Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
العدد السادس عشر من جريدة وصلة "الاصدار الثاني"

العدد السادس عشر من جريدة وصلة "الاصدار الثاني"

Ratings: (0)|Views: 5,169 |Likes:
Published by Wasla - وصلة
‫مطبوعة غير دورية تصدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
‫مطبوعة غير دورية تصدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

More info:

Published by: Wasla - وصلة on May 31, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2014

pdf

text

original

 
w w w . a n h r i . w a s l a . n e t
 
 
ة
􀙄󰙄 
ج
 
كل
󰙅􀙄
اح
󰘧󰘪 
ف
􀙄
ا
 
دبع
 ..
رصم
 
نع
 
ت
􀙄
ا
 
ة ر
󰘪 
ف
󰙅􀙄
ا
 26
٢٠١٤
 
و
 󰙊
و ١
   - 
ىردصل
   (
١ 
   )
 
د
 
w w w . a n h r i . w a s l a . n e t
 ŸU󰙁b 
ل
«󲀜 nOÝ t¹b¹ v󰙁 œö³ 
ل
« v 
ل
« dB²M*« bzUI 
ل
« œuF¹ qKNO󰙁 󲀝¡«bŽô« bzU 
ق
󲀜 ”√— Èdšô« v󰙁 󲀜 sÞu 
ل
«  󲀝cIM*«󲀜 tOKŽ ÊuIKÆÆ ¡U‡‡ 
س
 ‡‡M‡‡ 
ل
« œd‡‡že‡‡ð ‰U‡‡łd‡‡ 
ل
«Æœö³K 
ل
 󲀜 ¡UL 
سل
« ÀuF³ 
م
󲀜 s¹c 
ل
« s¹dB²M*« …œU‡‡I‡‡ 
ل
« sŽ «dO¦ 
ك
 a¹—U² 
ل
« UMŁb×¹ ÆÆ 󲀜 ÎU{uCŽ ÎUJK Ô󲀜 «u 
م
ق
Q󰙁
ك
 dF*« ÷—«
م
 «ËœUŽÆÆ rNðœuŽ œd−0 ‘dF 
ل
UÐ rN 
ل
 «uŽb 
ل
« √b³ð W‡‡ 
س
 ‡‡ÝR‡‡*« U‡‡N‡‡O‡‡K‡‡Ž d‡‡D‡‡O‡‡ 
س
 ‡‡ð󲀜 W‡‡‡‡ 
ل
 Ëœ s‡‡‡ 
م
 Êu‡‡A‡‡ 
خ
 ‡‡¹ s‡‡‡ 
م
 dDO 
س
 ð WOJK 
م
 W 
ل
 Ëœ fOÝQð dDš ÊuNł«u¹ 󲀝W¹dJ 
س
 F 
ل
«ÆWOýUŠ WKzUŽ UNOKŽ 󰀪󰀪󰀪 WJKL*« ¡U×½√ q 
ك
 s 
م
 œu󰙁u 
ل
« dBI 
ل
« vKŽ b󰙁«uð ÆÆÆ 󲀜 󲀝rJ(« vKŽ pK*« WF¹U³*vÐdF 
ل
« a¹—U² 
ل
« V² 
ك
 v󰙁 «dO¦ 
ك
 —dJð WKLł 󰀪 󰀪 󰀪 󲀜 WHK² 
خم
 v 
س
 O 
سل
« ÕU²H 
ل
« b³Ž dOA*« WKLŠ ÊuJ²Ý󲀜 vI²K¹ vÝUzd 
ل
« `ýd*UÐ UM¾łuH󰙁 WHK² 
خم
 UN½« UM 
ل
 «u 
ل
ق
󲀜 vÐU 
خ
 ²½ô«󲀜 ÁdI 
م
 v󰙁 WFO³ 
ل
« W¾MN² 
ل
« œu󰙁uРUE󰙁U×v󰙁 qIM²¹
ل
 W¹—uNLWÝUzd 
ل
 `ýd 
م
 ÂuI 
ل
« WOKŽ qÐUIOÝ tMJ 
ل
 ,󲀜 tłu 
ل
 UNłË󲀜 t³Fý vI²KO 
ل
 fO 
ل
√ ÆÆÆ bO¹Q² 
ل
« WFO³ 
ل
« ÁuDF
ل
 WHOJ*« UŽUI 
ل
« v󰙁WOJK*« ‰Ëb 
ل
« v󰙁 Èd−¹ U 
م
 «c¼ 
م
 ôb‡‡Ð 󲀜 WFOÐ œu‡  ‡󰙁u‡‡Ð󲀜 WOÐU 
خ
 ²½ô« t²KLŠ √b³¹
م
 «uŽœ vKŽ tðb 
م
 vNM󲀜 WOÐ
خ
 ²½ô« «d9R*« 󲀜 UJK 
م
 VKD¹ sL󰙁 ÆÆ 󲀜 bÐô« v 
ل
« vI³O 
ل
 —u²Ýb 
ل
« q¹bFð󲀜°«bž ÁdOG¹ «–U* Êô« 󰀪󰀪󰀪 
م
 t 
ل
 ô« XM 
ك
 U 
م
 ¶« ÆÆ «dOÝ W󰙁ö)« d³M 
م
 „U‡‡ð√ ÆÊ«—bÐ fLý Ë√ ÊUMŽ v 
م
UÝ q¦ 
م
 ¡ôu 
ل
« v²Š Ë√≠ 
س
 Oz— 󲀜 VO 
س
 M 
ل
«󲀜 5OFð r²¹ WOJK*« ‰Ëb 
ل
« v󰙁 sJ 
ل
 Ë qC󰙁√ sL󰙁 ÆÆÆ 󲀝UIŠô ŸU󰙁bK 
ل
 «d¹“Ë 5FOÝ󲀜 ÊU 
ك
 —ö 
ل
° ÆÆÆ VO 
س
 M 
ل
« s 
م
 «œUOI 
ل
« —UO²š« v󰙁 ¡ôu 
ل
« v²Š vI¹b 
 
