Σχζδιο μαθήματος 2.

2 ενότητας του βιβλίου Βιολογίας
Γ’ Γυμνασίου

• Παρακολουκιςτε προςεκτικά το power point
που ακολουκεί και ςυμπλθρώςτε τισ
ερωτιςεισ που τίκενται.....
• Για τυχόν απορίεσ απευκυνκείτε ςτον
κακθγθτι ςασ....
• Το βιβλίο τθσ βιολογίασ καλό κα είναι, να
είναι ανοιχτό ςτθ ςελίδα 43 που είναι θ προσ
διδαςκαλία ενότθτα...

Κίνθςθ.... αλλά πωσ?
πωσ κινείται το τρζνο και πωσ θ άμαξα?

Κίνθςθ.... αλλά πωσ?
ομοίωσ πωσ το αυτοκίνθτο αλλά και οι
παρακείμενοι άνκρωποι?

Τι χρειάηονται όλοι οι ηωντανοί οργανιςμοί για
να αναπτυχκοφν;
Τι κάνει θ ηζβρα και γιατί?

Γιατί τρζχουν ??
Τα ηώα παίηουν κυνθγθτό?

Από ποφ βρίςκει ο ανκρώπινοσ οργανιςμόσ και τα
ηώα τθν απαραίτθτθ ενζργεια για τθν ανάπτυξι τουσ;

Αναγκαιότθτα τροφισ…
Γιατί τελικά τρώμε?

Τα φυτά όμωσ??
Αυτά τα λουλοφδια πωσ διατρζφονται?
πωσ λζγονται οι οργανιςμοί αυτοί?

Να πωσ τρζφονται τα φυτά..

Διατροφι...
Η πεταλοφδα τι δουλειά ζχει εκεί πάνω ςτο
λουλοφδι?

Διατροφι...
Το λιοντάρι φωτοςυνκζτει?
πωσ λζγονται οι οργανιςμοί αυτοί που τρζφονται όπωσ το
λιοντάρι?

Να που πάει θ ενζργεια από τθν
τροφι ςτα ηώα...

Τι ςυμβαίνει ς’ αυτό το οικοςφςτθμα? ποιοσ τρώει
ποιόν?
Αναφζρετε 4 παραδείγματα.

Αναφζρετε 3 αυτότροφουσ και 3
ετερότροφουσ οργανιςμοφσ...

Μα τι κάνουν αυτοί οι οργανιςμοί το νεκρό ξφλο?
πωσ λζγονται αυτοί οι οργανιςμοί?

Ζνα οικοςφςτθμα...μελετιςτε το παρατθρώντασ τισ
ομάδεσ των αυτότροφων και ετερότροφων οργανιςμών!!

ποιοσ τρώει ποιον?? (τροφικι
αλυςίδα)...αλλά μόνο αυτόν τρώει θ
αλεποφ?

τροφικζσ ςχζςεισ ςτο
οικοςφςτθμα..(τροφικό πλζγμα).. βρζςτε
τισ τροφικζσ αλυςίδεσ...

τροφικζσ αλυςίδεσ...φτιάξτε δφο νζεσ!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

φυτό-ςκουλικι-κότα-..........
φυτό-ποντίκι-....-αλεποφ
φυτό-........-κουκουβάγια
γραςίδι-λαγόσ-.......
φυτό-ςαλιγκάρι-.......-αλεποφ
γραςίδι-.....-αλεποφ
.....
......

Ποιοι είναι...οι παραγωγοί, οι καταναλωτζσ 1θσ
τάξθσ, 2θσ, και 3θσ τάξθσ?

πωσ χαρακτθρίηονται οι κατθγορίεσ
ςτθν τροφικι πυραμίδα?

Ποιοι είναι οι καταναλωτζσ 1θσ, 2θσ
τάξθσ ?

Τι κα ςυμβεί ςτο οικοςφςτθμα αν εξαφανιςτοφν
οι ποντικοί?

Παίξτε με τθ δθμιουργία τροφικών
ςχζςεων...
• http://skoool.gr/content/los/primary/science/
food_chains/launch.html
• http://teacher.scholastic.com/activities/explor
er/ecosystems/be_an_explorer/map/line_exp
eriment14.swf
• http://magma.nationalgeographic.com/ngexpl
orer/0309/quickflicks/

βιωματικό παιχνίδι (1)...

βιωματικό παιχνίδι (1)...
Με βάςει το προθγοφμενο τροφικό πλζγμα
πάρτε από τθν ζδρα τισ καρτζλεσ με τα ονόματα
των οργανιςμών και τοποκετθκείτε όπωσ
ακριβώσ το πλζγμα .
Οι μακθτζσ που δεν πιραν κάρτεσ ασ
βοθκιςουν παίρνοντασ τισ κορδζλεσ και ασ
ενώςουν όλουσ τουσ μακθτζσ-οργανιςμοφσ
όπωσ οι τροφικζσ ςχζςεισ ςτο πλζγμα.

βιωματικό παιχνίδι (1)...
Ζτςι καταλαβαίνουμε το τροφικό πλζγμα πωσ
δθμιουργείται...
Ζςτω ότι ο ποντικόσ εξαφανίςτθκε (κάκεται
κάτω)...
τι κα ςυμβεί ςτο οικοςφςτθμα?
Οι μακθτζσ που είναι ςυνδεδεμζνοι με το ποντίκι
και το ζχουν ςτθ πλάτθ τουσ, τρώγονται από
αυτό...οι μακθτζσ που το ζχουν μπροςτά τουσ κα
το τρώνε.....
να απαντιςουν οι μακθτζσ που δε ςυμμετζχουν
ςτο πλζγμα...

βιωματικό παιχνίδι (2)... (ςυμμετζχουν οι μακθτζσ που δεν είχαν λάβει μζροσ
ςτο πρώτο βιωματικό παιχνίδι)

Βιωματικό παιχνίδι (2) Είμαςτε όλοι μια αλυςίδα;
Μουςικό κινθτικό παιχνίδι που χωρίηεται ςε τρεισ φάςεισ
Πορεία παιχνιδιοφ:
Χωριςτείτε ςε τρεισ ομάδεσ που αντιςτοιχοφν ςτα τρία τροφικά
επίπεδα:
1.φυτά - παραγωγοί (π,χ τριφφλλι)
2. φυτοφάγα - καταναλωτζσ α ' επιπζδου (π χ λαγόσ),
3.ςαρκοφάγα : καταναλωτζσ β επιπζδου (π.χ χρυςαετόσ).
H κατανομι ςτισ ομάδεσ να μθν είναι ίςθ . Αλλάηοντασ τροφικό
επίπεδο ο αρικμόσ να μειώνεται (π.χ 8 φυτά. 5 φυτοφάγα, 2
ςαρκοφάγα),

1θ φάςθ:
Κάκε φορά που χτυπώ τισ παλάμεσ μου ρυκμικά, τα
φυτά και τα φυτοφάγα κα χορεφουν. Μόλισ ςταματάω
ςθμαίνει ότι « κάποιοσ πεινάει», και τότε τα φυτοφάγα
τρώνε τα φυτά.
Ζπειτα, ςτο χορό μπαίνουν τα ςαρκοφάγα. Οταν ξεκινάει
ο χτφποσ των χεριών τα ςαρκοφάγα χορεφουν με τα
φυτοφάγα, ενώ τα φυτά μζνουν ακίνθτα (αφοφ ζχουν
φαγωκεί).
Όταν ςταματιςει ο χτφποσ των χεριών πάλι «κάποιοσ
πεινάει», ζτςι τα ςαρκοφάγα τρώνε τα φυτοφάγα.
-Τότε τι παρατθροφμε? (τροφικι αλυςίδα)

2θ φάςθ :
«Ζγινε μια πυρκαγιά ςτο δάςοσ και όλα τα φυτά κάθκαν,
ενώ τα φυτοφάγα ηώα κατάφεραν να ξεφφγουν» Αρχίηει
το χτφπθμα των χεριών και τα φυτοφάγα χορεφουν μόνα
τουσ αφοφ τα φυτά ζχουν καεί (είναι ςτο πάτωμα
ακίνθτα).
Όταν ςταματιςει το χτφπθμα των χεριών τότε
«κάποιοσ πεινάει». Τα φυτοφάγα κζλουν να φάνε αλλά
δε βρίςκουν τροφι και πεκαίνουν. Ζπειτα, μπαίνουν ςτο
χορό και το ςαρκοφάγα που πακαίνουν και αυτά το ίδιο.
-Τι ςυνζπειεσ ζχει αυτό ςτο οικοςφςτθμα?

3" φάςθ:
Κάκε μακθτισ να παρει και ενα ρόλο διαφόρων
ειδών φυτών και δζντρων. φυτοφάγα, ςαρκοφάγα,
άλλα και παμφάγα ηώα (Όπωσ θ αλεποφ και ο
άνκρωποσ).

Χτυπώ τα χζρια. Τότε όλοι χορεφουν Μόλισ
ςταματιςει το χτφπθμα “όλοι πεινάνε “ και
τρζχουν να βρουν τροφι. (τροφικό πλζγμα)
- τι ςυμβαίνει τότε? Και γιατί?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful