7

2

C

8

3 1

D

5 2

7

Arthi has number cards with numbers 1 to 9, if she wants to choose three cards to form a number between 280 and 300, then she has to choose ____ option. A
2 9 6

B c
3 7 2

C

8

D
3 1 5 2 7

96.2 (2x-1) = 8(3-x), våš, x ‹ kÂ¥ò A -1 A -1 B -2 B -2 C2 C2 D3 D3

If 2 (2x-1) = 8(3-x), then the value of x is 97. 329.728 = X våš 329728 ‹ kÂ¥ò 0.00297 297 A 10 x B 100x C X 10 DX 100

Find the value of 329728 = if 329.728 = x 297 0.00297 A 10 x B 100x C X 10 DX 100

98.(x-1) v‹gJ x3 + 5x2 – x – 5 ‹ xU fhuâ våš, k‰w fhuâfŸ A (x-1) (x+5) B (x-1) (x-5) C (x+1) (x+5) factors are A (x-1) (x+5) B (x-1) (x-5) C (x+1) (x+5) D (x+1) (x-5) D (x+1) (x-5)

One of the factors of the expression x3 + 5x2 – x – 5 is (x-1). The other

www.kalvisolai.com

13

99.X® <çy¡f v©â‹ Ïy¡f§fë‹ TLjš 6. mªj v©âèUªJ 18I fê¤jhš Ïy¡f§fŸ Ïl« khW« våš mªj v©. A 51 B 24 C 33 D 42 Sum of the digits of a two digit number is 6. If 18 is subtracted from the number its digits are interchanged. The number is A 51 B 24 C 33 D 42 100. . “ o°by¡îah” thš f‰wèš V‰gL« ÏayhikfŸ_____cl‹ K¡»a bjhl®òilaJ. A nf£lš k‰W« vGJjš B go¤jš k‰W« vGJjš C ngRjš k‰W« go¤jš D ngRjš k‰W« nf£lš

Dyslexia is associated mainly with difficulties in ____________ A Hearing and Writing B Reading and Writing C Speaking and Reading D Speaking and Hearing 101) VnjD« _‹W K¡nfhz§fë‹ _‹W nfhz§fë‹ TLjš Ñœ¡f©l tifæš miktij c‰Wneh¡»a khzt‹ 300 + 450 + 1050 = 1800 300+ 600 + 900 = 1800 450+ 550 +800 = 1800 mt‰¿‹ TLjèèUªJ “vªj xU K¡nfhz¤Â‹ _‹W nfhz§fë‹ TLjš 1800” v‹w KoΡF tU»wh‹. Ϫj f‰wš KiwahdJ. A gF¥ò Kiw B brOEJ f‰wš Kiw C éÂtU Kiw D éÂés¡F Kiw A Student observes the angles of any three triangles as follows. 300 + 450 + 1050 = 1800 300+ 600 + 900 = 1800 450+ 550 +800 = 1800
He concludes that “Sum of three angles of any triangle is 1800 ” . This method of learning is

A Analytical B Learning by doing 102) 500 br.Û. + 50 Û + 5 ».Û = A 500 Û B 555 Û C 5055 Û D 55 Û 500 cm + 50 m + 5 km=

C Inductive D Deductive

A 500 m B 555 m C 5055 m D 55 m 103) 11 ngdh¡fë‹ ml¡f éiy 10 ngdh¡fë‹ é‰w éiy¡F rk« våš Ïyhg mšyJ e£l rjÅj¤ij¡ fh©f. A 11% B 1% C 21% D 10%

The cost price of 11 pens is equal to the selling price of 10 pens. Find the loss or gain percent.