U¹ vM 
ق
 
° ÆÆÆ WЫdI 
ل
« WK 
 
م
 qC󰙁« ÊuJ¹ 󰀪 󰀪 󰀪 vKŽ ÊuKB×OÝ rNMJ 
ل
 b¹bł
 
UM 
ل
« b³FÐ ÊuLK×¹b¹bł 󰀷󰀷 d¹UM¹ ÆÆ b¹bł «œUÝ 󰀪 󰀪 󰀪 WÝUz— U¼b¹WÝUzd 
ل
« ZN
م
 vKŽ W󰙁öš UN½Ëb¹d¹ ÆÆÆ rN 
ل
 UłUŽ“« d¦ 
ك
ô« u¼ U½œułÆÆÆ WO½b*« ZNM 
م
 vKŽU*R 
م
 tKF−MK󰙁 ÆÆ öNÝ dBM 
ل
« Êu³ 
س
 ×¹ tHKš U½bł«uðË UÐU 
خ
 ²½ô« v󰙁 vŠU³ 
 
s¹bLŠ œułË ÀËb(󲀜 bOŠu 
ل
«
م
UC 
ل
« u¼ …u 
ق
 s 
م
 UMOðË√
م
 qJРW 
م
UF 
ل
« U 
س
 ÝRLK 
ل
 “UO×½«Ë tOłuðË d¹ËU 
ك
UN²½«󲀜 ÕU²H 
ل
« b³Ž pK*« W 
ل
ö' `{U󰙁 qJAР
ل
 WKNÝ t³FK 
ل
« ÊuJ²Ý VFK*« v󰙁 r¼bŠË r¼UM 
ك
 dð «–« pK*« W 
ل
öł Z¹u²ð ÊuJOÝ , œuN− 
م
 È«
ل
« «ułU²×¹ v 
ل
 ‰uI²Ý ÆÆÆ UHOD 
ل
 ¨UO 
ل
UH²Š« ¨öNÝ ÕU²H 
ل
« ŽÆWIHB 
ل
« dE²½« ÆÆ ÈbOÝ U¹ WIHB 
ل
« dE²½« øÊ«ušô« »—U×OK󰙁 ÆÆ t‡  ‡zœU‡  ‡³‡  ‡ 
م
 b‡‡Š« q‡‡ł« s‡‡ 
م
 U‡‡Ðd‡‡Š b‡  ‡¹d‡‡¹ s‡‡ 
م
s¹bLŠ fO 
ل
 v 
س
 O 
سل
« UNKIOK󰙁 ÆÆÆ
م
bI 
م
 W 
م
 u 
س
 × 
م
 WOŠd 
سم
 U‡‡¼«d‡‡¹ s‡‡ 
م
s¹bL( fO 
ل
 v 
س
 O 
س
 K 
ل
 b³Ž tLÝ« U 
م
œU 
ق
 UJK 
م
 tł«uOK󰙁 ÆÆ WNł«u*« b¹d¹
م
Æs¹bLŠ tLÝ« fOz— ŸËdA 
م
 fO 
ل
 ÕU²H 
ل
« t²zUHJ 
ل
 ÃU²×½ s×½ 󲀜 bzU 
ق
 v 
س
 O 
سل
« 󲀜
ل
 Êu 
ل
 uIOÝ W½uš rN½Ëdð s‡  ‡¹c‡  ‡ 
ل
« Ê«u‡‡‡šô« Ê« 󲀜 rN 
ل
 q‡  ‡ 
ق
 tðœUOI 
ل
 …¡UH 
ك
 W½u)« 5F¹ Ê« qIF¹ q¼ ÆÆÆÆ ŸU󰙁bK 
ل
 «d¹e¼uMOŽ󲀜 VBM 
م
 v󰙁 
ل
 ô« ÊU 
ك
vÐdŽ dFý XOР󰀪󰀪󰀪 v 
م
bI² 
ل
« —U 
س
 O 
ل
« »«eŠ√ b& jI󰙁 WOJK*« ‰Ëb 
ل
« v󰙁 vKŽ ÊUIH²¹ 󲀜 b󰙁u 
ل
« 󲀜
ل
ULÝ«d 
ل
« 5LO 
ل
«Ë 󲀜 lL−² 
ل
«󲀜󲀜 dB* U 
س
 Oz— v 
س
 O 
سل
« ÕU²H 
ل
« b³Ž 󲀜 rŽœ W¹dBWOMÞu 
ل
« »«e‡‡‡Š« jI󰙁 WOJK*« ‰Ëb‡‡‡ 
ل
« v‡‡󰙁 »e‡‡(« 󲀜 WOÐd
ل
« WO 
م
 uI 
ل
« ¨󲀜 —«d‡‡‡Šô« dB󲀜󲀜 `ýd*« v 
س
 O 
سل
« ÕU²H 
ل
« b³Ž󲀜 W¹ƒ— rŽbð 󲀜 Èd 
 
