Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1949: Siyasal Rota

1949: Siyasal Rota

Ratings: (0)|Views: 68 |Likes:
Published by Sonay Bayramoğlu
Sonay Bayramoğlu, "Halkçılık ve Bağımsızlık Yerine Hür Teşebbüsçülük ve Amerikancılık" AÇIKLAMALI YÖNETİM ZAMANDİZİNİ 1940-1949, Ankara Üniv. SBF, KAYAUM Yay., 2008.
Sonay Bayramoğlu, "Halkçılık ve Bağımsızlık Yerine Hür Teşebbüsçülük ve Amerikancılık" AÇIKLAMALI YÖNETİM ZAMANDİZİNİ 1940-1949, Ankara Üniv. SBF, KAYAUM Yay., 2008.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Sonay Bayramoğlu on Dec 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler FakültesiKamu Yönetimi Ara
ş
t
ı
rma ve Uygulama Merkezi : 3Türkiye Cumhuriyeti
İ
dare Tarihi Ara
ş
t
ı
rmas
ı
(T
İ
DATA)
 AÇIKLAMALIYÖNET
İ
 M ZAMAND
İ
Z
İ
 N
İ
 1940 – 1949
Birgül Ayman GÜLER (Editör)Tekin AVANERSonay Bayramo
ğ
lu ÖZU
Ğ
URLUTayfun ÇINARCan Umut Ç
İ
NEREsra D
İ
KBülent DURUNuray Ertürk KESK
İ
NCeren KALFABar 
ı
ş
ÖVGÜNMenaf TURAN
 Ankara, Aral
ı
k 2008
(c) AÜ SBF KAYAUM, Birgül A. Güler (Ed.)
 
II
 
ı
klamal
ı
Yönetim Zamandizini: 1940-1949
Türkiye Cumhuriyeti
İ
dare Tarihi Ara
ş
t
ı
rmas
ı
(T
İ
DATA)AÜ SBF Kamu Yönetimi Ara
ş
t
ı
rma ve Uygulama Merkezi : 3Ankara, 2008Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER Ara
ş
t
ı
rma YöneticisiTekin Avaner, Ara
ş
t
ı
rma Yönetici Yrd.Yrd. Doç. Dr. Sonay Bayramo
ğ
lu ÖZU
Ğ
URLUYrd. Doç. Dr. Tayfun ÇINARYrd. Doç. Dr. Nuray Ertürk KESK
İ
NDr. Bülent DURUDr. Ceren KALFADr. Menaf TURANCan Umut Ç
İ
NEREsra D
İ
KBar 
ı
ş
ÖVGÜNISBN: 978-975-482-799-61.Kamu Yönetimi 2. Türk
İ
dare Tarihi 3. Cumhuriyet Tarihi 4. Yönetim ZamandiziniI. Güler, Birgül Ayman (Ed.), II. Aç
ı
klamal
ı
Yönetim Zamandizini: 1940-1949
 
Yay
ı
na Haz
ı
rlama: Serpil Ho
ş
afç
ı
 Kapak Tasar 
ı
m: Fikret Sar 
ı
 Bask
ı
Yeri:Ankara Üniversitesi Bas
ı
mevi
İ
ncita
ş
ı
Sokak No: 10 06510 Be
ş
evler / AnkaraTel: 0312 - 213 66 55Bas
ı
m Tarihi: 01.03.2009 
Yay
ı
n Yeri:AÜ Siyasal Bilgiler FakültesiKAYAUM Müdürlü
ğ
üCebeci – AnkaraTel: (0312) 595 12 85Eposta: kayaum@politics.ankara.edu.tr Site: http://kayaum.politics.ankara.edu.tr Bu çal
ı
ş
maAnkara Üniversitesi Bilimsel Ara
ş
t
ı
rma Projeleri Müdürlü
ğ
ünce desteklenmi
ş
 ve Temmuz 2007- Aral
ı
k 2008 tarihleri aras
ı
nda yürütülmü
ş
tür.
 
III
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER
 
ı
saltmalar.........................................................................................................VSunu
ş
................................................................................................................VII
ı
rkl
ı
Y
ı
llarda Yönetim.....................................................................................1
 Birgül Ayman GÜLER
1940: Sava
ş
a Kar
ş
ı
Ulusal Korunma..............................................................15
 Nuray Ertürk KESK 
 İ 
 N 
1941: K 
ı
tl
ı
k Y
ı
l
ı
nda Milli Korunma Kanunu Uygulamalar
ı
......................159
 Bülent DURU 
1942: “A’dan ‘Z’ye Bozuk Devlet”in Yeniden Yap
ı
lanmas
ı
 Giri
ş
imlerinin Yükseli
ş
i ve Dü
ş
ü
ş
ü...............................................................225
Tayfun ÇINAR
1943: “Kötü Günler Y
ı
l
ı
”n
ı
n B
ı
çak S
ı
rt
ı
 
İ
daresi.........................................357
Ceren KALFA
1944: Sava
ş
ı
skac
ı
nda Türkiye ve Askeri Yönetimde K 
ı
smi Reform.....465
 Menaf TURAN 
1945: Dönüm Noktas
ı
nda Türkiye................................................................585
Tekin AVANER
1946: “Demokrasi”ye Kavu
ş
ma....................................................................701
Can Umut Ç 
 İ 
 NER
1947: Uluslararas
ı
 
İ
ç Politika........................................................................849
 Bar 
ı
 ş
ÖVGÜN 
1948: Marshall Plan
ı
yla “Hür Dünya”ya Giri
ş
............................................947
 Esra D
 İ 
 K 
1949: Siyasal Rota - Halkç
ı
l
ı
k ve Ba
ğ
ı
ms
ı
zl
ı
k Yerine Hür Te
ş
ebbüsçülük ve Amerikanc
ı
l
ı
k...........................................................................................1061
Sonay Bayramo
 ğ 
lu ÖZU 
Ğ
URLU 
Genel Kaynaklar...........................................................................................1155Ara
ş
t
ı
rmac
ı
lar Hakk 
ı
nda.............................................................................1167Ki
ş
i Adlar
ı
Dizini..........................................................................................1179

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->