Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10. i 11.2009.

10. i 11.2009.

Ratings:
(0)
|Views: 689|Likes:
Published by Boki

More info:

Published by: Boki on Oct 17, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

 
Subotai nedjeqa
10. i 11.oktobar 2009.
Broj12.030Godina
LXVII
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKEBAWA LUK
Cijena
0.80 KM
www.glassrpske.com
BIZNIS KROZ RSVIJESTI
Hamdi ja Abdi}Tigar uzatvoruu Zenici
strana 15.
Xombi}:KreditMMF-a zasada ni jeugro`en
strana 9.
U seluMe|a{i sviponosni naFilipaVi{wi}a
strana 5.
DANAS
Protesti u [irokom Brijegu
strana 2.
Dejtonski sporazum podrazumeva da, ukoliko interesi Srpske ne budu u federaciji zastupqeni kako treba, mo`e da bude raspisan referendum i da se narod izjasni oizlasku iz BiH, ka`e Deli}
Poslanici Skup{tine Srbije o ustavnim promjenama u BiH 
Odus ta jawe od Dej tona vo di do re feren du ma u RS
strana 3.
strana 23.
Rafting klub“Kawon“
   F   O   T   O  :   S   R   N   A
ObamadobitnikNobelove nagradeProtiv nasiqaglas diglo20.000 qudi
strana 49.
Visoko me|unarodno priznawe ameri~kom predsjedniku
 Do {lo do ra zmi mo ila `ewa EU i  SAD. [taj nberg pre  do ~io pa pir  ko ji je imao na mje ru da po nu  di  li  de ri ma na po tpis. Bilt re kao   da je qut jer se o to me ni su  do go vo ri li i da se na raz go vo ri ma  ne mo gu tra `i ti ma ksi ma lis ti ~ke  stva ri, te da ne mo `e da ti svo ju  sa gla snost na to Uslov za za tva rawe 
OHR
-a os ta je “pet plus dva“ uslo va. Na sas tan ku ni je bi lo ri je ~i  o uki  dawu en ti tet skog gla sawa, zbog ~e ga je po se bno  ra zo ~a ran Si lajxi}. Do  dik  po no vio da se Us tav mo `e  mi jewati sa mo u in sti tu ci ja ma   do go vo rom do ma }ih li  de ra 
Sastanak lidera sedam partija sa zvani~nicima EU i SAD
Nas ta
 
vak razgovora
 
strana 26.
Zlatnaplaketakrunasezone
Skup{tina Srbije
F O  O :  J  G  
Sastanak u Bu tmiru 
 