UM 
ل
« UNOL 
س
 MÝ »«e‡‡Šô« pKð qJ󰙁 ÆÆÆ vI¹b 
 
U¹ oKIð ô󲀜 dBI 
ل
« »«eŠ√󲀜 U³¹d 
ق
 q³(« 󲀜 sŽ Àbײð s 
م
 b& jI󰙁 WOJK*« ‰Ëb 
ل
« v󰙁 WOJK*« —uBI 
ل
« v󰙁 pK*« UOE×L󰙁 󲀜 v 
س
 O 
سل
« r−MРdOOGð
ل
« qB¹ b 
ق
 U¼–uH½ WOKš«b 
ل
« ¡«—“Ë s 
م
 r¼√ ø󲀜 WOE× 
م
󲀜 ÊuJð ô «–ULK󰙁 ÆÆÆ U 
م
 uJŠ «ËbŽ »—U×½ «–ULK󰙁 ÆÆÆ UNÐuOŽ qJÐ WOJK 
م
 ÊuJ²Ý° ÆÆ dš« ËbŽ UMNł«u¹ ULMOР󰀪 󰀪 󰀪 pK*« UNMÐ√ u¼ u 
س
 ³A²Š WJK*« ‘uOł bzU 
ق
 ÊU 
ك
 ÆÆÆ󲀜 󲀜 ÆÆÆ Y 
ل
U¦ 
ل
« fL²%ÈdB*« a¹—U² 
ل
« s 
م
 W×H 
 
󰀪 󰀪 󰀪 rN¹ ô W¹dJ 
س
 F 
ل
« …œUOI 
ل
« «– Ë« W¹dJ 
س
 F 
ل
« ‰Ëb 
ل
« v󰙁 ÊuJð tŽUD 
ل
U󰙁 ,ÊU 
ك
 —ô« fOz— Ë√ gO'« bzU 
ق
 u¼ s 
م
 qþ U*UÞ ÆÆ W 
س
 ÝRLK 
ل
 ULz«œ ÊuJ¹ ¡ôu 
ل
« vKŽô« W³ðdK 
ل
 dB×M²󰙁 ¨W×K 
س
 *« «uIK 
ل
 vKŽô« bzUI 
ل
« u¼ fOz
ل
«∫v 
ل
U² 
ل
« v󰙁 ÊU 
ك
 —ô« fOz— Ë√ ŸU󰙁b 
ل
« d¹“Ë 5OFð ◊Ëdý ÆÈb¹u¼ ¡«uK 
ل
« Ë√ È“u󰙁 o¹dH 
ل
« q¦ 
م
 W 
م
UF 
ل
« WO 
م
ق
ô«≠ bFÝ ¡«uK 
ل
« Ë√ ÷U¹— rFM*« b³Ž bONA 
ل
« q¦ 
م
 …¡UHJ 
ل
«≠Æv 
ل
–UA 
ل
« rJŠ b{ 󰀲󰀰󰀱󰀲 d³L󰙁u½ v󰙁 n 
ق
 Ë s¹bLŠ ÊUÐ r¼d 
ك
 ÈœRð 󲀜 …¡UHJ 
ل
« …œ
 
UOI 
ل
« 󲀜 XH 
ق
 Ë ÂuO 
ل
« fH½ v󰙁 býd*« l 
م
 d 
م
Q²*« szU)« 󲀜 vÝd 
م
 bL×* W¹dJ 
س
 F 
ل
« WOײ 
ل
«ÆUIŠ Ê«ušô« tł«Ë s 
م
 rN 
ل
 qI󰙁 󲀝qOz«dÝ«Ë UJ¹d 
م
« V¹d 
ق
 ULŽ Y׳OÝ pK*«
ل
öł Ë« bzU
ل
« Ê« rN¾³½Æ t 
ل
 ÊuKKN²Ý UN 
م
 u¹ 󲀜 W½u)«󲀜
م
 WO(UBð WGO 
 
 UNMJ 
ل
 , W 
ك
 dF*« ÷—« v󰙁 `$ U0— r 
ك
bzU 
ق
 Ê« rN 
ل
 q 
ق
 l½UB*« v󰙁 r×H 
ل
« «b 
خ
 ²Ý«󲀜 U 
ق
UIײݫ v󰙁 qAHOÝ UЫd{«󲀜 󲀜 qOz«dÝ« l 
م
 U 
ق
öF 
ل
« 󲀜 󲀜 œu 
ق
 u 
ل
« rŽœ󲀜 󲀜Æ󲀜 l½UB*« `−M¹ pK 
م
 błu¹ ô t½ô ÆÆ `−M¹ s 
ل
 rNJK 
م
 Ê«
 
 rN 
ل
 q 
ق
 sŽ Y׳¹ s 
م
 Æ t¹b¹R 
م
 Ë t½«uŽ√ rJ 
ل
U¦ 
م
√ t² 
ل
 Ëœ ¡UMÐ v󰙁 h²LOÝ ÆÆ
ل
 Ëœ vM³¹
ل
 tðUOÝUOÝ Á–uH½ t(UB 
م
ÆUNM 
م
 vIÐ U 
م
 ÆÆ rJMŽ Y׳½ „U‡‡M‡‡¼ UN² 
ق
 Ë ÊuJMÝ U‡‡M‡‡½« rN 
ل
 q‡‡ 
ق
 Áu9d²š√ «–U* ≠ 󲀜 Êu 
ل
 u¾ 
س
 * rN½¬ r¼uH 
ق
󲀜 ≠ rJ 
ل
س
 M 
ل
 󲀜 t− 
م
U½dÐ󲀜 v󰙁 Áu½ËUFð 󲀜 t²Dš󲀜 v󰙁 ÁËbŽU 
س
 ð r 
ل
 r²½√ 󲀝…ułd*« 󲀜 t²¹ƒ— tF 
م
 «uII% k󰙁UŠ pK 
م
 błu¹ ö󰙁 ÆÆ `−M¹ s 
ل
 rNJK 
م
 Ê« rN 
ل
 q 
ق
 ° ÆÆÆ ŸUOł …—uŁ bFÐ týdŽ vKŽ
 
