Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Brandweerlieden eerst

Brandweerlieden eerst

Ratings: (0)|Views: 139|Likes:
Published by TOPdesk
Een veiligheidslaars kapot of een defect aan de roldeur? Brandweerlieden zijn gewend om een mankement of een tekort aan hulpmiddelen direct te verhelpen. Bij de volgende alarmering moet alles immers volledig op orde zijn om meteen uit te kunnen rukken. Bij de inrichting van de facilitaire organisatie voor de nieuwe veiligheidsregio’s in Brabant-Noord en Zeeland stond de ondersteuning van brandweermannen en -vrouwen daarom centraal.

Bron: Weekblad Facilitair nr. 400 2014. Auteurs: Femke van den Berkmortel en Josha Froma beide werkzaam bij TFM
Een veiligheidslaars kapot of een defect aan de roldeur? Brandweerlieden zijn gewend om een mankement of een tekort aan hulpmiddelen direct te verhelpen. Bij de volgende alarmering moet alles immers volledig op orde zijn om meteen uit te kunnen rukken. Bij de inrichting van de facilitaire organisatie voor de nieuwe veiligheidsregio’s in Brabant-Noord en Zeeland stond de ondersteuning van brandweermannen en -vrouwen daarom centraal.

Bron: Weekblad Facilitair nr. 400 2014. Auteurs: Femke van den Berkmortel en Josha Froma beide werkzaam bij TFM

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: TOPdesk on Mar 25, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2014

pdf

text

original

 
WEEKBLAD FACILITAIRNR 400 - 2014
30
Sector/Automatisering/FMIS
Tot voor kort had iedere gemeente zijn ei-gen brandweerkorps én zijn eigen interne oplossingen om de brandweerlieden op-timaal in hun werk te kunnen faciliteren. Beroepsmedewerkers of vrijwilligers ver-holpen verschillende defecten zelf of bel-den direct naar een medewerker van de gemeente als er iets aan een tankautospuit kapot was of als er iets aan het gebouw mankeerde. Voor bestellingen vulden ze papieren formulieren in, die per interne post bij de gemeente op de plaats van be-stemming kwamen. Door de invoering van de Wet Veiligheidsregio’s zijn alle brand-weerkorpsen sinds 1 januari van dit jaar verplicht om regionaal samen te werken. Dat betekent niet alleen dat de brandweer-lieden voortaan in dienst zijn van de veilig-heidsregio, maar ook dat de gebouwen, het materieel en alle bijkomende zaken voort-aan onder regionaal beheer vallen. Voor de Veiligheidsregio’s Brabant Noord en Zee-land betekende dit het volgende: • De afdelingen ICT, Beheer & Huisvesting en Operationele Voorbereiding binnen re-gio Brandweer Brabant-Noord kregen de verantwoordelijk voor het beheer over 40 posten, welke worden gebruikt door 250 beroepsbrandweerlieden en 1100 vrijwilli-gers. Voor de regionalisering droegen 20 gemeenten deze verantwoordelijkheid. • De afdelingen Facilitair, I&A en Operati-onele Voorbereiding van de Veiligheids-regio Zeeland kregen de verantwoorde-lijkheid over het beheer van 68 posten. Deze posten worden gebruikt door ruim 200 beroepsmedewerkers en 1200 vrij-willigers. Voor de regionalisering droegen 13 gemeenten deze verantwoordelijkheid. Deze samenvoegingen vragen om stroom-lijning van het facilitair en operationeel beheer. Het onderbrengen van de afzon-derlijke brandweerdiensten in een grotere organisatie betekent een enorme toename van informatie en dus ook informatie-stromen. Zo moeten de vrijwilligers en vaste medewerkers allemaal een storing kunnen melden vanuit hun uitrukpost, reguliere werkplek, thuissituatie of kant-oorlocatie. Maar ook dienen ze een bestel-ling door te geven of een voertuig te kun-nen reserveren.
Structuur 
Samen met medewerkers uit regio Zeeland en Brabant-Noord bedachten we een struc-tuur om inzicht te creëren in de verschil-lende zaken die gemeld werden vanuit de
Een veiligheidslaars kapot of een defect aan de roldeur? Brand- weerlieden zijn gewend om een mankement of een tekort aan hulpmiddelen direct te verhelpen. Bij de volgende alarmering moet alles immers volledig op orde zijn om meteen uit te kunnen rukken. Bij de inrichting van de facilitaire organisatie voor de nieuwe vei-ligheidsregio’s in Brabant-Noord en Zeeland stond de ondersteu-ning van brandweermannen- en  vrouwen daarom centraal.
Brandweerlieden eerst
‘Inrichting vraagt veel know how’
‘Van helemaal niets moesten we de overgang maken naar een redelijk grote organisatie, die alle facilitaire meldingen kan ontvangen en monitoren. Het liefst hadden we dat per 1 januari van dit jaar tot in de puntjes geregeld, maar het was een enorme klus. De inrichting vraagt veel know how.  Josha heeft ons op een structurele wijze door dit proces geloodst en goed geluisterd naar onze behoeften. We zijn een serviceorganisatie die 24 uur per dag 7 dagen per week klaar staat voor de burgers. Dat doen we met bijna allemaal vrijwilligers, die we koesteren. We willen hen zoveel mogelijk ontzorgen. Een grote uitdaging, maar dankzij deze gezamenlijke aanpak is dat gelukt.’
(Carel Peeters, Teamleider Facilitair Veiligheidsregio Zeeland)
 