2
10. i 11. oktobar 2009.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
BEOGRAD- Ve }inapo- slanika u Skup{tiniSrbi-  jesmatra da bi narod uRepubliciSrpskojimao pravo na referendum u slu- ~a juodusta jawa od Dejton- skogsporazumanovim  ustavnimpromjenama, pre- noseagenci je.
Predsjednikparlamenta Slavica\uki}-De janovi}re- kla je novinarima u Skup{ti- niSrbi je da o tomeodlu~u ju gra|ani BiH,a ne gra|aniRe- publikeSrpske.- RepublikaSrpska je sas- tavni deo BiH i gra|anisuve- renedr`avemogu da odlu~e o svakomreferendumskompi- tawu. Ako gra|ani BiH odlu~e da to jestereferendumskopi- tawe, onda to mo`ebiti- re- kla je \uki}-De janovi}. [ef poslani~kegrupe Srpskeradikalnestranke DraganTodorovi}rekao je da  je siguran da }e srpskinarod  u RepubliciSrpskojimati pravo da se o ostanku ili iz- dva jawu tog entiteta iz BiH izjasni na referendumu kao  jedinomrje{ewu ako se poku- {aukinutiRepublikaSrp- ska.- U ovomtrenutku ne mogu da ka`em da li Republika Srpska ima pravo da iza|e nareferendum, ali siguran sam da }e to pravoimatiukoliko bilo ko poku{ada ukinesrp- skientitet u BiH - rekao je Todorovi}novinarima u Skup{tiniSrbi je. PoslanikJedinstvene Srbi jeJasminaMilo{evi} rekla je da nikonemapravo da poni{tavaDejtonskispora- zum i da, ako su ugro`enaele- mentarnaprava, narod u RepubliciSrpskoj ima pravo na referendum. Zamjenik{efaposlani- ~kegrupe G17 plusVlajkoSe- ni}rekao jeda ne vidimogu}nost da se biloko jien- titet, pa ni RepublikaSrp- ska, izdvo ji iz BiH.- Srbi ja je jedan od garan- taDejtonskogsporazumako ji podrazumi jevacelovituBiH i to je vi{enegojasna~iweni- cako ja ne dozvoqava da BiHkao dr`avanestane- rekao je Seni}.[efposlani~kegrupe Parti jeujediwenihpenzione- raSrbi jeMomo^olakovi} rekao je novinarima u Skup- {tiniSrbi je da premame|u- narodnompravu, svako ima pravo da odlu~i u ko joj}e dr`avi da `ivi.- Ukoliko se ne bi posti- gaosporazum o za jedni~kim ingerenci jamadr`ave BiH i  ukoliko bi poku{ali da ospo- reDejtonskisporazum, li~no smatram da bi narod u Repu- bliciSrpskojmogao da razgo- vara o referendumu- rekao je ^olakovi}. PoslanikSrpskenapre- dnestrankeBo`idarDeli} rekao je novinarimada Dej- tonskisporazumpodrazumi je- va da, ukolikointeresi RepublikeSrpske ne budu u federaci jizastupqenikako treba, mo`e da buderaspisan referendum i da se narod izjasni o izlasku iz BiH.[ef poslani~kegrupe NoveSrbi jeVelimirIli} rekao je novinarima u Skup- {tiniSrbi ji da u slu~a  jukr{ewaDejtonskogsporazuma, Srbimora juiza}i na refe- rendum.- Ako se kr{iDejton, akoSrbi jani je u stawu daizdej- stvu je da se Dejtonpo{tu je, onda ne osta jeni{tadrugo nego da parlament RS donese odluku o referendumu i da se izjasne, a ja mislim da bi tobiloizja{wavawe sa preko95odsto- rekao je Ili}.
 AKO HO]E DA 
ukinu RS, narod imapravo da se izjasni
BAWALU KA 
- SjednicaUpravnogodbora“Elektropre- nosaBiH“, ko jajebilana-  javqenazapetak, odgo|enajeza 14. oktobar, potvrdilajeiz- vr{nidirektorzaplanirawe iin`eweringuovojkompani-  jiAzraHajro.U ovojkompani jinisu `eqeli da ka`uzbog~ega jesjednica UO odgo|ena. Ministarprivrede, ener- getike i razvo ja RS Slobodan Pu halac, po ovla{}ewupremi-  jera RS MiloradaDodika, po- zvao je UO“Elektroprenosa BiH” da odgodiodr`avawe sjednica do za uzimawastava Skup{tineakcionara. Viso kipredstavnik u BiH ValentinInckoobjavio je 18. septembra da je produ`ioman- datdirektoru“Elektropreno- sa“ Du{anuMi jatovi}u“kako bi odr`aokontinuitet u radu kompani je“. Na pitawekakoKancela- ri javisokogpredstavnika u BiH komentari{eodga|awe sjednice UO “Elektroprenosa BiH” i probleme u radukom- pani je, portparol
OHR
-a Ma-rioBrki}kratko je rekao “to je pitaweodluke UO kom pani-  je u skladu sa va`e}impropi- sima“.Upravniodbor“Elektro- prenosa BiH” prekinuo je sje- dnicui 2. oktobraposli je odluke da sa~ekakona~no izja{wavawegeneralnogdi- rektorakompani jeDu{ana Mi jatovi}a o tome da li pri-  hvata da obavqa tu du`nost ubudu}emperiodu. Mi jatovi} u petakni je `elio da odgovori na pitawe da li }e to pri hvatiti. M.F.
PU  HA LAC
tra`io odga|awedo zauzimawa stava Skup{tine akcionara
Poslanik SNS-a Deli} rekao da Dejtonski sporazum podrazumijeva da, ako interesi Republike Srpske ne budu u federaciji zastupqeni kako treba, mo`e da bude raspisan referendum i da se narod izjasni o izlasku iz BiH
Presuda Okru`nog suda u Bawoj Luci za ubistvo Milorada Samarxije me ba{ iznenadila. Velikom kaznom sudije su o~igledno htje le da poka`u svima {ta ih slijedi ako ubiju nedu`nog ~ovjeka. Najgore je {to je rije~ o tako mladim osobama.
Ema l: mrki_62@yahoo.com
Ne znam do kada
OHR 
planira ostati u BiH. Svi pri~aju o tome da trebaju oti}i, ali ni{ta. Pa kad i biv{i specijalni savjetnik predsjednika SAD za BiH Vilijam Montgomeri ka`e da treba da odu, mi- slim da je stvarno vrijeme da to i urade.
Ema l: slavkomis@gma l.com
www.glassrpske.com
Havijer Solana
Evropa polo`ila ispit na Balkanu
BEOGRAD- Balkan je predstavqaovatrenokr{tewe za evropskubezbjednosnu
i odbrambenupolitiku i Evropska  uni ja je taj testpolo`ila, oci jenio je visokipredstavnik EU za spoqnu i bezbjednosnupolitikuHavi jerSolana. Solana je u autorskomtekstu za beogradsku{tampukazao da je EU po izbi jawurata u biv{ojJugoslavi jitokom1990- ih posmatralakakogorikom{iluk, jer ni jebilakadra da odgovori na tu krizu. - Na u~ili smo lekci ju i organizovali se, {to je podrazu- mi jevalonoveme hanizme za dono{eweodluka i usva jaweno- vebezbjednosnedoktrine- naveo je Solana. Premawegovimri je~ima, EU je danas i daqeanga`ovana na Balkanu, s obzirom na ~iwenicu da se boriprotivorga- nizovanogkriminala i izgra|u jepravneinstituci je.
SA R JEVO-
Evropskako-misi ja(EK) }e sredinom oktobraobjavitiovogodi{wi izvje{taj o napretku BiH u ko jem bi, premanezvani~nim na javama,sprovo|eweustavne reformetrebalo da bude ozna~eno kao uslov da se BiHpreporu~i za kandidatski status, javile su u petakagen- ci je.DirektorDirekci je za evropskeintegraci jeNevenka Savi} i wenisaradnici odr`ali su kra jemseptembra u Briselusastanke s predsta- vnicimaEvropskekomisi je, ko ji su predstaviliprelimi- narnenalazeizvje{ta ja o na- pretku BiH.- PredstavniciDirekci je su zamoqeni da o ovimprelimi- narnimnalazima ne istupa ju  javno sve dok izvje{tajslu- `beno ne budeobjavqen- re- ~eno je u DEI-u.U ovogodi{wemizvje{ta ju o napretku za BiH, a prema nacrtustrate{kogdokumenta ko ji su objavilimedi ji, EK }e pozvati BiH da bez odga|awa izvr{ipromjeneUstava.
Izvje{taj Evropske komisije o BiH 
Ustavne reforme uslov za status kandidata EU 
Neboj{a Radmanovi}
Ustav BiH nijepoliti~ki problem
BAWA LUKA - ^lan Predsjedni{tva BiH iz RSNeboj{a Radmanovi} rekao
 je da Ustav BiH nije politi~kiproblem, ve} neprovo|ewe tog Ustava i `eqa jednog brojapoliti~ara, uglavnom iz Sarajeva, da rade}i mimo Ustava,vladaju cjelokupnom teritorijom BiH.- To je nemogu}e, jer oni koji ne `ele da se dogovaraju inemaju koncepciju razvoja, ni svog dijela prostora, ni ukupne BiH, prave krizu i tra`e da se promijeni Ustav BiH- istakao je Radmanovi} za RTRS.Radmanovi} smatra da oni koji ne `ele da se dogovaraju,ve} `ele da vladaju drugima, prave politi~ku krizu i u tojsituaciji `ele da do|e do promjene Ustava BiH.
Hvala bogu da }e u Butmiru neko braniti interese gra|ana BiH, jer smo mi i Bo{waci i Hrvati i Srbi i ostali.
Zlatko Lagumxija, predsjednik SDP-a BiH 
Poslanici Skup{tine Srbi je o ustavnim promjenama u BiH
Odus ta jawe od Dej tona vo di do referen dma
Preglasavawe
U “Elektroprenosu BiH” re- gistrovano je u~e{}e Srpske u kapitalu sa 42 odsto, dok je u~e{}e Federacije BiH 58 odsto. Predstavnici RS oci- jenili su da je su{tina pro- blema u radu kompanije u wihovom stalnom preglasa- vawu prilikom dono{ewa va`nih odluka, a koje su uglavnom {tetne po RS.
Odgo|eno zasjedawe Upravnog odbora “Elektroprenosa BiH”
Nova sje dnica zaka zana za 14. okto bar
 