ريمس
 
دم
@ahmedsamir1981
طيغ و دمح
@MohAboelgheit
دمح
 
 دب
ن ج 
ديعس
 
دم
@s3id116
و
 

 
 
www.wasla.anhri.comwasla@anhri.com
 

 
ع
 

 

 2
 طو
 
ين 
 
عا
ي ر
+
22
٣٩٦٤
2
٠٨
:
ا ق
 
ت 
 
ي ش 
 

 
عاا
 
ين
 
يا
 
 ا و
 

 

 
 م خ 
 
كراا
 
و م ز
 
ً
.
 ه
 
ر إ
 
انو
 
ل
 
 يو او
.
ةشن ه
 
تر
 
ا
 
اضو
دي
 
لامج
 
:
ىين 
،  عاش ر
 

 
و
 
ظ
 

 
 و
 
زشن ةدا
 
ح
 
غا
 
ح
 
لو
 
 س
.
ىرا
2010/18364
 :
ع  ر
ي
 
أ
 :
ي
 
فغ
؟كر شت
 
ف 
 
تارا ش ي
 
 و
 
ب 
 
 
 
ث ي
 
،تاا  و
 
 
 
  تا نو
 
اي 
 
 
 
ا 
 
،
»
 و
«
 
ا ؤ
 
 
را ش يو ي
 
 ش
 
ةدا إ
 
 
 
ا نن
 
 
 
 
 
 و
 
 و
 
 ا
 
 ضو
 
 
 
 ذو
 
 انو
 
  و
 
، او
 
 ا د 
 

 :
ان
 

 

 
www.wasla.anhri.net
󰙊 
󰘵󐙄󰘧
ص
󰙆􀙄󰘧
ى
􀘹 󰘹󰙄 
طل
􀙄:http://on.fb.me/󰀱orD󰀲Q󰀴
02
WASSLA
 
يذ
􀙄󰘧 󰙅
اظ
󰙆􀙄󰘧
ن
󰘧
ً
󰘧
ربتعم
 󰙊 
 اب
󰘵 􀙆󐙊
د
􀙅󰘭􀙄 󰘪󐙊󰙈􀘵 
ت
􀙄 󰙈􀘹
د
􀙊􀙄
󐙊
ر
󰘨
أ
 󰀱󰀹 󰙊 
ف
 
ك
󰙈󰘨
س
􀙊 
ف
 󐘹 
ق
󰙈 
م
 
ى
􀘹
ة
󰙆󐙊
ودت
􀙄󰘧
هذ
󰙇
يز
󰙈 
ف
 󐙅󰙇󰘯
أ
 󰘷 
شا
󰙆􀙄󰘧 􀘨 
ت
󰙃.
ًا
󐙊
ر
􀙃󰘳􀘹
ًا
􀙅􀙃 
 
􀙇󐙆󰙈󰙃 􀙆 
م
 
ة
􀙊 
ئاع
􀙄󰘧
و
 
ة
􀙊􀙃 
􀙅 
􀙄 󐘨
رقأ
 
ن
󰙈􀙃􀙊􀘳
ر
􀘵 
م
 
ة
􀘳
ائر
󰘨
هز
󰙈 
ف
 
ا
󰙊 
ف
 󰙊󰘳􀙊󰘳􀙄󰘧
ر
􀙊󰘴􀙅􀙄󰘧 􀙇􀙅􀙊󰙂􀙊􀘳
ح
󰘧􀘪 
ف
􀙄
ا
 
د
󰘨 
ع
 
ك
󰙄󰙅􀙄
ا
 
ة
􀙄
لج
01
 Jun-2014
 
w w w . a n h r i . w a s l a . n e t
 …d 
م
UG 
م
 § ‰ušb 
ل
« ÊËb¹d¹ ôË ¨WIOKHðuÐ fOzd 
ل
« § ÊuI¦¹ Êu¹dz«e'«󲀜 § ©WKJA*«® UM'UŽ UM½_ dz«e'« wMF¹ ô wÐdF 
ل
« lOÐd 
ل
« ÆÆÆW 
ل
 uN− 
م
 ŸUD²Ý« ÆUOMOF 
س
 ² 
ل
« § qO² 
ق
 n 
ل
√ 󰀲󰀰󰀰 ©WKJA*«® XHKš Æ󰀱󰀹󰀸󰀸 ÂUŽ ¨wÐdF 
ل
« lOÐd 
ل
« wMF¹ U 
م
 dŽ√ ô ÆWM×*« Ác¼ vKŽ VKG² 
ل
« Êu¹dz«e'«Æ󲀝UðU²Ð d 
م
_« «c¼ § dJ󰙁√ ôË ¨o³Ý_« Ídz«e'« ¡«—“u 
ل
« fOz— ‰ö 
سل
« p 
ل
U*«b³Ž Àb% «cJ¼ »U 
خ
 ²½« »U³Ý√ sŽ ¨WIOKHðuÐ fOzdK 
ل
 WOÐU 
خ
 ²½ù« WKL(« fOz—Ë vI 
ل
√ Íc 
ل
«Ë ¨Y¹b(« lOD² 
س
 ¹ œUJ¹ ô Íc 
ل
« ¨bOFI 
ل
« fOzdK 
ل
 5¹dz«e'« ÆWÐu−ŽQÐ Í—u²Ýb 
ل
« r 
س
 I 
ل
« fOzd 
ل
UÐ «u{dð Ê√ U 
م
≈ ¨U¼—u 
 