31
NR 400 - 2014WEEKBLAD FACILITAIR
Sector/Automatisering/FMIS
uitrukposten. Heldere afspraken waren hierbij hard nodig, merkten we al snel. Ineens was er een nieuwe organisatie, waarin iedereen zelf zijn eigen weg nog moest vinden. Maar wie ging waar precies over? Wat deed de gemeente nog en wat de nieuwe organisatie? Hoe gaan we om met alle verschillende contracten van bestaande leveranciers? Met zo’n grote organisatie ko-men er ineens vragen op je af waar je niet altijd direct een antwoord op kunt geven. In de praktijk bleven hierdoor meldingen soms wat langer liggen omdat er nog niet altijd iemand aanwezig was om de melding in behandeling te nemen of een antwoord te geven op een vraag. Datzelfde gold voor informatieverzoeken, vragen over onder-houdswerkzaamheden en bestellingen van nieuwe voorraden zoals bijvoorbeeld schoonmaakspullen en koffie. Tijdens deze spreekwoordelijke ‘organisatieverbouwingwisten de medewerkers nog niet waar deze zogenaamde ‘winkelschappen’ precies stonden, maar ze moesten al wel hun da-gelijkse benodigdheden zien te vinden. De brandweerzorg gaat immers dag en nacht door.
Hart voor de brandweer 
De regionalisering vormde een goede aan-leiding om een centraal digitaal portaal in te richten. In de meeste gevallen zijn de brandweerlieden vrijwilligers, die actief zijn in een bedrijf of hun eigen onderne-ming hebben. Bij een melding zijn zij in staat binnen acht minuten op de plaats van een incident hulp te verlenen of een brand te blussen. Ze hebben hart voor de brand-weer en voelen zich erg betrokken bij hun gemeenschap. Zij mogen verwachten dat de ondersteunende organisatie een opti-maal serviceniveau biedt.Om deze dienstverlening op hoog niveau te brengen, hebben we met beroepsmensen en vrijwilligers op diverse niveaus in beide organisaties overlegd hoe hun ideale mel-dingensysteem eruit zou moeten komen te zien. Om te weten hoe de procedures precies lopen en waar mogelijke zwakke plekken zaten, liepen we mee met een aan-tal brandweeroefeningen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met een ademluchtmasker na een oefening of een inzet? Na gebruik deponeren de brandweerlieden die in een verzamelkrat. Via een briefje of mail werd gemeld dat de krat opgehaald kon worden. De krat ging dan naar een logistiek punt waar het masker getest en gereinigd werd. Maar meldingen via briefjes raakten wel eens kwijt of bleven langer liggen. Aan de hand van deze praktijkervaringen bedach-ten we samen met de diverse teams hoe we de informatie binnen dit proces slimmer konden overbrengen.
Zelfserviceportaal
Met deze gegevens hebben we een zelf-serviceportaal ingericht van de leverancier TOPdesk, waar zowel de beroepsbrand-weerlieden als de vrijwilligers op kunnen inloggen. Zo kunnen ze zelf de werkvoor-raad op de werklocatie op orde houden. Het systeem geeft bijvoorbeeld inzicht in bestellingen die uitgeleverd moeten wor-den van diverse producten, variërend van energiedrank tot wegdekreiniger. Hiervoor hebben we eerst de achterkant ingericht. Samen met ploegleiders, vrijwilligers, lo-gistieke- en facilitaire medewerkers schre-ven we goed de processen uit. Er werd in kaart gebracht wie wat moet doen en wie over welke informatie moet beschikken. Vervolgens toetsten we dat verhaal bij ver-schillende betrokkenen op de werkvloer. Daaruit bleek dat er speciale aandacht no-dig was voor de dienstvoertuigen. Deze roodgestreepte auto’s worden onder andere gebruikt voor preventiewerkzaamheden, bijvoorbeeld een brandveiligheidscontrole van een bedrijf. Vanwege een krapper bud-get moet de brandweer zorgvuldiger om-springen met de bestaande voertuigen. Om het kleiner aantal voertuigen voor de hele regio efficiënt in te zetten, hebben we een reserveringssysteem ingericht. Maar daar-mee waren we er nog niet, want dit wagen-park vroeg om specifieke oplossingen.Zo moesten de organisaties nadenken wie voorrang kreeg bij de reservering van deze voertuigen. Preventieve taken gaan altijd voor taken van bijvoorbeeld onder-steunend personeel, zoals voor de afdeling bedrijfsvoering. Per locatie is daarom een verantwoordelijke persoon aangewezen, die prioriteiten kan toekennen en op kri-tieke momenten de uitgifte van voertuigen coördineert. Een ander vraagstuk hing sa-men met de uitrusting van deze vuurrode wagens met reflectiestrepen, mobilofoon en zwaailicht. Wat doet een gebruiker van deze auto als hij onderweg een verkeerson-geval tegenkomt? Het publiek beschouwt de bestuurder als een professionele hulp-verlener en verwacht op zijn minst dat hij stopt en eerste hulp verleent. Dat bete-kende dat er extra spelregels nodig waren voor de bestuurders en dat zij zich bewust moeten zijn van de verwachtingen van bur-gers rondom hulpverlenende taken die het rijden in een dergelijke auto met zich mee-brengt.
Meebewegen op de golven
Bij veranderingen gaat het er altijd om hoe je de mensen daarin betrekt. Anders is er geen sprake van een echte verandering. In Brabant-Noord werkten we met een pilot, waarbij de postcommandanten direct be-trokken waren bij de inrichting van de pro-cessen. We wilden weten hoe zij een mel-ding wilden maken en welke categorieën zij wilden koppelen. Deze betrokkenheid creëerde draagvlak en maakte het makkelij-ker om de nieuwe werkwijze ook in andere districten in te voeren. Zeeland koos ervoor om de processen eerst met team Materieel, Techniek en Logistiek uit te werken, en vervolgens te toetsen bij de verschillende ploegleiders.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->