[ef poslani~ke grupe Libe- ralno-demokratske partije ^e- domir Jovanovi} rekao je novinarima u Skup{tini Srbi- je da ne misli da srpski lideri u BiH treba da se poigravaju sa referendumom i politkom. - Politi~arima koji pred- stavqaju srpski narod u BiH bi-lo bi mnogo pametnije da odgo- vore na probleme koje imaju sa Bo{wacima i Hrvatima poku- {aju da prona|u na neki novi na~in, a ne ponavqawem poli- ti~kih gre{aka iz pro{losti - rekao je Jovanovi}.
LDP
Neboj{a Radmanovi}
   F   O   T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
Skup{tina Srbije
   F   O    T   O  :   T   A   N   J   U   G
 
GLAS SRPSKE
10. i 11. oktobar 2009.
3
BAWA LUKA - Klub Srba u Vije}u naroda RS ne}e, kao {to je to u~inio Klub Hrvata, prihvatiti inicijativu Kluba Bo{waka da se ovi klubovi ukqu~e u aktivnosti u vezi sa analizom simbola op- {tina i zna~ajnih datuma u RS. Ovo je u petak Srni izjavio {ef Kluba Srba Sta{a Ko{arac, dodaju}i da ovaj klub ne}e prihvatiti tu inicijativu iz prostog razloga {to to nije nadle`nost Vije}a naroda RS, a time ni klu- bova u Vije}u.
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA RA  JEVO- Liderima sedampoliti~kihparti ja iz RepublikeSrpske i Fede- raci je BiH u vojnojbaziBu- tmir u petakzvani~nici EU i SAD nisuponudili nikakavpapir za razgovore, nego su predstaviliprinci- peneophodne za ubrzawere- formi na putu BiH ka EU i
NATO
.
Iako je rani jebilona-  javqivano da }e predstavnici SAD i EU doni jeti“paket“ za reforme po principuuzmi ili ostavi, a skup u Butmiru na javqivan kao “miniDej- ton“ i “Dejton2”, ni{ta odtoga seni jedogodilo, ali je na javqeno da }e do novogsas- tanka u istomsastavudo}i 20. oktobra.“GlasuSrpske“ jedan od u~esnikarazgovorarekao je da je na sastankudo{lo do razila`ewaizme|upredsta- vnika EU i SAD.KarlBilt je bio qut kada mu je Yejms[tajnbergpredo~iopapir ko ji je imaonamjeruda ponu- diliderima na potpis. - Bilt mu je rekao da jequt jer se o tomenisudogo- vorili i da se na razgovori- masa liderima ne mogu tra`itimaksimalisti~ke stvari, te da ne mo`edati svo jusaglasnost na to- rekao  je jedan od u~esnikasastanka  u Butmiru.Na sastanku je liderima  usmenopredo~eno da su evropskeintegraci je, vizna liberalizaci ja, dr`avna imovina i
NA TO
integraci je  jasnodefinisani kao ~etiri kqu~napitawa o ko jima}e u budu}emperiodubitirazgo- varano, te da }e lideri i stru~nitimovizemaqako je su organizovalesastanakpo- ku{ati do sqede}egsastanka napravitikompromis. Iako su nekimedi ji  upornona javqivali, u Butmi- runi jebilori je~i o uki- dawuentitetskogglasawa, zbog~ega je posebnorazo~a- ranbio liderStranke zaBiH HarisSilajyi}.Dogovoreno je da do 20. oktobra,za kada je na javqen nastavakpregovora u BiH, os- ta juStjuartYons, zamjenik pomo}nikaameri~kogdr`a- vnogsekretara i ZoltanMar- tinus, direktorSekretari jata Savjeta EU za zapadniBalkan, isto~nuEvropu i centralnu  Azi ju, ko ji}e u razgovorima u