vKŽ√ § UM¼ 󲀝WŽ«eH 
ل
«󲀜 W¹dE½ w² 
ل
« ¡U 
م
ل
«Ë v{uH 
ل
« U 
م
≈Ë ¨W 
ل
 Ëb 
ل
« U 
س
 ÝR 
م
 `ýd 
م
 ¨w³ 
م
 Ëe 
ل
« lOÐd 
ل
« ‰Ëœ § rJ½«dOł UNÐ d1 w² 
ل
«Ë ¨¡«œu 
سل
« W¹dAF 
ل
« § U¼uL²ÐdłÆwÐdF 
ل
« ¨Ídz«e'« VFA 
ل
« s 
م
 WFÝ«Ë UŽUD 
ق
 § Èb 
 
vIK¹ ‰ö 
سل
« Y¹bŠ aOA 
ل
« —«u−Ð WIOKHðu³ 
ل
 «—u 
 
«ËdA½ 󲀝¡U󰙁dA 
ل
« 5MÞ«u*«󲀜 iFÐ Ê√ v²Š œUN'« œuI¹ ÊQÐ «u{—󲀜 W³O−Ž …b¹«e 
م
 …—U³Ž l 
م
 5ÝU¹ bLŠ√ bONA 
ل
« UŽUD 
ق
 X½U 
ك
 ULMOÐ ¨°󲀝bOF 
ق
 fOz— œö³ 
ل
« œuI¹ Ê√ ÊuÐQ¹Ë ¨bOF 
ق
 aOý s 
م
 V−Fð s 
م
 vKŽ rNCFÐ œd󰙁 ¨WOF 
ق
«ËË WŠ«d 
 
 d¦ 
ك
√ »U³A 
ل
« s 
م
Æ󲀝»d(« § uðu/ ôË dIH 
ل
« § uAOF½󲀜 t 
ل
 uIÐ dB 
م
 »U³ý ¨—uF 
س
 *« »U¼—ù« VK 
ك
 s 
م
 ÎUŽe󰙁Ë ÎUÐd¼ Íd−MÝ ∫‰uI¹ rN 
ل
UŠ ÊU 
سل
ÆWMÝü« .bI 
ل
« ÂUEM 
ل
« lIM² 
سم
 § eHI 
ل
« u¼ bOŠu 
ل
« v−M*« ÊU 
ك
 u 
ل
 v²Š v 
ل
 Ë_« WE×K 
ل
« cM 
م
 qLF󰙁 ¨…¡UHJÐ bÝ_« —UAÐ UNI³D¹ W¹dEM 
ل
« fH½ ÁU&ô« «cN 
ل
 ÍœR¹ U 
م
 q 
ك
 rŽœË ¨W¹œUNł U 
ك
 d× 
ك
 t²{—UF 
م
 d¹uBð vKŽ U 
ك
 dײ 
ل
 Íu'« tLŽb 
ك
 Ë ¨U¹U½bO 
 
qI²F 
م
 s 
م
 5¹œUN'« sŽ ëd󰙁ùU 
ك
 Êb*« § WO½b*« …—u¦ 
ل
« UNO󰙁 ÍËcð œUJð WŠd 
م
 v 
ل
≈ qBM 
ل
 ¨UNK 
ك
 gŽ«œ rOŽe 
ل
« —u 
 
ÊuK³I¹ 󲀝WO−J³×M*«󲀜 œuAŠ UN½UJ 
م
 q×¹Ë ¨ÂUEMK 
ل
 WO 
ل
«u*«ÆbzUI 
ل
« d¦ 
ك
_« VKJ 
ل
« ¨d³ 
ك
_« WŽ«eH 
ل
« X׳ 
 
√ U¼—ËbÐ W¹—u 
سل
« W 
ل
U(«Ë „dÐ v 
ل
≈ ¨oÐU 
سل
« wÐdF 
ل
« lOÐd 
ل
« ‰Ëœ »uFý tM 
م
 »dNð Íc 
ل
« ¨ÎU³Ž—ÆdJ 
س
 F 
ل
«Ë WLE½_« UFIM² 
سم
 Ë u)UÐ rJ(« ¨ÎUO² 
ق
 Ë ÎUŠU$ oI% WKOÝu 
ل
« Ác¼ Ê√ «d²Žù« UMOKŽ vKŽ WF 
م
ö 
ل
« —u 
س
 M 
ل
«Ë Âu−M 
ل
« Ë– r¼cIM 
م
 ‰uŠ 5HzU)« UH² 
ل
ô ÍœR¹ ÂöŽù« ÂuI¹Ë ¨«bł —d³ 
م
 Ë wIOIŠ tM 
م
 V½Uł § u¼Ë ¨t󰙁U² 
ك
√ Ædšü« V½U'« ‰UL 
ك
 qÐ ¨U¼bŠË WDK 
سل
« ÂËUIð ô p½_ ¨VF 
 
√ `³ 
 
√ Êü« Í—u¦ 
ل
« qLF 
ل
« WDK 
سل
« 5ÐË pMOÐ ÊuHI¹ s¹c 
ل
« 5HzU)« s 
م
 WKzU¼ œuAŠ UNK³ 
ق
 ÂËUIðÆlMI*« rÝU(« q¹b³ 
ل
« sŽ 5KzU 
س
 ² 
م
 rN½√ W 
 
