Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
On Common Ground: A Joint Donor Concept on Rural Development (in French)

On Common Ground: A Joint Donor Concept on Rural Development (in French)

Ratings: (0)|Views: 6 |Likes:

Donor consensus on key drivers and principles of and approaches to rural development delivery.

Donor consensus on key drivers and principles of and approaches to rural development delivery.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Global Donor Platform for Rural Development on Jan 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

 
Jebdie Hbobt Qeixlbt`lbt T~tie Hn|nebq`nox
W~t ~o Xnttimo h*Noxnoxn3
^o Gbognqx Gb``~oh”Imhn i~Hí|nebqqn`nox T~tie
 
14
Qtíign
Ob~w íemgmxbow enw i`mw nx gbeeidbtixn~tw hnw btjiomw`nw `n`dtnw hn ei Qeixnbt`n `bohmien hnw hboixn~tw qb~t en hí|nebqqn`nox t~tie &Jebdie Hbobt Qeixbt` bt T~tie Hn|nebq`nox‘ JHQTH- qb~t enw gboxtmd~xmbow ígtmxnw nx en |m hídix y~m box iggb`qijoí ei tíhigxmbo hn gnob~|ne nx m`qbtxiox hbg~`nox hn qbemxmy~n/Obw tn`ntgmn`noxw w”ihtnwwnox qitxmg~emætn`nox á @`n Gixfntmon Fmee y~m i imx en híqeign`nox hnq~mw en Gioihi qb~t iom`nt enw hmwg~wwmbow hn obxtn ixnemnt nx y~m w”nwx gfitjín hngbeengxnt qit ei w~mxn enw gboxtmd~xmbow no emjon nx hn gb`qment en xb~x w~t qiqmnt/ Wbo xti|ime nwxw}obo}`n hn jtiohn `mo~xmn% hn gbowxiogn% hn qntwqmgigmxí nx h”m`qitxmiemxí/Ei wxtixíjmn y~n ob~w i|bow íeidbtín gbocbmoxn`nox nwx ~o nvn`qen gbogtnx h”fit`bomwixmbo noxtn hboixn~tw qb~t eiy~neen ei qeixnbt`n w”nojijn igxm|n`nox/ Gn hbg~`nox tnont`n~on |mwmbo qitxijín hn gn y~m hbmx ãxtn noxtnqtmw% ~o iggbth no `ixmætn hn qbemxmy~nw |mwiox áígeimtnt obxtn igxmbo/ No e~m% ob~w i|bow xtb~|í ~on diwn gb``~on w~t eiy~neen ob~w qb~|bowob~w iqq~}nt/Qb~t gntximow% gnx iggb`qemwwn`nox qn~x on qitiïxtn y~n `bhnwxn/ @imw qb~t gn~v h”noxtnob~w y~m ŗ~|tnox hnq~mw hn eboj~nw iooínw hiow en hb`imon h~ hí|nebqqn`nox% gnxxn wxtixíjmn tnqtíwnoxn ~on moob|ixmbo bt`mhiden% `ity~iox en tnob~|ni~ h~ hí|nebqqn`nox t~tie/
Gftmwxbqf Kbfe`n}nt% D@S@mgfine Zienw% LIBGbQtíwmhnoxnw% Qeixnbt`n `bohmien hnw hboixn~tw qb~t en hí|nebqqn`nox t~tie
Á qq h  Qx` @h h D h H|qq`x t
No hígn`dtn 4117% ei Qeixnbt`n @bohmien hnw Dimeen~tw h~ Hí|nebqqn`nox T~tie &―eiQeixnbt`n‐- i íxí gtíín i~ xnt`n h”~o gbownow~w gtbmwwiox i~ wnmo hnw hboixn~tw hboxe”igxmbo gbeengxm|n nwx mohmwqnowiden hiow en hí|nebqqn`nox t~tie á e”ixxnmoxn hnw Bdcngxmwh~ @meeíoimtn qb~t en Hí|nebqqn`nox &B@H-/ Ei Qeixnbt`n |mwn á iggtbïxtn e”ngigmxíjíoítien hn e”imhn i~ hí|nebqqn`nox t~tie/ Gngm nwx gbobt`n i~v tngb``iohixmbow w~te”fit`bomwixmbo nx e”iemjon`nox `mw no i|iox qit en Gb`mxí h”Imhn i~ Hí|nebqqn`nox &GIH-hn e”Btjiomwixmbo qb~t ei Gbbqítixmbo nx en Hí|nebqqn`nox Ígbob`my~n &BGHN-% imowm y~”áei
Hitim hn Tn t ”Fitmim n i Hitim hn Qitm t ”Nlim hn”Imhn
/
Q q h”`x% xs hqx`/j/
 
17
XiDen Hnw @iXmætnw

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->