A 11% B 1% C 21% D 10%

www.kalvisolai.com

14

104) CAI ‹ ga‹ghL A f‰Ã¤jY¡fhf B têfh£LjY¡fhf C jåeg® f‰Ã¤jY¡fhf D brašÂw‹ nk«gh£o‰fhf CAI is used for A Instructional purpose B Guidance purpose C Individualized Instructions D Performance appraisal 105) NHiy¡ ifahS« Âwid khzt®fëila ts®¡F« Kiw A éçÎiu Kiw B tuyh‰W Kiw C MŒtf Kiw

D éçÎiu k‰W« brŒJfh£L« Kiw brŒ The method that helps in developing manipulative skills among the students is A Lecture method B historical method C Laboratory method D Lecture cum demonstration method 106) xU khzt‹ -5 -3 = 8 v‹W fz¡»L»wh‹. ÃiH V‰gLtj‰fhd fhuz«. A KG¡fë‹ bgU¡fiy¥ g‰¿a fU¤J mtD¡F òçahjjhš B mtDila ftdä‹ikahš C KG¡fë‹ T£liy¥ g‰¿a fU¤J mtD¡F òçahjjhš D Ïnj khÂç fz¡Ffëš mtD¡F gæ‰Á njit¥gLtjhš A student solves -5 -3 = 8. The reason for the error is A He has understood the concept of multiplication of integers. B He is careless. C He is not clear about the concept of addition of Integers. D He needs to practice solving problems of similar type. 107) 120 g¡f§fis¡ bfh©l xU ò¤jf¤Âš, x›bthU g¡f¤ÂY« 45 tçfŸ cŸsd. xU g¡f¤Â‰F 24 tçfŸ k£L« ÏUªjhš ò¤jf¤Âš________ g¡f§fŸ ÏU¡F« A 150 B 165 C 275 D 225

In a book there are 120 pages with 45 lines in each page. If the number of lines in a page are reduced to 24, the total number of pages will be _______ A 150 B 165 C 275 D 225 108) xU gâahs® %.11,250-I C¡f¤ bjhifahf¥ bgW»wh‹. ÏJ mtç‹ M©L tUkhd¤Âš 15% våš mtç‹ khj tUkhd«. A %. 75000 B %.7250 C %.6250 D %.6000

An employee gets Rs.11250 as bonus. If this amount is 15% of his annual income, then the monthly income of the employee is A Rs. 75000 B Rs.7250 C Rs.6250 D Rs.6000

www.kalvisolai.com

15

109) xU bjhiy¡fh£Á¥ bg£o 10% k‰W« 20% M»a bjhl® jŸSgofŸ bfhL¤jË %.5760 ¡F é‰f¥gL»‹wJ våš Ïj‹ F¿¤j éiy v‹d? A %. 6000 B %. 8000 C %. 7000 D %. 5000

A television set was sold for Rs.5760 after giving successive discounts of 10% and 20% respectively. What is the marked price? A Rs. 6000 B Rs.8000 C Rs.7000 D Rs.5000

110) eh‰fu« ABCD ‹ gu¥ò

A 65 br.Û2. B 56 br.Û2. C 150 br.Û2 D 90 br.Û2 Area of the quadrilateral ABCD is

A 65 cm2 B 56 cm 2 C 150 cm 2 D 90 cm 2 111) xU js¤ij Ô®khå¥gj‰fhd mo¥gil¡ f£L¥ghL A 1 òŸë B 3 òŸëfŸ C 2 òŸëfŸ D ne®¡nfh£ ne®¡nfh£oyikahj 3 òŸëfŸ The necessary condition for the determination of a plane is A One point B Three points C Two points D Three non-collinear points 112) éÂtU Kiw v‹gJ. A gšntW vL¤J¡fh£LfëèUªJ bghJ é B jhnd – f‰wš Kiw C FG f‰wš Kiw D fU¥ bghUëèUªJ gU¥bghUis neh¡»¢ bršYjš Induction method is A From various examples to general concepts. B Self learning method C Group learning method D Moving from abstract to concrete

www.kalvisolai.com

16

113) xU t£l toéyhd jhäu f«Ãæ‹ Mu« 35 br.Û. ÏJ xUrJukhf m¢rJu¤Â‹ g¡f msÎ A 220 br.Û. B 55 br.Û. C 35 br.Û. D 70 br.Û.