Uš ¨œuA(« Ác¼ lMI¹ rÝUŠ q¹bÐ WE×K 
ل
« Ác¼ § U½bOÐ fO 
ل
 Ëb³ð p 
ل
ل
 ¨«dCš WŠ«Ë UN½Ëd¹ qÐ lIM² 
سم
 v 
ل
≈ rNF󰙁b¹ VKJ 
ل
« ÊËd¹ ô Ê√ ¨Ê«ËbF 
ل
« —UŁ¬ u×/ Ê√ jI󰙁 ‰ËU×½ ÆWOL²Š W 
ل
 u'« Ác¼ § W1eN 
ل
«Æq¹uD 
ل
« Èb*« vKŽ Èdš√ W 
ل
 u' Ϋœ«bF²Ý« dzU 
س
 )« s 
م
 qKI½ WO 
ل
UF 
ل
« UŽ«eH 
ل
«Ë u)«
ك
 dF 
م
 uB󰙁 ¨wN²M¹ r 
ل
 Ÿ«dB 
ل
« Ê√ dF½ ¡«dIHK 
ل
 WOI³D 
ل
« W 
ك
 dF*« q¦ 
م
 ¨œU 
م
 d 
ل
« X% Èdš√ „—UF 
م
 Á¡«—Ë wH 
خ
 ¹ U²¼ rFÞ «u 
ق
«– s¹c 
ل
« »U³A 
ل
« 5Ð ‰UOł_« W 
ك
 dF 
م
 q¦ 
م
 Ë ¨s¹uI× 
س
 *«Æs¹bL−²*« —U³J 
ل
« 5ÐË ¨󲀝b¹d¹ VFA 
ل
√󲀜 Ê√Ë ¨lHM² 
س
 *« § Êu 
ق
 dG¹ rN½√ ÊË—uŽc*« ÊuЗUN 
ل
« „—bOÝ ÎUO−¹—bð —UO)« w¼ ¨—uF 
س
 *« VKJ 
ل
« UNÝ√— vKŽË rN󰙁ËU 
خم
 q 
ك
 WNł«u* …œuF 
ل
«ÆbOŠu 
ل
« w½öIF 
ل
«ÆWOIOI(« WŠ«u 
ل
« U½œbŽ√ b 
ق
 ÊuJ½ Ê√ UNMOŠ UMOKŽ b 
ق
 U 
م
 …dO¦ 
ك
 U½UOŠ√ lL²−*« q¼_« ”—U Ô 1 WOB 
خ
 A 
ل
« U 
ق
öF 
ل
« §  pð«—«d 
ق
 vKŽ dOŁQ²K 
ل
 rNM 
م
 W 
ل
 ËU× 
م
 § 󲀜 wHÞUF 
ل
« “«e²Ðù« 󲀝‡Ð n 
 
 u Ô ¹Ær¼—UJ󰙁√ l 
م
 VÝUM²¹ o¹dÞ cš√ vKŽ ,WOðUO(«ÆUN 
م
 ËU 
ق
 Ë√ U 
م
  ÌX
ق
 Ë § «“«e²Ðù« pKð iF³ 
ل
 lCš ÊuJ¹ b 
ق
 UMFOLł p 
ل
WÝ—U2 r²󰙁,«dO¦ 
ك
 
 nK² 
خ
 ¹
ل
 d‡‡ 
م
WOÝUO 
سل
« …UO(« §  s 
م
 ÊU‡‡ 
ك
 ¡«u‡‡Ý ,Í√— VŠU 
 
q‡  ‡ 
ك
 vKŽ …—dJ² Ô WI¹dDÐ “«e‡‡²‡‡Ðù«Æs¹—uLG*«
م
 Ë√ r¼dO¼UA 
م
 ‚UD½ vKŽ UN 
م
«b 
خ
 ²Ý« - 󲀝…b¹«e 
م
 󲀜 WLK 
ك
 p 
ل
– vKŽ oKÞ√ iF³ 
ل
« ∆œU³ 
م
 vKŽ XÝ«œ WOB 
خ
 ý ` 
ل
UB 
م
 UIH 
 
U½œUN* «d¹d³ð lÝ«Ë n 
ق
«u*« iFÐ q¹uײ 
ل
 UC¹√ X
م
خ
 ² Ô Ý« UNMJ 
ل
 ,UNI¹dÞ § …bŽ c 
خ
 ²² 
ل
 ,¡w‡‡ý § WOzb³*« —UJ󰙁_«
م
 ÷—UF²ðô w² 
ل
« WO
خ
 A 
ل
« Â«uŽ Ë√ ,«—«u‡‡Ł iF³ 
ل
« ¡ôR‡‡¼ ÊU 
ك
 ¡«u‡‡Ý ,iF³K 
ل
 U½œUN Ô «—
 
سم
Æ”UM 
ل
« s 
م
 …dOðu 
ل
« pKð œ«“ dB 
م
 § rJ(« Ê«u‡‡‡šù« w 
ل
 uð s‡  ‡ 
م
 W‡  ‡¹«b‡  ‡Ð ÊuLOK 
ل
« Íd 
 
UŽ vKŽ ,Î
م
UŽ —«u¦ 
ل
« vKŽ ,`{«Ë qJAÐ “«e²Ðù« »U 
خ
 ²½« Ë√ Ê«u‡‡šùU‡‡Ð v‡‡ð√ Íc‡‡ 
ل
« …—u‡‡¦‡  ‡ 
ل
« qF󰙁 Âu‡‡ 
ل
 `³ 
 
Q󰙁,W 
 
 ,wÝd 
م
 «u³ 
خ
 ²½« s 
م
 vKŽ —«u¦ 
ل
« »
ق
 — vKŽ UDK 
س
Ô UHOÝ ,wÝd 
م
 ‚dD 
ل
« d¦ 
ك
QÐ Ê«ušû 
ل
 rNðË«bŽ «uMKF Ô ¹ Ê√ Âu¹ q 
ك
 5³ 
ل
UD Ô «u׳ 
 