zemqipoku{ati da sa doma- }imliderimadefini{u ciqeve.Zamjenikdr`avnogsekre- taraSADYejms[tajnberg posli jesastanka jerekao da posto jeobe}ava ju}ielementi daseidedaqe i da lideristranakamora judashvateda nikomene}ebitiudovoqeni maksimalisti~kizahtjevi. Ministarinostranihpo- slova[vedskeKarlBiltre- kao da EU i SAD ne `ele daBiH zaosta je za zemqamare- giona, kao {to se desilo u slu~a juviznogre`ima. - Doma}ipoliti~kili- derimora judoni jetiodluke ko jima}e bitiomogu}eno da se BiH prikqu~i EU.Na sas-tanku su postavqeneosnove- rekao je Bilt.Komesarza pro{irewe EU Oli Ren rekao je da lide- ri u BiH ima judesetkqu~nih danako jetreba da iskoriste kako bi bilipostignutiva- `niciqevi.VisokipredstavnikVa- lentinInckokazao jeda kao  uslov za zatvarawe
OHR
-a os-ta je“pet plus dva“ uslova iciqa, ali da bi “bilodobroda lideri ove zemqedogovo- rompromi jeneUstav“. - Sjednica
PIC
-
abi}eodr`ana kao {to je to i pla-nirano 18. i 19. novembra- dodao je Incko.LiderSNSD-aMilorad Dodikizjavio je po zavr{et- kurazgovora da je na sastan- kurekao da RS ne `eli davidisituaci ju u ko joj se “pet plus dva” uslova{iri na “petplus dva plusjedan“, {topredstavqapromjeneUstava. - Mi smo rekli da je RSpotpisnicaDejtonskogspo- razuma, Aneksa 4. tog sporazu- ma, odnosnoUstava BiH i samoinstituci jemogudati saglasnost za eventualneus- tavnepromjene. Ukolikopro- cesustavnihpromjenabudu vodiliAmerikanci i Evrop- qani,mi tu ne}emo ni sjedi- ti- rekao je Dodik.Na javquju}inastavakraz- govora, liderSNSD-a je po- noviostav RS da ne trebami jewatiUstav BiH. Pot- vrdio je da se razgovori u voj- nojbaziButmirnisuodvi-  jali po principuponude i istakao da nikoni{tani je tra`io ni nametao. - Ukazano je na potrebu da se ubrzaevropski put BiH ida trebadeblokirati taj pro- ces. O~eku ju da se mi u BiHdogovorimo i to je kqu~no- rekao je Dodik i dodaoda su nekiu~esnicisastanka `eqelida se ustavnepromje- nepretvore u noviuslov EU. - Mislim da to ni je fer,re~eno je “pet plus dva“i toosta je kao uslov za kandidatu- ru BiH - zakqu~io je liderSNSD-a.On je rekao da su razgo- vorivo|eni po boksovima bilateralno, a da su se pred- stavnicime|unarodneza je- dniceliderimaobratili na po~etku i na kra jurazgovora. - Za nas je najva`ni je da  je entitetskoglasawene{to {to je sa~uvano i vjerovatno ne}ebitidovo|eno u pitawe - istakao je potpredsjednik PDP-a BranislavBorenovi}. Predsjednik HDZ 1990Bo`oQubi}izjavio je daSAD i EU nude BiH, ukoliko se postignedogovor, kandi- datskistatus u EU i brz put u
NA TO