tis¡f¥g£lhš,

A copper wire is in the form of a circle with radius 35cm. If it is bent into a square then the side of the square will be A 220 cm B 55 cm C 35 cm D 70 cm 114) fâj MOEΡ Tl¤jhš V‰gL« e‹ik
A ghl¡ F¿¥ò jahç¡F« Âw‹ ts®»wJ B f‰Ã¤jš cgfuz« jahç¡f cjλwJ

C Âw‹fis g£oaèl cjλwJ D fh£Á¥bghU£fŸ _y« f‰gjhš f‰wš bghUŸ ãiwªjjhf és§F»wJ. Use of mathematics laboratory is A Develops the ability to prepare notes of lesson B Helps to prepare teaching aids C Helps to list out the competencies
D In it learning becomes meaningful because learning is done by visual aids

115) 6, 6, 9, 14, 8, 9, 9, 8 v‹w étu§fS¡fhd Ïilãiy, KfL k‰W« Å¢R M»at‰¿‹ ruhrç A 8.5 A 8.5 B 10.5 B 10.5 C 8.8 C 8.8 D 10.3 D 10.3

The mean of the median, mode and range of the observations 6,6, 9, 14, 8, 9, 9, 8 is ËtU« glkhdJ xU FL«g¤Â‹ gšntW bryéd§fë‹ rjÅj¤ij¡ F¿¡»wJ. mt‰iw¥ go¤J ËtU« édh¡fS¡F éilaë¡fΫ. A – czΡF, B – Jâ¡fhd bryÎ, C - gaz¢ bryÎ, D - nrä¥ò E - Å£L thlif, F - Ïju bryÎfŸ

The following diagram represents the percentage various expenditure of a family . Based on the data answer the following questions. A – Food, B – Spend on Clothing, C – Conveyance, D – Saving, E – House Rent, F – Miscellaneous

www.kalvisolai.com

17

116) khj tUkhd« %.3080. khj tUkhd¤Âš nrä¥Ã‰fhf xJ¡f¥gL« bjhif v›tsÎ? A 510 A 510 B 616 B 616 C 620 C 620 D 712 D 712

The monthly income is Rs.3080. How much amount is spent on saving per month

117) gl¤Âš Å£L thlifahš milg£l t£l nfhz¥ gFÂæ‹ ika¡ nfhz« v›tsÎ A 560 A 560 B 340 B 340 C 540 C 540 D 360 D 360

How many degrees should be there in the central angle of the sector for House Rent? 118) Ma¤bjhiy toéaiy m¿Kf¥gL¤j cjΫ cfªj mQFKiw A Á¡fiy¤ Ô®¤jš B éçÎiu Kiw D bjhêš E£g¤Â‹ _y« brŒJ fh£lš A suitable approach to introduce coordinate Geometry is A Solving Problems B Lecture Method C Role Play D Demonstration using technology integration 119) 20 v©fë‹ ruhrç 59 v‹f. x›bthU v©QlD« 3-I¡ T£odhš »il¡F« v©fë‹ ruhrç. A 56 A 56 B 62 B 62 C 177 C 177 D 196 D 196 C g§nf‰W eo¤jš

The mean of 20 Number is 59. It 3 is added to each number the new mean will be 120) Ñœ¡f©lt‰¿š vJ rç? A 9 + 3 x 2 - 4 ÷ 2 = 10 C 4 x 3 + 4 ÷ 2 = 14 Which is correct? A 9 + 3 x 2 - 4 ÷ 2 = 10 C 4 x 3 + 4 ÷ 2 = 14 B6+4÷2–1=4 D 27 ÷ 3 – 2 x 3 = 21 B6+4÷2–1=4 D 27 ÷ 3 – 2 x 3 = 21

121. »£l¥gh®it FiwghL V‰gLtj‰F fhuz« A éê¡nfhs« RU§FtJ B éê¡nfhs« ÚŸtJ C éêby‹Á‹ Féa bjhiyÎ Ú©oU¤jš D Ïitaid¤J«