√  r¼Ëe²³O󰙁 ,s¹e²³*« wHJð ô W×{«u 
ل
« ‚ 
 
 dD 
ل
« pKð qÐ ,UŠu{ËÆ
 
 dD²K 
ل
 qO9 Ë√ W¹—u−MŠ d¦ 
ك
√ UH 
ق
«u 
م
 «ËcšQO 
ل
 ,q¹bM 
ق
 W 
م
 uJŠ § UO 
ل
 ËR 
سم
 w 
ل
 uð iF³ 
ل
« i󰙁— p 
ل
V³ 
س
 Ð Ë s 
م
 t²Ý—U2 -  ÌnM Ô Ž œUI²½« sŽ iF³ 
ل
« v{UGð UC¹√ p 
ل
– V³ 
س
 ÐÆÍ—uŁ ¡UDž X% t 
ل
Uł— wMÞu 
ل
« »e×K 
ل
 wL²Mð  ÌUŽuL− 
م
 WLzU½ U¹öš 󲀜 rN½QÐ U 
م
UNð≈ v 
ل
≈ q 
 
 “«e²Ðù« ,W³OBŽ …d²󰙁 X½U 
ك
 rN 
خ
 ¹—Uð q 
ك
 wNM Ô ¹ b 
ق
 Ë√ ,“«e²Ðù« p 
ل
ل
 «u³O−² 
س
 ¹ r 
ل
 Ê≈ 󲀜 Ê«ušû 
ل
ÆrNH 
ق
 u 
م
 «uM³²¹ r 
ل
 rN½_ rNH 
ق
«u 
م
 q 
ك
 ‚d×¹󰀪󰀪󰀪 ,Y¹b(«dB 
م
 a¹—Uð § Àb‡  ‡%
ل
 W×Ðc 
م
 ,W×Ðc 
م
 WFЫi󰙁 5¹dB*« U¾ 
م
 XK² 
ق
 b 
ق
 W×K 
س
Ô *« r 
ك
U(« UÐUBŽ Ê√ a¹—U² 
ل
« V²JOÝÆWDK 
سل
« wÝd 
ك
 qł√ s 
م
 s 
م
 “ w²ŽUÝ §  «“«e²Ð≈ r¼—UB½√Ë 5LK 
س
 *« Ê«u‡‡šù« ”—U‡‡ Ô 1 p‡  ‡ 
ل
– vKŽ ΡUMÐ sJ 
ل
 W×Ðc 
م
 WFЫ— i󰙁 È√— sL󰙁 ,q²I 
ل
« b{ 5M 
م
UC²*« vKŽ UOHÞUŽ lOÐ u¼ p 
ل
– dOž qF󰙁 Í√ ,wÝd 
م
 …œuFÐ U²N 
ل
« rN 
ك
 —UA¹ Ê√ V−¹Æ¡«bNA 
ل
« Âb 
ل
 sJL Ô *« s 
م
 ÊU 
ك
 «—UFý ‰] uŠ,WIO{ WOÝUOÝ  ÌŸ 
 
س
 0 q = L Ô Š Íc 
ل
« Âb 
ل
« VKD¹ …—ËdC 
ل
UÐ tF󰙁« Ì —UFý
ل
UF 
م
UO½
س
 ½≈ «—UFý ÊuJ¹ Ê√  UOHÞUŽ «“«e²Ð« UC¹√ Âb 
ل
« p 
ل
Ó= L Ô Š ,tOKŽ oH² Ô dOž UOÝUOÝ U¾OýÆU 
س
 O¾Ð pKð «u 
م
 
خ
 ²Ý« ,dK²¼ b¹ vKŽ `Ыc* «u{dFð œuNO 
ل
« Ê√ ËdF*«
م
 p 
ل
– g 
م
U¼ vKŽ «u³KDO 
ل
 ,5M 
سل
« d 
م
 vKŽ wHÞUŽ “«e²ÐU 
ك
 `Ыc*«ÆUIŠô r¼ U¼uÝ—U 
م
 W 
ل
 uN 
م
 ULz«dł «Ë—d³¹ qÐ ,o×Ð rN 
ل
 fO 
ل
م
󰀪󰀪󰀪 vKŽ wÝd 
م
 rJŠ …d²󰙁 § —«u¦ 
ل
« «Ëe²Ð« s 
م
 dL²Ý« dšü« V½U'« vKŽ `³ 
 
√ ô≈Ë w 
س
 O 
سل
« b¹R Ô ¹ Ê√ V−¹ lOL'U󰙁 ,“«e²Ðù«
م
 rN²I¹dÞ W 
ل
 uDÐ ÊU 
ك
 WFЫ— i󰙁 Ê√ ‰uI¹ Ê√ V−¹ lOL'« ,wÝd 
م
 …œuF 
ل
 «b¹R Ô dOž `³ 
 
√ ô≈Ë q²I 
ل
« dOž ÊuIײ 
س
 ¹ ô 5 
م
 d− Ô q² 
ق
 § WOKš«b 
ل
« s 
م
 W−DK³ 
ل
 wz«uAF 
ل
« ‰UI²Žù« vKŽ XJ 
س
 ¹ Ê√ V−¹ lOL'« ,wMÞËÆW²HJ 
ل
« “UNł WKðd¼ ¡UCI 
ل
« fOO 
س
 ð WOKš«b 
ل
« “«e²Ðù« s 
م
 eO(« p‡‡ 
ل
×U‡‡š Ãd 
خ
 ² 
ل
 WŽU−A 
ل
« p²ð√ Ê≈ v²Š Ë ÂUEM 
ل
« Ë√ w 
س
 O 
س
 K 
ل
 „œUI²½« 5Š V−O󰙁 ,WKL²× Ô *« dÞU 
خ
 *« öLײ Ô § U 
م
U× 
ق
≈ rN²L× 
ق
√ Ê≈ v²Š ,qJý ÍQÐ Ê«ušù« bI²Mð Ê√ ,rzUI 
ل
«,rNÐ oKF² Ô dOž Ÿu{u 
م
 ,UO½«uš≈ fO 
ل
 t 
ل
UI²Ž« - Íc 
ل
« Êö󰙁 Ê√ U³Ł≈ X
ق
 u 
ل
« WKOÞ ‰ËU% Ê√  
 
