Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
18.8.2009.

18.8.2009.

Ratings: (0)|Views: 235 |Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Aug 24, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

 
Kozarska Dubica
Mangonaj ja~i upotezawubalvana
strana 8.
Utorak 
18. avgust 2009.
Broj11.984Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
DRU[TVO SRBIJVIJESTI
[piri}:Imenovawadirektora na sjedniciu ~etvrtak 
strana 6.
Ratari uSrpskojstrahu ju da}e krompirpropas ti
strana 19.
Osta jepotjernica za glumcem @arkomLau{evi}em
 
FK Borac
Ukraden medaqonvelike vri jednos ti
Tu `i la{ tvo je od prvog da na ve oma ozbiqno  shva ti lo pretwe upu }e ne Va si }u i Ko ra }u i  u Srbi ji, ko ja je de mo krat ska dr`a va, ni ko  ne ma pra vo da ugro `a va si gur nost dru gih  qudi zbog dru ga ~i jeg uve rewa i mi{qewa, re kao Zo ri}Sa mo pro kla mo va ni ~e tni ~ki voj vo  da Si ni {a  Vu ~i ni} pri ve  den zbog pri jetwi Va si }u i Ko ra }u  zbog wiho vih izja va objavqenih u “Gla su Srpske“. Oni su u tim izja va ma Vu ~i ni }e vu na ja vu o for mi rawu  ^e tni ~kog po kre ta RS u Tre biwu oci je ni li kao po tez  “se os ke lu  de ko ja uzne mi ra va ja vnost“ 
Poslije prijetwi Vasi }u i Kora }u zbog izjava datih “Glasu Srpske“
 U Beogra du uhap{en Sini{a Vu ~ini}
strana 5.
strana 2.
Odlukomo popisuimovine
OHR 
se upustio uavanturu
strana 3.
Uo~i koncerta u Bawoj Lu ci Gorana Bregovi }a i najboqih orkestara Gu ~e
Igor Radoji~i}, predsjednik NSRS
 
Oskrnavqen spomenik majke Mladena Stojanovi}a Jovanke
strana 41.
Najboqistart od1995.godine
strana 27.
Sti`e orkestar Dejana Petrovi}a, zlatne tru be Gu~e, te orkestri Dejana Mladenovi}a, Elvisa Ajdinovi}a i Gvozdena Rosi}a. Svi orkestri svira}e po 30 minuta, a Goran Bregovi} dva ~asa
V U ^INI ] Uodre |enpri tvor
strana 11.
F O  O : G   L  S  S  S 
Sini{aVu ~ini}
   F   O    T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
Goran Bregovi}
Brega, orkestar i tru ba~i  zavr{nica Ko~i }evog zbora
 
2
utorak, 18. avgust 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
Kao {to smo imali priliku da ~u jemo prije nekoliko dana Visoki je opet zauzeo bo{wa~ku stranu. Mislim da Vlada RS mora da prona|e neki alternativni pravac za{tite interesa RS jer sada, vi{e nego ika- da ranije, Srpska ne smije da bude o{te}ena!
Email: ruza.z@teol.net
Republika Srpska nije “tisu}qetni san“ srpskog naro- da nego je nastala na nu`noj potrebi. Glavni razlog za takvu potrebu su pru`ila ostala dva naroda. Zato sve daqe aktivnosti treba razvijati na putu koji u zadwe dvije godine prokopava na{ premijer. Samo poslovna saradwa, a nov~anik ~vrsto dr`ati u na{em xepu.
Email: vlado.bl@ho tmail.com
www.glassrpske.com
Mislim da bi se dogodilo ~udo kada bi politi~ari zaista ulo`ili napor da BiH postane pravna dr`ava. Me|utim, kao hri{}anka nikad ne gubim nadu.
Doris Pak, {ef delegacije Evropskog parlamenta za ju goisto~nu Evropu 
DNS
Udvostru~iti broj poslanika u NSRS
PRI JEDOR-Ciq Demokratskognarodnogsavezajeste da na op{tim
izborimasqede}egodinedobi jeosamposlani- ~kihmjesta u Narodnojskup{tiniRS, izjavio je ju~epredsje- dnikOp{tinskogodbora DNS-a Pri jedorMirkoSoviq. - To je realan ciq,s obzirom na rezultat na lokalnim izborima2008. godine. U odnosu na te posqedweizbore, mi treba da uve}amobrojglasova za svegadesetakodsto- rekao  je Soviq na konferenci ji za novinare. On je naglasio da je DNS strankako ja je na izborimapro- {legodineimalanajve}iporastbro jaosvo jenihglasova.
BAWALKA-
VisokipredstavnikuBiHValentin Inckotrebadaupotri jebi autoritetdabiobezbi jedio dabudepopisanaiimovina BiHuinostranstvu, smatra NikolaPuziga}a, predsje- dnikUdru`ewaradnikai invalidaradaizbjeglihiz Hrvatskesadr`avqanstvomBiH.- BiHimaogromnunepopi- sanuimovinuuinostranstvu, kao{tosu`eqeznice, odma- rali{ta, stanovigra|ana, kaoistanoviraznihpredu- ze}aidrugireprezentativni objekti- rekaojePuziga}a Srni, komentari{u}i~iw- enicudaseimovinanadko-  jomjeBiHbilave}inski vlasniknenalazinapopisu radnegrupezadu`enezapi- tawenekretninavanBiH. Onjepodsjetiodasuvlasti HrvatskeizbjeglimSrbima oduzelioko50.000 stanova, radnaipenzionaprava, iako setazemqanalazinapragu pri jemauEU.
Nikola Pu ziga }a
Treba da se popi{eimovinai u inostranstvu
RAZGOVARALA: @EQKA BA[I]
zbasic@glassrpske.com
Udr`avnimagenci jama u ko jima je konkurs i izborkan- didatazavr{endirektori bi trebalo da se izaberu u ~et- vrtak. Pri jezasjedawaSavjeta za implementaci jumira
(
PIC
)
 u novembru ove godineminis- tri i predsjedava ju}iSavjeta stavili su sebiu zadatak da ispuneobave ze iz paketa pet ciqeva i dva uslovakako biizvje{taj
PIC
-
a bio pozitivan. Rekao je ovo “GlasuSrp-ske“ predsjedava ju}iSavjeta ministara BiH Nikola[pi- ri}.On je dodao da ako
SIP
iCIKpri hvatekandidaturu SadikaAhmetovi}a na mjesto ministrabezbjednosti BiH nemarazloga da on ne bude imenovan.
GLAS: KadaSavjetmi- nistaraplanira da odr`i sjednicuposli jeblokade prethodnesjednice od strane ministara iz redabo{wa- ~kognaroda?[PIRI]:
SjednicaSa- vjetazakazana je za~etvrtak i na woj }emo da razmatramo ono {to je trebalo da se uradi na pret hodnoj. O~eku jem da }e bi- tiraspolo`ewa da se izaberu ~elniqudidr`avnihagenci ja makar u slu~a jevima gdje jekonkursnaproceduraokon~a- na. Pri jesvega, treba da ime- nu jemodirektoraDirekci je za evropskeintegraci je BiH jer  je zavr{enobodovawekandi- data. U ~etvrtakministri}e raspravqati i o Pri jedlogu zakona o popisustanovni{tva.
GLAS: Vjeru jete da }e do-  }i do deblokadeSavjeta. [ta ako se ponovo ne po jave bo{wa~kiministri? [PIRI]:
Nemamdrugeme hanizmeizuzev da zakazu jem nanovosjednice. Mislim da }e za predsto je}usjednicuSa- vjetabitiobezbi je|enkvorum. Nijednom od tri naroda ne od- govara da se ne odr`ava jusje- dnice. Bilo je neraspolo`ewa  u proteklomperiodu, ali mo- ramoza jednona}ina~in da to prevazi|emo.
GLAS: Premana javama  uskoro}e se predSavjetom na }i i izmjeneKrivi~nogza- kona BiH?[PIRI]:
Krivi~niza- kon BiH je uslov za liberali- zaci juviznogre`ima. U proceduri su javnerasprave {to se ti~edr`avnognivoa, a entitetitreba da us klade sa tim zakonomsvo jekrivi~no zako nodavstvo. Ne radi se o prenosunadle`nosti ve} us- kla|ivawu.
