Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
baimanni_nahi_imandari_apanavo (gujarati)

baimanni_nahi_imandari_apanavo (gujarati)

Ratings: (0)|Views: 47|Likes:
Published by Kantilal Karshala
Pt. Shriram Sharma Aacharyji - Rushichintan કયારેક એવું લાગે છે કે જલદી અને અધિક કમાણી કરવા માટે અપ્રમાણિકતાનો પ્રયોગ કરવો જરૂરી છે, કારણ કે ધનવાન લોકોમાંથી અધિકાંશ એવા દેખાય છે કે જેમના ક્રિયાકલાપમાં બેઈમાની દેખાય છે. પ્રમાણિક લોકોમાંથી ઘણાખરા ગરીબ જ દેખાય છે. તેથી સામાન્ય બુદ્ધિથી એમ સમજાય છે કે આપણે પણ જો પ્રમાણિક રહીશું તો ગરીબ બની જઈશું, કારણ કે આજે ધનની બોલબાલા છે.
Pt. Shriram Sharma Aacharyji - Rushichintan કયારેક એવું લાગે છે કે જલદી અને અધિક કમાણી કરવા માટે અપ્રમાણિકતાનો પ્રયોગ કરવો જરૂરી છે, કારણ કે ધનવાન લોકોમાંથી અધિકાંશ એવા દેખાય છે કે જેમના ક્રિયાકલાપમાં બેઈમાની દેખાય છે. પ્રમાણિક લોકોમાંથી ઘણાખરા ગરીબ જ દેખાય છે. તેથી સામાન્ય બુદ્ધિથી એમ સમજાય છે કે આપણે પણ જો પ્રમાણિક રહીશું તો ગરીબ બની જઈશું, કારણ કે આજે ધનની બોલબાલા છે.

More info:

Published by: Kantilal Karshala on Jun 19, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
ઈભાની નશ
,
ઈભાનદાયનો ભાગઅ઩નાલીએાયએુંરાગ
 
જરદ અનઅધક કભાણી કયલા ભાટ અભાણકતાનો મોગ કયલો જય છ, કાયણ કધનલાન રોકોભાથી અધકાળ એલાખામ છભના માકરા઩ભાઈભાની દખામ છ. ભાણક રોકોભાથી ઘણાખયાગયફ જ દખામ છ. થી વાભામ િથી એભ વભમ છઆ઩ણ઩ણ જોભાણક યશુંતો ગયફ ફની જઈું, કાયણ કઆ ધનની ફોરફારા છ. ધનનાઆધાયજ અધક લધા
-
વાધન, વપ઱તા
 
તથા વભાન ાત થામ છ. તથી િથી સથતુંઅલરોકન કયનાયા ફભતી રોકો વાભામ યતઘયડન અ઩નાલી ર,  આડોળ઩ાડોળના રોકો ઩ણ અ઩નાલતા જોલાભાઆલ.આજની મા઩ક ભારામરી ફઈભાનીુંમ કાયણ છ.
 
લસથતની ઝીણલટથી ત઩ાવ કયલાથી િભ થઈ જલો લાબાલક. ફઈભાનીુંગૌયલ લીકાયનરોકો િભથી
 
ત જ થઈ ગમા છ. લાતલભા એુંજ નશ. ફઈભાનીથી ધન કભાઈ ળકાુંનથી. કભાઈ રલાભાઆલતો  સથય યાખી ળકાુંનથી. રોકો  ણોથી કભામ છ, ફી જ (ણો) છ.ઈભાનીની આડભાકોઈ અમોમ રાબ રી રલાભાઆલતો તનો અથએલો નથી ક ું઩યણાભ રાબદામક આલ. વાશવ, શમા ઉકરત, ઝઝ, ભય બા઴ણ,મલથા આદ એલા ણો ,  ઉ઩ાન કય. ઈભાની તો અ઩મળ, અલાવ,ણા, અવશમોગ, યાજદડ, આભરાન આદ ષ઩યણાભો જ ઉ઩ કય. લત:રોકો વણોના આધાયકભામ છ. ફઈભાનીુંતા઩મફીનદગો દલો. આ માય જ ળ છ, માયનાઉ઩ય ઈભાનદાયુંઆલયણ ચડાલી દલાભાઆલકોઈન માયતય ળકામ, માયઆ઩ણી ઈભાનદાય અનલવનીમતા લ઴ આાવન આ઩લાભાઆલ.
 
http://rushichintan.com
ઋ઴ ચતનના વાનમભાં
 
 
જો કોઈનએલો ળક થઈ મ ક઩ોતાની વાથઈભાની કયલા ભાટ તાણાલાણા થાઈ યહા છ, તો તતયાળનશ અનચારાકથી ભ઱તો રાબ ભ઱નશ ળક. ઇભાનો માયજ રાબદામક થઈ ળક, માયઈભાનદાયનો ચ઱ોઓઢાડ વાય યત઩ાલી રીધી શોમ. અવરમત ગટ થઈ મ છમાય ઈભાની કયનાય ભા તવભમ યતો જ નશ, ઩યવદાનભાટરોકોનો લાવખોઈ ફઅનરાબ ભ઱લલાનફદરઊરટાની ખોટ ખામ છ.
 
ઈભાનીુંતપ઱ ણા,
 
અલાવ,
 
અવશમોગ,
 
યાજદ. ભા ઉ઩ાનની કોઈ ભતા નથી. ઉ઩ાન તો વણથી થામ
 
. ભાજ ઉ઩ાદનના તલો વભામરા .વાયભાભોટાકાભ,
 
ભોટા મા઩ાય,
 
ભોટા આમોજન,
 
ઈભાનદાયના આધાય ઉ઩ય મા,
 
લમાઅનવપ઱ થમા. ણ ઩ોતાની લવનીમતાની છા઩ ફી ઉ઩ય ઩ાડ દધી,
 
વાય,
 
વાચી,
 
ખય ચીજોલાજફી બાલઆ઩ી અનમલશાયભાભાણકતા વિ કય દધી તો રોકો તનાઉ઩ય ધ થઈ મ છઅનવદાનભાટના ાશક,ળવક અનવશમોગી ફન.
 
ઉતુંયશમ આ જ છ. નાભાભાણકતા છુંબલષમ
 
ઉલ઱,
 
઩ય ઩ોતાની તાના કાયણફદનાભ થઈ ગમો તનો યક તો ઈય જ છ.આજના ભ કારભન ફનળ. કારના ભ ઩યભ દલવતયકાય કયલા રાગળ અનલટકોઈ તનો વાચો ભ કવશમોગી નશ યશ. લાથભાટળાભદ કયનાય઩ણ નફ઱ા વભમકાભ નશ આલ. લાવ કયનજોખભ ઉઠાલલા ભાટ રા
 
‘ળાભતમા’
 
ભો ઩ણ વભમ આમતૈમાય નશ થામ.આ઩ણી એ ભ કાઢ નાખલો જોઈએ કઈભાનીથી જ કભાઈ ળકામ. ળયાફની ભ ઉજના ભા છ,
 
નાથી છતયનાય
 
અનતયાનાય ફ િભભાત થઈ મ છ.
 
http://rushichintan.com
ઋ઴ ચતનના વાનમભાં
 
 
નળો ઊતયતાનળાફાજની  ખયાફ
 
શારત
 
થામ છએલી જ શારત઩ોર રી જલાથી ફઈભાન ભાણવની ઩ણ થામ છ. તનો કાયબાય યશતો નથી,
 
કોઈાશક કવશમોગી યશતો નથી. ધભા઩ાણી અનઘીભાજટફર ઱લનાય માય જ કભાઈ ળક,
 
માયવોગદ ખાઈન઩ોતાની ઈભાનદાય અનચીજનાઅવરી઩ણાનો લાવ ફધલઅશ જ ઈભાનદાય અનલાવનો લજમ છ. કભાઈ રીુંનો આધાય લાવ જ શતો.
 
જો આ રોકો ઩ોતાની કાન ઉ઩ય ઩ાણી અનઆયાનો રોટ ભ઱લું ઱વ઱લારા ઘીુંવાઈન ફોડરગાલઅન઩ોતાની લના દો઴ો ગટ કય,
 
તોખફય ઩ડુંઈભાનીથી કઈ કભાઈ ળકામ છખ
 
?‘લટડ લોચ’
 
઩નીનીઘડમા઱ો,
 
પોડની ભોટયો,
 
઩ાકયની ઩નો ભઘી શોલા છતારોકો ળીથી ખયદ ,
 
કાયણ કલની ભાણકતા ઉ઩ય શયકોઈ બયોવો કય. ની દનતદનઉત થતી મ છ. નાથી ઊરનકરી,
 
કભજોય તથા ખયાફ ચીજો લચનાયાદલવદલવલા઱માથતા મ છ,
 
ભરકત ભાલઅનપયથી તફદનાભીન કાયણનું
 
કાભ કય ળકલાભાવપ઱ થતા નથી. ફઈભાની રાફો વભમ ત યશળકતી નથી ઩ાયાન઩ચાલી ળકાતો નથી તથા ઩ા઩ન઩ાલી ળકાુંનથી. ગટથતાજ ફબાયકષટ આ઩.
 
મા઩ાયની ભ જ લનના શયની વપ઱તાુંટકાઉ઩ુંકઠો઱ભ,
 
વણ,
 
વમલશાય,
 
વચાઈ,
 
ઈભાનદાય અનભાણકતા ઉ઩ય યશું.ચારાકથી એકાદલાય કોઈનચભત કયન઩ોતાુંધાકાભ કયાલી ળકામ,
 
઩ણ ત રાબનસથય યાખી ળકતો નથી. ચોય,
 
ડા,
 
ખવાકાતલગળઆતભાફ઩ૈવાકભામ છ,
 
઩ણ આ કભાણીનસથય યાખલી કનો વ઩મોગ કયલો
 
ભના લળભા નથી. લાદ઱ાના ઩ડછામાની ભ અનીતની કભાણી ઩ણ
 
અ઩મમ અનમવનોભા જોત જોતાભાખરાવ થઈ મ છ.
 
http://rushichintan.com
ઋ઴ ચતનના વાનમભાં
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->