س
 O 
سل
« vKŽ uŽbð Ê√ ,Ê«ušù« b{ ÊU 
ك
 t½√ U³Ł≈ ôËU× Ô b¹eð qÐÆ…d*UÐ UC¹√ wÝd 
م
 vKŽ uŽbð pMJ 
ل
 ,¡UÐdNJ 
ل
« ŸUDI½« 5Š󰀪󰀪󰀪 t²KLŠ tMOýbð ¡U‡‡M‡‡Ł√ ‘u‡‡Ð ×u‡‡ł 󲀜 Íb‡‡{ uN󰙁 wF 
م
 fO 
ل
 s‡‡ 
م
 󲀜Æ»U¼—ù« vKŽ »d×K 
ل
 WOÐU¼—ù«󰀪󰀪󰀪 Ã«d󰙁ùUÐ W³ 
ل
UD Ô …dO 
سم
 vKŽ r¼bŠ√ oOKFð § “«e²Ðù« p 
ل
– v ] K& Ë󲀜 ÊUL 
ك
 Ê«ušù« W¹d×Ð «u³ 
ل
UDð rJ½≈ h 
ق
U½󲀜 5KI²F*« sŽ ,WIOIŠ pKð ,…dýuA 
ل
« iFÐ p 
ل
 lMB¹ b 
ق
 “«e²Ðû 
ل
 pŽUOB½« ÂbŽ r¼_« WIOI(« sJ 
ل
 ,UC¹√ WIOIŠ pKð ,U 
م
U9 p 
خ
 ¹—Uð ‚d×¹ b 
ق
 v²Š ,Èdš_« uKð …d 
م
 t 
ل
 ŸUBMð pKF−OÝ ,…d 
م
 t 
ل
 pŽUOB½« Ê√ Æ«dO 
س
 Hð rNH 
ق
«u* b& ô s¹c 
ل
« V
خ
Ô M 
ل
« ¡ôR¼ q¦ 
م
 U 
م
 ÌÂu¹ § `³BÔ ð ÂUEM 
ل
« ö󰙁 ,5KI²F*« lOLł ,lOL−K 
ل
 W¹d(« VKÞ√ U½√ rFM󰙁 «c 
ل
 oŠ § Âdł√ ÂUEM 
ل
« Ê≈ qÐ ,p 
ل
ل
 vF 
س
 ¹ ô,‰bF 
ل
« oO³Dð b¹d Ô ¹,ÁdOž qFH¹ r 
ل
 UL 
ك
 5¹dB*«ÆÊUL 
ك
 rNO 
ل
 W¹d(« ,Ê«ušû 
ل
 W¹d(UÐ V
ل
UÞ√ rF½
 󰙆󰙅 􀙊󰘱 
ج
󰙄󰘧
ة
 󰙊󰘱 
ظن
 
روع
󰘳 
م
󰙄󰘧
بل
󰙃󰙄󰘧
ةيس يس
 
ةسر مم
 صن 
 
ع
:http://sada-sawt.blogspot.com/2014/04/blog-post_18.html
03
WASSLA
ةل
01
 Jun-2014
 
هذ
󰙇 󰘩󰘱󰙈 
ث
􀙄󰘧 􀙂󐙊
رط
 
ة
󐙇 
بج
󰘨
س
􀘳
ؤ
􀙅􀙄󰘧 󰙈 
ضع
􀙄󰘧
و
 
نود
􀙅􀙄󰘧 󐙅􀙊󰙇󰘧
ر
󰘨
إ
 
د
􀙅󰘭 
م
 􀘨 
ت
󰙃 󐘨󰙈 
􀘳󐙄 􀙇 
ضف
 󰘱 􀙆􀘹
ًا
󰘫
د
󰘭 
تم
 «􀘪󰙈󰘵 󰙉
د
󰘵» 􀙇 
ت
󐙆
ودم
 
ى
􀘹
󐙊
ر
󰘨
أ
 󰀱󰀸
 
 󰙊 
ف
 
ة
󰙆󐙊
ودت
􀙄󰘧 󰙊􀘳
ا
􀙊󰘳􀙄󰘧 􀙇􀙅􀘵 
خ
 󐙅 
󰘸 􀙆􀘹 􀘪󰙈􀙃󰘳 
􀙄 󰘶 
عب
􀙄󰘧 󐘹 
فد
󐙊
يذ
􀙄󰘧 􀙆󐙊󰙈󰘮 
ت
􀙄󰘧
و
 󰘩
د
󐙊󰘧󰘲􀙅􀙄󰘧.
ن
󰘧󰙈 
خل
􀙄
ة
󐙊
ر
󰘭 
􀙄
ة
󰘭󐙊
ر
􀘵􀙄󰘧 󰘩󰙈􀘹
د
􀙄
ا
󰘨 󰙊󐙇 
ت
󰙆󐙊
و
󰙆󰘧󰙅 
ك
 
م
󰙇󰙊􀙄
ةّـي
 􀘱 
ح
􀙄
ا

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->