GLAS: Ho }e li bitiiza- branministarbezbjednosti? [PIRI]:
Kandidaturu SadikaAhmetovi}a na mjesto ministrabezbjednosti BiH provjerava ju
SIP
i CIK. Po-sli jetogapri jedlog ide na potvrdu u Predstavni~ki dom Parlamenta BiH. Bilo je do- voqnovremena da se o ovompitawurazgovaraunutar SDA. Spreman sam da to uskorori-  je{imo. Politi~keparti je do sadanisuuslovqavalejedne druge u kadrovskimrje- {ewima, ukolikobudepoziti- vanizvje{tajCIK-a i
SIPA 
nemarazloga da Ahmetovi} ne budeimenovan.
GLAS: [ta }e Savjet da uradipri jezasjedawaSavje - ta za primjenumira(
PIC
) ko- jizasjeda u novembru? [PIRI]:
Nasto ja}emo dauradimo sve {to je na{a obaveza da bi izvje{taj
PIC-
abio pozitivan. Poku{a}emo da stvorimoatmosferu da ispunimo ono {to je u na{oj nadle`nosti, a podrazumi jeva obaveze iz paketa pet ciqeva i dvauslova.
ZA SJEDNICU 
}e biti obezbije|en kvorum
BAWALU KA-
Predsje-dnikOdbora za bezbjednost Narodneskup{tineRSPe- tar\oki}smatra da predsto-  je}avojnavje`ba
NA TO
-a“Zdru`eninapor“, ko ja}e bitiodr`ana od 4. do 17.septembra u bawolu~kojka- sarni“Kozara“,u pozadini nemanikakvulo{unamjeru, niti je ri je~ o zavjeripro- tiv RS i BiH.- Ni jesporno da se mo`e zakqu~iti da ova vje`ba imaodre|enedaqeimplikaci je na ukupneodnose u regionu i na samu BiH, ali mislim dato ne trebagledati na taj na- ~in, ve}da se putem
NA TO
-aprostor BiH kao dio regi- onaEvropeu~inidodatno bezbjedni jim- rekao je \o- ki}Srni.Dodao je da li~no ne vi- di da je namjera
NA TO
-a daovu vje`buiskoristi za in- stalisaweopreme za prislu- {kivawe u BawojLuci, pog- otovo ako se uzme u obzir ~iwenica da je BiH odavno ukqu~ena u aktivnosti u ve- zi sa realizaci jom
NA TO
-ovogprograma“Partnerstvo za mir”.- Ni jesporno da je
NA TO
vojno i politi~kiveomamo- }an i da ono {to taj savezod-lu~i to i ostvari, ali ne mi- slim da u ovomtrenutkupos- to jezavjereni~karazmi{- qawaunutar
NA TO
-a premaRS i BiH- zakqu~io je \o-ki}.
NEMA 
zavjere
NA TO
-aprema RS i BiH
Mislim da }e za predstoje}u sjednicu Savjeta biti obezbije|en kvorum. Nijednom od tri naroda ne odgovara da se ne odr`avaju sjednice, rekao [piri}
Nikola [piri}, predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH
Imenovawa direktora na sje dnici u ~etvrtak 
Mirsad \apo
Prioritet usva jawe rebalansa buxeta
BR^KO- Me |uprioritetimaSkup{tinedistrikta Br~koje usva jawe
rebalansabuyeta,pa}e s tim u vezibiti neop hodnousaglasitipitawako ja se ti~upolitikereba- lansa i raspodjele tih sredstava, izjavio je predsjednik br~anskogparlamentaMirsad\apo. \apo je kazao da je sre}naokolnostto{to je distrikt u ovu godinuu{ao sa vi{kom od 15 milionamarakapri hoda nad ras hodima, tako da }e sva ona “kresawa“ buyeta u enti- tetimako ja se nisumoglaizbje}i, ovdjebitine{tomawa. - ^lanovizakonodavnevlasti u ovojlokalnojza jednici u septembrubitianga`ovani na dono{ewuzakona o javnom privatnomvlasni{tvu i o visokomobrazovawu, kao i na ut- vr|ivawustrategi jerazvo jadistri kta u sqede}ih pet godi- na- istakao je \apo.
Petar \oki}, predsjednik Odbora za bezbjednost Narodne skup{tine RS
NATO
nema lo{u namjeru prema RS
Savjet ministra trebalo bi da odlu~i o izboru direktora nekih va`nih tijela poput Di- rekcije za evropske integra- cije (DEI), Uprave zaindirektno oporezivawe (UIO) i Regulatorne agencije za komunikacije (RAK). Na konkursu za direktora DEI najvi{e bodova dobila je Lidija Topi}. Direktoru UIO mandat je istekao jo{ u decembru pro{le godine. U konkurenciji za direktora UIO BiH ~etiri kandidata dobila su u julu prolazne ocjene i to Miro ]akula i Zoran Tegeltija ocjenu 9,66, a Kemal ^au{evi} i Miodrag Kudi} ocjenu {est.
DIREKTORI
Nikola [piri}
F O  O : G   L  S  S  S 
 
GLAS SRPSKE
utorak, 18. avgust 2009.
3
SARAJEVO - Pripreme za izdavawe biometrijskih paso{a teku prema utvr|enom planu, zakqu~eno je ju~e na sastanku ministra civilnih poslova BiH Sredoja Novi}a i direktora
IDDEEA 
Si-ni{e Macana sa prvim qudima policije Tuzle i Zenice. Novi} i Macan su tokom posjeta MUP-ovima Tuzlanskog i Zeni- ~ko-dobojskog kantona istakli da sve institucije ukqu~ene u la- nac identiteta obavqaju svoje aktivnosti u skladu sa va`e}im propisima, saop{teno je iz
IDDEEA 
.
Ruska mornarica prona{la nestali brod
MOSKVA 
- Nestalibrod“Arkti~komore“ prona|en je u blizi- niobaleostrvskedr`aveKejpVerd, a svi ~lanoviruskeposade su dobro i preba~eni su na brodruskemornarice, izjavio je ju~emi- nistarodbraneAnatolijSerdjukov. - Posada je preba~ena na na{ protivpodmorni~kibrod- izjavio  je Serdjukov na sastanku sa predsjednikomDmitri jemMedvede- vim, prenosiSrna.On je dodao da je broduo~ennedaleko od obaledr`aveKejp Verd, te da su svi ~lanoviposade“`ivi i zdravi“ i da nisubili pod oru`anompratwom. Serdjukov je rekaoMedvedevu da je brod prona|en na oko 500 kilometara od obale.
Zapli jeweno po kilogram mari huane i spida
SA R JEVO
- Polici jaje u op{tinicen- taru Sara jevuuhapsiladvi jeosobe i za- pli jenilapo kilogrammari huane i spida, odre|enukoli~inuekstazi ja, novca i pi- {toq, saop{teno je ju~e u sara jevskojpoli- ci ji.“GlasSrpske“ sazna je da su uhap{eni  AlenJawo{ (29) i AmerPe hali}(25), ko ji su polici jipoznati odrani je po preproda jidroge. Uli~navri jednostzapli jewenog spida je oko 10.000 KM, a mari huane oko 7.000 KM.N. T.
 “Te hnomag“: Pqa~ka pred o~ima grani~ne polici je
OR[JE-
Predstavnicikompani je“Te hno mag“ saop{tili su  ju~e da su {okirani~iwenicom da niko iz kancelari jeGrani- ~nepolici jeBiH, ko ja je udaqenasvega35 metara od skladi- {taovogpreduze}a u Ora{juni je ni reagovao, a kamoliuspio spri je~itivelikupqa~ku. - ^iwenica da je nekoudarav{i u vratazadwimdi jelomtere- tnogvozilauspioostatineprimi je}enporedci jelepolicij- skesmjene na jednom od najve}ihgrani~nihprelaza u najmawu rukuzvu~inevjerovatno. Koli~inarobeko ja je ukradenaza hti-  jevala je velikikamioni brojnequde- navodi se u pismudire- ktoraproda je“Te hnomaga“ IzmiraImamovi}a.
PI[E: MIROSLAV FILIPOVI]
miroslavf@glassrpske.com
BAWALU KA- Odlu komda
OHR
obavipopisimo- vine u BiH visokipredsta- vnikValentinInckoni je ni svjestan u kakvu su seavanturuupustili, a sada  je ve} jasno da taj posaone-  }emo }i da obave do novem- bra.
Rekao je ovo ju~epredsje- dnikNarodneskup{tine RepublikeSrpskeIgorRa- do ji~i}, doda ju}i da }e se
OHR
susresti s brojnim problemima u procesupopi- saimovine u BiH.-
OHR
 javnimoglasom umedi jimatra`iqudeko ji treba da obavepopisimovi- ne. Ne vjeru jem da }e se tako dobitidovoqnokvalifiko- vanaprofesionalnastru- ktura- ukazao je Rado ji~i}.
OHR
 je u sri jedupo~eo procespopisaimovine u BiH nad ko jom je 31. decem- bra1991. godinepravora- spolagawa i upravqawaimalabiv{a SR BiH. Isto- gada na u medi jimaobjavio  je konkurs za formirawe tima od 19 ~lanova. Rado ji~i} je naglasio da  u BiH ne posto jia`uriran i digitalizovansistem zemqi{nihkwiga, {to }ebitiogromnaprepreka efikasnom i kvalitetnom popisu.- Kod nas ne posto jidi- gitalizovansistemzemqi- {nihkwiga, a`uriran isavremen, ko ji bi mogao odmahpodatke da u~inidos- tupnim. Mnogezemqi{ne kwige su jo{iz austro ugar- skogperioda. Sve to }e ~eka- ti
OHR
 u procesupopisa imovine- kazao je Rado ji~i}. Dodao je da }e problempredstavqati i ~iwenica dase u biv{ojJugoslavi jini je poklawaloprevi{epa`we pitawuimovine i svo jine. - U to vri jemepodaci o ~itavimkompleksima i fa- brikamanisuuno{eni u zemqi{nekwige, a posto ji i zna~ajnoneslagaweizme|u stawa u katastrima i grun- tovnicama- rekao je Rado ji- ~i}.Naveo je da bi tim
OHR
-a za popisimovine, zbognea`uriranihbazapo- dataka u katastarskimkan- celari jama, mogao da “u nekimslu~a jevimapropusti popisci jeloggrada, a u drugim u|e u najsitni jede- taqe“.- Kada se utvrdi da sepopisimovine ne mo`eoba- viti do novembramoglobi do}i do nervoze, “lomqewa prekokoqena“ i {tetnihrje{ewa- upozorio je Rado-  ji~i}.Povodomna javeKluba Bo{waka u Vi je}unaroda RS da }e predUstavnimsudom RS osporitizakone i odlukeusvo jene na pos- qedwojsjedniciNSRS,Rado ji~i} je kazao da bo{wa~kidelegatinisu iskoristilipredvi|eni rok od sedamdana za stav-qaweveta na ova akta i dasu oni usvo jeni i objav-qeni u skladu sa zakonom i Ustavom.
Pripreme za izdavawe biometrijskih paso{a teku po planu 
MOGLO BI
do}i do nervoze i {tetnih rje{ewa
Radoji~i} naglasio da u BiH ne postoji a`uriran i digitalizovan sistem zemqi{nih kwiga, {to }e biti ogromna prepreka efikasnom i kvalitetnom popisu
Ambasador Poqske u BiH Andr`ej Ti{kijevi~ ju~e je u Bawoj Luci tokom susre- ta sa predsjednikom NSRS Igorom Radoji~i}em nagla- sio da }e Poqska pru`itipunu podr{ku BiH i RS naputu ka EU.- Uloga parlamenta u pro- cesu evropskih integracije je veoma bitna i zato }e iskustva Poqske u tomprocesu biti od velikog zna~aja za RS i BiH - re- kao je Ti{kijevi~.
 
Ti{kijevi~
 Andr`ej Ti{kijevi~ i Igor Radoji~i} Igor Radoji~i}
OHR
 }e se s usres tisa brojnimproblemima
Igor Radoji~i}, predsjednik Narodne skup{tine Republike Srpske
Odlukom o popisu imovine
OHR
se upus tio u avan tu ru 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->