Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Truyen Kieu_Nguyen Du

Truyen Kieu_Nguyen Du

Ratings: (0)|Views: 498 |Likes:
Published by Truong

More info:

Published by: Truong on Jun 13, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
TRUYÏÅN KIÏÌU 1
Trùm nùm trong coäi ngûúâi ta,Chûä taâi chûämïånh kheáo laâgheát nhau. Traãi qua möåt cuöåc bïídêu, Nhûäng àiïìu tröng thêëy maâ àau àúán loâng. Laågò bó sùæc tû phong,Trúâi xanh quen thoái maáhöìng àaánh ghen. Caão thúm lêìn giúãtrûúác àeân, Phong tònh cöí luåc coân truyïìn sûãxanh.Rùçng: Nùm Gia-tônh triïìu Minh,Böën phûúng phùèng lùång hai kinh chûävaâng. Coánhaâviïn ngoaåi hoåVûúng, Gia tû nghó cuäng thûúâng thûúâng bêåc trung. Möåt trai con thûáröët loâng,  Vûúng Quan laâchûänöëi doâng nho gia. Àêìu loâng hai aãtöënga, Thuáy Kiïìu laâchõ em laâ Thuáy Vên. Mai cöët caách tuyïët tinh thêìn, Möîi ngûúâi möåt veãmûúâi phên veån mûúâi.  Vên xem trang troång khaác vúâi,Khuön trùng àêìy àùån neát ngaâi núãnang. Hoa cûúâi ngoåc thöët àoan trang,Mêy thua nûúác toác tuyïët nhûúâng maâu da.Kiïìu caâng sùæc saão mùån maâ,
 
TRUYÏÅN KIÏÌU 2
So bïìtaâi sùæc laåi laâphêìn hún. Laân thu thuãy neát xuên sún, Hoa ghen thua thùæm liïîu húân keám xanh.Möåt hai nghiïng nûúác nghiïng thaânh,Sùæc àaânh àoâi möåt taâi àaânh hoåa hai. Thöng minh vöën sùén tñnh trúâi, Pha nghïì thi hoåa àuãmuâi ca ngêm.Cung thûúng laâu bêåc nguäêm, Nghïì riïng ùn àûát höì cêìm möåt trûúng.Khuác nhaâtay lûåa nïn xoang,Möåt thiïn Baåc mïånh laåi caâng naäo nhên. Phong lûu rêët mûåc höìng quêìn, Xuên xanh xêëp xó túái tuêìn cêåp kï.Ïm àïìm trûúáng ruãmaân che,Tûúâng àöng ong bûúám ài vïìmùåc ai. Ngaây xuên con eán àûa thoi,Thiïìu quang chñn chuåc àaängoaâi saáu mûúi. Coã non xanh têån chên trúâi,Caânh lï trùæng àiïím möåt vaâi böng hoa. Thanh minh trong tiïët thaáng ba,Lïîlaâtaão möå höåi laâ àaåp thanh. Gêìn xa nö nûác yïën anh,Chõ em sùæm sûãa böå haânh chúi xuên. Dêåp dòu taâi tûã giai nhên,Ngûåa xe nhû nûúác aáo quêìn nhû nïm. Ngöín ngang goâàöëng keáo lïn, Thoi vaâng voá rùæc tro tiïìn giêëy bay.Taâ taâ boáng ngaã vïìtêy,Chõ em thú thêín dan tay ra vïì.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->