12 ΘΔΝΗ ΡΝ΢ ΝΙ΢ΚΞΝ΢

Δξγαζία: Αλδξενπνύινπ Πηέιια
΢πεύζπλε θαζεγήηξηα: Ρόηα Βαβαξνύηα

ΓΗΑΠ
Ν Γίαο ή Εεύο ήηαλ ν παηέξαο ησλ ζεώλ
θαη ησλ αλζξώπσλ. Κε όπιν ηνλ θεξαπλό
εμνπζίαδε γε θαη νπξαλό. Ιεγόηαλ θαη
Μέλτνο Εεύο γηαηί πξνζηάηεπε ηνπο μέλνπο.
Πύκβνιά ηνπ ν θεξαπλόο, ν αεηόο θαη ην
ζθήπηξν.

ΖΟΑ
Ζ Ήξα ήηαλ κέγηζηε ζεά ζύδπγνο ηνπ Γία
θαη βαζίιηζζα ηνπ νπξαλνύ. Ξξνζηάηεπε
ηνλ γάκν ,ηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο γπλαίθεο.
Πύκβνια ηεο ζεάο ήηαλ ην ξόδη θαη ην
ζθήπηξν. Ηεξά δώα ηεο ζεάο ήηαλ ην
παγώλη, ν θνύθνο θαη ηα βόδηα θαη θπηό ε
ιπγαξηά.

ΞΝΠΔΗΓΩΛΑΠ
Ο Ποζειδώνας είλαη ν ζεόο ηεο ζάιαζζαο, ησλ
πνηακώλ, ησλ πεγώλ θαη ησλ πόζηκσλ λεξώλ.
Αδειθόο ηνπ Γία θαηνηθνύζε πόηε ζηνλ Όιπκπν
θαη πόηε ζην παιάηη ηνπ ζηα βάζε ηεο
ζάιαζζαο. ν Ξνζεηδώλαο ηαμίδεπε κε ην ρξπζό
άξκα ηνπ πάλσ ζηα θύκαηα, πνπ άλνηγαλ
ραξνύκελα ζην πέξαζκά ηνπ, ελώ γύξσ ηνπ
έπαηδαλ δειθίληα.

ΑΘΖΛΑ
Ζ Αζελά ήηαλ ε ζεά ηεο ζνθίαο θαη ησλ
ηερλώλ, λίθεζε ηνλ Ξνζεηδώλα ζηελ
δηακάρε ηνπο ζηελ Αθξόπνιε κε κηα ειηά.
Πύκβνιά ηεο ε θνπθνπβάγηα, ε
πεξηθεθαιαία θαη ε ειηά.

ΖΦΑΗΠΡΝΠ
Ν Ήθαηζηνο ήηαλ ν ζεόο ηεο θσηηάο θαη
θαηαζθεπαζηήο έξγσλ από κέηαιιν. Θεόο
«κε εηδηθέο αλάγθεο» ήηαλ ν ζεόο ηεο
δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο. Πύκβνια ηνπ ζενύ
ήηαλ ην ζθπξί, ε ιαβίδα, ν δηπιόο πέιεθαο
θαη ην κπαζηνύλη.

ΑΟΖΠ
Ν Άξεο ήηαλ ν ζεόο ηνπ πνιέκνπ θαη ησλ
καρώλ. Ήηαλ ηόζν πνιεκνραξήο ώζηε ηνλ
αληηπαζνύζε αθόκε θαη ν παηέξαο ηνπ, ν
Γίαο. Πύκβνιά ηνπ ήηαλ ηα όπια, ην δόξπ,
θξάλνο, αιιά θαη δάδεο θαη δών ηνπ ν
ζθύινο

ΑΟΡΔΚΖΠ
H Άρηεμης ήηαλ κηα από ηηο παιαηόηεξεο,
πην πεξίπινθεο αιιά θαη πην
ελδηαθέξνπζεο κνξθέο ηνπ ειιεληθνύ
παλζένπ. Ήηαλ ε ζεά ηνπ θπλεγηνύ, ηεο
άγξηαο θύζεο θαη ησλ άγξησλ δώσλ.
Ππκβνιίδεη ηελ αγλή, ηελ ειεύζεξε θαη
αλεμάξηεηε λεαξή γπλαίθα πνπ δεη ζηε
θύζε θαη έρεη σο θύξηα απαζρόιεζε ην
θπλήγη. Ηεξό ηεο δών ην ειάθη.

ΑΞΝΙΙΩΛΑΠ
Ν Απόιισλαο ήηαλ ν ζεόο ηνπ ήιηνπ ,ηεο
κνπζηθήο ,ηεο πνίεζεο αιιά θαη ηεο
καληηθήο. Γελλήζεθε καδί κε ηελ αδεξθή
ηνπ ηελ Άξηεκεο ζηε Γήιν. Πύκβνιά ηνπ
ν ηξηπόδαο, ε ιύξα, ε θηζάξα θαη ε
θαξέηξα κε ην ηόμν. Ρα αγαπεκέλα ηνπ
θπηά ε δάθλε, ε θνηληθηά θαη δώα νη
θύθλνη, ηα δειθίληα θαη νη θόξαθεο.

ΑΦΟΝΓΗΡΖ
Ζ Αθροδίηη είλαη ε ζεά ηνπ έξσηα θαη
ηεο νκνξθηάο. Ππρλά βγαίλεη κέζα από
θνγρύιη ή ζπλνδεύεηαη από ηνλ γην ηεο
Έξσηα πνπ θξαηάεη ηόμν. Πύκβνιά ηεο ηα
πεξηζηέξηα, νη ρήλεο θαη ινπινύδη ην
ηξηαληάθπιιν.

ΔΟΚΖΠ
Ν Δξκήο είλαη ν ηαρπδξόκνο ησλ ζεώλ.
Φνξνύζε θηεξσηά ζαλδάιηα, πνπ
έθεξλαλ πάλσ από ζηεξηέο θαη ζάιαζζεο,
γηα λα κεηαθέξεη παξαγγειίεο ηνπ Γία.
Ήηαλ θαη ζεόο ηνπ εκπνξίνπ. Δπίζεο
ζπλόδεπε θαη ηηο ςπρέο ησλ λεθξώλ ζηνλ
θάησ θόζκν. Πύκβνιά ηνπ ην θεξύθεην, ηα
θηεξσηά ζαλδάιηα θαη ην πνπγθί.

ΓΖΚΖΡΟΑ
Ζ Γήκεηξα ήηαλ ε ζεά ηεο γεσξγίαο. Απηή
έκαζε ηνπο αλζξώπνπο λα θαιιηεξγνύλ ηε
γε θαη λα ζπέξλνπλ ην ζηηάξη. Ξξνζηάηεπε
όια ηα θπηά θαη άιιαδε ηηο επνρέο. Θόξε
ηεο ήηαλ ε Ξεξζεθόλε θαη ηεξό δών ηεο
Γήκεηξαο ν ρνίξνο.

ΓΗΝΛ΢ΠΝΠ
Ήηαλ ν ζεόο ηνπ ακπειηνύ ,ηνπ θξαζηνύ ,ηεο
ραξάο αιιά θαη ηεο γνληκόηεηαο θαη ηεο
παξαγσγηθόηεηαο ηεο γεο .Πύκβνια ηνπ ζενύ
ν ζύξζνο έλα μύιηλν ξαβδί πεξηηπιηγκέλν κε
θύιια θηζζνύ θαη ακπειηνύ.

Αλδξενπνύινπ Πηέιια

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful