ஈசுவர ெே்ேிதியில் ேின்று, தறல

குனிே்து அவள் சமௌனமோ த்
தியோனத்தில் இருே்தோள் .

வீடு
க ோவில்

அவன் என் போலிய சிகேகிதன்.
ேோன் சென்ற கபோது, தன் வீட்டின்
முன் அறறயில் அவன் வழ ் ம்
கபோல ஒரு ேோற் ோலியில்
அமர்ே்திருே்தோன்.

துறை ் ரு .

அவறள 9 வருடங் ளு ்குப் பின் மீை்டும் ெே்தித்தது ோதறல முழுறமயோ சவளிப் படுத்தோறம உச்சம் சிக்கல் அவளின் அவன் 2இன் கதோற் றத்தின் சிக்கல் வர்ைிப் பும் முே்றதய வளர்சசி ் அவிழ் ப் பு அவன் 2இன் ோதல் றத ேிறலயும் த ொடக்கம் அவன் 1 முடிவு மற் றும் அவனின் துன்பியல் கதோழனின் ெே்திப் பு .

பை்பு ் கூறு ள் .