.Predsjednik HDZ-a BiHDragan^ovi} je na sastanku predstaviona~elnehrvatske stavovekada je ri je~ o usta- vnojreformi irekao da za- govarasvakorje{eweko je omogu}avaravnopravnost sva tri konstitutivnanaroda. Predsjednik SDA Sulej- manTi hi}izjavio je da je nasastankurazgovarano o “ap- rilskompaketuplus“, pri ~e- mu je precizirao da bi to “plus“ moglo da zna~iosni- vawevrhovnogsuda BiH.PredsjednikSBiHHaris Silajyi}rekao je da je neza- dovoqan{to na sastanku u Butmiruni jerazgovarano o  ukidawuentitetskogglasa- wa, za ko jesmatra da je gla- vnime hanizamblokadepo- liti~kihdogovora u BiH. - Interesantno je da je ponovopitawedr`avneimo- vine u prvomplanu- rekao je Silajyi}, negodu ju}i{to se po tom pitawu i daqepo-miwuprudskarje{ewa.Sastankusu, poredBilta, [tajnberga i Rena, prisus- tvovaliRobertKuper iz Ge- neralnogsekretari jataSa- vjetaEU, te ministarspo- qnihposlovaSlova~ke i biv- {ivisokipredstavnik za BiH MiroslavLaj~ak. Na sastanku su bililider SNSD-a MiloradDodik i vi- sokifunkcioner te stranke IgorRado ji~i}, potpredsje- dniciPDP-a BranislavBo- renovi} i SlobodanNag- radi}, lideri HDZ 1990 Bo`o Qubi}, SDA SulejmanTi hi}, SBiHHarisSilajyi}, pred- sjednik HDZ-a BiH Dragan^ovi} i wegovzamjenikNiko Lozan~i}, te {ef SDP-aZlatkoLagumyija.
KONSULTA CIJE
}e trajati sqede}ih deset dana
SJEDNI CA 
PIC
-a
18. novembra, ostaje “pet plus dva“ uslo va
Simboli u op{tinama nisu u nadle `nosti Vije }a naroda RS
U~esnici razgovora okupili su se u bazi u Butmiru na ra- dnoj ve~eri u ~etvrtak iza 19 ~asova. Ve~eru u butmirskom restoranu za visoke diplo- mate i lidere stranaka u ~et - vrtak uve~e slu`ili su vojni konobari. Trpeza je bila skromna i postavqena kao{vedski sto na kojem su sena{li piletina, {ampiwoni, pica, }evapi. Na jelovniku nije bilo jela od sviwetine. Uz veliki izbor salata, zva- nicama je za pi}e bilo ponu- |eno vino i sok od jabuke.
VE^ERA Prona }i rje{ewe pri hvatqivo za sve
BEOGRAD - Premijer Srbije Mirko Cvetkovi} izjavio je u petak povodom razgovora u Bu- tmiru, da Srbi ja `eli da uBiH bude prona|eno rje{ewe koje }e biti prihvatqivo za sve konstitutivne narode. - Mi bismo `eleli da se na|e re{ewe koje }e biti prihva- tqivo za sve u~esnike i o~ekujem da se u tom pravcu i razvijaju razgovori - rekao je Cvetkovi}.
 
Privedene “ma{kare“
Policija Republike Srpske privela je u petak aktiviste jedne NVO, koji su poku{ali da protestuju ispred baze Butmir, gdje su predstavnici SAD i EU razgovarali sa sedmoricom politi~kih li- dera. Aktivisti tog pokreta nosili su kostime sa maska- ma nekih politi~ara prisu- tnih na razgovorima, koje su i ranije obla~ili na pro- testima u Sarajevu.
Do{lo do razmimoila`ewa EU i SAD. [tajnberg predo~io papir koji je imao namjeru da ponudi liderima na potpis. Bilt rekao da je qut, jer se o tome nisu dogovorili i da se na razgovorima ne mogu tra`iti maksimalisti~ke stva ri, te da ne mo`e dati svoju saglasnost na to, re kao jedan od u~esnika sastanka
U Butmiru okon~an sastanak lidera sedam partija sa zvani~nicima EU i SAD
Nas tavak razgovora 20. okto bra
Valentin Incko Lideri stranaka na sastanku u Butmiru 
FOTO: AGENCIJE
Oli Ren, Karl Bilt i Xejms [tajnberg

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
milicakow liked this
Tiskarnica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->