Myopia – defect may arise due to A The eyeball becoming too small B Elongation of the eyeball C The focal length of the eye lens becoming too long D all the above

www.kalvisolai.com

18

122. iA£u#‹ F©o‹ mQ¡fU ÏizÎ éid
4 1 A 1H2 + 1H3 2He + on + M‰wš 4 1 2He + 2on + M‰wš B 1H2 + 1H3 C 1H2 + 1H2 2He4 + on1 + M‰wš D 1H2 + 1H2 2He4 + 2on1 + M‰wš The Fusion reaction in the hydrogen bomb is 4 1 A 1H2 + 1H3 2He + on + Energy 4 1 B 1H2 + 1H3 2He + 2on + Energy C 1H2 + 1H2 2He4 + on1 + Energy D 1H2 + 1H2 2He4 + 2on1 + Energy 123. f®ŢÁ‹ msÎ ___________ myfhš msél¥gL«

A f®

B blÁgš

C ~bg®ä

D uh©£#‹

Radiation Exposure is measured by _____________ unit A ray B Decibel C Fermi D Roentgen 124. xU thdéaš myF (AU) A 1.986 x 102 Û B 2.8 x 108 Û/é C 1.496 x 1011 Û D 9.467 x 1015 Û One Astronomical unit (AU) A 1.986 x 102 m B 2.8 x 108 Û/é C 1.496 x 1011 m D 9.467 x 1015 m 125. ä‹dG¤j ntWgh£o‹ S.I. myF A X« B nthš£ C M«Ãa® D TY«

The S.I. unit of potential difference A Ohm B Volt C Ampere D Coulomb 126. Ñoe¡f©lt‰¿š vªj x‹W fhy¤Â‹ myF mšy A M©L B xë M©L C ehŸ D beho

Which one of the following is not a unit of time? A year B light year C day D second

127. khW»‹w ä‹jilæ‹ F¿pL éil C

The symbol of variable resistance is Answer C 128. ekJ Å£oš »il¡F« khWÂir ä‹ndh£l¤Â‹ m®bt© A 240 Hz B 100 Hz C 10 Hz D 50 Hz

Frequency of our household alternating current is A 240 Hz B 100 Hz C 10 Hz D 50 Hz
19

www.kalvisolai.com

129. óäæš fyªJŸs ie£u#‹ A bjé£oa fiurš B mÂbjé£oa fiurš C bjé£lhj fiurš D Ïitaid¤J« Nitrogen in earth’s soil is A Saturated Solution B Super Saturated Solution C Unsaturated Solution D all the above 130. 6C13 k‰W« 7N14 mQ¡fis v›thW miH¡fyh« A Inrhgh®fŸ B Inrhlh‹fŸ C Inrhnlh¥òfŸ D fh®gå‹ Inrhnlh¥ò The atoms 6C13 and 7N14 can be described as A Isobars B Isotones C Isotopes D Isotopes of Carbon 131. Ñoe¡f©lt‰WŸ vJ nt‰W mQ _y¡TW? A O2 B H2 C NH3 D H2 SO4 Which one is hetero atomic molecules? A O2 B H2 C NH3 D H2 SO4 132. ÑŒ¡f©lt‰WŸ vªj x‹W M¡ì#nd‰wkhfhJ A iA£u#id V‰wš B M¡ì#id V‰wš C iA£u#id Ú¡Fjš D vy¡£uh‹fis ÏH¤jš Which one is not in oxidation?
A Gain of hydrogen B Gain of oxygen C Loss of hydrogen D Loss of electrons

133. Ïu¤j¤Â‹ pH kÂ¥ò A6 A6 B 8.4 C 7.4 D 5.5 B 8.4 C 7.4 D 5.5

The pH value of blood is 134. Áç¥ó£L« thÍé‹ ntÂæaš bga® A ie£u° M¡i[L B fhšÁa« ršng£ C fhšÁa« M¡i[L D ie£u° il M¡i[L The chemical name of laughing gas is A nitrous oxide B calcium sulphate C calcium oxide D nitrous dioxide 135. cnyhf¥ nghè¡F cjhuz« A Ãsh£od« b b#®khåa« C »uhig£ D btŸë Example of Metalloids A Platinum B Germanium C Graphite D Silver 136. òj®¢ brofS¡F vL¤J¡fh£L A beš B nuh#h C KŸs§» D nt«ò

www.kalvisolai.com

20

Example for shrubs A Paddy B Rose C Radish D Neem 137. ãy Ú® thoetdt‰¿‰fhd vL¤J¡fh£L A irf° B igd° C kh° D òš Example for Bryophytes A Cycas B Pinus C Moss D Grass 138. ghÁfis F¿¤j m¿éaš A gh¡Oçahyí B clèaš C bršèaš D ig¡fhyí The study of algae is called A Bacteriology B Physiology C Cytology D Phycology 139. beh¤jè‹ nghJ ______________ thÍ btëah»wJ A M¡ì#‹ B ie£u#‹ C fh®g‹ilM¡i[L D Fnshç‹ The Gas liberated during fermentation is ________________ A Oxygen B Nitrogen C Carbon dioxide D Chlorine 140. xëæ‹ ö©LjY¡F V‰wthW jhtu ghf¤Â‰F V‰gL« mirÎ A xërh®girÎ B òérh®girÎ C ntÂrh®girÎ D Ú®rh®girÎ The movement of a plant part in response to light is called A Phototropism B Geotropism C Chemotropism D Hydrotropism 141.mäy kiH cUthf¡ fhuzkhd thÍ vJ? A M¡ì#‹ B ie£u° M¡i[L C Fnshç‹ D iA£u#‹ Which gas causes Acid Rain? A Oxygen B Nitrous Oxide C Chlorine D Hydrogen 142. Úç‹ _y« fåfS« éijfS« guÎjY¡F vL¤J¡fh£L A mtiu B bj‹id C gyh D f¤jç Example of Fruits and seeds dispersed by water. A Bean B Coconut C Jack D Brinjal 143. éy§F bršfëš k£Lnk fhz¥gL« brš cW¥ò A ãÍ¡ëa° B Ãsh°khr›Î C çnghnrh« D br‹£nuhnrh« Which cell organell is found only in animal cell? A Nucleus B Plasmamembrane C Ribosome D Centrosome 144. gh¡Oçahit mséL« myF A »uh« B Û£l® C bt®åa® D ik¡uh‹ Bacteria are measured in _____________ Unit A Gram B Meter C Vernier D Micron

www.kalvisolai.com

21

145. é¥çnah gh¡Oçahé‹ tot« A fhšòŸë B RUŸ C F¢Á D nfhs« The shape of Vibrio Bacteria is A Comma B Spiral C Rod D Spherical 146. Ït‰¿š itu° nehŒ vJ? A nghènah B bl£ld° C bjhGnehOE D knyçah Which one is viral disease? A Polio B Tetanus C Leprosy D Malaria 147. kuÃaè‹ jªij A rªÂunrf® B bk©lš C ny©£°bl‹d® D vk®r‹ Father of genetics A Chandrasekar B Mendel C Landstenner D Emerson
khzt bršt§fns Ú§fŸ go¡»‹w nghJ VjhtJ rªnjfäUªjhš bjhl®ò¡F 8925770107

148. bgU§Flè‹ Ús« A 2 Û£l® B 3 Û£l® C 1.5 Û£l® D 6 Û£l® Length of large intestine A 2 meter B 3 meter C 1.5 meter D 6 meter 149. njå ts®¥ò¡F cfªj Ïd« A Vð Ï©ofh B Vð ònshçah C Vð lh®nr£lh D Vð bkšèbguh Best Breed for Apiculture A Apis indica B Apis florae C Apis dorsata D Apis mellifera 150. gªÂ¥ó® njÁa ó§fhé‹ ÏU¥Ãl« A F#uh¤ B f®ehlfh C m°[h« D nfush

Bandhipur National Park is in A Gujarat B Karnataka C Assam D Kerala

“c§fŸ ãWtd¤jhš khzt®fŸ MÁça®fshf£L«, MÁça®fshš cybf§F« fšé¢nrhiy Áw¡f£L«”.

Ï¥go¡F,
ÂUk kufj«, M.A., M.Sc., M.Ed., M.Phil., Rtd, Professor fšéæaš fšÿç, brš 8925770107

www.kalvisolai.com

22

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.